Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 5"

Transkript

1 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 5 Ewa Averland , rev , (Ewa) 1

2 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS ROLL... 4 HANDLEDARENS UPPGIFTER... 4 FÖRBEREDELSER OCH PLANERING... 4 INTRODUCERA OCH INFORMERA... 5 HANDLEDA... 5 FÖLJA UPP, UTVÄRDERA OCH BEDÖMA... 5 LIA-KURSERNAS PLACERING, OMFATTNING OCH SYFTE... 6 KURSPLAN LÄRANDE I ARBETE 1, LIA 1 40 YH-POÄNG (MS 5)... 7 KURSPLAN LÄRANDE I ARBETE 2, LIA 2 35 YH-POÄNG (MS 5)... 8 KURSPLAN LÄRANDE I ARBETE 3, LIA 3 35 YH-POÄNG (MS 5) HANDLINGSPLAN VID RISK ATT STUDERANDE INTE UPPNÅR MÅLEN I KURSEN LIA OCH KURSTIDER YH MS KURSÖVERSIKT DOKUMENTATIONSPROCESSEN UNDER LIA KONTAKTUPPGIFTER , (Ewa) 2

3 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd och förebild utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare. Förhoppningen är att både du och den studerande du handleder kommer att få ut mycket av LIA-perioden. Den studerande kan många gånger vara en extraresurs på arbetsplatsen. Den här handboken ska hjälpa dig att förstå din uppgift som handledare och fungera som ett stöd genom hela handledningsprocessen, från planering till bedömning. Vad är LIA? LIA (Lärande i arbete) är arbetslivets medverkan inom Yrkeshögskoleutbildningar. LIA är en kurs med kursmål som ska uppnås och betygsättas. I Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare ingår tre LIA-perioder som totalt utgör en tredjedel av utbildningen. Under rubriken LIA-perioderna kan du läsa mer om periodernas omfattning och fördelning samt vilka uppgifter som knyts till de respektive perioderna. Varje LIA-period är en egen kurs och har en egen kursplan, se nedan under rubriken Kursplaner. LIA-kurserna ska ge den studerande grundläggande praktisk yrkeserfarenhet, baserad på teoretiska kunskaper inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. LIA är arbetsplatsförlagd inom primärvården och länssjukvården, privat vård eller företagshälsovård. Arbetsformerna i LIA ska vara baserade på praktisk tillämpning av tidigare erhållna kunskaper. Avstämning av hur uppgifterna utförs görs regelbundet under LIA-perioden och utgör tillsammans med rapporten betygsunderlaget för kursen. Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. De får lära sig i en verklig miljö och känna på sin kommande yrkesroll redan under utbildningstiden. Det innebär att de har erfarenhet och kan mycket om sitt yrke redan när de tar examen. Den studerande har också rätt till inflytande och du bör vara lyhörd för den studerandes egna mål och förväntningar. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter. De studerande ska under LIA rapportera till utbildningsledaren om sina framsteg och på så sätt hålla kontakt. Efter LIA ska den studerande lämna in en rapport som innehåller redovisning och reflektioner kring arbetet under LIA , (Ewa) 3

4 Handledarens roll Som handledare har du olika roller och uppgifter. I rollen ingår att vara ledare, lärare, inspiratör, förebild och bedömare. Det är viktigt att du på olika sätt har stöd i ditt handledarskap för att känna dig trygg. Du behöver: kunskap om handledning stöd och engagemang från din chef och dina medarbetare tid för handledning rutiner och verktyg som stödjer arbetet som handledare utbyte med andra handledare Handledarens uppgifter För att handledningsprocessen ska drivas framåt är det viktigt att ha en struktur vid handledningen, d.v.s. hur handledningen planeras, genomförs och utvärderas. Förberedelser och planering Handledningen börjar med olika förberedelser innan den studerande kommer till arbetsplatsen. Du som handledare har det övergripande ansvaret för att planera och samordna LIA-perioden. Till förberedelserna hör att du: har information om utbildningen har information om kursmålen har arbetsplats för den studerande har informerat medarbetare om att det kommer en student har involverat medarbetare i planeringen för ökad förståelse och engagemang har ordnat t.ex. parkeringskort, nycklar etc. har gjort ett preliminärt (grovt) schema för perioden. Ev. mer detaljerat för första veckan har skickat ett välkomstbrev till studenten (Ta också gärna kontakt via telefon för att stämma av att brevet har kommit fram) har gjort behörighetsbeställningar , (Ewa) 4

5 Introducera och informera Första dagen ges en introduktion som bör innefatta följande: Presentation av dig själv och arbetsplatsen. Be studenten berätta om sig själv. Vilka kunskaper och erfarenheter har hon/han med sig? Gå igenom planering, kursmål och den studerandes förväntningar. Gör ev. förändringar i schemat utifrån den studerandes önskemål. Gå igenom sekretess och tystnadsplikt. Berätta om rutiner. Visa runt på arbetsplatsen och presentera studenten för medarbetarna. Handleda Du som handledare ska se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. I bifogade checklistor (en för varje LIA-period) finns förslag på uppgifter som den studerande kan utföra för att uppnå målen. Den kan du använda som ett stöd vid planering och uppföljning. Om du låter studenten gå bredvid någon annan som handleder studenten i något moment ska du se till att inhämta bedömning (muntligt eller skriftligt). Följa upp, utvärdera och bedöma För att följa upp hur det går för den studerande och för att se att ni är på rätt väg är det viktigt att utvärdera handledningen. Vid utvärdering får både du och den studerande tillfälle att återkoppla och reflektera. Vid utvärderingen görs också en bedömning av hur den studerande har utvecklat sitt yrkeskunnande och om och i vilken omfattning hen uppfyller målen. Uppföljning med studenten bör ske löpande under hela perioden, förslagsvis en gång per vecka. Ett uppföljningssamtal tillsammans med utbildningsledare/lärare, student och handledare sker också vid minst ett tillfälle, oftast i form av ett platsbesök som infaller någon gång i mitten av LIA-perioden. Efter avslutad LIA ska du som handledare ge utbildningsanordnare en skriftlig bedömning som beskriver måluppfyllelse och som kommer att ingå i betygssättningen av den studerande på LIA-kursen. Detta underlag tillsammans med den studerandes LIA-rapport ligger till grund för betyget. Grad av måluppfyllelse beskrivs i underlaget och checklistan bifogas detta. Vidare är det bra om underlaget innehåller sådant som t.ex. studiebesök och övrigt som den studerande deltagit i under LIA , (Ewa) 5

6 LIA-kursernas placering, omfattning och syfte LIA 1 Termin 1: 3 studiedagar (gruppbesök) + 7 dagar (v 38-39) Termin 2: 6 veckor (v 4-9) LIA 1 är uppdelad i två perioder. Alla delar i LIA 1, förutom gruppbesöken under studiebesöksveckan, är förlagda till samma arbetsplats. LIA 1 ska fokusera på öppenvård. LIA-periodens uppgifter genomförs genom att den studerande observerar eller provar på med noggrann handledning. Förslag på arbetsuppgifter knutna till LIA 1, se bedömningsunderlag för LIA 1. LIA 2 Termin 3: 7 veckor (v 40-46) LIA 2 ska fokusera på att låta den studerande praktisera den teoretiska kunskapen i praktisk yrkesverksamhet. Arbetsuppgifterna under LIA 2 ska genomföras under handledning. Den studerande ska utföra arbetsuppgifter som förekom under LIA 1 men mer självständigt. Förslag på arbetsuppgifter knutna till LIA 2, se bedömningsunderlag för LIA 2. LIA 3 Termin 4: 7 veckor (v 14-20) LIA 3 ska fokusera på yrkesmässig helhet. Den studerande ska ges möjlighet att självständigt efter samråd med handledaren kunna omsätta utbildningens teoretiska kunskaper i en yrkesmässig praktisk verksamhet och utföra yrkets basarbetsuppgifter. Den studerande ska utföra arbetsuppgifter som förekom under LIA 1 och 2 på ett självständigt sätt. Förslag på arbetsuppgifter knutna till LIA 3, se bedömningsunderlag för LIA , (Ewa) 6

7 Kursplan Lärande i arbete 1, LIA 1 40 Yh-poäng (MS 5) Kursmål Kursens mål är att få en tidig yrkeskontakt som ger kunskaper om vårdkedjor och dess administrativa flöde samt inblick i hur de olika yrkeskategorierna samarbetar inom öppenvården. Kursen ska ge inblick i hur verksamhetens IT-system används i yrkesverksamhet. Kursen ska ge praktisk övning i att kunna förstå, bearbeta och återge medicinsk dokumentation. Kursens huvudsakliga innehåll 1. Yrkets arbetsuppgifter 2. Vårdkedjor och administrativa flöden 3. Samarbete mellan olika yrkeskategorier 4. IT-system 5. Medicinska dokumentationens uppbyggnad och struktur 6. Bemöta människor Former för kunskapskontroll Dialog med handledare för att bedöma kunskapsnivån Skriftlig bedömning från handledare Den studerande lämnar skriftlig rapport Kriterier för bedömning Godkänd, G Den studerande: 1. har inblick i yrkets uppgifter 2. beskriver översiktligt LIA-platsens vårdkedjor och administrativa flöden 3. beskriver översiktligt hur de olika yrkeskategorierna samarbetar 4. anger vilka IT-system som används i verksamheten 5. beskriver översiktligt den medicinska dokumentationens uppbyggnad och struktur 6. kan bemöta människor på ett professionellt sätt Väl godkänd, VG Den studerande: 1. har inblick i och kan förklara yrkets uppgifter 2. beskriver grundligt LIA-platsens vårdkedjor och administrativa flöden 3. beskriver grundligt och reflekterar över hur de olika yrkeskategorierna samarbetar 4. anger vilka IT-system som används i verksamheten och förklarar dess användningsområde 5. beskriver grundligt den medicinska dokumentationens uppbyggnad och struktur 6. kan bemöta människor på ett professionellt sätt och reflekterar över olika typer av bemötanden inom hälso- och sjukvård , (Ewa) 7

8 Kursplan Lärande i arbete 2, LIA 2 35 Yh-poäng (MS 5) Kursmål Kursens mål är att praktisera den teoretiska kunskapen i praktisk yrkesverksamhet. Kursen ska ge kännedom om användningen av IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen. Den studerande ska under handledning kunna förstå, bearbeta och återge medicinsk text efter diktat. Kursen ska ge kännedom om patientklassificering. Kursen ska också ge kunskap om vårdjuridikens praktiska tillämpning. Kursens huvudsakliga innehåll 1. Samband mellan teori och praktik i yrket 2. IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 3. Patientklassificering 4. Medicinsk dokumentation 5. Vårdjuridikens praktiska tillämpning 6. Bemöta människor Former för kunskapskontroll Dialog med handledare för att bedöma kunskapsnivån Skriftlig bedömning från handledare Den studerande lämnar skriftlig rapport Kriterier för bedömning Godkänd, G Den studerande 1. beskriver översiktligt samband mellan teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning av dessa inom yrkesutövningen 2. beskriver översiktligt användningen av IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 3. beskriver översiktligt patientklassificering 4. har kunskaper och förståelse för hur man bearbetar och återger medicinsk dokumentation efter diktat på svenska 5. beskriver översiktligt den juridik som påverkar den medicinska dokumentationen 6. har kunskap om hur man bemöter människor (både patienter och personal) på ett professionellt sätt , (Ewa) 8

9 Väl godkänd, VG Den studerande: 1. beskriver grundligt samband mellan teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning av dessa inom yrkesutövningen 2. beskriver utförligt användningen av IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 3. beskriver grundligt patientklassificering 4. har goda kunskaper och god förståelse för hur man bearbetar och återger medicinsk dokumentation efter diktat på svenska 5. beskriver grundligt och reflekterar över den juridik som påverkar den medicinska dokumentationen 6. har kunskap om och reflekterar över hur man bemöter människor (både patienter och personal) på ett professionellt sätt , (Ewa) 9

10 Kursplan Lärande i arbete 3, LIA 3 35 Yh-poäng (MS 5) Kursmål Kursens mål är att självständigt kunna omsätta utbildningens teoretiska kunskaper i en yrkesmässig praktisk verksamhet och utföra yrkets basarbetsuppgifter. Kunna använda datorsystem. Ha baskunskaper om patientklassificering och under handledning utföra sådana arbetsuppgifter. Ha kunskap om hur arbetet utförs på ett ergonomiskt riktigt sätt. Kunna omsätta lagar och regelverk i praktisk yrkesverksamhet. Kursens huvudsakliga innehåll 1. Patientrelaterad dokumentation 2. Lagar för datasäkerhet och sekretess 3. IT-system 4. Primärklassificering 5. Ergonomi 6. Relationer och samarbete Former för kunskapskontroll Dialog med handledare för att bedöma kunskapsnivån Skriftlig bedömning från handledare Den studerande lämnar skriftlig rapport Kriterier för bedömning Godkänd, G Den studerande: 1. kan förstå, bearbeta och återge medicinsk text efter diktat på svenska och kan självständigt i samråd med handledare skriva patientrelaterad dokumentation på ett säkert och kvalitetsmässigt tillfredställande sätt 2. kan tillämpa lagar som gäller datasäkerhet och sekretess 3. kan använda IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen och beskriver översiktligt IT-system som används för informationssökning och kommunikation inom yrkesområdet 4. har förståelse för betydelsen av en korrekt primärklassificering av diagnoser och åtgärder 5. beskriver översiktligt yrkesområdet ur arbetsteknisk, ergonomisk och arbetsmiljömässig synpunkt 6. kan översiktligt beskriva olika personalkategoriers samarbete och relationer , (Ewa) 10

11 Väl godkänd, VG Den studerande: 1. kan förstå, bearbeta och återge medicinsk text efter diktat på svenska och kan självständigt efter samråd med handledare skriva patientrelaterad dokumentation på ett säkert och kvalitetsmässigt tillfredställande sätt 2. kan tillämpa och reflektera över lagar som gäller datasäkerhet och sekretess 3. kan använda IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen och beskriver grundligt ITsystem som används för informationssökning och kommunikation inom yrkesområdet 4. har god förståelse för betydelsen av en korrekt primärklassificering av diagnoser och åtgärder 5. beskriver grundligt yrkesområdet ur arbetsteknisk, ergonomisk och arbetsmiljömässig synpunkt 6. kan grundligt beskriva olika personalkategoriers samarbete och relationer , (Ewa) 11

12 Handlingsplan vid risk att studerande inte uppnår målen i kursen Lärande i arbete inom YH-utbildning medicinsk sekreterare Berörda personer: Studerande, handledare och kontaktlärare När handledaren anser att den studerande inte kommer att uppfylla kursens mål ska följande handlingsplan tillämpas. Handledaren och den studerande bedömer tillsammans hur den studerande har möjlighet att uppnå kursmålen under pågående LIA. Tidig kontakt Kontaktlärare informeras av handledaren om att den studerande riskerar att inte bli godkänd på LIA. Tidig kontakt innebär snarast efter LIA:ns start. Med ej godkänd menas att den studerande under resterande LIA-period troligen inte kommer att uppnå kursplanens mål. Möte bestäms När kontaktläraren informerats bokar handledaren ett möte med den studerande, kontaktläraren, handledaren och handledarens närmaste chef. Beskrivning och motivering Handledaren ska beskriva och motivera, utifrån kursplanens mål, varför den studerande riskerar att inte uppnå dessa. Under samtalet skall den studerande ges möjlighet att framföra egna synpunkter och upplevelser av situationen. Sammanfattning och dokumentation av handlingsplan Kontaktläraren sammanfattar samtalet och planerar tillsammans med handledare och den studerande den fortsatta LIA-perioden. I planeringen skall tydligt framgå hur och vad som behöver göras för att den studerande ska nå kursplanens mål. Planeringen dokumenteras och sammanställs av kontaktläraren. Den studerande och handledaren ska delges detta dokument. Denna handlingsplan är beslutad av ledningsgruppen för YH-utbildning medicinsk sekreterare. Ledningsgruppen består av representanter för Västra Götalandsregionen och utbildningsanordnaren , (Ewa) 12

13 LIA och kurstider Yh MS 5 Datum: /EA LIAs placering ht14-vt17 Ändrad LIA 1 fr.o.m höstterminen 2014 (YH MS 5 och MS 6) Ht YHMS4 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 17 YHMS5 L1 L1 18 Vt YHMS4 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 22 YHMS5 L1 L1 L 1 L 1 L 1 L1 23 Ht YHMS5 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L2 17 YHMS6 L1 L1 18 Vt YHMS5 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 22 YHMS6 L1 L 1 L 1 L 1 L1 L1 23 Skolförlagd tid Terminstider: Yh MS 5 Yh MS 6 T1: (18 v) T1: (18 v) T2: (23 v) T2: (23 v) T3: (17 v) T3: (17 v) T4: (22 v) T4: (22 v) , (Ewa) 13

14 Kursöversikt Planering YH 5 Medicinsk sekreterare Kursstart ht 14 Rev Kurs Ht14 Vt15 Ht15 Vt16 Summa Anatomi och sjukdomslära Arbetspsykologi Data och IT-säkerhet Ekonomi och statistik 12,5 7,5 20 Examensarbete Hälsoinformtik för medicinska sekreterare Kommunikation och informationsutformning 15,75 4,25 20 Kvalitetsutveckling Lärande i arbete 1 v v Lärande i arbete 2 v Lärande i arbete 3 v Medicinsk do kumentation 16 8,5 5 0,5 30 Medicinsk engelska Medicinsk terminologi 8 8,5 3,5 20 Patientnära vårdjuridik och organisation 15,25 13, Poäng per termin Antal veckor CSN-perioder v v 2-24 v v 1-22 Yh-poäng 5 poäng = 1 veckas heltidsstudier , (Ewa) 14

15 Dokumentationsprocessen under LIA Den studerande informeras inför LIA om kursmål och rapportering via genomgång och skriftliga dokument. Handledarträff genomförs inför varje LIA-period. På LIA 1 hålls träffen innan de fem veckorna på våren. De handledare som ska ta hand om studerande kallas till träffen. Under LIA ska den studerande hålla kontakten med utbildningsledare/lärare via mail och vid behov via telefon. Efter LIA ska rapport lämnas in som återger den studerandes beskrivning av måluppfyllelse samt reflektion över sitt lärande. Handledarens bedömning av den studerandes lärande i förhållande till målen dokumenteras och skickas till utbildningsledare (bedömningsunderlag). Alla dokument tillsammans utgör bedömningsunderlaget för betyget som sätts av LIAansvarig lärare , (Ewa) 15

16 Tips för handledare handledarutbildning Här finns en länk till ett bra material om handledning. Materialet är framtaget i Borlänge, Vansbro och Lindesbergs kommuner med hjälp av EU-medel och är rekommenderat av Yh-myndigheten. Ett annat länktips är att gå in på Yh-myndighetens hemsida: där det finns information om Yh-utbildningar i allmänhet. Ta gärna också del av skriften Yh-myndighetens syn på LIA, vilken beskriver hur myndigheten ser på hur LIA ska planeras, genomföras och utvärderas. Handledarhandboken och bedömningsunderlag för LIA 1-3 finns att hämta på skolans hemsida i Word-format. utbildning/vuxenutbildning/yhutbildning/yh-utbildning-till-medicinsk-sekreterare/forhandledare/ Om ni inte hittar de dokument ni behöver på hemsidan hör gärna av er till utbildningsledaren. Kontaktuppgifter Vid frågor är ni välkomna att höra av er. Ewa Averland Utbildningsledare Vuxenutbildningen Skövde Tfn Mobil Epost: , (Ewa) 16

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Ewa Averland 2015-09-08 0500 49 77 26, 0734-60 61 02 (Ewa) 1 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS ROLL... 4

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

Bedömningsunderlag LIA 1

Bedömningsunderlag LIA 1 Bedömningsunderlag LIA 1 Namn Bedömningsskala Studenten har svårt för att klara moment trots upprepad muntlig och konkret (visuell) handledning. Handledaren behöver aktivt delta i alla moment som avses.

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Bedömningsunderlag LIA 3 (Lärande i arbete 3)

Bedömningsunderlag LIA 3 (Lärande i arbete 3) Datum: Bedömningsunderlag LIA 3 (Lärande i arbete 3) Studentens namn: LIA-placering Handledare Bedömningsunderlaget är uppbyggt utifrån de kursmål som examineras under kursens LIA. Studentens styrkor såväl

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014

Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014 Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014 Den studerandes namn Personnummer Demensspecialiserad undersköterska 200 p Skellefteå Utbildning/Ort Ulla-Carin Renström Utbildningsledare Mål

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Vårdadministration 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bli administrativt proffs inom vården KY-utbildningen Vårdadministration vänder sig till dig som vill arbeta som

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Huvudhandledarna medellånga utbildningar VG Primärvård Göteborg PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2010-04-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Kort VFU/fältstudier... 4 Planering...

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Medicinska vårdadministratören och sekretessen Examensarbete 35 poäng Författare: Mia Käck Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 2011, 2012, 2013, 2014, feb resp sept 2015, feb 2017 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR SAMARBETE KRING LIA Affärshögskolan och dess studenter

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Bildningsförvaltningen 2008-06-24 Handlingsplan för: Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Detta dokument är en handlingsplan för genomförandet

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Vård och omsorgsåtgärder

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning Namn: Förutom följande blanketter, 1-4 (Siffrorna 1-4 återkommer i respektive dokument), är det nödvändigt

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan.

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan. Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan Kvalitet i LIA studerande Växlingen mellan skolbaserad undervisningen och LIA är styrkan. Att anordnare och handledare talar med varandra. Kunnig, engagerad och tillgänglig

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod

Läs mer

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN Ämnet husbyggnad specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik Kurskod: 1BA033 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan 7 070-214 33

Läs mer

VFU-handboken Gäller från HT 2014

VFU-handboken Gäller från HT 2014 VFU-handboken Gäller från HT 2014 Vad förväntas av mig som VFU-lärare? Som VFU-lärare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen.

Läs mer

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program:

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Praktik inom översättning, 7,5 hp (TTA007) Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Översättning III,

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 15 11 09 Kursfakta

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte RENGÖRINGSSERVICE Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Kursutvärdering/Kursrapport

Kursutvärdering/Kursrapport Kursutvärdering/Kursrapport Datum: 2016-03-07 Kursfakta Kursens namn Inom program/fristående Kursansvarig Kurstid (vecka vecka, termin) Antal kursdeltagare från start Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Kvalificerad Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning i programmet för Personal- och arbetslivsfrågor

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning i programmet för Personal- och arbetslivsfrågor Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning i programmet för Personal- och arbetslivsfrågor Målet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är att studenterna under sin studietid ska få en inblick i och

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare E-post Mary Folkesson mary.c.folkesson@sll.se Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA för

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter!

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter! Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier. Här kan du förverkliga dina framtidsdrömmar! På Lärcenter finns

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

Karriärportfölj - portfolio Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Karriärportfölj - portfolio Studie- och yrkesvägledarprogrammet Umeå universitet, 901 87 Umeå Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Telefon: 090-786 96 86 E-post: Cecilia.stenberg@edusci.umu.se www.umu.se HT 2012 Karriärportfölj - portfolio Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Yrkesutbildning i brännpunkten 26 september 2012 Anna Bengtsson, butikschef MQ Gunilla Eek, gymnasielärare, handel Att ta tillvara på lärande i arbete

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

HANDLEDARE OCH HANDLEDNINGSPROCESSEN

HANDLEDARE OCH HANDLEDNINGSPROCESSEN HANDLEDARE OCH HANDLEDNINGSPROCESSEN UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Att handleda handledaren som förebild Diskussion Handledningssamtal Handledningsprocessen Tips för lyckad handledning

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE Termin 4 och 5 Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Handledning är det att hålla någon i handen.? Jerry Albihn, RUC

Handledning är det att hålla någon i handen.? Jerry Albihn, RUC Handledning är det att hålla någon i handen.? Jerry Albihn, RUC Handledningens tre syften 2 Eleverna skall bli förtrogna med yrkets praxis Eleverna skall genom praxisen få fördjupad förståelse för ämnets

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Elev: Handledare: APL-plats: APL-tid:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer