KOMMUNPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNPLAN 2014-2016"

Transkript

1 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid KOMMUNPLAN Gällivare kommun är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland

2 2 1.Inledning 3 2.Styrmodell 3 3.Verksamhetsplaneringsprocessen under året 6 4.Gällivare- attraktivt och expansivt 7 5.Kommunens mål under treårsperioden 8 6. Kommunfullmäktiges styrkort Organisation och nämnder 17 8.Kommunala bolag Kommunens budget Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 3 1. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner och affärsplaner. 2. Vision Visionen beskriver det samhälle som politiken strävar efter. All utveckling i Gällivare kommun ska bygga på den gemensamma visionen. Gällivare kommuns vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland. För att vara en attraktiv kommun så krävs det att kommunen tillhandahåller god kvalitet i kärnverksamheterna, ett varierat utbud av bostäder, möjliggör arbetstillfällen och erbjuder ett brett fritidsutbud så att det blir så attraktivt som möjligt för våra medborgare att bo och leva i vår kommun. 3. Värdegrund All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling i varje dokument och beslut. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Ledorden i värdegrunden är: Mångfald- Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra. Effektivitet- Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser! Nyskapande- Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt! Attraktivitet - Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.

4 4 4. Strategier Strategierna beskriver den långsiktiga inriktning som kommunen ska jobba mot för att uppnå visionen. Kommunens strategier ses över under varje mandatperiod. Attraktiva Gällivare En socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Strategisk samhällsplanering Genom en offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunen har en god ekonomisk hushållning Detta genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. 5. Kommunens styrmodell Kommunen använder balanserade styrkort som verktyg för styrning, utveckling, planering och uppföljning. Styrningen utgår alltid från visionen som beskriver ett framtida önskat läge för kommunen. Grunden i de balanserade styrkorten är de fem olika perspektiven: 1. Medborgare - kundperspektivet 2. Tillväxt och utveckling Innovation & utvecklingsperspektivet 3. Intern effektivitet interna processperspektivet 4. Medarbetare - medarbetarperspektivet 5. Ekonomi Finansiella perspektivet (god ekonomisk hushållning) Att utgå ifrån fem perspektiv i stället för en ensidig fokusering ökar förutsättningarna för att nå framgång samtidigt som risken för kortsiktighet minskar. Inom varje perspektiv finns det ett eller flera uppsatta mål för hur visionen ska uppfyllas. Målen ska tydliggöra visionen och styra de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt. Med utgångspunkt i kommunplanen arbetar nämnderna och bolagen fram verksamhetsplaner med taktiska styrkort. Verksamhetsplanen är den styrande planen för nämnden, styrelsen eller bolaget. I verksamhetsplanen kan nämnden och bolagen sätta upp sina egna målsättningar. Men visionen och strategierna från kommunplanen är gemensamma för alla verksamhetsplaner.

5 5 För att förverkliga målsättningarna tar verksamheterna varje år fram handlingsplaner som beskriver vad som måste göras för att målen ska uppfyllas. Handlingsplanen styr verksamheternas arbete under året och är ett verktyg för att planera de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras och följas upp. Uppföljning Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala bolag. För att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål två gånger per år i delårsrapport och årsredovisning. Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt resultat. Måluppfyllelse för kommunen Bedömning av måluppfyllelsen görs inom vart och ett av de fem perspektiven. Ett uppsatt mål anses vara uppfyllt när ett eller flera angivna mått är genomförda under året. För att fokusera på det vi som kommun ska leverera arbetar vi enligt följande modell: KVALITETSARBETE I GÄLLIVARE VAD HUR Resultat Processer Tjänster Service Handlingsplaner Andra dokument Uppföljning Servicedeklarationer RÄTT INSATS, i rätt tid till rätt kostnad till MEDBORGAREN!

6 6 6. Verksamhetsplaneringsprocessen under året Januari Bokslutsarbete. Uppföljning av måluppfyllelse för styrkorten från föregående år. Arbete med planeringsförutsättningar och omvärldsbevakning pågår. Februari Nämnd/styrelse behandlar eget bokslut. Scenariodag för förtroendevalda med nuläges- och framtidsbilder genom omvärldsanalys. Utrymme för politiska diskussioner om budget i respektive parti startar. Mars Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv. Budgetdialog genomförs för alla nämnder och kommunstyrelse om kommande 3 års driftbudget i egen nämnd. April Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning. Budgetdialog sker i kommunstyrelsen där nämndspresidier, bolagsrepresentanter och chefer medverkar. Maj Taxor förändringar, investeringsbudget beslutas för egen styrelse och nämnd. Revideringsarbete Kommunfullmäktiges styrkort, förslag till kommunplan utformas. Förvaltningarna informerar facken om budgetförslagen MBL 19 Juni Förhandlingar MBL 11 Augusti Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan med budget. September Kommunstyrelsen reviderar verksamhetsplan med styrkort i workshop. Nämnder/styrelser genomför workshop, revidering av resp. nämnds verksamhetsplan med styrkort och eventuella servicedeklarationer för kommande år. Oktober Kommunstyrelsen beslutar om egen verksamhetsplan med styrkort och eventuella nytillkomna servicedeklarationer. Nämnder och styrelser behandlar delårsbokslut. Nämnder/styrelser beslutar verksamhetsplan med styrkort och eventuella servicedeklarationer. November KF beslutar om delårsrapporten. December/Jan Nämnd/styrelse fattar beslut om detaljbudget. KF verksamhetsuppföljning, nämnder/styrelsers verksamhetsplaner för kommande år. KS verksamhetsuppföljning, nämnder/styrelsers verksamhetsplaner för kommande år.

7 7 7. Gällivare- attraktivt och expansivt LKAB och Gällivare kommun har träffat ett samarbetsavtal för samhällsomvandlingen. Avtalet har en giltighetstid om 20 år. Syftet med samarbetsavtalet är bland annat att skapa tydliga planeringsförutsättningar för enskilda, gruvföretaget och kommunen. Samhällsomvandlingen som sker på grund av gruvans utbredning berör all kommunal verksamhet genom att verksamhetslokaler försvinner och måste ersättas. Detta innebär att all nyproduktion av verksamhetslokaler och övrig infrastruktur måste föregås av en väl genomtänkt verksamhetsplanering så att, förutom krav på funktionalitet och attraktivitet, även de framtida driftkostnaderna optimeras. Detta skapar förutsättningar för en god framtida kommunal ekonomi med förutsättningar att förvalta de nyproducerade egendomarna. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Gällivare och Malmberget ska under och efter flytt vara trygga, attraktiva samhällen med trivsam boendemiljö för alla. Detta kommer att resultera i en revidering av översiktsplanen (ÖP) och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för tätorten. Utvecklingsplaner kompletterar FÖP:en där det är nödvändigt. Framtagandet av planerna är viktiga för såväl enskilda medborgare som näringsliv då de skapar trygghet och förutsägbarhet. Den goda utvecklingen som sker inom handel och näringsliv medför att marknadens behov av nya lägen för etablering måste prioriteras. Den goda lokala arbetsmarknaden i kombination med att det är fler som lämnar arbetsmarknaden än de som tillförs denna medför ökad konkurrens om arbetskraften. Därför är viktigt att kommunen som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter att utveckla strategier för personalförsörjning, kompetensutveckling och lönebildning. Befolkningsutvecklingen samt befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En minskande befolkning innebär att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar finansieringen av kommunens verksamhet. För att möjliggöra en växande befolkning med ökad efterfrågan på bostäder måste bostadsbyggandet prioriteras. De demografiska förändringarna, som för närvarande innebär att vi blir allt färre i kommunen samt att en förskjutning sker mot ett ökat antal äldre, ställer ökade krav på att omfördela resurser med hänsyn till de ändrade förutsättningarna. För att möjliggöra denna omfördelning är det viktigt att utveckla den kommunala budgetprocessen så att helhetssynen inom verksamhetsplaneringen ökar. Genom att utveckla denna syn kan vi behålla en hög kvalitet inom vård, skola och omsorg men även erbjuda välskötta tekniska anläggningar, gator och grönområden. Detta medverkar till att öka Gällivare kommuns attraktivitet.

8 8 8. Kommunens mål under treårsperioden Vision: Gällivare kommun är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland! MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Gällivare kommuns utveckling och tillväxt beror i hög grad på om medborgarna är nöjda med att leva och bo i kommunen. För att Gällivare skall bli en vinnare i den hårda konkurrensen med övriga landet och världen krävs det att Gällivare upplevs som en bra kommun- det mest attraktiva samhället för boende, inflyttare och besökare. För att säkerställa medborgarnöjdhet med den service och tjänster som kommunen erbjuder fortsätter arbetet med styrmodellen som innebär att politiken visar vad vi ska arbeta med kommande år genom de uppsatta målen i kommunplanen. Verksamheten planerar sedan genomförandet i handlingsplaner för att nå målen. Förbättringen av verksamhetsplanerings- och styrprocessen fortsätter, arbetet med servicedeklarationer fortsätter för att bli tydligare gentemot medborgarna om vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster och service. Vi ska bedriva e-förvaltning genom att strategiskt verksamhetsutveckla med den gemensamma nämnden för e-tjänster i Norrbotten. Genom att nyttja it och information på ett smartare sätt kan vi förbättra servicen, kvalitén och effektiviteten. Vi ska skapa en enklare vardag för medborgarna. För att vara en attraktiv kommun är det ytterst viktigt att vård, skola och omsorg är av högsta kvalitet. Arbetet med att jämföra oss med övriga landet fortsätter. Fler förskoleavdelningar behövs för att tillfredsställa det ökande behovet samtidigt som kvaliteten ska bibehållas. Målet för skolan är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg och känna sig trygga i skolan. Gymnasieskolan ska vara ett attraktivt val för elever från hemorten och från övriga landet. Ett samarbete med gymnasieskolan en nyckel för att kunna matcha utbildningar med framtida rekryteringsbehov. Gällivares äldre ska ha en god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo hemma så länge som man vill ska stödjas. Arbetet med ett framtida äldreboende fortsätter. För att livsmiljön ska vara unik, attraktiv och trygg fokuseras arbetet på både tillgänglighetsfrågor och folkhälsa. Samhällsomvandlingen fortgår och vi har stora möjligheter att skapa ett flexibelt, hållbart samhälle med unika boendemiljöer som kan ge eko ute i världen och vara attraktiva för både medborgare och potentiella inflyttare.

9 9 Mål: Väl fungerande kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med (1) Styrtal: Nöjd medborgarindex, NMI, NRI och NII, ska öka. Skapa förutsättningar för att tillgodogöra samarbetet i den gemensamma nämnden för e-tjänster i Norrbotten. Brukarundersökningar Mål: Jämställdhet, jämlikhet och ett gott bemötande genomsyrar alla kommunens verksamheter (2) Styrtal: Nöjd medborgarindex, NMI. Bemötandeundersökningar, brukarnöjdhet. Mål: Unika och attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet och en god folkhälsa (3) Styrtal: Ökad folkhälsa, mäts genom indikatorer som utgör måluppfyllelse angivna i den lokala folkhälsopolitiska planen. Lokala miljömål, mäts genom indikatorer som utgör måluppfyllelse angivna i miljöplanen.

10 10 TILLVÄXT OCH UTVECKLING Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. Gällivare ska ha en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Fler ska ha möjlighet att flytta till kommunen samtidigt som medborgarna som bor i kommunen ska erbjudas trivsamma och attraktiva miljöer. Ett gott företagsklimat är en framgångsfaktor för att få fler möjligheter till arbetsplatser i kommunen och samarbete mellan kommunen och företagen fortsätter. Gällivare konkurrerar med många andra vinterorter i närområdet, därför är det viktigt att skapa en stark vinterprofil i samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare. Vi ska få våra besökare att längta till att komma tillbaka. Mål: God planering, boende, bebyggelse, infrastruktur och kommunikationer (4) Styrtal: Byggande sker utifrån de kommunala strategidokumenten (ÖP, FÖP och utvecklingsplaner). Utarbetade exploateringsavtal ska öka. Mål: Befolkningsökning med en positiv inflyttning (5) Styrtal: Befolkningsstatistik, inflyttade-utflyttade, befolkningstillväxt. Mål: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun (6) Styrtal: Ökad företagsnöjdheten ökar. Mål : En av Sveriges ledande vinterorter (7) Styrtal: Besöksnäringens omsättning ökar. Ökat antal vinteraktiviteter ökar.

11 11 INTERN EFFEKTIVITET Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter Kommunens huvuduppdrag är att bedriva kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Verksamheten ska kvalitetssäkras, lagar och förordningar ska uppfyllas och medborgarna ska få god service i rätt tid utifrån behov. Annan verksamhet som erbjuds är frivillig men har stor betydelse för medborgarnas trivsel och livskvalitet. Några exempel är fritidsanläggningar, parker och grönområden samt kulturaktiviteter som kommunen tillhandahåller. Kommunen arbetar med ett processinriktat arbetssätt där kommunens uppgifter beskrivs i en serie återkommande aktiviteter. Att jobba utifrån ett processinriktat arbetssätt gör det lättare att uppnå en gemensam vision eftersom alla kan känna sig delaktiga i slutresultatet. Vi tror också att det går att öka kundvärdet, effektiviteten och förstärka samverkan mellan olika verksamheter genom att titta på våra processer och utveckla dessa. Arbetet med ständiga förbättringar i processerna fortsätter under perioden.. I arbetet med samhällsomvandlingen kan kommunen föra dialog och tänka koncernövergripande för att skapa möjligheter för samnyttjande, effektivare användning av lokalytor samt skapa möjligheter för andra verksamhetsmässiga vinster. Mål: Rätt service till rätt kostnad till medborgarna (8) Styrtal: Kvalitetssäkrade processer ökar. Mål: Nyttja samhällsomvandlingen för ökad effektivitet (9) Styrtal: Lokalytorna minskar Förvaltningsövergripande projekt som ger nytta till medborgarna ökar Gemensamma marknadsföringsinsatser ökar

12 12 MEDARBETARE Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Som ett led i att göra Gällivare kommun till en attraktiv arbetsgivare är den politiska målsättningen, att verka för en hälsofrämjande organisation. Det är en förutsättning för att kunna attrahera morgondagens arbetskraft och säkerställa framtidens personalförsörjning. Hälsa och arbetsmiljö - Gällivare kommun ska skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra. Arbetsmiljön ska stimulera till engagemang i arbetet och göra det möjligt för medarbetarna att vara delaktiga och kunna påverka. En arbetsplats för alla - på Gällivare kommuns arbetsplatser ska människors olikheter ses som en tillgång. Medarbetare i alla åldrar, både kvinnor och män, med olika ursprung och erfarenheter, livsstilar och bakgrund bidrar till bredd i kompetens, fler infallsvinklar och bättre service till medborgarna. Kompetens- och personalförsörjning - kompetensutveckling och rekrytering syftar till att upprätthålla och utveckla verksamheternas service och tjänster utifrån behov och efterfrågan. Det är också en investering för framtiden. Medarbetare med rätt kvalifikationer och förutsättningar bidrar till att skapa hälsosamma, attraktiva arbeten med balans mellan arbetets krav och medarbetarnas förmåga. Ledarskap- Gällivare kommuns ledare ska skapa förutsättningar för att medarbetare, arbetsgrupp och organisation utvecklas i enlighet med omvärldens krav. Ledaren ska tydliggöra verksamhetens mål och inriktning och verka för att medarbetarna förstår sin egen roll i helheten. Medarbetare- varje medarbetare har ett eget ansvar att utföra sitt uppdrag med god kvalité. Alla ska bidra till en god arbetsmiljö genom att verka för bra relationer och trivsel på arbetsplatsen. Genom att ta ansvar för att hålla sig informerad, men även ge information bidrar medarbetaren till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Mål: Nöjda och motiverade medarbetare (10) Styrtal: Medarbetarindex ökar. Sjuktalet minskar. Mål: Säkra framtida kompetensförsörjning (11) Styrtal: Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Genomförda åtgärder enligt riktlinjer för kompetens och personalförsörjning. Utvecklingsåtgärder inom LKF (lapplandskommunalförbund) ökar.

13 13 EKONOMI Strategi: Kommunen har en god hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Bedömningen av kommunens finansiella situation grundar sig på flera delar. Kommunen kan inte enbart fokusera på resultatet. Andra lika viktiga delar är utvecklingen på lång sikt, riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera den ekonomiska utvecklingen. God ekonomisk hushållning handlar för Gällivares del om att hushålla med krympande resurser. En minskande befolkning påverkar kommunens intäkter negativt. Trots minskande befolkning har många kommunala verksamheter kvar oförändrade kostnader. Inför samhällsomvandlingen har Gällivare kommun stora utmaningar. Utmaningar som rör infrastrukturen, planering för skolor, fritidsanläggningar, boende och äldreomsorg. Utvecklingen i samhället visar på ökade behov inom åldringsvården. Kommunen måste skapa system för att kunna anpassa strukturer, omfördela och omprioritera resurserna för bästa möjliga användning. Kommunen arbetar i en gemensam planeringsprocess för att skapa en modell för gemensam resursfördelning. För att resursfördelningen ska fungera optimalt är det viktigt att verksamheterna, förvaltningarna och nämnderna utgår från relevanta nyckeltal för sin verksamhet. Mål: God hushållning som skapar utrymme för utveckling (12) Verksamhetsmässiga styrtal: Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara 100% självfinansierade. Kostnader för sjukfrånvaro minskar. Täckningsgraden på den skattefinansierade verksamheten ökar. Finansiella styrtal: Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas. Resultatet ska minst motsvara 0,5 % av skatter och bidrag. Finansieringen av investeringar ska över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Verksamhetsmässiga och/eller ekonomiskt lönsamma investeringar kan finansieras med lånade medel. Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden. Avsättningar till pensionskapitalplaceringar på minst 6 mkr.

14 14

15 15 6. Kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktiges styrkort Vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökare trygghet, närhet och god livsmiljö. Perspektiv Strategi Mål Styrtal Attraktiva Gällivare- ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Medborgare Tillväxt & Utveckling Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. 1. Väl fungerande kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. 2. Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. 3. Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. 4. God planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer. 5. Befolkningsökning med en positiv inflyttning. 6. Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun. 7. En av Sveriges ledande vinterorter Medborgarindex NRI, NMI, NII. 1.2 Skapa förutsättningar för att tillgodogöra samarbetet i den gemensama nämnden för e- tjänster i Norrbotten. 1.3 Brukarundersökningar. 2.1 Medborgarindex NMI, bemötande undersökningar 3.1 Hälsotalet ökar. 3.2 Måluppfyllelse enligt miljöplanen. 4.1 Byggande sker utifrån de kommunala strategidokumenten (ÖP, FÖP eller utvecklingsplaner). 4.2 Utarbetade exploateringsavtal ska öka. 5.1 Befolkningsstatistik, inflyttade-utflyttade. Befolkningstillväxt. 6.1 Företagsnöjdheten ökar. 7.1 Besöksnäringens omsättning ökar. 7.2 Antalet vinteraktiviteter ökar.

16 16 Intern effektivitet Medarbetare Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare 8. Rätt service till rätt kostnad till medborgarna. 9. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten. 10. Nöjda och motiverade medarbetare. 11. Säkra och utveckla kompetensförsörjningen. 8.1 Kvalitetssäkrade processer ökar. 9.1 Lokalytorna minskar. 9.2 Förvaltningsövergripande projekt som ger nytta till medborgaren ökar. 9.3 Gemensamma marknadsföringsinsatser ökar Medarbetarindex ökar Minskat sjuktal Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen Genomförda åtgärder enligt riktlinjer för kompetens- och personalförsörjning Utvecklingsåtgärder inom LKF ökar. Ekonomi Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. 12. God hushållning som skapar utrymme för utveckling. Verksamhetens styrtal: 12.1 Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara 100 % självfinansierade Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar Täckningsgraden för skattefinansierad verksamhet ökar. Finansiella styrtal: 12.4 Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas Resultatet ska minst motsvara 0,5 % av skatter och bidrag Finansieringen av investeringar ska över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Verksamhetsmässiga och/eller ekonomiskt lönsamma investeringar kan finansieras med lånade medel Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden Avsättningar till pensionskapitalplaceringar på minst 6 mkr.

17 17 7. Organisation och nämnder Kommunfullmäktige formulerar och preciserar uppdragen och delegerar ansvaret till nämnderna i form reglementen. Fullmäktige är alltid uppdragsgivaren internt inom kommunen. 7.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Gällivare genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarkans. Och näringslivsfrågor, turist och besöksfrågor, kommunens it-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. Styrelsen ansvarar för verksamheterna inom gemensam administration. Tillgängliga servicedeklarationer: Näringslivsservice 7.2 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggkontoret fullgör kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov. Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel ligger också inom nämndens ansvarsområde. Tillgängliga servicedeklarationer: Bygglov och övriga tillsynsuppgifter. 7.3 Service och tekniknämnden Service- och tekniknämndens uppgift är att ansvara över kommunal väghållning, avfallshantering, parker och allmänna platser, lokalförsörjning, räddningstjänst, beställarfunktion för fastighetsförvaltning, drift av flygplats, trafikplanering, fritidsfrågor samt lokalvård. Andra verksamheter är sysselsättnings- och flyktingverksamhet, den del av verksamheten som är kvar som kommunalt ansvar samt konsumentvägledning. Vidare svarar nämnden också för bidrag till föreningar och bostadsanpassningsbidrag, tillståndsgivning för brandfarlig och explosiv vara samt för samordning av vissa kommunövergripande planer. Tillgängliga servicedeklarationer: Renhållning, snöröjning och fritid. 7.4 Barn-utbildning och kulturnämnden Barn-utbildning och kulturnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskoleverksamhet, utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och särskola, fritidshem integrerat med grundskolan samt bedriva öppen förskola. Nämnden har också ansvaret över att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskola, leda biblioteks- och museiverksamheten samt stödja annan kulturverksamhet, bevarandet av kulturhistoriska byggnader samt ansvara över kommunens konstverksamhet. Fritidsledarverksamheten på skolor samt på fritisgården samt ungdomskonsulentarbetet med ungas inflytande och delaktighet ingår också i nämndens uppgift och ansvar.

18 18 Tillgängliga servicedeklarationer: Barnomsorg, Bibliotek och Fritidsgård. 7.5 Socialnämnden Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor, hälsooch sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på ordinära och särskilda boenden och dagliga verksamheter, försörjningsstöd, samt tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn enligt alkohollagen. Tillgängliga servicedeklarationer: äldreomsorg, öppen hemtjänst och gemensam biståndsenhet 7.6 Revisionen De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett organ som har att för fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva hur nämnder och styrelse fullgör det uppdrag de fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen, av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I Gällivare anlitar revisorerna efter upphandling Komrev inom Pricewaterhouse Coopers som biträden. 7.7 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. I uppdraget ingår även att pröva ansökningar om samtycke till ställföreträdares rättshandlingar för sin huvudmans räkning, pröva anmälningar om behov av ställföreträdare, yttra sig över ansökningar om ställföreträdarskap samt i vissa fall förordna gode män. 7.8 Valnämnden Valnämnden är en lokal valmyndighet. Nämndens uppgift är att möjliggöra så att medborgare kan rösta vid allmänna val. Det som en kommun, valnämnd och valförrättare är skyldig att göra enligt vallagen skall bekostas av kommunen. Valnämndens regler är styrs av kommunallagen. Valnämnden väljs av kommunfullmäktige för en tid av 4 år.

19 19 8.Kommunala bolag De majoritetsägda bolagen är Top Bostäder AB, Gällivare Energi AB och Matlaget i Gällivare AB. För bolagen finns bolagsordningar upprättade, de anger bolagets verksamhet. Gällivare kommun formulerar ägardirektiv för bolagen. Ägardirektiven anger bolagens uppdrag och kommunen styr över bolaget med hjälp av ägardirektiven. 8.1 Top Bostäder AB Bolagets främsta syfte är att företräda Gällivare kommun på bostadsmarknaden. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska erbjuda medborgare och inflyttare attraktiva boendealternativ på orten. 8.2 Gällivare Energi AB Bolagets främsta syfte är att företräda Gällivare kommun på energimarknaden. Bolaget är ett allmännyttigt energibolag som producerar energi till kunderna till ett marknadsmässigt pris. 8.3 Matlaget AB Bolagets uppgift är att producera och distribuera måltidslösningar till ägarna Gällivare kommun och Norrbottens läns landsting.

20 20 KAPITLET OM KOMMUNENS BUDGET LEVERERAS AV EKONOMIAVDELNINGEN VID ETT SENARE TILLFÄLLE.

KOMMUNPLAN

KOMMUNPLAN Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

KOMMUNPLAN

KOMMUNPLAN Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2013-2015 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program KS 2012:231/012 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Beslutad Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid

Läs mer

KOMMUNPLAN 2015-2017

KOMMUNPLAN 2015-2017 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program KS2014:151 124 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Beslutad 2014-11-17 2015-2017 Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017 1 (11) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för kommunstyrelsen KS 2014:565/012 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd och utredningsenheten Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUoK/2014:154-012 Kontrollstation

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2016-2018 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad 2015-xx-xx Diarienummer MBN2015: Kontrollstation Miljö- och byggförvaltningen

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar. 1(6) Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Uppdragsplan 2016 1 Inledning Uppdragsplanen uttrycker överförmyndarnämndens politiska ambition inom nämndens ansvarsområde. Det

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2015-2017

Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2015-2017 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Plan för service- och tekniknämnden Beslutad av Service- och tekniknämnden Beslutad Diarienummer SOT/2014:352 Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Målnivåer och indikatorer

Målnivåer och indikatorer Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer