Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige , 107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107"

Transkript

1 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige , 107

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling PERSONAL Faktiskt arbetad tid Antal anställda Övertid och mertid Sjukfrånvaro Medarbetarundersökning EKONOMI Ekonomisk översikt Driftredovisning Investeringar Försäljningar Finansiell ställning Pensioner Koncernbanken Avslutande kommentarer NÄMNDREDOVISNING Kommunstyrelsen och övriga nämnder Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden KOMMUNKONCERNEN Bolagskoncernen Intressebolagen Resultaträkning kommunen Balansräkning kommunen Kassaflöde kommunen Noter kommunen Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen REDOVISNINGSPRINCIPER

3 Inledning Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomi till och med 31 augusti I delårsrapporten redovisas bland annat ekonomi och måluppfyllelse i förhållande till budget. Det finns också en prognos om utvecklingen till årets slut. Kommunens ekonomi har förbättrats avsevärt, och utvecklingen är positiv. Det beror främst på att nämndernas verksamhet bedrivs inom budgeterade ramar tack vare budgetdisciplin och de kraftfulla åtgärder som vidtagits. Verksamheterna bedömer en ekonomiskt jobbigare höst än under den tidigare delen av året. Resultatet för perioden är 2,9 miljoner kr och årsprognosen är ännu mer positiv, 5,9 miljoner kr. Det beror på att kommunen kommer att få tillbaka betalda premier från AFA-försäkringen, preliminärt beräknad till 7,7 miljoner kr. Måluppfyllelsen av de fem kommunmålen och tillhörande prioriteringar varierar från låg till hög. Bedömningen är att kommunen kommit längst med målet Trygg och säker uppväxt där bland annat skolresultaten är glädjande. Måluppfyllelsen för övriga kommunmål är låg till medel. Förändringsarbete bedrivs inom flera områden och i vissa delar kan en positiv utveckling skönjas. För att uppnå goda resultat krävs långsiktigt och uthålligt arbete. Arbetet inom några av områdena behöver stärkas bland annat vad gäller samordning och övergripande strategier för att bli mer framgångsrikt. 2

4 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Kommunfullmäktige har 2013 inga egna mått att följa vad gäller utvecklingen på respektive målområde. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse baseras på nämndernas och bolagens arbete med verksamhetsplaner och de resultat och utmaningar som de redovisar i delårsuppföljningen. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar 2013 I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet hög grad av måluppfyllelse och positiv utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på: Ökad andel elever med betyg i alla ämnen. Från 59,9 % 2011 och 64,4% 2012 till drygt 84 % våren Bra resultat på nationella prov årskurs 6 och förbättrade resultat på nationella prov årskurs 3. Oxelösund toppar statistiken i länet. Alla elever som varit familjehemsplacerade har uppnått godkända betyg från grundskolan. Uppsökande och förebyggande verksamhet bedrivs i viss form. Familjecentralen är väl förankrad i kommunen och öppna förskolan är välbesökt. Grundstommen för välfungerande samverkan börjar ta form, både mellan kommunens olika verksamheter och med externa parter. Till exempel har en handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder upprättas och en samverkansdag anordnats. 3

5 Många ungdomar deltar i anordnade aktiviteter under lov och riskhelger. Ungdomar som fått ta ansvar och varit delaktiga i utformning av aktiviteter återkommer med nya idéer och projekt. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har bland annat resursfördelningssystemet inom utbildningsverksamheten förändrats för en tydligare styrning av medel till barn och elever med särskilda behov. Förutsättningarna för stärkt samarbete och arbete med tidiga insatser har förbättrats på olika sätt. Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har genomförts i samverkan med interna och externa parter. Trafiksäkerheten har förbättrats genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, översyn av belysning och genomförande av aktiviteter och kampanjer i skolorna. Verksamheterna samverkar för att stimulera läsandet bland elever i form av till exempel läsoch skrivgrupper. Kommunen stöder föreningarna och arrangerar tillsammans med dessa olika aktiviteter för barn och unga. Den systematiska uppföljningen av alla elever i gymnasieskolan har utvecklats. Fortsatta utmaningar Fortfarande lämnar elever grundskolan utan fullständiga betyg. Utmaningen ligger i att fortsätta öka andelen elever som har slutbetyg i samtliga ämnen Det viktiga samarbetet mellan kommunens olika verksamheter behöver fortsätta utvecklas och stärkas för att skapa samsyn kring barn och ungdomar. Den väntade effekten är bland annat effektiva, samordnade och tidiga åtgärder. Det behövs också fortsatt utveckling av arbetsmetoder för att säkerställa att barnens situation uppmärksammas och beaktas. Förmågan att erbjuda elever med funktionsnedsättning av neuropsykiatriska, sociala eller andra skäl, en skolgång som tillgodoser deras behov behöver utvecklas. Öka antalet aktiva barn och ungdomar inom fritid och kultur. Det är viktigt då det möjliggör för ungdomar att hitta sin sociala roll och för att de ska få med sig ett arbetssätt som innebär delaktighet och demokrati. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom: Ytterligare utveckling av samarbete på alla nivåer kring barn och elever med funktionsnedsättning. Gemensam kompetensutveckling i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kompetensutveckling inom Matematiklyftet på samtliga skolor för lärare som undervisar i matematik. Starta arbetsgrupp för studie- och yrkesvägledning samt entreprenöriellt lärande i grundskolan. Få fler elever att prova på olika aktiviteter. Läsprojekt i förskolan. Projektet Skapande skola. Projektet Ung scen som är ett samarbete med fyra kommuner och landstinget. 4

6 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar 2013 Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med både positiv och oförändrad utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på: Invånarnas nöjdhet vad gäller inflytandet i kommunen har förbättrats enligt medborgarundersökningen 2013 och ligger i nivå med övriga kommuners. Kommunens hemsida har gjorts om med fokus på medborgarperspektiv och tillgänglighet. När det gäller vilka möjligheter kommunen skapat för kommunikation och dialog för att göra invånarna delaktiga finns mer att utveckla. Föreningarna har ökat sina tillfällen för motionsidrott och prova på tillfällen. Antalet besökare på Ramdalen ökar. Arbete med genomförandeplaner med ökad delaktighet inom vissa verksamheter resulterar i att individer upplever ökad självkännedom och ökad tro på egna resurser. Alla berörda brukare har dock inte en aktuell och uppdaterad genomförandeplan. Kommunens behandlingsmetoder vad gäller missbruk har förändrats. Till exempel har ett behandlingshem (HVB-hem) öppnats i juli Resultatet av detta visar sig först längre fram. Mycket bra görs inom kommunens olika verksamheter. Övergripande samordning och strategisk planering för folkhälsofrågorna i stort saknas dock. Det behövs bland annat för att nå fler invånare i riskzoner och som vi idag inte kommer i kontakt med genom våra verksamheter. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har kommunens nya hemsida lanserats som ska säkerställa funktion och tillgänglighet. Arbete med att få igång ett aktivt folkhälsoråd pågår. Kommunens gång- och cykelvägnät har byggts ut ytterligare för att bland annat främja hälsa och friskvård. Genom arbete med föreningarna görs ansträngningar för att skapa aktiviteter för alla; tävlingsidrott, motionsidrott, spontanidrott, kreativ verksamhet och upplevelser. Ett utvecklingsarbete med genomförandeplaner inom berörda verksamheter pågår. Arbetssätt har ändrats för att öka tillgängligheten inom vissa verksamheter. Kommunens arbete med vård på hemmaplan har utökats. Kommunen samråder på olika sätt med kommuninvånare och brukare i de olika verksamheterna, till exempel förskole- och skolråd, pensionärsråd med mera. Under hösten startar ett mentorsprojekt för elever år. Projektet syftar bland annat till 5

7 att ge ungdomar positiva förebilder och bidra till ökad självkänsla. Fortsatta utmaningar Få igång övergripande samordning och strategiskt arbete med folkhälsofrågorna. Få fler invånare medvetna om det rika kulturoch fritidsliv som kommunen har att erbjuda och att få fler att aktivt ta del av det. Säkerställa samtliga medarbetares kompetens att kunna leva upp till krav om ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Säkerställa att alla berörda brukare har en aktuell och uppdaterad genomförandeplan som är upprättad i delaktighet. Oxelösunds behandlingscentrum har startat under året. Det fortsatta arbetet omfattar att utveckla verksamheten och att ha framgång i behandlingsarbetet. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom att följa upp det arbete som bedrivs, fortsatt arbete med Folkhälsorådet och genom att hitta nya former för marknadsföring av det som kommunen erbjuder själva och i samarbete med andra. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar 2013 Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med positiv utveckling inom området. Bedömningen grundas på: Pågående förändringsarbete inom flera verksamheter med syftet att ge högre måluppfyllelse har ännu inte gett effekt/nått sin fulla effekt. En värdegrund har arbetats fram inom Vårdoch omsorg och inarbetas nu i verksamheterna. Värdegrunden handlar om delaktighet, ett gott bemötande och trygghet. Arbetssättet inom hemvården har förändrats. Ingen ny mätning finns tillgänglig som kan bekräfta arbetet. Hemvården utvecklar lagarbete i större utsträckning för att kunna tillgodose brukarnas behov på ett bättre sätt. Antalet genomförandeplaner för berörda brukare ökar men är inom hemvården fortfarande låg (35 %). Merparten (89 %) av brukarna inom hemvården har en utsedd kontaktperson. Syftet med 6

8 kontaktpersonen är att skapa trygghet och förtroende. Nya rutiner tillämpas vid inflyttning till särskilt boende. Berörda meddelar att de känner sig lyssnade på och känner sig mer trygga och delaktiga. Arbete pågår med att skapa individinriktade aktiviteter för de som bor på särskilt boende. Många invånare deltar i Koordinatens Seniorcafé. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har verksamheterna bland annat jobbat med att skapa delaktighet i genomförandeplaner för berörda brukare. Målsättningen är att alla ska ha en genomförandeplan som innebär att verksamheten ska arbeta efter den boendes önskemål. Arbete med värdegrund har påbörjats inom vård- och omsorgsverksamheterna. Målet är att uppnå känslan av ett gott bemötande som bygger på en god kommunikation och tydlighet. Inom hemvården har också arbete skett för att öka andelen brukare med kontaktperson för ökad trygghet och förtroende. Arbetssätt har förändrats och ett planeringsverktyg införs nu i verksamheten. Insatser görs för att skapa äldreanpassade bostäder. En tillgänglighetsinventering av de kommunala bostadsområdena har påbörjats. Kustbostäder har fattat beslut om ytterligare hissinstallationer i Frösäng. Kommunen bedriver uppsökande verksamhet för äldre, ordnar seniorcafé på Koordinaten och stöder föreningar för att skapa aktiviteter för äldre. Fortsatta utmaningar Säkerställa att alla berörda brukare har aktuell genomförandeplan som är upprättad i delaktighet. Få till stånd byggande av äldreanpassade bostäder. Nå fler äldre invånare med de aktiviteter som erbjuds. Kunna leva upp till krav om ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Det ställer krav på personalens kompetens, sociala färdigheter och känsla av att skapa och förmedla ett sammanhang för varje individ. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom kompetensutveckling för berörda medarbetare, genom ökad samverkan och fortsatt arbete med att intressera byggföretag för projekt i Oxelösund. Den utbildningsinsats som sker för omvårdnadspersonal genom Europeiska socialfonden (ESF) är en viktig insats för en hållbar utveckling vad gäller kvalitén. Det finns dock deltagare som inom projektets tid troligen inte klarar att slutföra utbildningen. Det finns också fortfarande medarbetare inom organisationen som saknar relevant utbildning och nya medarbetare rekryteras som saknar utbildningen. Fortsatt behov av vård- och omsorgsutbildning kvarstår efter projekttidens avslut. För 2014 saknas medel för att slutföra utbildningsinsatsen inom ESF-projektet. Ett uppdrag till utbildningsförvaltningen om platser/år inom vård- och omsorgsprogrammet skulle lösa problemet på sikt. 7

9 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar 2013 Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med en positiv utveckling inom området. Bedömningen grundas på: Kommunens folkmängd har under årets första 7 månader ökat med 101 personer (0,9 %) och inflyttningen har under året varit högre än vanligt. Antalet besökare på kommunens webbplatser och sociala medier ökar vilket ger en bild av ett ökat intresse för besöksmålet och bostadsorten Oxelösund. Kommunens kulturarrangemang är uppskattade och omtalade och lockar även besökare från andra kommuner. Det finns ett varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Ökad nybyggnation behövs dock för att kommunen ska kunna växa och utbudet av äldreanpassade lägenheter behöver stärkas. Totalt 52 nya lägenheter har färdigställts under Under våren färdigställdes trygghetsboendet Vitsippan. Boendet fylldes upp omedelbart vilket indikerar ett stort behov. Samtal pågår om flerfamiljshus på Villabacken, flerfamiljshus samt villor längs Femörekanalen och seniorboenden på Ramdalshöjden. Kommunen syns mer i olika sammanhang och vid olika evenemang. Det kommunen anordnar och deltar i är välbesökt och ger kontakter som leder framåt i olika frågor. Enligt medborgarundersökningen 2013 har invånarnas betyg om Oxelösund som plats att bo och leva på försämrats något och kommunen ligger något under övriga kommuner. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har verksamheterna bland annat jobbat med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation. Turistbyrån och turistserviceplatser har utbildats om Oxelösund som besöksmål samt i värdskap och bemötande. Detta för att besökare ska uppleva så mycket som möjligt och vara nöjda med besöket i Oxelösund. Kommunen har arrangerat konserter, utställningar och föreställningar för alla åldrar. Mycket görs i samarbete med föreningslivet för att stärka kultur- och fritidslivet. Olika insatser görs för att tillskapa fler bostäder. Detaljplanearbete för bostäder har genomförts inom områdena Västra Femöre, Ramdalshöjden och Lastudden. Inom kort kommer dessutom ett planavtal för detaljplanering av området Villabacken att tecknas. Inventering av de kommunala lekparkerna pågår och lekparken vid Stenviksbadet har rustats upp. I Breviken har en Fontän satts upp. I stort och smått arbetar kommunen med att få alla medarbetare att vara goda ambassadörer för Oxelösunds kommun. 8

10 Fortsatta utmaningar Idag växer Oxelösund genom inflyttning, kommunens födelsenetto är negativt. För att nå en årlig befolkningstillväxt behövs därför fortsatt inflyttning som över tid ökar för att kompensera ett allt större antal invånare i högre åldrar. För ökad inflyttning krävs nybyggnation i större utsträckning än vad som sker idag. Kännedomen om våra webbplatser och sociala medier behöver öka bland invånarna i Oxelösund för att de ska bli goda ambassadörer för besöksmålet. Fler invånare kan också få kännedom om och utnyttja Oxelösunds rika kulturoch fritidsutbud. Tillsammans med näringen hitta möjligheter att förlänga turistsäsongen och även se över möjligheten att hitta nya säsonger som kan locka besökare till Oxelösund. Stärka Oxelösunds attraktivitet i såväl stort som smått genom fortsatt marknadsföring, kvalitetsarbete i verksamheterna, näringslivsarbete med mera. Det är det långsiktiga och uthålliga arbetet som på sikt kommer att ge resultat. Genom att visa en attraktiv bild kommer invånarna att känna större stolthet för platsen de bor på och vara goda ambassadörer. Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Prioriteringar 2013 I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med både positiv och oförändrad utveckling inom områdena. Bedömningen grundas på: Intensivt arbete kring ekonomin och kommunens kvalitet/resultat pågår på olika sätt. Under 2013 har hela organisationen involverats genom diskussioner på arbetsplatsträffar och i de politiska församlingarna. Att uppnå stabil ekonomi är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Det tar några år att nå hela vägen fram. Medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2013 visar att måttet hållbart medarbetarengagemang (HME) har utvecklats positivt. Varje enhet har i uppdrag att bearbeta sitt resultat samt att arbeta fram handlingsplaner i syfte att skapa en god arbetsmiljö och en god verksamhet. En övergripande handlingsplan är också sammanställd. Ledning och ledarutveckling är prioriterade områden. Den senaste medarbetarundersökningen visar att upplevelsen av det nära ledarskapet har förbättrats sedan Sjukfrånvaron är hög i några verksamheter. 9

11 När det gäller miljöpåverkan görs insatser främst internt för att reducera kommunens energiförbrukning. Externt handlar det om att minska utsläpp från enskilda avlopp och att underlätta cyklande i kommunen. I övrigt behövs övergripande miljöstrategiskt arbete och samordning av frågorna. Medel för detta har avsatts i 2013 års budget och arbetet kommer igång under slutet av året. Kommunens näringslivsklimat har förbättrats något enligt Svenskt näringslivs undersökning. En försiktig uppåtgående trend att starta nya företag i Oxelösund kan också skönjas. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har insatser bland annat gjorts kring utveckling och utbildning av kommunens medarbetare. Inom flera verksamheter har rutinerna för ekonomi och verksamhetsuppföljning utvecklats. I kommunen som helhet finns ett stort fokus kring att uppnå en stabil ekonomi. Detaljplanearbete har prioriterats för att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. På så sätt kan utsläppen från enskilda avlopp minskas. Kommunens energibolag arbetar aktivt med att hitta en lösning på att knyta ihop Nyköpings och Oxelösunds fjärrvärmenät för bättre resursutnyttjande. I samarbete med Nyköping pågår arbete med att implementera den nya avfallsplanen. Åtgärder har vidtagits för att förbättra företagsklimatet i Oxelösund. Fortsatta utmaningar Fortsätta stärka och utveckla ledarskapet i kommunen. Bland annat planeras en fortsatt satsning på utbildningen Klart ledarskap och gemensamma ledardagar. Komma igång med övergripande miljöstrategiskt arbete och finna bra arbetsformer för detta. Arbeta med miljöanpassningar inom våra verksamheter. Minska sjukfrånvaron och förbättra ohälsotalen inom några av verksamheterna. I övrigt gäller att vara uthållig i arbetet med prioriteringarna för att skapa resultat. 10

12 Personal En av kommunens övergripande prioriteringar är att vara en attraktiv arbetsgivare. Att verka för det är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att ge positiva resultat för både medborgare och medarbetare. I grunden handlar det om att både rekrytera och utveckla rätt kompetens vilket förutsätter en god arbetsmiljö, en tydlig lönebildning och kontinuerlig medarbetar-, ledar- och verksamhetsutveckling. Under våren gjordes en medarbetarundersökning för att följa upp delar av dessa områden, vilket ger en bra kunskap om inriktningen på det fortsatta arbetet. Under årets första månader har arbete med att anpassa bemanningen till rådande ekonomiska ramar fortgått och inom samtliga förvaltningar har personalneddragningar genomförts, dock inte alltid med varsel som följd. En utmaning är att fortsätta förändringsarbetet samtidigt som kommunen blir en ännu attraktivare arbetsgivare och ytterligare närmar sig Vision Faktiskt arbetad tid tillsvidare & visstid timavlönat totalt tillsvidare & visstid timavlönat totalt tillsvidare & visstid timavlönat totalt VOF 294,6 61,3 355,9 296,1 50,5 346, ,1 346,1 UF 200,1 18,6 218,7 202,9 14,6 217,5 208,5 14,4 222,9 KFF 18,0 0,0 18,0 18,6 0,0 18,6 17,2 0,6 17,8 MSF 9,6 0,0 9,6 12,2 0,0 12,2 11,8 0,0 11,8 KSF 47,6 6,1 53,7 65,4 7,8 73,2 79,2 5,4 84,6 Totalt 569,9 86,0 655,9 595,2 72,9 668,1 615,7 67,5 683,2 Observera att antalet årsarbetare är en beräkning på årsarbetare för perioden jan-aug delat på 8 mån och sedan multiplicerat med 12 mån för att få en siffra motsvarande årsbasis. Beräkningen inkluderar övertid och mertid. Den faktiskt arbetade tiden för tillsvidare- och visstidsanställda har minskat i samtliga förvaltningar, totalt med motsvarande 25,3 årsarbetare. Den arbetade tiden för timavlönat arbete har ökat med motsvarande 13,1 årsarbetare. Ökningen av timavlönat arbete återfinns både inom Vård- och omsorgs- och Utbildningsförvaltningen. Totalt har faktiskt arbetad tid under januari till augusti minskat med drygt 12 årsarbetare mellan 2012 till På Vård- och omsorgsförvaltningen beror ökningen av timavlönade med 10,8 årsarbetare på en hög korttidssjukfrånvaro bland ordinarie medarbetare, samtidigt som det skett en minskning av faktisk arbetad tid bland tillsvidareanställda för att flera medarbetare har valt att sänka sin sysselsättningsgrad. På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besparingskrav, föräldraledighet, pensionering och flytt av en medarbetare till Nyköpings kommun medfört att den faktiskt arbetade tiden minskat på förvaltningen. Den stora minskningen av faktisk arbetad tid på Kommunstyrelseförvaltningen beror till stor del på att städverksamheten flyttades till Kustbostäder under sommaren 2012 men också på neddragning av tjänster på grund av besparingar. 11

13 Antal anställda Verksamhetsnämnd Antal anställda aug. tillsv visstid totalt tillsv visstid totalt tillsv visstid totalt Vård och omsorg (VOF) Utbildning (UF) Kultur och fritid (KFF) Miljö och samhällsbyggnad (MSF) Kommunstyrelse (KSF) Totalt Totalt sett har kommunen ökat med 10 medarbetare i jämförelse med samma tidpunkt föregående år, 2 tillsvidareanställda och 8 visstidsanställda. På Vård- och omsorgsförvaltningen har antalet tillsvidareanställda ökat med 12 personer med anledning av öppnandet av Oxelösunds behandlingscentrum, hem för vård och behandling. Visstidsanställningarna har ökat med 4 personer beroende på tillfälliga anställningar inom hemvården. På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beror minskningen med 2 anställda på att en tjänstetillsättning senarelagts på grund av besparingskrav. En medarbetare har också förflyttats till Nyköpings kommun med anledning av att nämnden från årsskiftet köper mät-, kartoch GIS-verksamhet av Nyköpings kommun. På utbildningsförvaltningen innebär det oförändrade antalet medarbetare en minskning av personaltätheten i grundskolan eftersom det är fler elever i skolan än prognostiserat. Det ökade antalet visstidsanställda beror på vikariat i samband med föräldraledigheter, studier och fler barn i förskolan under våren. Minskning med 4 medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen beror på besparingar och tillfälliga vakanser. Övertid och mertid Antal timmar januari - augusti VOF UF KFF MSF KSF Totalt Antalet övertids- och mertidstimmar har totalt sett ökat mellan 2012 och De stora förändringarna återfinns på Vård- och omsorgsförvaltningen som mer än fördubblat sina övertid- och mertidstimmar. Kommunstyrelseförvaltningen har däremot minskat övertid- och mertidstimmarna med över hälften vilket till stor del beror på att städverksamheten flyttades till Kustbostäder under sommaren De främsta orsakerna till ökningen av överoch mertid inom Vård- och omsorgsförvaltningen är svårigheter med att använda personalresurser på ett effektivt sätt inom och över enheter. Vidare har det under 2013 varit svårt att rekrytera och behålla timavlönad personal vilket inneburit ökad arbetsbelastning på ordinarie personal. Övertiden och mertiden varierar på förvaltningens olika områden. Över- och mertidstimmarna på Kultur- och fritidsförvaltningen är på fortsatt låg nivå. På Utbildningsförvaltningen beror ökningen av över- och mertid till stor del på svårigheter att rekrytera vikarier vid ordinarie medarbetares frånvaro samt en ökad belastning på förskolan. I och med läroplan 2011 förändrades uppdraget från omvårdnad till ett tydligt kunskapsuppdrag vilket kräver mer tid för planering och dokumentation. 12

14 Sjukfrånvaro dag 1-4 dag dag 91- totalt dag 1-4 dag dag 91- totalt VOF 3,8 1,8 3,1 8,7 3,1 1,4 2,2 6,7 UF 3,3 1,6 2,4 7,3 3,0 0,8 1,2 5,0 KFF 1,9 0,8 0,4 3,1 1,3 0,2 0,0 1,5 MSF 3,8 0,1 0, 3,9 2,9 0,0 0,0 2,9 KSF 2,4 1,6 3,0 7,0 3,2 1,2 0,9 5,3 Totalt 3,4 1,7 2,7 7,8 3,1 1,1 1,6 5,8 Sjukfrånvaro januari till augusti i procent av timmar enligt ordinarie arbetstid Mellan januari och augusti 2012 och samma period 2013 har den totala sjukfrånvaron ökat med totalt 2 procentenheter. Alla förvaltningars sjukfrånvaro har ökat och den längre sjukfrånvaron har ökat mer än den korta. Inom Vård- och omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat med 2 procentenheter. Orsaken till ökningen är inte fullt utredd men flera förändrings- och utvecklingsarbeten är igång vilket kan upplevas belastande. Flera medarbetare har också drabbats av allvarlig sjukdom med lång sjukskrivning som följd. Den ökade korttidssjukfrånvaron på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och på Kulturoch fritidsförvaltningen beror på enstaka individer som nu är tillbaka i arbete. Den ökade sjukfrånvaron på Kommunstyrelseförvaltningen från 5,3 % 2012 till 7 % 2013 beror på att kostenheten har haft en kraftigt ökad sjukfrånvaro under våren i samband med neddragningar av personal och schemaförändringar samt med anledning av att några medarbetare drabbats av allvarlig sjukdom. Resterande enheter på kommunstyrelseförvaltningen har i snitt under samma period en låg sjukfrånvaro på totalt 1,4 %. Den mindre ökningen av korttidssjukfrånvaron på Utbildningsförvaltningen är troligen orsakad av en influensaepidemi. Den dubblerade sjukfrånvaron både mellan dag och 91- kan i några fall hänga samman med ökad arbetsbelastning. Oxelösunds kommun arbetar på många olika sätt för att skapa en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö på våra arbetsplatser där medarbetarna ges möjlighet till utveckling, delaktighet och en god hälsa. Inför 2013 har varje förvaltning, tillsammans med företagshälsovården och personalenheten gjort en plan för sitt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete under året. Planen beskriver en rad olika hälsofrämjande åtgärder som förvaltningarna har åtagit sig att genomföra. Till sin hjälp har de både företagshälsovård och personalenhet. Kommunstyrelseförvaltningen har som exempel erbjudit sina medarbetare ett friskvårdspaket under våren 2013 med en rad olika hälsoföreläsningar och prova på aktiviteter. För att fylla upp platserna har även medarbetare från andra förvaltningar bjudits in. Kommunens hälsoinspiratörer arbetar vidare och har ordnat flera gemensamma hälsofrämjande aktiviteter, bland annat gemensamma promenader och joggingpass på Jogersö. I höst inbjuder hälsoinspiratörerna bland annat till Zumbapass och hälsoföreläsningar. Personalenheten fortsätter att arrangera årliga arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Intresset för både grundutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete och fördjupningsutbildningen i höst har varit mycket stort. 13

15 Medarbetarundersökning Under vårvintern gjordes en medarbetarundersökning bland kommunens alla anställda. Undersökningen genomfördes via mailenkäter till 688 medarbetare. Svarsfrekvensen var 78 %. Undersökningen genererade ett Nöjd medarbetarindex (NMI) på 58 vilket är något bättre än i jämförelse med undersökningen 2011 då NMI var 57. Undersökningens resultat har presenterats och diskuterats på arbetsgruppnivå. Fastställda åtgärder ska dokumenteras i arbetsgruppernas planer för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Nöjd medarbetarindex (NMI) NMI VOF UF KFF MSF KSF Totalt

16 Ekonomi Ekonomisk översikt Delårsrapporten 2013 uppvisar ett positivt resultat för kommunen, 2,9 miljoner kr. För helåret 2013 bedöms resultatet bli 5,9 miljoner kr, respektive 11,4 miljoner kr när detta redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning (balanskravet). (Miljoner kr) Delårsrapportens resultat Årsprognos i delårsrapporten 2,9 6,9-0,2 20,8-1,2 5,9 11,7-0,2 25,5-3,6 Årets resultat 11,3-8,7 15,2 5,9 Resultat enl. balanskravsregeln 0,1-6,6 0,2 0,5 God ekonomisk hushållning När det gäller finansiella mål har Kommunstyrelsen beslutat att sådana ska finnas för Dessa mål har inte preciserats. För 2014 gäller enligt beslut i kommunfullmäktige resultatmål om minst 0,5 % av skatter och statsbidrag, för 2015 minst 1,0 % och för 2016 minst 1,5 %. Utifrån resultatnivån per augusti, helårsprognosen och förslaget 2014 skulle följande finansiella mål för 2013 kunna sättas. Nettokostnadsandel: Målvärde en sänkning gentemot värdet i delår 2012 till 98,2% Delår 2013 Delår ,7% 98,2% Soliditet för koncernen: Målvärde en ökning gentemot värdet i delår 2012 till 33,2 %. Delår 2013 Delår ,4% 33,2% Kommunens resultat (enligt resultaträkning inklusive återlagda reavinster): 0,5 % av skatter och statsbidrag. Delår 2013 Delår ,8% 1,4% Jämförelsen med 2012 haltar något, eftersom kommunen även 2013 kommer att erhålla AFA-pengar. Dessa finns enbart med i prognosen för helåret. De ingår inte i resultatet av de finansiella målen som presenteras ovan. Resultatmålet är uppnått för delåret Prognosen för helåret ser också positiv ut. På sikt måste kommunen upp på en högre resultatnivå för att kunna ta sig an de utmaningar som framtiden bjuder, till exempel äldre befolkning, fastigheter och nya invånare. Soliditetsmålet är också uppnått för delåret Målet för nettokostnadsandelen är inte uppnått för delåret 2013, det fattas 0,5 %. Fortsätter den positiva prognostrenden kan även detta mått vara uppnått vid helårsbokslutet. För att uppnå en stabil ekonomi kan inte verksamheten göra av med mer pengar än vad som kommer in via skatter och statsbidrag. I kommunens delårsresultat för 2012 är hela intäkten för AFA-pengarna 8,2 mkr bokförd. Detta påverkar resultatet och nyckeltalen på ett positivt sätt. Om man exkluderade de 8,2 mkr från de finansiella målen försämras dessa väsentligt, till exempel är då resultatmåttet negativt, -0,73 %. Sammantaget visar de finansiella målen att kommunen är på rätt väg. Men det krävs ett uthålligt och fortsatt arbete med att tillsammans bygga en stabil ekonomi som håller långsiktigt. 15

17 Nämndernas prognos Nämnderna prognostiserar en klart sämre prognos för helåret än delårsresultatet. (Miljoner kr) Prognos helår Delår 2013 Bokslut 2012 Delår 2012 Kommunstyrelse och övriga nämnder 0,1 4,8 2,6 2,5 Kultur- och fritidsnämnd -0,1 0,4 0,2 0,7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 0,0 0,3 1,0 1,3 Utbildningsnämnd 0,0-0,6-2,0-1,0 Vård- och omsorgsnämnd -0,3 0,2-4,6-6,1 Alla verksamheter -0,3 5,1-2,8-2,6 Kommunstyrelsen och övriga nämnder redovisar ett överskott på 4,8 miljoner kr i delårsrapporten, men beräknar ett resultat på budgeterad nivå för helåret För delåret redovisar utbildningsnämnden ett negativt resultat med -0,6 miljoner kr. Prognos för helåret är ett resultat i enlighet med budget. Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport redovisar ett resultat med 0,2 miljoner kr. Prognosen för helåret är ett underskott med -0,3 miljoner kr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat i delårsrapporten med +0,3 miljoner kr. Prognosen till årets slut är att resultatet blir som budgeterat. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat i delårsrapporten på 0,4 miljoner kr. Prognosen för helåret är -0,1 miljoner kr. 16

18 Driftredovisning Driftredovisning Avvikelse Helår 2013 (Belopp i miljoner kr) Delår Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 4,5-51,2-50,8 0,4 Övriga nämnder 0,3-2,8-3,1-0,3 Utbildningsnämnd -0,6-196,2-196,2 0,0 Vård- och omsorgsnämnd 0,2-223,3-223,6-0,3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 0,3-23,9-23,9 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,4-28,2-28,3-0,1 Summa nämnder 5,1-525,6-525,9-0,3 Reavinster -3,3 5,3 2,3-3,0 Återbetalning AFA 7,7 7,7 Oförutsett / reserv 2,7-4,0-4,0 0,0 Finansförvaltningens verksamhetskostnader 0,2-0,5-0,5 0,0 Pensionskostnader -3,3-30,9-34,0-3,1 Interna poster -0,6 48,1 47,9-0,2 Nedskrivning Citybanan 0,0-0,6-0,6 0,0 Avskrivningar 1,4-15,5-13,9 1,6 Skatteintäkter, statsbidrag -0,3 532,3 531,2-1,1 Finansiella kostnader och intäkter -0,6-1,3-4,3-3,0 Årets resultat 1,3 7,3 5,9-1,4 Avgår reavinster 3,3-5,3-2,3 3,0 Ianspråktagande av avsättningar * kompetensutveckling, Vård- och omsorg 0,0 2,0 2,0 0,0 * asfaltering, Miljö- och samhällsbyggnad 0,0 2,0 2,0 0,0 * näringslivsutveckling 0,0 0,5 0,5 0,0 Sänkt diskonteringsränta 3,3 0,0 3,3 3,3 Balanskravsresultat 7,9 6,5 11,4 4,9 AFA-försäkring Resultatet 2013 kommer att bäras upp av den återbetalning från AFA-försäkringen som aviserats, 7,7 miljoner kr (preliminär uppgift). Skatter och statsbidrag Prognosen för slutskatteavräkningen för 2012 innebär ett tillskott i kommunens redovisning. En något mindre positiv avräkning bokfördes nämligen under 2012 och förbättringen, 1,2 miljoner kr, förbättrar resultatet under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att slutskatteavräkningen 2013 blir negativ för kommunerna, varför resultatet kommer att bli -3,0 miljoner kr lägre än budget. Fastighetsavgiften kan bli 0,5 miljoner kr mindre än budgeterat och utjämningsavgiften till LSS-systemet blir 1,5 miljoner kr billigare än budgeterat. 17

19 Totalt blir utfallet för skatter och statsbidrag en negativ årsprognos på -1,1 miljoner kr. Finansnetto Finansnettots utveckling, liksom budgetavvikelsen under 2013, beror på att utdelningarna från Oxelösunds Hamn och Förab minskat erhöll kommunen 9,2 miljoner kr, ,5 miljoner kr och ,6 miljoner kr budgeterades 4,0 miljoner kr, men kommunen fick 3,8 miljoner kr. Denna minskning har skett samtidigt som låneskulderna ökat, men räntenivån sjunkit i låneportföljen. Under 2013 har diskonteringsräntan för beräkning av våra pensioner sänkts. Det betyder att pensionsskulden ökade med 3,6 miljoner kr, och detta är en finansiell kostnad. Totalt innebär detta att finansnettot blir negativt istället för att bidra till ett positivt resultat. Resultat Resultatet enligt balanskravet blir 11,4 miljoner kr (6,5 miljoner kr). Investeringar Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 20,8 miljoner kr. Dessutom har 16,2 miljoner kr tilläggsbudgeterats avseende pågående projekt från föregående år. Totalt finns 37,0 miljoner kr i investeringsbudgeten för Det största projektet avser ombyggnad för att skapa en ny förskola, Skattkistan, 5,6 miljoner kr, vilken startades i augusti. Utredning om takkonstruktionen på Ramdalens sporthall har kostat 1,5 miljoner kr. Därutöver pågår flera upprustningsprojekt, utredningar och energieffektiviseringar i olika fastigheter. Investeringar sker också i e-tjänster, verksamhets- och beslutsstödssystem, Till och med 31 augusti 2013 hade investeringsutgifter bokförts med 12,3 miljoner kr och årsprognosen pekar mot en nettoutgift på 27,0 miljoner kr. (Belopp i tusen kr) Helårs- Helår Verksamhet budget Inkomst Utgift Netto 2012 Politisk verksamhet / fastigheter Infrastruktur, skydd m.m Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Affärsverksamhet Adm. verksamheter och interna stödfunktioner Investeringsreserv, ej fördelad

20 Försäljningar Årets budget att genomföra försäljning av anläggningstillgångar, främst tomter på Lastudden, Västra Femöre, Segelvägen samt tomträtter i Fiskehamnen, uppgick till 7,1 miljoner kr. Från försäljningar har 2,4 miljoner kr flutit in under perioden och för helåret förväntas försäljningarna komma upp i 6,3 miljoner kr. Objekt utöver budget är bland annat tomtutvidgningar och försäljningar av mark i Östersviken. Finansiell ställning Anläggningskapitalet, det vill säga värdet av fastigheter, maskiner och inventarier exklusive långfristiga skulder och avsättningar var 242,6 miljoner kr (254,9 miljoner kr augusti 2012). Rörelsekapitalet, det vill säga värdet av kassa, bank, placeringar, exploateringsfastigheter och fordringar exklusive kortfristiga skulder, var positivt för första gången på lång tid, 2,0 miljoner kr (-17,5 miljoner kr). De likvida medlen har minskat sedan årsskiftet med -2,0 miljoner kr till 42,5 miljoner kr (24,5 miljoner kr i augusti 2012). Kommunens bankmedel har ökat med 7,2 miljoner kr medan bolagens bankmedel sjunkit med -11,1 miljoner kr. Övriga likvida medel har ökat med 1,9 miljoner kr. Likvida medel för koncernen är tillräcklig och troligen behöver vi inte låna mer under resten av Soliditeten visar kommunens ekonomiska uthållighet på lång sikt och anges som andelen eget kapital av totala tillgångar. I delårsrapporten uppgår den till 26,7 % (26,9 %). Försämringen är en följd av de investeringarna. I övrigt är den låga soliditeten även av redovisningsteknisk art, därför att kommunens balansräkning innefattar koncernbolagens långfristiga skulder och kommunens motsvarande fordringar på bolagen. Utan detta skulle soliditeten vara 45,0 % (45,1 %). Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av löpande pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Kommunal- och oppositionsråd och vissa deltidspolitiker har rätt till pension enligt PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda). Kommunen har två personer med visstidspension vilka ingår i avsättningar till pensioner. Pensionsskuld Kommunens pensionsskuld uppgår till 372,8 miljoner kr varav 328,9 miljoner kr inom linjen (349,8 miljoner kr varav 312,6 miljoner kr inom linjen ). Det innebär att 88,2 % (89,3 %) av den totala skulden inte redovisas som skuld i balansräkningen. Placeringsregler Vid förvaltningen av pensionsmedel kommer kommunen i första hand amortera lån och att finansiera investeringar med eget kapital (återlån i verksamhet). I andra hand kommer kommunen placera medel i säkra värdepapper såsom statspapper. I föreskrifterna för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser regleras både återlåning av pensionsmedel och övergripande placeringsstrategi. Dessa båda former av förvaltningsstrategier kan komma att kombineras över tid. Pensionskostnader Prognosen är att kostnaden för pensioner kommer att öka med 3,1 miljoner kr jämfört med budgeterade 30,9 miljoner kr. Det blir dock en minskning jämfört med 2012, från 35,2 miljoner kr till 34,0 miljoner kr, då politikernas ersättningar bokades upp. Den del som avser förtroendemännens pensioner har ökat med 0,3 miljoner kr sedan Pensionskostnader inkl löneskatt, miljoner kr 2013 delår 2012 delår Förändring avsatt till pensioner 2,4 3,1 Individuell del 7,6 9,6 Pensionsutbetalningar, inkl förvaltningskostnad 13,9 12,3 Summa 23,9 25,0 19

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89

Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89 Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat.

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat. Medborgarperspektiv Helhetssyn Dialog Tydlighet Vision Vision Kommunmål Resultat kommunmål Nämndens mål Nämndens resultat Politik Förvaltningen Förvaltningens resultat Förvaltning Enheten Medarbetaren

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer