Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013"

Transkript

1 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan. Observera att antalet tecken anges inklusive blanksteg. I webbformuläret för ansökan är det endast möjligt att skriva in text. Med den tekniska lösning som idag används är det inte möjligt att lägga in bilder, diagram etc. Webbformuläret för ansökan öppnas den 22 mars, sista dag för att skicka in ansökan är den 22 april kl Var dock uppmärksam på att teknisk support endast kan ges fram till klockan den 22 april. Uppgifter som läggs in i webbformuläret kommer att skapa två dokument: en ansökan och en utbildningsplan. Båda dessa dokument är möjliga att skriva ut, även innan samtliga uppgifter är ifyllda. De texter som kommer att utgöra underlaget till utbildningsplanen bör vara formulerade utifrån att de bland annat kommer ha studerande som målgrupp. En rekommendation är att gå igenom hela anvisningsdokumentet innan man börjar arbeta med det för att på så sätt få en överblick över samtliga frågor. Faktauppgifter Utbildningens namn Utbildningsnamnet får inte innehålla orden yrkeshögskoleutbildning, förkortningen Yh, inriktning mot eller antal yrkeshögskolepoäng. Namnet kan inte vara längre än 100 tecken (inklusive mellanslag). Ansvarig utbildningsanordnare Trafikflygarutbildning inom yrkeshögskolan får endast bedrivas av en av Transportstyrelsen godkänd Flying Training Organisation (FTO). Organisationsnummer Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. 1

2 Organisationsform Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. Postadress Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. Är adressuppgifterna i webbformuläret felaktiga, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Besöksadress Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. Är besöksadressen i webbformuläret felaktig, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Webbadress Uppgift om webbadress ska avse ansvarig utbildningsanordnare. Denna uppgift kan vara ifylld i webbformuläret om ni valt att uppge den i samband med ansökan om användarkonto. Är webbadressen i webbformuläret felaktigt, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Behörig företrädare för utbildningsanordnaren Behörig företrädare för utbildningen avser Accountable Manager. Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto. Är uppgiften i webbformuläret felaktig, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Kontaktperson för ansökan Avser den person som har kunskap om innehållet i ansökan och som myndigheten kan komma att kontakta. Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare 2

3 Redovisa eventuella övriga godkända FTO:er som deltar i genomförandet av utbildningen. Ange deras företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson, telefonnummer dagtid, e-postadress samt en kort beskrivning av deras roll i utbildningen i tabellen nedan. Om ni avser att använda er av övriga utbildningsanordnare, exempelvis för kurser inom human factors ange deras företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson, telefonnummer dagtid, e-postadress samt en kort beskrivning av deras roll i utbildningen i tabellen i webbansökan. OBS! Kryssfrågorna gällande ev. Dotterbolag samt Upphandlad är inte tillämpliga för ansökan gällande Trafikflygare och ska därför inte fyllas i. Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Ange utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng. 5 yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Använd endast siffror. Observera att en yrkeshögskoleutbildning till Trafikflygare måste omfatta minst 400 yrkeshögskolepoäng Utbildningens studietakt Utbildningen kan endast genomföras på heltid. Utbildningsort Ange den ort där huvuddelen av den sökta utbildningen genomförs. Utbildningens studieform Trafikflygarutbildning får inte genomföras på distans. Utbildningsomgångar, Starttidpunkt och antal studerandeplatser I den här ansökningsomgången beslutas om utbildningar vars första omgång startar under våren 2014 med totalt 20 årsplatser. För dessa 20 årsplatser gäller myndighetens beslut t o m Beslutet avser fyra utbildningsomgångar. Fyll i tabellen. Omgång 1: Avser första start 2014 och starttidpunkt under året väljs perioden jan-juni. 3

4 Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen Enligt 1 kap 3 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan krävs det att en utbildning svarar mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället för att den ska få ingå i yrkeshögskolan. En tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll är därför av stor betydelse när myndigheten ska besluta om vilka utbildningar som kan beviljas. Beskrivningen av efterfrågan bör därför stödjas av sakliga och relevanta underlag. Det kan till exempel vara studier av efterfrågan på kompetens som branschen eller andra intressenter utfört såväl som uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Tillväxtverket eller andra som utför studier kring sysselsättning och arbetsmarknad. Indikatorer på efterfrågan inom yrkesrollen kan till exempel vara andelen anställda jämfört med andelen arbetssökande inom yrkesrollen, antalet lediga jobb, tillgången på sökande med efterfrågad kompetens vid rekrytering inom yrket samt pensionsavgångar inom yrket. Om möjligt redovisa gärna den faktiska efterfrågan såsom exempelvis i vilken omfattning företagen planerar att anställa de kommande 3-5 åren. Redogör för vilka kompetenskrav relevant arbetsliv, t ex branschorganisationer, har gett uttryck för gällande den aktuella yrkesrollen. Exempelvis vilka certifikat som behövs, antal flygtimmar för att vara anställningsbar. Beskriv också de kontakter ni haft med företag i branschen för att komma fram till dessa kompetenskrav. (max 2000 tecken) Statligt finansierad trafikflygarutbildning syftar främst att tillgodose den svenska marknaden. Beskriv därför efterfrågan utifrån ett nationellt perspektiv idag och på 3-5 års sikt (max 5000 tecken) Beskriv hur ni har kommit fram till ovanstående redogörelse av efterfrågan på den yrkesroll som ansökan syftar till, vad ni grundar era slutsatser på och hur eventuell samverkan med andra parter på arbetsmarknaden sett ut. (max 2500 tecken) Redogör för vilka faktorer som kan komma att påverka efterfrågan på den aktuella yrkesrollen, både negativt och positivt. (max 2500 tecken) 4

5 Arbetslivsanknytning Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande Enligt 6 lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska utbildningen präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Arbetslivet ska aktivt medverka i yrkeshögskoleutbildningarna. Att utbildningsanordnaren tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen är därför av stor betydelse när myndigheten beslutar om vilka utbildningar som beviljas statligt stöd. Uppge de företag alternativt de organisationer som aktivt har medverkat vid framtagandet av utbildningen och utbildningsplanen. Uppge företag/organisation, kontaktperson, stationeringsort, telefon, e-post, medverkan vid planering och framtagandet av utbildningen, om de har för avsikt att ta emot studerande inom ramen för LIA samt om de har för avsikt att medverka i ledningsgruppen för utbildningen. Myndigheten kan komma att ta kontakt med nämnda företag, organisationer och/eller myndigheter som en del i handläggningen av ansökan. Beskriv hur samverkan med arbetslivet har sett ut i framtagandet av utbildningen. Beskriv även vem eller vilka som har tagit initiativ till aktuell ansökan. (max 2500 tecken) En stor del av en Yh-utbildning genomförs i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Alla utbildningar innehåller därför arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. Det vanligaste är att utbildningen har LIA-perioder (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Utmärkande för LIA är att den studerande under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper han eller hon fått under utbildningen i en verklig situation. Det innebär att de studerande får känna på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång och varva teori och praktik. Arbetsgivaren får även möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare. Representanter från arbetslivet fyller en viktig funktion i planeringen av en utbildning och ska ställa krav på innehållet. Arbetslivet ska även medverka i utbildningen och vara med och påverka under resans gång. Det gör de bland annat genom att vara föreläsare, delta i skarpa projekt, ta emot studiebesök samt genom att erbjuda LIA-platser. Exempel på LIA kan vara viss simulatorträning, medföljande observatör i ett flygplan med tvåpilotsystem, LIA kan även med fördel utföras i form av andra arbetsuppgifter inom ett flygbolag eller på en flygplats. Beskriv hur ni kommer att arbeta med anskaffning av LIA-platser till utbildningen. Beskriv även hur ni kommer att kvalitetssäkra LIA-platsernas lämplighet utifrån utbildningens övergripande mål. (max 2500 tecken) Medfinansiering 5

6 Enligt 5 kap 5 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska myndigheten vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning finansieras av arbetslivet. Beskriv på vilket sätt och i vilken omfattning arbetslivet kommer att medverka till finansiering av utbildningen. Organisation och ledning av utbildningen Ledningsgruppens arbete och ansvar För varje utbildning inom yrkeshögskolan ska det finnas en ledningsgrupp. Om en utbildningsanordnare är ansvarig för flera utbildningar, får ledningsgruppen vara gemensam för dessa. Observera dock att enligt 4 kap 3 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan så ska en ledningsgrupps arbetslivsföreträdare bestå av företrädare för det arbetsliv som berörs av utbildningen. Ledningsgruppens ansvar regleras i 4 kap 2 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Där framgår följande: 2 Ledningsgruppen för utbildningen ska 1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten, 2. anta sökande till utbildningen, 3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12, 4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och 5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Beskriv hur ledningsgruppen konkret kommer att medverka i utbildningens genomförande samt hur den kommer att arbeta för att säkerställa att utbildningen bedrivs enligt lag och förordning. Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningar, ska ni beskriva hur ledningsgruppen kommer att fungera i just denna sökta utbildning. (max 2000 tecken) Vägledning Enligt 2 kap 3 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska den ansvariga utbildningsanordnaren se till att det finns vägledning som studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning. Beskriv på vilket sätt ni erbjuder vägledning utifrån förordningens krav. Utbildningsledare Enligt 4 kap 6 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska det finnas en person, här benämnd utbildningsledare, som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Denna 6

7 person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Personen ska vara utsedd av utbildningsanordnaren. Beskriv utbildningsledarens roll och ansvar i utbildningens genomförande. Beskriv särskilt hur utbildningsledaren verkar för att utbildningen utvecklas. (max 1500 tecken) Undervisande och handledande personal Enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning som de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska även se till att kompetensutveckling anordnas för de personer som anlitas för undervisning eller handledning. Redovisa era krav vad gäller kompetens och kvalifikationer för undervisande och handledande personal inom den sökta utbildningen. Ange hur ni avser att arbeta med kompetensutveckling för undervisande och handledande personal. (max 2000 tecken) Jämställdhet Enligt 3 lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska verksamheten inom yrkeshögskolan utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. I synnerhet ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Beskriv ert systematiska arbete för att främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Beskriv även hur ni som utbildningsanordnare uppmuntrar både män och kvinnor att söka utbildningen. (max 2000 tecken) Ekonomisk planering Statsbidrag/särskilda medel 7

8 Vid beräkningen av statsbidrag eller särskilda medel ska Myndigheten för yrkeshögskolan särskilt beakta de faktiska kostnaderna för utbildningen och hur det samlade ekonomiska ansvaret för en utbildning delas mellan staten, arbetslivet och andra finansiärer. Eftersom utbildningens faktiska kostnader först kan redovisas i slutet av utbildningen, beaktas de budgeterade totalkostnaderna vid utbildningens start för en utbildningsomgång. Genom att göra en kostnadsbudget, se Yh-myndighetens mall samt anvisningar på får ni fram ett underlag för utbildningens budgeterade kostnader. Kostnaderna för en årsplats på heltid får uppgå till högst kronor och högst per utbildningsplats. Modulbaserad eller Integrerad utbildning Kommer utbildningen att genomföras i modulbaserad eller integrerad form? Ledningsstrukturer och befattningshavare Beskriv ledningsstrukturer och befattningshavare. Namnge accountable manager (ansvarig chef eller VD), head of training (skolchef), chief flying instructor (ansvarig för all flygrelaterad utbildning), chief ground instructor (ansvarig för flygteori) samt quality manager (kvalitetsansvarig), Miljömässiga förutsättningar 1. Miljödomstolen utfärdar tillstånd för aktuell flygplats. På vilket sätt anser ni att ni uppfyller de miljökrav enligt beslutet som gäller för er som utbildningsanordnare? 2. Ange hur ni systematiskt arbetar med miljöfrågor som främjar en hållbar utveckling. Ex. grön inflygning. Andra praktiska förutsättningar 1. Vilka praktiska förutsättningar utöver de som anges i Transportstyrelsens tillstånd anser ni att ni har för att kunna bedriva trafikflygarutbildning med hög kvalitet? Exempel på praktiska förutsättningar kan vara utbildningsmaterial/utrustning i form av flygplansflotta och simulatorutrustning. 2. Vilken/vilka flygplatser kommer utbildningen att operera ifrån? Transportstyrelsens verksamhetskontroll Uppge eventuella anmärkningar vid senaste verksamhetskontrollen av Transportstyrelsen. 8

9 Övrigt Här finns möjlighet att ange uppgifter som ni anser inte framgått under övriga frågor men som ni anser vara av vikt för myndigheten att känna till. 9

10 Anvisningar till utbildningsplanen Enligt 2 kap 7 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska det finnas en utbildningsplan för varje utbildning. Den ska vara ett övergripande dokument som anger bl.a. utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och utbildningsanordnare. Om ansökan beviljas kommer utbildningsplanen tillsammans med uppgifter från ansökan att dels fungera som en närmare specifikation av utbildningens innehåll, dels som en informationstext för utomstående, särskilt potentiella sökande. Utbildningsplanen utgör även ett underlag för myndighetens tillsyn av utbildningen. En del uppgifter som kommer finnas med i den färdiga utbildningsplanen har redan angivits på annat håll i webbformuläret. Dessa kommer att laddas ner automatiskt på rätt ställe i den färdiga utbildningsplanen. Ett försättsblad med utbildningens namn, omfattning, utbildningsnummer etc. genereras av systemet. I detta webbformulär ska ni ange resterande texter så att utbildningsplanen blir komplett. Grunduppgifter Utbildningens namn Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Studieform Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Studieort Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Ansvarig utbildningsanordnare Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. Uppgifter om övriga utbildningsanordnare Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges på annat ställe i ansökan. 10

11 Undervisning på engelska Enligt 2 kap 6 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan får undervisning bedrivas på engelska, om det är befogat utifrån arbetsmarknadens behov. Denna utbildning kommer att bedrivas helt på engelska delvis på engelska (kryssfråga) Om utbildningen kommer att bedrivas på engelska motivera varför. Utbildningen Examen och examenskrav För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen. Myndigheten gör bedömningen att en utbildning till trafikflygare kommer att omfatta yrkeshögskolepoäng. Minimikravet är dock att utbildningen ska omfatta 400 yrkeshögskolepoäng för att erhålla kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Lärande i arbete (LIA) ska utgöra minst 25 procent av det totala antalet poäng. I utbildningen ska det även ingå ett självständigt arbete (examensarbete). Examenskraven genereras utifrån ovan angiven examen. Examensbenämningen genereras utifrån utbildningens namn. Utbildningens mål Enligt 6 lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ska yrkeshögskoleutbildningar ge sådana teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet. Myndigheten har valt att definiera denna övergripande målsättning som den kombination av kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att utöva en given yrkesroll, delvis utifrån den Europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande som Sverige godkände För mer information se: Utbildningens mål kommer att ligga till grund för utbildningens beskrivning vid framtagandet av Europass, se vidare information Kunskaper är resultat av tillgodogörande av information genom lärande. Kunskaper utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller 11

12 studieområde. Kunskaper kan vara erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska. De kan ha förvärvats i praktiska situationer i vardagsliv i arbetsliv eller i olika studiesituationer. Färdigheter är förmågan att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter och lösa problem. Färdigheterna kan beskrivas som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande och innovativa lösningar) eller som praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap ). Kompetenser är förmågan att använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna, att samarbeta och ta ansvar i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling. Ansvar, självständighet och värderingsförmåga är centrala begrepp. Fyll i vilka yrkesroller utbildningen leder till. Ange i första hand de yrkesroller som finns tillgängliga i Standard för svensk yrkesklassificering 1996 SSYK. Sökfunktion för yrken finns på: Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Kurser Enligt 2 kap 6 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska utbildningen bedrivas i form av en eller flera kurser. Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform. Därför är det viktigt att kursinnehållet samt de kunskaper, färdigheter och kompetenser som avses i varje kurs ger uttryck för detta. Observera följande: - Varje LIA-period räknas som en kurs och ska ha en egen kursplan där innehåll och mål anges. - Minst 25 procent av kurserna ska utgöras av LIA. - Examensarbete ska vara en egen kurs där innehåll och mål anges i kursplanen - Som betyg används Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. Detta gäller samtliga kurser, även LIA och examensarbetet. Kursplaner ska inte skickas in till Myndigheten för yrkeshögskolan men ska finnas färdiga hos utbildningsanordnaren när utbildningen startar och vara fastställda av utbildningens ledningsgrupp. Kontrollera noga så att summan av kurspoängen i kurslistan stämmer överens med utbildningens totala poäng. Ange kursens namn, omfattning i antal yrkeshögskolepoäng samt en översiktlig beskrivning av kursens mål och innehåll. Kryssa i om kursen är valbar. (max 1000 tecken/kurs) Examensarbete 12

13 Examensarbetet bör utformas så att det ger den studerande möjligheten att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som har erhållits under utbildningen. Ett examensarbete kan även vara kopplat till de arbetslivsanknutna lärsituationer som har förekommit i utbildningen. Examensarbete är obligatoriskt för utbildningar som syftar till Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Tillgodoräknande Enligt 2 kap 12 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan anges att en studerande för en del av utbildningen ska kunna få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande åberopar är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. En studerande ska även kunna få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. Tillgodoräknande kan göras för både hel och del av kurs. Då relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser inte alltid är dokumenterade kan identifiering, bedömning och dokumentation av reell kompetens behövas. Ledningsgruppen för utbildningen ska pröva alla frågor om tillgodoräknande. Beskriv de rutiner som kommer att tillämpas när studerande önskar tillgodoräkna sig delar av utbildningen. Beskriv även hur processen kommer att dokumenteras. (max 2000 tecken) Undervisning i svenska med yrkesinriktning Observera! Här ska ni kryssa nej av den anledningen att det inte är tillämpligt för utbildningar till Trafikflygare. Tillträde till utbildning En utbildning inom yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som uppfyller behörighetsvillkoren för utbildningen. Villkoren prövas i två steg; först behörighet till yrkeshögskolan och sedan de eventuella särskilda förkunskaperna som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen. Tillsammans utgör de behörighetskraven för en utbildning, se 3 kap 1-4 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Anordnaren bör alltid ha tydliga rutiner för hur prövningen av behörighet utifrån samtliga behörighetspunkter går till samt hur denna process dokumenteras. 13

14 Behörighet till yrkeshögskolan Härmed intygar behörig företrädare att behörighetskraven i 3 kap 1-4 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan tagits del av samt att om utbildningen beviljas kommer antagningsprocessen att genomföras i enlighet med dessa. (kryssfråga) Särskilda förkunskaper Särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan kan enligt 3 kap 3 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan utgöras av Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för Andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för Det är utbildningsanordnaren som avgör dessa villkor utifrån de studerandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Det är väsentligt för potentiella studerande att känna till vilka underlag som anordnaren tänker begära in för att kunna avgöra om de har de efterfrågade särskilda förkunskaperna. Ange de krav på särskilda förkunskaper som är nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om krav på kurser från gymnasiet anges, bör det framgå vilken betygsnivå som krävs. Om yrkeserfarenhet anges, bör krav på längd och/eller förvärvad kompetens framgå. Välj en eller flera av de kategorier som finns nedan och skriv en närmare specificering av de avsedda förkunskaperna i rutorna efter varje kategori. Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper. (max 200 tecken) Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för. (max 200 tecken) Andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Exempelvis elevtillstånd utfärdat av Transportstyrelsen, godkänd flygpsykologisk lämplighetsprövning i de delar som omfattar kognitiva kapaciteter inom centrala områden som perception, logik/analys, minneskapacitet, spatial kapacitet samt simultankapacitet. (max 200 tecken) Om utbildningen ställer krav på särskilda förkunskaper, motivera varför dessa är nödvändiga. Om utbildningen inte ställer krav på särskilda förkunskaper, ska även detta motiveras. Hur fastställer ni de sökandes behörighet med hänsyn taget till samtliga behörighetspunkter enligt 3 kap 1. Beskriv även hur dokumentation och beslut hanteras. (max 2000 tecken) 14

15 Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, ska de sökande rangordnas enligt på förhand angivna urvalsgrunder, se 3 kap 5-6 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Urvalets syfte är att rangordna behöriga sökande. De urvalsgrunder som anges i förordningen är betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Ett särskilt prov kan vara både muntligt eller skriftligt. Alla som har förklarats behöriga till en utbildning måste kunna hanteras och ha likvärdiga möjligheter i urvalsprocessen. Utbildningsanordnaren bestämmer vilka urvalsgrunder som ska användas. Det är viktigt att ha en urvalsmodell som genom att använda den lämpligaste kombinationen av urvalsgrunderna resulterar i att de individer som är bäst lämpade för att tillgodogöra sig utbildningen antas i första hand. Lika viktigt är det att urvalsprocessen är tydlig och begriplig inte minst för de sökande, och att den kan hantera samtliga behöriga sökande. Underrepresenterat kön bör inte användas som urvalsgrund. Det är ledningsgruppen för utbildningen som antar de studerande. Vilka urvalsgrunder ni kommer att använda kryssa för de ni kommer att använda. Beskriv vad som ger poäng i urvalet under respektive urvalsgrund som ni använder. Ange även maxpoängen för respektive urvalsgrund. (max 1000 tecken per urvalsgrund) Betyg Särskilt prov Tidigare utbildning Yrkeserfarenhet (kryssruta) Redogör för hur ni kommer att genomföra urvalsprocessen samt hur ni avser att dokumentera processen från det att urvalsprocessen startat till dess att antagningen är beslutad. (max 3000 tecken) 15

16 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningen ska ge teoretisk förankring inom yrkesområdet och väsentligen genomföras i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Undervisningsmetoder som ofta används i utbildningar är t.ex. projektarbeten, laborationer, självstudier, seminarier, klassrumsundervisning, föreläsningar, studiebesök, praktiska fallstudier och LIA. Former för kunskapskontroll som ofta används är skriftliga och muntliga prov, grupparbeten, uppsatser, projektarbeten, praktiska prov, etc. Beskriv hur ni kommer att lägga upp och organisera utbildningen för att ge samtliga studerande goda förutsättningarna att nå de beskrivna utbildningsmålen. (max 3000 tecken) Beskriv hur ni kommer att samarbeta med arbetslivet för att åstadkomma ett arbetslivsanknutet lärande i utbildningen: I samtliga kurser förutom LIA? Beskriv hur ni kommer att kvalitetssäkra LIA-platsernas lämplighet utifrån utbildningens övergripande mål. Beskriv hur de studerande förbereds inför LIA-perioden/perioderna så att de får en möjlighet att koppla samman de praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs i den framtida yrkesutövningen? Ange vilka metoder för kunskapskontroll ni kommer att använda i utbildningen.. Motivera era val kortfattat. Beskriv ert arbete med betygskriterier och betygskrav. (max 2000 tecken) Entreprenörskap i utbildningen Entreprenörskap handlar om företagsamhet i en vidare mening. Med denna kompetens avses exempelvis förmågan att tänka nytt, se möjligheter, ta initiativ, omsätta idéer till handling, problemlösning, ta ansvar och samarbeta. Det kan även handla om att den studerande får en förståelse för hur branschen fungerar och hur mervärde skapas. Beskriv i vilken utsträckning och på vilket sätt utbildningen utvecklar de studerandes entreprenöriella kompetenser. 16

17 Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar Ange ett genomsnitt för antalet lärar- och handledarledda timmar per vecka i den skolförlagda delen (ej LIA). Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Ange ett genomsnitt för antalet timmar, handledarledda, per vecka under den arbetsplatsförlagda delen (LIA). Kvalitetsarbete Kvalitetssäkring av utbildningen Utbildningar inom yrkeshögskolan ska motsvara arbetslivets krav, och utbildningens relevans för yrkeskunnandet bör därför vara central när utbildningen kvalitetssäkras. Av den anledningen anger 4 kap förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan att en ledningsgrupp där flertalet av ledamöterna i ledningsgruppen företräder arbetslivet ska ansvara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQARF) ska vara till hjälp för medlemsstaterna i deras arbete med att ständigt förbättra sina yrkesutbildningssystem. Referensramen föreslår en kvalitetssäkrings- och förbättringscykel i fyra steg som består av planering, genomförande, utvärdering och översyn. Utbildningsmålen, dvs. att de studerande går ut från en yrkesutbildning och har de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att vara verksam i den beskrivna yrkesrollen, utgör de övergripande målen för verksamheten mot vilket kvalitetssäkringsarbete ska sträva. Att enbart följa lagar och förordningar är inte ett kvalitetsmål i sig då det är ledningsgruppens ansvar. Organisatoriska faktorer såsom resursanpassning utgör inte heller direkta mål för kvalitetssäkring utan är snarare medel för att uppnå de övergripande utbildningsmålen. Utvärderingsfasen: Vilket underlag kommer att granskas för att avgöra om de studerande är på väg mot utbildningens mål? Har ni några särskilda kvalitetsindikatorer? Hur kom ni fram till just dessa? Av vem och hur kommer underlaget att sammanställas? Hur kommer denna process att dokumenteras? (max 2000 tecken) Översyn: Hur kommer granskningsresultatet att användas? Det är ledningsgruppen som har det övergripande ansvaret för att bedriva kvalitetsarbete men hur är det tänkt att det ska utföras, t.ex. vem gör vad när brister upptäcks? Hur säkerställer ledningsgruppen att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs? Hur kommer denna process att dokumenteras? (max 2000 tecken) 17

18 Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning En väl fungerande organisation och en tydlig och effektiv ansvarsfördelning är av stor vikt för utbildningens kvalitet och resultat. Hur sköts administrationen för utbildningen? Hur ser ansvarsfördelning ut, för att säkerställa att utbildningen kommer att genomföras enligt ansökans beskrivning? Beskriv ansvarsfördelningen inom organisationen avseende den tänkta utbildningen. (max 2500 tecken) Studerandeinflytande Enligt 4 kap 7 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska de studerande ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande. Detta ska gälla för såväl bunden undervisning som utbildning med distansupplägg. Beskriv hur ni säkerställer att de studerande har ett reellt och systematiskt inflytande i utbildningen. (max 2000 tecken) 18

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-07 Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF 2014-221

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Bilskadetekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 200 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer