Samhällsbyggnadsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Måndagen den 9 februari 215 i KS salen, Katrinedalsgatan 2-4, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Beslutande Göran Pettersson (S), ordförande Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande Linda Brunzell (M), 2:e vice ordförande Erika Eriksson (S) Jon Fredriksson (V) Per-Olof Södergren (C) Lars-Eric Carlsson (V) Övriga deltagande Se nästa sida Utses att justera Jon Fredriksson (V) Ersättare Linda Brunzell (M) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, den 18 februari Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Anna-Karin Davidsson Ordförande... Göran Pettersson (S)... Jon Fredriksson (V) ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Myndighetsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift... Anna-Karin Davidsson

2 Sammanträdesprotokoll Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sören Karlsson (S) Alf Larsson (FP) Peter Farrington (M) Stefan Larsson, förvaltningschef Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare Martin Lindström, stabschef 15-22, Susanne Jarl, miljöchef 15-22, Eleonore Åkerlund, avdelningschef stadsbyggnadskontoret 15-22, Stina Vendel, byggnadsinspektör 22 Katarina Leidström, BAB handläggare Jenny Karlsson, praktikant 15-22, Andreas Eriksson, miljöinspektör 27

3 Sammanträdesprotokoll Innehållsförteckning MYN 15 Närvaro på sammanträdet... 4 MYN 16 MYN Årsberättelse... 5 MYN 17 MYN Internkontroll MYN 18 MYN Utbildningsdagar MYN 19 MYN Informationshanteringsplan MYN 2 MYN Val av till ledamöter i kommunala handikapprådet MYN 21 MYN Val av ledamöter i tvärsektoriellt nätverk för folkhälsoarbete MYN 22 MYN Bygglov för uppsättande av skyltar MYN 23 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB.243) MYN 24 MYN Delegationsärenden MYN 25 MYN Inkomna handlingar MYN 26 MYN Avslutade lantmäteriförrättningar MYN 27 MYN Samhällsbyggnadsinformation

4 Sammanträdesprotokoll MYN 15 Närvaro på sammanträdet Jenny Karlsson praktikant på miljökontoret beviljades närvarorätt under sammanträdet.

5 Sammanträdesprotokoll MYN 16 MYN Årsberättelse Sammanfattning Under har stor kraft ägnats åt att bereda ärendet kring en gemensam myndighetsnämnd med Storfors kommun och i december fattades de sista besluten i de båda kommunerna för att bilda den gemensamma nämnden. En konsekvens av detta beslut blev att myndighetsnämnden i den form som den verkade under åren 27- upphörde den sista december. Vidare har under året en större uppföljning av enskilda vatten- och avloppslösningar inom kommunen skett. Kötiderna för bygglov har varierat under året men en ny trend för i år är att det har inkommit många ansökningar även under den senare delen av året. Från och med den 2 juli ändrades reglerna för bland annat komplementbostadshus, de så kallade Attefallshusen, vilket även det har inneburit en ökad belastning på våra bygginspektörer. Driftredovisningen för visar att nämnden gjorde ett litet underskott om femtusen kronor för. Måluppfyllelsen visar att nämnden har en effektiv myndighetsutövning med bra rutiner och med ett bra bemötande från vår personal. Ett område som behöver utvecklas är hanteringen av ärenden som rör nedskräpning. Beslutsunderlag Årsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden beslutar att godkänna årsberättelsen för enligt bilaga 1. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att godkänna årsberättelsen för enligt bilaga 1. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesprotokoll MYN 17 MYN Internkontroll 215 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att tre kommunövergripande områden skall granskas årligen. Dessutom tillkommer ytterligare två specifika områden som respektive nämnd beslutar om. Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunfullmäktige och ansvarig nämnd har den insyn de behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande två områden bör bli föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid. - Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Myndighetsnämnden beslutar att följande två områden ska vara föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid. - Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. 2. Myndighetsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra beslutad internkontroll enligt punkt 1 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av år 215. Myndighetsnämndens beslut 1. Myndighetsnämnden beslutade att följande två områden ska vara föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid.

7 Sammanträdesprotokoll Forts. MYN 17 MYN Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. 2. Myndighetsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra beslutad internkontroll enligt punkt 1 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av år 215. Expedieras till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Samhällsbyggnadsförvaltningen

8 Sammanträdesprotokoll MYN 18 MYN Utbildningsdagar 215 Sammanfattning Utöver den utbildning för politiker som kommunstyrelsen erbjuder under februari månad 215 är det angeläget för samhällsbyggnadsförvaltningen att få en möjlighet att utbilda nämndens ledamöter i mera specifika ämnen med fokus på nämndens kärnverksamhet. Det finns ett ömsesidigt behov av att politiker och tjänstemän lär känna varandra för att få en effektiv kommunikation under mandatperioden. Därför föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att nämndens samtliga förtroendevalda samt ett urval av förvaltningens tjänstemän genomför en gemensam utbildning under mars, april och maj månad 215. I mars månad föreslås en förlängd dag i samband med sammanträdet det vill säga 17 mars 215. Där fokus för utbildningen ligger på förvaltningens organisation och verksamhet samt lokalkännedom om Karlskoga. Den 22 april fortsätter nämndutbildningen med lokal-kännedom i Storfors. Avseende utbildningen i maj månad föreslås den vara ett internat i två dagar med en övernattning. Lämpliga datum för att genomföra denna utbildning är 5-6 maj 215 med fokus på de funktioner som nämnden ansvarar för. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Myndighetsnämnden beslutar att genomföra en utbildning den 17 mars 215 och 22 april 215 för nämndens samtliga förtroendevalda genom en förlängd dag i samband med sammanträdet. 2. Myndighetsnämnden beslutar att genomföra en internatutbildning den 5-6 maj 215 för nämndens samtliga förtroendevalda samt berörda tjänstemän enligt ordförande och förvaltningschefens anvisningar. Myndighetsnämndens beslut 1. Myndighetsnämnden beslutade att genomföra en utbildning den 17 mars 215 och 22 april 215 för nämndens samtliga förtroendevalda genom en förlängd dag i samband med sammanträdet.

9 Sammanträdesprotokoll Forts. MYN 18 MYN Myndighetsnämnden beslutade att genomföra en internatutbildning den 5-6 maj 215 för nämndens samtliga förtroendevalda samt berörda tjänstemän enligt ordförande och förvaltningschefens anvisningar. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen

10 Sammanträdesprotokoll MYN 19 MYN Informationshanteringsplan 215 Sammanfattning Den 1 januari 215 bildades myndighetsnämnden för Karlskoga och Storfors kommuner. Värdkommun är Karlskoga. I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 11/ ) ska varje myndighet upprätta en plan som redovisar myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Vidare anges att planen skall uppdateras minst en gång per år samt revideras vid behov. Syftet med informationshanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av myndighetens handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen fungerar även som gallringsbeslut. Informationshanteringsplanen är ett - hjälpmedel vid gallring - hjälpmedel för kontoret - styrmedel för kontoret - kontrollmedel för kommunarkivet Planen är uppdelad med dokument avdelningsvis så som allmän del, miljökontor, stadsbyggnadskontor och teknikavdelning. Alla avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat och förtydligat sin del av Informationshanteringsplanen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 215 Riksarkivets gallringsråd Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden fastställer informationshanteringsplan för 215. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att fastställa informationshanteringsplanen för 215. Expedieras till Myndighetsnämnden Karlskoga Storfors Kommunarkivet

11 Sammanträdesprotokoll MYN 2 MYN Val av till ledamöter i kommunala handikapprådet Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod behöver myndighetsnämnden utse en ny ordinarie ledamot till det kommunala handikapprådet och en ersättare. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse ordförande i myndighetsnämnden Göran Pettersson (S) till ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden Linda Brunzell (M) som ersättare till det kommunala handikapprådet i Karlskoga. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att utse ordförande i myndighetsnämnden Göran Pettersson (S) till ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden Linda Brunzell (M) som ersättare till det kommunala handikapprådet i Karlskoga. Expedieras till Kommunstyrelsen

12 Sammanträdesprotokoll MYN 21 MYN Val av ledamöter i tvärsektoriellt nätverk för folkhälsoarbete Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod behöver myndighets-nämnden utse två stycken ledamöter att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden utser ordförande Göran Pettersson (S) och 2:e vice ordförande Linda Brunzell (M) att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att utse ordförande Göran Pettersson (S) och 2:e vice ordförande Linda Brunzell (M) att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Expedieras till Kommunstyrelsen Folkhälsonämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen

13 Sammanträdesprotokoll MYN 22 MYN Bygglov för uppsättande av skyltar

14 Sammanträdesprotokoll

15 Sammanträdesprotokoll MYN 23 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB.243)

16 Sammanträdesprotokoll MYN 24 MYN Delegationsärenden Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Delegationsbeslut för november anmäls dnr MYN Delegationsbeslut miljökontoret december och januari Delegationsbeslut miljökontoret- alkoholärenden januari Delegationsbeslut teknik och fastighetsavdelningen januari Delegationsbeslut PBL december och januari 215 Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden godkände redovisningen av delegationsbeslut.

17 Sammanträdesprotokoll MYN 25 MYN Inkomna handlingar Länsstyrelsens beslut Beslut om skyddsobjekt

18 Sammanträdesprotokoll MYN 26 MYN Avslutade lantmäteriförrättningar Sammanfattning Sammanställning har upprättats över avslutade lantmäteriförrättningar under perioden Myndighetsnämndens beslut Nämnden godkände redovisningen av avslutade lantmäteriförrättningar

19 Sammanträdesprotokoll MYN 27 MYN Samhällsbyggnadsinformation Eleonore Åkerlund avdelningschef stadsbyggnadskontoret informerade nämnden om två överklagade bygglov. Eleonore Åkerlund avdelningschef stadsbyggnadskontoret redogjorde för nämnden om förhållandet mellan LSS kontra BAB som var en fråga nämnden ställde vid tidigare sammanträde. Susanne Jarl miljöchef informerade nämnden i ett pågående ärende rörande naturreservatet på Rävåsen och att åklagarmyndigheten har beslutat lägga ner förundersökningen i ärendet. Susanne Jarl miljöchef informerade nämnden om ett ärende rörande tillsynsansvar på Boforsindustriområde. Idag har kommunen tillsynsansvaret på verksamheterna och Länsstyrelsen har tillsynsansvaret på föroreningarna i marken. Länsstyrelsen har föreslagit att kommunen ska ta över tillsynsansvaret vad det gäller föroreningarna i marken. Andreas Eriksson miljöinspektör informerade nämnden om följande tillsynsprojekt som miljökontoret genomfört i Karlskoga och Storfors. - Bilskrotar - MIFO deponier - Avloppsinventering i Storfors Förvaltningschef Stefan Larsson informerade nämnden om medarbetarundersökningen som gjorts och att förvaltningen uppvisat ett bra resultat. Förvaltningschef Stefan Larsson informerade nämnden om föreslagen omorganisation inom förvaltningen.

20 Bilaga 1 Årsberättelse Myndighetsnämnden

21 Innehåll Syfte med årsberättelsen... 1 Verksamhetsåret... 1 Året som gått... 1 Verksamhetsutveckling... 2 Personal... 2 Framtidsbedömning... 3 Resultatredovisning... 4

22 Syfte med årsberättelsen Syftet med årsberättelsen är att knyta ihop verksamhetsplanen med hur det faktiskt gick under året. Målgruppen för årsberättelsen är förvaltningens medarbetare, övriga inom koncernen samt förtroendevalda som berörs av förvaltningens verksamhet. Årsberättelsen är uppbyggd med en allmän inledning, sedan en redogörelse för verksamheten under och sen har förvaltningschefen ordet om åren som kommer, avslutningsvis redovisas respektive nämnds verksamhets- och ekonomiska resultat. Verksamhetsåret Under har stor kraft ägnats åt att bereda ärendet kring en gemensam myndighetsnämnd med Storfors kommun och i december fattades de sista besluten i de båda kommunerna för att bilda den gemensamma nämnden. En konsekvens av detta beslut blev att myndighetsnämnden i den form som den verkade under åren 27- upphörde den sista december. Vidare har under året en större uppföljning av enskilda vatten- och avloppslösningar inom kommunen skett. Kötiderna för bygglov har varierat under året men en ny trend för i år är att det har inkommit många ansökningar även under den senare delen av året. Från och med den 2 juli ändrades reglerna för bland annat komplementbostadshus, de så kallade Attefallshusen, vilket även det har inneburit en ökad belastning på våra bygginspektörer. Driftredovisningen för visar att nämnden gjorde ett litet under skott om femtusen kronor för. Måluppfyllelsen visar att nämnden har en effektiv myndighetsutövning med bra rutiner och med ett bra bemötande från vår personal. Ett område som behöver utvecklas är hanteringen av ärenden som rör nedskräpning. Året som gått Aktivitet Nedan redovisas de enskilda aktiviteterna var för sig. Flufftomten Centralparken Olyckor i vattenskyddsområdet Gemensam myndighetsnämnd med Storfors Avloppsinventering Lagändringar plan- och bygglagen Effekt Nedan redovisas vad aktiviteterna har haft för effekt alternativt vad man förväntar sig. Omfattande verksamhet med oklara fastighetsägaroch verksamhetsförhållanden. En förorenad fastighet har med ny metod, så kallad hållbar exploatering, åtgärdats i centrala Karlskoga. Två olyckor i vattensskyddsområdet visar på vikten av bra och tydliga föreskrifter. Stora samordningsvinster genom ett omfattande samarbete med Storfors i myndighetsfrågor inleds under. Miljökontoret fortsätter sin återkommande stora inventering av enskilda avlopp. Framförallt med syftet att nå en god vattenstatus. Attefallshus blev tillåtna i halvårsskiftet, vilket ger vissa större friheter för fastighetsägare. Dock många oklarheter i samband med det snabba införandet av förändringarna. 1

23 Verksamhetsutveckling Gemensam nämnd med Storfors Ett stort utvecklingsarbete att ta fram samarbetsformer, avtal, arbetsverktyg med mera gällande den gemensamma myndighetsnämnden med Storfors har genomförts under och fortsätter även under 215. Arbetssätt bostadsanpassningsbidrag(bab) Efter en generationsväxling inom BAB har flertalet arbetssätt arbetats om och dokumenterats för att säkerställa en rättssäker likabehandling. BAB utvecklas vidare under 215 då Storfors tillkommer, vilket medfört en större ärendemängd, detta gör att vi säkrar upp verksamheten på ett bättre sätt. Eftersom små kommuner med mindre antal ärende kan ha svårt att ha specialister inom detta område. Klarspråk i skrivelser och beslut Miljökontoret har i de mest frekvent använda skrivelser mot brukare och kunder tagit fram mallar som minimerar byråkratisk språkanvändning. Allt för att underlätta för kunderna att förstå vad skrivelser och beslut innebär för dem som mottagare. Personal Samhällsbyggnadsförvaltningen har den lägsta korttidssjukskrivningen i kommunen men också den högsta långtidssjukskrivningen. Förvaltningens analys visar dock att långtidssjukskrivningarna inte är arbetsrelaterade, men stöttning i rehabilitering för återgång till arbete har hög prioritet. Många medarbetare är föräldralediga, vilket tolkas som att vi är en trygg och attraktiv arbetsgivare som delvis har klarat av ett generationsskifte. Däremot har förvaltningen många specialistfunktioner som är svåra att rekrytera och dessutom svåra att behålla. En god löneutveckling och förmåner samt möjligheter till utveckling och karriär kan bidra för att bibehålla våra medarbetare. Förvaltningen fortsätter att påtala behovet av en lönesatsning på de yrken som i synnerhet berör myndighetsnämnden, dvs bygginspektörer och miljöinspektörer, som är den enda grupp inom kommunen som ligger under nationella snittet gällande löner. Det är i jämförelse med kommunen som helhet en mycket liten grupp men mycket effektbestämmande. Redan idag har ett antal medarbetare anställts av närliggande kommuner som erbjuder avsevärt bättre lön. 2

24 Framtidsbedömning Karlskoga och Storfors kommuner har beslutat att från och med årsskiftet 215 bilda en gemensam nämnd att sköta myndighetsutövningen i de båda kommunerna. Det kommer att bli en stor utmaning för såväl politiker som tjänstemän att möta denna förändring med ett väsentligt utökat ansvar och budget. Då denna förändring dessutom sammanfaller med en ny mandatperiod kommer det även att behövas omfattande utbildningsinsatser av både politiker och personal under 215. För de närmsta åren kommer konsolidering av den nybildade nämnden att vara högsta prioritet. Framförallt med de nya ansvarsområdena tobak, alkohol, receptfria läkemedel och BAB i fokus. Samhällsbyggnadsförvaltning kan med mycket gott samvete lämna bakom sig och gå in i 215 med stor framtidstro och med viljan att göra skillnad. Stefan Larsson Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 3

25 Resultatredovisning Uppnått av målvärdet 96-1% 65-95% -64% Måttet är Målvärde inte mätt Efter en större översyn av mål och styrmått antogs nya den 12 september. Därmed finns inga resultat eller målnivåer för tidigare år än. I fall där det lämpar sig har målnivåerna periodiserats för delår jan-aug för att ge en rättvisare bild av nuläget. Nämndmål 1.1 Myndighetsnämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom miljöbalkens område (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner på trafikenheten (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom livsmedelslagens område (stycken). Antal Styrmått Antal överklagade beslut som vinner i högre instans (ej beslut där syftet är att få prejudikat) (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom plan- och bygglagens område (stycken). Antal Analys och åtgärder Resultatet visar att genomarbetade rutiner ger snabbare handläggning och större grad av samsyn. Ett beslut som överklagats vann i högre instans då överträdelsen preskriberats.

26 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommun har en effektiv myndighetsutövning. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Antal tillsynsbesök inom livsmedelslagstiftningens område (stycken). Antal Styrmått Handläggningstid för bygglov utan avvikelser från detaljplan och utan tekniskt samråd. (antal veckor). Antal Styrmått Antal tillsynsbesök inom miljöbalkens område (stycken). Antal Styrmått Andel anmälningar av värmepump där handläggningstiden är 5 dagar eller mindre (ej luftvärmepump) (%). % Styrmått Antal dagar från anmälan till bedömning av ovårdad tomt (antal dagar). Antal Styrmått Handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad (antal dagar). Antal Analys och åtgärder Målvärdena nås med råge under året. Detta mycket goda resultat visar på snabb och effektiv handläggning för alla verksamheter.

27 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle. % uppnått av målvärdet Delår 2 Delår 1 Resultat Styrmått Antal dagar från anmälan av nedskräpning till åtgärd (ej åtalsanmälan) (antal dagar). Antal Styrmått Antal dagar från anmälningstillfälle till fordonsvrak flyttas (antal dagar). Antal Analys och åtgärder Flyttning av fordonsvrak visar på fortsatt snabb handläggning och det är mycket bra för Karlskogas helhetsintryck. Det är viktigt att få bort ett fordonsvrak så snabbt som möjligt annars finns det risk att det eskalerar. Den otroligt långa tiden mellan anmälan av nedskräpning och bortforsling är till största del beroende på brister i administrationen. Uppfattningen är att skräpet plockas bort inom betydligt färre antal dagar än vad som registrerats. Tidigt 215 kommer ett arbetssätt tas fram för att lättare kunna följa upp att skräpet tagits bort.

28 Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (miljökontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn. (stadsbyggnadskontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med trafikenhetens verksamhet (%). % Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (stadsbyggnadskontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med miljökontorets verksamhet (%). % Styrmått Öppettider i kundtjänst miljökontoret (antal timmar/ vecka). Antal Styrmått Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn. (miljökontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (%). % Styrmått Öppettider i kundtjänst stadsbyggnadskontoret (antal timmar/vecka). Antal

29 Styrmått Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%). % Analys och åtgärder Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret visar fantastiska siffror i deras enkät som går ut kontinuerligt till deras brukare. I princip alla har svarat att de är Mycket nöjda eller Ganska nöjda. Vad gäller service och tillgänglighet via telefon når miljökontoret inte helt upp till målvärdet trots att de har ungefär samma resultat som stadsbyggnadskontoret. Detta med anledning av att de två avdelningarna har olika högt målvärde. Detta är något som behöver justeras. Antal samtal är få i undersökningen och ett samtal kan slå hårt på resultatet. Däremot kan vi utläsa trenderna i undersökningen och vi är förhållandevis nöjda med reusltatet. Förutom en justering av målnivåerna kommer inga åtgärder vidtas. I SKL:s webbgranskning nås inte målvärdet helt. Detta beror på tre frågor som handlar om avsaknad av information om platser för att tanka alternativa drivmedel, hur hushållen kan konsumera miljövänligt och hur man som privatperson kan minska energianvändingen i hushållet. Det pågår just nu ett arbete med att se över liknande information på webbplatsen. Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs. % uppnått av målvärdet Delår 2 Delår 1 Resultat Styrmått Andel avslutade ärenden i diarieföringssystemen (KAISA, ECOS och ByggR) (%). % Styrmått Andel projekt som avslutas med kvalitetsuppföljning (%). % Analys och åtgärder Nollmätning och styrmåtten redovisas på årsbasis.

30 Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken). Antal Styrmått Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken). Antal Analys och åtgärder Nämndmålet som helthet uppfylls med god marginal. Mycket med anledning av att många utvecklingsprojekt har genomförts. Antalet förbättringsförslag har inte nått upp till målet, men att ha ett stort antal förbättringsförslag är i sig inte ett självändamål. Förbättringsförslag kan driva en utveckling av verksamheten framåt, och sammantaget visar detta nämndmål att detta sker.

31 Nämndmål 5.1 Näringslivet är nöjda med myndighetsnämndens verksamhet. % uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av bygglov (index). Index Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av miljöärenden (index). Index Analys och åtgärder Dessa mätningar görs vartannat år. Det finns ingen mätning för, nästa mätning är planerad till 215.

32 Driftsbudget 35 Myndighetsnämnden tkr Budget Resultat Underskott K-bidrag+intäkter Kostnader Underskott

33 Driftredovisning Resultat Resultat Resultat Budget Avvikelse Kostnader *Varav personal Intäkter -4 Nettokostnader Nettobudget Överskott från tidigare period 5 Resultat i förhållande till budget Resultat Resultat Resultat Budget Avvikelse Nettokostnader per verksamhet Nämnd Summa nettokostnader Kommentarer och korrigerande åtgärder MHN har med ett överskott på 5 tkr från tidigare treårsperiod som under har förbrukats. 215 bildas en gemensam nämnd mellan Karlskoga och Storfors och nämnden går in i 215 med ett nollresultat. Uppföljning av treårsbudget Period 216 Redovisning (tkr) Ingående balans Prognos Prognos Resultat i förhållande till budget 5-5 Åtgärder för att klara ett ackumulerat -resultat under kommande treårsperiod. Myndighetsnämnden har för första gången 215 en egen budget utöver egna arvoden och det är för tidigt att uttala sig om utfallet över 3-årsperioden.

34 Investeringskostnader Investeringar/inventarier (tkr) Resultat Resultat Budget Avvikelse Varav över-förs till nästa år Nämnd Summa investeringsutgifter Kommentarer till investeringar Myndighetsnämnden hade ingen investeringsbudget. Internkontroll Internkontroll av att miljökontorets kundtjänst handlägger ärenden enligt fastställd handläggningsrutin. Kontrollen visar att handläggning i kundtjänsten är personoberoende och sker i enlighet med upprättade rutiner. Svag Tillfredställande God Mycket god x Internkontroll av att inkomna ansökningar om bygglov, och andra lov enligt plan och bygglagen, granskas inom en vecka efter att ansökan inkommit till myndigheten, för bedömning om ansökan är komplett eller om något saknas. Gällande bygglovärenden är 13 av 167 ärenden färdiggranskade inom en vecka. Förgranskning av komplicerade ärenden ska ses över. Svag Tillfredställande God Mycket god x

35 Nyckeltal Nyckeltal 211 antal inkomna lovärenden (bygg) antal inkomna anmälan/ansökan (miljö) kundtjänst - antal inkomna samtal totalt miljökontoret statsbyggnadskontoret* * stadsbyggnadskontoret införde kundtjänst våren.

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

Handlingarna publiceras också på webbplatsen: www.karlskoga.se under Kommun & politik/ Demokrati

Handlingarna publiceras också på webbplatsen: www.karlskoga.se under Kommun & politik/ Demokrati Samhällsbyggnadsnämnden 10 februari 2015 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, klockan 13.00 Plats: KS- salen, Katrinedalsgatan 2-4

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Se nästa sida ANSLAG / BEVIS. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-12-14. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanträdesprotokoll 1 (34) Samhällsbyggnadsnämnden

Se nästa sida ANSLAG / BEVIS. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-12-14. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanträdesprotokoll 1 (34) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Onsdagen den 14 december 2011 Möckelngymnasiet, Mårbackavägen 7, klockan 08.00-11.45 Beslutande Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Liselotte Eriksson (S), 1:e

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2015 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 018-727 43 72 2014-03-19 2013-1933-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Kommunfullmäktige

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning år 2011

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning år 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 5 ' Blad 23 Ks 51 Au 46 Dnr 47/2012-042 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning år 2011 Från Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan.

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30 Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. Ärenden 1 Sammanträdets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer