Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4"

Transkript

1 Myndighetsnämnden 2 maj

2 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas om sammanträdet. Handlingarna publiceras också på webbplatsen: under Kommun & politik/ Demokrati Myndighetsutövning från punkten 4 Upprop Jäv Fastställande av dagordning Val av justerare Förslag: Lars Erik Carlsson, ersättare Erika Eriksson (S) Justeringsdatum: Torsdagen den 28 maj, klockan 7.3 Ärenden Handlingar Föredragande Beslutsärenden 1. Delårsrapport 1 - X Omedelbar justering Stefan Larsson Ulla Lindqvist Martin Lindström 2. Reviderad attestlista På sammanträdet Ulla Lindqvist 3. Verksamhetsrapport X Stefan Larsson Ulla Lindqvist 4. Byggsanktionsavgift för att ha tagit byggnad i bruk innan slutbesked. 5. Ansökan om utökat tillstånd alkoholservering, Gastro 6. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag BAB Ansökan om bostadsanpassningsbidrag BAB.44 X X X X Therese Tivehag Pernilla Andersson Wiss Katarina Leidström Katarina Leidström Anmälningsärenden 8. Delegationsärenden X Pärmen 9. Inkomna handlingar X Pärmen

3 Kallelse/föredragningslista 2 (2) Ärenden Handlingar Föredragande 1. Avslutade lantmäteriförrättningar Pärmen Informationsärenden 11. Information Handikapprådet På sammanträdet 12. Samhällsbyggnadsinformation Utredning verksamhetsområden VA Ladugård Blinäs Överklagade beslut Tillsynsprojekt Förskolor Obemannade bensinstationer Planeringsförutsättningar M&B Personal och övriga frågor På sammanträdet Susanne Jarl Håkan Blomquist Miljökontoret Karlskoga den 7 maj Göran Pettersson (S) Ordförande Presskonferens klockan den 2 maj. Kommunstyrelsens hus Katrinedalsgatan 2-4

4 Ärende 1 Delårsrapport 1-

5 Tjänsteskrivelse MYN.6 Handläggare: Lotta Björkman Myndighetsnämnden Delårsrapport 1 Sammanfattning markerade det första året för den nya gemensamma myndighetsnämnden för Karlskoga och Storfors kommuner. Uppstarten har varit intensiv för såväl förtroendevalda och tjänstemän men trots detta har goda resultat uppnåtts. Till exempel kan nämnas att antal bygglovsansökningar har slagit rekord samt att det är ett stort tryck gällande ansökningar om utskänkningstillstånd. Möjligheterna att nå nämndens mål bedöms som goda till mycket goda och den ekonomiska prognosen pekar mot ett nollresultat. Kostnadsutfallet för bostadanpassningsbidrag ligger högre än förväntat med bedöms ändå kunna rymmas inom tilldelad ram. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Myndighetsnämndens förslag till beslut Myndighetsnämnden godkänner delårsrapport 1 för enligt bilaga 1. Stefan Larsson Förvaltningschef g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\aa-mhn\-5\ärende 1 - delårsrapport 1\tjänsteskrivelse intern sbf.doc

6 Bilaga 1 Delårsrapport jan-apr Myndighetsnämnden Sammanfattning markerade det första året för den nya gemensamma myndighetsnämnden för Karlskoga och Storfors kommuner. Uppstarten har varit intensiv för såväl förtroendevalda och tjänstemän men trots detta har goda resultat uppnåtts. Till exempel kan nämnas att antal bygglovsansökningar har slagit rekord samt att det är ett stort tryck gällande ansökningar om utskänkningstillstånd. Möjligheterna att nå nämndens mål bedöms som goda till mycket goda och den ekonomiska prognosen pekar mot ett nollresultat. Kostnadsutfallet för bostadanpassningsbidrag ligger högre än förväntat med bedöms ändå kunna rymmas inom tilldelad ram.

7 Resultatredovisning Uppnått av målvärdet Måttet är Målnivå inte mätt Efter en större översyn av mål och styrmått antogs nya den 12 september. Därmed finns inga resultat eller målnivåer för tidigare år än. I fall där det lämpar sig har målnivåerna periodiserats för delår jan-apr för att ge en rättvisare bild av nuläget. Nämndmål 1.1 Myndighetsnämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier. uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår Styrmått fastställda handläggningsrutiner inom miljöbalkens område (stycken) Styrmått fastställda handläggningsrutiner på trafikenheten (stycken) Styrmått fastställda handläggningsrutiner inom livsmedelslagens område (stycken) Styrmått överklagade beslut som vinner i högre instans (ej beslut där syftet är att få prejudikat) (stycken) Styrmått fastställda handläggningsrutiner inom plan- och bygglagens område (stycken) Analys och åtgärder Flertalet mått mäts på årsbasis. Inga beslut som överklagats under året har vunnit i högre instans.

8 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommun har en effektiv myndighetsutövning. uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått tillsynsbesök inom livsmedelslagstiftningens område (stycken) Styrmått Handläggningstid för bygglov utan avvikelser från detaljplan och utan tekniskt samråd. (antal veckor) Styrmått tillsynsbesök inom miljöbalkens område (stycken) Styrmått Andel anmälningar av värmepump där handläggningstiden är 5 dagar eller mindre (ej luftvärmepump) () Styrmått dagar från anmälan till bedömning av ovårdad tomt (antal dagar) Styrmått Handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad (antal dagar) Analys och åtgärder Målvärdena har periodiserats vid behov för att ge en rättvisare bild av nuläget. Målvärdena nås till stor under delåret och förväntas göra så även efter års utgång. Livsmedelstillsynen har dock fått styrka på foten med anledning av det nya området alkoholtillsyn som tagit mer resurser än förväntat under delåret. Detta räknar vi med att jobba ifatt under resterande delar av året. I övrigt visar verksamheterna goda resultat på snabb och effektiv handläggning.

9 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle. uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått dagar från anmälan av nedskräpning till åtgärd (ej åtalsanmälan) (antal dagar) Styrmått dagar från anmälningstillfälle till fordonsvrak flyttas (antal dagar) Analys och åtgärder Flyttning av fordonsvrak visar på fortsatt snabb handläggning och det är mycket bra för Karlskogas helhetsintryck. Det är viktigt att få bort ett fordonsvrak så snabbt som möjligt annars finns det risk att det eskalerar. System för att mäta tiden från anmälan av nedskräpning till borttagning har visat sig vara problematisk och styrmåttet löper egentligen över både myndighetsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Styrmåttet har därför arbetats om till perioden och resultat kommer inte att kunna redovisas i nuvarande form under.

10 Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande. uppnått av målvärdet Delår 1 Prognos Delår 2 Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (miljökontoret) () Styrmått Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn. (stadsbyggnadskontoret) () Styrmått Andel brukare som är nöjda med trafikenhetens verksamhet () Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (stadsbyggnadskontoret) () Styrmått Andel brukare som är nöjda med miljökontorets verksamhet () Styrmått Öppettider i kundtjänst miljökontoret (antal timmar/ vecka) Styrmått Andel brukare som får svar på e-post inom 2 dygn. (miljökontoret) () Styrmått Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet () Styrmått Öppettider i kundtjänst stadsbyggnadskontoret (antal timmar/vecka)

11 Styrmått Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan () Analys och åtgärder Miljökontoret visar fantastiska siffror i deras enkät som går ut kontinuerligt till deras brukare. I princip alla har svarat att de är Mycket nöjda eller Ganska nöjda. Stadsbyggnadskontoret har en något svag öppning på delåret som är svår att avgöra vad det beror på då inget förändrats i verksamheten. Vi följer upp resultat i delår 2 för att se om det är en tillfällig svacka. Övriga styrmått mäts i huvudsak på årsbasis via kommunövergripande undersökning. Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs. uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått Andel avslutade ärenden i diarieföringssystemen (KAISA, ECOS och ByggR) () Styrmått Andel projekt som avslutas med kvalitetsuppföljning () Analys och åtgärder Styrmåtten redovisas på årsbasis och redovisas i årsrapporten.

12 Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar. uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken) Analys och åtgärder Målvärdena har periodiserats för att ge en rättvisare bild av nuläget. Resultaten är strålande och visar att förvaltningens kvalitetsarbete ständigt utvecklar verksamheten. Det bör inte vara några problem att nå målet även för helåret.

13 Nämndmål 5.1 Näringslivet är nöjda med myndighetsnämndens verksamhet. uppnått av målvärdet Prognos Delår 2 Delår 1 Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av bygglov (index). Index Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av miljöärenden (index). Index Analys och åtgärder Styrmåtten mäts vartannat år. Nästa gång är och det redovisas i årsrapporten.

14 Driftredovisning Redovisning (tkr) Delår jan-aug Bokslut Utfall jan-apr Prognos Budget Avvikelse Kostnader * varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Nämnd Ledning och stab Bygglovssektionen Bostadsanpassning Tillsyn miljö Trafik Summa nettokostnder Kommentarer till driftredovisning Myndighetsnämnden bildades tillsammans med Storfors kommun vid årsskiftet / därför finns inte jämförande siffror från tidigare år. Bostadsanpassningen har förbrukat över riktpunkten efter årets fyra första månader. Troligen planar kostnaderna ut under året. Prognosen för året är ett nollresultat. Uppföljning av treårsbudget Period 216 Redovisning (tkr) Ingående balans Utfall Prognos Prognos Resultat i förhållande till budget -5 5 Kommentarer till treårsbudget Nämnden i gick in i med ett nollresultat för att underlätta det nya samarbetet med Storfors kommun. Prognosen för treårs perioden är ett nollresultat.

15 Investeringskostnader Investeringar/inventarier (tkr) Utfall jan-april Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Nämnden har inga investeringar Summa investeringsutgifter Kommentarer till investeringar Nämnden har ingen investerinsbudget under. Internkontroll Redovisning av resultat för internkontrollpunkterna sker i årsberättelsen. - Att livsmedelsverksamheter får tillsyn i enlighet med beslutad tillsynstid. - Att rapporteringskedjan till myndighetsnämnden för anmälan om delegationsbeslut för bygglov följs.

16 Ärende 3 Verksamhetsrapport

17 Verksamhetsrapport för Myndighetsnämnden Ekonomisk rapport för MHN efter april månad RIKTPUNKT ÅRSBUDGET BUDGET UTFALL PROCENT INTÄKTER KOSTNADER ÅRSPROGNOS Bygg och Bostadsanpassning: Byggsektionen har haft en strid ström av inkommande ärenden och kundtjänstkontakter. April månad, liksom mars månad, hamnar på samma nivå som rekordåret 211. Orsaken till det stora antalet ärenden är okänt, men man kan spekulera i om det beror på eventuella förändringar i ROT-avdraget. Flera pågående ärenden med tekniskt samråd som är i olika faser av byggprocessen innebär insatser från bygglovhandläggare i forma av arbetsplatsbesök, tekniskt samråd och slutsamråd. Värt att notera är att trots att man varit en personal kort lyckats hålla handläggningstiderna på en bra nivå. Bemanning sker i Storfors varje torsdag. Då inhämtas material för att kunna handlägga Storforsärenden då det saknas vissa funktioner i handläggningsprogrammen för att kunna komma åt uppgifter från Storfors, t.ex. adresskontroll, fastighetsägare, grannar, vilken bestämmelse gäller för fastigheten, etc. Detta kommer lösas under året. I övrigt så fortsätter bygg med sitt kontinuerliga kvalitetsarbete med rutiner, mallar, checklistor. Miljötillsyn: Den planerade tillsynen inom miljöområdet löper enligt planering. Ett projekt under april har varit tillsyn på fordonstvättar, åtta tvätthallar har besökts där verksamhetens egenkontroll har granskats samt förekomst och funktion av oljeavskiljare. Större verksamheter som har tillstånd ska varje år senast sista mars lämna in en miljörapport för föregående år. Arbetet med att granska dessa miljörapporter har påbörjats. På Mosseruds industriområde finns tre verksamheter som riskerar att orsaka luktolägenhet (Avfallsanläggning, biogas, Konvex) och projekt med inriktning på verksamheternas riskhantering och förebyggande rutiner pågår. Ett aktivt arbete med att inventera enskilda avlopp har pågått några år och det resulterar i att många utifrån krav eller på eget initiativ ansöker om tillstånd att anlägga enskilt avlopp. Under perioden januari-april har 2 ansökningar inkommit, under samma period inkom 18 ansökningar. Förväntat antal ansökningar under är ca 8, under hela inkom 59. Hälsoskydd, Alkohol, Livsmedel, Tobak: Den planerade tillsynen inom hälsoskyddet har under perioden inriktas mot omsorgsboenden där man kontrollerar städning och rengöring, både faktiska förhållanden och rutiner för städning. Tillsynen sker tillsammans med livsmedelkontrollen och beroende på vårdboendets storlek kan 1-4 inspektörer besöka samma boende. Vid kontrollbesök på de större vårdboendena delar inspektörerna upp sig så att några pratat med verksamhetsansvarig om

18 egenkontroll och rutiner avseende både inomhusmiljö och livsmedelshygien och några kontrollerar faktiska förhållanden och rutinernas tillämpning på avdelningarna. Inom alkohollagens område har det hitintills inkommit 32 ansökningar om nytt eller ändrat tillstånd och 24 tillsynsbesök har gjorts. Inflödet av ärenden är större än vad vi räknat med och tar därmed mer tid än beräknat vilket får konsekvenser på den planerade tillsynen inom livsmedelsområdet. Ansökningar om serveringstillstånd prioriteras och den planerade livsmedelskontrollen är för närvarande lite efter i förhållanden till planering. Under året kommer dock det som planerats att utföras. Stab/Ledning: Arbetet med mål & budget har avslutats under april månad och nu inväntas beslut från kommunfullmäktige i juni månad. En omorganisation har skett på förvaltningen avseende planering, myndighetsutövning och stöd, detta medför uppdatering av formella dokument såsom attestförteckningar, internbudget etc. Förvaltningens verksamhetsplan för är klar och information till nämnd samt medarbetare sker kontinuerligt, den är anpassad utifrån den nya organisationen. Lantmäteri Lantmäterimyndigheten rapporterar att arbete pågår med en komplicerad förrättning i Valåsen. Förrättning berörande Kalkonen och Rävåsens naturreservat är återkallad i väntan på utredning av reservatets gräns. Länsstyrelsen har överklagat 2 avstyckningar i Våtsjötorp men mark- och miljödomstolen har avvisat överklagandet då länsstyrelsen inte har rätt att överklaga inom områdesbestämmelser. En ny storrförrättning har inkommit som gäller avstyckning av 15 tomter i Skråmmen. Även förrättningar i Granbergsdal och Villingsberg har inkommit. Personal: Sjukfrånvaron efter fyra månader ligger på 4,. Ekonomi: Bostadsanpassningen har förbrukat över riktpunkten efter årets fyra första månader. Troligen planar kostnaderna ut under året. Prognosen för året är ett nollresultat.

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse INLEDNING Viktiga händelser Årets första månader har präglats av osäkerheten kring hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesserna kommer att påverka arbetet med rehabilitering. Förslagen innebär att

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer