Samhällsbyggnadsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Måndagen den 9 februari 215 i KS salen, Katrinedalsgatan 2-4, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Beslutande Göran Pettersson (S), ordförande Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande Linda Brunzell (M), 2:e vice ordförande Erika Eriksson (S) Jon Fredriksson (V) Per-Olof Södergren (C) Lars-Eric Carlsson (V) Övriga deltagande Se nästa sida Utses att justera Jon Fredriksson (V) Ersättare Linda Brunzell (M) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, den 18 februari Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Anna-Karin Davidsson Ordförande... Göran Pettersson (S)... Jon Fredriksson (V) ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Myndighetsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift... Anna-Karin Davidsson

2 Sammanträdesprotokoll Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sören Karlsson (S) Alf Larsson (FP) Peter Farrington (M) Stefan Larsson, förvaltningschef Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare Martin Lindström, stabschef 15-22, Susanne Jarl, miljöchef 15-22, Eleonore Åkerlund, avdelningschef stadsbyggnadskontoret 15-22, Stina Vendel, byggnadsinspektör 22 Katarina Leidström, BAB handläggare Jenny Karlsson, praktikant 15-22, Andreas Eriksson, miljöinspektör 27

3 Sammanträdesprotokoll Innehållsförteckning MYN 15 Närvaro på sammanträdet... 4 MYN 16 MYN Årsberättelse... 5 MYN 17 MYN Internkontroll MYN 18 MYN Utbildningsdagar MYN 19 MYN Informationshanteringsplan MYN 2 MYN Val av till ledamöter i kommunala handikapprådet MYN 21 MYN Val av ledamöter i tvärsektoriellt nätverk för folkhälsoarbete MYN 22 MYN Bygglov för uppsättande av skyltar MYN 23 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB.243) MYN 24 MYN Delegationsärenden MYN 25 MYN Inkomna handlingar MYN 26 MYN Avslutade lantmäteriförrättningar MYN 27 MYN Samhällsbyggnadsinformation

4 Sammanträdesprotokoll MYN 15 Närvaro på sammanträdet Jenny Karlsson praktikant på miljökontoret beviljades närvarorätt under sammanträdet.

5 Sammanträdesprotokoll MYN 16 MYN Årsberättelse Sammanfattning Under har stor kraft ägnats åt att bereda ärendet kring en gemensam myndighetsnämnd med Storfors kommun och i december fattades de sista besluten i de båda kommunerna för att bilda den gemensamma nämnden. En konsekvens av detta beslut blev att myndighetsnämnden i den form som den verkade under åren 27- upphörde den sista december. Vidare har under året en större uppföljning av enskilda vatten- och avloppslösningar inom kommunen skett. Kötiderna för bygglov har varierat under året men en ny trend för i år är att det har inkommit många ansökningar även under den senare delen av året. Från och med den 2 juli ändrades reglerna för bland annat komplementbostadshus, de så kallade Attefallshusen, vilket även det har inneburit en ökad belastning på våra bygginspektörer. Driftredovisningen för visar att nämnden gjorde ett litet underskott om femtusen kronor för. Måluppfyllelsen visar att nämnden har en effektiv myndighetsutövning med bra rutiner och med ett bra bemötande från vår personal. Ett område som behöver utvecklas är hanteringen av ärenden som rör nedskräpning. Beslutsunderlag Årsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden beslutar att godkänna årsberättelsen för enligt bilaga 1. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att godkänna årsberättelsen för enligt bilaga 1. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesprotokoll MYN 17 MYN Internkontroll 215 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att tre kommunövergripande områden skall granskas årligen. Dessutom tillkommer ytterligare två specifika områden som respektive nämnd beslutar om. Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunfullmäktige och ansvarig nämnd har den insyn de behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande två områden bör bli föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid. - Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Myndighetsnämnden beslutar att följande två områden ska vara föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid. - Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. 2. Myndighetsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra beslutad internkontroll enligt punkt 1 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av år 215. Myndighetsnämndens beslut 1. Myndighetsnämnden beslutade att följande två områden ska vara föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid.

7 Sammanträdesprotokoll Forts. MYN 17 MYN Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. 2. Myndighetsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra beslutad internkontroll enligt punkt 1 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av år 215. Expedieras till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Samhällsbyggnadsförvaltningen

8 Sammanträdesprotokoll MYN 18 MYN Utbildningsdagar 215 Sammanfattning Utöver den utbildning för politiker som kommunstyrelsen erbjuder under februari månad 215 är det angeläget för samhällsbyggnadsförvaltningen att få en möjlighet att utbilda nämndens ledamöter i mera specifika ämnen med fokus på nämndens kärnverksamhet. Det finns ett ömsesidigt behov av att politiker och tjänstemän lär känna varandra för att få en effektiv kommunikation under mandatperioden. Därför föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att nämndens samtliga förtroendevalda samt ett urval av förvaltningens tjänstemän genomför en gemensam utbildning under mars, april och maj månad 215. I mars månad föreslås en förlängd dag i samband med sammanträdet det vill säga 17 mars 215. Där fokus för utbildningen ligger på förvaltningens organisation och verksamhet samt lokalkännedom om Karlskoga. Den 22 april fortsätter nämndutbildningen med lokal-kännedom i Storfors. Avseende utbildningen i maj månad föreslås den vara ett internat i två dagar med en övernattning. Lämpliga datum för att genomföra denna utbildning är 5-6 maj 215 med fokus på de funktioner som nämnden ansvarar för. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Myndighetsnämnden beslutar att genomföra en utbildning den 17 mars 215 och 22 april 215 för nämndens samtliga förtroendevalda genom en förlängd dag i samband med sammanträdet. 2. Myndighetsnämnden beslutar att genomföra en internatutbildning den 5-6 maj 215 för nämndens samtliga förtroendevalda samt berörda tjänstemän enligt ordförande och förvaltningschefens anvisningar. Myndighetsnämndens beslut 1. Myndighetsnämnden beslutade att genomföra en utbildning den 17 mars 215 och 22 april 215 för nämndens samtliga förtroendevalda genom en förlängd dag i samband med sammanträdet.

9 Sammanträdesprotokoll Forts. MYN 18 MYN Myndighetsnämnden beslutade att genomföra en internatutbildning den 5-6 maj 215 för nämndens samtliga förtroendevalda samt berörda tjänstemän enligt ordförande och förvaltningschefens anvisningar. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen

10 Sammanträdesprotokoll MYN 19 MYN Informationshanteringsplan 215 Sammanfattning Den 1 januari 215 bildades myndighetsnämnden för Karlskoga och Storfors kommuner. Värdkommun är Karlskoga. I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 11/ ) ska varje myndighet upprätta en plan som redovisar myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Vidare anges att planen skall uppdateras minst en gång per år samt revideras vid behov. Syftet med informationshanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av myndighetens handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen fungerar även som gallringsbeslut. Informationshanteringsplanen är ett - hjälpmedel vid gallring - hjälpmedel för kontoret - styrmedel för kontoret - kontrollmedel för kommunarkivet Planen är uppdelad med dokument avdelningsvis så som allmän del, miljökontor, stadsbyggnadskontor och teknikavdelning. Alla avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat och förtydligat sin del av Informationshanteringsplanen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 215 Riksarkivets gallringsråd Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden fastställer informationshanteringsplan för 215. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att fastställa informationshanteringsplanen för 215. Expedieras till Myndighetsnämnden Karlskoga Storfors Kommunarkivet

11 Sammanträdesprotokoll MYN 2 MYN Val av till ledamöter i kommunala handikapprådet Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod behöver myndighetsnämnden utse en ny ordinarie ledamot till det kommunala handikapprådet och en ersättare. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse ordförande i myndighetsnämnden Göran Pettersson (S) till ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden Linda Brunzell (M) som ersättare till det kommunala handikapprådet i Karlskoga. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att utse ordförande i myndighetsnämnden Göran Pettersson (S) till ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden Linda Brunzell (M) som ersättare till det kommunala handikapprådet i Karlskoga. Expedieras till Kommunstyrelsen

12 Sammanträdesprotokoll MYN 21 MYN Val av ledamöter i tvärsektoriellt nätverk för folkhälsoarbete Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod behöver myndighets-nämnden utse två stycken ledamöter att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden utser ordförande Göran Pettersson (S) och 2:e vice ordförande Linda Brunzell (M) att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att utse ordförande Göran Pettersson (S) och 2:e vice ordförande Linda Brunzell (M) att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Expedieras till Kommunstyrelsen Folkhälsonämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen

13 Sammanträdesprotokoll MYN 22 MYN Bygglov för uppsättande av skyltar

14 Sammanträdesprotokoll

15 Sammanträdesprotokoll MYN 23 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB.243)

16 Sammanträdesprotokoll MYN 24 MYN Delegationsärenden Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Delegationsbeslut för november anmäls dnr MYN Delegationsbeslut miljökontoret december och januari Delegationsbeslut miljökontoret- alkoholärenden januari Delegationsbeslut teknik och fastighetsavdelningen januari Delegationsbeslut PBL december och januari 215 Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden godkände redovisningen av delegationsbeslut.

17 Sammanträdesprotokoll MYN 25 MYN Inkomna handlingar Länsstyrelsens beslut Beslut om skyddsobjekt

18 Sammanträdesprotokoll MYN 26 MYN Avslutade lantmäteriförrättningar Sammanfattning Sammanställning har upprättats över avslutade lantmäteriförrättningar under perioden Myndighetsnämndens beslut Nämnden godkände redovisningen av avslutade lantmäteriförrättningar

19 Sammanträdesprotokoll MYN 27 MYN Samhällsbyggnadsinformation Eleonore Åkerlund avdelningschef stadsbyggnadskontoret informerade nämnden om två överklagade bygglov. Eleonore Åkerlund avdelningschef stadsbyggnadskontoret redogjorde för nämnden om förhållandet mellan LSS kontra BAB som var en fråga nämnden ställde vid tidigare sammanträde. Susanne Jarl miljöchef informerade nämnden i ett pågående ärende rörande naturreservatet på Rävåsen och att åklagarmyndigheten har beslutat lägga ner förundersökningen i ärendet. Susanne Jarl miljöchef informerade nämnden om ett ärende rörande tillsynsansvar på Boforsindustriområde. Idag har kommunen tillsynsansvaret på verksamheterna och Länsstyrelsen har tillsynsansvaret på föroreningarna i marken. Länsstyrelsen har föreslagit att kommunen ska ta över tillsynsansvaret vad det gäller föroreningarna i marken. Andreas Eriksson miljöinspektör informerade nämnden om följande tillsynsprojekt som miljökontoret genomfört i Karlskoga och Storfors. - Bilskrotar - MIFO deponier - Avloppsinventering i Storfors Förvaltningschef Stefan Larsson informerade nämnden om medarbetarundersökningen som gjorts och att förvaltningen uppvisat ett bra resultat. Förvaltningschef Stefan Larsson informerade nämnden om föreslagen omorganisation inom förvaltningen.

20 Bilaga 1 Årsberättelse Myndighetsnämnden

21 Innehåll Syfte med årsberättelsen... 1 Verksamhetsåret... 1 Året som gått... 1 Verksamhetsutveckling... 2 Personal... 2 Framtidsbedömning... 3 Resultatredovisning... 4

22 Syfte med årsberättelsen Syftet med årsberättelsen är att knyta ihop verksamhetsplanen med hur det faktiskt gick under året. Målgruppen för årsberättelsen är förvaltningens medarbetare, övriga inom koncernen samt förtroendevalda som berörs av förvaltningens verksamhet. Årsberättelsen är uppbyggd med en allmän inledning, sedan en redogörelse för verksamheten under och sen har förvaltningschefen ordet om åren som kommer, avslutningsvis redovisas respektive nämnds verksamhets- och ekonomiska resultat. Verksamhetsåret Under har stor kraft ägnats åt att bereda ärendet kring en gemensam myndighetsnämnd med Storfors kommun och i december fattades de sista besluten i de båda kommunerna för att bilda den gemensamma nämnden. En konsekvens av detta beslut blev att myndighetsnämnden i den form som den verkade under åren 27- upphörde den sista december. Vidare har under året en större uppföljning av enskilda vatten- och avloppslösningar inom kommunen skett. Kötiderna för bygglov har varierat under året men en ny trend för i år är att det har inkommit många ansökningar även under den senare delen av året. Från och med den 2 juli ändrades reglerna för bland annat komplementbostadshus, de så kallade Attefallshusen, vilket även det har inneburit en ökad belastning på våra bygginspektörer. Driftredovisningen för visar att nämnden gjorde ett litet under skott om femtusen kronor för. Måluppfyllelsen visar att nämnden har en effektiv myndighetsutövning med bra rutiner och med ett bra bemötande från vår personal. Ett område som behöver utvecklas är hanteringen av ärenden som rör nedskräpning. Året som gått Aktivitet Nedan redovisas de enskilda aktiviteterna var för sig. Flufftomten Centralparken Olyckor i vattenskyddsområdet Gemensam myndighetsnämnd med Storfors Avloppsinventering Lagändringar plan- och bygglagen Effekt Nedan redovisas vad aktiviteterna har haft för effekt alternativt vad man förväntar sig. Omfattande verksamhet med oklara fastighetsägaroch verksamhetsförhållanden. En förorenad fastighet har med ny metod, så kallad hållbar exploatering, åtgärdats i centrala Karlskoga. Två olyckor i vattensskyddsområdet visar på vikten av bra och tydliga föreskrifter. Stora samordningsvinster genom ett omfattande samarbete med Storfors i myndighetsfrågor inleds under. Miljökontoret fortsätter sin återkommande stora inventering av enskilda avlopp. Framförallt med syftet att nå en god vattenstatus. Attefallshus blev tillåtna i halvårsskiftet, vilket ger vissa större friheter för fastighetsägare. Dock många oklarheter i samband med det snabba införandet av förändringarna. 1

23 Verksamhetsutveckling Gemensam nämnd med Storfors Ett stort utvecklingsarbete att ta fram samarbetsformer, avtal, arbetsverktyg med mera gällande den gemensamma myndighetsnämnden med Storfors har genomförts under och fortsätter även under 215. Arbetssätt bostadsanpassningsbidrag(bab) Efter en generationsväxling inom BAB har flertalet arbetssätt arbetats om och dokumenterats för att säkerställa en rättssäker likabehandling. BAB utvecklas vidare under 215 då Storfors tillkommer, vilket medfört en större ärendemängd, detta gör att vi säkrar upp verksamheten på ett bättre sätt. Eftersom små kommuner med mindre antal ärende kan ha svårt att ha specialister inom detta område. Klarspråk i skrivelser och beslut Miljökontoret har i de mest frekvent använda skrivelser mot brukare och kunder tagit fram mallar som minimerar byråkratisk språkanvändning. Allt för att underlätta för kunderna att förstå vad skrivelser och beslut innebär för dem som mottagare. Personal Samhällsbyggnadsförvaltningen har den lägsta korttidssjukskrivningen i kommunen men också den högsta långtidssjukskrivningen. Förvaltningens analys visar dock att långtidssjukskrivningarna inte är arbetsrelaterade, men stöttning i rehabilitering för återgång till arbete har hög prioritet. Många medarbetare är föräldralediga, vilket tolkas som att vi är en trygg och attraktiv arbetsgivare som delvis har klarat av ett generationsskifte. Däremot har förvaltningen många specialistfunktioner som är svåra att rekrytera och dessutom svåra att behålla. En god löneutveckling och förmåner samt möjligheter till utveckling och karriär kan bidra för att bibehålla våra medarbetare. Förvaltningen fortsätter att påtala behovet av en lönesatsning på de yrken som i synnerhet berör myndighetsnämnden, dvs bygginspektörer och miljöinspektörer, som är den enda grupp inom kommunen som ligger under nationella snittet gällande löner. Det är i jämförelse med kommunen som helhet en mycket liten grupp men mycket effektbestämmande. Redan idag har ett antal medarbetare anställts av närliggande kommuner som erbjuder avsevärt bättre lön. 2

24 Framtidsbedömning Karlskoga och Storfors kommuner har beslutat att från och med årsskiftet 215 bilda en gemensam nämnd att sköta myndighetsutövningen i de båda kommunerna. Det kommer att bli en stor utmaning för såväl politiker som tjänstemän att möta denna förändring med ett väsentligt utökat ansvar och budget. Då denna förändring dessutom sammanfaller med en ny mandatperiod kommer det även att behövas omfattande utbildningsinsatser av både politiker och personal under 215. För de närmsta åren kommer konsolidering av den nybildade nämnden att vara högsta prioritet. Framförallt med de nya ansvarsområdena tobak, alkohol, receptfria läkemedel och BAB i fokus. Samhällsbyggnadsförvaltning kan med mycket gott samvete lämna bakom sig och gå in i 215 med stor framtidstro och med viljan att göra skillnad. Stefan Larsson Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 3

25 Resultatredovisning Uppnått av målvärdet 96-1% 65-95% -64% Måttet är Målvärde inte mätt Efter en större översyn av mål och styrmått antogs nya den 12 september. Därmed finns inga resultat eller målnivåer för tidigare år än. I fall där det lämpar sig har målnivåerna periodiserats för delår jan-aug för att ge en rättvisare bild av nuläget. Nämndmål 1.1 Myndighetsnämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom miljöbalkens område (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner på trafikenheten (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom livsmedelslagens område (stycken). Antal Styrmått Antal överklagade beslut som vinner i högre instans (ej beslut där syftet är att få prejudikat) (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom plan- och bygglagens område (stycken). Antal Analys och åtgärder Resultatet visar att genomarbetade rutiner ger snabbare handläggning och större grad av samsyn. Ett beslut som överklagats vann i högre instans då överträdelsen preskriberats.

26 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommun har en effektiv myndighetsutövning. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Antal tillsynsbesök inom livsmedelslagstiftningens område (stycken). Antal Styrmått Handläggningstid för bygglov utan avvikelser från detaljplan och utan tekniskt samråd. (antal veckor). Antal Styrmått Antal tillsynsbesök inom miljöbalkens område (stycken). Antal Styrmått Andel anmälningar av värmepump där handläggningstiden är 5 dagar eller mindre (ej luftvärmepump) (%). % Styrmått Antal dagar från anmälan till bedömning av ovårdad tomt (antal dagar). Antal Styrmått Handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad (antal dagar). Antal Analys och åtgärder Målvärdena nås med råge under året. Detta mycket goda resultat visar på snabb och effektiv handläggning för alla verksamheter.

27 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle. % uppnått av målvärdet Delår 2 Delår 1 Resultat Styrmått Antal dagar från anmälan av nedskräpning till åtgärd (ej åtalsanmälan) (antal dagar). Antal Styrmått Antal dagar från anmälningstillfälle till fordonsvrak flyttas (antal dagar). Antal Analys och åtgärder Flyttning av fordonsvrak visar på fortsatt snabb handläggning och det är mycket bra för Karlskogas helhetsintryck. Det är viktigt att få bort ett fordonsvrak så snabbt som möjligt annars finns det risk att det eskalerar. Den otroligt långa tiden mellan anmälan av nedskräpning och bortforsling är till största del beroende på brister i administrationen. Uppfattningen är att skräpet plockas bort inom betydligt färre antal dagar än vad som registrerats. Tidigt 215 kommer ett arbetssätt tas fram för att lättare kunna följa upp att skräpet tagits bort.

28 Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (miljökontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn. (stadsbyggnadskontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med trafikenhetens verksamhet (%). % Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (stadsbyggnadskontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med miljökontorets verksamhet (%). % Styrmått Öppettider i kundtjänst miljökontoret (antal timmar/ vecka). Antal Styrmått Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn. (miljökontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (%). % Styrmått Öppettider i kundtjänst stadsbyggnadskontoret (antal timmar/vecka). Antal

29 Styrmått Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%). % Analys och åtgärder Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret visar fantastiska siffror i deras enkät som går ut kontinuerligt till deras brukare. I princip alla har svarat att de är Mycket nöjda eller Ganska nöjda. Vad gäller service och tillgänglighet via telefon når miljökontoret inte helt upp till målvärdet trots att de har ungefär samma resultat som stadsbyggnadskontoret. Detta med anledning av att de två avdelningarna har olika högt målvärde. Detta är något som behöver justeras. Antal samtal är få i undersökningen och ett samtal kan slå hårt på resultatet. Däremot kan vi utläsa trenderna i undersökningen och vi är förhållandevis nöjda med reusltatet. Förutom en justering av målnivåerna kommer inga åtgärder vidtas. I SKL:s webbgranskning nås inte målvärdet helt. Detta beror på tre frågor som handlar om avsaknad av information om platser för att tanka alternativa drivmedel, hur hushållen kan konsumera miljövänligt och hur man som privatperson kan minska energianvändingen i hushållet. Det pågår just nu ett arbete med att se över liknande information på webbplatsen. Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs. % uppnått av målvärdet Delår 2 Delår 1 Resultat Styrmått Andel avslutade ärenden i diarieföringssystemen (KAISA, ECOS och ByggR) (%). % Styrmått Andel projekt som avslutas med kvalitetsuppföljning (%). % Analys och åtgärder Nollmätning och styrmåtten redovisas på årsbasis.

30 Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken). Antal Styrmått Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken). Antal Analys och åtgärder Nämndmålet som helthet uppfylls med god marginal. Mycket med anledning av att många utvecklingsprojekt har genomförts. Antalet förbättringsförslag har inte nått upp till målet, men att ha ett stort antal förbättringsförslag är i sig inte ett självändamål. Förbättringsförslag kan driva en utveckling av verksamheten framåt, och sammantaget visar detta nämndmål att detta sker.

31 Nämndmål 5.1 Näringslivet är nöjda med myndighetsnämndens verksamhet. % uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av bygglov (index). Index Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av miljöärenden (index). Index Analys och åtgärder Dessa mätningar görs vartannat år. Det finns ingen mätning för, nästa mätning är planerad till 215.

32 Driftsbudget 35 Myndighetsnämnden tkr Budget Resultat Underskott K-bidrag+intäkter Kostnader Underskott

33 Driftredovisning Resultat Resultat Resultat Budget Avvikelse Kostnader *Varav personal Intäkter -4 Nettokostnader Nettobudget Överskott från tidigare period 5 Resultat i förhållande till budget Resultat Resultat Resultat Budget Avvikelse Nettokostnader per verksamhet Nämnd Summa nettokostnader Kommentarer och korrigerande åtgärder MHN har med ett överskott på 5 tkr från tidigare treårsperiod som under har förbrukats. 215 bildas en gemensam nämnd mellan Karlskoga och Storfors och nämnden går in i 215 med ett nollresultat. Uppföljning av treårsbudget Period 216 Redovisning (tkr) Ingående balans Prognos Prognos Resultat i förhållande till budget 5-5 Åtgärder för att klara ett ackumulerat -resultat under kommande treårsperiod. Myndighetsnämnden har för första gången 215 en egen budget utöver egna arvoden och det är för tidigt att uttala sig om utfallet över 3-årsperioden.

34 Investeringskostnader Investeringar/inventarier (tkr) Resultat Resultat Budget Avvikelse Varav över-förs till nästa år Nämnd Summa investeringsutgifter Kommentarer till investeringar Myndighetsnämnden hade ingen investeringsbudget. Internkontroll Internkontroll av att miljökontorets kundtjänst handlägger ärenden enligt fastställd handläggningsrutin. Kontrollen visar att handläggning i kundtjänsten är personoberoende och sker i enlighet med upprättade rutiner. Svag Tillfredställande God Mycket god x Internkontroll av att inkomna ansökningar om bygglov, och andra lov enligt plan och bygglagen, granskas inom en vecka efter att ansökan inkommit till myndigheten, för bedömning om ansökan är komplett eller om något saknas. Gällande bygglovärenden är 13 av 167 ärenden färdiggranskade inom en vecka. Förgranskning av komplicerade ärenden ska ses över. Svag Tillfredställande God Mycket god x

35 Nyckeltal Nyckeltal 211 antal inkomna lovärenden (bygg) antal inkomna anmälan/ansökan (miljö) kundtjänst - antal inkomna samtal totalt miljökontoret statsbyggnadskontoret* * stadsbyggnadskontoret införde kundtjänst våren.

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Beslutande -5-15 Torsdagen den 15 maj i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13. - 15.3 Sammanträdet ajournerades klockan 14:45-15. Matz

Läs mer

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp)

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl. 08.15 09.30 Beslutande Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Plats och tid Stadshuset, plan 1, Översikten, kl. 13.30- Ledamöter och ersättare Beslutande Leif Karlsson (s) ordf Solveig Lindblom(s) Anniola Nilsson(m) Ersättare Kjell Arvidsson (c) Ulla Jansson(s) Ulf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer