Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013"

Transkript

1 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan. Observera att antalet tecken anges inklusive blanksteg. I webbformuläret för ansökan är det endast möjligt att skriva in text. Med den tekniska lösning som idag används är det inte möjligt att lägga in bilder, diagram etc. Webbformuläret för ansökan öppnas den 22 mars, sista dag för att skicka in ansökan är den 22 april kl Var dock uppmärksam på att teknisk support endast kan ges fram till klockan den 22 april. Uppgifter som läggs in i webbformuläret kommer att skapa två dokument: en ansökan och en utbildningsplan. Båda dessa dokument är möjliga att skriva ut, även innan samtliga uppgifter är ifyllda. De texter som kommer att utgöra underlaget till utbildningsplanen bör vara formulerade utifrån att de bland annat kommer ha studerande som målgrupp. En rekommendation är att gå igenom hela anvisningsdokumentet innan man börjar arbeta med det för att på så sätt få en överblick över samtliga frågor. Faktauppgifter Utbildningens namn Utbildningsnamnet får inte innehålla orden yrkeshögskoleutbildning, förkortningen Yh, inriktning mot eller antal yrkeshögskolepoäng. Namnet kan inte vara längre än 100 tecken (inklusive mellanslag). Ansvarig utbildningsanordnare Trafikflygarutbildning inom yrkeshögskolan får endast bedrivas av en av Transportstyrelsen godkänd Flying Training Organisation (FTO). Organisationsnummer Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. 1

2 Organisationsform Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. Postadress Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. Är adressuppgifterna i webbformuläret felaktiga, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Besöksadress Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. Är besöksadressen i webbformuläret felaktig, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Webbadress Uppgift om webbadress ska avse ansvarig utbildningsanordnare. Denna uppgift kan vara ifylld i webbformuläret om ni valt att uppge den i samband med ansökan om användarkonto. Är webbadressen i webbformuläret felaktigt, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Behörig företrädare för utbildningsanordnaren Behörig företrädare för utbildningen avser Accountable Manager. Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. Är uppgiften i webbformuläret felaktig, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Kontaktperson för ansökan Avser den person som har kunskap om innehållet i ansökan och som myndigheten kan komma att kontakta. Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare 2

3 Redovisa eventuella övriga godkända FTO:er som deltar i genomförandet av utbildningen. Ange deras företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson, telefonnummer dagtid, e-postadress samt en kort beskrivning av deras roll i utbildningen i tabellen nedan. Om ni avser att använda er av övriga utbildningsanordnare, exempelvis för kurser inom human factors ange deras företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson, telefonnummer dagtid, e-postadress samt en kort beskrivning av deras roll i utbildningen i tabellen i webbansökan. OBS! Kryssfrågorna gällande ev. Dotterbolag samt Upphandlad är inte tillämpliga för ansökan gällande Trafikflygare och ska därför inte fyllas i. Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Ange utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng. 5 yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Använd endast siffror. Observera att en yrkeshögskoleutbildning till Trafikflygare måste omfatta minst 400 yrkeshögskolepoäng Utbildningens studietakt Utbildningen kan endast genomföras på heltid. Utbildningsort Ange den ort där huvuddelen av den sökta utbildningen genomförs. Utbildningens studieform Trafikflygarutbildning får inte genomföras på distans. Utbildningsomgångar, Starttidpunkt och antal studerandeplatser I den här ansökningsomgången beslutas om utbildningar vars första omgång startar under våren 2014 med totalt 20 årsplatser. För dessa 20 årsplatser gäller myndighetens beslut t o m Beslutet avser fyra utbildningsomgångar. Fyll i tabellen. Omgång 1: Avser första start 2014 och starttidpunkt under året väljs perioden jan-juni. 3

4 Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen Enligt 1 kap 3 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan krävs det att en utbildning svarar mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället för att den ska få ingå i yrkeshögskolan. En tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll är därför av stor betydelse när myndigheten ska besluta om vilka utbildningar som kan beviljas. Beskrivningen av efterfrågan bör därför stödjas av sakliga och relevanta underlag. Det kan till exempel vara studier av efterfrågan på kompetens som branschen eller andra intressenter utfört såväl som uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Tillväxtverket eller andra som utför studier kring sysselsättning och arbetsmarknad. Indikatorer på efterfrågan inom yrkesrollen kan till exempel vara andelen anställda jämfört med andelen arbetssökande inom yrkesrollen, antalet lediga jobb, tillgången på sökande med efterfrågad kompetens vid rekrytering inom yrket samt pensionsavgångar inom yrket. Om möjligt redovisa gärna den faktiska efterfrågan såsom exempelvis i vilken omfattning företagen planerar att anställa de kommande 3-5 åren. Redogör för vilka kompetenskrav relevant arbetsliv, t ex branschorganisationer, har gett uttryck för gällande den aktuella yrkesrollen. Exempelvis vilka certifikat som behövs, antal flygtimmar för att vara anställningsbar. Beskriv också de kontakter ni haft med företag i branschen för att komma fram till dessa kompetenskrav. (max 2000 tecken) Statligt finansierad trafikflygarutbildning syftar främst att tillgodose den svenska marknaden. Beskriv därför efterfrågan utifrån ett nationellt perspektiv idag och på 3-5 års sikt (max 5000 tecken) Beskriv hur ni har kommit fram till ovanstående redogörelse av efterfrågan på den yrkesroll som ansökan syftar till, vad ni grundar era slutsatser på och hur eventuell samverkan med andra parter på arbetsmarknaden sett ut. (max 2500 tecken) Redogör för vilka faktorer som kan komma att påverka efterfrågan på den aktuella yrkesrollen, både negativt och positivt. (max 2500 tecken) 4

5 Arbetslivsanknytning Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande Enligt 6 lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska utbildningen präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Arbetslivet ska aktivt medverka i yrkeshögskoleutbildningarna. Att utbildningsanordnaren tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen är därför av stor betydelse när myndigheten beslutar om vilka utbildningar som beviljas statligt stöd. Uppge de företag alternativt de organisationer som aktivt har medverkat vid framtagandet av utbildningen och utbildningsplanen. Uppge företag/organisation, kontaktperson, stationeringsort, telefon, e-post, medverkan vid planering och framtagandet av utbildningen, om de har för avsikt att ta emot studerande inom ramen för LIA samt om de har för avsikt att medverka i ledningsgruppen för utbildningen. Myndigheten kan komma att ta kontakt med nämnda företag, organisationer och/eller myndigheter som en del i handläggningen av ansökan. Beskriv hur samverkan med arbetslivet har sett ut i framtagandet av utbildningen. Beskriv även vem eller vilka som har tagit initiativ till aktuell ansökan. (max 2500 tecken) En stor del av en Yh-utbildning genomförs i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Alla utbildningar innehåller därför arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. Det vanligaste är att utbildningen har LIA-perioder (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Utmärkande för LIA är att den studerande under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper han eller hon fått under utbildningen i en verklig situation. Det innebär att de studerande får känna på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång och varva teori och praktik. Arbetsgivaren får även möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare. Representanter från arbetslivet fyller en viktig funktion i planeringen av en utbildning och ska ställa krav på innehållet. Arbetslivet ska även medverka i utbildningen och vara med och påverka under resans gång. Det gör de bland annat genom att vara föreläsare, delta i skarpa projekt, ta emot studiebesök samt genom att erbjuda LIA-platser. Exempel på LIA kan vara viss simulatorträning, medföljande observatör i ett flygplan med tvåpilotsystem, LIA kan även med fördel utföras i form av andra arbetsuppgifter inom ett flygbolag eller på en flygplats. Beskriv hur ni kommer att arbeta med anskaffning av LIA-platser till utbildningen. Beskriv även hur ni kommer att kvalitetssäkra LIA-platsernas lämplighet utifrån utbildningens övergripande mål. (max 2500 tecken) Medfinansiering 5

6 Enligt 5 kap 5 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska myndigheten vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning finansieras av arbetslivet. Beskriv på vilket sätt och i vilken omfattning arbetslivet kommer att medverka till finansiering av utbildningen. Organisation och ledning av utbildningen Ledningsgruppens arbete och ansvar För varje utbildning inom yrkeshögskolan ska det finnas en ledningsgrupp. Om en utbildningsanordnare är ansvarig för flera utbildningar, får ledningsgruppen vara gemensam för dessa. Observera dock att enligt 4 kap 3 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan så ska en ledningsgrupps arbetslivsföreträdare bestå av företrädare för det arbetsliv som berörs av utbildningen. Ledningsgruppens ansvar regleras i 4 kap 2 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Där framgår följande: 2 Ledningsgruppen för utbildningen ska 1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten, 2. anta sökande till utbildningen, 3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12, 4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och 5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Beskriv hur ledningsgruppen konkret kommer att medverka i utbildningens genomförande samt hur den kommer att arbeta för att säkerställa att utbildningen bedrivs enligt lag och förordning. Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningar, ska ni beskriva hur ledningsgruppen kommer att fungera i just denna sökta utbildning. (max 2000 tecken) Vägledning Enligt 2 kap 3 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska den ansvariga utbildningsanordnaren se till att det finns vägledning som studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning. Beskriv på vilket sätt ni erbjuder vägledning utifrån förordningens krav. Utbildningsledare Enligt 4 kap 6 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska det finnas en person, här benämnd utbildningsledare, som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Denna 6

7 person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Personen ska vara utsedd av utbildningsanordnaren. Beskriv utbildningsledarens roll och ansvar i utbildningens genomförande. Beskriv särskilt hur utbildningsledaren verkar för att utbildningen utvecklas. (max 1500 tecken) Undervisande och handledande personal Enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning som de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska även se till att kompetensutveckling anordnas för de personer som anlitas för undervisning eller handledning. Redovisa era krav vad gäller kompetens och kvalifikationer för undervisande och handledande personal inom den sökta utbildningen. Ange hur ni avser att arbeta med kompetensutveckling för undervisande och handledande personal. (max 2000 tecken) Jämställdhet Enligt 3 lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska verksamheten inom yrkeshögskolan utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. I synnerhet ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Beskriv ert systematiska arbete för att främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Beskriv även hur ni som utbildningsanordnare uppmuntrar både män och kvinnor att söka utbildningen. (max 2000 tecken) Ekonomisk planering Statsbidrag/särskilda medel 7

8 Vid beräkningen av statsbidrag eller särskilda medel ska Myndigheten för yrkeshögskolan särskilt beakta de faktiska kostnaderna för utbildningen och hur det samlade ekonomiska ansvaret för en utbildning delas mellan staten, arbetslivet och andra finansiärer. Eftersom utbildningens faktiska kostnader först kan redovisas i slutet av utbildningen, beaktas de budgeterade totalkostnaderna vid utbildningens start för en utbildningsomgång. Genom att göra en kostnadsbudget, se Yh-myndighetens mall samt anvisningar på får ni fram ett underlag för utbildningens budgeterade kostnader. Kostnaderna för en årsplats på heltid får uppgå till högst kronor och högst per utbildningsplats. Modulbaserad eller Integrerad utbildning Kommer utbildningen att genomföras i modulbaserad eller integrerad form? Ledningsstrukturer och befattningshavare Beskriv ledningsstrukturer och befattningshavare. Namnge accountable manager (ansvarig chef eller VD), head of training (skolchef), chief flying instructor (ansvarig för all flygrelaterad utbildning), chief ground instructor (ansvarig för flygteori) samt quality manager (kvalitetsansvarig), Miljömässiga förutsättningar 1. Miljödomstolen utfärdar tillstånd för aktuell flygplats. På vilket sätt anser ni att ni uppfyller de miljökrav enligt beslutet som gäller för er som utbildningsanordnare? 2. Ange hur ni systematiskt arbetar med miljöfrågor som främjar en hållbar utveckling. Ex. grön inflygning. Andra praktiska förutsättningar 1. Vilka praktiska förutsättningar utöver de som anges i Transportstyrelsens tillstånd anser ni att ni har för att kunna bedriva trafikflygarutbildning med hög kvalitet? Exempel på praktiska förutsättningar kan vara utbildningsmaterial/utrustning i form av flygplansflotta och simulatorutrustning. 2. Vilken/vilka flygplatser kommer utbildningen att operera ifrån? Transportstyrelsens verksamhetskontroll Uppge eventuella anmärkningar vid senaste verksamhetskontrollen av Transportstyrelsen. 8

9 Övrigt Här finns möjlighet att ange uppgifter som ni anser inte framgått under övriga frågor men som ni anser vara av vikt för myndigheten att känna till. 9

10 Anvisningar till utbildningsplanen Enligt 2 kap 7 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska det finnas en utbildningsplan för varje utbildning. Den ska vara ett övergripande dokument som anger bl.a. utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och utbildningsanordnare. Om ansökan beviljas kommer utbildningsplanen tillsammans med uppgifter från ansökan att dels fungera som en närmare specifikation av utbildningens innehåll, dels som en informationstext för utomstående, särskilt potentiella sökande. Utbildningsplanen utgör även ett underlag för myndighetens tillsyn av utbildningen. En del uppgifter som kommer finnas med i den färdiga utbildningsplanen har redan angivits på annat håll i webbformuläret. Dessa kommer att laddas ner automatiskt på rätt ställe i den färdiga utbildningsplanen. Ett försättsblad med utbildningens namn, omfattning, utbildningsnummer etc. genereras av systemet. I detta webbformulär ska ni ange resterande texter så att utbildningsplanen blir komplett. Grunduppgifter Utbildningens namn Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Studieform Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Studieort Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Ansvarig utbildningsanordnare Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Uppgifter om övriga utbildningsanordnare Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. 10

11 Undervisning på engelska Enligt 2 kap 6 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan får undervisning bedrivas på engelska, om det är befogat utifrån arbetsmarknadens behov. Denna utbildning kommer att bedrivas helt på engelska delvis på engelska (kryssfråga) Om utbildningen kommer att bedrivas på engelska motivera varför. Utbildningen Examen och examenskrav För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen. Myndigheten gör bedömningen att en utbildning till trafikflygare kommer att omfatta yrkeshögskolepoäng. Minimikravet är dock att utbildningen ska omfatta 400 yrkeshögskolepoäng för att erhålla kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Lärande i arbete (LIA) ska utgöra minst 25 procent av det totala antalet poäng. I utbildningen ska det även ingå ett självständigt arbete (examensarbete). Examenskraven genereras utifrån ovan angiven examen. Examensbenämningen genereras utifrån utbildningens namn. Utbildningens mål Enligt 6 lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska yrkeshögskoleutbildningar ge sådana teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet. Myndigheten har valt att definiera denna övergripande målsättning som den kombination av kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att utöva en given yrkesroll, delvis utifrån den Europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande som Sverige godkände För mer information se: Utbildningens mål kommer att ligga till grund för utbildningens beskrivning vid framtagandet av Europass, se vidare information Kunskaper är resultat av tillgodogörande av information genom lärande. Kunskaper utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller 11

12 studieområde. Kunskaper kan vara erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska. De kan ha förvärvats i praktiska situationer i vardagsliv i arbetsliv eller i olika studiesituationer. Färdigheter är förmågan att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter och lösa problem. Färdigheterna kan beskrivas som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande och innovativa lösningar) eller som praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap ). Kompetenser är förmågan att använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna, att samarbeta och ta ansvar i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling. Ansvar, självständighet och värderingsförmåga är centrala begrepp. Fyll i vilka yrkesroller utbildningen leder till. Ange i första hand de yrkesroller som finns tillgängliga i Standard för svensk yrkesklassificering 1996 SSYK. Sökfunktion för yrken finns på: Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Kurser Enligt 2 kap 6 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska utbildningen bedrivas i form av en eller flera kurser. Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform. Därför är det viktigt att kursinnehållet samt de kunskaper, färdigheter och kompetenser som avses i varje kurs ger uttryck för detta. Observera följande: - Varje LIA-period räknas som en kurs och ska ha en egen kursplan där innehåll och mål anges. - Minst 25 procent av kurserna ska utgöras av LIA. - Examensarbete ska vara en egen kurs där innehåll och mål anges i kursplanen - Som betyg används Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. Detta gäller samtliga kurser, även LIA och examensarbetet. Kursplaner ska inte skickas in till Myndigheten för yrkeshögskolan men ska finnas färdiga hos utbildningsanordnaren när utbildningen startar och vara fastställda av utbildningens ledningsgrupp. Kontrollera noga så att summan av kurspoängen i kurslistan stämmer överens med utbildningens totala poäng. Ange kursens namn, omfattning i antal yrkeshögskolepoäng samt en översiktlig beskrivning av kursens mål och innehåll. Kryssa i om kursen är valbar. (max 1000 tecken/kurs) Examensarbete 12

13 Examensarbetet bör utformas så att det ger den studerande möjligheten att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som har erhållits under utbildningen. Ett examensarbete kan även vara kopplat till de arbetslivsanknutna lärsituationer som har förekommit i utbildningen. Examensarbete är obligatoriskt för utbildningar som syftar till Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Tillgodoräknande Enligt 2 kap 12 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan anges att en studerande för en del av utbildningen ska kunna få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande åberopar är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. En studerande ska även kunna få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. Tillgodoräknande kan göras för både hel och del av kurs. Då relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser inte alltid är dokumenterade kan identifiering, bedömning och dokumentation av reell kompetens behövas. Ledningsgruppen för utbildningen ska pröva alla frågor om tillgodoräknande. Beskriv de rutiner som kommer att tillämpas när studerande önskar tillgodoräkna sig delar av utbildningen. Beskriv även hur processen kommer att dokumenteras. (max 2000 tecken) Undervisning i svenska med yrkesinriktning Observera! Här ska ni kryssa nej av den anledningen att det inte är tillämpligt för utbildningar till Trafikflygare. Tillträde till utbildning En utbildning inom yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som uppfyller behörighetsvillkoren för utbildningen. Villkoren prövas i två steg; först behörighet till yrkeshögskolan och sedan de eventuella särskilda förkunskaperna som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen. Tillsammans utgör de behörighetskraven för en utbildning, se 3 kap 1-4 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Anordnaren bör alltid ha tydliga rutiner för hur prövningen av behörighet utifrån samtliga behörighetspunkter går till samt hur denna process dokumenteras. 13

14 Behörighet till yrkeshögskolan Härmed intygar behörig företrädare att behörighetskraven i 3 kap 1-4 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan tagits del av samt att om utbildningen beviljas kommer antagningsprocessen att genomföras i enlighet med dessa. (kryssfråga) Särskilda förkunskaper Särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan kan enligt 3 kap 3 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan utgöras av Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för Andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för Det är utbildningsanordnaren som avgör dessa villkor utifrån de studerandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Det är väsentligt för potentiella studerande att känna till vilka underlag som anordnaren tänker begära in för att kunna avgöra om de har de efterfrågade särskilda förkunskaperna. Ange de krav på särskilda förkunskaper som är nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om krav på kurser från gymnasiet anges, bör det framgå vilken betygsnivå som krävs. Om yrkeserfarenhet anges, bör krav på längd och/eller förvärvad kompetens framgå. Välj en eller flera av de kategorier som finns nedan och skriv en närmare specificering av de avsedda förkunskaperna i rutorna efter varje kategori. Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper. (max 200 tecken) Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för. (max 200 tecken) Andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Exempelvis elevtillstånd utfärdat av Transportstyrelsen, godkänd flygpsykologisk lämplighetsprövning i de delar som omfattar kognitiva kapaciteter inom centrala områden som perception, logik/analys, minneskapacitet, spatial kapacitet samt simultankapacitet. (max 200 tecken) Om utbildningen ställer krav på särskilda förkunskaper, motivera varför dessa är nödvändiga. Om utbildningen inte ställer krav på särskilda förkunskaper, ska även detta motiveras. Hur fastställer ni de sökandes behörighet med hänsyn taget till samtliga behörighetspunkter enligt 3 kap 1. Beskriv även hur dokumentation och beslut hanteras. (max 2000 tecken) 14

15 Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, ska de sökande rangordnas enligt på förhand angivna urvalsgrunder, se 3 kap 5-6 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Urvalets syfte är att rangordna behöriga sökande. De urvalsgrunder som anges i förordningen är betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Ett särskilt prov kan vara både muntligt eller skriftligt. Alla som har förklarats behöriga till en utbildning måste kunna hanteras och ha likvärdiga möjligheter i urvalsprocessen. Utbildningsanordnaren bestämmer vilka urvalsgrunder som ska användas. Det är viktigt att ha en urvalsmodell som genom att använda den lämpligaste kombinationen av urvalsgrunderna resulterar i att de individer som är bäst lämpade för att tillgodogöra sig utbildningen antas i första hand. Lika viktigt är det att urvalsprocessen är tydlig och begriplig inte minst för de sökande, och att den kan hantera samtliga behöriga sökande. Underrepresenterat kön bör inte användas som urvalsgrund. Det är ledningsgruppen för utbildningen som antar de studerande. Vilka urvalsgrunder ni kommer att använda kryssa för de ni kommer att använda. Beskriv vad som ger poäng i urvalet under respektive urvalsgrund som ni använder. Ange även maxpoängen för respektive urvalsgrund. (max 1000 tecken per urvalsgrund) Betyg Särskilt prov Tidigare utbildning Yrkeserfarenhet (kryssruta) Redogör för hur ni kommer att genomföra urvalsprocessen samt hur ni avser att dokumentera processen från det att urvalsprocessen startat till dess att antagningen är beslutad. (max 3000 tecken) 15

16 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningen ska ge teoretisk förankring inom yrkesområdet och väsentligen genomföras i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Undervisningsmetoder som ofta används i utbildningar är t.ex. projektarbeten, laborationer, självstudier, seminarier, klassrumsundervisning, föreläsningar, studiebesök, praktiska fallstudier och LIA. Former för kunskapskontroll som ofta används är skriftliga och muntliga prov, grupparbeten, uppsatser, projektarbeten, praktiska prov, etc. Beskriv hur ni kommer att lägga upp och organisera utbildningen för att ge samtliga studerande goda förutsättningarna att nå de beskrivna utbildningsmålen. (max 3000 tecken) Beskriv hur ni kommer att samarbeta med arbetslivet för att åstadkomma ett arbetslivsanknutet lärande i utbildningen: I samtliga kurser förutom LIA? Beskriv hur ni kommer att kvalitetssäkra LIA-platsernas lämplighet utifrån utbildningens övergripande mål. Beskriv hur de studerande förbereds inför LIA-perioden/perioderna så att de får en möjlighet att koppla samman de praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs i den framtida yrkesutövningen? Ange vilka metoder för kunskapskontroll ni kommer att använda i utbildningen.. Motivera era val kortfattat. Beskriv ert arbete med betygskriterier och betygskrav. (max 2000 tecken) Entreprenörskap i utbildningen Entreprenörskap handlar om företagsamhet i en vidare mening. Med denna kompetens avses exempelvis förmågan att tänka nytt, se möjligheter, ta initiativ, omsätta idéer till handling, problemlösning, ta ansvar och samarbeta. Det kan även handla om att den studerande får en förståelse för hur branschen fungerar och hur mervärde skapas. Beskriv i vilken utsträckning och på vilket sätt utbildningen utvecklar de studerandes entreprenöriella kompetenser. 16

17 Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar Ange ett genomsnitt för antalet lärar- och handledarledda timmar per vecka i den skolförlagda delen (ej LIA). Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Ange ett genomsnitt för antalet timmar, handledarledda, per vecka under den arbetsplatsförlagda delen (LIA). Kvalitetsarbete Kvalitetssäkring av utbildningen Utbildningar inom yrkeshögskolan ska motsvara arbetslivets krav, och utbildningens relevans för yrkeskunnandet bör därför vara central när utbildningen kvalitetssäkras. Av den anledningen anger 4 kap förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan att en ledningsgrupp där flertalet av ledamöterna i ledningsgruppen företräder arbetslivet ska ansvara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQARF) ska vara till hjälp för medlemsstaterna i deras arbete med att ständigt förbättra sina yrkesutbildningssystem. Referensramen föreslår en kvalitetssäkrings- och förbättringscykel i fyra steg som består av planering, genomförande, utvärdering och översyn. Utbildningsmålen, dvs. att de studerande går ut från en yrkesutbildning och har de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att vara verksam i den beskrivna yrkesrollen, utgör de övergripande målen för verksamheten mot vilket kvalitetssäkringsarbete ska sträva. Att enbart följa lagar och förordningar är inte ett kvalitetsmål i sig då det är ledningsgruppens ansvar. Organisatoriska faktorer såsom resursanpassning utgör inte heller direkta mål för kvalitetssäkring utan är snarare medel för att uppnå de övergripande utbildningsmålen. Utvärderingsfasen: Vilket underlag kommer att granskas för att avgöra om de studerande är på väg mot utbildningens mål? Har ni några särskilda kvalitetsindikatorer? Hur kom ni fram till just dessa? Av vem och hur kommer underlaget att sammanställas? Hur kommer denna process att dokumenteras? (max 2000 tecken) Översyn: Hur kommer granskningsresultatet att användas? Det är ledningsgruppen som har det övergripande ansvaret för att bedriva kvalitetsarbete men hur är det tänkt att det ska utföras, t.ex. vem gör vad när brister upptäcks? Hur säkerställer ledningsgruppen att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs? Hur kommer denna process att dokumenteras? (max 2000 tecken) 17

18 Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning En väl fungerande organisation och en tydlig och effektiv ansvarsfördelning är av stor vikt för utbildningens kvalitet och resultat. Hur sköts administrationen för utbildningen? Hur ser ansvarsfördelning ut, för att säkerställa att utbildningen kommer att genomföras enligt ansökans beskrivning? Beskriv ansvarsfördelningen inom organisationen avseende den tänkta utbildningen. (max 2500 tecken) Studerandeinflytande Enligt 4 kap 7 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska de studerande ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande. Detta ska gälla för såväl bunden undervisning som utbildning med distansupplägg. Beskriv hur ni säkerställer att de studerande har ett reellt och systematiskt inflytande i utbildningen. (max 2000 tecken) 18

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016 Detta dokument innehåller de frågor som utgör 2016 års ansökan om att ingå i yrkeshögskolan vad gäller Trafikflygarutbildningar

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Bilaga till Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Anvisningar till ansökan gällande Trafikflygarutbildning civilt flyg, med studerandeavgifter för ansökningsomgång 2016 Detta

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och kulturutbildningar 2014 Anvisningar till ansökan

Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och kulturutbildningar 2014 Anvisningar till ansökan Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar 2014 års ansökan om överföring av statligt

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015 YH2000, v1.4, 2013-03-05 1 (24) Diarienr: MYH 2015/732 Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015 Detta dokument innehåller frågorna i ansökningsformuläret för ansökningsomgången för YH 2015.

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar

Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar YH1000, v1.0, 2010-06-12 1 (12) Diarienr: YH 2011/451 Ansökningsomgång 2011 för kompletterande utbildning Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 1 (29) ANSÖKNINGSOMGÅNG 2016 Maj 2016 MYH 2016/423, MYH 2016/425 Bilaga till Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2016 Detta

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

Åtgärder för att inordna pilotutbildning inom yrkeshögskolan.

Åtgärder för att inordna pilotutbildning inom yrkeshögskolan. Åtgärder för att inordna pilotutbildning inom yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapporteringar 2012 YH1009, v1.3, 2012-01-13 1 (7) Datum: 2012-04-11 Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

uppmärksammas innovativa utbildningar som ger kompetens för nya yrken och som kan komma att få betydelse på den framtida arbetsmarknaden.

uppmärksammas innovativa utbildningar som ger kompetens för nya yrken och som kan komma att få betydelse på den framtida arbetsmarknaden. Förord Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en välutbildad befolkning. Utbildningspolitiken lägger grunden för den enskildes möjligheter att skaffa sig den kompetens som behövs för att etablera

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan

Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan Anvisningarna utgår från den struktur på webbansökan som gäller för den ordinarie

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare Sida 1 av 5 Avsiktsförklaring För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare I ansökan anger utbildningsanordnaren upp till 25 referenspersoner som på olika

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 Tid: 2015-10-20 kl. 9.00-12.00 Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola 92 RJL 2015/ 1684 Remiss en stärkt

Läs mer

SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare. Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm

SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare. Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm 2016-04-07 Vad är yrkeskunnande? En kombination av Kunskaper, Färdigheter och Kompetenser inom det arbets-/yrkesområde

Läs mer

Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan?

Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan? Pilotutbildning i yrkeshögskolan Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan? Margareta Landh 2011-11-16 Innehåll Bakgrund Nuläge Myndighetens förslag om pilotutbildning

Läs mer

Utveckling av yrkeshögskolan

Utveckling av yrkeshögskolan Utveckling av yrkeshögskolan Malin Palm Linda Wiklund Lag och förordning Regeringens direktiv Arbetsmarknadens efterfrågan Referenstagning Referenstagning Utbildningens upplägg och innehåll Befintligt

Läs mer

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet några reflektioner från Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. myh.se

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. myh.se En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken Västerås 2016-03-03 09.30 10.00 Registrering 10.00-12.00 Förmiddagens gemensamma program

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se Tillsyn inom yrkeshögskolan 19 utredare, 2 administratörer, 2 jurister Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning Vi ska utöva tillsyn över utbildningarna inom vårt verksamhetsområde. Vi ska säkerställa

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

SeQF och ansökan YH. myh.se

SeQF och ansökan YH. myh.se SeQF och ansökan YH Hur hänger SeQF ihop med YH? Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 3 Referensramen består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till denna förordning.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap

Tjänsteskrivelse. Remiss En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-09-18 Vår referens Jonas Jonsson Strateg jonas.o.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2017 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Agenda 1) Lag och förordning om ekonomi/finansiering 2) Uppbyggnad av budget och schablonerna

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Särskild utredare: Anders Franzén Sekreterare: Dan Fagerlund Helena Nybom Roger Karlsson Lagkedjan 1. Kommittédirektiv 2. SOU 3. Remiss till

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn april 2016 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Fotograf, framsida: Roger Strömberg. Övriga fotografer: Camilla Saxell, Ulf Axelsson, Malin Landgren, Kristian Johansson, Axel Siljebratt, Adam Bankhead, Martin Möller. Form och innehåll: Eslövs

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet. Information YH-GIS 5, 2016

Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet. Information YH-GIS 5, 2016 Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet Information YH-GIS 5, 2016 Information: Folkuniversitetet Yrkeshögskolan Utbildningens innehåll Utbildningens upplägg Förväntningar Frågor Folkuniversitetet,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh

1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh 1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh Sammanfattning av utredningen Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

En bättre yrkeshögskola

En bättre yrkeshögskola Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) En bättre yrkeshögskola Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer