Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform: Bunden Diarienummer: YH 2011/1425 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Utbildningsområde Ekonomi, administration och försäljning Ansvarig utbildningsanordnare Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Organisationsnummer Organisationsform Primärkommuner Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Adress: Götgatan 2 Postnr/ort Kristianstad Besöksadress <samma som postadress> Webbadress och telefonnummer Telefon , Hemsida ildningen Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningen omfattar 400 YH-poäng. Sida 1 (14)

3 Utbildningsort Kristianstad, Kristianstad kommun, Skåne län. Utbildningens studieform Bunden Utbildningsplan Utbildningen Avgifter Anordnaren avser att ta ut avgifter från de studerande 100 kronor per studerande och termin för kopierat undervisningsmaterial Transportkostnad till och från studieresor inom närområdet. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Examen och examenskrav För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.för att utbildningen ska kunna leda till en examen måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng. Om utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, varav minst 25 procent utgörs av Lärande i arbete (LIA) och om det dessutom ingår ett självständigt arbete (examensarbete) så kan utbildningen ge en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i dennes utbildning. Examensbenämning Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Sida 2 (14)

4 Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Yrkesroll 1: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Den studerande ska efter avslutad utbildning bl.a ha kunskper om yrkesrollen, bemötande, lagstiftning, grundläggande ordförråd gällande medicinska termer, försvenskningsregler, journal-, remiss- och brevhantering, sammanträdesdokument, presentationsteknik, retorik, källkritik, engelskt yrkesspråk, diagnosklassificering, anatomi, vårdhygien, läkemedel och dess hantering, hjärt-lungräddning, friskvård, datorplatsergonomi, grundläggande ekonomikunskaper (inom vård och omsorg), entreprenörskap, statistiska begrepp, avancerade funktioner i Word och Excel, webbjuridik, webbmöten, sociala mediers roll för personal och patient, redigering och uppdatering av hemsida eller blogg, fysisk och psykisk arbetsmiljö, vårdens organisation nationellt, regionalt och lokalt, arbetsrätt, kvalitetsarbete. Dessutom ska den studerande ha kunskaper om att planera, strukturera och ta ansvar för projekt knutet till den framtida yrkesrollen. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i Den studerande ska efter avslutad utbildning ha färdigheter i kvalificerat sekreterararbete, vilket innebär att kunna utföra effektiv patientrelaterad dokumentation med god språkbehandling och enligt gällande lagstiftning. Kunna behandla patienter, anhöriga och personal med ett gott bemötande. Färdigheter i datorjournalprogram och diagnosklassificering. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Den studerande ska efter avslutad utbildning kunna arbeta som medicinsk sekreterare/läkarsekreterare inom såväl offentlig som privat vård och omsorg, på läkemedelsföretag, apotek eller i forskningsgrupper. Utöver att kunna gå in i yrket som sekreterare förväntas den som har fått sin kvalificerade yrkeshögskoleexamen på utbildningen i Kristianstad ha kompetens för att kunna arbeta effektivt och säkert både självständigt och i arbetslag ha förmåga att arbeta problemlösande ha välutvecklat servicetänkande och kunna fungera som länk, mellan patienter, anhöriga och personal kunna bemöta människor från olika kulturer känna ansvar för och kunna utveckla sina kunskaper eftersom förändringar sker kontinuerligt kunna medverka i utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete dessutom ska en sekreterare kunna värdera rimligheten i dokumentationen. Sida 3 (14)

5 Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Administration och dokumentation 60 Anatomi och sjukdomslära 40 Ekonomi 20 Engelskt yrkesspråk 20 Examensarbete 20 IT-kunskap 1 20 IT-kunskap 2 20 Kultur och arbetsmiljö 20 Lärande i arbete 1 (LIA) 15 Lärande i arbete 2 (LIA) 25 Lärande i arbete 3 (LIA) 25 Lärande i arbete 4 (LIA) 35 Medicinsk terminologi 30 Organisation och verksamhetsutveckling 20 Svenska/Kommunikation 30 Summa: 400 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser i utbildningen} Kurser Utbildningen har 15 huvudmoment/delkurs(er). Administration och dokumentation YH-poäng: 60 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande utifrån gällande lagstiftning ska kunna utföra en säker patientrelaterad dokumentation, ha grundläggande kunskaper om diagnosklassificering och känna väl till patientens väg genom vården. Den studerande ska förstå organisationen kring sin yrkesroll, veta vad andra personalkategorier arbetar med inom vårdens olika specialiteter. Ha kunskaper om bemötande mot såväl patienter som personal. Anatomi och sjukdomslära YH-poäng: 40 Beskrivning: Kunskaper inom anatomi, sjukdomslära och förebyggande hälsovård, för att Sida 4 (14)

6 kunna utföra säker dokumentation. Ekonomi YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomi med inriktning mot vård och omsorg. Den studerande ska utveckla kunskaper om centrala frågeställningar, begrepp och modeller inom kalkylering och budgetering, marknadsföring och statistik samt entreprenörskap. Den översiktliga behandlingen anknyts till den ekonomiskt historiska utvecklingen och dagsaktuella ekonomiska problem. Engelskt yrkesspråk YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska kunna använda engelska i såväl tal som skrift inom yrkesområdet. Examensarbete Kurstyp: Examensarbete YH-poäng: 20 Beskrivning: Examensarbetet är ett självständigt arbete där utgångspunkten är det centrala i yrkeskunnandet. Den studerande ska planera, strukturera och ta ansvar för ett projekt knutet till den framtida yrkesrollen. Projektet ska visa på fördjupade kunskaper inom utbildningens ram. IT-kunskap 1 YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om operativsystem, kunna använda avancerade funktioner i standardprogram och använda Internettjänster. IT-kunskap 2 YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att ge kunskaper i kalkylprogram, allmänkunskaper om säkerhet vid datoranvändning samt ha kännedom om sociala medier och kunna redigera och uppdatera hemsidor. Kultur och arbetsmiljö YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska ha kunskaper arbetspsykologiska teorier och vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön och dessutom känna till den fysiska miljöns betydelse för hälsan. Den studerande ska ha kännedom om risker för hot och vål och vara förberedd inför sådana situationer. Den studerande ska förberedas för att kunna bemöta människor i vårt samhälle Sida 5 (14)

7 med olika livs- och trosåskådningar. Lärande i arbete 1 (LIA) Kurstyp: LIA YH-poäng: 15 Beskrivning: Kursens övergripande mål är att den studerande under en observationsvecka ska få en uppfattning om vårdcentralens verksamhet, organisation och arbetssätt. Under resten av perioden ska den studerande under handledning delta i arbetet. Den studerande ska visa samarbetsförmåga, bemöta patienter och personal på ett respektfullt sätt samt ta initiativ till att vilja lära sig sekreterarens olika arbetsuppgifter. Lärande i arbete 2 (LIA) Kurstyp: LIA YH-poäng: 25 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska under handledning delta i arbetet och tillgodogöra sig ny kunskap, öva och utveckla sina förmågor och färdigheter i sekreterararbetet samt tillämpa dessa i olika arbetssituationer. Lärande i arbete 3 (LIA) Kurstyp: LIA YH-poäng: 25 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska aktivt delta i arbetet på arbetsplatsen med den grad av självständighet som tillåts. Den studerande ska tillgodogöra sig ny kunskap, öva och utveckla sina förmågor och färdigheter samt tillämpa dessa i arbetssituationer. Följa de lagar som arbetet kräver. Lärande i arbete 4 (LIA) Kurstyp: LIA YH-poäng: 35 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska informera sig om arbetsplatsens verksamhet, organisation och arbetssätt. Den studerande ska skaffa sig sådana kunskaper och sådan säkerhet i sitt arbete så att hon/han kan fungera som medicinsk sekreterare i arbetslivet. Medicinsk terminologi YH-poäng: 30 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska ha kunskaper i medicinsk terminologi för att kunna utföra en säker dokumentation enligt gällande regler. Organisation och verksamhetsutveckling YH-poäng: 20 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska ha kunskaper om hur vården är Sida 6 (14)

8 organiserad nationellt, regionalt och lokalt. Grundläggande kunskap om arbetsrätt och offentlighetsprincipen. Ha kunskap om vad som styr utvecklings- och förändringsarbete och förstå betydelsen av uppföljning, mätmetoder och miljöarbete. Svenska/Kommunikation YH-poäng: 30 Beskrivning: Kursens mål är att den studerande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, kunna ta emot och förstå information samt kunna anpassa sin kommunikation till olika mottagare och situationer. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Sökande som vill åberopa tillgodoräknande lämnar skriftlig begäran om detta och bifogar underlag för bedömning. Begäran kan avse kunskaper, färdigheter, kompetenser som förvärvats genom praktisk erfarenhet eller annan utbildning. Ledningsgruppen utser de representanter, minst två, som ska behandla begäran. När ärendet beretts redovisas detta för ledningsgruppen som fattar beslut. Beslutet protokollförs. För kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs lägst betyget Godkänt i samtliga kurser och fullgjort examensarbete. En sökande som begär tillgodoräknande måste därför också genomgå validering för att få betyg i kursen. Ärendehantering: Till utbildningsanordnaren ska skriftlig begäran om tillgodoräknande inlämnas tillsammans med skriftliga underlag för bedömning. Ledningsgruppen utser handläggare för hantering. Beslut i ledningsgruppen protokollförs. Handlingarna arkiveras tillsammans med ansökan till utbildningen. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Kommer inte att erbjuda undervisning i svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildning Tillträde till utbildning Behörighet till yrkeshögskolan 1 /Upphör att gälla U: / Behörig att antas till utbildningen är den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, Sida 7 (14)

9 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 1 /Träder i kraft I: / Behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övergångsbestämmelser Bestämmelserna i 3 kap. 1 i sin nya lydelse ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj De äldre bestämmelserna om behörighet ska fortsätta att gälla för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Utöver vad som anges i stycket ovan, gäller att den som före den 1 januari 2013 uppfyller kraven på behörighet för tillträde till utbildning enligt 3 kap. 1 även därefter ska anses vara behörig enligt den bestämmelsen. Särskilda förkunskaper Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper förvärvad i arbetslivet. Svenska B Engelska B eller motsvarande kurser inom Gy2011/Vux2012 Andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. De särskilda proven i svenska och datorhantering är obligatoriska för den sökande ska kunna Sida 8 (14)

10 ingå i urvalsprocessen. Motivering Svenska B (SV1202) eller motsvarande. För att arbeta som medicinsk sekreterare ska man kunna ta emot, tolka och förmedla information såväl skriftligt som muntligt på ett säkert och effektivt sätt. Kursen i Svenska/Kommunikation kräver därför särskild behörighet. Engelska B (EN1202) eller motsvarande. Engelska behöver ibland användas i kontakten med patienter och personal. Mest är det vid muntliga kontakter men det krävs även att olika dokument/intyg skrivs på engelska. Det förekommer att medicinska sekreterare deltar i forskningsgrupper där engelska är arbetsspråk. Yrkesspecifik engelska kräver goda förkunskaper och därför behövs särskild behörighet. Dokumentation och skriftlig kommunikation sker via dator. För yrket är datorn det viktigaste arbetsredskapet och det krävs grundläggande datorvana för att kunna använda alla program i utbildningen och under LIA. Fastställande av behörighet Med ansökan ska följande handlingar bifogas: - Styrkta kopior av betyg - Styrkta kopior av utbildningsbevis/kursintyg och dylikt - Intyg från arbetslivet När komplett ansökan kommer in prövas behörigheten i två steg: 1. Grundläggande behörighet 2. Särskild behörighet Sökandelistor upprättas där det för varje sökande framgår vilken behörighetsgrund enligt 3 kap 1-4 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, som gör den sökande behörig eller ej behörig. De sökande som saknar grundläggande och särskild behörighet men bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva yrket som Medicinsk sekreterare/läkarsekreterare kommer att kunna förklaras behöriga utifrån "fri prövning" av utbildningens ledning. På sökandelistorna ska det framgå att behörighetsgrunden är fri prövning. Urvalsgrunder och urvalsprocess Urvalsgrunder Betyg I betygsurvalet delas de sökande upp i tre grupper: 1.Slutbetyg eller avgångsbetyg från svenskt gymnasium eller vuxenutbildning. Betygen meritvärderas enligt VHS principer, där IG=0, G=10, VG=15, MVG=20. Maximalt jämförelsetal är 20,0. Meritpoäng används inte. 2. Utländska gymnasiebetyg med bedömning/meritvärdering gjord av VHS 3. Intyg om grundläggande/allmän behörighet och studieomdöme från Folkhögskola som värderats enligt Folkhögskolans skala 1-4. Sida 9 (14)

11 Särskilt prov Särskilt prov i svenska. Provet i svenska bedöms efter poängskala 1 5. Provet är skriftligt och består av att skriva en text över ett givet ämne. Särskilt prov i datorhantering Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer urvalet att baseras på betyg och test som innebär särskilt prov i svenska och datorhantering. Två urvalsgrunder kommer att användas: 1.Betyg + testresultat 2.Testresultat I gruppen betyg+testresultat fördelas platserna procentuellt mellan de olika betygsgrupperna i förhållande till antalet behöriga sökande enligt 1 a Slutbetyg 1 b Utländska betyg, värderade av VHS 1 c Studieomdöme från Folkhögskola Urvalsgrund betyg och testresultat: I ett första steg meritvärderas betygen enligt ovan angivna process. Därefter adderas testresultatet som värderats enligt poängskalan 1-5 med jämförelsetalet. Det sammanlagda värdet utgör den sökandes jämförelsetal i respektive betygsgrupp Urvalsgrund testresultat: I denna kvotgrupp konkurerar sökande som saknar jämförelsetal av betyg men som förklarats behöriga efter utvärdering av deras reella kompetens eller i enlighet med 3 kap 4 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Testresultat enligt ovan angiven process utgör urvalsinstrument. Behöriga sökande som ej erbjuds plats står kvar på reservlista. Reserver antas i tur och ordning i mån av plats. Ledningsgruppen beslutar hur många som ska antas i varje grupp. För dokumentation av urvalsprocessen kommer elevregistreringsprogrammet Procapita att användas. Ledningsgruppen beslutar om antagning. Beslutet protokollförs och arkiveras. Sida 10 (14)

12 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningens pedagogiska grundsyn bygger på att lärande sker i verklighetsförankrade situationer, genom dialog och genom att ta vara på de studerandes erfarenheter. De studerande uppmuntras till att aktivt söka kunskap, vara kritiskt granskande och analyserande. Kursplanerna och betygskriterierna konkretiseras och används aktivt under hela utbildningen. Inför varje ny kurs utarbetas en grovplanering för terminen utifrån kursplanens mål tillsammans med de studerande. Tider och former för prov, redovisningar och större inlämningsarbeten diskuteras fram. Kurserna integreras för att skapa en helhetsbild av såväl utbildningen som yrket. De studerande arbetar i basgrupper och geografiska grupper för att skapa trygghet och för att öva samarbete med andra, något som är avgörande för den kommande yrkesrollen. En dag i veckan är frilagd för självstudier. De studerande kan då välja att arbeta hemifrån eller på skolan. Vi använder lärplattformen Fronter för att öka flexibiliteten. Telebildutrustning kan användas vid behov. Föreläsningar och studiebesök förekommer i anslutning till aktuellt kursmoment. Under introduktionsveckan görs studiebesök på närliggande akutsjukhus och efter fem veckor påbörjas den första LIAperioden med en observationsvecka på vårdcentral. Syftet är att följa patientens väg genom vårdcentralen, möta olika personalkategorier och bekanta sig med vårdmiljön. Arbetslivsanknutet lärande i samtliga kurser förutom LIA Arbetslivet medverkar generöst vid olika studiebesök. Vi har gästföreläsare från region och landsting. Både studiebesök och gästföreläsningar förekommer i anslutning till aktuellt kursmoment. Arbetslivsanknutet lärande under LIA Under LIA-perioderna arbetar handledare och den studerande tillsammans för att fördjupa och bredda den studerandes kunskaper, samtidigt sker ett erfarenhetsutbyte. Utbildningsledaren besöker varje student en gång per läsår under utbildningen. Nya handledare erbjuds en 2-dagars handledarutbildning där frågor kring t.ex. kursinnehåll, utvärdering/kvalitet och bedömning diskuteras. Utvärdering av LIA-perioderna görs skriftligt på LIA-platsen och både skriftligt och muntligt på utbildningen. Redovisning sker för ledningsgruppen. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Tidigare studerande har gjort en LIA-platsbeskrivning tillsammans med sin handledare som ger information om respektive LIA-plats till kommande studerande. Inför sin kommande LIAperiod önskar de studerande vilket sjukhus eller vårdcentral de vill göra sin LIA på. Utbildningsledaren sammanställer önskemålen och skickar dessa till samordnare på respektive sjukhus/primärvård. Inför varje LIA-period bjuds handledarna in till en handledarträff då man har tillfälle att bekanta sig med "sin" student. Utöver detta belyses aktuella frågor kring utbildningen, yrket och arbetslivet. Föreläsare bjuds in för att informera om förändringar och nyheter inom vården. Tid för erfarenhetsutbyte ingår alltid. Handledarträffarna är alltid välbesökta. Sida 11 (14)

13 Metoder för kunskapskontroll Den kvalitativa bedömningen sker utifrån kursmålen dels genom muntlig redovisning enskilt eller i grupp, dels genom skriftligt underlag. Betyg i kurs sätts utifrån skriftligt underlag enskilt i form av gruppuppgifter och individuell tentamen; muntligt underlag i form av bedömda redovisningar i grupp. Utbildningsledaren tillsammans med handledaren sätter betyg efter varje avslutad LIA-kurs utifrån kursmålen och betygskriterierna i LIA-kursplanen. Komplettering av ofullständiga inlämningsuppgifter och test får göras upp ett år efter avslutad utbildning. Stöd och hjälp erbjuds både under terminernas gång och efter utbildningens slut. Betygskriterier och betygskrav I alla kursplaner finns kursmål och betygskriterier för nivåerna godkänt och väl godkänt. Innan kursmål och betygskriterier fastläggs diskuterar ledningsgruppen vilken nivå och omfattning kunskaperna ska ligga på i respektive kurs. Entreprenörskap i utbildningen I kursen Ekonomi tar man upp olika modeller för företagande och vilka vägar som finns för den som vill starta eget. Privat verksamhet inom yrkesområdet förekommer. Under hela utbildningstiden är strävan att utveckla de studerande till självständiga, ansvarskännande och nytänkande arbetstagare som kan arbeta både enskilt och i team. I kursen verksamhetsutveckling (sista terminen i utbildningen) betonas vikten av att kunna utveckla sekreterararbetet på en arbetsplats enligt systematiskt förbättringsarbete. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar tim / vecka 20 Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete tim / vecka 40 Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering/bedömningsfasen Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår som ett obligatoriskt moment för alla som arbetar inom verksamheten. Ledningsgruppen ansvarar för att utbildningens kvalitet upprätthålls. Uppföljningar och utvärderingar sker efter varje avslutad kurs, med gemensamt utformad kursutvärdering. Frågorna består av frågor som ledningsgruppen bestämt, utifrån de fastställda kvalitetsmål som satts upp. Vid vissa tillfällen kompletteras utvärderingarna även av intervjuer, praktikrapporter, fokusutvärderingar, praktikbesök och samtal. Återkoppling ges till de studerande efter avslutad kurs av kursansvarig samt till ledningsgruppen vid varje ledningsmöte av rektor. Uppföljningar och utvärderingar sker även två gånger om året för att säkerställa yrkesroll och utbildningskoncept. Uppföljning och utvärdering av LIA- platser, sker efter varje Lia-period både skriftligt och muntligt i grupp tillsammans med utbildningsledaren. Kvalitetsarbetet sker systematiskt under hela året och följer den process som beskrivs nedan. Sida 12 (14)

14 Arbetsmodellen för kvalitetsarbetet utgår från följande loopar, Planering,(Mål Kriterier) Genomförande Utvärdering/bedömning, (Resultat, Analys och granskning) Översyn revidering, (Åtgärder). Ledningsgruppen fastställer kvalitetsmål för utbildningen. Målen är riktmärken för de olika utbildarna i respektive kurs. Utbildarna för dokumentation i varje kurs om arbetsgången och de mål som de sätter upp för kursen tillsammans med kursdeltagare. Översyn/revideringsfasen Efter utvärdering av kursplaner, utbildarens kompetens, innehåll, delaktighet m.m. Utifrån de resultat som kommit fram vid utvärderingen görs en analys om förbättringsåtgärder och nya mål sätts upp. Det systematiska arbetet kommer att pågå kontinuerligt under hela utbildningen samt att det kommer att göras en utvärdering av hela utbildningen innan examen. Utbildaren diskuterar och analyserar sin kurs i förhållande till kursmålen tillsammans med de studerande och diskuterar fram förslag till förbättringar. Ledningsgruppen gör en sammanslagen analys och granskning av de utvärderingar som har gjorts på kursnivå för att analysera och granska resultaten i förhållande till målen på utbildningnivå samt förutbestämda kvalitetsmål. Ledningsgruppen gör bedömning om målen uppnåtts samt sätter upp nya kvalitetsmål för en ytterligare förbättrad utbildning. Arbetsmodellen för kvalitetsarbetet följer samma arbetsgång på ledningsgruppsnivå som på utbildar- och klassrumsnivå. Om det skulle uppstå brister i utbildningen ansvarar utbildningsledare och/eller rektor, beroende av bristens karaktär, på uppdrag från ledningsgruppen, att åtgärder vidtas. Uppföljning av utbildningen görs även 6 mån efter genomförd utbildning då såväl studerande som arbetsgivare får svara på ett frågeformulär om utbildningens innehåll och kvalitet är relevant för yrkesrollen. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Rektor vid Vuxenutbildningen i Kristianstad har det övergripande ansvaret för utbildningens organisation, administration och pedagogiska genomförande. För utbildningen finns en utbildningsledare, som också är lärare i utbildningen. Lärarna i utbildningen bildar ett arbetslag. Lärarnas goda samarbete gör kommunikationen enkel och arbetsklimatet positivt vilket gör att idéer som utvecklar utbildningen växer fram. Till utbildningen är en studie- och yrkesvägledare knuten för löpande administrativa uppgifter. Utbildningen har två klassrum som är utrustade för att passa utbildningens karaktär; ett för teori med tillgång till bärbara datorer och ett med stationära datorer. Lokaler finns för de studerande att vistas i under paus/lunchtid. Kristianstad kommun är anordnare av Yh-utbildningen. Rektor vid Vuxenutbildningen har det dagliga ansvaret tillsammans med utbildningsledaren och lärarlaget. Ledningsgruppen kontrollerar kvalitet, beslutar om antagningen och är referensgrupp i frågor som rör innehållet i kurserna. Sida 13 (14)

15 Studerandeinflytande Tider över möten, klassråd, testtillfällen, uppföljningssamtal, ledningsgruppsmöten m.m. görs i samråd med de studerande vid terminens början. Klassråd hålls två gånger per termin och protokollförs av de studerande. Kopia av protokollet skickas till rektor och utbildningsledare för eventuella åtgärder. Individuella uppföljningssamtal hålls i mitten av varje termin. I ledningsgruppen ingår två representanter för de studerande. De informeras om hur viktig deras roll är i ledningsgruppen. De uppmuntras att aktivt framföra såväl positiv som negativ kritik för att kunna vidareutveckla utbildningen. Vi avsätter tid för de studerande både till att förbereda och återrapportera ledningsgruppsmöten. De studerande deltar kontinuerligt i utvärderingar av både utbildningens innehåll och undervisning. Dessa diskuteras och vid behov görs det förändringar i samråd med studerande och utbildningens ledning. Ledningsgruppen tar del av genomförda utvärderingar. Sida 14 (14)

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Yrkeshögskoleexamen Varmsmed - gesäll Ansvarig utbildningsanordnare: Järnakademien Ångermanland Omfattning, poäng: 700 Studieort: Kramfors Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 400 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Vindkraftstekniker i kallt klimat Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Storumans Lärcentra Utbildningsnummer: 201080060 Grunduppgifter Utbildningens namn Vindkraftstekniker

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Affärs- och besöksnäringsledning med Nordisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Strömstads kommun Utbildningens omfattning: 320 Yh-poäng Studieort: Strömstad Studieform: Bunden

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kulturverkstan, Internationell kulturprojektledare Ansvarig utbildningsanordnare: Nätverkstan Kultur i Väst Omfattning, poäng: 400 Studieort: Göteborg Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Produktionsutveckling Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 200 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer