KOMMUNPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNPLAN 2014-2016"

Transkript

1 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid KOMMUNPLAN Gällivare kommun är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland

2 2 1.Inledning 3 2.Styrmodell 3 3.Verksamhetsplaneringsprocessen under året 6 4.Gällivare- attraktivt och expansivt 7 5.Kommunens mål under treårsperioden 8 6. Kommunfullmäktiges styrkort Organisation och nämnder 17 8.Kommunala bolag Kommunens budget Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 3 1. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner och affärsplaner. 2. Vision Visionen beskriver det samhälle som politiken strävar efter. All utveckling i Gällivare kommun ska bygga på den gemensamma visionen. Gällivare kommuns vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland. För att vara en attraktiv kommun så krävs det att kommunen tillhandahåller god kvalitet i kärnverksamheterna, ett varierat utbud av bostäder, möjliggör arbetstillfällen och erbjuder ett brett fritidsutbud så att det blir så attraktivt som möjligt för våra medborgare att bo och leva i vår kommun. 3. Värdegrund All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling i varje dokument och beslut. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Ledorden i värdegrunden är: Mångfald- Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra. Effektivitet- Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser! Nyskapande- Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt! Attraktivitet - Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.

4 4 4. Strategier Strategierna beskriver den långsiktiga inriktning som kommunen ska jobba mot för att uppnå visionen. Kommunens strategier ses över under varje mandatperiod. Attraktiva Gällivare En socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Strategisk samhällsplanering Genom en offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunen har en god ekonomisk hushållning Detta genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. 5. Kommunens styrmodell Kommunen använder balanserade styrkort som verktyg för styrning, utveckling, planering och uppföljning. Styrningen utgår alltid från visionen som beskriver ett framtida önskat läge för kommunen. Grunden i de balanserade styrkorten är de fem olika perspektiven: 1. Medborgare - kundperspektivet 2. Tillväxt och utveckling Innovation & utvecklingsperspektivet 3. Intern effektivitet interna processperspektivet 4. Medarbetare - medarbetarperspektivet 5. Ekonomi Finansiella perspektivet (god ekonomisk hushållning) Att utgå ifrån fem perspektiv i stället för en ensidig fokusering ökar förutsättningarna för att nå framgång samtidigt som risken för kortsiktighet minskar. Inom varje perspektiv finns det ett eller flera uppsatta mål för hur visionen ska uppfyllas. Målen ska tydliggöra visionen och styra de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt. Med utgångspunkt i kommunplanen arbetar nämnderna och bolagen fram verksamhetsplaner med taktiska styrkort. Verksamhetsplanen är den styrande planen för nämnden, styrelsen eller bolaget. I verksamhetsplanen kan nämnden och bolagen sätta upp sina egna målsättningar. Men visionen och strategierna från kommunplanen är gemensamma för alla verksamhetsplaner.

5 5 För att förverkliga målsättningarna tar verksamheterna varje år fram handlingsplaner som beskriver vad som måste göras för att målen ska uppfyllas. Handlingsplanen styr verksamheternas arbete under året och är ett verktyg för att planera de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras och följas upp. Uppföljning Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala bolag. För att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål två gånger per år i delårsrapport och årsredovisning. Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt resultat. Måluppfyllelse för kommunen Bedömning av måluppfyllelsen görs inom vart och ett av de fem perspektiven. Ett uppsatt mål anses vara uppfyllt när ett eller flera angivna mått är genomförda under året. För att fokusera på det vi som kommun ska leverera arbetar vi enligt följande modell: KVALITETSARBETE I GÄLLIVARE VAD HUR Resultat Processer Tjänster Service Handlingsplaner Andra dokument Uppföljning Servicedeklarationer RÄTT INSATS, i rätt tid till rätt kostnad till MEDBORGAREN!

6 6 6. Verksamhetsplaneringsprocessen under året Januari Bokslutsarbete. Uppföljning av måluppfyllelse för styrkorten från föregående år. Arbete med planeringsförutsättningar och omvärldsbevakning pågår. Februari Nämnd/styrelse behandlar eget bokslut. Scenariodag för förtroendevalda med nuläges- och framtidsbilder genom omvärldsanalys. Utrymme för politiska diskussioner om budget i respektive parti startar. Mars Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv. Budgetdialog genomförs för alla nämnder och kommunstyrelse om kommande 3 års driftbudget i egen nämnd. April Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning. Budgetdialog sker i kommunstyrelsen där nämndspresidier, bolagsrepresentanter och chefer medverkar. Maj Taxor förändringar, investeringsbudget beslutas för egen styrelse och nämnd. Revideringsarbete Kommunfullmäktiges styrkort, förslag till kommunplan utformas. Förvaltningarna informerar facken om budgetförslagen MBL 19 Juni Förhandlingar MBL 11 Augusti Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan med budget. September Kommunstyrelsen reviderar verksamhetsplan med styrkort i workshop. Nämnder/styrelser genomför workshop, revidering av resp. nämnds verksamhetsplan med styrkort och eventuella servicedeklarationer för kommande år. Oktober Kommunstyrelsen beslutar om egen verksamhetsplan med styrkort och eventuella nytillkomna servicedeklarationer. Nämnder och styrelser behandlar delårsbokslut. Nämnder/styrelser beslutar verksamhetsplan med styrkort och eventuella servicedeklarationer. November KF beslutar om delårsrapporten. December/Jan Nämnd/styrelse fattar beslut om detaljbudget. KF verksamhetsuppföljning, nämnder/styrelsers verksamhetsplaner för kommande år. KS verksamhetsuppföljning, nämnder/styrelsers verksamhetsplaner för kommande år.

7 7 7. Gällivare- attraktivt och expansivt LKAB och Gällivare kommun har träffat ett samarbetsavtal för samhällsomvandlingen. Avtalet har en giltighetstid om 20 år. Syftet med samarbetsavtalet är bland annat att skapa tydliga planeringsförutsättningar för enskilda, gruvföretaget och kommunen. Samhällsomvandlingen som sker på grund av gruvans utbredning berör all kommunal verksamhet genom att verksamhetslokaler försvinner och måste ersättas. Detta innebär att all nyproduktion av verksamhetslokaler och övrig infrastruktur måste föregås av en väl genomtänkt verksamhetsplanering så att, förutom krav på funktionalitet och attraktivitet, även de framtida driftkostnaderna optimeras. Detta skapar förutsättningar för en god framtida kommunal ekonomi med förutsättningar att förvalta de nyproducerade egendomarna. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Gällivare och Malmberget ska under och efter flytt vara trygga, attraktiva samhällen med trivsam boendemiljö för alla. Detta kommer att resultera i en revidering av översiktsplanen (ÖP) och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för tätorten. Utvecklingsplaner kompletterar FÖP:en där det är nödvändigt. Framtagandet av planerna är viktiga för såväl enskilda medborgare som näringsliv då de skapar trygghet och förutsägbarhet. Den goda utvecklingen som sker inom handel och näringsliv medför att marknadens behov av nya lägen för etablering måste prioriteras. Den goda lokala arbetsmarknaden i kombination med att det är fler som lämnar arbetsmarknaden än de som tillförs denna medför ökad konkurrens om arbetskraften. Därför är viktigt att kommunen som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter att utveckla strategier för personalförsörjning, kompetensutveckling och lönebildning. Befolkningsutvecklingen samt befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En minskande befolkning innebär att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar finansieringen av kommunens verksamhet. För att möjliggöra en växande befolkning med ökad efterfrågan på bostäder måste bostadsbyggandet prioriteras. De demografiska förändringarna, som för närvarande innebär att vi blir allt färre i kommunen samt att en förskjutning sker mot ett ökat antal äldre, ställer ökade krav på att omfördela resurser med hänsyn till de ändrade förutsättningarna. För att möjliggöra denna omfördelning är det viktigt att utveckla den kommunala budgetprocessen så att helhetssynen inom verksamhetsplaneringen ökar. Genom att utveckla denna syn kan vi behålla en hög kvalitet inom vård, skola och omsorg men även erbjuda välskötta tekniska anläggningar, gator och grönområden. Detta medverkar till att öka Gällivare kommuns attraktivitet.

8 8 8. Kommunens mål under treårsperioden Vision: Gällivare kommun är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland! MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Gällivare kommuns utveckling och tillväxt beror i hög grad på om medborgarna är nöjda med att leva och bo i kommunen. För att Gällivare skall bli en vinnare i den hårda konkurrensen med övriga landet och världen krävs det att Gällivare upplevs som en bra kommun- det mest attraktiva samhället för boende, inflyttare och besökare. För att säkerställa medborgarnöjdhet med den service och tjänster som kommunen erbjuder fortsätter arbetet med styrmodellen som innebär att politiken visar vad vi ska arbeta med kommande år genom de uppsatta målen i kommunplanen. Verksamheten planerar sedan genomförandet i handlingsplaner för att nå målen. Förbättringen av verksamhetsplanerings- och styrprocessen fortsätter, arbetet med servicedeklarationer fortsätter för att bli tydligare gentemot medborgarna om vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster och service. Vi ska bedriva e-förvaltning genom att strategiskt verksamhetsutveckla med den gemensamma nämnden för e-tjänster i Norrbotten. Genom att nyttja it och information på ett smartare sätt kan vi förbättra servicen, kvalitén och effektiviteten. Vi ska skapa en enklare vardag för medborgarna. För att vara en attraktiv kommun är det ytterst viktigt att vård, skola och omsorg är av högsta kvalitet. Arbetet med att jämföra oss med övriga landet fortsätter. Fler förskoleavdelningar behövs för att tillfredsställa det ökande behovet samtidigt som kvaliteten ska bibehållas. Målet för skolan är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg och känna sig trygga i skolan. Gymnasieskolan ska vara ett attraktivt val för elever från hemorten och från övriga landet. Ett samarbete med gymnasieskolan en nyckel för att kunna matcha utbildningar med framtida rekryteringsbehov. Gällivares äldre ska ha en god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo hemma så länge som man vill ska stödjas. Arbetet med ett framtida äldreboende fortsätter. För att livsmiljön ska vara unik, attraktiv och trygg fokuseras arbetet på både tillgänglighetsfrågor och folkhälsa. Samhällsomvandlingen fortgår och vi har stora möjligheter att skapa ett flexibelt, hållbart samhälle med unika boendemiljöer som kan ge eko ute i världen och vara attraktiva för både medborgare och potentiella inflyttare.

9 9 Mål: Väl fungerande kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med (1) Styrtal: Nöjd medborgarindex, NMI, NRI och NII, ska öka. Skapa förutsättningar för att tillgodogöra samarbetet i den gemensamma nämnden för e-tjänster i Norrbotten. Brukarundersökningar Mål: Jämställdhet, jämlikhet och ett gott bemötande genomsyrar alla kommunens verksamheter (2) Styrtal: Nöjd medborgarindex, NMI. Bemötandeundersökningar, brukarnöjdhet. Mål: Unika och attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet och en god folkhälsa (3) Styrtal: Ökad folkhälsa, mäts genom indikatorer som utgör måluppfyllelse angivna i den lokala folkhälsopolitiska planen. Lokala miljömål, mäts genom indikatorer som utgör måluppfyllelse angivna i miljöplanen.

10 10 TILLVÄXT OCH UTVECKLING Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. Gällivare ska ha en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Fler ska ha möjlighet att flytta till kommunen samtidigt som medborgarna som bor i kommunen ska erbjudas trivsamma och attraktiva miljöer. Ett gott företagsklimat är en framgångsfaktor för att få fler möjligheter till arbetsplatser i kommunen och samarbete mellan kommunen och företagen fortsätter. Gällivare konkurrerar med många andra vinterorter i närområdet, därför är det viktigt att skapa en stark vinterprofil i samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare. Vi ska få våra besökare att längta till att komma tillbaka. Mål: God planering, boende, bebyggelse, infrastruktur och kommunikationer (4) Styrtal: Byggande sker utifrån de kommunala strategidokumenten (ÖP, FÖP och utvecklingsplaner). Utarbetade exploateringsavtal ska öka. Mål: Befolkningsökning med en positiv inflyttning (5) Styrtal: Befolkningsstatistik, inflyttade-utflyttade, befolkningstillväxt. Mål: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun (6) Styrtal: Ökad företagsnöjdheten ökar. Mål : En av Sveriges ledande vinterorter (7) Styrtal: Besöksnäringens omsättning ökar. Ökat antal vinteraktiviteter ökar.

11 11 INTERN EFFEKTIVITET Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter Kommunens huvuduppdrag är att bedriva kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Verksamheten ska kvalitetssäkras, lagar och förordningar ska uppfyllas och medborgarna ska få god service i rätt tid utifrån behov. Annan verksamhet som erbjuds är frivillig men har stor betydelse för medborgarnas trivsel och livskvalitet. Några exempel är fritidsanläggningar, parker och grönområden samt kulturaktiviteter som kommunen tillhandahåller. Kommunen arbetar med ett processinriktat arbetssätt där kommunens uppgifter beskrivs i en serie återkommande aktiviteter. Att jobba utifrån ett processinriktat arbetssätt gör det lättare att uppnå en gemensam vision eftersom alla kan känna sig delaktiga i slutresultatet. Vi tror också att det går att öka kundvärdet, effektiviteten och förstärka samverkan mellan olika verksamheter genom att titta på våra processer och utveckla dessa. Arbetet med ständiga förbättringar i processerna fortsätter under perioden.. I arbetet med samhällsomvandlingen kan kommunen föra dialog och tänka koncernövergripande för att skapa möjligheter för samnyttjande, effektivare användning av lokalytor samt skapa möjligheter för andra verksamhetsmässiga vinster. Mål: Rätt service till rätt kostnad till medborgarna (8) Styrtal: Kvalitetssäkrade processer ökar. Mål: Nyttja samhällsomvandlingen för ökad effektivitet (9) Styrtal: Lokalytorna minskar Förvaltningsövergripande projekt som ger nytta till medborgarna ökar Gemensamma marknadsföringsinsatser ökar

12 12 MEDARBETARE Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Som ett led i att göra Gällivare kommun till en attraktiv arbetsgivare är den politiska målsättningen, att verka för en hälsofrämjande organisation. Det är en förutsättning för att kunna attrahera morgondagens arbetskraft och säkerställa framtidens personalförsörjning. Hälsa och arbetsmiljö - Gällivare kommun ska skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra. Arbetsmiljön ska stimulera till engagemang i arbetet och göra det möjligt för medarbetarna att vara delaktiga och kunna påverka. En arbetsplats för alla - på Gällivare kommuns arbetsplatser ska människors olikheter ses som en tillgång. Medarbetare i alla åldrar, både kvinnor och män, med olika ursprung och erfarenheter, livsstilar och bakgrund bidrar till bredd i kompetens, fler infallsvinklar och bättre service till medborgarna. Kompetens- och personalförsörjning - kompetensutveckling och rekrytering syftar till att upprätthålla och utveckla verksamheternas service och tjänster utifrån behov och efterfrågan. Det är också en investering för framtiden. Medarbetare med rätt kvalifikationer och förutsättningar bidrar till att skapa hälsosamma, attraktiva arbeten med balans mellan arbetets krav och medarbetarnas förmåga. Ledarskap- Gällivare kommuns ledare ska skapa förutsättningar för att medarbetare, arbetsgrupp och organisation utvecklas i enlighet med omvärldens krav. Ledaren ska tydliggöra verksamhetens mål och inriktning och verka för att medarbetarna förstår sin egen roll i helheten. Medarbetare- varje medarbetare har ett eget ansvar att utföra sitt uppdrag med god kvalité. Alla ska bidra till en god arbetsmiljö genom att verka för bra relationer och trivsel på arbetsplatsen. Genom att ta ansvar för att hålla sig informerad, men även ge information bidrar medarbetaren till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Mål: Nöjda och motiverade medarbetare (10) Styrtal: Medarbetarindex ökar. Sjuktalet minskar. Mål: Säkra framtida kompetensförsörjning (11) Styrtal: Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Genomförda åtgärder enligt riktlinjer för kompetens och personalförsörjning. Utvecklingsåtgärder inom LKF (lapplandskommunalförbund) ökar.

13 13 EKONOMI Strategi: Kommunen har en god hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Bedömningen av kommunens finansiella situation grundar sig på flera delar. Kommunen kan inte enbart fokusera på resultatet. Andra lika viktiga delar är utvecklingen på lång sikt, riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera den ekonomiska utvecklingen. God ekonomisk hushållning handlar för Gällivares del om att hushålla med krympande resurser. En minskande befolkning påverkar kommunens intäkter negativt. Trots minskande befolkning har många kommunala verksamheter kvar oförändrade kostnader. Inför samhällsomvandlingen har Gällivare kommun stora utmaningar. Utmaningar som rör infrastrukturen, planering för skolor, fritidsanläggningar, boende och äldreomsorg. Utvecklingen i samhället visar på ökade behov inom åldringsvården. Kommunen måste skapa system för att kunna anpassa strukturer, omfördela och omprioritera resurserna för bästa möjliga användning. Kommunen arbetar i en gemensam planeringsprocess för att skapa en modell för gemensam resursfördelning. För att resursfördelningen ska fungera optimalt är det viktigt att verksamheterna, förvaltningarna och nämnderna utgår från relevanta nyckeltal för sin verksamhet. Mål: God hushållning som skapar utrymme för utveckling (12) Verksamhetsmässiga styrtal: Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara 100% självfinansierade. Kostnader för sjukfrånvaro minskar. Täckningsgraden på den skattefinansierade verksamheten ökar. Finansiella styrtal: Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas. Resultatet ska minst motsvara 0,5 % av skatter och bidrag. Finansieringen av investeringar ska över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Verksamhetsmässiga och/eller ekonomiskt lönsamma investeringar kan finansieras med lånade medel. Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden. Avsättningar till pensionskapitalplaceringar på minst 6 mkr.

14 14

15 15 6. Kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktiges styrkort Vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökare trygghet, närhet och god livsmiljö. Perspektiv Strategi Mål Styrtal Attraktiva Gällivare- ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Medborgare Tillväxt & Utveckling Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. 1. Väl fungerande kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. 2. Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. 3. Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. 4. God planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer. 5. Befolkningsökning med en positiv inflyttning. 6. Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun. 7. En av Sveriges ledande vinterorter Medborgarindex NRI, NMI, NII. 1.2 Skapa förutsättningar för att tillgodogöra samarbetet i den gemensama nämnden för e- tjänster i Norrbotten. 1.3 Brukarundersökningar. 2.1 Medborgarindex NMI, bemötande undersökningar 3.1 Hälsotalet ökar. 3.2 Måluppfyllelse enligt miljöplanen. 4.1 Byggande sker utifrån de kommunala strategidokumenten (ÖP, FÖP eller utvecklingsplaner). 4.2 Utarbetade exploateringsavtal ska öka. 5.1 Befolkningsstatistik, inflyttade-utflyttade. Befolkningstillväxt. 6.1 Företagsnöjdheten ökar. 7.1 Besöksnäringens omsättning ökar. 7.2 Antalet vinteraktiviteter ökar.

16 16 Intern effektivitet Medarbetare Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare 8. Rätt service till rätt kostnad till medborgarna. 9. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten. 10. Nöjda och motiverade medarbetare. 11. Säkra och utveckla kompetensförsörjningen. 8.1 Kvalitetssäkrade processer ökar. 9.1 Lokalytorna minskar. 9.2 Förvaltningsövergripande projekt som ger nytta till medborgaren ökar. 9.3 Gemensamma marknadsföringsinsatser ökar Medarbetarindex ökar Minskat sjuktal Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen Genomförda åtgärder enligt riktlinjer för kompetens- och personalförsörjning Utvecklingsåtgärder inom LKF ökar. Ekonomi Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. 12. God hushållning som skapar utrymme för utveckling. Verksamhetens styrtal: 12.1 Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara 100 % självfinansierade Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar Täckningsgraden för skattefinansierad verksamhet ökar. Finansiella styrtal: 12.4 Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas Resultatet ska minst motsvara 0,5 % av skatter och bidrag Finansieringen av investeringar ska över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Verksamhetsmässiga och/eller ekonomiskt lönsamma investeringar kan finansieras med lånade medel Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden Avsättningar till pensionskapitalplaceringar på minst 6 mkr.

17 17 7. Organisation och nämnder Kommunfullmäktige formulerar och preciserar uppdragen och delegerar ansvaret till nämnderna i form reglementen. Fullmäktige är alltid uppdragsgivaren internt inom kommunen. 7.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Gällivare genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarkans. Och näringslivsfrågor, turist och besöksfrågor, kommunens it-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. Styrelsen ansvarar för verksamheterna inom gemensam administration. Tillgängliga servicedeklarationer: Näringslivsservice 7.2 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggkontoret fullgör kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov. Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel ligger också inom nämndens ansvarsområde. Tillgängliga servicedeklarationer: Bygglov och övriga tillsynsuppgifter. 7.3 Service och tekniknämnden Service- och tekniknämndens uppgift är att ansvara över kommunal väghållning, avfallshantering, parker och allmänna platser, lokalförsörjning, räddningstjänst, beställarfunktion för fastighetsförvaltning, drift av flygplats, trafikplanering, fritidsfrågor samt lokalvård. Andra verksamheter är sysselsättnings- och flyktingverksamhet, den del av verksamheten som är kvar som kommunalt ansvar samt konsumentvägledning. Vidare svarar nämnden också för bidrag till föreningar och bostadsanpassningsbidrag, tillståndsgivning för brandfarlig och explosiv vara samt för samordning av vissa kommunövergripande planer. Tillgängliga servicedeklarationer: Renhållning, snöröjning och fritid. 7.4 Barn-utbildning och kulturnämnden Barn-utbildning och kulturnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskoleverksamhet, utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och särskola, fritidshem integrerat med grundskolan samt bedriva öppen förskola. Nämnden har också ansvaret över att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskola, leda biblioteks- och museiverksamheten samt stödja annan kulturverksamhet, bevarandet av kulturhistoriska byggnader samt ansvara över kommunens konstverksamhet. Fritidsledarverksamheten på skolor samt på fritisgården samt ungdomskonsulentarbetet med ungas inflytande och delaktighet ingår också i nämndens uppgift och ansvar.

18 18 Tillgängliga servicedeklarationer: Barnomsorg, Bibliotek och Fritidsgård. 7.5 Socialnämnden Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor, hälsooch sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på ordinära och särskilda boenden och dagliga verksamheter, försörjningsstöd, samt tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn enligt alkohollagen. Tillgängliga servicedeklarationer: äldreomsorg, öppen hemtjänst och gemensam biståndsenhet 7.6 Revisionen De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett organ som har att för fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva hur nämnder och styrelse fullgör det uppdrag de fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen, av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I Gällivare anlitar revisorerna efter upphandling Komrev inom Pricewaterhouse Coopers som biträden. 7.7 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. I uppdraget ingår även att pröva ansökningar om samtycke till ställföreträdares rättshandlingar för sin huvudmans räkning, pröva anmälningar om behov av ställföreträdare, yttra sig över ansökningar om ställföreträdarskap samt i vissa fall förordna gode män. 7.8 Valnämnden Valnämnden är en lokal valmyndighet. Nämndens uppgift är att möjliggöra så att medborgare kan rösta vid allmänna val. Det som en kommun, valnämnd och valförrättare är skyldig att göra enligt vallagen skall bekostas av kommunen. Valnämndens regler är styrs av kommunallagen. Valnämnden väljs av kommunfullmäktige för en tid av 4 år.

19 19 8.Kommunala bolag De majoritetsägda bolagen är Top Bostäder AB, Gällivare Energi AB och Matlaget i Gällivare AB. För bolagen finns bolagsordningar upprättade, de anger bolagets verksamhet. Gällivare kommun formulerar ägardirektiv för bolagen. Ägardirektiven anger bolagens uppdrag och kommunen styr över bolaget med hjälp av ägardirektiven. 8.1 Top Bostäder AB Bolagets främsta syfte är att företräda Gällivare kommun på bostadsmarknaden. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska erbjuda medborgare och inflyttare attraktiva boendealternativ på orten. 8.2 Gällivare Energi AB Bolagets främsta syfte är att företräda Gällivare kommun på energimarknaden. Bolaget är ett allmännyttigt energibolag som producerar energi till kunderna till ett marknadsmässigt pris. 8.3 Matlaget AB Bolagets uppgift är att producera och distribuera måltidslösningar till ägarna Gällivare kommun och Norrbottens läns landsting.

20 20 KAPITLET OM KOMMUNENS BUDGET LEVERERAS AV EKONOMIAVDELNINGEN VID ETT SENARE TILLFÄLLE.

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM 2012 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100-lapp

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer