Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och teknik 7 vii Avgiftsfinansierad verksamhet 8 viii. Miljö 9 ix. 10 x. Medarbetare 11 1 (12)

2 Volymer och nyckeltal Bilaga 2. Volymer och nyckeltal i. Barn- och ungdom Volymer Förskola varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Pedagogisk omsorg varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Vårdnadsbidrag Fritidshem varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Förskoleklass varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i kommunal verksamhet varav i fristående verksamhet Grundsärskola åk 1-9, inskrivna Frivillig musikundervisning Kostnader, avser all regi Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr Fritidshem, kr/inskrivet barn Förskoleklass, kostnad/elev, kr Grundskola, kostnad/elev, kr

3 Ord och uttryck Kvalitet avser all regi, Nyköping/Riket Antal barn/årsarbetare i förskola 5,3/5,4 5,1/ 5,4 5,1/ 5,4 5,1/ 5,5 Antal barn/årsarbetare i fritidshem 19/22 20/ 21 19/ 21 19/ 22 Antal elever/lärare (årsarbetare) i grundskola Andel % elever behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram Andel % elever behöriga till högskoleförberedande gymnasieprogram 86,2/86, 4 83,6/83, 6 11,6/11, 7 88,7/ 12,2/ 11,5 87,5 88/ 87,5 86,2/ 84,7 86,2/ 85 12,3/ 11,6 84,5/ 12,3/ 11,7 87,8 83,3/ 85,1 Genomsnittligt meritvärde 212/ / / / / 205 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration Gymnasieutbildning volymer ** Antal nyköpingsungdomar i intern och extern utbildning Varav externt Antal elever på Nyköpings gymnasium Externa studerande på Nyköpings gymnasium Vuxenutbildning volymer Komvux gymnasie, årsstudieplats* Komvux grundläggande, årsstudieplats Svenska för invandrare (sfi) årsstudieplats Särvux, antal studerande Högre studier volymer Totalt antal studerande Nyckeltal Gymnasieutbildning ej IM (exkl stabskostnad) Gymnasiesärskolan (exkl stabskostnad) *En årsstudieplats motsvarar 800 poäng på ett år ** Enligt internöverenskommelser 3 (12)

4 Årsredovisning Utbildning, arbetsmarknad och integration iii. Kultur och fritid Volymer Besök bibliotek , Utlån bibliotek inklusive bokbuss Kulturprogram totalt Kulturprogram barn/unga Antal nyttjare av uthyrda lokaler ) Besök Hjortensbergsbadet ) Nyckeltal Nöjdhet bibliotek 8,9 8 8,8 8,8 4,5 4) 4,4 Nöjdhet program 5,7 8 7,7 8,2 5) 4,3 Nöjdhet Sporthall 7,7 8 3) 1) Uppgift saknas 2) Ej jämförbar statistik 3) Ej uppmätt ) Skala ) Otillräckligt underlag/svarsfrekvens

5 Årsredovisning Social omsorg iv. Vård och omsorg Antal invånare 65 år och äldre Andel invånare 65 år och äldre, % 23,5% 23,6% 23,2% 22,9% 22,4% 22,0% Antal invånare 80 år och äldre Andel invånare 80 år och äldre, % 6,2% 6,1% 6,2% 6,2% 6,1% 6,1% Andel invånare över 65 med hemtjänst, % 7,3% 7,9% 8,4% 8,7%..index jämfört med riket Antal hemtjänsttimmar (tusental) varav i tätort varav på landsbygd varav utförda i privat regi varav utförda i kommunal regi Andel invånare över 65 i särskilt boende, % 4,0% 4,8% 5,0% 5,2% index jämfört med riket Antal platser i äldreboende varav äldreboende varav demensboende varav korttidsboende varav i extern drift Antal personer i LSS-bostad Antal personer i FiA (fungera i arbetslivet) Nyckeltal Hemtjänst, kostnad per timme, kr Intern produktion tätort Extern produktion tätort omvårdnad Extern produktion tätort endast service Intern produktion landsbygd Extern produktion landsbygd omvårdnad Extern produktion landsbygd endast service Särskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkr Äldreboende intern produktion (12)

6 Årsredovisning Utbildning, arbetsmarknad och integration Äldreboende, upphandlad verksamhet Demensboende intern produktion Demensboende, upphandlad verksamhet Kostnad per brukare LSS, tkr Bostad med särskild service Daglig verksamhet Boendestöd, kr/timme v. Social omsorg Ekonomiskt bistånd, antal hushåll varav antal hushåll med barn Institution/familjehem vuxna, antal vårddygn Internt HVB Nygården, antal vårddygn Intern öppenvård, antal deltagare 84 Institution/upphandlade familjehem barn och unga, antal vårddygn Familjehem, barn och unga, antal vårddygn Antal uppdrag familjestöd Antal uppdrag kontaktperson/-familj HVB/familjehem ensamkommande barn, antal vårddygn Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll Institution vuxna, genomsnittlig kostnad kr/vårddygn Institution/upphandlade familjehem barn och unga, genomsnittlig kostnad kr/vårddygn

7 vi. Volymer Bygg och teknik Antal bygglovbeslut, st Antal detaljplaner, st Antal gästbåtar i hamnen, gästnätter Nyckeltal Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala ,1 8 7,1 7,5 Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå informatin och handläggare, % Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, % Tillgången till parker, grönområden och natur, SCB ,3 7,2 80 Nöjd medborgarindex - gator och vägar, SCB * Nöjd medborgarindex - gång- och cykelvägar, SCB * Fönyelse asfalt, % ,5 2 6 * Sedan hösten 2012 använder Bygg- och tekniknämnden nya indiktarer för att mäta nöjdhet. Tidigare användes SKL:s undersökning kritik på teknik (%). Sedan hösten 2012 används SCB:s medborgarundersökning. 7 (12)

8 vii. Avgiftsfinansierad verksamhet Volymer VA Antal VA-abonnenter, st Levererat dricksvatten, 1000 m Debiterat drickvatten, 1000 m Behandlat avloppsvatten, 1000 m Renhållning Antal renhållningsabonnemang, st Totalt deponerat avfall, ton Insamlat hushållsavfall, ton Nyckeltal VA Vattenledningsläckor, st Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m 3 2,7 2,7 2, Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 0,86 1 0,9 Kostnad för normalvilla (kr/år) Renhållning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall KkiK (%) * Insamlat hushållsavfall, kg/invånare Insamlat farligt avfall från hushåll, ton Renhållningsavgift för normalvilla (kr/år) Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1-10) 5,8 6,2 4,8 5,8 6,7 Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10) 7,6 7,2 7,5 7,1 7,1 *Resultatet levereras i mars

9 viii. Miljö Volymer Gemensamma Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövande instans p.g.a. formella fel Miljö- och hälsoskydd Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift Antal inspektioner (årsavg. Miljö) Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift Antal inspektioner (årsavg. Hälsoskydd) Antal inventerade avlopp Antal inkomna ärenden (miljö- och hälsoskydd) Varav antal anmälningar och ansökningar Antal miljösanktionsavgifter Inkomna klagomålsärenden på verksamheter Inkomna remisser Antal överklagade ärenden Livsmedel Antal livsmedelsobjekt med årsavgift Antal objekt inom folköl, tobak och receptfria läkemedel (FTL) 66* Antal objekt inom animaliska biprodukter Antal inkomna ärenden inom livsmedel (registreringar och remisser) Inkomna klagomålsärenden på verksamheter Antal överklagade ärenden Nyckeltal Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (från 2013 redovisas ett nöjd-kund-index) 67** 69* 68* 89 Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskydd (från 2013 redovisas ett nöjdkund-index) 50** 57* 54* Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%) *Registret över försäljare av folköl, tobak och receptfria läkemedel innehåller 66 företag. Eftersom många företag säljer mer än 1 produktkategori innehåller registret totalt 147 kontrollobjekt **Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Den redovisar ett nöjdkund-index 9 (12)

10 ix. Förvaltarskap Nyköping Godmanskap Nyköping Ensamkommande barn Nyköping Förmynderskap Nyköping * Antal gode män/förvaltare Nyköping antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag Antal redovisningspliktiga ärenden 31/ Storlek på förmögenheten under nämndens tillsyn, tkr varav Nyköping, tkr Gemenomsnittligt arvode (kr) Nyköping Andel årsräkningar inkomna i rätt tid, % Andel årsräkningar som inkommit i rätt tid och som granskats till 1:a juli, % Andel årsräkningar som granskats till 31:a december, % Andel där huvudmannen betalar arvodet, % vid Nyköping * invånarantal per årsräkning

11 x. Medarbetare Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Tillsvidareanställda män, antal Totalt antal tillsvidareanställda, antal Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal Visstidsanställda med månadslön män, antal Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal Totalt antal anställda Medelålder¹ Medelålder kvinnor 45,8 46,0 46,2 45,9 45,6 Medelålder män 45,1 45,7 46,5 46,6 46,3 Medelålder totalt 45,7 46,0 46,3 46,0 45,7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %¹ Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, %¹ 92,3 92,2 92,8 92,7 92,2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, %¹ 95,9 95,4 95,5 95,4 95,7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, % 93,0 92,9 93,3 93,2 92,9 Arbetsskador Tillbud Arbetad tid² Månadsavlönat arbete¹, årsarbetare Timavlönat arbete, årsarbetare Övertid och mertid, årsarbete Summa arbetad tid, årsarbetare Fördelning av tid enligt ordinarie arbetstid¹ Producerad tid, % 80,8 80,8 80,9 81,9 82,0 Sjukfrånvaro, % 6,3 6,1 5,6 4,7 5,0 Varav 90 dgr sammanhängande eller mer, % 2,0 2,0 1,6 1,0 0,8 Varav sjuk- och aktivitetsersättning, % 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 Tillfällig vård av barn, % 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 Studieledighet, % 0,0 0,1 0,2 0,6 0,6 Facklig verksamhet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Semester och ferie, % 12,1 12,2 12,6 12,1 11,8 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11 (12)

12 Föräldraledighet, % 4,1 4,4 3,9 3,9 4,2 Sjukfrånvaro, procent av den egna gruppen¹ Per åldersgrupp - 29 år 5,6 5,8 6,4 4,9 4, år 5,6 5,8 5,2 4,6 4,8 50 år och äldre 7,0 6,5 5,9 4,8 5,4 Per kön Kvinnor 7,0 6,8 6,3 5,3 5,7 Män 3,7 3,6 3,1 2,8 2,8 Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr sammanhängande eller mer 49,7 48,7 45,3 42,4 50,9

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

Verksamhetsresultat. Insatta resurser

Verksamhetsresultat. Insatta resurser www.nacka.se Bilaga: Bra OK Har brister Kommunstyrelsen Verksamhetsresultat S A1. Nacka ska anses ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och en god innovationsmiljö N Ranking av bästa

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Årsre dovisning 2012

Årsre dovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bilaga 1 Kommunfullmäktigess mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt.

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-03 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 9 oktober 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder Ärendet i korthet Ärendet föredras av ekonomichefen, Annika Hellberg. Bifogad skrivelse innehåller en överblick avbudget för zor3, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Årsredovisning 20 12

Årsredovisning 20 12 Årsredovisning 20 12 Ronnebys lucia och kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell invigde den nya Kockumstrappan i centrala Ronneby. Hela Sveriges Landsbygdsriksdag gästade Ronneby och lockade

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016

Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016 Sunne kommun Kommunstyrelsens förslag till och flerårsplan för åren - Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 14 Investeringsbudget 15 Verksamhetsplaner

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013 ÄNGELHOLMS KOMMUN och flerårsplan - Ängelholms kommun och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 1 Barn- och

Läs mer