Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun"

Transkript

1 Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer för pedagogisk omsorg (2).docx Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post adress SKÖVDE KOMMUN Skolförvaltningen SKÖVDE Stadshuset Fredsgatan 4 Skövde vx Direkttelefon Mobiltelefon Handläggarens E-post adress

2 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem och inte heller öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Pedagogisk omsorg kan t.ex. vara familjedaghem, flerfamiljsystem eller omsorg under tid då annan omsorg inte erbjuds. Familjedaghem kännetecknas av att en dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten grupp barn. Flerfamiljsystem kan bildas av att två eller tre familjer genom t.ex. en ekonomisk förening eller handelsbolag anställer en barnskötare/pedagog som tar hand om familjernas barn. 1. Godkännande Enligt 25 kap. 10 i skollagen ska den som vill driva pedagogisk omsorg ha godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Godkännande ges endast om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs i skollagen. Med kommunen menas skolnämnden. Godkännandet upphör automatiskt om verksamheten inte har startats inom ett år från och med kommunens beslutsdatum. Vid förändring Tillsyn Om verksamheten utökas eller på annat sätt helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Om verksamheten upphör ska huvudmannen omgående underrätta kommunen skriftligen. Godkännande kan inte överlåtas. Kommunen där verksamheten bedrivs är tillsynsmyndighet för den enskilda pedagogiska omsorgen. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar samt ta del av de handlingar som behövs för att utföra tillsynen. Den enskilda verksamheten är skyldig att lämna in de uppgifter som kommunen begär. 1 (8)

3 Föreläggande och återkallande av godkännande Överklagande av beslut Om det finns missförhållanden i verksamheten ska kommunen förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och/eller om kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla godkännandet. Ett godkännande ska återtas om den lagstadgade skyldigheten om registerkontroll av personal inte efterlevs. Kommunens beslut om godkännande av rätt till bidrag, bidragets storlek, förelägganden och återkallande av godkännande kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 2. Huvudman Huvudman är den som fått godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg. Huvudmannen ansvarar för att personalen är väl insatt i och uppdaterad om gällande styrdokument och att verksamheten bedrivs enligt dessa. Huvudman som är arbetsgivare för personal ansvarar för att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. 3. Kvalitetskrav Verksamhetsansvar Det ska finnas en person som är verksamhetsansvarig. Verksamhetsansvarig ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamhetsansvarig är kontaktperson i verksamhetsfrågor. Personal Personal ska finnas i sådan omfattning och ha sådan utbildning, erfarenhet eller personlig lämplighet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, enligt 25 kap. 6-7 skollagen. Utdrag ur belastningsregister krävs för den som är verksam inom. 2 (8)

4 Tystnadsplikt gäller enligt 2 a kap. 18 skollagen för den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild pedagogisk omsorg. Anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen gäller för den som är verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom. Barngrupp Den pedagogiska omsorgen ska utgå från varje barns behov. Barngruppens storlek och sammansättning ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn samt utveckling och lärande tillgodoses. Barngruppen får inte vara större än att personalen kan ha överblick över den. Om verksamheten bedrivs i hemmet utan anställd personal och där finns barn under ett år, ges inte godkännande. Lokaler I familjedaghem bedrivs verksamheten i dagbarnvårdarens hem. I flerfamiljsystem bedrivs verksamheten i hemmen i de familjer som ingår i systemet. Bostaden ska godkännas av kommunen och vara anpassad för arbete med barn och ändamålsenlig i enlighet med verksamhetens uppdrag. Det ska finnas tillgång till lämplig utomhusmiljö. Bostaden ska vara barnsäker, rökfri och ha goda hygieniska förhållanden. Finns det begränsningar i användandet av bostaden måste det framgå av ansökan. Bedrivs verksamheten i en lokal ansvarar huvudmannen för att denna är barnsäker och att den uppfyller av andra myndigheter uppställda krav. Finns det en egen gård (ägd eller hyrd) ska den kontrolleras och besiktigas av huvudmannen utifrån barnsäkerhet och barnens behov. 3 (8)

5 Kost I barnens vistelse ska ingå frukost, ett lagat mål mat samt mellanmål beroende på barnens vistelsetid. Kosten ska vara välkomponerad, variationsrik, näringsrik och vällagad. Måltiderna ska vara jämnt fördelade över dagen och serveras vid, för barnen, lämplig tidpunkter med hänsyn till deras fysiologiska behov och dygnsrytm. Vid behov ska specialkost erbjudas. Tillgänglighet och öppenhet Enskild pedagogisk verksamhet ska vara öppen för alla barn som erbjuds plats i motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen kan medge undantag från öppenhetskravet för t.ex. flerfamiljslösningar. Verksamheten ska ha öppet i den omfattning det behövs i förhållande till föräldrarnas arbete, studier eller barnets eget behov inom ramtiden Undantag kan förekomma. Verksamhet ska även erbjudas barn till arbetssökande och föräldralediga. Om verksamheten har stängt ska föräldrarna erbjudas alternativ barnomsorg. Huvudmannen ska kunna visa hur verksamheten löser tillfälliga och planerade sjukdagar, utbildningsdagar och semesterdagar. Detta kan ske med hjälp av samarbetsavtal med andra verksamheter eller speciella avtal med vårdnadshavarna /föräldrarna. Barn i behov av särskilt stöd Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Enskild pedagogisk omsorg kan inte neka att ta emot barn med behov av särskilt stöd eller funktionsnedsättning. Undantag får dock göras om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för verksamheten. Bedömningen av om ett barn är i behov av särskilt stöd görs av kommunens Elevhälsoenhet. 4 (8)

6 Avgifter Verksamheten administrerar själv sina barnomsorgsavgifter. Avgiften ska tas ut på samma sätt för alla bidragsberättigade barn i verksamheten. Syskonrabatt ska omfatta syskon i kommunal och enskild verksamhet. Barnet i enskild verksamhet räknas alltid som barn 1 eller som barn 1 och 2 när kommunen fastställer avgiften för barnet /barnen i kommunal barnomsorg. Barnomsorgsavgiften får inte överstiga den av Riksdagen beslutade maxtaxan för barnomsorg. Utöver barnomsorgsavgiften får inga andra ekonomiska krav ställas på vårdnadshavarna/föräldrarna. Köhantering Försäkringar Varje enskild verksamhet hanterar sin egen kö utifrån gällande lagstiftning och egna beslutade regler. Det åligger den enskilda verksamheten att teckna erforderliga försäkringar för verksamheten och eventuella lokaler. Kommunen ansvarar för försäkringsskydd till inskrivna barn som är folkbokförda i Skövde kommun. Rapportering och dokumentation Följande dokument ska kommunen ta del av: Utdrag ur belastningsregistret Förteckning över inskrivna barn Uppgifter om kö Tillbud/skada Verksamhetsplan/årsplan 4. Bidrag Barnets hemkommun ska lämna bidrag till enskild pedagogisk omsorg som är godkänd samt öppen för alla barn som erbjuds plats i motsvarande offentlig verksamhet. Undantag från skyldigheten att ge bidrag gäller för barn som skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för verksamheten. Kommunen är heller inte skyldig 5 (8)

7 att lämna bidrag till verksamheten om det innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamheter i kommunen. Bidraget bestäms enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att bidraget bestäms på samma grunder som kommunen tillämpar när resurser fördelas till den egna verksamheten av motsvarande slag. Minskar kommunen ersättningen till den egna verksamheten kan även bidragen till enskild pedagogisk verksamhet minskas i motsvarande mån. Beräkningsgrund för bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi framgår av bilaga. Hemkommunen är bara skyldig att lämna bidrag i den omfattning som den är skyldig att erbjuda motsvarande offentliga verksamhet. Bidrag utgår endast för barn folkbokförda i Skövde kommun. Bidrag för egna barn i åldern 1-5 år ges i pedagogisk omsorg, men endast för lika många egna barn som motsvarar det antal andra barn som tas emot. Avdrag på bidraget görs för barnomsorgsavgift motsvarande kommunens budgeterade avgifter per barn. Vid byte mellan kommunal och enskild barnomsorg ska kontroll av barnomsorgsskulder ske. Barn i behov av särskilt stöd Bidrag för stödinsatser till barn i behov av särskilt stöd utgår för barn som är folkbokförda i Skövde kommun. Bidraget fastställs av enheten för stöd och utveckling efter prövning i varje enskilt fall. Modersmålsundervisning Uppsägningstid för vårdnadshavarna Modersmålsundervisning ges till barn som är folkbokförda i Skövde kommun på samma grunder i enskild verksamhet som till barn i den kommunala verksamheten. Vid byte av plats från kommunal till enskild verksamhet tillämpas ingen uppsägningstid för vårdnadshavarna om placeringen sker utan avbrott. Uppsägningstid vid byte från enskild verksamhet beslutas av den enskilda verksamheten. 6 (8)

8 5. Ansökan Ansökan om att driva pedagogisk omsorg görs till skolnämnden i Skövde kommun. Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett. Ansökan ska göras minst fyra månader före det att verksamheten beräknas starta. Ansökan ska beskriva hur nedanstående områden ska utarbetas och tillämpas: Verksamheten Personal Rutinhantering Ekonomi Bifogas Ansvarig huvudman - beskrivning, bakgrund mm Verksamhetsplan/beskrivning Lokalens utformning, både inne- och utomhusmiljön Öppettider Måltider/kost Barngrupp Köhantering/avgifter Försäkringar Säkerhet vid utflykter Personal Vikarie Rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter Hantering av barn i behov av särskilt stöd Rutiner vid misstanke om att barn far illa Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barnolycksfall Budget Utdrag ur belastningsregistret F-skattesedel 7 (8)

9 Styrdokument Lagar Diskrimineringslag (2008:567) Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Skollagen (1985:1100) Socialtjänstlagen (2001:453) Förordningar och övriga styrdokument Läroplan för förskolan (Lpfö 98) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) anpassad 1998 Skolverkets allmänna råd Bilaga Beräkningsgrund bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi 8 (8)

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Referens Sofia Nordgren Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 Former av barnomsorg Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Om möjligheten att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler. (Dnr SU 301-1726-08)

Om möjligheten att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler. (Dnr SU 301-1726-08) Om möjligheten att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler (Dnr SU 301-1726-08) Projektgruppens slutrapport, den 15 december 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Uppdraget... 4 1.2. Utredningsarbetet...

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer