RUTINER VID HANDLÄGGNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRISTIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUTINER VID HANDLÄGGNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRISTIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM"

Transkript

1 RUTINER VID HANDLÄGGNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRISTIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM 1

2 ANSÖKAN OCH BESLUT Göteborgs Stads riktlinjer utgår från: Skollagen (2010:800) Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lgr 11 Skolverkets allmänna råd Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Förordningen om maxtaxa (SFS 2001:160) 14 kap. 1 socialtjänstlagen, Personals skyldighet att anmäla till social myndighet om misstanke finns att barn far illa. Ovan nämnda lagar, läroplaner och allmänna råd kommer i detta dokument att benämnas styrdokument. Styrdokument FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE Förskola och fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT ENSKILD SOM BEDRIVER PEDAGOGISK OMSORG SKA HA RÄTT TILL BIDRAG Pedagogisk omsorg För innehav av ett godkännande enligt skollagen krävs att anordnaren också följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barn eller för den del av verksamheten som anordnas av det allmänna i kommunen. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella skolformen. Beslut om rätt till bidrag ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att: 1) följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet. Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten 2) verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet 3) verksamheten är öppen för alla barn som kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet och 4) avgifterna inte är oskäligt höga (maxtaxa gäller) 2 kap. 5 skollagen 25 kap. 10 skollagen 2

3 ANSVAR OCH BESLUT ANSÖKAN OCH START ANMÄLAN VID VERKSAMHETSFÖRÄNDRING Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg AVSLAG PÅ ANSÖKAN MAXTAXA OCH AVGIFTER UNDERLAG VID BEDÖMNING Den stadsdelsnämnd inom vars geografiska område verksamheten kommer att bedrivas är beslutande myndighet och godkänner huvudman för fristående förskola, fritidshem* samt rätten till bidrag för annan pedagogisk omsorg. Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter skall varje verksamhet godkännas separat. Ett godkännande eller ett beslut om rätt till bidrag för drivande av pedagogisk omsorg, upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamheten inom ett år. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande. Nytt godkännande eller ett nytt beslut om rätt till bidrag för drivande av pedagogisk omsorg krävs om verksamheten flyttar till ny lokal, flyttar verksamheten inom en fastighet eller gör andra väsentliga förändringar i verksamheten. Ökar antalet platser med mer än 10 procent från ursprungsgodkännandet eller gör mindre förändringar ska detta anmälas till tillståndsgivande stadsdelsförvaltning. Avslag på ansökan kan överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter i form av administrations-, föreningseller liknande avgifter. Kostnader för frukost, lunch och mellanmål ingår i ersättningen varför avgift inte kan tas ut av vårdnadshavaren. Som underlag vid bedömning av ansökan skall följande uppgifter finnas bilagda: Inhämta upplysningar från upplysningscentralen (UC). Lokaler och utemiljön ska bedömas utifrån skollagens krav på god miljö. Förvaltningen inspekterar lokaler och utemiljö (om dessa finns) innan beslut om godkännande. Arbetsmiljöansvaret och ansvaret för barnens säkerhet vilar på huvudmannen *Beslut gällande fritidshem gäller då verksamheten inte är knuten till en fristående skola. Förordningen (2001:160) om maxtaxa. Granska föreningens stadgar. Uppgifter som skall bifogas ansökan redovisas i bilaga 1. Förbehåll i tjänsteutlåtandet till nämnden om lokaler saknas vid ansökan. 3

4 RÄTT TILL ERSÄTTNING /BIDRAG ERSÄTTNING Förskola Fritidshem ERSÄTTNING Pedagogisk omsorg FOLKBOKFÖRD I ANNAN KOMMUN ANSVARIG NÄMND/ FÖRVALTNING ANNAN KOMMUN ERSÄTTNINGAR OCH BIDRAG Verksamheten erhåller ersättning för de barn som är folkbokförda i Göteborgs kommun. För att ersättning ska utbetalas ska vårdnadshavare förvärvsarbeta, studera, vara arbetslös eller föräldraledig för yngre syskon. Ersättning kan också beviljas för barn som beviljas plats på grund av eget behov. Beslut om ersättning till fristående verksamhet regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän. Ersättningsnivån är knuten till verksamhetsinriktning och inte till barnets ålder. Kommunstyrelsen fastställer bidragsbelopp för de olika verksamhetsinriktningarna. Ersättningsnivån är knuten till verksamhetsinriktning och inte till barnets ålder. Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän. Om verksamheten tar emot barn och elever från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den fristående verksamheten och barn/elevens hemkommun. Samma sak gäller om ett placerat barn/elev flyttar till annan kommun och behåller platsen i fristående verksamhet i Göteborgs kommun. Ersättning till fristående verksamhet utbetalas av den stadsdelsförvaltning där barnet är folkbokfört även om barnet deltar i verksamhet i annan stadsdel. Om den fristående verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den fristående verksamheten och barnets hemkommun. Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i fristående verksamhet i Göteborgs kommun 8 kap. 5-7 och 21 skollagen 8 kap. och 14 kap. skollagen 14 kap. skolförordning Se ersättningsregler fastställda i kommunstyrelsen. 25 kap. skollagen 14 kap. skolförordning 4

5 FLYTTNING TILL ANNAN KOMMUN UNDERLAG FÖR ERSÄTTNING När barn flyttar från Göteborgs kommun och folkbokförs i en ny kommun upphör den automatiska utbetalningen av ersättning. Den nya hemkommunen är ersättningsansvarig från och med folkbokföringsdatum. Ersättningen grundas på de uppgifter om inskrivna barn, som ska lämnas varje månad till den stadsdel där verksamheten bedrivs. I juni lämnas samma ersättning som i maj. I juli månad lämnas en preliminär ersättning baserad på maj månad. Den preliminära ersättningen i juli stäms i efterhand av mot september månad. Uppgifter för augusti ska vara förvaltningen tillhanda senast den 5 augusti och avse barn placerade den 25 augusti. Ersättning utbetald augusti stäms i efterhand av mot september månad. Förvaltningen har rätt att ta del av avtal mellan den fristående verksamheten och vårdnadshavarna avseende platserbjudande för barnet. Vid begäran ska den fristående verksamheten lämna en sammanställning på barnens närvaro. REDUCERING AV ERSÄTTNING VID MINSKAT ÖPPETHÅLLANDE FÖRSKOTTSUTBETALNING LOKALKOSTNADER Förskola, fritidshem BRYTDATUM FÖR ÅLDERSGRUPP BARN UNDER ETT ÅR ALLMÄN FÖRSKOLA Om en verksamhet inte erbjuder heltidsöppet dvs. minst 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka, 11 månader per år kan ersättningen reduceras. Beslut om reducering av ersättning görs lokalt av stadsdelsnämnderna. Vid nystartad verksamhet eller planerad expansion av betydande omfattning kan förskott betalas ut efter överenskommelse med den fristående verksamheten. Reglering sker genom reducering av ersättning efterföljande månader eller regleras genom särskild överenskommelse. Vid nyetablering kan kommunen ersätta de faktiska lokalkostnaderna om dessa bedöms skäliga. Vid skälighetsprövningen ska hänsyn tas till intresset av att verksamheten etableras. Ersättningsbeloppen varierar utifrån barnens ålder. Brytdatum för åldersgrupp är den 1 juli. För barn under 1 år kan ersättning utbetalas efter samråd med barnets boendestadsdel. Beslutet ska vara dokumenterat. För allmän förskola (525 tim/år ) lämnas ersättning från 1 juli det år barnet fyller 3 år. 8 kap. 7 skollagen 5

6 WALDORF-FÖRSKOLA ERSÄTTNING VID DELTAGANDE I TVÅ OLIKA VERKSAMHETER BYTE FRÅN FRISTÅENDE TILL KOMMUNAL VERKSAMHET Ersättning för 6-åring i Waldorfförskola motsvarar ersättning för barn i förskoleklass samt ersättning för fritidshem. Då ett barn tagits emot i två fristående verksamheter, eller i en fristående verksamhet. och en kommunal verksamhet, är hemkommunen inte skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp per barn som är högre än om barnet tagits emot i endast en kommunal verksamhet. Om ett barn/vårdnadshavare i fristående verksamhet accepterar en plats i en kommunal verksamhet upphör utbetalningen av ersättning till den fristående verksamheten. Under förutsättning att ett nytt barn inte direkt kan placeras i den fristående förskolan kan ersättning utbetalas under högst en månad efter barnets placering i kommunal verksamhet. Ansökan om ersättning görs till barnets boendestadsdel. BYTE MELLAN FRISTÅENDE VERKSAMHETER INOM KOMMUNEN Kommunen utbetalar endast ett ersättningsbelopp per barn. Ersättning utbetalas till den verksamhet där barnet är inskrivet. 6

7 RUTIN VID TILLSYN STADSDELS- FÖRVALTNINGENS ANSVAR Stadsdelsnämnden i den stadsdel där verksamheten bedrivs ansvarar för tillsyn av den fristående verksamheten. Tillsyn skall ske i samtliga verksamheter som stadsdelsnämnden godkänt eller vad gäller pedagogisk verksamhet som stadsdelen fattat beslut om rätt till ersättning för. Tillsynen skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav på god kvalitet och säkerhet samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den fristående verksamheten. Utöver den regelbundna tillsynen ska stadsdelsförvaltningen även kunna göra oanmälda besök oavsett om det föreligger misstanke om missförhållanden i verksamheten, eller inte. Ansvarig förvaltning ska om rättelse inte sker utfärda ett skriftlig föreläggande med krav på åtgärder. Förvaltningen kan istället för ett föreläggande tilldela huvudmannen en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser. Nämnden skall informeras vid allvarliga missförhållanden och i de fall då föreläggandet inte följs. Nämnden har då möjlighet att vid vite förelägga huvudmannen att vidta rättelse. Om vitesföreläggandet inte följs kan nämnden återkalla godkännandet. Stadsdelsnämnden har möjlighet att fatta beslut om tillfälligt verksamhetsförbud om detta är nödvändigt med hänsyn till barnens eller elevernas hälsa, säkerhet eller av någon annan särskild angelägenhet. Följande beslut är överklagbara: - återkallelse av godkännande - återkallelse av rätt till bidrag - tillfälligt verksamhetsförbud - vitesföreläggande Dessa beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I de fall nämnden överväger att fatta beslut angående vitesföreläggande eller beslut om tillfälligt verksamhetsförbud bör kontakt tas med juridiska avdelning på stadsledningskontoret. 26 kap. skollagen 7

8 OMFATTNING RUTINER VID TILLSYN Tillsynsbesöket skall genomföras minst vartannat år och dokumenteras i en rapport per enhet som redovisas till stadsdelsnämnden. När nämnden har godkänt rapporten skall den översändas till berörd huvudman. Den fristående verksamheten skall i god tid informeras om tidsplan för tillsynen innan första tillsynstillfället. 1. Skicka ut information om vad tillsynen skall innehålla två månader innan verksamhetsbeskrivning. 2. Vid behov anordnar förvaltningen informationsmöte. 3. Handlingarna skall vara förvaltningen tillhanda en månad före tillsyn. 4. Tillsynsbesöket ska utföras av två personer. Förvaltningen ska återkoppla resultatet av tillsynen till berörd huvudman innan ärendet går upp i nämnden. Tillsynen skall dokumenteras i protokoll som undertecknas av båda parter. Protokollet ska diarieföras. MISSFÖRHÅLLANDEN Avsteg från godkännandet (8 kap 13 Skollagen) Bristande registerkontroll Bristande kompetens hos personalen Icke ändamålsenliga lokaler ur miljöhälsosynpunkt, brandskydd/ arbetsmiljösynpunkt Verksamheten är inte öppen för alla Maxtaxa följs inte Undanhållande av handlingar som krävs för tillsyn (2a kap 15 Skollag) Förskingring av tillgångar Uppsåtligen vilselett förvaltningen avseende antalet barn i verksamheten och därmed erhållit felaktig ersättning Detta är några exempel som alltid skall föranleda en åtgärd. 8

9 RUTINER VID AVVECKLING AV VERKSAMHET HANDLINGSFÖR- FARANDE VID KONKURS KOMMUNENS ANSVAR VID KONKURS AVVECKLING AV VERKSAMHET När en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg försätts i konkurs utses en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppgift är att tillvarata borgenärernas gemensamma rätt och på bästa sätt vidta de åtgärder som krävs för att snabbt och så förmånligt som möjligt avveckla konkursboet I och med konkursbeslutet förlorar huvudmannen sin rätt att företräda verksamheten och får inte heller förfoga över den egendom och handlingar som finns i konkursboet t.ex. bokföringsmaterial. Om konkursförvaltaren upptäcker att brott har begåtts har han/hon skyldighet att anmäla detta till åklagare. Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet. Vårdnadshavarna får vid behov ansöka om plats till annan fristående eller kommunal verksamhet. Ansvarig tjänsteman i den stadsdel där konkursen sker ska informera stadsledningskontoret och berörda stadsdelar om konkursen. När en förening, stiftelse eller bolag beslutat om avveckling av verksamheten ska förvaltningen begära in följande dokument Protokollsutdrag där beslut om avveckling av verksamheten framgår. Verksamhetsberättelse för resterande tid efter senaste verksamhetsberättelse. Ekonomisk redovisning för tiden mellan senaste ekonomiska redovisning och avvecklingen 7 kap. 8 konkurslagen 9

10 CHECKLISTA VID ANSÖKAN Bilaga Uppgifter om huvudman Uppgifter om mål och inriktning Uppgifter om planerad organisation Uppgifter om ekonomi Uppgifter om personal Enskild firma; organisationsbevis med uppgift om organisationsnummer, firmaadress, firmatecknare, revisor alternativt Registreringsbevis för ideell eller ekonomisk förening samt föreningsstadgar alternativt Bolagsordning för bolag alternativt Stiftelseurkund eller motsvarande Kontroll på upplysningscentralen F-skattsedel (när verksamheten är godkänd). Utdrag ur belastningsregistret för ledningspersonal Tidigare erfarenheter och referenser Resultat från kvalitets- och brukarundersökningar Mål och inriktning för planerad verksamhet utifrån de föreskrifter och styrdokument som gäller för den verksamhet som ansökan avser. Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten. Prognos för fullt utbyggd verksamhet Upptagningsområde Planerat antal barn och åldersindelning Eventuella urvalskriterier vid placering Ekonomisk kalkyl för det första verksamhetsåret i form av en översiktlig likviditetsbudget med angivande av de beräkningsgrunder som ligger till grund för kalkylen. Planerad pedagogisk ledningsorganisation samt övrig personalorganisation. Krav på utbildningsnivå för olika personalgrupper. Utbildningsnivå ska beskrivas utifrån examenseller utbildningsbevis. Högskoleutbildad/examinerad personal med inriktning på barn i förskola och fritidshem benämns pedagog. För personal inom Waldorfverksamhet anges de krav som ställs utifrån denna inriktning. F-skattsedel kan begäras efter det att verksamheten är godkänd Skollag, Läroplan, Skolverkets Allmänna råd mfl Enligt skollagen 2 kap 9 skall förskola ledas av en förskolechef. Målet är att det finns minst en förskollärare/avdelni ng. 10

11 Uppgift om lokaler Utbildning som inte ingår i ett examenseller utbildningsbevis redovisas som särskild utbildning. För personal med utländsk utbildning ska examen vara validerad gentemot svensk utbildning/examen. Godkänt bygglov/detaljplan för aktuell verksamhet från stadsbyggnadskontoret. Skalenliga ritningar över lokalernas disposition. Är verksamheten förlagd till skola eller samutnyttjar lokaler med annan verksamhet ska helheten redovisas. Anmälan till miljöförvaltningen om livsmedelshantering. Utlåtande från brandsakkunnig person om brandskyddet i lokalerna. Lokalerna och utemiljön bedöms utifrån skollagens krav på ändamålsenlighet. Enligt Boverkets regler ska det upprättas en brandskyddsdokumen tation då en byggnad uppförs, byggs till eller ändras. 11

INFORMATION TILL HUVUDMAN FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM

INFORMATION TILL HUVUDMAN FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM 2012-02-06 INFORMATION TILL HUVUDMAN FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE Förskola och fritidshem

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 1 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.3.5) Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 Dokumenttyp Normer och föreskrifter Ämnesområde Barnomsorg Ägare/ansvarig Antagen av KF 1998-01-29 2 Revisions datum

Läs mer

Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums kommun

Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums kommun LERUM400, v 1.0, 2007-11-30 1 (15) Lärande 2009-05-18 rev 2012-05-04 Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg 1(14) 2013-03-11 BUN 2013/101 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg Reviderade mars 2013 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorgsverksamhet

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorgsverksamhet Tjänsteskrivelse 2014-10-02 BUN 2014.0032 Handläggare: Katarina Holmsten Barn- och utbildningsnämnden c:\temp\khon9phda8.doc Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag. i fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag. i fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag i fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Enligt beslut av utbildningsnämnden den 20 maj 2015. Riktlinjerna träder i kraft 1 juni 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Bun Dnr: 2013/210 2013-10 2013-09-11 1 (13) Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet

Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet 1 (11) Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet Antagna av kommunfullmäktige den 2010-04-26, 26. Reviderad av kommunfullmäktige 2012-02-27,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning. Fristående förskola. Riktlinjer för godkännande och bidrag

Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning. Fristående förskola. Riktlinjer för godkännande och bidrag Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Fristående förskola Riktlinjer för godkännande och bidrag Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2011 Utbildningsnämnden den 16 juni

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Handlingar till bildningsnämndens sammanträde den 24 januari 2012

Handlingar till bildningsnämndens sammanträde den 24 januari 2012 Handlingar till bildningsnämndens sammanträde den 24 januari 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Bildningsförvaltningen Jan Näsmark Datum Vår beteckning 2012-01-04 2012- Bildningsnämnden Revidering av riktlinjer för

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Enskild skolbarnsomsorg

Enskild skolbarnsomsorg Villkor och rätt till bidrag för Enskild skolbarnsomsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30)

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet - pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds - öppen förskola

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Villkor och rätt till bidrag för Enskild förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer