Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan"

Transkript

1 Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Vid varje fråga framgår anvisningar för hur frågorna ska besvaras i webbformuläret samt hur många tecken som svaret maximalt får bestå av. Webbformuläret för ansökan kan inte ta emot fler tecken än vad som anges i anvisningen. Observera att antalet tecken anges inklusive blanksteg, kommatecken, punkt etc. Det förekommer olika former av svarsalternativ i webbformuläret: Max xx tecken fritextfält som maximalt kan ta emot det antal tecken (inkl. blanksteg) som anges i anvisningen för frågan Rullista i webbformuläret finns en rullista med olika alternativ där aktuellt svar på frågan väljs Kryssa för aktuellt val i webbformuläret ges flera alternativ till svar och aktuellt svar/val anges genom att kryssa för detta Numeriskt fält svaret kan endast anges i form av siffror Tabell i webbformuläret ska en tabell med de uppgifter som framgår i anvisningen fyllas i I webbformuläret för ansökan är det endast möjligt att skriva in text. Med den tekniska lösning som idag används är det inte möjligt att lägga in bilder, diagram etc. Ansökan ska lämnas på svenska och ha kommit in till myndigheten senast fem månader innan första utbildningsomgångens start. För att få tillgång till webbformuläret för ansökan måste du ha tillgång till ett användarkonto till Mina sidor med rollen Ansöka/Bedriva utbildning med endast tillsyn. På kan du läsa mer om hur du ansöker om användarkonto. De uppgifter som läggs in i webbformuläret kommer att skapa två dokument, ansökan och utbildningsplan. Båda dessa dokument är möjliga att skriva ut, även innan samtliga uppgifter är ifyllda. De texter som är underlaget till utbildningsplanen bör vara formulerade utifrån att de bland annat kommer ha studerande som målgrupp. Utbildningsplanen ska fungera som en beskrivning av utbildningen men även som styrdokument för utbildningen. En rekommendation är att gå igenom hela anvisningsdokumentet innan man börjar svara, för att få en överblick över samtliga frågor. En annan rekommendation är att inte skriva in de mer omfattande svaren direkt i webbformuläret, utan istället kopiera in texten från t ex ett Word-dokument, då man annars riskerar att förlora stora textmängder vid eventuellt problem med ansökningswebben, uppkoppling etc. På under verksamhetsområde Konst- och kulturutbildningar 1

2 finns ytterligare information om ansökan om statligt stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar. På myndighetens webbplats finns också förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar publicerad. 2

3 Innehåll Anvisningar till ansökan 5 Faktauppgifter 5 Utbildningens namn... 5 Utbildningsområde... 5 Ansvarig utbildningsanordnare... 5 Organisationsnummer... 6 Organisationsform... 6 Postadress... 6 Besöksadress... 6 Telefonnummer... 6 Webbadress... 6 E-postadress till utbildningsanordnaren... 7 Fullmaktsgivare för ansökan... 7 Kontaktperson för ansökan... 7 Föregångare till den sökta utbildningen... 7 Utbildningsort... 8 Utbildningens studieform... 8 Förutsättningar för statligt stöd 8 Antal årsplatser... 8 Utbildningens omfattning... 8 Utbildningens studietakt... 9 Utbildningsomgångar och starttidpunkt... 9 Eftergymnasial nivå Organisation och ledning av utbildningen 10 Utbildningsledare Undervisande och handledande personal Värdegrund Fysisk tillgänglighet Övrigt Ekonomisk planering 12 Studerandeavgifter Kostnadsbudget Anvisningar till utbildningsplanen 14 Utbildningen 14 Utbildningsplan Utbildningens mål och inriktning Utbildningens lärandemål Undervisning på engelska

4 Lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kurser Tillträde till utbildning 18 Behörighet Fastställande av behörighet Urvalsgrunder och urvalsprocess Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation 20 Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Utbildningens upplägg Kvalitetsarbete 21 Kvalitetssäkring av utbildningen Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Studerandeinflytande

5 Anvisningar till ansökan OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan. I webbformuläret finns ett antal uppgifter som hämtas från den information som registrerats på Mina sidor och dessa är därför inte möjliga att redigera. Om någon av dessa uppgifter är felaktiga, kontakta en utbildningsadministratör på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Faktauppgifter Utbildningens namn Utbildningens namn bör inte vara för långt. Omfattningen av utbildningen bör inte heller ingå i namnet. Ange utbildningens namn. (max 200 tecken) Utbildningsområde Utbildningarna delas in i olika utbildningsområden. Denna indelning görs av myndigheten utifrån Svensk utbildningsnomenklatur SUN 2000 och utgår från utbildningens innehåll. Ange här det utbildningsområde som ni anser att utbildningen tillhör. Ange vilket utbildningsområde som utbildningen tillhör. (rullista) Ansvarig utbildningsanordnare Utbildningar som har stöd endast i form av tillsyn får anordnas av en enskild fysisk eller juridisk person. Detta kan vara aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag, kommanditbolag, ideell förening, stiftelse eller enskild fysisk person. Flera utbildningsanordnare får samverka kring en utbildning, men endast en av dem kan vara ansvarig utbildningsanordnare. Det är den ansvarige utbildningsanordnaren som ska anges här. Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. 5

6 Organisationsnummer Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Organisationsform Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Postadress Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Besöksadress Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Telefonnummer Denna uppgift kan vara ifylld i webbformuläret om ni valt att uppge den i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation men är möjlig att redigera. Webbadress Uppgift om webbadress ska avse ansvarig utbildningsanordnare. Denna uppgift kan vara ifylld i webbformuläret om ni valt att uppge den i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation men är möjlig att redigera. 6

7 Ange webbadress till ansvarig utbildningsanordnare. (max 100 tecken) E-postadress till utbildningsanordnaren Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Fullmaktsgivare för ansökan Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Kontaktperson för ansökan Kontaktperson för ansökan ska avse en person med kunskap om innehållet i ansökan och som har befogenhet att företräda utbildningsanordnaren i frågor som rör ansökan. Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den som är kontaktperson för ansökan. Föregångare till den sökta utbildningen Med föregångare menas att utbildningen bedrivits tidigare på samma ort, av samma utbildningsanordnare, med samma omfattning och att de övergripande målen är likvärdiga. Har den sökta utbildningen en föregångare i tidigare beviljad kompletterande utbildning eller i annan utbildningsform? (Kryssa Ja/Nej) Ange namnet på utbildningens föregångare: (max 200 tecken) Ange ev utbildningsnummer på utbildningens föregångare (t ex KU0999): (max 200 tecken) Möjlighet till kommentarer: 7

8 Utbildningsort Ange den ort där huvuddelen av den sökta utbildningen genomförs. Vid distansupplägg anges den ort där flertalet av de obligatoriska mötena äger rum. (Ange län/kommun/utbildningsort i rullistan) Utbildningens studieform Utbildningen kan genomföras i bunden form eller på distans. Distans anges om huvuddelen av utbildningen inte genomförs på utbildningsorten. Ange den sökta utbildningens studieform. (kryssa för aktuellt val) Förutsättningar för statligt stöd Antal årsplatser Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor. Ange antal årsplatser ansökan avser. (numeriskt fält) Utbildningens omfattning Utbildningens omfattning ska anges som antal veckor i heltidsstudier. Del av vecka anges enligt principen att en veckas studier motsvarar studier i fem dagar. Detta innebär att en dag motsvarar 0,2 veckor, två dagar motsvarar 0,4 veckor, tre dagar motsvarar 0,6 veckor och fyra dagar motsvarar 0,8 veckor. Utbildningen ska omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning. Utbildningen får omfatta högst tre år (högst 120 veckor). Ange utbildningens totala omfattning. Veckor: (numeriskt fält) 8

9 Utbildningens studietakt Om utbildningen bedrivs som deltidsstudier, krävs att utbildningen ska bedrivas under så lång tid att den motsvarar angiven omfattning i heltidsstudier. Dessutom gäller att utbildningen ska omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning och vara högst tre år. Ange utbildningens studietakt. (kryssa för aktuellt val) Utbildningar kan även genomföras i annan studietakt än deltid 50 procent, deltid 75 procent och heltid. Ange utbildningens studietakt vid annan studietakt än ovan. (numeriskt fält) Utbildningsomgångar och starttidpunkt Myndigheten beslutar om det totala antalet årsplatser för utbildningen. Årsplatser beräknas helårsvis och är en studerande i en heltidsutbildning som omfattar 40 veckor eller motsvarande. Detta innebär exempelvis att utbildningar som bedrivs på halvfart kan ha dubbelt så många studerande som årsplatser. Det är upp till utbildningsanordnaren att reglera antalet studerande per utbildningsomgång. Antal studerande kan variera i de olika utbildningsomgångarna men antalet beslutade årsplatser får inte överskridas på helårsbasis. Myndigheten fattar beslut om de utbildningsomgångar som är angivna i ansökan och som ryms inom en femårsperiod från och med beslutsperiodens första dag. Med utbildningsomgång avses perioden mellan utbildningsintagets start och avslut. Utbildningsomgångarna anges enligt principen att omgång 1 är den utbildningsomgång som ligger närmast i tiden följt av omgång 2 osv. Ange de utbildningsomgångar ni avser att bedriva Omgång 1 (Ange startår, månad och dag i respektive rullista) (Ange slutår, månad och dag i respektive rullista) Omgång 2 (Ange startår, månad och dag i respektive rullista) (Ange slutår, månad och dag i respektive rullista) osv 9

10 Eftergymnasial nivå Enligt 5 förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska utbildningen bedrivas på en eftergymnasial nivå. Att utbildningen är eftergymnasial innebär att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som beskrivs i utbildningsplanen inte kan uppnås inom ramen för gymnasieskolans utbildningar.trots detta får det, om det behövs, förekomma enstaka inslag av gymnasial karaktär i utbildningen. Utbildningar som riktar sig till studerande med utvecklingsstörning kan betraktas som eftergymnasiala i förhållande till gymnasiesärskolan. Förutom de krav på eftergymnasial nivå som nämns ovan ställs det i 5 förordning om stöd till konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ytterligare krav på att utbildningen inte kan leda fram till en examen som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om. Beskriv hur utbildningens innehåll har en eftergymnasial nivå samt hur ni säkerställer att utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå. (max 2000 tecken) Organisation och ledning av utbildningen Utbildningsledare Enligt 11 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt förordningen. Enligt 20 ska det finnas en person (utbildningsledare) som är utsedd av den ansvariga utbildningsanordnaren att leda det dagliga arbetet i verksamheten. Beskriv utbildningsledarens roll och ansvar i utbildningens genomförande. Undervisande och handledande personal Enligt 21 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska de personer som används av utbildningsanordnaren för undervisning och handledning genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den verksamhet som de ska bedriva. Utbildningar som står under statlig tillsyn ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet. Undervisande och handledande personer ska ha en sådan utbildning eller erfarenhet som gör att de kan förmedla relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar utbildningens mål. Undervisande och handledande personals kompetens bör därför innefatta både relevant, pedagogisk och teoretisk 10

11 kompetens. Redovisa era krav vad gäller kompetens och kvalifikationer för undervisande och handledande personer inom den sökta utbildningen. Värdegrund Enligt 6 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. Den som verkar inom utbildningen ska särskilt främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Beskriv hur ni arbetar med personal och studerande för att etablera och upprätthålla en värdegrund som främjar aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. (max 2000 tecken) Beskriv ert arbete för att motverka alla former av kränkande behandling samt rutiner för att hantera uppkomna situationer. Beskriv ert arbete för att särskilt främja jämställdhet mellan könen. Fysisk tillgänglighet Enligt 6 i Arbetsmiljöverkets författningssamling (2009:2) ska arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen, om det behövs, vara tillgängliga för och kunna användas även av arbetstagare med funktionsnedsättning. Med arbetstagare likställs de som genomgår utbildning. Mer information om vad fysisk tillgänglighet kan innebära finns att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS (2009:2). Beskriv de lokaler där utbildningen ska bedrivas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Om ni i dagsläget inte vet i vilka lokaler utbildningen kommer bedrivas, beskriv vilka krav ni kommer att ställa i samband med anskaffning av lokaler. 11

12 Övrigt Här finns möjlighet att ange uppgifter som ni anser inte framgått under övriga frågor men som kan vara av vikt för myndigheten att känna till. (max 2000 tecken) Ekonomisk planering Studerandeavgifter Enligt 10 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska studerandeavgifter vara skäliga i förhållande till utbildningens karaktär och de kostnader som utbildningsanordnaren har för utbildningen. Dessa kostnader ska vara rimliga för verksamheten. Kommer studerandeavgifter tas ut för utbildningen? (kryssa Ja eller Nej) Ange studerandeavgiften för en hel utbildningsomgång. (Dvs den totala avgiften en studerande betalar för hela utbildningstiden) (numeriskt fält) Kostnadsbudget Genom att utarbeta en kostnadsbudget för en utbildningsomgång får ni fram en beräkning över utbildningens kostnader. Kostnadsbudgeten ligger till grund för myndighetens bedömning om de studerandeavgifter som tas ut för utbildningen kan anses vara skäliga i förhållande till de kostnader som utbildningsanordnaren har för utbildningen. Dessa kostnader ska vara rimliga för verksamheten. Myndigheten har tagit fram en budgetmall i Excel som ska bifogas ansökan. Budgetmallen hämtas i webbformuläret för ansökan och sparas lokalt för att sedan läggas till i webbformuläret. I budgeten ska uppgifter om medfinansiering även lämnas in. Detta för att ge en övergripande bild av hur utbildningen finansieras utöver de delar som studerandeavgifter täcker. Medfinansiering kan ske antingen genom direkt finansiering eller genom indirekt finansiering. Det är inte någon skillnad på vilka kostnader som kan finansieras direkt eller indirekt, utan det som skiljer de båda finansieringsformerna åt, är att vid direkt finansiering finansierar en aktör kostnaden i utbildningen genom att överföra kontanta medel till utbildningsanordnaren. Vid indirekt finansiering sker det inte någon överföring 12

13 av kontanta medel till utbildningsanordnaren utan finansiären tar själv den kostnad som uppstår som en följd av resursinsatsen. Resursen överförs dock till utbildningsanordnaren. För att myndigheten ska få en uppfattning om den totala medfinansieringen ska även den indirekta finansieringen anges. Exempel på indirekt finansiering kan vara de resurser som ställs till förfogande för utbildningens genomförande eller om en hyresvärd upplåter en lokal till utbildningen gratis eller till ett reducerat pris. En kort beskrivning till varje rubrik i kostnadsbudgeten följer nedan: Kostnader för undervisningen Här redovisas alla direkta personal- och konsultkostnader som beräknas uppstå i den sökta utbildningens undervisning för en utbildningsomgång. Här ingår utbildningsledare. Andra indirekta personalkostnader som ledning/rektor mm budgeteras under Administration och övriga driftkostnader. Kostnader för styrelse eller ledningsgrupp Här budgeteras kostnaden för styrelsen eller ledningsgruppens arbete, exklusive utbildningsanordnarens egen personal, för en utbildningsomgång. Används styrelsen eller ledningsgruppen för flera utbildningar ska kostnaden delas mellan utbildningarna. Endast den sökta utbildningsomgångens del av kostnaden redovisas här. Ange antal timmar som ledamöterna avsätter för ledningsgruppsarbetet för en utbildningsomgång eller det arvode som eventuellt betalas ut. Lokalkostnader Här skiljer vi på lokalhyra för den skolförlagda teoretiska undervisningen och eventuella speciallokaler. Hyran för den skolförlagda teoretiska undervisningen anges med årshyra per kvadratmeter samt antal kvadratmeter. Används lokalerna till flera utbildningar eller annan verksamhet, ska endast kostnaden för nyttjandegraden för den sökta utbildningsomgången redovisas. Kräver utbildningen speciallokaler ska detta redovisas och då endast den beräknade kostnaden för utbildningsomgången. Ingår inte el, vatten, värme mm i hyran lägger ni till dessa kostnader på en egen rad/rader. Övriga kostnader som avser lokaler, till exempel städkostnader, tas även upp under denna rubrik. Administration och övriga driftkostnader Här ska utbildningsomgångens andel av administration-, overhead- och marknadsföringskostnader redovisas var för sig, dvs. används resurserna till flera utbildningar eller annan verksamhet, ska endast kostnaden för nyttjandegraden för den sökta utbildningsomgången redovisas. Med administrationskostnader menas IT, telefoni, kontorsmaskiner, porto, kontorsmaterial, administrativ personal mm. Datorer för studerande ska ej redovisas här. Med overheadkostnader menas kostnader för ledning/rektor, lunch- och fikarum och andra gemensamma utrymmen. Marknadsföring kan vara annonsering, tryck av broschyrer, mässdeltagande mm. 13

14 Kompetensutveckling för personal och eventuella resekostnader för utbildningsanordnaren redovisas på egna rader under denna rubrik. Undervisningsmaterial/råvaror Här redovisas t ex böcker, råvaror, dataprogram, webbplattform, licenser och annat material som behövs i den sökta utbildningens undervisning. Utrustning inklusive avskrivningar Här redovisas t ex avskrivning för en maskin eller annan utrustning som används i undervisningen. Används utrustningen till flera utbildningar ska avskrivningskostnaden delas mellan utbildningarna och endast den sökta utbildningens del av avskrivningskostnaden redovisas. Exempel: Inköpsvärde för utrustningen är SEK Finansieringen sker genom att teckna ett lån. Avskrivningstid för utrustningen är 5 år. Utbildningens längd är 1 år. Avskrivningskostnad som ska budgeteras för denna utbildning blir SEK (SEK : 5 år). Avskrivningsbeloppet på SEK kan till exempel användas för att amortera ner lånet på utrustningen. Man kan också leasa eller hyra utrustning vilket redovisas här. Övriga intäkter Ange den aktuella studerandeavgiften för utbildningen. Även andra intäkter som t.ex. sponsring, anmälningsavgifter, intäkter för försäljning av varor och tjänster från den sökta utbildningsomgångens undervisning mm. redovisas här. Anvisningar till utbildningsplanen Utbildningen Utbildningsplan Enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det finnas en utbildningsplan för varje utbildning. Den ska vara ett övergripande dokument som bland annat anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och utbildningsanordnare. Utbildningsplanen tillsammans med uppgifter från ansökan kommer dels att fungera som en närmare specifikation av utbildningens innehåll, dels som en informationstext för utomstående, särskilt potentiella sökande. Utbildningsplanen utgör även ett underlag för myndighetens tillsyn och är ett styrdokument för utbildningens genomförande. En del uppgifter som kommer att finnas med i den färdiga utbildningsplanen har redan angivits på annat håll i webbformuläret. Dessa kommer att laddas ner automatiskt på rätt ställe i den färdiga utbildningsplanen. Ett försättsblad med utbildningens namn, omfattning, utbildningsnummer etc. genereras av systemet. I detta webbformulär ska ni ange resterande texter så att utbildningsplanen blir komplett. 14

15 Utbildningens mål och inriktning Enligt 13 punkt 3 förordningen om stöd till konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det i utbildningsplanen framgå utbildningens mål och inriktning. Här ska utbildningens inriktning beskrivas liksom vilket syfte utbildningen har och vilket mål den ska leda fram till. Beskriv utbildningens mål och inriktning. Utbildningens lärandemål Enligt 5 förordningen om stöd till konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska utbildningen bedrivas på en eftergymnasial nivå. Utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet. Utbildningens övergripande målsättning ska beskrivas utifrån den Europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande som Sverige godkände Det innebär att resultatet av lärandet beskrivs i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. För mer information se Förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk och https://www.seqf.se/ Kunskaper är resultat av tillgodogörande av information genom lärande. Kunskaper utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller studieområde. Kunskaper kan vara erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska. Efter en avslutad eftergymnasial utbildning bör de studerande minst kunna visa upp specialiserade kunskaper inom ett område, kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna området och kunskaper om processer och kvalitetskriterier inom samma område. Färdigheter är förmågan att utföra uppgifter och lösa problem. Färdigheterna kan beskrivas som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande och innovativa lösningar) eller som praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap). Efter en avslutad eftergymnasial utbildning bör de studerande minst kunna planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade uppgifter, lösa sammansatta problem inom ett område och kommunicera åtaganden och lösningar inom samma område. Kompetenser är förmågan att använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna, att samarbeta och ta ansvar i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling. Ansvar, självständighet och förmåga till samarbete är centrala begrepp. Efter en avslutad eftergymnasial utbildning bör de studerande minst självständigt kunna behandla innehåll i ett område som leder till vidare lärande och professionell utveckling, kunna övervaka verksamhet samt slutföra förelagda projekt. Nedan följer två exempel på hur en utbildnings mål kan beskrivas. Exemplen visar på några av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den aktuella utbildningen leder till och ska inte ses som en komplett beskrivning. Exempel utifrån utbildning till Restaurangchef/Hovmästare/Food & Beverage Manage: Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: 15

16 lagar och avtal som reglerar arbetet i ett restaurangföretag arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar mat och dryck, provningsmetodik för mat och vin i kombination Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: lösa arbetsrättsliga problem designa en helhetsupplevelse för gästen bokföra, budgetera och göra bokslut med hjälp av datorstöd i standard och restaurangprogram Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna: fatta ekonomiska beslut och dra egna slutsatser bygga långsiktiga och lönsamma relationer med företagets kunder/gäster leda ett mindre/medelstort restaurangföretag Exempel utifrån utbildning till Hovslagare: Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: lagstiftning avseende djurskydd, smittskydd och behörighet som berör hovslagare det nedre benets anatomi, fysiologi och biomekanik hos hästar hovsjukdomar avseende orsak, symptom, diagnos, behandling och prognos Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: tillverka till häst användbara beslag bearbeta järn och stål avseende härdning, anlöpning och svetsning Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna: bedöma den egna reella kompetensen och förstå behovet av att remittera fall som överstiger den egna kompetensen till behörig djurhälsopersonal starta och driva ett framgångsrikt enmansföretag Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Frågan är ställd så att ansökaren ska svara med en lista där varje punkt i listan inleds med ett substantiv. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Frågan är ställd så att ansökaren ska svara med en lista där varje punkt i listan inleds med ett verb. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Frågan är ställd så att ansökaren ska svara med en lista där varje punkt i listan inleds med ett verb. 16

17 Undervisning på engelska Enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar får undervisning helt eller delvis bedrivas på engelska. Med bedrivas på engelska menas att undervisningsspråket i en eller flera av utbildningens kurser är engelska. Denna utbildning kommer att bedrivas helt på engelska delvis på engelska (kryssa för aktuellt val) Lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Enligt 9 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar vara minst 200 timmar under högst tre år. Lärar- eller handledarledd verksamhet är schemalagd tid då den studerande i grupp eller enskilt har undervisning, handledning eller på annat sätt har direkt och fullvärdig tillgång till lärare eller handledare i syfte att nå målet med utbildningsmomentet. Hur många klocktimmar lärarledd eller handledarledd verksamhet omfattar utbildningen totalt? (numeriskt fält) Kurser Om utbildningen bedrivs i form av kurser ska utbildningsplanen, enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, innehålla en redogörelse för de kurser som ingår i utbildningen. Kursinnehållet ska inte motsvara det innehåll som ges i utbildningar inom gymnasieskolan. Trots detta får det, om det behövs, förekomma enstaka inslag av gymnasial karaktär i utbildningen. Om det finns kurser som ställer krav på att tidigare kurser i utbildningen är genomförda bör detta framgå i kursbeskrivningen, t.ex. att vissa kurser måste vara genomförda innan en annan kurs kan påbörjas. Omfattningen av kursen ska anges i veckor och är den totala tiden som gäller för kursen ur ett studerandeperspektiv. Det innebär att det både är den schemalagda tiden och tiden för självstudier som ska räknas när omfattningen anges. Om del av vecka anges ska principen att en veckas studier motsvarar studier i fem dagar användas. Detta innebär att en dag motsvarar 0,2 veckor, två dagar motsvarar 0,4 veckor, tre dagar 17

18 motsvarar 0,6 veckor och fyra dagar motsvarar 0,8 veckor. Kontrollera noga så att summan av kursernas omfattning i kurslistan stämmer överens med utbildningens totala omfattning. Ange kursens namn, omfattning i veckor samt en översiktlig beskrivning av kursens mål och innehåll. Kryssa i om kursen är valbar. (max 1000 tecken/kurs) Tillträde till utbildning Behörighet I 24 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar anges att behörig att antas till utbildningen är den som har genomgått gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Detta innebär att samtliga behörighetsgrunder gäller för alla utbildningar. Därutöver får utbildningsanordnaren ställa krav på särskilda förkunskaper. De särskilda förkunskapskraven ska uttryckas som absoluta krav och inte i termer av vad som är meriterande. När särskilda förkunskapskrav ställs ska det vara tydligt för den sökande vad som krävs för att vara behörig. Om exempelvis krav på kurser från gymnasieskolan anges, ska det framgå vilken betygsnivå som krävs. Tänk på att ange betygsnivå från både nya och äldre gymnasieskolan. Om yrkeserfarenhet anges, ska krav på längd och omfattning och/eller förvärvad kompetens framgå. Om yrkeserfarenhet anges bör det även tydligt framgå vilket yrkesområde som avses. Ange om utbildningen ställer krav på särskilda förkunskaper. (kryssa Ja eller Nej) Ange de krav på särskilda förkunskaper som ställs för utbildningen. Fastställande av behörighet En utbildningsanordnare bör ha tydliga rutiner för prövningen av behörighet utifrån kraven om genomgången gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Rutinerna ska även gälla för prövning av behörighet för den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen samt för de krav på särskilda förkunskaper som ställs. Det ska även framgå hur denna process dokumenteras. Redogör för hur ni kommer att genomföra behörighetsprövningen från det att ansökningarna kommer in till dess att en lista med behöriga/icke behöriga är fastställd. 18

19 (max 3000 tecken) Urvalsgrunder och urvalsprocess Enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska de grunder och metoder som ska användas vid urval bland behöriga sökande framgå. Det är viktigt att hitta en urvalsmodell som är ändamålsenlig för utbildningen. Lika viktigt är det att urvalsprocessen är tydlig och begriplig inte minst för de sökande, och att den kan hantera samtliga behöriga sökande. En urvalsmetod är den metod som används för att klarlägga om och i vilken grad en sökande besitter eftersökt erfarenhet, kunskap, färdighet eller kompetens. Genom urvalsmetoderna mäts urvalsgrunderna, dvs den erfarenhet, kunskap, färdighet eller kompetens som ska utgöra grund för rangordning av sökande. Vilka urvalsmetoder kommer ni att använda? Beskriv vad som ska mätas genom urvalsmetoderna. (max 2000 tecken) Redogör för hur ni kommer att genomföra urvalsprocessen från det att urvalsprocessen startat till dess att antagningen är beslutad. (max 3000 tecken) Redogör för hur ni avser att dokumentera behörighetsprövning, urval och antagning. (max 2000 tecken) 19

20 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Redovisa eventuella övriga utbildningsanordnare som deltar i genomförandet av utbildningen. Som övrig utbildningsanordnare räknas en annan organisation (med eget organisationsnummer) som har ett väsentligt pedagogiskt inslag i de delar av utbildningen där alla studerande deltar. Ett exempel på detta är när en ansvarig utbildningsanordnare lämnar över genomförandet av en kurs eller en hel utbildning till en underleverantör. Den ansvarige utbildningsanordnaren förblir myndighetens motpart och är fortfarande ekonomiskt och juridiskt ansvarig för utbildningen. I tabellen nedan ska följande anges: företagets namn, organisationsnummer, kontaktperson, telefonnummer dagtid, e-postadress samt en kort beskrivning av organisationens roll i utbildningen. Om organisationen som agerar underleverantör är dotterbolag till den ansvariga utbildningsanordnaren markerar ni detta i tabellen nedan. Om ni avser att använda er av övrig/övriga utbildningsanordnare, men kontaktuppgifter ej är kända vid ansökningstillfället ange då organisationsnamn Övrig utbildningsanordnare XX samt - i fälten kontaktperson och telefonnummer. Tabell: Övriga utbildningsanordnare Företag/Org Organisationsnummer Kontaktperson Telefon E-post Roll i utbildningen (max 200 tecken) 1. Företagsnamn Förnamn Efternamn Dotterbolag Upphandlad Ja Ja Utbildningens upplägg Utbildningen bör vara anpassad och tillgänglig för individer med olika bakgrund och som befinner sig i olika livssituationer. Flexibiliteten bör anpassas till utbildningens undervisningsmetoder och innehåll. Utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet. Exempel på undervisningsmetoder i utbildningar är t.ex. projektarbeten, laborationer, självstudier, seminarier, workshops, individuell undervisning, ensembleundervisning, klassrumsundervisning, distansundervisning, föreläsningar, studiebesök, praktiska fallstudier och praktik. Exempel på former för kunskapskontroll är skriftliga och muntliga prov, grupparbeten, uppsatser, projektarbeten, praktiska prov, etc. Enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det för varje utbildning framgå hur kunskapskontroll, studieresultat och arkivering av studieresultat dokumenteras. 20

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För redovisningsdatum se beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna blankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN.

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG SCENKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Texter gällande olika schablonnivåer 2015

Texter gällande olika schablonnivåer 2015 Datum: 2015-04-16 Diarienr: MYH 2015/732 Texter gällande olika schablonnivåer 2015 Schablongrupp A (Bas) 54 000 kronor Utbildningen har i snitt upp till 20 schemalagda och lärarledda undervisningstimmar

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKTTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 Tid: 2015-10-20 kl. 9.00-12.00 Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola 92 RJL 2015/ 1684 Remiss en stärkt

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING ARRANGÖRER INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 OKTOBER 2009 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Lernias yrkeshögskola använder Adoy som administrativt verktyg för ansökningar. Vi godkänner enbart digitala ansökningar via detta system och vi

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING KONSTOMRÅDESÖVERGRIPANDE ARRANGÖRER SISTA REDOVISNINGSDAG: 28 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Arkitektur och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer