Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015"

Transkript

1 Dnr: MN 14/29 Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2015 Antagen av Miljönämnden Postadress Nyköpings kommun Nämndansvarig tjänsteman NYKÖPING Besöksadress Stadshuset Tfn Mob Fax Org nr Bg

2 2/15 Dnr MN 14/29 Innehåll 1 Nationella och lokala mål Nationella mål Lokala mål Inriktning och verksamhetsmått Behöriga centrala myndigheter Folkhälsomyndigheten Läkemedelsverket Länsstyrelsen Omfattningar och avgränsningar Folköl Tobak Receptfria läkemedel Tider och aktivitetsplan Tidpunkter Aktiviteter för att nå målen Kompetens, befogenheter, kostnader och resurser Befogenheter och delegation Finansiering Kontrollpersonal, utrustning och lokaler Kompetenskrav och utbildning Arbetssätt Arbetsmetod och prioriteringar Rutiner för utförande av tillsyn och kontroll Riskanalys Riskanalys Kvalitetssäkring Rådgivning, samarbete och öppenhet Rådgivning, information och stöd till verksamheterna Samarbete med andra myndigheter Öppenhet i kontrollen Sanktioner åtgärder när lagen inte följs Folköl Tobak Receptfria läkemedel Projektuppföljning Projektuppföljning Dokumenthantering Lagstöd Folköl Tobak Receptfria läkemedel... 15

3 3/15 1 Nationella och lokala mål 1.1 Nationella mål Folköl Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Statens ansvar är att lagstifta, formulera långsiktiga mål, att nationellt följa konsumtions-, skade-, och missbruksutvecklingen, att erbjuda grundutbildning i alkoholskadeförebyggande arbete och att utöva tillsyn Tobak Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att motverka tobaksbrukets medicinska skadeverkningar. Genom lagstiftning, information och stöd till ett allsidigt tobakspreventivt arbete vill staten förebygga tobaksdebuten bland barn och ungdom, uppmuntra till tobaksavvänjning och skydda mot skadeverkningar av passiv rökning Receptfria läkemedel Onödig användning av receptfria läkemedel ska undvikas. Det ska vara möjligt att göra ett aktivt miljöval mellan likvärdiga substanser och produkter. 1.2 Lokala mål Miljönämndens lokala mål för tillsynen inom områdena folköl, tobak och receptfria läkemedel beskrivs i tabell 1. Tabell 1. Miljönämndens lokala mål för tillsynen MÅLOMRÅDE Övergripande mål GODA VERKSAMHETSRESULTAT Nämndmål Indikator Basvärde (basår) Förväntat resultat 2015 Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) Alla verksamhetsutövare kontrolleras enligt beslutad kontrolltid och tillsyn sker enligt beslutad tillsynsintervall Andel av beslutad årlig kontroll 100 % (2013) 100 %

4 4/15 MÅLOMRÅDE Övergripande mål Nämndmål Indikator Basvärde (basår) Andel nöjda kunder inom tillsyn och kontroll ska öka (Nöjd kund index) 67 (2013) Förväntat resultat DELAKTIGHET Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet Öppna informationsmöt en för verksamhetsutövare* Antal genomförd a möten (egen mätning) Nytt mål st (inkl livsmedel) TILLGÄNGLIGHET Att medborgare enkelt kommer i kontakt med kommunen vilket inkluderar tillgänglighet till kommunala tjänster och service Företagare och privatpersoner som vänder sig till livsmedelsenhet en kontaktas inom en vecka Antal avvikelser (egen mätning) 1 (2013) 0 (Tjänstegaranti) PROFESSIONELLT BEMÖTANDE Professionellt bemötande som inger tillit och förtroende (Vision 2020) Anmälan om försäljning av folköl och tobak registreras och bekräftas inom en vecka. (Tjänstegaranti) Antal avvikelser (egen mätning) Måluppfyllelse % 4 (2013) % *Informations- och rådgivningsinsatser som vänder sig till fler än en verksamhetsutövare

5 5/ Inriktning och verksamhetsmått Utöver de mål som fastställts på nationell nivå och av Miljönämnden finns ett antal verksamhetsmått. Måtten är till för att följa arbetet med att uppfylla de nationella och lokala målen. För att nå måtten har en inriktning på arbetsinsatsen valts. Inriktning och verksamhetsmått är: Inriktning Tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel ska ske med minst ett besök per verksamhet och år. Om avvikelser mot lagstiftningen upptäcks ska uppföljande kontroll genomföras. En ny verksamhet ska få ett tillsynsbesök inom en månad från det att verksamheten påbörjas. Miljönämnden vill verka för en bättre samverkan mellan alla myndigheter som genomför kontroll inom områdena Verksamhetsmått antal utförda tillsynsbesök inom respektive tillsynsområde deltagande i aktiviteter kommunen och länet för en bättre samverkan antal genomföra tillsynsaktiviteter med andra myndigheten 2 Behöriga centrala myndigheter 2.1 Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå för att garantera att all försäljning av alkohol och folköl sker ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs. Folkhälsomyndigheten tog över dessa uppgifter från Alkoholinspektionen i juli Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet när det gäller vissa bestämmelser i tobakslagen: rökfria miljöer, som skolor, kollektivtrafik och restauranger handel, till exempel ålderskontroll, anmälningsplikt och egenkontrollprogram bestämmelserna om varningstexter m.m. på försäljningsställen produktkontroll, dvs att importörer och tillverkare ska lämna in en förteckning över ingredienser i tobaksvaror

6 6/ Läkemedelsverket Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Vid försäljning av receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek är Läkemedelsverket övergripande tillsynsmyndighet och är de som har sanktionsmöjligheter. Läkemedelsverket ger kommunen tillsynsvägledning för kommunernas kontroll av receptfria läkemedel. Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilda patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten har också sektorsansvar för läkemedels miljöeffekter. 2.3 Länsstyrelsen Länsstyrelsens ansvar är att ge kommunerna tillsynsvägledning. Länsstyrelsen ska också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet. Detta ska ske bl a genom att säkerställa att Alkohollagens och förvaltningslagens regler följs. 3 Omfattningar och avgränsningar 3.1 Folköl Den här tillsynsplanen omfattar försäljning av folköl i detaljhandel. Den omfattar inte servering av folköl på serveringsställen. Tillsyn över och registrering av servering av folköl utförs av alkoholhandläggarna på Sociala divisionen. 3.2 Tobak Den här tillsynsplanen omfattar försäljning av tobak i detaljhandeln. Den omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som t ex rökfria skolgårdar. Den tillsynen bedrivs av Miljöenheten. 3.3 Receptfria läkemedel Den här tillsynsplanen omfattar försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln förutom i apotek. 4 Tider och aktivitetsplan 4.1 Tidpunkter Miljönämnden fattar beslut om tillsynsplan i december Planen gäller för 2015.

7 7/ Aktiviteter för att nå målen Målen i planen ska nås genom att genomföra den planerade tillsynen enligt följande: Öl Tobak Receptfria läkemedel Öl + tobak Öl + läkemedel Tobak + läkemedel Öl + tobak + läkemedel Totalt Antal anläggningar Antal besök Folköl Folköl kommer att kontrolleras i samband med den ordinarie livsmedelskontrollen. Alla företag kommer att få ett planerat oanmält tillsynsbesök under året Tobak Tobaksförsäljning kommer att kontrolleras vid ett separat kontrollbesök. Alla företag kommer att få ett planerat oanmält tillsynsbesök under året. Samarbete kommer vid behov att ske med polisen och andra myndigheter Receptfria läkemedel Försäljning kommer att kontrolleras vid ett separat oanmält kontrollbesök. Alla företag kommer att få ett planerat kontrollbesök under året Kontroll och tillsyn vid ägarbyte och nyanmälan Ett första kontrollbesök kommer att utföras inom en månad inom samtliga områden. Vid det första besöket kommer kontrollen/tillsynen att inriktas på att egenkontrollprogram finns och att programmet är anpassat till den aktuella verksamheten. En viktig punkt att kontrollera är att den personal som är sysselsatt med folköl, tobak eller receptfria läkemedel har fått tillräcklig utbildning och instruktioner. Vid första besöket kommer även viss rådgivning att förekomma Extrakontroll När avvikelser mot lagstiftningen upptäcks kommer extrakontroll att utföras, t ex som ett extra besök. Tiden för kontrollen kommer att faktureras enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige januari 2015 är timtaxan 900 kr.

8 8/15 5 Kompetens, befogenheter, kostnader och resurser 5.1 Befogenheter och delegation Miljönämndens befogenheter inom tillsynsområdet folköl, tobak och receptfria läkemedel regleras i Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med receptfria läkemedel. Se vidare kapitel 11. Miljönämnden ansvarsområde i Nyköpings kommun regleras i Reglemente för Miljönämnden som antogs av Kommunfullmäktige med revidering Livsmedelsenhetens befogenheter regleras i Delegationsordning för Miljönämnden som antogs av Miljönämnden Finansiering Miljönämndens offentliga kontroll av folköl, tobak och receptfria läkemedel finansieras med avgifter. Kommunfullmäktige fattade beslut om taxa för tillsynen i Nyköpings kommun. Företagen betalar enligt taxan en fast årlig avgift för den ordinarie tillsynen och kontrollen. För extra tillsyn och besök när Miljönämnden konstaterar att lagen inte följs, betalas timavgift. Timavgiften är för närvarande 900 kr/timme. 5.3 Kontrollpersonal, utrustning och lokaler Miljönämndens operativa kontroll utförs av Livsmedelsenheten. Enheten består av 8 personer: Livsmedelschef övergripande ansvar Livsmedelsvägledare administrativa uppgifter och kontakt för externa och interna kunder i allmänna frågeställningar Sex livsmedelsinspektörer utför den operativa kontrollen. Av inspektörerna utför enbart två tobakstillsynen. Alla sex utför tillsyn av folköl och kontroll av receptfria läkemedel. Anledningen till denna uppdelning är att alla inte har den kompetens som krävs för tobakstillsyn. Utöver enhetens personal är följande funktioner inom kommunen involverade i kontrollen: - nämndansvarig tjänsteman - samhällsbyggnadschef - assistenter och registratorer

9 9/15 - ekonomipersonal - kommunikatör - Miljönämndens ledamöter Utrymme för förvaring av omhändertagen tobak och folköl finns i begränsad omfattning. Utrymme för varor som kräver kylförvaring saknas. För att säkerställa att snabbt få tillgång till stora volymer kylutrymme finns en rutin där det framgår vart enheten kan vända sig för att få tillgång till lämpligt utrymme. 5.4 Kompetenskrav och utbildning Miljönämnden fick överta ansvaret för tillsynen och kontrollen av folköl, tobak och receptfria läkemedel den 1 januari Med ansvaret följde endast mycket begränsade resurser. Det innebär att inspektörerna ännu inte kunnat avsätta tillräckligt med tid för att skaffa den kompetens som behövs för att bedriva all typ av tillsyn och kontroll inom området. Det finns också endast ett mycket begränsat utbud av utbildningar inom de här tillsynsområdena. 6 Arbetssätt 6.1 Arbetsmetod och prioriteringar Miljönämnden arbetar med riskbaserad tillsyn som utförs regelbundet. Lämplig kontrollfrekvens bestäms med hänsyn till företagens egen kontroll och Miljönämndens tidigare erfarenhet. Miljönämndens inriktning är att alltid genomföra riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv kontroll. Det innebär att Miljönämnden valt att jobba mot följande strategiska mål: - Mer omfattande kontroll utförs på anläggningar där sortimentet av produkter är större - Mer omfattande kontroll utförs på anläggningar där det tidigare har funnits avvikelser mot lagstiftningen - Kontroll utförs med fokus på konsumenternas bästa 6.2 Rutiner för utförande av tillsyn och kontroll Miljönämnden har skriftliga rutiner för hur tillsyn och kontroll ska genomföras. Rutiner finns för: - handläggning av anmälan och ägarbyte

10 10/15 - administrativt arbete i datasystemet OL2 ska hanteras, hur ärenden och uppgifter ska läggas in - hur tillsyn och kontroll ska genomföras - inspektionsrapporter och checklistor 7 Riskanalys 7.1 Riskanalys Faktorer som kan innebära att målen i planen inte nås är t ex: 1. felaktig planering 2. otillräcklig uppföljning 3. otillräckliga personalresurser 4. otillräcklig kompetens på enheten 5. stort antal inkommande ärenden inom livsmedelskontrollen som måste prioriteras 6. ändrad lagstiftning eller påverkan av andra omvärldsfaktorer 7.2 Kvalitetssäkring Åtgärder för kvalitetssäkring: 1. felaktig planering Livsmedelsenheten har utfört den här typen av kontroll under tre år. Planeringsrutiner har utarbetats som fungerar bra. 2. otillräcklig uppföljning Erfarenheten visar att uppföljningen är det viktigaste verktyget för att säkerställa att alla kontroller blir genomförda. Uppföljning sker därför varje vecka för att snabbt kunna planera om när avvikelser mot planen konstateras. 3. otillräckliga personalresurser Genom tät uppföljning upptäcks snabbt om kontrollerna inte hinner genomföras. Det finns två inspektörer som har kompetens inom tobaksområdet. Området är därför sårbart men genom planering och uppföljning kan sårbarheten minska. På sikt vore det önskvärt att utöka kompetensen så att det finns tre inspektörer inom området.

11 11/15 Sårbarheten inom folkölsområdet är inte lika stor eftersom området inte är lika omfattande som tobak. Det går snabbt att läsa in sig och om inspektören har erfarenhet av livsmedelskontroll är det lätt att göra en folkölskontroll. Detsamma gäller till stor del läkemedelsområdet. 4. Otillräcklig kompetens på enheten Det finns två inspektörer som har god kompetens inom områdena folköl, tobak och receptfria läkemedel. För att verksamheten inte ska vara alltför sårbar behöver också de andra inspektörernas kompetensnivå inom områdena höjas. Kompetensutveckling har skett inom övriga områden i den omfattning som är möjlig att göra inom befintliga resurser. 5. stort antal inkommande ärenden inom livsmedelskontrollen som måste prioriteras Risken kan motverkas med tät uppföljning. 6. ändrad lagstiftning eller påverkan av andra omvärldsfaktorer För att ha kontroll på vad som händer inom områdena sker omvärldsbevakning genom att följa en del olika hemsidor på Internet. Inspektörerna deltar också årligen i aktiviteter som ordnas i länet. Även andra seminarier och kurser prioriteras i mån av tid och resurser. Förhoppningsvis kan kommande ändringar i god tid arbetas in i rutinerna och meddelas nämnden. 8 Rådgivning, samarbete och öppenhet 8.1 Rådgivning, information och stöd till verksamheterna Miljönämnden ska enligt 4 förvaltningslagen lämna upplysningar, ge vägledning och råd. Miljönämnden ska också ge annan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågan art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Råd och upplysningar lämnas i första hand av Livsmedelsvägledaren. Generell information av övergripande karaktär finns också på Miljönämndens hemsida. När det gäller tobak finns material översatt till flera olika språk som Livsmedelsvägledaren kan hjälpa till att plocka fram. Materialet finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. 8.2 Samarbete med andra myndigheter Miljönämnden samarbetar och samordnar sin tillsyn och kontroll med andra myndigheter inom och utom kommunen. Syftet är att effektivisera kontrollen.

12 12/15 Samarbete sker oftast i fråga om tobakstillsyn där tillsynsansvaret delas mellan polisen och Miljönämnden. Livsmedelsenheten och polisen genomför vissa tillsynsbesök tillsammans. Samarbete sker även med Länsstyrelsen och Skattemyndigheten. Samarbete sker även med kommunens folkhälsosamordnare. Det gäller främst de delar av kontrollen som syftar till att minska möjligheterna för underåriga att få tag i tobak, folköl och receptfria läkemedel. 8.3 Öppenhet i kontrollen I Sverige regleras öppenhet i tillsyn och kontroll framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om de handlingar som upprättas vid myndigheten. I diariet registreras både offentliga och sekretessbelagda handlingar. Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Det gäller normalt inte handlingar inom folköl, tobak och receptfria läkemedel. Tillsynsplaner, kontrollrapporter och beslut är allmänna handlingar och tillgängliga för alla som vill ta del av dem. 9 Sanktioner åtgärder när lagen inte följs I de fall Miljönämnden konstaterar att en verksamhet inte uppfyller något av kraven i lagstiftningen, ska nämnden vidta åtgärder för att få verksamheten att hålla sig till lagen. Vilken form av åtgärd, sanktion, som kan vara aktuell, varierar beroende på område. 9.1 Folköl Avvikelser mot lagen kan vara att företaget säljer folköl utan att anmäla sig hos miljönämnden. Andra vanliga avvikelser kan vara att information om åldersgräns saknas i butiken. Sanktioner som kan användas är t ex: - försäljningsförbud - föreläggande med eller utan vite

13 13/ Tobak Avvikelser mot lagen kan vara att företaget säljer tobak utan att anmäla sig hos miljönämnden. Andra vanliga avvikelser är felaktig marknadsföring och felaktig märkning. Sanktioner som kan användas är t ex: - försäljningsförbud - föreläggande med eller utan vite - omhändertagande - varning 9.3 Receptfria läkemedel När Miljönämnden upptäcker avvikelser mot lagen ska en rapport skickas till Läkemedelsverket där det framgår vilka brister som konstaterats. Det är sedan Läkemedelsverket som vidtar lämpliga sanktioner mot företaget. 10 Projektuppföljning 10.1 Projektuppföljning Uppföljning kommer att ske enligt följande: VAD Nationella mål Lokala nämndmål Verksamhetsmått NÄR Bokslut April, september och bokslut En gång per månad 10.2 Dokumenthantering Projektets dokumentation finns i Platina. Dokumentationen sammanfaller till viss del med dokumentation för livsmedelskontrollen. Dokumentationen utgörs av: - detaljerad kontrollplan på objektsnivå - veckovis planering av kontroller och andra insatser

14 14/15 11 Lagstöd 11.1 Folköl I Alkohollagens 8 kap 1 pekas kommunen tillsammans med polisen ut som tillsynsmyndighet: Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 1 Statens folkhälsoinstitut utövar, med den begränsning som följer av 1 a, central tillsyn över efterlevnaden av denna lag och kan meddela allmänna råd till vägledning för tillämpningen av lagen. Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträdakommunerna med råd i deras verksamhet. Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och starköl utövas av kommunen och av polismyndigheten. Kommunen och polismyndigheten utövar också tillsyn över serveringav och detaljhandel med öl. lag (2001:414) Tobak I Tobakslagens 19 a framgår kommunens tillsynsuppgifter inom tobakstillsynen. Även när det gäller tobakstillsyn är ansvaret delat mellan kommunen och polisen. Tobakslagen (1993:581) 19 a 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas av 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen, och 2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen, b) bestämmelserna om handel m.m. enligt c, och c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen. Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2. Länsstyrelsen skall

15 15/15 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra Receptfria läkemedel Kommunens tillsynsansvar över receptfria läkemedel finns beskrivet i 20 i Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 20 Den kommun där detaljhandeln bedrivs ska kontrollera efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2017.

Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2017. MN16/32 Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel, 2017. Antagen Miljönämnden 2016-11-28 Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten 611

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Tillsynsplan för försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt rökfria miljöer 2019-2020 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer:

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2010 för alkohol, folköl, tobak samt handel med vissa receptfria läkemedel.

TILLSYNSPLAN 2010 för alkohol, folköl, tobak samt handel med vissa receptfria läkemedel. 1 (5) TILLSYNSPLAN 2010 för alkohol, folköl, tobak samt handel med vissa receptfria läkemedel. Inledning Miljöenheten i Nacka kommun har i uppdrag att sköta kontroll och/eller tillsyn enligt tobakslagen,

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Tillsynsplan Alkohol, tobak och receptfria läkemedel Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 25, reviderad 19 april 2017 43 1(4) Innehåll Syfte... 2 Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd...

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Arboga Arboga kommun Fagersta Fagersta Hallstahamm Hallstahammar ar Köping Köpings

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Borgholm Borgholm Emmaboda Emmaboda kommun Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Tillsynsplan för avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan för avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln 2012-10-29 1 (5) Tillsynsplan för 2013-2015 avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och kontroll läkemedel inom detaljhandeln Tillsyn av serveringstillstånd Servering av spritdrycker,

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Länsrapport 2012 Västerbottens län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västerbottens län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västerbottens län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Åsele Bjurholm Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Årjäng Årjäng Arvika Arvika Eda Eda Filipstad Filipstad Forshaga Forshaga kommun

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

LAGSTÖDET FÖR TILLSYN AV TOBAKS- OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING

LAGSTÖDET FÖR TILLSYN AV TOBAKS- OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING LAGSTÖDET FÖR TILLSYN AV TOBAKS- OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av 1. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt tobakslagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt tobakslagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt tobakslagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt tobakslagen. Resultaten från undersökningen är en

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

BILAGA 4 TILLSYNSPLAN Tillsynsområde: alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

BILAGA 4 TILLSYNSPLAN Tillsynsområde: alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel BILAGA 4 TILLSYNSPLAN 2017 Tillsynsområde: alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen INNEHÅLL Innehåll... 2

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

BILAGA 4 TILLSYNSPLAN 2018

BILAGA 4 TILLSYNSPLAN 2018 BILAGA 4 TILLSYNSPLAN 2018 Tillsynsområde: alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Eskilstuna kommun, Miljö-

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2016-12-01 1 (6) Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Anna-Maria Raimer Scander Social- och arbetsmarknadsnämnden Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt försäljning folköl, tobak

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun

Läs mer

Länsrapport 2014 Uppsala län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Uppsala län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Uppsala län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Länsrapport Blekinge. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Blekinge. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Blekinge Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Länsrapport Västernorrland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Västernorrland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Västernorrland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND 2018 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger, folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Enkät till landets kommuner om tillsyn enligt tobakslagen under 2011 Här är den enkät som avser

Läs mer

Länsrapport Kronoberg. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Kronoberg. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Kronoberg Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Tillämpning av tobakslagen

Tillämpning av tobakslagen Tillämpning av tobakslagen Anmälan och egentillsyn Foto: Hans Askerlund www.t.lst.se Publ. nr 2008:3 Innehållsförteckning Förord 4 Resultat: Vilken/vilka nämnder hos kommunen ansvarar för tillsynen enligt

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Preventionsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Håkan Olsson Telefon: 076-1290024 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-03-23 Redovisning av genomförd

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Länsrapport Östergötland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Östergötland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Östergötland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Sammanfattning Den inre tillsynen avseend ekonomisk skötsamhet, marknadsföring samt analys av restaurangrapporter har utökats.

Sammanfattning Den inre tillsynen avseend ekonomisk skötsamhet, marknadsföring samt analys av restaurangrapporter har utökats. Tjänsteskrivelse 2018-03 - 05 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2018SCN/0023 Socialnämnden Förslag till beslut Tillsynsplanen för 2018 enligt alkohollagen, tobakslagen och

Läs mer

Länsrapport Västmanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Västmanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Västmanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Riktlinjer Sida 1 (7) 2013-10-31 Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel 1.1 Ansvarsfördelningen

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Antagen av Bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 39 Dnr 16/0020-490 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

1(5) Verksamhetsplan Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 28/15, , Dnr: SRMH

1(5) Verksamhetsplan Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 28/15, , Dnr: SRMH 1(5) Verksamhetsplan 2016 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 28/15, 2015-04-22, Dnr: SRMH 2015-1.54 2(5) Nämndens ansvar och uppgifter Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds

Läs mer

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 TILLSYNSPLAN 2013-11-13 DNR: 2013-218 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 Bakgrund Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2013

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2013 Östermalms stadsdelsförvaltning Barn och Ungdom Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-03-03 Handläggare Conny Carlsson Till Östermalms stadsdelsnämnd Sammanträde 140313 Redovisning av genomförd tillsyn gällande

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Dnr SBN/2017: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

Dnr SBN/2017: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum/ 2017-09-27 1/3 SBN 126 Dnr SBN/2017:814-406 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län

Länsrapport 2012 Blekinge län Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Kommunens namn: Karlshamn Karlskrona kommun Olofströms kommun Ronneby Kommun Sölvesborgs kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholm Ängelholm Åstorp Åstorps kommun Båstad Båstads Kommun

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Länsrapport Tobak och Folköl

Länsrapport Tobak och Folköl Länsrapport Tobak och Folköl Tillsynsarbetet enligt Tobaks- och Alkohollagen i Kronobergs läns kommuner under 2009 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2010-08-27 Länsrapport tobak och folköl Sid. 1 Länsrapport

Läs mer

Tillsynsplan 2019 Tillståndsenheten, Välfärd Gävle

Tillsynsplan 2019 Tillståndsenheten, Välfärd Gävle 2019-02-01 Sid 1 (6) Författare: Göran Herdin Tillsynsplan 2019 Tillståndsenheten, Välfärd Gävle Syftet med en tillsynsplan är att skapa en tydlig struktur på tillsynsarbetet. Här presenteras en sammanhållen

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län

Länsrapport 2012 Södermanlands län Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens Kommun Gnesta

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-01 Handläggare: Jacky Cohen, Conny Carlsson Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 110217 Redovisning av genomförd

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel av vissa receptfria läkemedel

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Dokumenttyp Taxa För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med Tills vidare

Läs mer

Tillsyn av tobak och folköl under 2017 samt tillsynsplan för 2018

Tillsyn av tobak och folköl under 2017 samt tillsynsplan för 2018 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelförvaltning Kultur, fritid och demokrati Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-01-07 Handläggare Robert Jelinek Telefon: 08-50814437 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2018-03-22

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län

Länsrapport 2012 Gotlands län Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622 2.1. 1. Kommunens namn Gotland Kommunens namn: Region Gotland 2.2 ORGANISATION 2. Hur var arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och prövning enligt ovanstående lagar.

2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och prövning enligt ovanstående lagar. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-23

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ale Ale Alingsås Alingsås Åmål Åmål Bengtsfors Bengtsfors

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Remissvar på delbetänkande om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)

Remissvar på delbetänkande om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33) SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN DNR 106-0295-2008 SID 1 (7) 2008-05-21 Handläggare: Alf Klingvall Telefon: 08-508 430 25 Till Socialtjänstnämnden Remissvar på delbetänkande om detaljhandel

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Nummer: 14:1 Blad: (1) Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Med Miljönämnden avses i denna taxa den

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer