Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017"

Transkript

1 1 (11) Dokumentnamn Verksamhetsplan Dokumenttyp Diarienummer Plan för kommunstyrelsen KS 2014:565/012 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd och utredningsenheten Beslutad Giltighetstid Revideras årligen Kommunstyrelsens verksamhetsplan Ordförande: Tommy Nyström (s) Kommunchef: Lennart Johansson Gällivare kommuns vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Gällivare kommuns verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, närhet och god livsmiljö. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Kommunstyrelsens ansvarsområde och verksamhet Uppdrag: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Ansvar: Kommunstyrelsens ska leda och samordna: utvecklingen av den kommunala demokratin utvecklingen av brukarinflytande den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten arbetet med detaljplaneringen mark- och bostadspolitiken energiplaneringen och energihushållningen infrastruktur och kommunikationer informationsverksamheten personalpolitiken arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet arbetet med att effektivisera administrationen Postadress Telefon Telefax Bankgiro Gällivare kommun GÄLLIVARE

2 utvecklingen av näringslivet, landsbygdsutvecklingen och andra samhällsövergripande utvecklingsinsatser. leda och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Ledningsfunktionen ser ut som följande: Ekonomisk förvaltning: kommunens medelsförvaltning och övrig ekonomisk förvaltning. Personalpolitiken: förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Uppgifter enligt speciallagstiftningen: krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet, registeransvarig och ansvar för anslagstavlan. Övrig verksamhet: sysselsättnings- och näringslivsfrågor, informationsverksamhet, reformering av kommunens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar, förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd. Kommunstyrelsen har uppsikts plikt över följande områden enligt kommunallagen: Miljö- och naturvårdspolitiken, socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, barnomsorgsverksamheten, skolväsendet inkl. omsorgen inom särskolan, vuxenutbildning samt högskoleutbildning, fritids- och kulturpolitiken, kommunens service- och tekniska verksamhet och de kommunala bolagen. Nuläge och Framtid Det råder fortsatt stor efterfrågan på mineral från gruvorna inom kommunen, en fortsatt stor efterfrågan på malm innebär främst en stor påverkan på tätorten eftersom järnmalmskropparna ligger under befintlig bebyggelse i Malmberget. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Gällivare och Malmberget ska under och efter flytt vara trygga, attraktiva samhällen med trivsam boendemiljö för alla. Befolkningsutvecklingen samt befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En minskande befolkning innebär att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar finansieringen av kommunens verksamhet. En ökad samverkan inom länet, regionen, samt ett ökat samarbete mellan närliggande kommuner kommer att få ökad betydelse för att bibehålla den kommunala servicen. En ökad andel äldre medför ökade krav på omsorg samt kommer att ställa nya krav på politiska prioriteringar och omfördelning mellan åldersgrupper. Framtidens äldre är friskare, lever längre och har helt andra krav på service och utbudet av aktiviteter än dagens äldre. Det är av stor betydelse att möta detta behov vid utformningen av framtidens äldre boenden i Gällivare kommun. En ökning av antalet människor som lämnar arbetsmarknaden och går i pension förutsätter att motsvarande antal unga kommer in på arbetsmarknaden. Gällivares befolkningsutveckling är inte i balans eftersom antalet äldre ökar. Detta innebär att risken för brist på arbetskraft i framtiden är stor. Bristen på arbetskraft medför att kommunen som arbetsgivare kommer att utsättas för konkurrens. Gällivare kommun måste bedriva en konkurrenskraftig personalpolitik där medarbetarna känner delaktighet och inflytande samt upplever möjligheter till utveckling. 2

3 3 Den ojämna åldersfördelningen med ett minskat antal unga människor, främst kvinnor, och den förväntade arbetskraftsbristen ökar behovet av en attraktiv kommun. Förutom en väl fungerande kommunal basservice inom vård, skola och omsorg krävs ett rikt utbud av kultur- och fritidsattraktiviteter. En aktiv mark- och bostadspolitik skall möjliggöra skapandet av ett behovsanpassat och varierat utbud av bostäder med attraktiva och unika boendemiljöer. Utökade möjlighet till eftergymnasiala utbildningar på distans skapas genom samverkan med högskolor och universitet. Gruvindustrin kommer med anledning av nu rådande konjunkturer att fortsatt vara basen inom Gällivare kommuns näringsliv. Tillväxten inom kommunens näringsliv och fler arbetstillfällen skapas inte bara inom basindustrin eftersom dennas fortlevnad är beroende av en ständig rationalisering. Det är av största vikt att utveckla handel och besöksnäring för att i framtiden skapa ett differentierat och därmed mindre konjunkturkänsligt näringsliv. Kommunens underhållsskulder för lokaler, vägar, vatten och avlopp måste minska för att det inte ska byggas underhållsberg som blir för stora att hantera. Det innebär att underhållet måste öka i kommunen. En utredning gällande totalt eftersatt underhåll samt beräknat årligt underhållsbehov ska tas fram under perioden. Utvecklingsområden : Skapa ett attraktivt samhälle för alla genom att: För att klara den samhällsomvandling som Gällivare står inför ställs stora krav på att tillgodose en god planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer genom att säkra marktillgången och upprätta tidsplaner för den fysiska planeringen. Jämställdhet och ett gott bemötande genom att fortsätta utveckla former för medborgardialog, marknadsföring och information. Verka för att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i alla verksamhets Arbetet med att beskriva innehållet på kommunal service i processer fortsätter. Verka för ett levande centrum. Stödja vinterprofilering i arrangemang, projekt och etableringar. Arbeta för en företagsvänlig kommun. Planera för flerfunktionella lösningar. Anpassa lokalytorna och utveckla internhyressystemet. Ett långsiktigt arbete med miljö och folkhälsa fortsätter. Bli en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla strategier inom det personalpolitiska området. Kontinuerligt arbeta för att säkra framtida kompetensförsörjning och personalförsörjning.

4 Säkerställa rätt service i rätt tid till rätt kostnad till rätt medborgare genom ett processorienterat arbetssätt och metoder. Arbeta med strukturella åtgärder för att effektivisera verksamheterna Arbeta för att minska underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp. Kommunledningskontorets/ gemensam administrations/ samhällsbyggnadskontorets utvecklingsområden under året: Analysera medborgarnöjdheten med de kommunala verksamheterna. Implementera handlingsplan för jämställdhet. Ta fram en strategi för bemötande i Gällivare kommun. Konkreta åtgärder i alla verksamheters handlingsplaner utifrån målen i folkhälsopolitiska planen. Öka tillgängligheten för funktionsnedsatta på kommunens webbplats. Ta fram analyser på hur miljöarbetet kan förbättras i kommunen. Upprätta en tidsplan för fysisk planering för att säkra marktillgången. Genomföra analyser och åtgärder för hur Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun. Ta fram effektmål för alla planer och utredningar gällande samhällsomvandlingen. Konkreta åtgärder i alla verksamheters handlingsprogram kopplat till medarbetarenkätens resultat. 4 POLITISKA VISIONER OCH MÅL Medborgare Att medborgarna känner sig trygga och trivs med att leva och bo i kommunen är centralt för Gällivare som kommun. Vi ska bedriva en aktiv mark- och bostadspolitik för att skapa ett attraktivt samhälle med unika och attraktiva boendemiljöer. Vi ska i vår samhällsplanering och i vår verksamhetsplanering utgå från miljöplanen och översiktsplanen. Vi vill att våra medborgare ska vara engagerade och aktiva i utvecklingen av kommunen. Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala informationen, vi ska skapa tillgänglighet till information och tjänster via arbetet med att fortsätta utveckla fler e-tjänster. En av våra viktiga hörnstenar för både unga som gamla är att skapa en levande stadskärna. Genom att kommunstyrelsen stimulerar fler arrangemang och aktiviteter i stadskärnan gärna med vinterprofil bidrar till ett levande centrum för alla åldrar och på lång sikt skapa en arktisk småstad i världsklass. Tillväxt & utveckling En positiv befolkningsutveckling är avgörande för den framtida kompetensförsörjningen. Attityderna i samhället påverkar trivseln i en kommun och kan bidra till inflyttning eller utflyttning. Den kommunala organisationen ska ha ett gott bemötande och förhållningssätt i mötet med medborgarna. Vi ska kontinuerligt arbeta med att förbättra kommunikationen internt och externt. Den strategiska samhällsplaneringen prioriteras och kommunmedborgarna ges möjligheter till delaktighet i planprocessen. Olika former av samverkan fortsätter och akademikerplatser ska skapas för att i framtiden bidra till att säkra en kvalificerad kompetens. Kommunen ska arbeta med att synkronisera

5 5 behoven som uppkommer i och med samhällsomvandlingen med planprocessen för att säkra marktillgångar. Intern effektivitet Med minskade resurser och ökade krav ska verksamheterna arbeta effektivare, rättsäkert och utvecklande. Kommunen arbetar med ett processinriktat arbetssätt där kommunens uppgifter beskrivs i en serie återkommande aktiviteter. Vi tror att det går att öka kundvärdet, effektiviteten och förstärka samverkan mellan olika verksamheter genom att titta på våra processer och utveckla dessa. Arbetet med ständiga förbättringar i processerna fortsätter under perioden. Medarbetare En attraktiv arbetsgivare har friska och nöjda medarbetare. Medarbetarna ska vara nöjda med sin delaktighet, sina möjligheter till utveckling, sin arbetsmiljö och med ledarskapet. Medarbetarnöjdheten mäts genom medarbetarundersökningen som vi genomför vartannat år. Arbetet med att engagera medarbetarna i verksamhetsplaneringsprocessen bidrar till att förståelsen för sitt uppdrag och bidrag till helhetens resultat ökar och vi får motiverade medarbetare och ett bättre resultat. All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling i dokument och beslut. Värdegrunden skapar en gemensam plattform för att lättare nå medarbetarnöjdhet och bli en attraktiv arbetsgivare och få förståelse för uppdrag, ansvar, roller, mål och resultat. Ekonomi Ekonomin är ett av de fem perspektiv som ingår i styrkortet och kopplas ihop med alla mål och mått. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är ekonomin ett viktigt perspektiv i styrningen av kommunen. Kommunstyrelsen styrkort är kopplat till att på ett effektivare sätt använda resurserna genom att styra med mål och mått och följa upp förvaltningarnas arbete kontinuerligt för en god ekonomisk hushållning. Resurser: Drift- och investeringsbudget Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget, tkr Personal Personalbudget, tkr Antal årsarbetare

6 Kommunstyrelsens styrkort Perspektiv: Medborgare Strategi: Attraktiva Gällivare - en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Strategiskt mål: Väl fungerade kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. Mål för KS: Förbättra verksamhetsuppföljningen till KS för bättre verksamheter. Analysera medborgarundersökningen Analysera SKL Information till alla? Analys genomförd Analys genomförd Strategiskt mål: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Mål för KS: Jämställdhetsintegrerade verksamheter med tydliga strategier för ett gott bemötande. Förbättra och utveckla medborgardialoger och information. Handlingsplan för jämställdhet Implementering Implementerad handlingsplan för jämställdhet. Bemötande Framtagen strategi Strategi för vad som ska känneteckna ett gott bemötande i Gällivare kommun. Bemötandeundersökningar Framtagen strategi Besluta om en kommungemensam strategi för bemötandeunderökningar Strategiskt mål: Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. Mål för KS: Stödja och förbättra livsmiljöer med ett hälsofrämjande perspektiv.

7 7 Uppföljning av genomförda åtgärder gällande miljöplanen. Analysera folkhälsotalet för att förbättra resultatet Analysera Miljöaktuellts ranking för att förbättra resultatet Besvara samtliga delar i myndigheten för delaktighets kommunenkät Kolla läget. Hemsidans tillgänglighet för funktionsnedsatta Uppföljning av åtgärder Analys Analys Analys Antal funktioner Uppföljning till årsredovisningen. Besvarad kommunenkät och rapporterade nyckeltal. Antalet funktioner för funktionshindrade ökar på gallivare.se. Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Strategiskt Mål: God fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer). Mål för KS: Säkra genomförandet av den fysiska planeringen. Upprättande av kommunens tidsplan för fysisk planering Genomförda åtgärder enligt upprättad tidsplan för fysisk planering. Upprättad tidsplan Genomförda åtgärder. Upprättad tidsplan för fysisk planering. Genomföra upprättad tidsplan för fysisk planering. Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning.

8 8 Strategiskt Mål: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Mål för KS: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Befolkningsmängd Andel inflyttade/ utflyttade Andelen inflyttare ökar Öka antalet bofasta i gruppen arbetspendlare och nyanlända Andel bofasta ökar Öka antalet bofasta i gruppen inpendlare och nyanlända genom arbetet i IN-Gellivare inflyttningsservice. Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Främja differentierat näringsliv. Strategiskt Mål: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun Mål för KS: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun Analysera Svenskt näringslivs företagsranking Analysera SKL Insikt för att förbättra resultatet Samordnad profilering och kommunikation för Gällivare som turistort. Analys genomförd Analys genomförd Framtagen plan Ta fram en plan för profilering och kommunikation för Gällivare som turistort. Perspektiv: Tillväxt och Utveckling Strategiskt mål: Gällivare ska vara en attraktiv vinterort för boende och besökande. Mål för KS: God kunskap om vad som är en attraktiv vinterort för boende och besökande.

9 9 Uppföljning av beviljade medel till vinterarrangemang Uppföljning Uppföljning vinterort i medborgarundersökningen Uppföljning Uppföljning av beviljade medel till vinterarrangemang och aktiviteter. 2 ggr/årligen uppföljning till KS Uppföljning av skoterleder, skidspår, snöröjning och isbanor i Medborgarundersökningen Perspektiv: Intern effektivitet Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. Strategiskt mål: Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna. Mål för KS: Effektivt använda och fördela resurserna för att förbättra verksamheterna. Kvalitetssäkrade processer inom kommunen Analysera VKV vad kostar verksamheten (SKL) i budgetarbetet. Rapportera in alla kvalitetsnyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Beskrivna processer Analys Rapporterade nyckeltal Beskriv kommunens ledningsprocesser. Analyser och föreslagna åtgärder för verksamheter med negativa kostnadsavvikelser från standardkostnader. Inrapporterade nyckeltal för KKiK. Perspektiv: Intern effektivitet Strategiskt mål: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. Mål för KS: God planering för att förbättra verksamheten.

10 10 Effektmål tas fram för alla planer och utredningar gällande samhällsomvandlingen. Uppföljning av effektmål Uppföljning att effektmål tagits fram för alla planer och utredningar gällande samhällsomvandlingen. Samverkan mellan förvaltningar och bolagen inom koncernen. Andel samverkansarbete/projekt/arbetsgrupper/ antal marknadsföringsinsatser Öka andelen samverkansformer och marknadsföringsinsatser. Perspektiv: Medarbetare Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Strategiskt mål: Friska, nöjda och motiverade medarbetare. Mål för KS: Friska, nöjda och motiverade medarbetare. Medarbetarnöjdhet Medarbetarindex Uppnå en svarsfrekvens på 90 %. Medarbetarundersökning Upprättade handlingsplaner Upprättade handlingsplaner i verksamheterna för att öka medarbetarindex. Minskad total sjukfrånvaro Analyser Analyser och föreslagna åtgärder för minskad total sjukfrånvaro. Perspektiv: Medarbetare Strategiskt mål: Långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning. Mål för KS: Utveckla strategier inom det personalpolitiska området Uppföljning av åtgärder enligt program för kompetens- och personalförsörjning Genomförda åtgärder Ange nivån på åtgärder som är genomförda/ påbörjade/ ej påbörjade.

11 11 Kartläggning av personalbehov inom förvaltningarna Genomförd kartläggning Genomförd kartläggning av personalbehoven i förvaltningarna. Perspektiv: Ekonomi Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Strategiskt mål: Underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska. Mål för KS: Effektivt nyttjande av verksamhetslokaler och minskade underhållsskulder. Utredning av eftersatt underhåll och årligt underhållsbehov Utredning genomförd Utredning av eftersatt underhåll och årligt underhållsbehov gällande Fastigheter, anläggningar VA, Vägar/ GC-vägar Energikostnader lokaler och fastigheter. Kr/m2 Minskar jmf. med 3 % sedan föregående år (från miljöplanen) Nyttjandegrad lokalytor Framtagen modell Ta fram en modell för att mäta nyttjandegraden för lokalytor i kommunen. Interkontrollplan följs upp Prioriterade områden Uppföljning enligt plan

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM 2012 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100-lapp

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015

Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 2 Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Finspångs kommun har förändrats såväl fysiskt som till attityden de senaste åren.

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-02

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

STRATEGISK PLAN för ÄLVSBYNS KOMMUN Norrbottens Pärla 2014 2016

STRATEGISK PLAN för ÄLVSBYNS KOMMUN Norrbottens Pärla 2014 2016 Foto: Ulrica Hamsch STRATEGISK PLAN för ÄLVSBYNS KOMMUN Norrbottens Pärla 2014 2016 Kommunfullmäktiges beslut 28 oktober 2013, 71. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut 2013-09-19 267

Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut 2013-09-19 267 Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden Beslut 2013-09-19 267 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer