Socialnämndens verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens verksamhetsplan 2013-2014"

Transkript

1 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan Dokumenttyp Plan för socialnämnden Beslutad av Socialnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Socialförvaltningen Giltighetstid Revideras årligen Socialnämndens verksamhetsplan Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marianne Jonsson Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, utveckling, närhet och god livsmiljö. Socialnämndens ansvarsområde och verksamhet Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, och fullgör kommunens uppgifter utöver ovanstående i enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar över: - inom givna budgetramar verka för att verksamheten bedrivs enligt de lagar, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt - besluta om nämndens organisationsfrågor inom kommunfullmäktiges angivna riktlinjer - samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för socialtjänsten - upprätta verksamhetsplaner - följa årsbudgetens utveckling - att till kommunstyrelsen redovisa verksamhetens utveckling och medelsförvaltning under föregående budgetår inom den tid styrelsen angivit - regelmässigt rapportera verksamhetens utveckling under budgetåret. - svara för insatser enligt 9 första stycket 2-10 Lag om stöd och service för funktionshindrade samt myndighetsutövning för handikappomsorg riktat till barn och unga - teckna borgen i sociala frågor inom ramen för kommunfullmäktiges bemyndigande - fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen och tobakslagen - ansvara för de personregister som nämnden för sin verksamhet i och förfogar över - svara för information om nämndens verksamhetsområde internt och externt Postadress Telefon Telefax Bankgiro Gällivare kommun GÄLLIVARE

2 - fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden - anta leasingavtal inom nämndens ansvarsområde - avge yttranden och svara för samordning av vissa kommunövergripande planer inom nämndens ansvarsområde. - övergripande arbetsmiljöansvar - fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet - föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. Inom givna budgetramar ska socialnämnden verka för att sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i av kommunfullmäktige beslutat reglemente för nämnden. Nämnden delegerar ansvar till förvaltningen i beslutad delegationsordning. Socialnämnden skall till fullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret. Nuläge och Framtid Socialnämndens verksamheter är starkt beroende av samhällets förändringar. Allt från befolkningsmässiga förändringar till nya lagar och statliga satsningar påverkar behovet av insatser. Länsövergripande samordning och samverkan är ett fortsatt viktigt arbete som fortsätter. Det sker bland annat genom nätverk för förtroendevalda och chefer samt i nätverk med olika verksamhetsföreträdare inom kommunernas socialtjänst och i gemensamma tjänstemanna- och politikergrupper tillsammans med kommuner och landstinget. Socialnämndens verksamheter påverkas stort av samhällsomvandlingen. Under 2014 projekteras för nytt psykiatriboende samt nytt dagcentra för handikappomsorgens nuvarande fyra dagcentran, beräknad inflyttning under Socialnämnden är aktiv part i planeringen av framtidens äldreboenden Kommunalhemmet som beräknas vara färdigt Kommunalhemmet kommer att ha 71 boendeplatser. 42 boendeplatser för nuvarande Gunillahem och fyra platser för psykogeriatrik. Resterande 25 boendeplatser är ej beslutat om. Under den närmaste 10-års perioden fortsätter behovet av resurser till kommunens äldreomsorg att öka på grund av det ökande antalet äldre. Det ökade behovet skall i första hand mötas genom insatser och stöd i det egna hemmet och behovet av hemtjänst väntas därför öka. För att äldre ska kunna bo kvar hemma förutsätter det en väl utbyggd hemtjänst, fungerande anhörigstöd och avlastning i olika former. En växande grupp i vårt samhälle är äldre personer med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov. Inom äldreomsorgen är behovet av boendeplatser fortsatt högt. Många av äldreomsorgens servicehuslägenheter motsvarar inte längre dagens krav på särskilt boende och en omstrukturering av kommunens särskilda boenden för äldre är därför nödvändig. Under 2014 flyttas fyra verksamheter på grund av ombyggnation på Älvgården och under 2015 flyttas två verksamheter. Den uppsökande verksamheten som riktas till födda 1933 och äldre i Gällivare kommun fortsätter och genomförs till största del via gruppträffar, med anledning av det stora antalet 80 år och äldre. Syftet är att alla ska kunna delta på en gruppträff alternativt få ett hembesök. Målet är att förebygga ohälsa så att den enskilde kan bo hemma och vara självständig så länge som möjligt. Myndighetsutövningen gällande äldre inför evidensbaserad metod vid handläggningen. Metoden fokuserar på hur den äldre själv beskriver svårigheter i sin livsföring och sitt behov av hjälp eller stöd. 2

3 Ett fortsatt viktigt arbete är utvecklingen i arbetet med missbruks- och beroendevård, lokalt och regionalt. Fokus är på samverkan, kompetensutveckling av personal, utveckling av uppföljningsverktyg samt möjlighet till en kvalitativt god vård och behandling på lika villkor i länet. Utifrån nationell kartläggning kring barn till missbrukande föräldrar har Socialstyrelsen utarbetat en fördjupad utbildning, Föräldrar med missbruk som barn- och vuxenhandläggare tillsammans utbildas i. Utbildningen syftar till att förstärka föräldrarollen. För att stötta anhöriga till personer med missbruk kommer förvaltningen aktivt arbeta med uppsökande hembesök och erbjuda den anhöriga behandlingsmetoden CRAFT som är en behandlingsmetod för att stärka och stödja den anhörige. Under 2014 fortsätter utvecklingen av arbetet våld i nära relationer. Kvinnofridsarbete kommer att bli ett eget verksamhetsområde inom socialtjänsten. Familjerådgivarna i Gällivare och Kiruna påbörjar gruppbehandling för kvinnor utsatta för våld. Trappan behandling (krisbehandling för barn som bevittnat våld) är införd och kan idag erbjudas i Gällivare. I samarbete med Kiruna socialtjänst påbörjas under 2014 utbildningar i säkerhetsbedömning kring barn, signs of safety. För att öka kompetensen för handläggare kring hedersrelaterat våld är en utbildning med fokus på kulturella skillnader framtagen och utbildningar påbörjade. Ett förstärkt stöd till familjehem fortsätter att utvecklas. Utvecklingsplan och kompetensplan för familjehem är under arbete. Som exempel kommer alla familjehem från och med hösten 2013 att utbildas i Ett hem att växa i samt erbjudas kontinuerlig handledning för sitt uppdrag. Vid vårdnadsutredningar har familjerätten infört en evidensbaserad metod (IAS intervju om anknytningsstil). Föräldrars anknytning är enligt forskning viktig för barns utveckling och skydd för kognitiva svårigheter. Syftet med att använda metoden är att fördjupa utredningarnas kvalitet inom barns emotionella behov. Lyckas i livet Liv modellen är en arbetsmodell framtagen i samarbete mellan socialförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, barn- utbildning och kulturförvaltningen samt Kommunledningskontoret. Målsättningen med modellen är att etablera en hållbar och heltäckande struktur för att möta barns rättigheter att lyckas i skolan och genom det att lyckas i livet. Målgruppen är 2644 barn och unga i åldrarna 2-25 år. Planering för arbetet med LIV pågår. 1 februari 2013 kommunaliserades hemsjukvården vilket innebar att all hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå som utförs i hemmet upp är ett kommunalt ansvar. Syftet med kommunaliseringen är att få en sammanhållen vård i hemmen med kommunerna som huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden. Förändringen kommer bland annat påverka samverkan, arbetssätt och rutiner mellan slutenvården, primärvården och kommunerna. Under hösten 2013 har försörjningsenheten, som tidigare organisatoriskt legat under Service- och teknik förvaltningen, flyttats till Gemensam biståndsenhet på socialförvaltningen. Överflyttningen innebär att Gemensam biståndsenhet organiseras om för att effektivt använda alla resurser rätt. I samarbete mellan Företagsbolaget, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har projektet MixIN skapats. Syftet är att förbereda och prova ut ett väl fungerande arbetssätt för att integrera de nya svenskarna på arbetsmarknaden. Idag kommer ca 40 % av målgruppen som stannar kvar i Gällivare ut i arbete inom 2 år. Projektet arbetar utifrån att personer som snabbare kommer ut i arbete eller utbildning klarar sin egen försörjning och det innebär en samhällsekonomisk investering. Socialnämnden arbetar målmedvetet för en god ekonomiskt hushållning genom ett effektivt användande av resurser. Arbetet med att kvalitetssäkrad data möjliggör att rätt slutsatser dras, 3

4 prioriteringarna blir korrekta och investeringarna relevanta utifrån trovärdiga nyckeltal som underlag för ledning och styrning. Fortsatt utveckling fokuserar på analys samt presentation av nyckeltal Utvecklingsområden 2012 Socialnämndens utvecklingsområden under året: Samverkan Kunskap till praktik- för att öka kunskapsnivån och användningen av evidensbaserade metoder inom missbruk- och beroendevård avslutat. Vad ska vi ha istället??? MEST SJUKA ÄLDRE, LEDA FÖR RESULTAT, PRIO Politiska visioner och mål Samtliga perspektiv i styrkortet är nedbrutna i syfte att generera rättssäkerhet, kvalitet och effektivisering inom nämndens ansvarsområde. Medborgare: Socialnämndens mål är en väl fungerande och rättssäker socialtjänst. Medborgarna ska ha en hälsosam uppväxt, ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom och människor med funktionsnedsättning ska leva som andra. Kvalitetssäkrad data som underlag för ledning, styrning och utveckling är ett viktigt arbete som Socialnämnden fokuserar på samt analys och förbättringsåtgärder på redovisade resultat. Nationellt framtagna kvalitetsnyckeltal med koppling till Socialtjänstlagens kvalitetsområden ska redovisas med analys och förbättringsåtgärder utifrån resultat. Tillväxt & utveckling Socialnämnden har som mål att vara aktiv part i samhällsomvandling och planering. Kompetenser inom ansvarsområden ska medverka i samhällsplanering där behov av kunskap om socialtjänst är en viktig del i planeringen. Intern effektivitet Arbetet med Kostnad Per Brukare(KPB) fortsätter vilket innebär att vi kvalitetssäkrar våra insatsvolymer och kostnader samt påbörjar införandet av en nationell metod för analys. Ett mål är att uppnå rikssnittet för Kostnad Per Brukare. Statistikinlämning till Öppna jämförelser är ett regeringsuppdrag som Socialstyrelsen ansvarar för inom socialtjänsten ansvarsområden och som utgår från frågeställningar om god kvalitet, resultat och effektivitet. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete som Socialförvaltningen genomför och som idag uppgår till cirka 50 statistikinlämningar samt månatlig statistik. Socialnämnden har som mål att Socialförvaltningen ska kvalitetssäkra sina data, analysera sina resultat, arbeta med förbättringsåtgärder och förbättra sina resultat i jämförelse med tidigare genomförda mätningar. Samverkan för att öka effektiviteten är ett utvecklingsområde som ska vara målinriktat och strukturerat samt ske i organiserade samverkansformer. Medarbetare Socialnämndens mål är att ha engagerade, friska och motiverade medarbetare. En viktig målsättning är att sjukfrånvaron ska minska. Resultat från medarbetarundersökningen är underlag till förbättringsåtgärder för Socialförvaltningen med målet att öka medarbetarindex vid kommande undersökning. Ekonomi: 4

5 Socialnämnden arbetar för en god ekonomisk hushållning genom ett effektivt användande av resurser. Kostnad Per Brukare (KPB) visar Socialnämndens resursfördelning i förhållande till produktion. Kompassen (kvalitetsundersökning) kopplar ihop kvalitetsindikatorer med kostnad per brukare KPB. Sammanställningen visar enheternas effektivitet och kan användas vid jämförelse av kvalitet i förhållande till kostnader samt visa tänkbara förbättringsarbeten. Socialnämndens målnivå är att minska kostnader inom kostnadsdrivande verksamheter/ytterfall samt att öka brukarnöjdheten. 5 Resurser Drift- och investeringsbudget Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget, tkr Personal Personalkostnader, tkr Antal årsarbetare

6 6 Socialnämndens styrkort Perspektiv: MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Kommunfullmäktiges mål: Väl fungerade kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. Socialnämndens mål: Väl fungerande socialtjänst. 1. Barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. 2. Äldre människor ska leva och bo självständigt under trygga förhållanden. 3. Människor med funktionsnedsättning ska leva som andra. Öppna jämförelser barn och ungdomsvård. Öppna jämförelser våld i nära relationer. Öppna jämförelser för missbruk och beroendevård. Öppna jämförelser våld i nära relationer Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning. Öppna jämförelser våld i nära relationer. KPB Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre. Öppna jämförelser våld i nära relationer. KPB Ökning/minskning Ökning/minskning Ökning/minskning samt antal Ökning/minskning samt % och antal Förbättra resultat i Öppna jämförelser Förbättra resultat i Öppna jämförelser Förbättra resultat i Öppna jämförelser Förbättra resultat i Öppna jämförelser och KPB Officiell statistik och KPB gällande anhörigstöd Ökning/minskning samt % antal Förbättra resultat i officiell statistik och KPB.

7 7 Perspektiv: MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Kommunfullmäktiges mål: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Socialnämndens mål: Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet Bemötandeundersökning % Kompassen % 90 % av alla som besöker våra verksamheter under aktuell mätvecka ska vara nöjd med bemötandet från vår personal Upplevelsen av god kvalitet ska öka i jmf med föregående år. Kvalitetsnyckeltal Ja/Nej Förbättring utifrån resultat av mätning Perspektiv: MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Kommunfullmäktiges mål: Unika och attraktiva livsmiljöer med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. Socialnämndens mål: God tillgänglighet Öppna jämförelser och kvalitetsnyckeltal Ökning/minskning Förbättra resultat utifrån resultat av mätning

8 8 Perspektiv: TILLVÄXT OCH UTVECKLING Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Kommunfullmäktiges mål: God planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer. Socialnämndens mål: Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med livsförhållandena i kommunen. Kartläggning av medverkan i Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan och utvecklingsplaner. Genomförd/ej genomförd Genomförd Perspektiv: INTERN EFFEKTIVITET Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunfullmäktiges mål: 1. Rätt service till rätt kostnad till medborgarna. 2. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten. Socialnämndens mål: 1. Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader. 2. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten. KPB Antal och % Uppnå rikssnitt Öppna jämförelser Ökning/minskning Förbättra resultat utifrån tidigare mätningar Kartläggning av målinriktade väl strukturerade och organiserade samverkansformer. Genomförd/ej genomförd Genomförd

9 9 Perspektiv: MEDARBETARE Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktiges mål: Nöjda och motiverade medarbetare och Säkra framtida kompetensförsörjning. Socialnämndens mål: Engagerade, friska och motiverade medarbetare. Hälsobokslut Ökning/minskning Minskad sjukfrånvaro Medarbetarundersökningen % Medarbetarindex ökar. Perspektiv: EKONOMI Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Kommunfullmäktiges mål: God hushållning som skapar utrymme för utveckling Socialnämndens mål: Effektivt användande av resurser Kostnad Per Brukare (KPB) Volym och kostnader Minskning av kostnader inom kostnadsdrivande verksamheter/ ytterfall. Kompassen % Ökning av brukarnöjdhet.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-02-10 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Luleå kommun

Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Luleå kommun Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Luleå kommun Verksamhetsplanen omfattar ett urval av de politiska intentionerna, både som de lokalt uttrycks i vision, riktningar, program och som komplement till

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Socialnämnd/Socialtjänsten

Socialnämnd/Socialtjänsten Ordförande: Eva Andersson Verksamhetsområdeschef: Ewa Klingefors-Hedlund Budget 2011, tkr Personal 3 260 Kostnader antal årsarbetare Intäkter varav kvinnor 79 % Nettokostnader -1 622 366 män 21 % Umeå

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kvalitetsredovisning 2012/2013 Kvalitetsredovisning 2012/2013 1 Socialförvaltningen 2 Inledning...4 1 Statliga styrmedel...5 1.1 Lagar...5 1.2 Föreskrifter och allmänna råd...5 1.3 Tillsyn...5 1.3.1 Ny tillsynsmyndighet...5 1.4 Terminologi...5

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011

1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2012-01-31 Tid 2012-01-31, Kl 19:00 Plats Xenter Konferensrummet Ärenden Justering 1 Muntlig information om studieresa till Wales 2 Muntlig information om

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Revisonsrapport. Gällivare kommun

Revisonsrapport. Gällivare kommun Revisonsrapport Ledning/styrning, organisation och arbetssituation vid Barn och Ungdomsgruppen inom Socialnämnden Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo September 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer