Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015

2 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök om användarkonto... 6 Fylla i webbformuläret... 7 Anvisningar till ansökan... 8 Faktauppgifter... 9 Utbildningens namn...10 Utbildningsområde...10 Ansvarig utbildningsanordnare...10 Utbildningens omfattning Föregångare till den sökta utbildningen...13 Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng...13 Utbildningens studietakt...13 Utbildningsort...13 Utbildningens studieform...13 Utbildningsomgångar, starttidpunkt och antal studerandeplatser...14 Arbetsmarknadens efterfrågan Intervju...16 Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen...17 Smalt yrkesområde...18 Utbildningsformen och dess lämplighet för att tillgodose de angivna kompetensbehoven...18 Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande...19 Organisation och ledning...20 Utbildningsledare...21 Undervisande och handledande personal...21 Studie- och yrkesvägledning...21 Arbete mot kränkande behandling...21 Jämställdhet Tillgänglighet Ekonomisk planering...23 Ekonomisk planering...24 Kostnadsbudget...25 Statsbidrag/särskilda medel Söker statsbidrag eller särskilda medel enligt schablon Statsbidrag eller särskilda medel över schablon... 26

3 Anvisningar till utbildningsplan...27 Utbildningen...28 Examen och examenskrav Utbildningens mål Undervisning på engelska Kurser Tillgodoräknande...31 Undervisning i svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildningen...33 Tillträde till utbildningen Behörighet Särskilda förkunskaper Fastställande av behörighet Urvalsgrunder och urvalsprocess Intervju Upplägg och organisation...40 Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare...41 Utbildningens upplägg...41 Entreprenörskap i utbildningen Lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete...43 Kvalitetssäkring av utbildningen Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Studerandeinflytande... 44

4 YH kvalificerad kompetens Vad är yrkeshögskola? Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska erbjudas inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kvalificerad kompetens. Utbildningarnas längd varierar, men de flesta är mellan ett och tre år. De spänner över 16 olika utbildningsområden och samtliga berättigar till studiemedel från CSN. Från och med hösten 2014 finns ett fåtal utbildningar som tar ut en studerandeavgift, men de allra flesta är avgiftsfria. En YH-utbildning innehåller bland annat mycket praktiskt lärande, som till exempel LIA lärande i arbete. Kvalificerad kompetens Yrkeshögskolan är till för att ge företag och organisationer tillgång till den kvalificerade kompetens de behöver. Utbildningarna ska svara mot verkliga behov på arbetsmarknaden och därför varierar utbildningarnas innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras. Utbildningarna ska drivas i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda LIA-platser. En YH-utbildning ska också kunna leda till eget företagande, men även i dessa fall ska utbildningen ge kunskaper och kompetenser som gör att den studerande kan erbjuda en produkt eller tjänst som är efterfrågad av arbetsmarknaden. 4

5 Att fundera på innan du ansöker Innan du väljer att ansöka om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning är det bra att fundera kring nedanstående punkter: Kommer initiativet till utbildningen från relevant arbetsliv och kommer det att vara delaktigt under utbildningens gång i ledningsgruppen, som LIA-företag och som kvalitetsgarant för utbildningens genomförande? Är yrkeshögskolan den rätta utbildningsformen för att tillgodose arbetslivets behov av kompetens eller hör utbildningen hemma inom någon annan utbildningsform som exempelvis gymnasieskolan? Finns det en konkret efterfrågan i form av anställning eller en efterfrågan på tjänsten som inte kan tillgodoses på annat sätt genom exempelvis internutbildningar eller andra utbildningsvägar? Vilken uppsättning av kunskaper, färdigheter och kompetenser från nationella program inom gymnasieskolan kommer utbildningen att bygga vidare på och vidareutveckla till en mer kvalificerad nivå? Finns det redan utbildningar som bedrivs inom den tänkta yrkesrollen i den region som du har tänkt söka inom och som täcker behoven i den regionen, eller finns det andra som kommer ansöka om att få starta utbildningar inom samma utbildningsområde/yrkesroll som du i regionen? Är utbildningens förkunskapskrav och innehåll samt arbetsmarknadens efterfrågan kvalitativt och kvantitativt så bra att den kommer att stå sig i en konkurrens om medlen både regionalt och nationellt? 5

6 Ansök om användarkonto För att kunna ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning måste du först göra en ansökan om användarkonto på Mina sidor, om du inte har ett sådant sedan tidigare. Det gör du genom att registrera den organisation du företräder i formuläret som återfinns via länken Ansök om användarkonto för din organisation på minasidor.myh.se. Blanketten ska sedan skrivas under och skickas in till Myndigheten för yrkeshögskolan, Box 145, Västerås. När myndigheten granskat och godkänt ansökan om användarkonto, skickas e-post till den som du uppgett som fullmaktshavare med instruktioner om hur användarkontot aktiveras. På Mina sidor kan sedan fullmaktshavaren registrera enheter och användare i organisationen. En del av den information som du uppger på ansökningsblanketten för Användarkonto/Registrera organisation kommer automatiskt att föras över till webbansökan när du skapar en ny ansökan om att få ingå i yrkeshögskolan med statsbidrag eller särskilda medel. Om någon av dessa uppgifter är felaktiga, kontakta utbildningsadministratörerna Susann Bork eller Marianne Eklund på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon

7 Fylla i webbformuläret För att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt finns möjligheten att på förhand se hur frågorna kommer att se ut på webben när ansökningsomgången öppnar. Dessa frågor hittar du i dokumentet Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2015, som även finns med som bilaga till anvisningarna. I dokumentet ser du vilka frågor som kommer att ställas i webbansökan samt hur många tecken som svaret maximalt får bestå av. Ansökningsformuläret för ansökan kan inte ta emot fler tecken än vad som anges i instruktionen. Observera att antalet tecken anges inklusive blanksteg, kommatecken, punkt och så vidare. I ansökningsformuläret för ansökan är det endast möjligt att skriva in text. Med den tekniska lösning som idag används är det inte möjligt att lägga in bilder, diagram och så vidare. De uppgifter som läggs in i ansökningsformuläret kommer att skapa två dokument, ansökan och utbildningsplan. Båda dessa dokument är möjliga att skriva ut, även innan samtliga uppgifter är ifyllda. Tänk på att de texter som utgör underlaget till utbildningsplanen ska vara formulerade utifrån att de även har studerande som målgrupp. Om din utbildning blir beviljad kommer texten som beskriver kraven på särskilda förkunskaper också att visas på olika webbplatser som riktar sig till potentiella sökande, till exempel yrkeshogskolan.se. En rekommendation är att inte skriva in de mer omfattande svaren direkt i ansökningsformuläret, utan istället kopiera in texten från till exempel ett word-dokument, då man annars riskerar att förlora stora textmängder vid eventuellt problem med ansökningsformuläret, uppkoppling och så vidare. För att kunna fylla i ansökningsformuläret med korrekt information är det nödvändigt att läsa den information som finns i det här anvisningsdokumentet. I själva webbansökan finns enbart instruktioner kring hur formuläret ska fyllas i. Information kring hur frågorna ska besvaras, vad du behöver tänka på och vilka krav som ställs hittar du i det här dokumentet. Annat material så som lagen (2009:128) och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, olika rapporter och föreskrifter publicerade av Myndigheten för yrkeshögskolan och som kan används som stöd vid framtagandet av ansökan hittar du på 7

8 8 Anvisningar till ansökan

9 Faktauppgifter Faktauppgifter handlar om bakgrundsinformation om din planerade utbildning, till exempel namn, utbildningsområde och kontaktuppgifter. 9

10 Utbildningens namn Utbildningens namn bör tydligt ange vilket yrke utbildningen syftar till, det vill säga vad den studerande kan arbeta som efter avslutad utbildning. Av namnet bör det tydligt framgå vilket yrke, avgränsad yrkesroll eller yrkesspecialisering som avses. Det yrke utbildningen leder till kan exempelvis vara en specialisering inom ett yrke, en vidareutveckling av ett yrke eller en kombination av två eller flera yrken. Det är viktigt för såväl potentiella studerande och arbetsgivare som för myndigheten att få en klar bild av vilken yrkesgrupp yrket tillhör. Ett bra exempel på utbildningens namn är Inköpare eller Tandsköterska. Ett mindre bra exempel på utbildningens namn är Pedagogikutbildning, eftersom den inte anger vilket yrke utbildningen syftar till. Utbildningsnamnet bör inte innehålla orden yrkeshögskoleutbildning, förkortningen YH, ort eller antal yrkeshögskolepoäng. Om utbildningen leder till en examen kommer utbildningens examensbenämning att innehålla typ av examen + utbildningens namn, till exempel Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Anläggningsingenjör. Det är därför viktigt att inte lägga in examensbenämningen i namnet på utbildningen eftersom det då blir dubbelt. Utbildningsområde Utbildningar inom yrkeshögskolan delas in i olika utbildningsområden. Denna indelning görs av myndigheten utifrån Svensk utbildningsnomenklatur SUN 2000 och utgår från utbildningens innehåll. Du kommer i ansökningsformuläret på webben att få uppge vilket utbildningsområde som du anser att utbildningen tillhör. Detta kan sedan komma att ändras utifrån myndighetens bedömning av utbildningens huvudsakliga innehåll utifrån SUN Ansvarig utbildningsanordnare Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer. Varje utbildning har en ansvarig utbildningsanordnare. Namnet på utbildningsanordnaren fylls i samband med ansökan om användarkonto. Flera utbildningsanordnare får samverka kring en utbildning, men endast en av dem kan vara ansvarig utbildningsanordnare. I ansökan om användarkontot får man också ange organisationsnummer, organisationsform, webbadress, e-postadress, fullmaktsgivare för ansökan, besöksadress och postadress. Tänk på att beslutet skickas brevledes till den angivna postadressen. Det är viktigt att de uppgifter som du uppger i ansökan om användarkonto är korrekta då dessa sedan förs över automatiskt till ansökningsformuläret på webben och inte är redigerbara där. Varje ansökan ska ha en kontaktperson. Kontaktperson för ansökan ska avse person med kunskap om innehållet i ansökan. Det är viktigt att personen ska kunna kontaktas under hela handläggningstiden för ansökan. 10

11 Beroende på vem som avser att bedriva yrkeshögskoleutbildning ska denna på begäran kunna visa rättskapacitet. Nedan följer vad som gäller för olika former av utbildningsanordnare: Aktiebolag: Aktuellt registreringsbevis från aktiebolagsregistret vid Bolagsverket. Ekonomisk förening: Aktuellt registreringsbevis från handelsregistret vid Bolagsverket. Föreningens stadgar ska också kunna visas. Handelsbolag/kommanditbolag: Aktuellt registreringsbevis och bolagsavtal från Bolagsverket. Ideell förening: Föreningens stadgar samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas. Stiftelse: Stiftelseförordnande (urkund). Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom. Registreringsbevis för stiftelsen från länsstyrelse. Fysisk enskild person: Personbevis från Skatteverket. 11

12 Utbildningens omfattning Utbildningens omfattning handlar om till exempel föregångare till din planerade utbildning, antal yrkeshögskolepoäng och studietakt. 12

13 Föregångare till den sökta utbildningen Med föregångare menas att utbildningen bedrivits tidigare på samma ort, av samma utbildningsanordnare med samma omfattning och att de övergripande målen är likvärdiga. Har den sökta utbildningen föregångare i en tidigare beviljad kvalificerad yrkesutbildning (Ky), yrkeshögskoleutbildning (YH), kompletterande utbildning (KU) eller annan utbildningsform? Exempel på hur eventuell föregångare kan anges i ansökningsformuläret på webben: (gäller för YH), KU0018 eller Folkhögskoleutbildning X-utbildning Y-skolan. Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng en veckas heltidsstudier. En yrkeshögskoleutbildning måste omfatta minst 100 yrkeshögskolepoäng. Myndigheten får av regeringen endast tillåtelse att besluta om statsbidrag för utbildningar som sträcker sig ett visst antal år framåt. För den här ansökningsomgången gäller att utbildningarna maximalt får pågå till och med slutet av år Det innebär att en utbildning som är så lång att omgång två inte hinner bli klar inom denna tidsintervall endast kan få beslut om en omgång. Utbildningens studietakt Inom yrkeshögskolan kan en utbildning genomföras med en studietakt på heltid, på deltid 75 procent eller på deltid 50 procent. Annan studietakt medges ej med hänsyn till CSN:s regler för studiemedel. Utbildningsort Utbildningsort som anges i ansökningsformuläret på webben är den ort där huvuddelen av den sökta utbildningen genomförs. Om utbildningen genomförs på distans anges den ort där flertalet av de obligatoriska mötena äger rum. I de fall där utbildningen genomförs vid särskilda lärcentra ska den ort som är huvudort för utbildningen anges i ansökningsformuläret. Eventuella andra utbildningsorter och hur du tänker genomföra distansupplägget redogörs för under utbildningens upplägg i ansökningsformuläret. Utbildningens studieform Utbildningen kan genomföras i bunden form eller på distans. Distans anges om huvuddelen av utbildningen inte genomförs på utbildningsorten. Distans är att de studerande kan genomföra merparten av utbildningen på annan plats än i utbildningsanordnarens lokaler. 13

14 Utbildningsomgångar, starttidpunkt och antal studerandeplatser När man ansöker om att ingå i yrkeshögskolan och erhålla statsbidrag eller särskilda medel (särskilda medel gäller för utbildningsanordnare som är universitet eller högskola som har staten som huvudman) finns det redan en beslutad första starttid för omgång 1 av utbildningen. Vilka dessa starttider är hittar du i dokumentet Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgången 2015 eller i ansökningsformuläret på webben. Principen för starttid för en utbildning inom yrkeshögskolan är enligt följande exempel - Om man väljer start för omgång 1 under samma år som beslutet från myndigheten fattas, kan starttidpunkt väljas under perioden juli december. - Om man väljer start för omgång 1 under året efter beslutet från myndigheten har fattats, kan starttidpunkt väljas under perioden januari juni. - Det får vara maximalt 18 månader mellan start av omgång 1 och start av omgång 2. Det är möjligt att ansöka om maximalt två omgångar. Antal studerandeplatser utgör underlag för beslut om statsbidrag. Antalet platser är av ekonomiska och planeringsmässiga skäl maximalt 35 per utbildningsomgång. Antalet omgångar och studerandeplatser kan komma att justeras av Myndigheten för yrkeshögskolan, efter kommunicering med ansvarig utbildningsanordnare, i samband med beslut. 14

15 Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetsmarknadens efterfrågan handlar om att merparten av yrkeshögskoleutbildningarna alltid måste vara efterfrågade av arbetslivet. För att en utbildning ska kunna ingå i yrkeshögskolan och bli beviljad måste det finnas ett uttryckligt behov på arbetsmarknaden av det yrke eller den tjänst som utbildningen ska utbilda till. Det kan innebära såväl anställning som eget företagande. En utbildning kan även ingå i yrkeshögskolan om den medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället. 15

16 Intervju Johan Blom, chef avdelningen för utbildningsfrågor som ansvarar för ansökningsprocessen. En YH-utbildning ska ju bygga på arbetsmarknadens efterfrågan vad innebär det? Det som är unikt med YH-utbildningar är att de grundar sig i arbetslivets behov. Hela idén med utbildningsformen handlar om att fylla kompetensbehov på arbetsmarknaden. Utbildningarna ska helst initieras av anställande arbetsliv, utifrån vad man ser för behov i det egna företaget, organisationen eller i sin bransch. Vilken typ av efterfrågan handlar det om? Det ska vara efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Självklart kan det finnas andra behov på arbetsmarknaden, men om efterfrågan inte handlar om yrken som kräver högre utbildning kan vi på myndigheten inte tillgodose det behovet. Då kanske det handlar om utbildningsbehov som kan lösas genom gymnasieutbildning eller genom interna företagsutbildningar. Det finns naturligtvis också efterfrågan på akademisk kompetens, men denna efterfrågan tillgodoses av universitet och högskolor. Hur vet man att det finns efterfrågan på en viss yrkesroll? Det är viktigt att utbildningsanordnare och arbetsliv samarbetar när man skriver ansökan om att få bedriva YH-utbildning. Som anordnare är det avgörande att man har kontakt med anställande arbetsliv för att få veta vilken efterfrågan som finns och av vad. Tyvärr räcker det inte att i ansökan enbart ange generella önskemål från branschen eller bara lista företag, man måste beskriva ett konkret och tydligt anställningsbehov. Om ansökan rör yrkesområden som det redan utbildas till inom yrkeshögskolan behöver man även ställa efterfrågan i relation till hur många som kommer examineras från redan beviljade utbildningar. Hur jobbar myndigheten med att undersöka arbetsmarknadens efterfrågan? Vi tar till exempel fram en rapport som beskriver det regionala behovet runtom i landet för att hålla oss uppdaterade om vilken efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Vi tar även del av andra myndigheters rapporter till exempel från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. Vi har också kontakt med våra egna branschnätverk samt deltar i andras nätverk och åker även ut och träffar anställande arbetsliv. Är det bara anställningar som räknas? Nej, inom yrkeshögskolan finns även smala yrkesområden och utbildningar som leder till eget företagande. Givetvis är det så att man ska kunna starta eget företag efter examen och många yrken förutsätter eget företagande snarare än anställning. Men det krävs fortfarande att man som anordnare kan beskriva att det finns ett behov på arbetsmarknaden efter denna yrkeskompetens eller, när det gäller smala yrkesområden, betydelse för individ och samhälle. 16

17 Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen Det krävs att en utbildning svarar mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället, för att den ska få ingå i yrkeshögskolan (enligt 1 kap 3 förordningen om yrkeshögskolan, förkortad YHF). En tydlig efterfrågan på aktuell yrkesroll är därför av stor betydelse när myndigheten ska besluta om vilka utbildningar som kan beviljas. När efterfrågan beskrivs är det viktigt att den alltid utgår från den yrkesroll/kompetens som utbildningen leder till. Beskrivningen av efterfrågan bör även stödjas av sakliga och relevanta underlag. En beskrivning som enbart lyfter fram ett önskat behov i en bransch, utan att det samtidigt framgår ett tydligt anställningsbehov, räcker inte som beskrivning av en tydlig efterfrågan. Det är viktigt att det i beskrivningen tydligt framgår ett konkret anställningsbehov de närmaste åren. Beskrivningen av efterfrågan kan för de flesta yrkesroller ta sin utgångspunkt från följande: Vilka företag kommer att anställa och av vilka skäl ska de anställa? I vilken omfattning har dessa företag anställt de senaste tre åren? I vilken omfattning planerar företagen att anställa de kommande 3 5 åren? Yrkesroller som främst syftar till eget företagande bör istället beskrivas utifrån efterfrågan på aktuella tjänster och produkter. Det är viktigt att det i beskrivningen framgår en konkret efterfrågan på aktuella tjänster och produkter de närmaste åren. Andra indikatorer kan vara tillväxt i den/de branscher där yrket ingår eller att teknikutvecklingen ställer nya krav på kompetens eller påverkar efterfrågan på företagstjänster. Den ansökan som utbildningsanordnaren skickar in om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning måste kunna beskriva på vilket sätt utbildningen är efterfrågad av arbetsmarknaden regionalt och nationellt. Efterfrågan på en yrkesroll kan se olika ut och därför kan det vara relevant att beskriva en yrkesrolls efterfrågan utifrån enbart ett nationellt perspektiv, enbart ett regionalt perspektiv eller utifrån båda perspektiven beroende på vilken typ av utbildning det är. En bunden utbildning kan behöva beskriva utifrån båda perspektiven medan en utbildning på distans bör lägga tyngden på nationellt perspektiv. Om du vill uppge kontaktuppgifter till referenser som du använt vid framtagandet av denna beskrivning, går det bra att ange dessa under avsnittet Arbetslivsanknytning ange Annan typ av medverkan. Myndigheten för yrkeshögskolan har i sitt uppdrag att bedöma efterfrågan på en yrkeshögskoleutbildning. Myndigheten tar del av analyser och rapporter som branschen tar fram samt rapporter från till exempel Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. Myndighetens omvärldsanalytiker tar också fram analyser som stöd för bedömningen av behovet av yrkeshögskoleutbildning. Dock görs inte analyser av alla yrkesroller. Myndigheten har även egna branschkontakter och branschnätverk. Utöver detta besöker myndigheten arbetslivet eller på andra sätt träffar representanter från arbetslivet. Vi kontaktar även de referenser från arbetslivet som ska finnas med i ansökan till en yrkeshögskoleutbildning för att få bekräftat deras konkreta efterfrågan. 17

18 Smalt yrkesområde Enligt 1 kap 3 YHF kan en utbildning ingå i yrkeshögskolan om den medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället. I dessa fall kan det vara svårt att visa något behov av utbildningen på arbetsmarknaden. Däremot kan det från samhällets sida finnas intresse av att antingen bevara eller utveckla ett specifikt kvalificerat yrkeskunnande. Det kan vara fråga om utbildningar inom traditionella yrkesområden, exempelvis olika hantverk, eller inom nya innovativa yrkesområden. Avsikten med dessa utbildningar är att de ska leda till förvärvsarbete för de studerande eller till en ny nivå inom deras yrke. För att myndigheten ska kunna bedöma utbildningar inom ett smalt yrkesområde är det viktigt att dessa ansökningar motiveras utifrån det aktuella yrkeskunnandets betydelse för både individen och samhället. Det måste framgå av ansökan att den avsedda yrkeskompetensen är av betydelse för samhället genom exempelvis statliga utredningar och insatser som identifierar behov av det kvalificerade yrkeskunnandet inom ett smalt yrkesområde. Det kan även finnas angränsande näringar som i högre eller lägre grad är beroende av det kvalificerade yrkeskunnandet inom de smala yrkesområdena. Betydelsen för individen avser de studerandes möjligheter till försörjning inom ett smalt yrkesområde efter sin utbildning. Det är viktigt att ansökningar som avser smala yrkesområden beskriver hur utbildningen kan leda till förvärvsarbete för de studerande, eller till en ny nivå inom deras yrke. När det gäller utbildningar inom de smala yrkesområdena är det viktigt att tänka på hur utbildningens övergripande mål och innehåll speglar yrkeskunnandet på den avsedda nivån inom området och att lärandemålen är relevanta för de samhällsintressen som redovisas. Myndigheten kan göra bedömningen att en utbildning inte tillhör kategorin smalt yrkesområde trots att det är angivet i ansökan. Utbildningsformen och dess lämplighet för att tillgodose de angivna kompetensbehoven Utbildningar inom yrkeshögskolan ska väsentligen bygga på de kunskaper som fås på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt (enligt 5 lagen om yrkeshögskolan, förkortad YHL). Att en yrkeshögskoleutbildning bygger på en viss gymnasial utbildning innebär inte att de studerande måste ha läst det gymnasiala programmet, men de studerande ska behärska en uppsättning kunskaper, färdigheter och kompetenser som beskrivs i kursplanen för det angivna gymnasieprogrammet. Tänk på att detta ska återspeglas i de särskilda förkunskaper som kan krävas för behörighet till en yrkeshögskoleutbildning. Att utbildningen väsentligen ska bygga på de kunskaper som fås på nationella program innebär att vissa yrkeshögskoleutbildningar kan avse kunskapsområden som inte har någon motsvarighet i gymnasieskolan. Genom att utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till kvalificerad arbetskraft, kan inte 18

19 utbildningar som har motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som inom gymnasieskolan ingå. Det är viktigt att det i ansökans olika delar tydligt framkommer hur utbildningen bygger vidare på kunskaper från gymnasieskolan och att skillnaden i utbildningens innehåll mot utbildningar inom gymnasieskolan synliggörs. Förutom de krav på eftergymnasial nivå som nämns ovan ställs det i 1 kap 3 YHF ytterligare krav på att det behov som utbildningen ska tillfredsställa, inte tillgodoses genom en utbildning inom högskolan. Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande Utbildningen ska präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring, samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare (enligt 6 YHL). Arbetslivet ska aktivt medverka i yrkeshögskoleutbildningarna. Att utbildningsanordnaren tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen är därför av stor betydelse när myndigheten beslutar om vilka utbildningar som beviljas. I ansökningsformuläret på webben ska du uppge de företag alternativt de organisationer som aktivt har medverkat vid framtagandet av utbildningen och utbildningsplanen. Uppge även företag, alternativt andra organisationer, som har för avsikt att antingen ta emot studerande inom ramen för kursen Lärande i arbete (LIA) eller medverka i ledningsgruppen för utbildningen. Ange även vilka företag som uttryckt ett konkret anställningsbehov. Det räcker inte som beskrivning av efterfrågan att enbart lista företag som uttryckt anställningsbehov i tabellen för arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande som finns i ansökningsformuläret. En mer utförlig redogörelse av efterfrågan behöver även göras under rubriken Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen. Ansöker du om en utbildning inom smalt yrkesområde ska du i tabellen för arbetslivets medverkan, under uppskattat anställningsbehov, uppge de näringar eller samhällsfunktioner som har behov av kompetensen/yrkeskunnandet. Under rubriken Annan typ av medverkan är det möjligt att ange företag och organisationer som på annat sätt medverkat i samband med framtagande av ansökan. Beskriv kortfattat vad medverkan bestått av. I samband med handläggningen av ansökan kan myndigheten komma att kontakta, för referenstagning, ett urval av de företag och organisationer som du har uppgett under arbetslivets medverkan i planeringen och genomförandet av utbildningen. Därför ska de som anges vara informerade om att myndigheten kan komma att kontakta dem. Var noga med att ange korrekta och aktuella kontaktuppgifter. 19

20 Organisation och ledning När du ansöker om yrkeshögskoleutbildning är det viktigt att det finns goda organisatoriska förutsättningar för att kunna bedriva utbildningen. 20

21 Utbildningsledare Det ska finnas en person, här benämnd utbildningsledare, som leder det dagliga arbetet i verksamheten (enligt 4 kap 6 YHF). Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Personen ska vara utsedd av utbildningsanordnaren. En person kan vara utsedd av utbildningsanordnaren att vara utbildningsledare för flera utbildningar. Det är då viktigt att utbildningsledaren har tid/resurser för att kunna verka för att samtliga utbildningar som denna ansvarar för utvecklas. Undervisande och handledande personal De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning ska genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning som de ska bedriva (enligt 12 YHL). Utbildningar inom yrkeshögskolan ska inte bara ge de studerande kunskaper som utvecklats i produktionen av varor och tjänster utan även teoretisk kunskap inom yrkesområdet. Undervisande och handledande personer ska ha en sådan utbildning eller erfarenhet som gör att de kan förmedla yrkesrelevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar utbildningens mål. Undervisande och handledande personals kompetens bör därför innefatta både yrkesrelevant, pedagogisk och teoretisk kompetens. Det är LIA-handledaren som ska se till att den studerande får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten. Det är viktigt att LIA-handledaren ger den studerande stöd och råd i förhållande till sina behov och de mål som ska uppnås. Dessutom ska handledaren ge underlag om de studerandes insatser och lärande under LIA till utbildningsanordnaren inför betygssättningen. De här kraven gör att det är viktigt att handledaren är verksam på arbetsplatsen under LIA-kursens genomförande. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för de personer som anlitas för undervisning eller handledning (enligt 13 YHL). Utbildningsanordnaren bör bedöma handledarens kompetens och vid behov erbjuda kompetensutveckling. Detta gäller såväl anställd personal som övriga medverkande i utbildningen, till exempel inhyrda konsulter. Studie- och yrkesvägledning Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning (enligt 2 kap 3 YHF). Arbete mot kränkande behandling Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar (enligt 3 YHL). Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. I synnerhet ska den som verkar inom 21

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 Tid: 2015-10-20 kl. 9.00-12.00 Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola 92 RJL 2015/ 1684 Remiss en stärkt

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistik för åren 2010-2013

Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen. Statistik för åren 2010-2013 Årsrapport 2014 Yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen Statistik för åren 2010-2013 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Dnr: MYH 2014/290

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Redovisning av hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Redovisning av hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Dnr Yh 2011/783 Redovisning av hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning - Ett uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer