JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal"

Transkript

1 JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,, Datum: Nätverket är en del av Jämförelseprojektet Ett samarbete mellan SKL, RKA och Finansdepartementet Arbetssätt och metodik Sidan 1 av 13

2 Arbetsätt och metodik Nyckeltal har tagits fram ur behovet för kommunerna att kunna jämföra bygg- och miljöfrågor med varandra ur ett medborgar- och beslutsfattarperspektiv. Arbetet med att ta fram dessa nyckeltal baseras på insikten om att underlagen som kommer att se olika ut för varje kommun därmed kommer att omöjliggöra direkta jämförelser ur siffermaterialet utan analys. Siffror och övriga uppgifter har redovisats i bifogad inrapporteringsmall och baseras på 2008 och 2009 års verksamhet. Alla deltagande kommuner har tyvärr inte kunnat redovisa alla nyckeltal. Under året har en tydligare projektorganisation skapats där styrgrupp och arbetsgrupper har bildats. Definitioner av nyckeltalen har diskuterats och utifrån dessa diskussioner har ändringar gjorts i anvisningar, beräkningsmall och inrapporteringsmall. Värdskapet för nätverksträffarna och rollen som styrgrupp innehas av kommun i år. Nästa år övertar en annan kommun denna roll. Ansvaret för samordning och administration av arbetet vandrar från kommun till kommun årsvis. Målsättningen är att träffas minst två gånger per år för att kvalitetssäkra nyckeltalen och göra fördjupade analyser av resultaten. Val av mätområden och nyckeltal Nyckeltal har tagits fram inom bland annat följande områden: Handläggningstider, årsarbetare, intäkter, kostnader och kostnadstäckningsgrader. Förutom nyckeltalsarbete har en kundenkät tagits fram som ska ge svar på frågor om tillgänglighet, bemötande, kompetens och kundernas syn på er. Enkäten genomförs på så sätt att ett vykort med frågor skickas ut till kunderna. Några fördjupande analyser av presenterade nyckeltal har ännu inte gjorts. Det fortsatta arbetet kommer att vara inriktat på att fördjupa analysen av framförallt de nyckeltal som visar på goda nivåer men även sådana nyckeltal som avviker på ett negativt sätt Det fortsatta arbetet Nätverket har nått en bit på vägen mot jämförbara nyckeltal och har haft ett nyttigt erfarenhetsutbyte mellan ingående kommuner. Mycket arbete kvarstår dock för att nå fram till målet. Oavsett vilka mätområden och nyckeltal som väljs så kommer jämförbarheten ur beslutssynpunkt att vara starkt begränsad utan analys. När nu grundstrukturen för nätverkets arbetssätt och definitionerna av nyckeltalen i stort sett är färdigställda påbörjar analysarbetet. Det kommer troligtvis att leda till nya insikter hos nätverkets deltagare och framförallt ge oss möjligheten att lära av varandra. Sidan 2 av 13

3 Inrapporteringsmall för: Nyckeltal i norr Ett nyckeltalssamarbete inom bygg-, miljö- och planområdet Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,, Sidan 3 av 13

4 Basfakta om kommunerna i nätverket Information om nämndsorganisationen för de verksamheter som ingår i jämförelserna och invånarantal (medelvärde avrundat till jämna hundratal). Antal invånare Nämnder Luleå Byggnadsnämnd och miljönämnd Miljö- och byggnämnd Skellefteå Byggnadsnämnd och Miljönämnd Samhällsbyggnadsnämnd, styrelse och Byggområdet Miljönämnd Byggnadsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Volymer Redovisning av antalet bygglovärenden (ej bygganmälan, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser). Antal inkomna bygglovärenden Antal beslutade bygglovärenden Luleå Skellefteå Årsarbetare Här redovisas det totala antalet årsarbetare (med en decimal) som har arbetat direkt med bygglov (bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov, separat bygganmälan och strandskyddsdispenser), inklusive tillfällig och administrativ personal. Personal som har arbetat med bostadsanpassning, brandfarlig vara eller som energirådgivare exkluderas. Antalet årsarbetare per tusen invånare anges med två decimaler. Beräkning av antal årsarbetare görs med hjälp av faktiska antal arbetstimmar som är nedlagda under perioden inom verksamhetsområdet. Timmarna divideras sedan med den fastslagna årsarbetstiden, timmar. Sidan 4 av 13

5 Antal årsarbetare Antal årsarbetare per tusen invånare Luleå 9,78 9,19 Inkl oh 10,8, 10,2 3,5 3,5 Skellefteå 13,9 12,2 0,19 0,17 20,6 21,1 0,18 0,19 9,75 9,25 0,156 Handläggningstid en för en mäts för alla beslutade ärenden aktuellt år tid från instämpling till beslut och anges i antal kalenderdagar. De kommuner som kan mäta en från komplett handling till beslut anger även den i tilläggsinformationen. Vid manuell beräkning av Handläggningstiden beräknas för alla beslutade ärenden om antalet är <100. I andra hand görs ett slumpmässigt urval bestående av 20 procent av ärendena eller minst 50 ärenden. (instämpling beslut) (instämpling expediering) Luleå Saknas Saknas kan ej enkelt tas fram Skellefteå Tilläggsinformation (komplett handling beslut) Luleå Ingen sådan mätning görs Skellefteå - - Inga mätningar görs Sidan 5 av 13

6 Taxor och avgifter Här redovisas vilket grundbelopp som har tillämpats vid beräkning av bygglovstaxan enligt PBL och den totala avgiften för den sökande vid ansökan om bygglov för en normalvilla. Definitionen för normalvillan är att den avgiftsgrundande ytan är 175 kvadratmeter. Taxa och avgift för bygglov och bygganmälan inkluderas. Eventuella avgifter för utsättning, nybyggnadskarta, m.m. exkluderas. Belopp anges i kronor. Grundbelopp Taxa och avgift för en normalvilla Luleå Utom plan ( 8976 kr) Skellefteå Inom plan Intäkter och kostnader Här redovisas totala intäkter och kostnader utifrån uppgifter från filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Inkluderar intäkter och kostnader för bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov, separat bygganmälan och strandskyddsdispenser. Se separata dokument för beräkningsmall och tillhörande anvisningar. Belopp anges i tkr. Intäkter Kostnader Luleå Skellefteå Kostnadstäckningsgrad Kostnadstäckningsgrad beräknas som intäkter/totala kostnader x 100. Beräkningen görs i filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Kostnadstäckningsgrad Luleå 40 % 25 % Skellefteå 55 % 52 % 43 % 65 % 57 % 68 % 63 % Sidan 6 av 13

7 Planområdet Volymer Redovisning av antalet planärenden. Som tilläggsinformation anges ärendebalans, d v s antalet öppna planärenden vid respektive årsskifte. Antal inkomna planärenden (uppdrag) Antal beslutade planärenden (antagna i KF) Luleå Skellefteå Tilläggsinformation Ärendebalans Luleå Varav 30 aktiva just nu Skellefteå Årsarbetare Här redovisas det totala antalet årsarbetare (med en decimal) som har arbetat direkt med planärenden, inklusive tillfällig och administrativ personal. Personal som arbetar med översiktlig planering och förhandsbesked exkluderas. Antalet årsarbetare per tusen invånare anges med två decimaler. Beräkning av antal årsarbetare görs med hjälp av faktiska antal arbetstimmar som är nedlagda under perioden inom verksamhetsområdet. Timmarna divideras sedan med den fastslagna årsarbetstiden, timmar. Eventuellt arbete utfört av externa plankonsulter uppskattas till årsarbeten och skrivs in som en kommentar. Antal årsarbetare Antal årsarbetare per tusen invånare Luleå 7,0 8,4 0,10 0,11 Inkl OH 9,7 7,8 3 Skellefteå 8,4 8,3 0,12 0,12 Inkl öp 11,4 11,5 0,10 0,10 6,3 0,15 Sidan 7 av 13

8 Handläggningstid en för en mäts för alla antagna eller godkända planärenden aktuellt år och anges i antal kalenderdagar. Total (kundorienterat) mäts som tiden mellan ansökan till antagande. Intern mäts som tiden mellan ansökan till nämndens godkännande. Antalet enkla planförfaranden kommenteras. De kommuner som kan mäta en exklusive vilotid anger även den i tilläggsinformationen. Som vilotid definieras att denna ska vara överenskommen med den sökande och antecknad/ diarieförd. (total) (intern) Luleå Skellefteå Tilläggsinformation (exklusive vilotid ) Luleå Skellefteå - - Intäkter och kostnader Här redovisas totala intäkter och kostnader utifrån uppgifter från filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Se separata dokument för beräkningsmall och tillhörande anvisningar. Belopp anges i tkr. Intäkter Kostnader Luleå Skellefteå Sidan 8 av 13

9 Kostnadstäckningsgrad Kostnadstäckningsgrad beräknas som intäkter/totala kostnader x 100. Beräkningen görs i filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Kostnadstäckningsgrad Luleå 9 % 10 % 0 Skellefteå 11 % 7 % 43 % 37 % 39 % 64 % Miljöområdet Verksamhetssystem Luleå Skellefteå Verksamhetssystem Miljöreda Ecos Miljöreda Miljöreda Ecos Miljöreda Ecos Ecos Volymer Antal registrerade objekt som betalar fast årsavgift. Antal hälsoskyddsobjekt Antal livsmedelsobjekt Luleå Skellefteå Sidan 9 av 13

10 Antal miljöskyddsobjekt Luleå Skellefteå Antal enskilda avlopp och värmepumpar Antal enskilda Antal värmepumpar avlopp Luleå Skellefteå Årsarbetare Här redovisas det totala antalet årsarbetare (med en decimal) som har arbetat direkt med miljö (prövning, tillsyn, information, rådgivning, medverkan i samhällsplanering och miljöövervakning). Tillfällig och administrativ personal inkluderas. Personal som arbetar med naturvård exkluderas. Antalet årsarbetare per tusen invånare anges med två decimaler. Beräkning av antal årsarbetare görs med hjälp av faktiska antal arbetstimmar som är nedlagda under perioden inom verksamhetsområdet. Timmarna divideras sedan med den fastslagna årsarbetstiden, timmar. Antal årsarbetare Antal årsarbetare per tusen invånare Luleå 18,5 19,0 0,25 0,26 3,1 Skellefteå 16,6 16,8 0,23 0,23 24,5 26,7 0,22 0,24 Sidan 10 av 13

11 Handläggningstid enskilda avlopp en för en mäts för alla beslutade ärenden aktuellt år tid från instämpling till beslut och expediering. De kommuner som kan mäta en från instämpling till expediering exklusive vilotid anger även den. Anges i antal kalenderdagar. Luleå (instämpling beslut) (instämpling expediering) Exp samma dag el. dagen efter beslut Skellefteå Exp samma dag el. dagen efter beslut (instämpling-expediering exklusive vilotid) Luleå Skellefteå 9 8 Går ej att få fram Taxor och avgifter Här redovisas vilka timtaxor som har tillämpats under de aktuella åren. Belopp anges i kronor. Timtaxa Miljöbalk Timtaxa Livsmedel Luleå Skellefteå Sidan 11 av 13

12 Intäkter och kostnader Här redovisas totala intäkter och kostnader utifrån uppgifter från filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Se separata dokument för beräkningsmall och tillhörande anvisningar. Belopp anges i tkr. Hälsoskydd Intäkter Kostnader Luleå 316? Skellefteå Livsmedel Total redovisning under Miljöskydd. Intäkter Kostnader Luleå 2 173? Skellefteå Miljöskydd Intäkter Kostnader Luleå 1605? Skellefteå Sidan 12 av 13

13 Kostnadstäckningsgrad Kostnadstäckningsgrad beräknas som intäkter/totala kostnader x 100. Beräkningen görs i filen Beräkningsmall för intäkter, kostnader och täckningsgrad. Luleå 43 % 40 % 22 % 57 % Skellefteå 30 % 48 % 67 % 66 % % 59 % % 75 % (se miljöskydd) Kostnadstäckningsgrad Hälsoskydd Kostnadstäckningsgrad Livsmedel Kostnadstäckningsgrad Miljöskydd (exklusive naturvård) Luleå 65 % Skellefteå 89 % 78 % 43 % 45 % 25 % 28 % (Miljöbalk) Sidan 13 av 13

Plan, Bygg och Miljö

Plan, Bygg och Miljö Plan, Bygg och Miljö En jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping,

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: 2013-2239 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11, 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc 2

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Så blir vi bättre tillsammans Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Det här är benchmarking-nätverket För tio år sedan började fyra kommuner samarbeta om benchmarking i lantmäteriverksamheten.

Läs mer

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Plan- och miljönämnden 11/PMN0054 1 Plan- och miljönämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 Intäkter 19 611

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-10-15 Nätverket är en

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007 Granskning av verksamheten inom miljökontoret Svalövs kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer