Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan"

Transkript

1 Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Vid varje fråga framgår anvisningar för hur frågorna ska besvaras i webbformuläret samt hur många tecken som svaret maximalt får bestå av. Webbformuläret för ansökan kan inte ta emot fler tecken än vad som anges i anvisningen. Observera att antalet tecken anges inklusive blanksteg, kommatecken, punkt etc. Det förekommer olika former av svarsalternativ i webbformuläret: Max xx tecken fritextfält som maximalt kan ta emot det antal tecken (inkl. blanksteg) som anges i anvisningen för frågan Rullista i webbformuläret finns en rullista med olika alternativ där aktuellt svar på frågan väljs Kryssa för aktuellt val i webbformuläret ges flera alternativ till svar och aktuellt svar/val anges genom att kryssa för detta Numeriskt fält svaret kan endast anges i form av siffror Tabell i webbformuläret ska en tabell med de uppgifter som framgår i anvisningen fyllas i I webbformuläret för ansökan är det endast möjligt att skriva in text. Med den tekniska lösning som idag används är det inte möjligt att lägga in bilder, diagram etc. Ansökan ska lämnas på svenska och ha kommit in till myndigheten senast fem månader innan första utbildningsomgångens start. För att få tillgång till webbformuläret för ansökan måste du ha tillgång till ett användarkonto till Mina sidor med rollen Ansöka/Bedriva utbildning med endast tillsyn. På kan du läsa mer om hur du ansöker om användarkonto. De uppgifter som läggs in i webbformuläret kommer att skapa två dokument, ansökan och utbildningsplan. Båda dessa dokument är möjliga att skriva ut, även innan samtliga uppgifter är ifyllda. De texter som är underlaget till utbildningsplanen bör vara formulerade utifrån att de bland annat kommer ha studerande som målgrupp. Utbildningsplanen ska fungera som en beskrivning av utbildningen men även som styrdokument för utbildningen. En rekommendation är att gå igenom hela anvisningsdokumentet innan man börjar svara, för att få en överblick över samtliga frågor. En annan rekommendation är att inte skriva in de mer omfattande svaren direkt i webbformuläret, utan istället kopiera in texten från t ex ett Word-dokument, då man annars riskerar att förlora stora textmängder vid eventuellt problem med ansökningswebben, uppkoppling etc. På under verksamhetsområde Konst- och kulturutbildningar 1

2 finns ytterligare information om ansökan om statligt stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar. På myndighetens webbplats finns också förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar publicerad. 2

3 Innehåll Anvisningar till ansökan 5 Faktauppgifter 5 Utbildningens namn... 5 Utbildningsområde... 5 Ansvarig utbildningsanordnare... 5 Organisationsnummer... 6 Organisationsform... 6 Postadress... 6 Besöksadress... 6 Telefonnummer... 6 Webbadress... 6 E-postadress till utbildningsanordnaren... 7 Fullmaktsgivare för ansökan... 7 Kontaktperson för ansökan... 7 Föregångare till den sökta utbildningen... 7 Utbildningsort... 8 Utbildningens studieform... 8 Förutsättningar för statligt stöd 8 Antal årsplatser... 8 Utbildningens omfattning... 8 Utbildningens studietakt... 9 Utbildningsomgångar och starttidpunkt... 9 Eftergymnasial nivå Organisation och ledning av utbildningen 10 Utbildningsledare Undervisande och handledande personal Värdegrund Fysisk tillgänglighet Övrigt Ekonomisk planering 12 Studerandeavgifter Kostnadsbudget Anvisningar till utbildningsplanen 14 Utbildningen 14 Utbildningsplan Utbildningens mål och inriktning Utbildningens lärandemål Undervisning på engelska

4 Lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kurser Tillträde till utbildning 18 Behörighet Fastställande av behörighet Urvalsgrunder och urvalsprocess Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation 20 Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Utbildningens upplägg Kvalitetsarbete 21 Kvalitetssäkring av utbildningen Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Studerandeinflytande

5 Anvisningar till ansökan OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan. I webbformuläret finns ett antal uppgifter som hämtas från den information som registrerats på Mina sidor och dessa är därför inte möjliga att redigera. Om någon av dessa uppgifter är felaktiga, kontakta en utbildningsadministratör på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon Faktauppgifter Utbildningens namn Utbildningens namn bör inte vara för långt. Omfattningen av utbildningen bör inte heller ingå i namnet. Ange utbildningens namn. (max 200 tecken) Utbildningsområde Utbildningarna delas in i olika utbildningsområden. Denna indelning görs av myndigheten utifrån Svensk utbildningsnomenklatur SUN 2000 och utgår från utbildningens innehåll. Ange här det utbildningsområde som ni anser att utbildningen tillhör. Ange vilket utbildningsområde som utbildningen tillhör. (rullista) Ansvarig utbildningsanordnare Utbildningar som har stöd endast i form av tillsyn får anordnas av en enskild fysisk eller juridisk person. Detta kan vara aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag, kommanditbolag, ideell förening, stiftelse eller enskild fysisk person. Flera utbildningsanordnare får samverka kring en utbildning, men endast en av dem kan vara ansvarig utbildningsanordnare. Det är den ansvarige utbildningsanordnaren som ska anges här. Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. 5

6 Organisationsnummer Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Organisationsform Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Postadress Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Besöksadress Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Telefonnummer Denna uppgift kan vara ifylld i webbformuläret om ni valt att uppge den i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation men är möjlig att redigera. Webbadress Uppgift om webbadress ska avse ansvarig utbildningsanordnare. Denna uppgift kan vara ifylld i webbformuläret om ni valt att uppge den i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation men är möjlig att redigera. 6

7 Ange webbadress till ansvarig utbildningsanordnare. (max 100 tecken) E-postadress till utbildningsanordnaren Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Fullmaktsgivare för ansökan Denna uppgift är redan ifylld i webbformuläret då den uppges i samband med ansökan om användarkonto/registrera organisation. Kontaktperson för ansökan Kontaktperson för ansökan ska avse en person med kunskap om innehållet i ansökan och som har befogenhet att företräda utbildningsanordnaren i frågor som rör ansökan. Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den som är kontaktperson för ansökan. Föregångare till den sökta utbildningen Med föregångare menas att utbildningen bedrivits tidigare på samma ort, av samma utbildningsanordnare, med samma omfattning och att de övergripande målen är likvärdiga. Har den sökta utbildningen en föregångare i tidigare beviljad kompletterande utbildning eller i annan utbildningsform? (Kryssa Ja/Nej) Ange namnet på utbildningens föregångare: (max 200 tecken) Ange ev utbildningsnummer på utbildningens föregångare (t ex KU0999): (max 200 tecken) Möjlighet till kommentarer: 7

8 Utbildningsort Ange den ort där huvuddelen av den sökta utbildningen genomförs. Vid distansupplägg anges den ort där flertalet av de obligatoriska mötena äger rum. (Ange län/kommun/utbildningsort i rullistan) Utbildningens studieform Utbildningen kan genomföras i bunden form eller på distans. Distans anges om huvuddelen av utbildningen inte genomförs på utbildningsorten. Ange den sökta utbildningens studieform. (kryssa för aktuellt val) Förutsättningar för statligt stöd Antal årsplatser Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor. Ange antal årsplatser ansökan avser. (numeriskt fält) Utbildningens omfattning Utbildningens omfattning ska anges som antal veckor i heltidsstudier. Del av vecka anges enligt principen att en veckas studier motsvarar studier i fem dagar. Detta innebär att en dag motsvarar 0,2 veckor, två dagar motsvarar 0,4 veckor, tre dagar motsvarar 0,6 veckor och fyra dagar motsvarar 0,8 veckor. Utbildningen ska omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning. Utbildningen får omfatta högst tre år (högst 120 veckor). Ange utbildningens totala omfattning. Veckor: (numeriskt fält) 8

9 Utbildningens studietakt Om utbildningen bedrivs som deltidsstudier, krävs att utbildningen ska bedrivas under så lång tid att den motsvarar angiven omfattning i heltidsstudier. Dessutom gäller att utbildningen ska omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning och vara högst tre år. Ange utbildningens studietakt. (kryssa för aktuellt val) Utbildningar kan även genomföras i annan studietakt än deltid 50 procent, deltid 75 procent och heltid. Ange utbildningens studietakt vid annan studietakt än ovan. (numeriskt fält) Utbildningsomgångar och starttidpunkt Myndigheten beslutar om det totala antalet årsplatser för utbildningen. Årsplatser beräknas helårsvis och är en studerande i en heltidsutbildning som omfattar 40 veckor eller motsvarande. Detta innebär exempelvis att utbildningar som bedrivs på halvfart kan ha dubbelt så många studerande som årsplatser. Det är upp till utbildningsanordnaren att reglera antalet studerande per utbildningsomgång. Antal studerande kan variera i de olika utbildningsomgångarna men antalet beslutade årsplatser får inte överskridas på helårsbasis. Myndigheten fattar beslut om de utbildningsomgångar som är angivna i ansökan och som ryms inom en femårsperiod från och med beslutsperiodens första dag. Med utbildningsomgång avses perioden mellan utbildningsintagets start och avslut. Utbildningsomgångarna anges enligt principen att omgång 1 är den utbildningsomgång som ligger närmast i tiden följt av omgång 2 osv. Ange de utbildningsomgångar ni avser att bedriva Omgång 1 (Ange startår, månad och dag i respektive rullista) (Ange slutår, månad och dag i respektive rullista) Omgång 2 (Ange startår, månad och dag i respektive rullista) (Ange slutår, månad och dag i respektive rullista) osv 9

10 Eftergymnasial nivå Enligt 5 förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska utbildningen bedrivas på en eftergymnasial nivå. Att utbildningen är eftergymnasial innebär att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som beskrivs i utbildningsplanen inte kan uppnås inom ramen för gymnasieskolans utbildningar.trots detta får det, om det behövs, förekomma enstaka inslag av gymnasial karaktär i utbildningen. Utbildningar som riktar sig till studerande med utvecklingsstörning kan betraktas som eftergymnasiala i förhållande till gymnasiesärskolan. Förutom de krav på eftergymnasial nivå som nämns ovan ställs det i 5 förordning om stöd till konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ytterligare krav på att utbildningen inte kan leda fram till en examen som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om. Beskriv hur utbildningens innehåll har en eftergymnasial nivå samt hur ni säkerställer att utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå. (max 2000 tecken) Organisation och ledning av utbildningen Utbildningsledare Enligt 11 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt förordningen. Enligt 20 ska det finnas en person (utbildningsledare) som är utsedd av den ansvariga utbildningsanordnaren att leda det dagliga arbetet i verksamheten. Beskriv utbildningsledarens roll och ansvar i utbildningens genomförande. Undervisande och handledande personal Enligt 21 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska de personer som används av utbildningsanordnaren för undervisning och handledning genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den verksamhet som de ska bedriva. Utbildningar som står under statlig tillsyn ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet. Undervisande och handledande personer ska ha en sådan utbildning eller erfarenhet som gör att de kan förmedla relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar utbildningens mål. Undervisande och handledande personals kompetens bör därför innefatta både relevant, pedagogisk och teoretisk 10

11 kompetens. Redovisa era krav vad gäller kompetens och kvalifikationer för undervisande och handledande personer inom den sökta utbildningen. Värdegrund Enligt 6 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. Den som verkar inom utbildningen ska särskilt främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Beskriv hur ni arbetar med personal och studerande för att etablera och upprätthålla en värdegrund som främjar aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. (max 2000 tecken) Beskriv ert arbete för att motverka alla former av kränkande behandling samt rutiner för att hantera uppkomna situationer. Beskriv ert arbete för att särskilt främja jämställdhet mellan könen. Fysisk tillgänglighet Enligt 6 i Arbetsmiljöverkets författningssamling (2009:2) ska arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen, om det behövs, vara tillgängliga för och kunna användas även av arbetstagare med funktionsnedsättning. Med arbetstagare likställs de som genomgår utbildning. Mer information om vad fysisk tillgänglighet kan innebära finns att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS (2009:2). Beskriv de lokaler där utbildningen ska bedrivas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Om ni i dagsläget inte vet i vilka lokaler utbildningen kommer bedrivas, beskriv vilka krav ni kommer att ställa i samband med anskaffning av lokaler. 11

12 Övrigt Här finns möjlighet att ange uppgifter som ni anser inte framgått under övriga frågor men som kan vara av vikt för myndigheten att känna till. (max 2000 tecken) Ekonomisk planering Studerandeavgifter Enligt 10 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska studerandeavgifter vara skäliga i förhållande till utbildningens karaktär och de kostnader som utbildningsanordnaren har för utbildningen. Dessa kostnader ska vara rimliga för verksamheten. Kommer studerandeavgifter tas ut för utbildningen? (kryssa Ja eller Nej) Ange studerandeavgiften för en hel utbildningsomgång. (Dvs den totala avgiften en studerande betalar för hela utbildningstiden) (numeriskt fält) Kostnadsbudget Genom att utarbeta en kostnadsbudget för en utbildningsomgång får ni fram en beräkning över utbildningens kostnader. Kostnadsbudgeten ligger till grund för myndighetens bedömning om de studerandeavgifter som tas ut för utbildningen kan anses vara skäliga i förhållande till de kostnader som utbildningsanordnaren har för utbildningen. Dessa kostnader ska vara rimliga för verksamheten. Myndigheten har tagit fram en budgetmall i Excel som ska bifogas ansökan. Budgetmallen hämtas i webbformuläret för ansökan och sparas lokalt för att sedan läggas till i webbformuläret. I budgeten ska uppgifter om medfinansiering även lämnas in. Detta för att ge en övergripande bild av hur utbildningen finansieras utöver de delar som studerandeavgifter täcker. Medfinansiering kan ske antingen genom direkt finansiering eller genom indirekt finansiering. Det är inte någon skillnad på vilka kostnader som kan finansieras direkt eller indirekt, utan det som skiljer de båda finansieringsformerna åt, är att vid direkt finansiering finansierar en aktör kostnaden i utbildningen genom att överföra kontanta medel till utbildningsanordnaren. Vid indirekt finansiering sker det inte någon överföring 12

13 av kontanta medel till utbildningsanordnaren utan finansiären tar själv den kostnad som uppstår som en följd av resursinsatsen. Resursen överförs dock till utbildningsanordnaren. För att myndigheten ska få en uppfattning om den totala medfinansieringen ska även den indirekta finansieringen anges. Exempel på indirekt finansiering kan vara de resurser som ställs till förfogande för utbildningens genomförande eller om en hyresvärd upplåter en lokal till utbildningen gratis eller till ett reducerat pris. En kort beskrivning till varje rubrik i kostnadsbudgeten följer nedan: Kostnader för undervisningen Här redovisas alla direkta personal- och konsultkostnader som beräknas uppstå i den sökta utbildningens undervisning för en utbildningsomgång. Här ingår utbildningsledare. Andra indirekta personalkostnader som ledning/rektor mm budgeteras under Administration och övriga driftkostnader. Kostnader för styrelse eller ledningsgrupp Här budgeteras kostnaden för styrelsen eller ledningsgruppens arbete, exklusive utbildningsanordnarens egen personal, för en utbildningsomgång. Används styrelsen eller ledningsgruppen för flera utbildningar ska kostnaden delas mellan utbildningarna. Endast den sökta utbildningsomgångens del av kostnaden redovisas här. Ange antal timmar som ledamöterna avsätter för ledningsgruppsarbetet för en utbildningsomgång eller det arvode som eventuellt betalas ut. Lokalkostnader Här skiljer vi på lokalhyra för den skolförlagda teoretiska undervisningen och eventuella speciallokaler. Hyran för den skolförlagda teoretiska undervisningen anges med årshyra per kvadratmeter samt antal kvadratmeter. Används lokalerna till flera utbildningar eller annan verksamhet, ska endast kostnaden för nyttjandegraden för den sökta utbildningsomgången redovisas. Kräver utbildningen speciallokaler ska detta redovisas och då endast den beräknade kostnaden för utbildningsomgången. Ingår inte el, vatten, värme mm i hyran lägger ni till dessa kostnader på en egen rad/rader. Övriga kostnader som avser lokaler, till exempel städkostnader, tas även upp under denna rubrik. Administration och övriga driftkostnader Här ska utbildningsomgångens andel av administration-, overhead- och marknadsföringskostnader redovisas var för sig, dvs. används resurserna till flera utbildningar eller annan verksamhet, ska endast kostnaden för nyttjandegraden för den sökta utbildningsomgången redovisas. Med administrationskostnader menas IT, telefoni, kontorsmaskiner, porto, kontorsmaterial, administrativ personal mm. Datorer för studerande ska ej redovisas här. Med overheadkostnader menas kostnader för ledning/rektor, lunch- och fikarum och andra gemensamma utrymmen. Marknadsföring kan vara annonsering, tryck av broschyrer, mässdeltagande mm. 13

14 Kompetensutveckling för personal och eventuella resekostnader för utbildningsanordnaren redovisas på egna rader under denna rubrik. Undervisningsmaterial/råvaror Här redovisas t ex böcker, råvaror, dataprogram, webbplattform, licenser och annat material som behövs i den sökta utbildningens undervisning. Utrustning inklusive avskrivningar Här redovisas t ex avskrivning för en maskin eller annan utrustning som används i undervisningen. Används utrustningen till flera utbildningar ska avskrivningskostnaden delas mellan utbildningarna och endast den sökta utbildningens del av avskrivningskostnaden redovisas. Exempel: Inköpsvärde för utrustningen är SEK Finansieringen sker genom att teckna ett lån. Avskrivningstid för utrustningen är 5 år. Utbildningens längd är 1 år. Avskrivningskostnad som ska budgeteras för denna utbildning blir SEK (SEK : 5 år). Avskrivningsbeloppet på SEK kan till exempel användas för att amortera ner lånet på utrustningen. Man kan också leasa eller hyra utrustning vilket redovisas här. Övriga intäkter Ange den aktuella studerandeavgiften för utbildningen. Även andra intäkter som t.ex. sponsring, anmälningsavgifter, intäkter för försäljning av varor och tjänster från den sökta utbildningsomgångens undervisning mm. redovisas här. Anvisningar till utbildningsplanen Utbildningen Utbildningsplan Enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det finnas en utbildningsplan för varje utbildning. Den ska vara ett övergripande dokument som bland annat anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och utbildningsanordnare. Utbildningsplanen tillsammans med uppgifter från ansökan kommer dels att fungera som en närmare specifikation av utbildningens innehåll, dels som en informationstext för utomstående, särskilt potentiella sökande. Utbildningsplanen utgör även ett underlag för myndighetens tillsyn och är ett styrdokument för utbildningens genomförande. En del uppgifter som kommer att finnas med i den färdiga utbildningsplanen har redan angivits på annat håll i webbformuläret. Dessa kommer att laddas ner automatiskt på rätt ställe i den färdiga utbildningsplanen. Ett försättsblad med utbildningens namn, omfattning, utbildningsnummer etc. genereras av systemet. I detta webbformulär ska ni ange resterande texter så att utbildningsplanen blir komplett. 14

15 Utbildningens mål och inriktning Enligt 13 punkt 3 förordningen om stöd till konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det i utbildningsplanen framgå utbildningens mål och inriktning. Här ska utbildningens inriktning beskrivas liksom vilket syfte utbildningen har och vilket mål den ska leda fram till. Beskriv utbildningens mål och inriktning. Utbildningens lärandemål Enligt 5 förordningen om stöd till konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska utbildningen bedrivas på en eftergymnasial nivå. Utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet. Utbildningens övergripande målsättning ska beskrivas utifrån den Europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande som Sverige godkände Det innebär att resultatet av lärandet beskrivs i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. För mer information se Förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk och https://www.seqf.se/ Kunskaper är resultat av tillgodogörande av information genom lärande. Kunskaper utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller studieområde. Kunskaper kan vara erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska. Efter en avslutad eftergymnasial utbildning bör de studerande minst kunna visa upp specialiserade kunskaper inom ett område, kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna området och kunskaper om processer och kvalitetskriterier inom samma område. Färdigheter är förmågan att utföra uppgifter och lösa problem. Färdigheterna kan beskrivas som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande och innovativa lösningar) eller som praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap). Efter en avslutad eftergymnasial utbildning bör de studerande minst kunna planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade uppgifter, lösa sammansatta problem inom ett område och kommunicera åtaganden och lösningar inom samma område. Kompetenser är förmågan att använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna, att samarbeta och ta ansvar i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling. Ansvar, självständighet och förmåga till samarbete är centrala begrepp. Efter en avslutad eftergymnasial utbildning bör de studerande minst självständigt kunna behandla innehåll i ett område som leder till vidare lärande och professionell utveckling, kunna övervaka verksamhet samt slutföra förelagda projekt. Nedan följer två exempel på hur en utbildnings mål kan beskrivas. Exemplen visar på några av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den aktuella utbildningen leder till och ska inte ses som en komplett beskrivning. Exempel utifrån utbildning till Restaurangchef/Hovmästare/Food & Beverage Manage: Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: 15

16 lagar och avtal som reglerar arbetet i ett restaurangföretag arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar mat och dryck, provningsmetodik för mat och vin i kombination Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: lösa arbetsrättsliga problem designa en helhetsupplevelse för gästen bokföra, budgetera och göra bokslut med hjälp av datorstöd i standard och restaurangprogram Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna: fatta ekonomiska beslut och dra egna slutsatser bygga långsiktiga och lönsamma relationer med företagets kunder/gäster leda ett mindre/medelstort restaurangföretag Exempel utifrån utbildning till Hovslagare: Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: lagstiftning avseende djurskydd, smittskydd och behörighet som berör hovslagare det nedre benets anatomi, fysiologi och biomekanik hos hästar hovsjukdomar avseende orsak, symptom, diagnos, behandling och prognos Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: tillverka till häst användbara beslag bearbeta järn och stål avseende härdning, anlöpning och svetsning Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna: bedöma den egna reella kompetensen och förstå behovet av att remittera fall som överstiger den egna kompetensen till behörig djurhälsopersonal starta och driva ett framgångsrikt enmansföretag Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Frågan är ställd så att ansökaren ska svara med en lista där varje punkt i listan inleds med ett substantiv. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Frågan är ställd så att ansökaren ska svara med en lista där varje punkt i listan inleds med ett verb. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Frågan är ställd så att ansökaren ska svara med en lista där varje punkt i listan inleds med ett verb. 16

17 Undervisning på engelska Enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar får undervisning helt eller delvis bedrivas på engelska. Med bedrivas på engelska menas att undervisningsspråket i en eller flera av utbildningens kurser är engelska. Denna utbildning kommer att bedrivas helt på engelska delvis på engelska (kryssa för aktuellt val) Lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Enligt 9 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar vara minst 200 timmar under högst tre år. Lärar- eller handledarledd verksamhet är schemalagd tid då den studerande i grupp eller enskilt har undervisning, handledning eller på annat sätt har direkt och fullvärdig tillgång till lärare eller handledare i syfte att nå målet med utbildningsmomentet. Hur många klocktimmar lärarledd eller handledarledd verksamhet omfattar utbildningen totalt? (numeriskt fält) Kurser Om utbildningen bedrivs i form av kurser ska utbildningsplanen, enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, innehålla en redogörelse för de kurser som ingår i utbildningen. Kursinnehållet ska inte motsvara det innehåll som ges i utbildningar inom gymnasieskolan. Trots detta får det, om det behövs, förekomma enstaka inslag av gymnasial karaktär i utbildningen. Om det finns kurser som ställer krav på att tidigare kurser i utbildningen är genomförda bör detta framgå i kursbeskrivningen, t.ex. att vissa kurser måste vara genomförda innan en annan kurs kan påbörjas. Omfattningen av kursen ska anges i veckor och är den totala tiden som gäller för kursen ur ett studerandeperspektiv. Det innebär att det både är den schemalagda tiden och tiden för självstudier som ska räknas när omfattningen anges. Om del av vecka anges ska principen att en veckas studier motsvarar studier i fem dagar användas. Detta innebär att en dag motsvarar 0,2 veckor, två dagar motsvarar 0,4 veckor, tre dagar 17

18 motsvarar 0,6 veckor och fyra dagar motsvarar 0,8 veckor. Kontrollera noga så att summan av kursernas omfattning i kurslistan stämmer överens med utbildningens totala omfattning. Ange kursens namn, omfattning i veckor samt en översiktlig beskrivning av kursens mål och innehåll. Kryssa i om kursen är valbar. (max 1000 tecken/kurs) Tillträde till utbildning Behörighet I 24 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar anges att behörig att antas till utbildningen är den som har genomgått gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Detta innebär att samtliga behörighetsgrunder gäller för alla utbildningar. Därutöver får utbildningsanordnaren ställa krav på särskilda förkunskaper. De särskilda förkunskapskraven ska uttryckas som absoluta krav och inte i termer av vad som är meriterande. När särskilda förkunskapskrav ställs ska det vara tydligt för den sökande vad som krävs för att vara behörig. Om exempelvis krav på kurser från gymnasieskolan anges, ska det framgå vilken betygsnivå som krävs. Tänk på att ange betygsnivå från både nya och äldre gymnasieskolan. Om yrkeserfarenhet anges, ska krav på längd och omfattning och/eller förvärvad kompetens framgå. Om yrkeserfarenhet anges bör det även tydligt framgå vilket yrkesområde som avses. Ange om utbildningen ställer krav på särskilda förkunskaper. (kryssa Ja eller Nej) Ange de krav på särskilda förkunskaper som ställs för utbildningen. Fastställande av behörighet En utbildningsanordnare bör ha tydliga rutiner för prövningen av behörighet utifrån kraven om genomgången gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Rutinerna ska även gälla för prövning av behörighet för den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen samt för de krav på särskilda förkunskaper som ställs. Det ska även framgå hur denna process dokumenteras. Redogör för hur ni kommer att genomföra behörighetsprövningen från det att ansökningarna kommer in till dess att en lista med behöriga/icke behöriga är fastställd. 18

19 (max 3000 tecken) Urvalsgrunder och urvalsprocess Enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska de grunder och metoder som ska användas vid urval bland behöriga sökande framgå. Det är viktigt att hitta en urvalsmodell som är ändamålsenlig för utbildningen. Lika viktigt är det att urvalsprocessen är tydlig och begriplig inte minst för de sökande, och att den kan hantera samtliga behöriga sökande. En urvalsmetod är den metod som används för att klarlägga om och i vilken grad en sökande besitter eftersökt erfarenhet, kunskap, färdighet eller kompetens. Genom urvalsmetoderna mäts urvalsgrunderna, dvs den erfarenhet, kunskap, färdighet eller kompetens som ska utgöra grund för rangordning av sökande. Vilka urvalsmetoder kommer ni att använda? Beskriv vad som ska mätas genom urvalsmetoderna. (max 2000 tecken) Redogör för hur ni kommer att genomföra urvalsprocessen från det att urvalsprocessen startat till dess att antagningen är beslutad. (max 3000 tecken) Redogör för hur ni avser att dokumentera behörighetsprövning, urval och antagning. (max 2000 tecken) 19

20 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Redovisa eventuella övriga utbildningsanordnare som deltar i genomförandet av utbildningen. Som övrig utbildningsanordnare räknas en annan organisation (med eget organisationsnummer) som har ett väsentligt pedagogiskt inslag i de delar av utbildningen där alla studerande deltar. Ett exempel på detta är när en ansvarig utbildningsanordnare lämnar över genomförandet av en kurs eller en hel utbildning till en underleverantör. Den ansvarige utbildningsanordnaren förblir myndighetens motpart och är fortfarande ekonomiskt och juridiskt ansvarig för utbildningen. I tabellen nedan ska följande anges: företagets namn, organisationsnummer, kontaktperson, telefonnummer dagtid, e-postadress samt en kort beskrivning av organisationens roll i utbildningen. Om organisationen som agerar underleverantör är dotterbolag till den ansvariga utbildningsanordnaren markerar ni detta i tabellen nedan. Om ni avser att använda er av övrig/övriga utbildningsanordnare, men kontaktuppgifter ej är kända vid ansökningstillfället ange då organisationsnamn Övrig utbildningsanordnare XX samt - i fälten kontaktperson och telefonnummer. Tabell: Övriga utbildningsanordnare Företag/Org Organisationsnummer Kontaktperson Telefon E-post Roll i utbildningen (max 200 tecken) 1. Företagsnamn Förnamn Efternamn Dotterbolag Upphandlad Ja Ja Utbildningens upplägg Utbildningen bör vara anpassad och tillgänglig för individer med olika bakgrund och som befinner sig i olika livssituationer. Flexibiliteten bör anpassas till utbildningens undervisningsmetoder och innehåll. Utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet. Exempel på undervisningsmetoder i utbildningar är t.ex. projektarbeten, laborationer, självstudier, seminarier, workshops, individuell undervisning, ensembleundervisning, klassrumsundervisning, distansundervisning, föreläsningar, studiebesök, praktiska fallstudier och praktik. Exempel på former för kunskapskontroll är skriftliga och muntliga prov, grupparbeten, uppsatser, projektarbeten, praktiska prov, etc. Enligt 13 förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det för varje utbildning framgå hur kunskapskontroll, studieresultat och arkivering av studieresultat dokumenteras. 20

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och kulturutbildningar 2014 Anvisningar till ansökan

Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och kulturutbildningar 2014 Anvisningar till ansökan Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar 2014 års ansökan om överföring av statligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015 YH2000, v1.4, 2013-03-05 1 (24) Diarienr: MYH 2015/732 Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015 Detta dokument innehåller frågorna i ansökningsformuläret för ansökningsomgången för YH 2015.

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Anvisningar. om stöd i form av studiestödsberättigande. för konst- och kulturutbildning

Anvisningar. om stöd i form av studiestödsberättigande. för konst- och kulturutbildning Anvisningar om stöd i form av studiestödsberättigande och statsbidrag för konst- och kulturutbildning 2017 Innehåll Konst- och kulturutbildningar - eftergymnasiala utbildningar inom det konstnärliga eller

Läs mer

Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar

Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar YH1000, v1.0, 2010-06-12 1 (12) Diarienr: YH 2011/451 Ansökningsomgång 2011 för kompletterande utbildning Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 1 (29) ANSÖKNINGSOMGÅNG 2016 Maj 2016 MYH 2016/423, MYH 2016/425 Bilaga till Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2016 Detta

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Bilaga till Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Anvisningar till ansökan gällande Trafikflygarutbildning civilt flyg, med studerandeavgifter för ansökningsomgång 2016 Detta

Läs mer

Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan

Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan Anvisningarna utgår från den struktur på webbansökan som gäller för den ordinarie

Läs mer

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Agenda 1) Lag och förordning om ekonomi/finansiering 2) Uppbyggnad av budget och schablonerna

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016 Detta dokument innehåller de frågor som utgör 2016 års ansökan om att ingå i yrkeshögskolan vad gäller Trafikflygarutbildningar

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning maj 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet några reflektioner från Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn april 2016 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

SeQF och ansökan YH. myh.se

SeQF och ansökan YH. myh.se SeQF och ansökan YH Hur hänger SeQF ihop med YH? Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 3 Referensramen består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till denna förordning.

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING VERKSAMHETSBIDRAG CENTRUMBILDNINGAR För sista redovisningsdatum, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER

ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För redovisningsdatum se beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna blankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM TONSÄTTARBIDRAG 2010 REGIONALA OCH LOKALA TDM- INSTITUTIONER, FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER M.FL. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 FEBRUARI 2010 Observera Denna onlineansökan

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 DECEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG (DANSOMRÅDET) För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING AV BIDRAG 2014/2015 SKAPANDE SKOLA För sista redovisningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera ANSÖKAN OM UTVECKLINGSSTÖD FONOGRAM SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 SEPTEMBER Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

uppmärksammas innovativa utbildningar som ger kompetens för nya yrken och som kan komma att få betydelse på den framtida arbetsmarknaden.

uppmärksammas innovativa utbildningar som ger kompetens för nya yrken och som kan komma att få betydelse på den framtida arbetsmarknaden. Förord Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en välutbildad befolkning. Utbildningspolitiken lägger grunden för den enskildes möjligheter att skaffa sig den kompetens som behövs för att etablera

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning juni 2016 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN KREATIVA PLATSER - ÄGA RUM ÅR 1 AV 3 För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Det livslånga lärandet i Sverige Utbildning/lärande utanför det offentliga utbildningssystemet Nya nationella och internationella

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN.

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2017 Myndigheten för yrkeshögskolan Foto: Scandinav/Agneta Tillnert Diarienummer: MYH 2017/1235 ISBN: 978-91-88619-12-9 Innehåll YH kvalificerad

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid.

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT MARKNADSSTÖD FONOGRAM För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen.

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen. OMSORGSNÄMNDEN Ansökan om bidrag för sociala föreningar 2017 Anvisningar Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för sociala föreningar. Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Färg, form och hantverk Ansvarig utbildningsanordnare: Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer