Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland."

Transkript

1 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad Giltighetstid Revideras årligen Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan Ordförande: Ulf Normark (s) Förvaltningschef: Antero Ijäs Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, utveckling, närhet och god livsmiljö. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Miljö- och byggnämndens ansvarsområde och verksamhet Miljö- och byggnämnden har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller inom plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen samt smittskyddslagstiftningen. Därutöver ansvarar nämnden för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar för allt som ingår i plan och bygglagen samt för den fysiska planeringen i de delar som ingår i ett förenklad planförfarande. Nämnden är en remissinstans i planprocesser (ÖP, FÖP, DP, OB) Nämnden ska bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordningar samt i enlighet med nämndens reglemente. Nämnden ska följa upp verksamheten under året och fortlöpande informera kommunstyrelse och kommunfullmäktige om utvecklingen. Miljö- och byggnämnden har ansvaret för att följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga styrelser/nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som krävs. Nämnden har i sin myndighetsroll ansvaret för att samverka med andra myndigheter och organisationer som arbetar med frågor inom nämndens verksamhetsområden samt att informera om nämndens verksamhetsområden både internt och externt Nuläge och Framtid Postadress Telefon Telefax Bankgiro Gällivare kommun GÄLLIVARE

2 2 Miljö-och byggförvaltning är en egen förvaltning sedan med egen ekonomi och personalansvar. Detta ställer nya krav på förvaltningen. Den pågående samhällsomvandlingen medför en ökad mängd arbetsuppgifter och utmaningar, ställer allt större krav på en effektiv administration, modern teknik, samt ökade resurser till förvaltningen. Gällivare kommun är en expansiv kommun med ett starkt växande näringsliv, vilket också medför ett utökat behov av service och tillsyn från myndigheten till näringsidkare. Gällande Plan- och bygglag (PBL) innebär ett ökat rättskydd för dem som söker bygglov samt förenklade processer avseende den fysiska planeringen. För att uppnå den nya lagens krav har lagstiftaren infört ett regelverk för handläggningstiden av PBL-ärenden vilket syftar till att få en snabbare handläggning av enskilda ärenden. Det nya regelverket medför en ökad administration vid handläggning av ärenden och ett ökat behov av resurser samt effektiva handläggningsrutiner vid förvaltningen. En viktig fråga för de kommande åren är kompetensförsörjningen till miljö- och byggförvaltningen. De nya kraven på effektiv handläggning och den ökade mängden ärenden gör att resurs- och kompetensfrågorna är viktiga att lösa under de kommande åren. Effektivare handläggning kräver moderna datoriserade metoder och digitalisering av handläggningen så långt det är möjligt. För vissa av ansvarområdena råder det ett hårt konkurrensläge om resurserna och det kan var svårt att hitta kvalificerad kompetens. Åtgärder för att öka vår dragningskraft som arbetsgivare är därför nödvändiga. Utvecklingsområden Verka för en väl fungerade och effektiv verksamhet med god service som medborgarna och företag är nöjda med. Förbättra och utveckla medborgardialoger, marknadsföring och information. Säkra framtida kompetensförsörjning med kompetenta och motiverade medarbetare. Planera och bedriva tillsyn över livsmiljöer med ett hälsofrämjande perspektiv. Kraven på ett effektivt utnyttjande av resurser är ännu tydligare genom egen förvaltning med ekonomi och personalansvar. Införa nya och enklare rutiner i bygglovshanteringen. Miljö- och byggförvaltningens utvecklingsområden Ta fram tekniska hjälpmedel och uppföljningsrutiner inom miljö och byggområdet. Utveckla och förbättra förvaltningens organisation och arbetsmodell. Arbeta med utvecklingsarbete och processkartläggning för att få en effektivare organisation/handläggning av ärenden. Ökad digitalisering av bygglovs hantering. Medverka i länsprojekt gällande markföroreningar.

3 Genomföra och följa upp enkäter t ex Index (SKL Insikt) och egna enkäter för myndighetsutövningen gällande bygglov, samt ta fram förslag på ev. förbättringsåtgärder Nöjda kunder index, bemötande, tillgänglighet och effektivitet i processerna Följande planer, program ska utarbetas/revideras under året 3-årsplan ( ) för Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun Åtgärdsplan gällande markföroreningar i samverkan med Service och teknikförvaltningen. Handlingsplan och bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar. Utveckla och genomföra processplaner i bygglovshanteringen och miljötillsynen. Politiska visioner och mål Medborgare: Miljöfrågor är viktiga för medborgarna särskilt mitt i den samhällsomvandling vi står i. Det är viktigt att vi håller rent och snyggt i kommunen och nämnden kommer att genomföra nedskräpningsprojekt i kommunen under Nämnden ska vara en aktiv part i samhällsomvandlingen. Nämnden skall verka för att tillgänglighetskraven uppfylls och projekt om lättavhjälpta hinder genomförs. Förvaltningen ska vara tillgänglig för medborgarna och nämnden kommer fortsättningsvis att arbeta för att öka tillgängligheten och att föra dialog med medborgarna. Tillväxt & utveckling: Samhällsomvandlingen övergår i ett praktiskt skede och antalet bygglovsansökningar ökar och kraven på miljöpåverkande åtgärder ökar. Nämnden skall ta fram nya och effektiva handläggningsrutiner för bygglovshanteringen, speciellt för större exploatörer. Nämnden ska tillsammans med andra nämnder föra en dialog i vad en god miljö betyder i genomförande fasen och tillståndsgivningen för framtida generationer. Intern effektivitet: För att bli effektiva i arbetet krävs det att antalet kartlagda och förbättrade processer ökar. Nämnden vill ha en kontinuerlig uppföljning för att säkerställa kvalitet och lagkrav. Nämnden och verksamheten ska tillsammans föra dialog i frågor som handlar om vad en kostnadseffektiv tillsyn och myndighetsutövning är. Resurser: Drift- och investeringsbudget Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget+ KB, tkr Personal Personalbudget, tkr Antal årsarbetare Miljö- och byggnämndens styrkort

4 4 Perspektiv: Medborgare Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Strategiskt mål: Väl fungerade kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. Mål för M o B: Snabb och effektiv myndighetsutövning inom. Uppföljningsrutiner inom miljö och byggförvaltningens område tas fram Ta fram uppföljningsrapporter 2ggr/år för bygglovshantering och tillsyn inom miljöoch bygg. Effektiviserad bygglovhantering Digitalisering av bygglovshanteringen, ny hemsida. Strategiskt mål: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Mål för : Förbättra och utveckla medborgardialoger, marknadsföring och information Nöjda kunder, bemötande, tillgänglighet och effektivitet i processerna Index (SKL Insikt) för myndighetsutövningen gällande bygglov % 2014 förbättra resultat jämfört med Målet är 75% nöjdhet. Förbättra medborgardialogen Minst ett dialogmöte med medborgarna genomförs under Kundnöjdhet Enkät till samtliga sökanden ska genomföras samt förslag på ev. förbättringsåtgärder tas fram Strategiskt mål: Unika och attraktiva livsmiljöer med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. Mål för : Planera och bedriva tillsyn över livsmiljöer med ett hälsofrämjande perspektiv.

5 5 Avveklingen av Malmberget Bla. Uppföljning av avfallshantering. Livsmiljö Samhällsomvandlingen Rivningsplaner Offentliga rummet/ bevaka livsmiljön? (Nya Gällivare). Tillgängligheten Genomförd/ ej genomförd Uppföljning av beviljade rivningsplaner med avseende på återställande. Hitta Mät och mål för detta. Kontrollera att tillgänglighetskraven i Alla bygglovsärenden uppfylls. (BBR) Målet är 100 % genomfört. Genomföra undersökningen Lättavhjälpta hinder i tätorterna. Målet är minst 50 st genomförda undersökningar per år. Ren och snygg kommun. Genomföra tillsyn via nedskräpningsprojektet under 2014 Luftmätning Årlig rapportering av genomförda luftmätningar. Markförorening åtgärdsplan gällande markföroreningar i samverkan med Service och teknikförvaltningen Årlig rapportering av genomförda åtgärder. 2ggr/år Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Strategiskt mål: God planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer Mål för : God samhällsbyggnad för tätort och landsbyggd Samhällsbyggande. Föreslå översyn av minst 5 st detaljplaner för tätorterna. Utökning av byggrätter och minskning av s k prickad mark. Föreslå en kartläggning av möjligheterna till upphävande av detaljplaner för landsbygden.

6 6 Strategiskt mål: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Mål för : Inget mål för Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Främja differentierat näringsliv Strategiskt mål: Gällivare skall upplevas som en företagsvänlig kommun Mål för : Bra service till företag och exploatörer Dialog med alla större exploatörer Dialogträffar med större exploatörer för att underlätta bygglovsprocesser. 2ggr /år Dialog med näringslivet Dialogträffar med näringslivets representanter Årligen (min 1ggr/år) Strategiskt mål: En av Sveriges ledande vinterorter Mål för : Inget mål för Perspektiv: Intern effektivitet Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. Strategiskt mål: Rätt service till rätt kostnad till medborgarna Mål för : En kostnadseffektiv verksamhet med god service

7 7 Kontinuerligt förbättra förvaltningens verksamhet Dialogmöten med förvaltningen ang. kostnadseffektiv tillsyn och myndighetsutövande. 2 ggr årligen Rutiner Modernisering av våra rutiner genom framtagande av checklistor, processbeskrivning och datasystem Uppföljning av verksamheten Redovisning till nämnden 2ggr/år Strategiskt mål: Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten Mål för : Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten Samverkan Förvaltningen samverkar aktivt i samhällsomvandlingen Perspektiv: Medarbetare Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Strategiskt mål: Nöjda och motiverade medarbetare Mål för : Nöjda, kunniga och motiverade medarbetare Medarbetarenkäten Ökad medarbetarnöjdhet Ta fram målnivån Sjuktal Minskad sjukfrånvaro % Sjukfrånvaron minskar från 6,7 % till 5,5 % Perspektiv: Medarbetare Mål för : Säkra framtida kompetensförsörjning

8 8 Mentorskap för framtida kollegor Antal Förvaltningen ska erbjuda ett antal praktikplatser för akademiker årligen. Minst 2st akademikerplatser Rekrytering Deltagande i kommun gemensamma rekryteringskampanjer Perspektiv: Ekonomi Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Strategiskt mål: God hushållning som skapar utrymme för utveckling Mål för : Utveckla verksamhetsplaneringsprocessen och uppföljningen Finansieringsgrad Avgiftsfinansieringsgraden för bygglov minst 70 %. Avgiftsfinansieringsgraden för miljö -och minst 50 %. Livsmedelstillsynen 100% Fakturering Integrering av EDP och Å-Datasystem Verksamhetsplanering Förbättra tillsynsplaneringen genom upprättande och uppföljning av tidplan till nämnden 2ggr/år

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM 2012 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100-lapp

Läs mer

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2012-10-18 Ärende 1. Verksamhetsplan och budget 2013, GFN/2012:7 Röstförklaring Jag

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer