Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017"

Transkript

1 1 (11) Dokumentnamn Verksamhetsplan Dokumenttyp Diarienummer Plan för kommunstyrelsen KS 2014:565/012 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd och utredningsenheten Beslutad Giltighetstid Revideras årligen Kommunstyrelsens verksamhetsplan Ordförande: Tommy Nyström (s) Kommunchef: Lennart Johansson Gällivare kommuns vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Gällivare kommuns verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, närhet och god livsmiljö. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Kommunstyrelsens ansvarsområde och verksamhet Uppdrag: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Ansvar: Kommunstyrelsens ska leda och samordna: utvecklingen av den kommunala demokratin utvecklingen av brukarinflytande den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten arbetet med detaljplaneringen mark- och bostadspolitiken energiplaneringen och energihushållningen infrastruktur och kommunikationer informationsverksamheten personalpolitiken arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet arbetet med att effektivisera administrationen Postadress Telefon Telefax Bankgiro Gällivare kommun GÄLLIVARE

2 utvecklingen av näringslivet, landsbygdsutvecklingen och andra samhällsövergripande utvecklingsinsatser. leda och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Ledningsfunktionen ser ut som följande: Ekonomisk förvaltning: kommunens medelsförvaltning och övrig ekonomisk förvaltning. Personalpolitiken: förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Uppgifter enligt speciallagstiftningen: krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet, registeransvarig och ansvar för anslagstavlan. Övrig verksamhet: sysselsättnings- och näringslivsfrågor, informationsverksamhet, reformering av kommunens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar, förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd. Kommunstyrelsen har uppsikts plikt över följande områden enligt kommunallagen: Miljö- och naturvårdspolitiken, socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, barnomsorgsverksamheten, skolväsendet inkl. omsorgen inom särskolan, vuxenutbildning samt högskoleutbildning, fritids- och kulturpolitiken, kommunens service- och tekniska verksamhet och de kommunala bolagen. Nuläge och Framtid Det råder fortsatt stor efterfrågan på mineral från gruvorna inom kommunen, en fortsatt stor efterfrågan på malm innebär främst en stor påverkan på tätorten eftersom järnmalmskropparna ligger under befintlig bebyggelse i Malmberget. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Gällivare och Malmberget ska under och efter flytt vara trygga, attraktiva samhällen med trivsam boendemiljö för alla. Befolkningsutvecklingen samt befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En minskande befolkning innebär att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar finansieringen av kommunens verksamhet. En ökad samverkan inom länet, regionen, samt ett ökat samarbete mellan närliggande kommuner kommer att få ökad betydelse för att bibehålla den kommunala servicen. En ökad andel äldre medför ökade krav på omsorg samt kommer att ställa nya krav på politiska prioriteringar och omfördelning mellan åldersgrupper. Framtidens äldre är friskare, lever längre och har helt andra krav på service och utbudet av aktiviteter än dagens äldre. Det är av stor betydelse att möta detta behov vid utformningen av framtidens äldre boenden i Gällivare kommun. En ökning av antalet människor som lämnar arbetsmarknaden och går i pension förutsätter att motsvarande antal unga kommer in på arbetsmarknaden. Gällivares befolkningsutveckling är inte i balans eftersom antalet äldre ökar. Detta innebär att risken för brist på arbetskraft i framtiden är stor. Bristen på arbetskraft medför att kommunen som arbetsgivare kommer att utsättas för konkurrens. Gällivare kommun måste bedriva en konkurrenskraftig personalpolitik där medarbetarna känner delaktighet och inflytande samt upplever möjligheter till utveckling. 2

3 3 Den ojämna åldersfördelningen med ett minskat antal unga människor, främst kvinnor, och den förväntade arbetskraftsbristen ökar behovet av en attraktiv kommun. Förutom en väl fungerande kommunal basservice inom vård, skola och omsorg krävs ett rikt utbud av kultur- och fritidsattraktiviteter. En aktiv mark- och bostadspolitik skall möjliggöra skapandet av ett behovsanpassat och varierat utbud av bostäder med attraktiva och unika boendemiljöer. Utökade möjlighet till eftergymnasiala utbildningar på distans skapas genom samverkan med högskolor och universitet. Gruvindustrin kommer med anledning av nu rådande konjunkturer att fortsatt vara basen inom Gällivare kommuns näringsliv. Tillväxten inom kommunens näringsliv och fler arbetstillfällen skapas inte bara inom basindustrin eftersom dennas fortlevnad är beroende av en ständig rationalisering. Det är av största vikt att utveckla handel och besöksnäring för att i framtiden skapa ett differentierat och därmed mindre konjunkturkänsligt näringsliv. Kommunens underhållsskulder för lokaler, vägar, vatten och avlopp måste minska för att det inte ska byggas underhållsberg som blir för stora att hantera. Det innebär att underhållet måste öka i kommunen. En utredning gällande totalt eftersatt underhåll samt beräknat årligt underhållsbehov ska tas fram under perioden. Utvecklingsområden : Skapa ett attraktivt samhälle för alla genom att: För att klara den samhällsomvandling som Gällivare står inför ställs stora krav på att tillgodose en god planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer genom att säkra marktillgången och upprätta tidsplaner för den fysiska planeringen. Jämställdhet och ett gott bemötande genom att fortsätta utveckla former för medborgardialog, marknadsföring och information. Verka för att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i alla verksamhets Arbetet med att beskriva innehållet på kommunal service i processer fortsätter. Verka för ett levande centrum. Stödja vinterprofilering i arrangemang, projekt och etableringar. Arbeta för en företagsvänlig kommun. Planera för flerfunktionella lösningar. Anpassa lokalytorna och utveckla internhyressystemet. Ett långsiktigt arbete med miljö och folkhälsa fortsätter. Bli en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla strategier inom det personalpolitiska området. Kontinuerligt arbeta för att säkra framtida kompetensförsörjning och personalförsörjning.

4 Säkerställa rätt service i rätt tid till rätt kostnad till rätt medborgare genom ett processorienterat arbetssätt och metoder. Arbeta med strukturella åtgärder för att effektivisera verksamheterna Arbeta för att minska underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp. Kommunledningskontorets/ gemensam administrations/ samhällsbyggnadskontorets utvecklingsområden under året: Analysera medborgarnöjdheten med de kommunala verksamheterna. Implementera handlingsplan för jämställdhet. Ta fram en strategi för bemötande i Gällivare kommun. Konkreta åtgärder i alla verksamheters handlingsplaner utifrån målen i folkhälsopolitiska planen. Öka tillgängligheten för funktionsnedsatta på kommunens webbplats. Ta fram analyser på hur miljöarbetet kan förbättras i kommunen. Upprätta en tidsplan för fysisk planering för att säkra marktillgången. Genomföra analyser och åtgärder för hur Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun. Ta fram effektmål för alla planer och utredningar gällande samhällsomvandlingen. Konkreta åtgärder i alla verksamheters handlingsprogram kopplat till medarbetarenkätens resultat. 4 POLITISKA VISIONER OCH MÅL Medborgare Att medborgarna känner sig trygga och trivs med att leva och bo i kommunen är centralt för Gällivare som kommun. Vi ska bedriva en aktiv mark- och bostadspolitik för att skapa ett attraktivt samhälle med unika och attraktiva boendemiljöer. Vi ska i vår samhällsplanering och i vår verksamhetsplanering utgå från miljöplanen och översiktsplanen. Vi vill att våra medborgare ska vara engagerade och aktiva i utvecklingen av kommunen. Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala informationen, vi ska skapa tillgänglighet till information och tjänster via arbetet med att fortsätta utveckla fler e-tjänster. En av våra viktiga hörnstenar för både unga som gamla är att skapa en levande stadskärna. Genom att kommunstyrelsen stimulerar fler arrangemang och aktiviteter i stadskärnan gärna med vinterprofil bidrar till ett levande centrum för alla åldrar och på lång sikt skapa en arktisk småstad i världsklass. Tillväxt & utveckling En positiv befolkningsutveckling är avgörande för den framtida kompetensförsörjningen. Attityderna i samhället påverkar trivseln i en kommun och kan bidra till inflyttning eller utflyttning. Den kommunala organisationen ska ha ett gott bemötande och förhållningssätt i mötet med medborgarna. Vi ska kontinuerligt arbeta med att förbättra kommunikationen internt och externt. Den strategiska samhällsplaneringen prioriteras och kommunmedborgarna ges möjligheter till delaktighet i planprocessen. Olika former av samverkan fortsätter och akademikerplatser ska skapas för att i framtiden bidra till att säkra en kvalificerad kompetens. Kommunen ska arbeta med att synkronisera

5 5 behoven som uppkommer i och med samhällsomvandlingen med planprocessen för att säkra marktillgångar. Intern effektivitet Med minskade resurser och ökade krav ska verksamheterna arbeta effektivare, rättsäkert och utvecklande. Kommunen arbetar med ett processinriktat arbetssätt där kommunens uppgifter beskrivs i en serie återkommande aktiviteter. Vi tror att det går att öka kundvärdet, effektiviteten och förstärka samverkan mellan olika verksamheter genom att titta på våra processer och utveckla dessa. Arbetet med ständiga förbättringar i processerna fortsätter under perioden. Medarbetare En attraktiv arbetsgivare har friska och nöjda medarbetare. Medarbetarna ska vara nöjda med sin delaktighet, sina möjligheter till utveckling, sin arbetsmiljö och med ledarskapet. Medarbetarnöjdheten mäts genom medarbetarundersökningen som vi genomför vartannat år. Arbetet med att engagera medarbetarna i verksamhetsplaneringsprocessen bidrar till att förståelsen för sitt uppdrag och bidrag till helhetens resultat ökar och vi får motiverade medarbetare och ett bättre resultat. All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling i dokument och beslut. Värdegrunden skapar en gemensam plattform för att lättare nå medarbetarnöjdhet och bli en attraktiv arbetsgivare och få förståelse för uppdrag, ansvar, roller, mål och resultat. Ekonomi Ekonomin är ett av de fem perspektiv som ingår i styrkortet och kopplas ihop med alla mål och mått. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är ekonomin ett viktigt perspektiv i styrningen av kommunen. Kommunstyrelsen styrkort är kopplat till att på ett effektivare sätt använda resurserna genom att styra med mål och mått och följa upp förvaltningarnas arbete kontinuerligt för en god ekonomisk hushållning. Resurser: Drift- och investeringsbudget Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget, tkr Personal Personalbudget, tkr Antal årsarbetare

6 Kommunstyrelsens styrkort Perspektiv: Medborgare Strategi: Attraktiva Gällivare - en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Strategiskt mål: Väl fungerade kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. Mål för KS: Förbättra verksamhetsuppföljningen till KS för bättre verksamheter. Analysera medborgarundersökningen Analysera SKL Information till alla? Analys genomförd Analys genomförd Strategiskt mål: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Mål för KS: Jämställdhetsintegrerade verksamheter med tydliga strategier för ett gott bemötande. Förbättra och utveckla medborgardialoger och information. Handlingsplan för jämställdhet Implementering Implementerad handlingsplan för jämställdhet. Bemötande Framtagen strategi Strategi för vad som ska känneteckna ett gott bemötande i Gällivare kommun. Bemötandeundersökningar Framtagen strategi Besluta om en kommungemensam strategi för bemötandeunderökningar Strategiskt mål: Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. Mål för KS: Stödja och förbättra livsmiljöer med ett hälsofrämjande perspektiv.

7 7 Uppföljning av genomförda åtgärder gällande miljöplanen. Analysera folkhälsotalet för att förbättra resultatet Analysera Miljöaktuellts ranking för att förbättra resultatet Besvara samtliga delar i myndigheten för delaktighets kommunenkät Kolla läget. Hemsidans tillgänglighet för funktionsnedsatta Uppföljning av åtgärder Analys Analys Analys Antal funktioner Uppföljning till årsredovisningen. Besvarad kommunenkät och rapporterade nyckeltal. Antalet funktioner för funktionshindrade ökar på gallivare.se. Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Strategiskt Mål: God fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer). Mål för KS: Säkra genomförandet av den fysiska planeringen. Upprättande av kommunens tidsplan för fysisk planering Genomförda åtgärder enligt upprättad tidsplan för fysisk planering. Upprättad tidsplan Genomförda åtgärder. Upprättad tidsplan för fysisk planering. Genomföra upprättad tidsplan för fysisk planering. Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning.

8 8 Strategiskt Mål: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Mål för KS: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Befolkningsmängd Andel inflyttade/ utflyttade Andelen inflyttare ökar Öka antalet bofasta i gruppen arbetspendlare och nyanlända Andel bofasta ökar Öka antalet bofasta i gruppen inpendlare och nyanlända genom arbetet i IN-Gellivare inflyttningsservice. Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Främja differentierat näringsliv. Strategiskt Mål: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun Mål för KS: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun Analysera Svenskt näringslivs företagsranking Analysera SKL Insikt för att förbättra resultatet Samordnad profilering och kommunikation för Gällivare som turistort. Analys genomförd Analys genomförd Framtagen plan Ta fram en plan för profilering och kommunikation för Gällivare som turistort. Perspektiv: Tillväxt och Utveckling Strategiskt mål: Gällivare ska vara en attraktiv vinterort för boende och besökande. Mål för KS: God kunskap om vad som är en attraktiv vinterort för boende och besökande.

9 9 Uppföljning av beviljade medel till vinterarrangemang Uppföljning Uppföljning vinterort i medborgarundersökningen Uppföljning Uppföljning av beviljade medel till vinterarrangemang och aktiviteter. 2 ggr/årligen uppföljning till KS Uppföljning av skoterleder, skidspår, snöröjning och isbanor i Medborgarundersökningen Perspektiv: Intern effektivitet Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. Strategiskt mål: Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna. Mål för KS: Effektivt använda och fördela resurserna för att förbättra verksamheterna. Kvalitetssäkrade processer inom kommunen Analysera VKV vad kostar verksamheten (SKL) i budgetarbetet. Rapportera in alla kvalitetsnyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Beskrivna processer Analys Rapporterade nyckeltal Beskriv kommunens ledningsprocesser. Analyser och föreslagna åtgärder för verksamheter med negativa kostnadsavvikelser från standardkostnader. Inrapporterade nyckeltal för KKiK. Perspektiv: Intern effektivitet Strategiskt mål: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. Mål för KS: God planering för att förbättra verksamheten.

10 10 Effektmål tas fram för alla planer och utredningar gällande samhällsomvandlingen. Uppföljning av effektmål Uppföljning att effektmål tagits fram för alla planer och utredningar gällande samhällsomvandlingen. Samverkan mellan förvaltningar och bolagen inom koncernen. Andel samverkansarbete/projekt/arbetsgrupper/ antal marknadsföringsinsatser Öka andelen samverkansformer och marknadsföringsinsatser. Perspektiv: Medarbetare Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Strategiskt mål: Friska, nöjda och motiverade medarbetare. Mål för KS: Friska, nöjda och motiverade medarbetare. Medarbetarnöjdhet Medarbetarindex Uppnå en svarsfrekvens på 90 %. Medarbetarundersökning Upprättade handlingsplaner Upprättade handlingsplaner i verksamheterna för att öka medarbetarindex. Minskad total sjukfrånvaro Analyser Analyser och föreslagna åtgärder för minskad total sjukfrånvaro. Perspektiv: Medarbetare Strategiskt mål: Långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning. Mål för KS: Utveckla strategier inom det personalpolitiska området Uppföljning av åtgärder enligt program för kompetens- och personalförsörjning Genomförda åtgärder Ange nivån på åtgärder som är genomförda/ påbörjade/ ej påbörjade.

11 11 Kartläggning av personalbehov inom förvaltningarna Genomförd kartläggning Genomförd kartläggning av personalbehoven i förvaltningarna. Perspektiv: Ekonomi Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Strategiskt mål: Underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska. Mål för KS: Effektivt nyttjande av verksamhetslokaler och minskade underhållsskulder. Utredning av eftersatt underhåll och årligt underhållsbehov Utredning genomförd Utredning av eftersatt underhåll och årligt underhållsbehov gällande Fastigheter, anläggningar VA, Vägar/ GC-vägar Energikostnader lokaler och fastigheter. Kr/m2 Minskar jmf. med 3 % sedan föregående år (från miljöplanen) Nyttjandegrad lokalytor Framtagen modell Ta fram en modell för att mäta nyttjandegraden för lokalytor i kommunen. Interkontrollplan följs upp Prioriterade områden Uppföljning enligt plan

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUoK/2014:154-012 Kontrollstation

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2016-2018 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad 2015-xx-xx Diarienummer MBN2015: Kontrollstation Miljö- och byggförvaltningen

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2015-2017

Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2015-2017 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Plan för service- och tekniknämnden Beslutad av Service- och tekniknämnden Beslutad Diarienummer SOT/2014:352 Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för Hylte kommun Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte kommun gäller

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2013-2014

Socialnämndens verksamhetsplan 2013-2014 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013-2014 Dokumenttyp Plan för socialnämnden Beslutad av Socialnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Socialförvaltningen Giltighetstid 2012- Revideras årligen

Läs mer

KOMMUNPLAN 2015-2017

KOMMUNPLAN 2015-2017 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program KS2014:151 124 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Beslutad 2014-11-17 2015-2017 Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Planer och program KS 2016:89/141

Planer och program KS 2016:89/141 Gällivare Kommun Dokumentnamn GÄLLIVARE KOMMUNS NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program KS 2016:89/141 Beslutad av Framtagen av Kommunstyrelsen Utvecklingsenheten Beslutad

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2013-2014

Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2013-2014 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013-2014 Dokumenttyp Plan för service- och tekniknämnden Beslutad av Service- och tekniknämnden Beslutad Diarienummer SOT/2012:385-012 Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kf Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 2 Ledningsfunktioner 2 Styrfunktionen 3 Kommunens övriga

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Integrationsplan

Integrationsplan Dokumentnamn Integrationsplan 2016-2020 Dokumenttyp Diarienummer Strategiska planer och program KS 2015:793/133 Beslutad av Kontrollstation Kommunfullmäktige Nämnd och Utredningsenheten Datum Giltighetstid

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2014-2016

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2014-2016 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2013:143 136 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(8) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1403 003 Antagen: kommunfullmäktige 2007-03-26 26 och ändrad senast 2014-12-15 139 (ersätter: KF 2013-12-16 158) Reglemente

Läs mer

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden KALLELSE 2012-05-31 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Valhall Park, 2012-05-31, klockan 09:00 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument

Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument 2013-2016 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-24 82 Dnr KS/2012-0216 Vers 3 1 Vision, övergripande mål, verksamhetsidé och värderingar Visionen är en bild av

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd.

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd. Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun 2015-2020 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-05-12 1. Programmets roll i styrkedjan Kommunfullmäktige har fastställt hur kommunens styrkedja ska fungera.

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer