BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Budgetuppföljning Bygg- och miljönämnden 0

2 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 3 Ekonomi... 4 Bygg- och miljönämndens verksamhet ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 4 Genomförda åtgärder för att nå budget... 4 Drift - Kommentar till helårsprognos/utfall... 4 Investering - Kommentar till helårsprognos/utfall

3 Bygg- och miljönämnden mars Beskrivning av verksamheten Bygg- och miljönämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Översiktlig och strategisk planering Detaljplanering Bygglov och anmälningsärenden inom byggverksamhet Miljö - och hälsoskydd, tillsyn Trafik - myndighetsutövning och trafikplanering Natur - strategiskt arbete Räddningstjänst Kommunstyrelsen beslutar i alla planärenden men verksamheten redovisas under Bygg- och miljönämnden där myndighetsutövningen för de olika ansvarsområdena och huvudparten av planarbetet bedrivs. Viktiga händelser under året Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år kommer samhällsbyggnadsavdelningen föreslå en aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2014 Arbete och färdigställande av flera i översiktsplanen utpekade strategier och planer kommer bedrivas under år. Exempelvis gång- och tillgänglighetsplan, cykelplan, kollektivtrafikplan, bredbandsstrategi kommer färdigställas år. Arbete avses påbörjas med vägtrafikplan, VAplan samt en tätortstäckande utvecklingsplan. Arbetet med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder. Indikationen är att antalet bygglovsärenden inte kommer att minska under (Totalt 212 st år 2014) Samtidigt är prognosen att det inte kommer att färdigställas lika många bostäder som det exeptionella år Prognosen ligger på ca 100 nya bostäder år. Byggarbetet med nya Nykvarns centrum fortsätter under år med ledningsomdragningar. Arbetet genomförs i stort sett i enlighet med tidplan och ekonomi. Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 kommer att påbörjas under hösten. I detta arbete knyts även de sista metrarna på centrumvägen ihop med väg 509. Kommunen har aktivt deltagit i samråd avseende framtagande av bygghandlingar. En ny cirkulationsplats vid väg 509/Centrumvägen kommer att anläggas av Trafikverket hösten. Trafikverket kommer även att göra en vänstersvängsficka på väg 509 in mot Mörby södra. Länsstyrelsens beslut om utökat strandskyddet (300 meter) har överklagats av kommunen till regeringen hösten Beslut väntas tas under år. Bygg- och miljönämnden har i januari 2014 fastlagt förvaltningens förslag till kontrollplan för livsmedelshantering för perioden , fortsatt arbete sker efter denna plan under år 2

4 Förvaltningen har omorganiserats under år En gemensam avdelning som hanterar all samhällsbyggnad har tillskapats, bestående av tidigare avdelning Samhällsbyggnad & Miljö samt delar av avdelningen Utredning & Projekt. Omorganisationens syfte är att skapa en enhet som i ännu högre grad samspelar kring samhällets utveckling och skapar synergieffekter. En ny chef till enheten Samhällsbyggnad har rekryterats under året och han tillträde sin tjänst den 1/ Förvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete med att utveckla det interna arbetet. Gemensam identifiering av fem stycken förbättringsområden, och arbete har även inletts på alla delarna och kommer att fortsätta år. Områdena är: 1) Tydliggöra en gemensam målbild 2) Se över arbetsbelastningen inom avdelningen 3) Få bättre koll på den interna ekonomin 4) Bättre intern ordning och reda 5) Förbättra den externa informationen Förvaltningen har gjort en gemensam översyn av hur man ska mötas inom avdelningen. Ambitionen är att ha tydliga inriktningar på respektive möte och därmed få en effektivitet i mötena. Inriktningen innebär 1) Korta möten i mindre grupper på måndagar, inriktade på kommande vecka 2) Gemensamma arbetsplatsträffar för hela avdelningen en gång per månad. 3) Gemensamma planeringsträffar för hela avdelningen en gång per månad En stor utmaning för avdelning Samhällsbyggnad är att ersättningsrekrytera ny personal för de personer som har för avsikt att under det kommande året gå i pension. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år fortsätter avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder finns angivna nedan: Tydliggöra avdelningens målbild. År : tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År : Ekonomiadministration inom avdelningen till fastighetsoch beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År : Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År : Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år : Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomför översyn av alla webbtexter under sommaren. Deltagande vid ett flertal 3

5 olika föreningars aktiviteter. Deltar vid Nykvarnsdagen. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Ekonomi Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 785 tkr vid årets slut. Utmärkt Bygg- och miljönämndens verksamhet ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Samtliga enheter inom bygg- och miljönämnden förväntas klara sin ekonomi inom tilldelad ram. Bra Genomförda åtgärder för att nå budget Flera olika delar görs avseende att öka den nya avdelningens effektivitet, och därmed indirekt säkerställa ekonomin a) Tydliggöra målbild b) Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen c) Effektivare möten d) Bättre intern ordning och reda e) Förbättra externa informationen Hösten 2014 togs ett nytt beslut om taxor för ärenden inom PBL och MB. En omvärldsbevakning kommer att ske i syfte att se hur omkringliggande kommuner avser att förändra eller inte förändra sina taxor. Drift - Kommentar till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET Aktuell budget Utfall per Helårsprognos per P rognos N ämnd - enhet B YGG- OC H M ILJÖN Ä M N D Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov Miljöansvar Summa B ygg- o ch miljö nämnd

6 För Samhällsbyggnadschefen beräknas ett budgetöverskott med ca 350 tkr pga att en tjänst som GIS samordnare ej är tillsatt ännu. För Bygglovsenheten kommer inte personalkostnaderna att utnyttjas helt pga en för närvarande vakant tjänst som handläggare. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budget med ca 200 tkr, bl a pga ett bygglov för en stor tomt på Mörby. Avslutningen av Turingeprojektet påverkar enheten Miljöansvars intäkter positivt med ca 135 tkr. I övrigt ser resterande verksamheter inom nämnden ut att följa budget. Investering - Kommentar till helårsprognos/utfall Bygg- och miljönämnden bedöms klara sin investeringsram för. Bra 5

7 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 2015-03-31 Kommunstyrelsen 0 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker...

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Nykvarns kommun

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Nykvarns kommun Budgetuppföljning -03-31 Nykvarns kommun 0 Innehållsförteckning Utveckling och framtid... 2 Omvärldsanalys... 2 Befolkningsutveckling... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Viktiga händelser...

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2008. Haninge kommun. Granskning av planprocessen

Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2008. Haninge kommun. Granskning av planprocessen Revisionsrapport 1 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2008 Haninge kommun Granskning av planprocessen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte... 4 2.3.

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3.

2. Tertial r, zor3 KS. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter april zor3. llrendet i korthet. Handlingar. april zor3. llrendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsfiirvaltningen har upprättat en tertialrapport efter april zor3. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Tertialuppföljning för Kommunstyrelsen efter

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2015-2015-05-12 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt 4 juni 2014 Anna Drevenstam och Mats Carlström Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm +46 8 660 61 10 info@publicpartner.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Samhällsekonomins utveckling 3 Lokal utveckling 5 Uppföljning mål- och resultatstyrning 8 Nämnds- och bolagsrapporter

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden 2015

Stadsbyggnadsnämnden 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2015 SOLNA STAD Stadsbyggnadsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-10-15 121 Verksamhetsplan och budget 2015 () Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer