1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande att driva sid 3 en fristående 4. Vilka styrdokument gäller för verksamheten? sid 5 5. Vilka kommunala bidrag erhåller man? sid 6 6. Hur görs en ansökan om att få bedriva fristående sid 6 7. Vilka krav på rapportering till BUF krävs? sid 7 8. Hur utövas tillsyn över fristående förskola/ sid 7 fritidshem/pedagogisk omsorg? 9. Vad gäller om det sker ändringar hos huvudmannen sid 7 som redan har fått ett godkännande att bedriva fristående förskola/fritidshem/ pedagogisk omsorg? Bilagor BUF blankett Ansökningsblankett för att starta fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg Aktuellt driftsbidrag för fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg för BUF Dnr BU 2013/0234 Rutinen har arbetats fram av: Göran Frisk, verksamhetsutredare Gittan Claesson, verksamhetsutvecklare Mari-Anne Öberg, planringsutvecklare Ann-Mari Mäkikangas, funktionschef utveckling & kvalitet, Rutinen är fastställd av: Ann-Mari Mäkikangas, funktionschef utveckling & kvalitet Funktionen utveckling/kvalitet/it/vfu/information/nämnd Barn- & ungdomsförvaltningens förvaltningskontor Fotografier: Matton

3 1. Är du intresserad av att driva fristående förskola/fritidshem/ pedagogisk omsorg? I denna skrift hittar du en övergripande information om vad som krävs för att starta och driva fristående förskola/fritidshem eller pedagogisk omsorg. Du är även välkommen att kontakta barn- och ungdomsförvaltningens förvaltningskontor med frågor. Kontaktuppgifterna finns på baksidan. Den som ansvarar för fristående förskola/fritidshem eller pedagogisk omsorg är benämnd som huvudman. Huvudmannaskapet kan drivas i olika former, t.ex. föräldrakooperativ, aktiebolag mm. Förskolan, fritidshemmet och pedagogisk omsorg regleras genom skollagen 2010:800, statliga förordningar samt miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen. Det är huvudmannens ansvar att känna till den lagstiftning och kommunala beslut som berör verksamheten. 2. Vem beslutar om godkännande av fristående För att bedriva fristående verksamhet krävs godkännande av barn- och ungdomsnämnden (BUN), som också beslutar om bidrag till fristående verksamhet. Förutsättning för att få bidrag är att godkännande lämnats enligt skollagen 2 kap. 5 och att verksamheten i övrigt uppfyller skollagens krav. 3. Vad krävs för att få ett godkännande att driva en fristående Generellt Godkännande kan lämnas om den som ansöker om godkännande bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för sökt verksamhetsform. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den sökta verksamhetsformen, se rubriken Vilka styrdokument gäller för verksamheten?. Verksamheten ska vara öppen för alla. Huvudmannen får inte vägra någon plats, om det inte finns särskilda skäl till detta med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning. Om förskolas verksamhet Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Inom- och utomhusmiljön ska vara ändamålsenlig samt säker för barngruppen. Lokalerna ska godkännas av myndighet med ansvar för bygglov och planärenden, miljö- och hälsoskyddskontoret, räddningstjänsten samt av barn- och ungdomsförvaltningen. Verksamheten ska tillhandahålla öppettider i den omfattning som behoven föreligger enligt skollagens 8 kap 5, vardagar samt vara tillgänglig under hela året. Förskolechef ska finnas som ansvarar för förskolans pedagogiska verksamhet, enligt skollagen 2 kap 9. Lägst 50 % av personalen ska ha en godkänd förskollärarutbildning. Övrig personal ska ha sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodoses, exempelvis barnskötare. Barn som behöver särskilt stöd enligt 2 a kap 9 skollagen ska placeras i samråd med förskolechef. 3

4 Om fritidshems verksamhet Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Inom- och utomhusmiljön ska vara ändamålsenlig samt säker för elevgruppen. Lokalerna ska godkännas av myndighet med ansvar för bygglov och planärenden, miljö- och hälsoskyddskontoret, räddningstjänsten samt av barn- och ungdomsförvaltningen. Verksamheten ska tillhandahålla öppettider i den omfattning som behoven föreligger enligt skollagens 14 kap 5, vardagar samt vara tillgänglig under hela året. Rektor ska finnas som ansvarar för skolenhetens pedagogiska arbete, enligt skollagen 2 kap 9. Lärare ska finnas som ansvarar för undervisning på fritidshemmet, enligt skollagen 2 kap 13. Övrig personal ska ha sådan utbildning och erfarenhet att elevernas behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodoses, exempelvis fritidspedagoger. Barn som behöver särskilt stöd enligt 2 a kap 9 skollagen ska placeras i samråd med rektor. Om verksamhet i form av pedagogisk omsorg Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att: Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Det ska finnas personal med sådan utbildning och/eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamheten ska utgå från varje barns behov. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Maximalt 6 barn per personal samtidigt i verksamheten. Verksamheten ska tillhandahålla öppettider i den omfattning som behoven föreligger enligt skollagens 2 a kap 6, vardagar samt vara tillgänglig under hela året. Vid ansökan om godkännande av fristående pedagogisk omsorg ska det även framgå hur man ämnar lösa eventuell personalfrånvaro. Om fastigheten/lokalen där verksamheten ska bedrivas Lokalen ska vara ändmålsenlig och anpassad för verksamheten. Ansvaret ligger alltid hos fastighetsägaren och den fristående förskolans/pedagogiska omsorgens huvudman. Den lokal som ska användas måste vara godkänd i gällande detaljplan för verksamheten. Bygglovet för fastigheten ska tillåta verksamhet som t ex förskola och uppfylla alla krav enligt BBR (Boverkets byggregler). Finns inte det godkännandet måste en anmälan lämnas till byggnadsnämnden för ändrad verksamhet. I samband med den anmälan måste även brandskyddet ses över för att lokalen ska godkännas. Har lokalen ett godkänt bygglov för verksamheten ska räddningstjänsten anlitas för en brandsyn. Lokalen granskas av räddningstjänsten utifrån brandskydd och utrymningsplan. Barn- och ungdomsförvaltningen kontrollerar lokalen utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv innan verksamheten godkänns av barn- och ungdomsnämnden Miljö- och hälsoskyddskontoret beslutar om godkännande för att bedriva verksamhet och inspekterar regelbundet verksamheten och lokalen. Den som avser att driva förskola, skola, fritidshem med mera måste göra en anmälan enligt miljöbalken innan verksamheten påbörjas (38 i förordning 1998:899). Anmälan som ska vara skriftlig görs till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Där ska bl.a. bifogas en ritning över ventilationskapaciteten. För mer information se: 4

5 ksamheter.6585.html En anmälan ska också ske för registrering av livsmedelsanläggning till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Personal som anställs ska utbildas för att ansvara för egenkontroll både för verksamhet och livsmedelshantering. För mer information se: 4. Vilka styrdokument gäller för verksamheten? Nedan finns en översikt över huvudsakliga lagar och förordningar som styr verksamheten. Lagar och förordningar är ofta föremål för uppdateringar. Det ligger i huvudmannens ansvar att bevaka ändringar för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt aktuell lagstiftning. Lagar Skollagen (2010:800). Bidrag på lika villkor( Prop. 2009/10:157 ) Diskrimineringslagen (2008:567). Socialtjänstlagen (2001:453) _sfs / Miljöbalken (SFS 1998:808) Livsmedelslagen _sfs / Smittskyddslagen _sfs /?bet=2004:168 Plan- och bygglag (2010:900) https://lagen.nu/2010:900 Läroplaner Läroplan för förskola 98, reviderad 2010 (Lpfö-98,rev 2010) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 5

6 Förordningar Skolförordningen (2011:185) Plan- och byggförordning (2011:338) Övriga statliga föreskrifter, så kallade allmänna råd Allmänna råd för förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg exempelvis: Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete 5. Vilka kommunala bidrag erhåller man? Verksamheten erhåller kommunala bidrag om den fått tillstånd/godkännande av BUN. Bidrag gäller fristående verksamhet som är godkända och öppna för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet enligt skollagens 2 kap 17. Bidraget baseras på BUNs budget och BUNs ansvar är att fastställa bidraget på samma grunder som kommunen fördelar resurser i den egna verksamheten. Bidraget ska fastställas inför varje kalenderår, se bilaga om aktuellt bidrag för innevarande år. Förutom detta kommunala driftsbidrag kan verksamheten ta ut en avgift utav vårdnadshavarna för de barn som är placerade i verksamheten. Denna avgift får ej överstiga vad riktlinjerna för maxtaxa tillåter, se mer information på: 6. Hur görs en ansökan om att få bedriva fristående Ansökan om tillstånd/godkännande ska lämnas till BUN senast 4 månader innan planerad start. Ansökan ska göras med hjälp av de blanketter som barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram för ändamålet. En komplett ansökan som kommit in till nämnden underlättar och förkortar utredningstiden. Krav på ansökan I ansökan ska huvudmannen redovisa syfte och uppdrag i form av bolagsordning och/eller stiftelseurkund. Juridiska personer ska lämna bolags- eller organisationsbevis med uppgift om organisationsnummer, firmaadress, firmatecknare, bokföringsår och revisor. Huvudmannen ska inneha F-skattebevis och i förekommande fall vara registrerad som arbetsgivare. Huvudmannen ska lämna utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 6

7 Utdraget ska lämnas i obrutet kuvert till barn- och ungdomsförvaltningens förvaltningskontor. Ansökan om godkännande och rätt till bidrag ska göras i god tid, lägst 4 månader, innan verksamheten beräknas starta. Se även kraven på lokalerna och verksamheten under rubriken Vad krävs för att få ett godkännande att driva en fristående. 7. Vilka krav på rapportering till BUF? Som underlag till att erhålla driftsbidrag krävs det att det månatligen redovisas antal inskrivna barn/elever i verksamheten. Detta görs på blankett som erhålls genom BUFs controller i samband med start av verksamheten. Varje år ska huvudman inkomma med bokslut med revisionsrapport. Huvudman har också ansvar för att dokumentera verksamhetens kvalitetsarbete, vilket BUN kan komma att efterfråga. 8. Hur utövas tillsyn över fristående förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg? Enligt skollagens 26 kap 4 (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall som kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Kommunen har även tillsyn över fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. När det gäller tillsyn utifrån miljöbalken, livsmedelslagen samt smittskyddslagen ansvarar den kommunala miljönämnden över det operativa tillsynsansvaret. BUN har fastställt en rutin för hur tillsyn av fristående förskolor/pedagogisk omsorg ska genomföras. Om tillsynen resulterar i att det finns brister i verksamheten kan BUN beslut om sanktioner i form av anmärkning/föreläggande/föreläggande med vite/återkallelse/tillfälligt verksamhetsförbud enligt skollagen (2010:800) kap Vad gäller om det sker ändringar hos huvudmannen som redan har fått ett godkännande att bedriva fristående förskola/fritidshem/ pedagogisk omsorg? Prövning av tillstånd/godkännande ska även göras vid verksamhetsförändringar och ändrat huvudmannaskap/ägarförhållanden. Huvudmannen har ansvar för att omedelbart meddela förändringar till barn- och ungdomsförvaltningen. 7

8 8

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Starta eget inom bar nomsorgen

Starta eget inom bar nomsorgen Starta eget inom bar nomsorgen En faktabroschyr för dig som vill starta fristående pedagogisk verksamhet i Örebro kommun Ordförklaringar Barnomsorgspeng Ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning

Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning DNR 0023/2011 SID 1(5) Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning Från och med 1 januari 2012 införs i Helsingborg ett valfrihetssystem med auktoriserade utbildningsanordnare

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer