Samhällsbyggnadsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Måndagen den 9 februari 215 i KS salen, Katrinedalsgatan 2-4, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Beslutande Göran Pettersson (S), ordförande Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande Linda Brunzell (M), 2:e vice ordförande Erika Eriksson (S) Jon Fredriksson (V) Per-Olof Södergren (C) Lars-Eric Carlsson (V) Övriga deltagande Se nästa sida Utses att justera Jon Fredriksson (V) Ersättare Linda Brunzell (M) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, den 18 februari Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Anna-Karin Davidsson Ordförande... Göran Pettersson (S)... Jon Fredriksson (V) ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Myndighetsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift... Anna-Karin Davidsson

2 Sammanträdesprotokoll Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sören Karlsson (S) Alf Larsson (FP) Peter Farrington (M) Stefan Larsson, förvaltningschef Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare Martin Lindström, stabschef 15-22, Susanne Jarl, miljöchef 15-22, Eleonore Åkerlund, avdelningschef stadsbyggnadskontoret 15-22, Stina Vendel, byggnadsinspektör 22 Katarina Leidström, BAB handläggare Jenny Karlsson, praktikant 15-22, Andreas Eriksson, miljöinspektör 27

3 Sammanträdesprotokoll Innehållsförteckning MYN 15 Närvaro på sammanträdet... 4 MYN 16 MYN Årsberättelse... 5 MYN 17 MYN Internkontroll MYN 18 MYN Utbildningsdagar MYN 19 MYN Informationshanteringsplan MYN 2 MYN Val av till ledamöter i kommunala handikapprådet MYN 21 MYN Val av ledamöter i tvärsektoriellt nätverk för folkhälsoarbete MYN 22 MYN Bygglov för uppsättande av skyltar MYN 23 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB.243) MYN 24 MYN Delegationsärenden MYN 25 MYN Inkomna handlingar MYN 26 MYN Avslutade lantmäteriförrättningar MYN 27 MYN Samhällsbyggnadsinformation

4 Sammanträdesprotokoll MYN 15 Närvaro på sammanträdet Jenny Karlsson praktikant på miljökontoret beviljades närvarorätt under sammanträdet.

5 Sammanträdesprotokoll MYN 16 MYN Årsberättelse Sammanfattning Under har stor kraft ägnats åt att bereda ärendet kring en gemensam myndighetsnämnd med Storfors kommun och i december fattades de sista besluten i de båda kommunerna för att bilda den gemensamma nämnden. En konsekvens av detta beslut blev att myndighetsnämnden i den form som den verkade under åren 27- upphörde den sista december. Vidare har under året en större uppföljning av enskilda vatten- och avloppslösningar inom kommunen skett. Kötiderna för bygglov har varierat under året men en ny trend för i år är att det har inkommit många ansökningar även under den senare delen av året. Från och med den 2 juli ändrades reglerna för bland annat komplementbostadshus, de så kallade Attefallshusen, vilket även det har inneburit en ökad belastning på våra bygginspektörer. Driftredovisningen för visar att nämnden gjorde ett litet underskott om femtusen kronor för. Måluppfyllelsen visar att nämnden har en effektiv myndighetsutövning med bra rutiner och med ett bra bemötande från vår personal. Ett område som behöver utvecklas är hanteringen av ärenden som rör nedskräpning. Beslutsunderlag Årsberättelse Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden beslutar att godkänna årsberättelsen för enligt bilaga 1. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att godkänna årsberättelsen för enligt bilaga 1. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesprotokoll MYN 17 MYN Internkontroll 215 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att tre kommunövergripande områden skall granskas årligen. Dessutom tillkommer ytterligare två specifika områden som respektive nämnd beslutar om. Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunfullmäktige och ansvarig nämnd har den insyn de behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande två områden bör bli föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid. - Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Myndighetsnämnden beslutar att följande två områden ska vara föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid. - Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. 2. Myndighetsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra beslutad internkontroll enligt punkt 1 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av år 215. Myndighetsnämndens beslut 1. Myndighetsnämnden beslutade att följande två områden ska vara föremål för nämndens internkontroll 215: - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid.

7 Sammanträdesprotokoll Forts. MYN 17 MYN Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs. 2. Myndighetsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra beslutad internkontroll enligt punkt 1 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av år 215. Expedieras till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Samhällsbyggnadsförvaltningen

8 Sammanträdesprotokoll MYN 18 MYN Utbildningsdagar 215 Sammanfattning Utöver den utbildning för politiker som kommunstyrelsen erbjuder under februari månad 215 är det angeläget för samhällsbyggnadsförvaltningen att få en möjlighet att utbilda nämndens ledamöter i mera specifika ämnen med fokus på nämndens kärnverksamhet. Det finns ett ömsesidigt behov av att politiker och tjänstemän lär känna varandra för att få en effektiv kommunikation under mandatperioden. Därför föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att nämndens samtliga förtroendevalda samt ett urval av förvaltningens tjänstemän genomför en gemensam utbildning under mars, april och maj månad 215. I mars månad föreslås en förlängd dag i samband med sammanträdet det vill säga 17 mars 215. Där fokus för utbildningen ligger på förvaltningens organisation och verksamhet samt lokalkännedom om Karlskoga. Den 22 april fortsätter nämndutbildningen med lokal-kännedom i Storfors. Avseende utbildningen i maj månad föreslås den vara ett internat i två dagar med en övernattning. Lämpliga datum för att genomföra denna utbildning är 5-6 maj 215 med fokus på de funktioner som nämnden ansvarar för. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Myndighetsnämnden beslutar att genomföra en utbildning den 17 mars 215 och 22 april 215 för nämndens samtliga förtroendevalda genom en förlängd dag i samband med sammanträdet. 2. Myndighetsnämnden beslutar att genomföra en internatutbildning den 5-6 maj 215 för nämndens samtliga förtroendevalda samt berörda tjänstemän enligt ordförande och förvaltningschefens anvisningar. Myndighetsnämndens beslut 1. Myndighetsnämnden beslutade att genomföra en utbildning den 17 mars 215 och 22 april 215 för nämndens samtliga förtroendevalda genom en förlängd dag i samband med sammanträdet.

9 Sammanträdesprotokoll Forts. MYN 18 MYN Myndighetsnämnden beslutade att genomföra en internatutbildning den 5-6 maj 215 för nämndens samtliga förtroendevalda samt berörda tjänstemän enligt ordförande och förvaltningschefens anvisningar. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen

10 Sammanträdesprotokoll MYN 19 MYN Informationshanteringsplan 215 Sammanfattning Den 1 januari 215 bildades myndighetsnämnden för Karlskoga och Storfors kommuner. Värdkommun är Karlskoga. I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 11/ ) ska varje myndighet upprätta en plan som redovisar myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Vidare anges att planen skall uppdateras minst en gång per år samt revideras vid behov. Syftet med informationshanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av myndighetens handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen fungerar även som gallringsbeslut. Informationshanteringsplanen är ett - hjälpmedel vid gallring - hjälpmedel för kontoret - styrmedel för kontoret - kontrollmedel för kommunarkivet Planen är uppdelad med dokument avdelningsvis så som allmän del, miljökontor, stadsbyggnadskontor och teknikavdelning. Alla avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat och förtydligat sin del av Informationshanteringsplanen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 215 Riksarkivets gallringsråd Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden fastställer informationshanteringsplan för 215. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att fastställa informationshanteringsplanen för 215. Expedieras till Myndighetsnämnden Karlskoga Storfors Kommunarkivet

11 Sammanträdesprotokoll MYN 2 MYN Val av till ledamöter i kommunala handikapprådet Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod behöver myndighetsnämnden utse en ny ordinarie ledamot till det kommunala handikapprådet och en ersättare. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse ordförande i myndighetsnämnden Göran Pettersson (S) till ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden Linda Brunzell (M) som ersättare till det kommunala handikapprådet i Karlskoga. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att utse ordförande i myndighetsnämnden Göran Pettersson (S) till ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i myndighetsnämnden Linda Brunzell (M) som ersättare till det kommunala handikapprådet i Karlskoga. Expedieras till Kommunstyrelsen

12 Sammanträdesprotokoll MYN 21 MYN Val av ledamöter i tvärsektoriellt nätverk för folkhälsoarbete Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod behöver myndighets-nämnden utse två stycken ledamöter att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 215 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Myndighetsnämnden utser ordförande Göran Pettersson (S) och 2:e vice ordförande Linda Brunzell (M) att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden beslutade att utse ordförande Göran Pettersson (S) och 2:e vice ordförande Linda Brunzell (M) att representera nämnden i det tvärsektoriella nätverket för folkhälsoarbete i Örebro län. Expedieras till Kommunstyrelsen Folkhälsonämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen

13 Sammanträdesprotokoll MYN 22 MYN Bygglov för uppsättande av skyltar

14 Sammanträdesprotokoll

15 Sammanträdesprotokoll MYN 23 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB.243)

16 Sammanträdesprotokoll MYN 24 MYN Delegationsärenden Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa beslut redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Delegationsbeslut för november anmäls dnr MYN Delegationsbeslut miljökontoret december och januari Delegationsbeslut miljökontoret- alkoholärenden januari Delegationsbeslut teknik och fastighetsavdelningen januari Delegationsbeslut PBL december och januari 215 Myndighetsnämndens beslut Myndighetsnämnden godkände redovisningen av delegationsbeslut.

17 Sammanträdesprotokoll MYN 25 MYN Inkomna handlingar Länsstyrelsens beslut Beslut om skyddsobjekt

18 Sammanträdesprotokoll MYN 26 MYN Avslutade lantmäteriförrättningar Sammanfattning Sammanställning har upprättats över avslutade lantmäteriförrättningar under perioden Myndighetsnämndens beslut Nämnden godkände redovisningen av avslutade lantmäteriförrättningar

19 Sammanträdesprotokoll MYN 27 MYN Samhällsbyggnadsinformation Eleonore Åkerlund avdelningschef stadsbyggnadskontoret informerade nämnden om två överklagade bygglov. Eleonore Åkerlund avdelningschef stadsbyggnadskontoret redogjorde för nämnden om förhållandet mellan LSS kontra BAB som var en fråga nämnden ställde vid tidigare sammanträde. Susanne Jarl miljöchef informerade nämnden i ett pågående ärende rörande naturreservatet på Rävåsen och att åklagarmyndigheten har beslutat lägga ner förundersökningen i ärendet. Susanne Jarl miljöchef informerade nämnden om ett ärende rörande tillsynsansvar på Boforsindustriområde. Idag har kommunen tillsynsansvaret på verksamheterna och Länsstyrelsen har tillsynsansvaret på föroreningarna i marken. Länsstyrelsen har föreslagit att kommunen ska ta över tillsynsansvaret vad det gäller föroreningarna i marken. Andreas Eriksson miljöinspektör informerade nämnden om följande tillsynsprojekt som miljökontoret genomfört i Karlskoga och Storfors. - Bilskrotar - MIFO deponier - Avloppsinventering i Storfors Förvaltningschef Stefan Larsson informerade nämnden om medarbetarundersökningen som gjorts och att förvaltningen uppvisat ett bra resultat. Förvaltningschef Stefan Larsson informerade nämnden om föreslagen omorganisation inom förvaltningen.

20 Bilaga 1 Årsberättelse Myndighetsnämnden

21 Innehåll Syfte med årsberättelsen... 1 Verksamhetsåret... 1 Året som gått... 1 Verksamhetsutveckling... 2 Personal... 2 Framtidsbedömning... 3 Resultatredovisning... 4

22 Syfte med årsberättelsen Syftet med årsberättelsen är att knyta ihop verksamhetsplanen med hur det faktiskt gick under året. Målgruppen för årsberättelsen är förvaltningens medarbetare, övriga inom koncernen samt förtroendevalda som berörs av förvaltningens verksamhet. Årsberättelsen är uppbyggd med en allmän inledning, sedan en redogörelse för verksamheten under och sen har förvaltningschefen ordet om åren som kommer, avslutningsvis redovisas respektive nämnds verksamhets- och ekonomiska resultat. Verksamhetsåret Under har stor kraft ägnats åt att bereda ärendet kring en gemensam myndighetsnämnd med Storfors kommun och i december fattades de sista besluten i de båda kommunerna för att bilda den gemensamma nämnden. En konsekvens av detta beslut blev att myndighetsnämnden i den form som den verkade under åren 27- upphörde den sista december. Vidare har under året en större uppföljning av enskilda vatten- och avloppslösningar inom kommunen skett. Kötiderna för bygglov har varierat under året men en ny trend för i år är att det har inkommit många ansökningar även under den senare delen av året. Från och med den 2 juli ändrades reglerna för bland annat komplementbostadshus, de så kallade Attefallshusen, vilket även det har inneburit en ökad belastning på våra bygginspektörer. Driftredovisningen för visar att nämnden gjorde ett litet under skott om femtusen kronor för. Måluppfyllelsen visar att nämnden har en effektiv myndighetsutövning med bra rutiner och med ett bra bemötande från vår personal. Ett område som behöver utvecklas är hanteringen av ärenden som rör nedskräpning. Året som gått Aktivitet Nedan redovisas de enskilda aktiviteterna var för sig. Flufftomten Centralparken Olyckor i vattenskyddsområdet Gemensam myndighetsnämnd med Storfors Avloppsinventering Lagändringar plan- och bygglagen Effekt Nedan redovisas vad aktiviteterna har haft för effekt alternativt vad man förväntar sig. Omfattande verksamhet med oklara fastighetsägaroch verksamhetsförhållanden. En förorenad fastighet har med ny metod, så kallad hållbar exploatering, åtgärdats i centrala Karlskoga. Två olyckor i vattensskyddsområdet visar på vikten av bra och tydliga föreskrifter. Stora samordningsvinster genom ett omfattande samarbete med Storfors i myndighetsfrågor inleds under. Miljökontoret fortsätter sin återkommande stora inventering av enskilda avlopp. Framförallt med syftet att nå en god vattenstatus. Attefallshus blev tillåtna i halvårsskiftet, vilket ger vissa större friheter för fastighetsägare. Dock många oklarheter i samband med det snabba införandet av förändringarna. 1

23 Verksamhetsutveckling Gemensam nämnd med Storfors Ett stort utvecklingsarbete att ta fram samarbetsformer, avtal, arbetsverktyg med mera gällande den gemensamma myndighetsnämnden med Storfors har genomförts under och fortsätter även under 215. Arbetssätt bostadsanpassningsbidrag(bab) Efter en generationsväxling inom BAB har flertalet arbetssätt arbetats om och dokumenterats för att säkerställa en rättssäker likabehandling. BAB utvecklas vidare under 215 då Storfors tillkommer, vilket medfört en större ärendemängd, detta gör att vi säkrar upp verksamheten på ett bättre sätt. Eftersom små kommuner med mindre antal ärende kan ha svårt att ha specialister inom detta område. Klarspråk i skrivelser och beslut Miljökontoret har i de mest frekvent använda skrivelser mot brukare och kunder tagit fram mallar som minimerar byråkratisk språkanvändning. Allt för att underlätta för kunderna att förstå vad skrivelser och beslut innebär för dem som mottagare. Personal Samhällsbyggnadsförvaltningen har den lägsta korttidssjukskrivningen i kommunen men också den högsta långtidssjukskrivningen. Förvaltningens analys visar dock att långtidssjukskrivningarna inte är arbetsrelaterade, men stöttning i rehabilitering för återgång till arbete har hög prioritet. Många medarbetare är föräldralediga, vilket tolkas som att vi är en trygg och attraktiv arbetsgivare som delvis har klarat av ett generationsskifte. Däremot har förvaltningen många specialistfunktioner som är svåra att rekrytera och dessutom svåra att behålla. En god löneutveckling och förmåner samt möjligheter till utveckling och karriär kan bidra för att bibehålla våra medarbetare. Förvaltningen fortsätter att påtala behovet av en lönesatsning på de yrken som i synnerhet berör myndighetsnämnden, dvs bygginspektörer och miljöinspektörer, som är den enda grupp inom kommunen som ligger under nationella snittet gällande löner. Det är i jämförelse med kommunen som helhet en mycket liten grupp men mycket effektbestämmande. Redan idag har ett antal medarbetare anställts av närliggande kommuner som erbjuder avsevärt bättre lön. 2

24 Framtidsbedömning Karlskoga och Storfors kommuner har beslutat att från och med årsskiftet 215 bilda en gemensam nämnd att sköta myndighetsutövningen i de båda kommunerna. Det kommer att bli en stor utmaning för såväl politiker som tjänstemän att möta denna förändring med ett väsentligt utökat ansvar och budget. Då denna förändring dessutom sammanfaller med en ny mandatperiod kommer det även att behövas omfattande utbildningsinsatser av både politiker och personal under 215. För de närmsta åren kommer konsolidering av den nybildade nämnden att vara högsta prioritet. Framförallt med de nya ansvarsområdena tobak, alkohol, receptfria läkemedel och BAB i fokus. Samhällsbyggnadsförvaltning kan med mycket gott samvete lämna bakom sig och gå in i 215 med stor framtidstro och med viljan att göra skillnad. Stefan Larsson Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 3

25 Resultatredovisning Uppnått av målvärdet 96-1% 65-95% -64% Måttet är Målvärde inte mätt Efter en större översyn av mål och styrmått antogs nya den 12 september. Därmed finns inga resultat eller målnivåer för tidigare år än. I fall där det lämpar sig har målnivåerna periodiserats för delår jan-aug för att ge en rättvisare bild av nuläget. Nämndmål 1.1 Myndighetsnämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom miljöbalkens område (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner på trafikenheten (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom livsmedelslagens område (stycken). Antal Styrmått Antal överklagade beslut som vinner i högre instans (ej beslut där syftet är att få prejudikat) (stycken). Antal Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom plan- och bygglagens område (stycken). Antal Analys och åtgärder Resultatet visar att genomarbetade rutiner ger snabbare handläggning och större grad av samsyn. Ett beslut som överklagats vann i högre instans då överträdelsen preskriberats.

26 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommun har en effektiv myndighetsutövning. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Antal tillsynsbesök inom livsmedelslagstiftningens område (stycken). Antal Styrmått Handläggningstid för bygglov utan avvikelser från detaljplan och utan tekniskt samråd. (antal veckor). Antal Styrmått Antal tillsynsbesök inom miljöbalkens område (stycken). Antal Styrmått Andel anmälningar av värmepump där handläggningstiden är 5 dagar eller mindre (ej luftvärmepump) (%). % Styrmått Antal dagar från anmälan till bedömning av ovårdad tomt (antal dagar). Antal Styrmått Handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad (antal dagar). Antal Analys och åtgärder Målvärdena nås med råge under året. Detta mycket goda resultat visar på snabb och effektiv handläggning för alla verksamheter.

27 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle. % uppnått av målvärdet Delår 2 Delår 1 Resultat Styrmått Antal dagar från anmälan av nedskräpning till åtgärd (ej åtalsanmälan) (antal dagar). Antal Styrmått Antal dagar från anmälningstillfälle till fordonsvrak flyttas (antal dagar). Antal Analys och åtgärder Flyttning av fordonsvrak visar på fortsatt snabb handläggning och det är mycket bra för Karlskogas helhetsintryck. Det är viktigt att få bort ett fordonsvrak så snabbt som möjligt annars finns det risk att det eskalerar. Den otroligt långa tiden mellan anmälan av nedskräpning och bortforsling är till största del beroende på brister i administrationen. Uppfattningen är att skräpet plockas bort inom betydligt färre antal dagar än vad som registrerats. Tidigt 215 kommer ett arbetssätt tas fram för att lättare kunna följa upp att skräpet tagits bort.

28 Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (miljökontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn. (stadsbyggnadskontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med trafikenhetens verksamhet (%). % Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (stadsbyggnadskontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med miljökontorets verksamhet (%). % Styrmått Öppettider i kundtjänst miljökontoret (antal timmar/ vecka). Antal Styrmått Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn. (miljökontoret) (%). % Styrmått Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (%). % Styrmått Öppettider i kundtjänst stadsbyggnadskontoret (antal timmar/vecka). Antal

29 Styrmått Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%). % Analys och åtgärder Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret visar fantastiska siffror i deras enkät som går ut kontinuerligt till deras brukare. I princip alla har svarat att de är Mycket nöjda eller Ganska nöjda. Vad gäller service och tillgänglighet via telefon når miljökontoret inte helt upp till målvärdet trots att de har ungefär samma resultat som stadsbyggnadskontoret. Detta med anledning av att de två avdelningarna har olika högt målvärde. Detta är något som behöver justeras. Antal samtal är få i undersökningen och ett samtal kan slå hårt på resultatet. Däremot kan vi utläsa trenderna i undersökningen och vi är förhållandevis nöjda med reusltatet. Förutom en justering av målnivåerna kommer inga åtgärder vidtas. I SKL:s webbgranskning nås inte målvärdet helt. Detta beror på tre frågor som handlar om avsaknad av information om platser för att tanka alternativa drivmedel, hur hushållen kan konsumera miljövänligt och hur man som privatperson kan minska energianvändingen i hushållet. Det pågår just nu ett arbete med att se över liknande information på webbplatsen. Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs. % uppnått av målvärdet Delår 2 Delår 1 Resultat Styrmått Andel avslutade ärenden i diarieföringssystemen (KAISA, ECOS och ByggR) (%). % Styrmått Andel projekt som avslutas med kvalitetsuppföljning (%). % Analys och åtgärder Nollmätning och styrmåtten redovisas på årsbasis.

30 Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar. % uppnått av målvärdet Resultat Delår 2 Delår 1 Styrmått Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken). Antal Styrmått Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken). Antal Analys och åtgärder Nämndmålet som helthet uppfylls med god marginal. Mycket med anledning av att många utvecklingsprojekt har genomförts. Antalet förbättringsförslag har inte nått upp till målet, men att ha ett stort antal förbättringsförslag är i sig inte ett självändamål. Förbättringsförslag kan driva en utveckling av verksamheten framåt, och sammantaget visar detta nämndmål att detta sker.

31 Nämndmål 5.1 Näringslivet är nöjda med myndighetsnämndens verksamhet. % uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av bygglov (index). Index Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av miljöärenden (index). Index Analys och åtgärder Dessa mätningar görs vartannat år. Det finns ingen mätning för, nästa mätning är planerad till 215.

32 Driftsbudget 35 Myndighetsnämnden tkr Budget Resultat Underskott K-bidrag+intäkter Kostnader Underskott

33 Driftredovisning Resultat Resultat Resultat Budget Avvikelse Kostnader *Varav personal Intäkter -4 Nettokostnader Nettobudget Överskott från tidigare period 5 Resultat i förhållande till budget Resultat Resultat Resultat Budget Avvikelse Nettokostnader per verksamhet Nämnd Summa nettokostnader Kommentarer och korrigerande åtgärder MHN har med ett överskott på 5 tkr från tidigare treårsperiod som under har förbrukats. 215 bildas en gemensam nämnd mellan Karlskoga och Storfors och nämnden går in i 215 med ett nollresultat. Uppföljning av treårsbudget Period 216 Redovisning (tkr) Ingående balans Prognos Prognos Resultat i förhållande till budget 5-5 Åtgärder för att klara ett ackumulerat -resultat under kommande treårsperiod. Myndighetsnämnden har för första gången 215 en egen budget utöver egna arvoden och det är för tidigt att uttala sig om utfallet över 3-årsperioden.

34 Investeringskostnader Investeringar/inventarier (tkr) Resultat Resultat Budget Avvikelse Varav över-förs till nästa år Nämnd Summa investeringsutgifter Kommentarer till investeringar Myndighetsnämnden hade ingen investeringsbudget. Internkontroll Internkontroll av att miljökontorets kundtjänst handlägger ärenden enligt fastställd handläggningsrutin. Kontrollen visar att handläggning i kundtjänsten är personoberoende och sker i enlighet med upprättade rutiner. Svag Tillfredställande God Mycket god x Internkontroll av att inkomna ansökningar om bygglov, och andra lov enligt plan och bygglagen, granskas inom en vecka efter att ansökan inkommit till myndigheten, för bedömning om ansökan är komplett eller om något saknas. Gällande bygglovärenden är 13 av 167 ärenden färdiggranskade inom en vecka. Förgranskning av komplicerade ärenden ska ses över. Svag Tillfredställande God Mycket god x

35 Nyckeltal Nyckeltal 211 antal inkomna lovärenden (bygg) antal inkomna anmälan/ansökan (miljö) kundtjänst - antal inkomna samtal totalt miljökontoret statsbyggnadskontoret* * stadsbyggnadskontoret införde kundtjänst våren.

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Beslutande -5-15 Torsdagen den 15 maj i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13. - 15.3 Sammanträdet ajournerades klockan 14:45-15. Matz

Läs mer

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

Ärenden Handlingar Föredragande

Ärenden Handlingar Föredragande Myndighetsnämnden 9 september Kallelse/Föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 9 september, klockan 9. Plats: KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas om

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 14 mars 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.45 Sammanträdet ajournerades klockan 14:15-14.30 Erika

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Tid och plats för justering: , kommunkontoret i Trosa

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Tid och plats för justering: , kommunkontoret i Trosa Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordf. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Staffan Malm (M) Cristina Forssander (FP) Mats Gustafsson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Måndagen den 3 januari 2011 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Lars Nyberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.50 ande Andreas Trygg (V), ordförande 8-10 samt 12-15, utgår på grund av jäv i ärende 11 Carl-Inge Westberg (S),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 15.00 16.30 Sammanträdet

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-09-21 Sida 1(12) Plats och tid Utbildningslokalen, Västra Storgatan 10, Hallsberg 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Datum 2012-08-29. Ersättare Lars Bohman (s), deltar inte i 56 pga jäv Thomas Hermansson (s)

Datum 2012-08-29. Ersättare Lars Bohman (s), deltar inte i 56 pga jäv Thomas Hermansson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-08-29 Sida 1(10) Plats och tid Kommunalhuset Hallsberg, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Kari Räihä (v) Mattias Björklund (m) Kicki Johansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (13) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Karin Vistmyr (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-09-14 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Brinken E1 kl 14 00 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Roger Johansson(S)

Läs mer

Ärenden Handlingar Föredragande

Ärenden Handlingar Föredragande Myndighetsnämnden 17 december 2015 Kallelse/Föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 17 december 2015, klockan 09.00 Plats: Bofors hotell, Hyttåsvägen 12 Ersättarna underrättas

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Ewa-Karin Skagerlind, assistent Linda Persson, byggnadsinspektör

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Ewa-Karin Skagerlind, assistent Linda Persson, byggnadsinspektör SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-01-30 Sida 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Hörnet kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Kari Räihä (v) Mattias Björklund (m) Christina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-01-22 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 januari 2015 kl 9.00 10.30. Ajournering för kaffe 09.55 10.15. Beslutande John Sundström

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic Räddningsnämnden 2015-09-10 1(7) Plats och tid: Sotarkammaren, Industriv. 17, kl 14:00-17:00 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Pernilla Lingford Hultin (S) Cecilia Öhman Resare (M) Henrik Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Helena Anshammar (S), ordförande Conny Carlsson (S) Karl-Erik Kulander (HS) Anders Folkesson (C) Tomas Waldenström (M)

Helena Anshammar (S), ordförande Conny Carlsson (S) Karl-Erik Kulander (HS) Anders Folkesson (C) Tomas Waldenström (M) 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 13:00-15:30 Paragrafer Beslutande Helena Anshammar (S), ordförande Conny Carlsson (S) Karl-Erik Kulander (HS) Anders Folkesson (C) Tomas Waldenström (M) 26-30

Läs mer