Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel"

Transkript

1 Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

2 Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment av konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd, grönsaker och alkoholfria drycker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. Butiken skall även ha ett varierat utbud av varje varutyp. Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobakskiosker, spelbutiker och videobutiker får endast sälja folköl om de samtidigt uppfyller kravet om matvaror. Vid servering av folköl är det en förutsättning att det serveras mat. Minimikravet kan vid servering av folköl anses vara uppfyllt om det t ex serveras varma smörgåsar, varm korv, hamburgare och/eller skaldjur. Det måste även finnas ett utbud av alkoholfria drycker. Försäljningsstället måste även vara godkänt/registrerat som livsmedelslokal hos kommunens miljökontor. Anmälan och avgift Den som tänker sälja folköl och/eller tobak skall anmäla detta till kommunen innan försäljningen kan påbörjas. För receptfria läkemedel så skall anmälan skickas in till Läkemedelsverket. För mer information se; För mer information om tobak och folköl se; Anmälningsblankett för tobak och folköl kan erhållas från alkoholhandläggaren, telefonnummer eller på kommunens hemsida Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobak och/eller folköl och/eller receptfria läkemedel, se avgifter taxor. Regler vid försäljning Folköl/tobak/receptfria läkemedel får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Folköl/tobak/receptfria läkemedel får inte säljas till en över person över 18 år om man misstänker att varan ska lämnas över till annan person som inte fyllt 18 år. Det kallas för langning, och är i lagens mening förbjudet. Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkad av annat berusningsmedel. Det är inte tillåtet att bjuda kunder på folköl och det skall råda god ordning på försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet Den som säljer folköl/tobak/receptfria läkemedel skall utöva egentillsyn över försäljningen. Det innebär att försäljningsstället skall arbeta fram ett skriftligt program där det framgår hur ägaren/personalen arbetar för att reglerna i

3 gällande lagstiftning följs. Programmet skall beskriva hur ägaren/personalen agerar vid försäljning av folköl/tobak/receptfria läkemedel. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet. Programmet bör beskriva; kunskaper/utbildning, försäljningsansvarig, information till kunderna, kassarutiner, åtgärder samt dokumentation. Tillsyn Kommunen är skyldig att upprätta register om försäljningsställen och att utöva tillsyn över dessa. Polisen och kommunen genomför gemensamma tillsyner över dessa försäljningsställen. Det betyder att både kommunerna och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs. Polisen behöver därmed inte längre misstänka brott för att kunna göra tillsynsbesök på försäljningsställena. Olovlig försäljning Den som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna i aktuell lagstiftning kan dömas till böter eller fängelse. Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarlig kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader. Ifall försäljning fortsätter efter att förbud skett kan ägaren dömas för olovlig dryckeshantering. Om personalen bryter mot reglerna blir ägaren ansvarig. Folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser ( inte godkänd/registrerad livsmedelslokal, otillräckligt varuutbud eller där förbud meddelats) får beslagtagas av polismyndigheten. Langning och Skyltning Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 12-14; Den som bedriver detaljhandel måste informera om åldersgränsen och langningsförbud genom tydlig skyltning. Alkohollagen (2010:1622)3 kap 9 Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt anskaffa alkoholdrycker till den som ej fyll 18 år, är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel Tobakslagen (1993:581)12 Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren uppnått nämnd ålder. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klar synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådan varor till den om inte har fyllt 18 år Skärpta krav på näringsidkare Åldersgränsen 18 år vid köp av tobak skall uppföljas bättre. Dessutom ska tillsynen av lagen bli effektivare. Kontakta din kommun, din Länsstyrelse eller Statens folkhälsoinstitut om du vill ha mer information.

4 Anmäl försäljningen Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält försäljningen till den kommun där varorna ska säljas. I anmälan ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn till exempel faktauppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, försäljningsansvarig om det finns någon sådan, firmans organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälningsblanketter finns på; Om verksamheten byter ägare eller om man slutar sälja tobaksvaror så skall detta anmälas till kommunen. Avanmälningsblanketter finns på; OBSERVERA Om du säljer tobaksvaror utan att ha anmält det till kommunen så riskerar du dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Informera din personal Du är skyldig att ge din personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagen, alkohollagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Du kan få försäljningsförbud Kommunen kan förbjuda dig att säja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller upprepade gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Kommunen kan också ge dig en varning. Överklaga Vänd dig till en allmän Förvaltningsdomstol om du vill överklaga ett beslut från kommunen som riktar sig mot dig som näringsidkare. Kommunen ska kontroller varningstexter Förutom Statens folkhälsoinstitut och polisen ska nu även kommunen kontrollera att märkningen av tobaksvaror är korrekt till exempel att alla tobaksvaror är märkta med svensk varningstext. Kommun samverkan Det betyder att även tillsynspersonal från en annan kommun kan göra tillsynsbesök hos dig som är näringsidkare.

5 Handel med vissa receptfria läkemedel, lag (2009:730) Enligt denna lag om Handel med vissa receptfria läkemedel som trädde i kraft den 1 november 2009 får näringsidkare efter anmälan till Läkemedelsveket bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Den som bedriver sådan detaljhandel ska enligt denna lag uppfylla ett antal krav. Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen (2009:929) om Handel med vissa receptfria läkemedel ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandel i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20). Landets kommuner ska enligt lagen kontrollera efterlevnaden av regelverket och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Kommunen ska rapportera brister till Läkemedelsverket som då kan vidtaga åtgärder. Regelverket om detaljhandel med nikotinläkemedel ( Lag 2007:1455 förordning 2008:30 och LVFS 2008:2) upphörde att gälla den 1 november 2009 eftersom denna detaljhandel omfattas av det nya regelverket om Handel med vissa receptfria läkemedel. Nikotinläkemedel inryms således från och med 1 november 2009 i begreppet receptfria läkemedel. I Kiruna Kommun åligger det på alkoholhandläggaren att utföra kontroll över receptfria läkemedel ute i detaljhandeln. Enligt 16 i Lagen om Handel med vissa receptfria läkemedel ska den som bedriver detaljhandel utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Regeringen skriver i propositionen 2008/09:190 om Handel med vissa receptfria läkemedel att avsikten med egenkontrollprogrammet är att ge verksamhetsinnehavaren hjälp med att på ett strukturerat sätt säkra kvaliteten beträffande försäljningen och hanteringen av läkemedel. Ett egenkontrollprogram med enkla och tydliga skiftliga instruktioner är ett bra stöd för personalen i den dagliga verksamheten. Egenkontrollprogram ska finnas på plats när verksamheten påbörjas. Programmet ska hållas aktuellt och kunna visas upp vid kontroll och inspektion. Egenkontrollprogrammet ska revideras och det bör ske regelbundet och minst en gång per år. All personal som deltar i detaljhandeln ska känna till innehållet i egenkontrollprogrammet likväl som övriga gällande bestämmelser på området. För mer information;

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Inledning I alkohollagen (2010:1622) regleras försäljning av folköl i butik liksom servering av folköl. Handlarna som säljer folköl måste

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Att sälja tobak. titel. Undertitel

Att sälja tobak. titel. Undertitel Att sälja tobak titel Undertitel Innehåll 1 ATT SÄLJA TOBAK 4 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 10 Vilka kontrollerar att tobakslagen tillämpas SOM den ska? 12 Vad händer om man bryter mot

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror skall enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobak ska ha ett egenkontrollsprogram (5 kap 5 alkohollagen 2010:1622 och

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid SAF-IFO-0151-111212 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL 1 (5) Detaljhandel eller servering av öl klass II 2,25 3,5% (folköl) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Bra att veta om

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Folkhälsomyndigheten, 2014 ISBN 978-91-7603-388-3 (pdf) ISBN 978-91-7603-389-0 (print) Foto omslag: thinkstock.com Foto inlaga: Transportstyrelsen Grafisk

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Svar senast 1 december 2013

Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Svar senast 1 december 2013 SIGNERAD 2013-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2013-11-08 Vår referens Mats Glans Sekreterare Tjänsteskrivelse mats.glans@malmo.se Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och

Läs mer

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011

NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 NY ALKOHOLLAG FRÅN DEN 1 JANUARI 2011 Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Några av de viktigaste förändringarna i den nya alkohollagen när det gäller servering av alkohol på restaurang

Läs mer

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. Stockholm 2013 SOU 2013:50 SOU

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

Kunskapsprov för den som söker serveringstillstånd införs. Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden: MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon 0370-37 72 13 E-post: Leif.G.Antonsson@varnamo.se Ny alkohollag från den 1 januari 2011 (2010:1636). 2011-01-01 2 1 (13) Några

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor

Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor - en handlingsplan för skola och fritidsgård. I samverkan mellan Polismyndigheten i Kungälv och Folkhälsorådet, Kungälvs Kommun KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

Läs mer

Försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB519 - april 2013 ISBN 978-91-7383-315-8 Innehåll

Läs mer