Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015

2 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök om användarkonto... 6 Fylla i webbformuläret... 7 Anvisningar till ansökan... 8 Faktauppgifter... 9 Utbildningens namn...10 Utbildningsområde...10 Ansvarig utbildningsanordnare...10 Utbildningens omfattning Föregångare till den sökta utbildningen...13 Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng...13 Utbildningens studietakt...13 Utbildningsort...13 Utbildningens studieform...13 Utbildningsomgångar, starttidpunkt och antal studerandeplatser...14 Arbetsmarknadens efterfrågan Intervju...16 Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen...17 Smalt yrkesområde...18 Utbildningsformen och dess lämplighet för att tillgodose de angivna kompetensbehoven...18 Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande...19 Organisation och ledning...20 Utbildningsledare...21 Undervisande och handledande personal...21 Studie- och yrkesvägledning...21 Arbete mot kränkande behandling...21 Jämställdhet Tillgänglighet Ekonomisk planering...23 Ekonomisk planering...24 Kostnadsbudget...25 Statsbidrag/särskilda medel Söker statsbidrag eller särskilda medel enligt schablon Statsbidrag eller särskilda medel över schablon... 26

3 Anvisningar till utbildningsplan...27 Utbildningen...28 Examen och examenskrav Utbildningens mål Undervisning på engelska Kurser Tillgodoräknande...31 Undervisning i svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildningen...33 Tillträde till utbildningen Behörighet Särskilda förkunskaper Fastställande av behörighet Urvalsgrunder och urvalsprocess Intervju Upplägg och organisation...40 Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare...41 Utbildningens upplägg...41 Entreprenörskap i utbildningen Lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete...43 Kvalitetssäkring av utbildningen Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Studerandeinflytande... 44

4 YH kvalificerad kompetens Vad är yrkeshögskola? Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska erbjudas inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kvalificerad kompetens. Utbildningarnas längd varierar, men de flesta är mellan ett och tre år. De spänner över 16 olika utbildningsområden och samtliga berättigar till studiemedel från CSN. Från och med hösten 2014 finns ett fåtal utbildningar som tar ut en studerandeavgift, men de allra flesta är avgiftsfria. En YH-utbildning innehåller bland annat mycket praktiskt lärande, som till exempel LIA lärande i arbete. Kvalificerad kompetens Yrkeshögskolan är till för att ge företag och organisationer tillgång till den kvalificerade kompetens de behöver. Utbildningarna ska svara mot verkliga behov på arbetsmarknaden och därför varierar utbildningarnas innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras. Utbildningarna ska drivas i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda LIA-platser. En YH-utbildning ska också kunna leda till eget företagande, men även i dessa fall ska utbildningen ge kunskaper och kompetenser som gör att den studerande kan erbjuda en produkt eller tjänst som är efterfrågad av arbetsmarknaden. 4

5 Att fundera på innan du ansöker Innan du väljer att ansöka om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning är det bra att fundera kring nedanstående punkter: Kommer initiativet till utbildningen från relevant arbetsliv och kommer det att vara delaktigt under utbildningens gång i ledningsgruppen, som LIA-företag och som kvalitetsgarant för utbildningens genomförande? Är yrkeshögskolan den rätta utbildningsformen för att tillgodose arbetslivets behov av kompetens eller hör utbildningen hemma inom någon annan utbildningsform som exempelvis gymnasieskolan? Finns det en konkret efterfrågan i form av anställning eller en efterfrågan på tjänsten som inte kan tillgodoses på annat sätt genom exempelvis internutbildningar eller andra utbildningsvägar? Vilken uppsättning av kunskaper, färdigheter och kompetenser från nationella program inom gymnasieskolan kommer utbildningen att bygga vidare på och vidareutveckla till en mer kvalificerad nivå? Finns det redan utbildningar som bedrivs inom den tänkta yrkesrollen i den region som du har tänkt söka inom och som täcker behoven i den regionen, eller finns det andra som kommer ansöka om att få starta utbildningar inom samma utbildningsområde/yrkesroll som du i regionen? Är utbildningens förkunskapskrav och innehåll samt arbetsmarknadens efterfrågan kvalitativt och kvantitativt så bra att den kommer att stå sig i en konkurrens om medlen både regionalt och nationellt? 5

6 Ansök om användarkonto För att kunna ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning måste du först göra en ansökan om användarkonto på Mina sidor, om du inte har ett sådant sedan tidigare. Det gör du genom att registrera den organisation du företräder i formuläret som återfinns via länken Ansök om användarkonto för din organisation på minasidor.myh.se. Blanketten ska sedan skrivas under och skickas in till Myndigheten för yrkeshögskolan, Box 145, Västerås. När myndigheten granskat och godkänt ansökan om användarkonto, skickas e-post till den som du uppgett som fullmaktshavare med instruktioner om hur användarkontot aktiveras. På Mina sidor kan sedan fullmaktshavaren registrera enheter och användare i organisationen. En del av den information som du uppger på ansökningsblanketten för Användarkonto/Registrera organisation kommer automatiskt att föras över till webbansökan när du skapar en ny ansökan om att få ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag eller särskilda medel. Om någon av dessa uppgifter är felaktiga, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon

7 Fylla i webbformuläret För att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt finns möjligheten att på förhand se hur frågorna kommer att se ut på webben när ansökningsomgången öppnar. Dessa frågor hittar du i dokumentet Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2015, som även finns med som bilaga till anvisningarna. I dokumentet ser du vilka frågor som kommer att ställas i webbansökan samt hur många tecken som svaret maximalt får bestå av. Ansökningsformuläret för ansökan kan inte ta emot fler tecken än vad som anges i instruktionen. Observera att antalet tecken anges inklusive blanksteg, kommatecken, punkt och så vidare. I ansökningsformuläret för ansökan är det endast möjligt att skriva in text. Med den tekniska lösning som idag används är det inte möjligt att lägga in bilder, diagram och så vidare. De uppgifter som läggs in i ansökningsformuläret kommer att skapa två dokument, ansökan och utbildningsplan. Båda dessa dokument är möjliga att skriva ut, även innan samtliga uppgifter är ifyllda. Tänk på att de texter som utgör underlaget till utbildningsplanen ska vara formulerade utifrån att de även har studerande som målgrupp. Om din utbildning blir beviljad kommer texten som beskriver kraven på särskilda förkunskaper också att visas på olika webbplatser som riktar sig till potentiella sökande, till exempel yrkeshogskolan.se. En rekommendation är att inte skriva in de mer omfattande svaren direkt i ansökningsformuläret, utan istället kopiera in texten från till exempel ett word-dokument, då man annars riskerar att förlora stora textmängder vid eventuellt problem med ansökningsformuläret, uppkoppling och så vidare. För att kunna fylla i ansökningsformuläret med korrekt information är det nödvändigt att läsa den information som finns i det här anvisningsdokumentet. I själva webbansökan finns enbart instruktioner kring hur formuläret ska fyllas i. Information kring hur frågorna ska besvaras, vad du behöver tänka på och vilka krav som ställs hittar du i det här dokumentet. Annat material så som lagen (2009:128) och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, olika rapporter och föreskrifter publicerade av Myndigheten för yrkeshögskolan och som kan används som stöd vid framtagandet av ansökan hittar du på 7

8 8 Anvisningar till ansökan

9 Faktauppgifter Faktauppgifter handlar om bakgrundsinformation om din planerade utbildning, till exempel namn, utbildningsområde och kontaktuppgifter. 9

10 Utbildningens namn Utbildningens namn bör tydligt ange vilket yrke utbildningen syftar till, det vill säga vad den studerande kan arbeta som efter avslutad utbildning. Av namnet bör det tydligt framgå vilket yrke, avgränsad yrkesroll eller yrkesspecialisering som avses. Det yrke utbildningen leder till kan exempelvis vara en specialisering inom ett yrke, en vidareutveckling av ett yrke eller en kombination av två eller flera yrken. Det är viktigt för såväl potentiella studerande och arbetsgivare som för myndigheten att få en klar bild av vilken yrkesgrupp yrket tillhör. Ett bra exempel på utbildningens namn är Inköpare eller Tandsköterska. Ett mindre bra exempel på utbildningens namn är Pedagogikutbildning, eftersom den inte anger vilket yrke utbildningen syftar till. Utbildningsnamnet bör inte innehålla orden yrkeshögskoleutbildning, förkortningen YH, ort eller antal yrkeshögskolepoäng. Om utbildningen leder till en examen kommer utbildningens examensbenämning att innehålla typ av examen + utbildningens namn, till exempel Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Anläggningsingenjör. Det är därför viktigt att inte lägga in examensbenämningen i namnet på utbildningen eftersom det då blir dubbelt. Utbildningsområde Utbildningar inom yrkeshögskolan delas in i olika utbildningsområden. Denna indelning görs av myndigheten utifrån Svensk utbildningsnomenklatur SUN 2000 och utgår från utbildningens innehåll. Du kommer i ansökningsformuläret på webben att få uppge vilket utbildningsområde som du anser att utbildningen tillhör. Detta kan sedan komma att ändras utifrån myndighetens bedömning av utbildningens huvudsakliga innehåll utifrån SUN Ansvarig utbildningsanordnare Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer. Varje utbildning har en ansvarig utbildningsanordnare. Namnet på utbildningsanordnaren fylls i samband med ansökan om användarkonto. Flera utbildningsanordnare får samverka kring en utbildning, men endast en av dem kan vara ansvarig utbildningsanordnare. I ansökan om användarkontot får man också ange organisationsnummer, organisationsform, webbadress, e-postadress, fullmaktsgivare för ansökan, besöksadress och postadress. Tänk på att beslutet skickas brevledes till den angivna postadressen. Det är viktigt att de uppgifter som du uppger i ansökan om användarkonto är korrekta då dessa sedan förs över automatiskt till ansökningsformuläret på webben och inte är redigerbara där. Varje ansökan ska ha en kontaktperson. Kontaktperson för ansökan ska avse person med kunskap om innehållet i ansökan. Det är viktigt att personen ska kunna kontaktas under hela handläggningstiden för ansökan. 10

11 Beroende på vem som avser att bedriva yrkeshögskoleutbildning ska denna på begäran kunna visa rättskapacitet. Nedan följer vad som gäller för olika former av utbildningsanordnare: Aktiebolag: Aktuellt registreringsbevis från aktiebolagsregistret vid Bolagsverket. Ekonomisk förening: Aktuellt registreringsbevis från handelsregistret vid Bolagsverket. Föreningens stadgar ska också kunna visas. Handelsbolag/kommanditbolag: Aktuellt registreringsbevis och bolagsavtal från Bolagsverket. Ideell förening: Föreningens stadgar samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas. Stiftelse: Stiftelseförordnande (urkund). Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom. Registreringsbevis för stiftelsen från länsstyrelse. Fysisk enskild person: Personbevis från Skatteverket. 11

12 Utbildningens omfattning Utbildningens omfattning handlar om till exempel föregångare till din planerade utbildning, antal yrkeshögskolepoäng och studietakt. 12

13 Föregångare till den sökta utbildningen Med föregångare menas att utbildningen bedrivits tidigare på samma ort, av samma utbildningsanordnare med samma omfattning och att de övergripande målen är likvärdiga. Har den sökta utbildningen föregångare i en tidigare beviljad kvalificerad yrkesutbildning (Ky), yrkeshögskoleutbildning (YH), kompletterande utbildning (KU) eller annan utbildningsform? Exempel på hur eventuell föregångare kan anges i ansökningsformuläret på webben: (gäller för YH), KU0018 eller Folkhögskoleutbildning X-utbildning Y-skolan. Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng en veckas heltidsstudier. En yrkeshögskoleutbildning måste omfatta minst 100 yrkeshögskolepoäng. Myndigheten får av regeringen endast tillåtelse att besluta om statsbidrag för utbildningar som sträcker sig ett visst antal år framåt. För den här ansökningsomgången gäller att utbildningarna maximalt får pågå till och med slutet av år Det innebär att en utbildning som är så lång att omgång två inte hinner bli klar inom denna tidsintervall endast kan få beslut om en omgång. Utbildningens studietakt Inom yrkeshögskolan kan en utbildning genomföras med en studietakt på heltid, på deltid 75 procent eller på deltid 50 procent. Annan studietakt medges ej med hänsyn till CSN:s regler för studiemedel. Utbildningsort Utbildningsort som anges i ansökningsformuläret på webben är den ort där huvuddelen av den sökta utbildningen genomförs. Om utbildningen genomförs på distans anges den ort där flertalet av de obligatoriska mötena äger rum. I de fall där utbildningen genomförs vid särskilda lärcentra ska den ort som är huvudort för utbildningen anges i ansökningsformuläret. Eventuella andra utbildningsorter och hur du tänker genomföra distansupplägget redogörs för under utbildningens upplägg i ansökningsformuläret. Utbildningens studieform Utbildningen kan genomföras i bunden form eller på distans. Distans anges om huvuddelen av utbildningen inte genomförs på utbildningsorten. Distans är att de studerande kan genomföra merparten av utbildningen på annan plats än i utbildningsanordnarens lokaler. 13

14 Utbildningsomgångar, starttidpunkt och antal studerandeplatser När man ansöker om att ingå i yrkeshögskolan och erhålla statsbidrag eller särskilda medel (särskilda medel gäller för utbildningsanordnare som är universitet eller högskola som har staten som huvudman) finns det redan en beslutad första starttid för omgång 1 av utbildningen. Vilka dessa starttider är hittar du i dokumentet Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2015 eller i ansökningsformuläret på webben. Principen för starttid för en utbildning inom yrkeshögskolan är enligt följande exempel - Om man väljer start för omgång 1 under samma år som beslutet från myndigheten fattas, kan starttidpunkt väljas under perioden juli december. - Om man väljer start för omgång 1 under året efter beslutet från myndigheten har fattats, kan starttidpunkt väljas under perioden januari juni. - Det får vara maximalt 18 månader mellan start av omgång 1 och start av omgång 2. Det är möjligt att ansöka om maximalt två omgångar. Antal studerandeplatser utgör underlag för beslut om statsbidrag. Antalet platser är av ekonomiska och planeringsmässiga skäl maximalt 35 per utbildningsomgång. Antalet omgångar och studerandeplatser kan komma att justeras av Myndigheten för yrkeshögskolan, efter kommunicering med ansvarig utbildningsanordnare, i samband med beslut. 14

15 Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetsmarknadens efterfrågan handlar om att merparten av yrkeshögskoleutbildningarna alltid måste vara efterfrågade av arbetslivet. För att en utbildning ska kunna ingå i yrkeshögskolan och bli beviljad måste det finnas ett uttryckligt behov på arbetsmarknaden av det yrke eller den tjänst som utbildningen ska utbilda till. Det kan innebära såväl anställning som eget företagande. En utbildning kan även ingå i yrkeshögskolan om den medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället. 15

16 Intervju Johan Blom, chef avdelningen för utbildningsfrågor som ansvarar för ansökningsprocessen. En YH-utbildning ska ju bygga på arbetsmarknadens efterfrågan vad innebär det? Det som är unikt med YH-utbildningar är att de grundar sig i arbetslivets behov. Hela idén med utbildningsformen handlar om att fylla kompetensbehov på arbetsmarknaden. Utbildningarna ska helst initieras av anställande arbetsliv, utifrån vad man ser för behov i det egna företaget, organisationen eller i sin bransch. Vilken typ av efterfrågan handlar det om? Det ska vara efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Självklart kan det finnas andra behov på arbetsmarknaden, men om efterfrågan inte handlar om yrken som kräver högre utbildning kan vi på myndigheten inte tillgodose det behovet. Då kanske det handlar om utbildningsbehov som kan lösas genom gymnasieutbildning eller genom interna företagsutbildningar. Det finns naturligtvis också efterfrågan på akademisk kompetens, men denna efterfrågan tillgodoses av universitet och högskolor. Hur vet man att det finns efterfrågan på en viss yrkesroll? Det är viktigt att utbildningsanordnare och arbetsliv samarbetar när man skriver ansökan om att få bedriva YH-utbildning. Som anordnare är det avgörande att man har kontakt med anställande arbetsliv för att få veta vilken efterfrågan som finns och av vad. Tyvärr räcker det inte att i ansökan enbart ange generella önskemål från branschen eller bara lista företag, man måste beskriva ett konkret och tydligt anställningsbehov. Om ansökan rör yrkesområden som det redan utbildas till inom yrkeshögskolan behöver man även ställa efterfrågan i relation till hur många som kommer examineras från redan beviljade utbildningar. Hur jobbar myndigheten med att undersöka arbetsmarknadens efterfrågan? Vi tar till exempel fram en rapport som beskriver det regionala behovet runtom i landet för att hålla oss uppdaterade om vilken efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Vi tar även del av andra myndigheters rapporter till exempel från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. Vi har också kontakt med våra egna branschnätverk samt deltar i andras nätverk och åker även ut och träffar anställande arbetsliv. Är det bara anställningar som räknas? Nej, inom yrkeshögskolan finns även smala yrkesområden och utbildningar som leder till eget företagande. Givetvis är det så att man ska kunna starta eget företag efter examen och många yrken förutsätter eget företagande snarare än anställning. Men det krävs fortfarande att man som anordnare kan beskriva att det finns ett behov på arbetsmarknaden efter denna yrkeskompetens eller, när det gäller smala yrkesområden, betydelse för individ och samhälle. 16

17 Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen Det krävs att en utbildning svarar mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället, för att den ska få ingå i yrkeshögskolan (enligt 1 kap 3 förordningen om yrkeshögskolan, förkortad YHF). En tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll är därför av stor betydelse när myndigheten ska besluta om vilka utbildningar som kan beviljas. När efterfrågan beskrivs är det viktigt att den alltid utgår från den yrkesroll/kompetens som utbildningen leder till. Beskrivningen av efterfrågan bör även stödjas av sakliga och relevanta underlag. En beskrivning som enbart lyfter fram ett önskat behov i en bransch, utan att det samtidigt framgår ett tydligt anställningsbehov, räcker inte som beskrivning av en tydlig efterfrågan. Det är viktigt att det i beskrivningen tydligt framgår ett konkret anställningsbehov de närmaste åren. Beskrivningen av efterfrågan kan för de flesta yrkesroller ta sin utgångspunkt från följande: Vilka företag kommer att anställa och av vilka skäl ska de anställa? I vilken omfattning har dessa företag anställt de senaste tre åren? I vilken omfattning planerar företagen att anställa de kommande 3 5 åren? Yrkesroller som främst syftar till eget företagande bör istället beskrivas utifrån efterfrågan på aktuella tjänster och produkter. Det är viktigt att det i beskrivningen framgår en konkret efterfrågan på aktuella tjänster och produkter de närmaste åren. Andra indikatorer kan vara tillväxt i den/de branscher där yrket ingår eller att teknikutvecklingen ställer nya krav på kompetens eller påverkar efterfrågan på företagstjänster. Den ansökan som utbildningsanordnaren skickar in om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning måste kunna beskriva på vilket sätt utbildningen är efterfrågad av arbetsmarknaden regionalt och nationellt. Efterfrågan på en yrkesroll kan se olika ut och därför kan det vara relevant att beskriva en yrkesrolls efterfrågan utifrån enbart ett nationellt perspektiv, enbart ett regionalt perspektiv eller utifrån båda perspektiven beroende på vilken typ av utbildning det är. En bunden utbildning kan behöva beskriva utifrån båda perspektiven medan en utbildning på distans bör lägga tyngden på nationellt perspektiv. Om du vill uppge kontaktuppgifter till referenser som du använt vid framtagandet av denna beskrivning, går det bra att ange dessa under avsnittet Arbetslivsanknytning ange Annan typ av medverkan. Myndigheten för yrkeshögskolan har i sitt uppdrag att bedöma efterfrågan på en yrkeshögskoleutbildning. Myndigheten tar del av analyser och rapporter som branschen tar fram samt rapporter från till exempel Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. Myndighetens omvärldsanalytiker tar också fram analyser som stöd för bedömningen av behovet av yrkeshögskoleutbildning. Dock görs inte analyser av alla yrkesroller. Myndigheten har även egna branschkontakter och branschnätverk. Utöver detta besöker myndigheten arbetslivet eller på andra sätt träffar representanter från arbetslivet. Vi kontaktar även de referenser från arbetslivet som ska finnas med i ansökan till en yrkeshögskoleutbildning för att få bekräftat deras konkreta efterfrågan. 17

18 Smalt yrkesområde Enligt 1 kap 3 YHF kan en utbildning ingå i yrkeshögskolan om den medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället. I dessa fall kan det vara svårt att visa något behov av utbildningen på arbetsmarknaden. Däremot kan det från samhällets sida finnas intresse av att antingen bevara eller utveckla ett specifikt kvalificerat yrkeskunnande. Det kan vara fråga om utbildningar inom traditionella yrkesområden, exempelvis olika hantverk, eller inom nya innovativa yrkesområden. Avsikten med dessa utbildningar är att de ska leda till förvärvsarbete för de studerande eller till en ny nivå inom deras yrke. För att myndigheten ska kunna bedöma utbildningar inom ett smalt yrkesområde är det viktigt att dessa ansökningar motiveras utifrån det aktuella yrkeskunnandets betydelse för både individen och samhället. Det måste framgå av ansökan att den avsedda yrkeskompetensen är av betydelse för samhället genom exempelvis statliga utredningar och insatser som identifierar behov av det kvalificerade yrkeskunnandet inom ett smalt yrkesområde. Det kan även finnas angränsande näringar som i högre eller lägre grad är beroende av det kvalificerade yrkeskunnandet inom de smala yrkesområdena. Betydelsen för individen avser de studerandes möjligheter till försörjning inom ett smalt yrkesområde efter sin utbildning. Det är viktigt att ansökningar som avser smala yrkesområden beskriver hur utbildningen kan leda till förvärvsarbete för de studerande, eller till en ny nivå inom deras yrke. När det gäller utbildningar inom de smala yrkesområdena är det viktigt att tänka på hur utbildningens övergripande mål och innehåll speglar yrkeskunnandet på den avsedda nivån inom området och att lärandemålen är relevanta för de samhällsintressen som redovisas. Myndigheten kan göra bedömningen att en utbildning inte tillhör kategorin smalt yrkesområde trots att det är angivet i ansökan. Utbildningsformen och dess lämplighet för att tillgodose de angivna kompetensbehoven Utbildningar inom yrkeshögskolan ska väsentligen bygga på de kunskaper som fås på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt (enligt 5 lagen om yrkeshögskolan, förkortad YHL). Att en yrkeshögskoleutbildning bygger på en viss gymnasial utbildning innebär inte att de studerande måste ha läst det gymnasiala programmet, men de studerande ska behärska en uppsättning kunskaper, färdigheter och kompetenser som beskrivs i kursplanen för det angivna gymnasieprogrammet. Tänk på att detta ska återspeglas i de särskilda förkunskaper som kan krävas för behörighet till en yrkeshögskoleutbildning. Att utbildningen väsentligen ska bygga på de kunskaper som fås på nationella program innebär att vissa yrkeshögskoleutbildningar kan avse kunskapsområden som inte har någon motsvarighet i gymnasieskolan. Genom att utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till kvalificerad arbetskraft, kan inte 18

19 utbildningar som har motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som inom gymnasieskolan ingå. Det är viktigt att det i ansökans olika delar tydligt framkommer hur utbildningen bygger vidare på kunskaper från gymnasieskolan och att skillnaden i utbildningens innehåll mot utbildningar inom gymnasieskolan synliggörs. Förutom de krav på eftergymnasial nivå som nämns ovan ställs det i 1 kap 3 YHF ytterligare krav på att det behov som utbildningen ska tillfredsställa, inte tillgodoses genom en utbildning inom högskolan. Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare (enligt 6 YHL). Arbetslivet ska aktivt medverka i yrkeshögskoleutbildningarna. Att utbildningsanordnaren tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen är därför av stor betydelse när myndigheten beslutar om vilka utbildningar som beviljas. I ansökningsformuläret på webben ska du uppge de företag alternativt de organisationer som aktivt har medverkat vid framtagandet av utbildningen och utbildningsplanen. Uppge även företag, alternativt andra organisationer, som har för avsikt att antingen ta emot studerande inom ramen för kursen Lärande i arbete (LIA) eller medverka i ledningsgruppen för utbildningen. Ange även vilka företag som uttryckt ett konkret anställningsbehov. Det räcker inte som beskrivning av efterfrågan att enbart lista företag som uttryckt anställningsbehov i tabellen för arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande som finns i ansökningsformuläret. En mer utförlig redogörelse av efterfrågan behöver även göras under rubriken Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen. Ansöker du om en utbildning inom smalt yrkesområde ska du i tabellen för arbetslivets medverkan, under uppskattat anställningsbehov, uppge de näringar eller samhällsfunktioner som har behov av kompetensen/yrkeskunnandet. Under rubriken Annan typ av medverkan är det möjligt att ange företag och organisationer som på annat sätt medverkat i samband med framtagande av ansökan. Beskriv kortfattat vad medverkan bestått av. I samband med handläggningen av ansökan kan myndigheten komma att kontakta, för referenstagning, ett urval av de företag och organisationer som du har uppgett under arbetslivets medverkan i planeringen och genomförandet av utbildningen. Därför ska de som anges vara informerade om att myndigheten kan komma att kontakta dem. Var noga med att ange korrekta och aktuella kontaktuppgifter. 19

20 Organisation och ledning När du ansöker om yrkeshögskoleutbildning är det viktigt att det finns goda organisatoriska förutsättningar för att kunna bedriva utbildningen. 20

21 Utbildningsledare Det ska finnas en person, här benämnd utbildningsledare, som leder det dagliga arbetet i verksamheten (enligt 4 kap 6 YHF). Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Personen ska vara utsedd av utbildningsanordnaren. En person kan vara utsedd av utbildningsanordnaren att vara utbildningsledare för flera utbildningar. Det är då viktigt att utbildningsledaren har tid/resurser för att kunna verka för att samtliga utbildningar som denna ansvarar för utvecklas. Undervisande och handledande personal De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning ska genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning som de ska bedriva (enligt 12 YHL). Utbildningar inom yrkeshögskolan ska inte bara ge de studerande kunskaper som utvecklats i produktionen av varor och tjänster utan även teoretisk kunskap inom yrkesområdet. Undervisande och handledande personer ska ha en sådan utbildning eller erfarenhet som gör att de kan förmedla yrkesrelevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar utbildningens mål. Undervisande och handledande personals kompetens bör därför innefatta både yrkesrelevant, pedagogisk och teoretisk kompetens. Det är LIA-handledaren som ska se till att den studerande får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten. Det är viktigt att LIA-handledaren ger den studerande stöd och råd i förhållande till sina behov och de mål som ska uppnås. Dessutom ska handledaren ge underlag om de studerandes insatser och lärande under LIA till utbildningsanordnaren inför betygssättningen. De här kraven gör att det är viktigt att handledaren är verksam på arbetsplatsen under LIA-kursens genomförande. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för de personer som anlitas för undervisning eller handledning (enligt 13 YHL). Utbildningsanordnaren bör bedöma handledarens kompetens och vid behov erbjuda kompetensutveckling. Detta gäller såväl anställd personal som övriga medverkande i utbildningen, till exempel inhyrda konsulter. Studie- och yrkesvägledning Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning (enligt 2 kap 3 YHF). Arbete mot kränkande behandling Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar (enligt 3 YHL). Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. I synnerhet ska den som verkar inom 21

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2017 Myndigheten för yrkeshögskolan Foto: Scandinav/Agneta Tillnert Diarienummer: MYH 2017/1235 ISBN: 978-91-88619-12-9 Innehåll YH kvalificerad

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och kulturutbildningar 2014 Anvisningar till ansökan

Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och kulturutbildningar 2014 Anvisningar till ansökan Ansökan om överföring av statligt stöd för kompletterande utbildning till konst- och Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar 2014 års ansökan om överföring av statligt

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Anvisningar. om stöd i form av studiestödsberättigande. för konst- och kulturutbildning

Anvisningar. om stöd i form av studiestödsberättigande. för konst- och kulturutbildning Anvisningar om stöd i form av studiestödsberättigande och statsbidrag för konst- och kulturutbildning 2017 Innehåll Konst- och kulturutbildningar - eftergymnasiala utbildningar inom det konstnärliga eller

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015 YH2000, v1.4, 2013-03-05 1 (24) Diarienr: MYH 2015/732 Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015 Detta dokument innehåller frågorna i ansökningsformuläret för ansökningsomgången för YH 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan

Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan Ansökningsomgång 2014 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan Anvisningarna utgår från den struktur på webbansökan som gäller för den ordinarie

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 1 (29) ANSÖKNINGSOMGÅNG 2016 Maj 2016 MYH 2016/423, MYH 2016/425 Bilaga till Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2016 Detta

Läs mer

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Agenda 1) Lag och förordning om ekonomi/finansiering 2) Uppbyggnad av budget och schablonerna

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg, ansökningsomgång 2016 Detta dokument innehåller de frågor som utgör 2016 års ansökan om att ingå i yrkeshögskolan vad gäller Trafikflygarutbildningar

Läs mer

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet några reflektioner från Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

uppmärksammas innovativa utbildningar som ger kompetens för nya yrken och som kan komma att få betydelse på den framtida arbetsmarknaden.

uppmärksammas innovativa utbildningar som ger kompetens för nya yrken och som kan komma att få betydelse på den framtida arbetsmarknaden. Förord Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en välutbildad befolkning. Utbildningspolitiken lägger grunden för den enskildes möjligheter att skaffa sig den kompetens som behövs för att etablera

Läs mer

Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar

Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar YH1000, v1.0, 2010-06-12 1 (12) Diarienr: YH 2011/451 Ansökningsomgång 2011 för kompletterande utbildning Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte

Läs mer

SeQF och ansökan YH. myh.se

SeQF och ansökan YH. myh.se SeQF och ansökan YH Hur hänger SeQF ihop med YH? Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 3 Referensramen består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till denna förordning.

Läs mer

Utveckling av yrkeshögskolan

Utveckling av yrkeshögskolan Utveckling av yrkeshögskolan Malin Palm Linda Wiklund Lag och förordning Regeringens direktiv Arbetsmarknadens efterfrågan Referenstagning Referenstagning Utbildningens upplägg och innehåll Befintligt

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Bilaga till Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Anvisningar till ansökan gällande Trafikflygarutbildning civilt flyg, med studerandeavgifter för ansökningsomgång 2016 Detta

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås Ny inom YH Seminariedag om yrkeshögskolan Västerås 2016-08-30 Programmet 09:30-09:50 Inledning - Thomas Persson GD MYH 09:50-10:30 YH-systemet 10:30-10:45 Varumärket YH 10:45-11:00 Paus 11:00-12:00 YH-administration

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Det livslånga lärandet i Sverige Utbildning/lärande utanför det offentliga utbildningssystemet Nya nationella och internationella

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare. Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm

SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare. Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm 2016-04-07 Vad är yrkeskunnande? En kombination av Kunskaper, Färdigheter och Kompetenser inom det arbets-/yrkesområde

Läs mer

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås Ny inom YH Seminariedag om yrkeshögskolan Västerås 2016-06-15 Välkomna Abraham Bernharth Christer Bergqvist Malin Swanström Camilla Hemgard Helén Carlsson Marianne Eklund Dan Andersson Staffan Bolin Marie

Läs mer

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. myh.se

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. myh.se En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken Västerås 2016-03-03 09.30 10.00 Registrering 10.00-12.00 Förmiddagens gemensamma program

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn april 2016 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2017 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 Tid: 2015-10-20 kl. 9.00-12.00 Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola 92 RJL 2015/ 1684 Remiss en stärkt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare Sida 1 av 5 Avsiktsförklaring För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare I ansökan anger utbildningsanordnaren upp till 25 referenspersoner som på olika

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Validering processbeskrivning. Vägledande samtal. Självskattning. Kompetenskartläggning

Validering processbeskrivning. Vägledande samtal. Självskattning. Kompetenskartläggning 1 (5) Stödmaterial validering Validering processbeskrivning Vägledande samtal Informera om validering och hur processen går till och vad som förväntas utföras av den sökande i form av självskattning och

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning maj 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-72-4 1 (154) Datum: 2016-05-02

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se Tillsyn inom yrkeshögskolan 19 utredare, 2 administratörer, 2 jurister Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning Vi ska utöva tillsyn över utbildningarna inom vårt verksamhetsområde. Vi ska säkerställa

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? seqf.se

En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? seqf.se En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? Vad är kunskap? Vad är yrkeskunnande? En kombination av Kunskaper. Färdigheter och Kompetenser inom det arbets-/yrkesområde

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (8) Datum: 2012-10-05 Diarienr: YH2012/1344 FÖRSLAG Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF Er organisation/myndighet/bransch ges här

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 254 Kommentarer

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer

SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer Bakgrund Vad är yrkeskunnande Det livslånga lärandet Vad är referensramen MYH s uppdrag Ansökan om nivåplacering Beslut om den Svenska referensramen SeQF Åtta

Läs mer