Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng"

Transkript

1 Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att skapa möjligheter för den studerande att utveckla kunskaper om centrala begrepp, olika mötesprodukter, aktörer och samarbeten i mötesindustrin samt kunskaper, färdigheter och egenskaper relevanta för planering, genomförande och uppföljning av olika mötesprodukter. Kursen är uppdelad i flera delkurser och behandlar mötesindustrin och möten generellt samt mötesprodukter som kongresser, konferenser och event mer ingående. Hållbar utveckling, gröna möten och säkerhet behandlas särskilt, liksom branschengelska och aktuella trender. Efter kursen ska den studerande kunna - orientera sig bland centrala begrepp och trender, olika mötesprodukter, aktörer och samarbeten i mötesindustrin, - grunderna i mötesproduktion, - arbeta med planering, genomförande och uppföljning av olika mötesprodukter, samt - arbeta i mötesindustrin utifrån ett helhetsperspektiv med förståelse för olika aktörer och deras respektive perspektiv. Undervisning Undervisning ges i samband med föreläsningar, gästföreläsningar, handledning, seminarier och praktiska övningar. Kursens genomförande bygger i övrigt på studerandedrivna aktiviteter där de studerande arbetar både individuellt och i grupp. Observera att det krävs närvaro i samband med undervisning för att den studerande ska kunna uppnå kursens mål. All undervisning som innehåller moment av examination är obligatorisk.

2 Examination Betyg Betygskriterier Examination sker löpande under kursen genom skriftliga prov, praktiska prov, inlämningsuppgifter och projektarbeten samt genom en sammanfattande hemtentamen. Betyg på kursen ges med något av betygen Icke godkänd (IG), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd (G) krävs att den studerande kan - redogöra för centrala begrepp och trender, olika mötesprodukter, aktörer och samarbeten i mötesindustrin, - redogöra för olika perspektiv på mötesproduktion med avseende på planering, genomförande och uppföljning, - visa på grundläggande färdigheter relevanta för mötesproduktion, - visa på grundläggande förståelse för olika aktörer och deras respektive perspektiv inklusive kundnyttan i relation till olika mötesprodukter, samt - ta ansvar för sin egen och medverka till andra studerandes inlärning och utveckling. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs, utöver vad som krävs för betyget G, att den studerande kan - analysera likheter och skillnader mellan olika perspektiv på mötesproduktion, - visa på utvecklade färdigheter relevanta för mötesproduktion, - visa på utvecklad förståelse för olika aktörer och deras respektive perspektiv inklusive kundnyttan i relation till olika mötesprodukter, samt - bidra aktivt på ett tydligt sätt till andra studerandes inlärning och utveckling. Observera att minst två av kriterierna här ovan måste vara uppfyllda för betyget Väl Godkänd (VG).

3 Kursplan Ledarskap, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att skapa möjligheter för den studerande att utveckla kunskaper, färdigheter och egenskaper relevanta för att kunna leda sig själv och andra mot individuella och gemensamma mål. Kursen är uppdelad på flera delkurser och behandlar presentationsteknik och retorik, arbetspsykologi, krishantering, arbetsrätt, projektledning samt praktiskt ledarskap med rekryterings- och medarbetarsamtal, information, mötesledning och konflikthantering. Efter kursen ska den studerande kunna - genomföra muntliga presentationer både med och utan tekniska hjälpmedel, - grunderna i arbetspsykologi med avseende både på individer och grupper och deras utveckling, - grunderna i krishantering, - grunderna i arbetsrätt, - genomföra rekryterings- och medarbetarsamtal, informera, leda möten och hantera konflikter, - grunderna i projektledning med särskild förståelse för mötesprojekt, samt - arbeta i och leda projekt relaterade till mötesindustrin.

4 Undervisning Undervisning ges i samband med föreläsningar, gästföreläsningar, handledning, seminarier och praktiska övningar. Kursens genomförande bygger i övrigt på studerandedrivna aktiviteter där de studerande arbetar både individuellt och i grupp. Observera att det krävs närvaro i samband med undervisning för att den studerande ska kunna uppnå kursens mål. All undervisning som innehåller moment av examination är obligatorisk. Examination Betyg Betygskriterier Examination sker löpande under kursen genom skriftliga prov, praktiska prov, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Betyg på kursen ges med något av betygen Icke godkänd (IG), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd (G) krävs, att den studerande kan - visa på tillfredsställande kunskaper i arbetspsykologi, krishantering, arbetsrätt respektive projektledning, - visa på grundläggande färdigheter i presentationsteknik, - visa på grundläggande färdigheter i samband med praktiska prov i övrigt, samt - ta ansvar för sin egen och medverka till andra studerandes inlärning och utveckling. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs, utöver vad som krävs för betyget G, att den studerande kan - visa på utvecklade kunskaper arbetspsykologi, krishantering, arbetsrätt respektive projektledning, - visa på utvecklade färdigheter i presentationsteknik, - visa på utvecklade färdigheter i samband med praktiska prov, samt - bidra aktivt på ett tydligt sätt till andra studerandes inlärning och utveckling. Observera att tre av kriterierna här ovan måste vara uppfyllda för betyget Väl Godkänd (VG).

5

6 Kursplan Ekonomi, 40 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att skapa möjligheter för den studerande att utveckla kunskaper, färdigheter och egenskaper för att kunna förstå det ekonomiska språket i mötesindustrin och konsekvenserna av företagets verksamhet utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Kursen är uppdelad på två delkurser och behandlar extern redovisning med bokföring och bokslut och ekonomistyrning med intern redovisning, budgetering och kalkylering. Efter kursen ska den studerande kunna - grunderna i extern redovisning och arbeta praktiskt med enklare bokföring, - grunderna i intern redovisning, budgetering och kalkylering med särskild förståelse för tillämpning i mötesindustrin, lönsamhetsbegreppet och kopplingen till ledarskapet, samt - kunna arbeta praktiskt med budgetering och kalkylering i mötesindustrin och utföra lönsamhetsbedömningar av olika beslut. Undervisning Undervisning ges i samband med föreläsningar, gästföreläsningar, handledning, seminarier och praktiska övningar. Kursens genomförande bygger i övrigt på studerandedrivna aktiviteter där de studerande arbetar både individuellt och i grupp. Observera att det krävs närvaro i samband med undervisning för att den studerande ska kunna uppnå kursens mål. All undervisning som innehåller moment av examination är obligatorisk.

7 Examination Examination sker löpande under kursen genom skriftliga prov, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Betyg Betygskriterier Betyg på kursen ges med något av betygen Icke godkänd (IG), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd (G) krävs, att den studerande kan - redogöra för grunderna i extern redovisning och visa på grundläggande färdigheter i bokföring, - redogöra för grunderna i ekonomistyrning och visa på grundläggande färdigheter i budgetering, kalkylering och lönsamhetsbedömning, - visa på grundläggande förståelse för lönsamhetsbegreppet och hur ekonomistyrning tillämpas i mötesindustrin, - visa på grundläggande förståelse för kopplingen mellan ekonomistyrningen och ledarskapet i företaget. - ta ansvar för sin egen och medverka till andra studerandes inlärning och utveckling. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs, utöver vad som krävs för betyget G, att den studerande kan - visa på utvecklade färdigheter i budgetering, kalkylering och lönsamhetsbedömning, - visa på utvecklad förståelse för lönsamhetsbegreppet och hur ekonomistyrning tillämpas i mötesindustrin, - visa på utvecklad förståelse för kopplingen mellan ekonomistyrningen och ledarskapet i ett företag, samt - bidra aktivt på ett tydligt sätt till andra studerandes inlärning och utveckling. Observera att tre av kriterierna här ovan måste vara uppfyllda för betyget Väl Godkänd (VG).

8 Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att skapa möjligheter för den studerande att utveckla kunskaper, färdigheter och egenskaper för att kunna förstå och hantera företagets verksamhet utifrån ett varumärkes- och affärsperspektiv samt kunna arbeta praktiskt med marknads- och försäljningsaktiviteter. Kursen är uppdelad på flera delkurser och behandlar marknadsföring i mötesindustrin, marknadsplan, upplevelsebaserad kommunikation, entreprenörskap med produktutveckling, personlig försäljning, affärskommunikation och affärsengelska. Efter kursen ska den studerande kunna - grunderna i marknadsföring med särskild förståelse för tillämpning i mötesindustrin och kopplingen till ledarskapet, - upprätta en marknadsplan och praktiskt tillämpa teorier, modeller och principer i marknadsföring, - grunderna i upplevelsebaserad kommunikation med särskild förståelse för möten som kommunikationsform, - grunderna i praktiskt entreprenörskap och utveckla, paketera och presentera sälj- och bokningsklara produkter riktade till både företag och privatpersoner, samt - grunderna i personlig försäljning och affärskommunikation och arbeta praktiskt med olika marknads- och försäljningsaktiviteter. Undervisning Undervisning ges i samband med föreläsningar, gästföreläsningar, handledning, seminarier och praktiska övningar. Kursens genomförande bygger i övrigt på studerandedrivna aktiviteter där de studerande arbetar både individuellt och i grupp. Observera att det krävs närvaro i samband med

9 Undervisning forts Examination Betyg Betygskriterier undervisning för att den studerande ska kunna uppnå kursens mål. All undervisning som innehåller moment av examination är obligatorisk. Examination sker löpande under kursen genom skriftliga prov, praktiska prov, inlämningsuppgifter, projektarbeten. Betyg på kursen ges med något av betygen Icke godkänd (IG), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd (G) krävs, att den studerande kan - redogöra för och med egna ord och exempel förklara centrala teorier, modeller och principer i marknadsföring, - visa på grundläggande förståelse för kopplingen mellan marknadsföringen och ledarskapet i ett företag, - visa på grundläggande färdigheter vid tillämpning av teorier, modeller och principer i marknadsföring, - visa på grundläggande färdigheter i praktiskt entreprenörskap, personlig försäljning och affärskommunikation, - ta ansvar för sin egen och medverka till andra studerandes inlärning och utveckling. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs, utöver vad som krävs för betyget G, att den studerande kan - analysera och göra kopplingar mellan olika teorier, modeller och principer i marknadsföring, - visa på utvecklad förståelse för kopplingen mellan marknadsföringen och ledarskapet i ett företag, - visa på utvecklade färdigheter i praktiskt entreprenörskap, personlig försäljning och affärskommunikation, samt - bidra aktivt på ett tydligt sätt till andra studerandes inlärning och utveckling. Observera att tre av kriterierna här ovan måste vara uppfyllda för betyget Väl Godkänd (VG).

10 Kursplan Lärande i arbete LIA 1, 50 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att skapa möjligheter för den studerande att praktiskt tillämpa och utveckla kunskaper, färdigheter och egenskaper relevanta för arbete i mötesindustrin samt att skapa kontakter och utveckla sitt personliga nätverk. Kursen ska ge den studerande en bred introduktion av verksamheten i LIA-företaget, dess olika delar och funktioner och särskilt till hur företaget arbetar med mötesproduktion och i relation till mötesindustrin i övrigt. Innehållet mer i detalj skapas av den studerande och LIAhandledaren med utgångspunkt i matchningen mellan personliga mål och förutsättningar hos den studerande och i förutsättningarna på LIA-företaget. Efter kursen ska den studerande kunna - arbeta självständigt med vanligt förekommande arbetsuppgifter i verksamheten, - arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med grundläggande förståelse för olika delar och funktioner och deras respektive perspektiv, samt - arbeta med grundläggande förståelse för ledarskapets betydelse i verksamheten. Undervisning Undervisning ges i samband med handledning inför perioden och på plats under periodens genomförande. Observera att det krävs närvaro för att den studerande ska kunna uppnå kursens mål. Examination Betyg Examination sker löpande under perioden samt genom skriftlig inlämningsuppgift. Betyg på kursen ges med något av betygen IG (Icke godkänd), G (Godkänd) eller VG (Väl Godkänd).

11 Betygskriterier För betyget G (Godkänd) krävs, att den studerande kan - genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter med eller utan viss handledning (vilket också inkluderar aktiviteter kopplade till processen där den studerande söker LIA-plats), - redogöra skriftligt för vilka arbetsuppgifter som han eller hon har arbetat med under perioden, - redogöra skriftligt för verksamheten i LIA-företaget och särskilt för hur företaget arbetar med mötesproduktion och i relation till mötesindustrin i övrigt, - redogöra skriftligt för likheter och skillnader mellan teori och praktik, - redogöra för och reflektera över ledarskapet på LIAföretaget. - ta ansvar för och reflektera över sin egen inlärning och utveckling under perioden. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs, utöver det som krävs för betyget Godkänd (G), att den studerande kan - analysera likheter och skillnader mellan teori och praktik och redogöra skriftligt för slutsatser, samt - sätta mål framåt för sin egen inlärning och utveckling och på egen hand identifiera och redogöra för vad som krävs för att nå sina mål.

12 Kursplan Lärande i arbete LIA 2, 30 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att skapa möjligheter för den studerande att praktiskt tillämpa och utveckla kunskaper, färdigheter och egenskaper relevanta för arbete i mötesindustrin samt att skapa kontakter och utveckla sitt personliga nätverk. Kursen ska ge den studerande en introduktion till hur företaget arbetar med ekonomi, marknadsföring och försäljning. Innehållet i övrigt och mer i detalj skapas av den studerande och LIA-handledaren med utgångspunkt i matchningen mellan personliga mål och förutsättningar hos den studerande och i förutsättningarna på LIA-företaget. Efter kursen ska den studerande kunna - arbeta självständigt med vanligt förekommande och vissa mer kvalificerade arbetsuppgifter i verksamheten, - arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med utvecklad förståelse för olika delar och funktioner och deras respektive perspektiv och särskilt för ekonomi, marknadsföring och försäljning, samt - arbeta med utvecklad förståelse för ledarskapets betydelse i verksamheten. Undervisning Undervisning ges i samband med handledning inför perioden och på plats under periodens genomförande. Observera att det krävs närvaro för att den studerande ska kunna uppnå kursens mål. Examination Betyg Examination sker löpande under perioden samt genom skriftlig inlämningsuppgift. Betyg på kursen ges med något av betygen IG (Icke godkänd), G (Godkänd) eller VG (Väl Godkänd).

13 Betygskriterier För betyget G (Godkänd) krävs, att den studerande kan - genomföra vanligt förekommande och vissa mer kvalificerade arbetsuppgifter med eller utan viss handledning (vilket också inkluderar aktiviteter kopplade till processen där den studerande söker LIA-plats), - redogöra skriftligt för vilka arbetsuppgifter som han eller hon har arbetat med under perioden, - redogöra skriftligt för LIA-företagets verksamhet och särskilt för de delar där den studerande genomfört mer kvalificerade arbetsuppgifter - redogöra skriftligt för hur företaget arbetar med ekonomi, marknadsföring och försäljning, - redogöra skriftligt för likheter och skillnader mellan teori och praktik, - redogöra för och reflektera över ledarskapet på LIAföretaget. - ta ansvar för och reflektera över sin egen inlärning och utveckling under perioden. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs, utöver det som krävs för betyget Godkänd (G), att den studerande kan - analysera likheter och skillnader mellan teori och praktik och redogöra skriftligt för slutsatser, samt - sätta mål framåt för sin egen inlärning och utveckling och på egen hand identifiera och redogöra för vad som krävs för att nå sina mål.

14 Kursplan Examensarbete, 45 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten Syfte Innehåll Mål Syftet med kursen är att skapa möjligheter för den studerande att utveckla kunskaper, färdigheter och egenskaper för att självständigt kunna söka, bearbeta och analysera information och presentera resultat och slutsatser samt att skapa kontakter och utveckla fördjupade kunskaper inom ett specifikt kompetensområde. Kursen behandlar presentationsteknik, projektledning, utredningsmetod och verktyg för självcoaching. Innehållet i övrigt skapas av den studerande individuellt och/eller i grupp med andra studerande. Efter kursen ska den studerande kunna - söka, bearbeta och analysera information självständigt, - presentera resultat och slutsatser både skriftligt och muntligt, samt - definiera, planera, genomföra, slutföra och redovisa ett eget projekt som också innebär att han eller hon specialiserar sig, skapar kontakter och utvecklar fördjupade kunskaper inom ett specifikt kompetensområde. Undervisning Undervisning ges i samband med föreläsningar, gästföreläsningar, handledning och seminarier. Kursens genomförande bygger i övrigt och till mycket stor del på studerandedrivna aktiviteter där den studerande arbetar individuellt och/eller i grupp. Observera att det krävs närvaro i samband med undervisning för att den studerande ska kunna uppnå kursens mål. All undervisning som innehåller moment av examination är obligatorisk.

15 Examination Betyg Betygskriterier Examination sker både muntligt och skriftligt genom löpande redovisning av det egna projektet samt genom löpande opposition på andra studerandes arbeten. Betyg på kursen ges med något av betygen Icke godkänd (IG), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Godkänd (G) krävs, att den studerande kan - visa på tillfredsställande kunskaper inom det valda kompetensområdet, - visa på grundläggande färdigheter i både skriftlig och muntlig presentation, - visa på tillfredsställande trovärdighet och självständighet i presenterade resultat och slutsatser, - ta ansvar för sin egen och medverka till andra studerandes inlärning och utveckling. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs, utöver vad som krävs för betyget G, att den studerande kan - visa på utvecklade kunskaper inom respektive kompetensområde, - visa på utvecklade färdigheter i både skriftlig och muntlig presentation, - visa på betydande trovärdighet och självständighet i presenterade resultat och slutsatser, - bidra aktivt på ett tydligt sätt till andra studerandes inlärning och utveckling. Observera att tre av kriterierna här ovan måste vara uppfyllda för betyget Väl Godkänd (VG).

16 Betygskriterier För betyget G (Godkänd) krävs, att den studerande kan - genomföra vanligt förekommande och mer kvalificerade arbetsuppgifter med eller utan viss handledning (vilket också inkluderar aktiviteter kopplade till processen där den studerande söker LIA-plats), - redogöra skriftligt för vilka arbetsuppgifter som han eller hon har arbetat med under perioden, - redogöra skriftligt för LIA-företagets verksamhet och särskilt för de delar där den studerande genomfört mer kvalificerade arbetsuppgifter, - redogöra skriftligt för likheter och skillnader mellan teori och praktik, - redogöra för och reflektera över ledarskapet på LIAföretaget. - ta ansvar för och reflektera över sin egen inlärning och utveckling under perioden. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs, utöver det som krävs för betyget Godkänd (G), att den studerande kan - analysera likheter och skillnader mellan teori och praktik och redogöra skriftligt för slutsatser, samt - sätta mål framåt för sin egen inlärning och utveckling och på egen hand identifiera och redogöra för vad som krävs för att nå sina mål.

17 Kursplan Lärande i arbete LIA 3, 50 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att skapa möjligheter för den studerande att praktiskt tillämpa och utveckla kunskaper, färdigheter och egenskaper relevanta för arbete i mötesindustrin samt att skapa kontakter och utveckla sitt personliga nätverk. Innehållet i kursen skapas av den studerande och LIAhandledaren med utgångspunkt i matchningen mellan personliga mål och förutsättningar hos den studerande och i förutsättningarna på LIA-företaget. Innehållet kan med fördel/bör vara kopplat till det kompetensområde som den studerande har valt att fördjupa sig inom i kursen Examensarbete. Efter kursen ska den studerande kunna - arbeta självständigt med vanligt förekommande och mer kvalificerade arbetsuppgifter i verksamheten, - arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med fördjupad förståelse för olika delar och funktioner och deras respektive perspektiv, samt - arbeta med fördjupad förståelse för ledarskapets betydelse i verksamheten. Undervisning Undervisning ges i samband med handledning inför perioden och på plats under periodens genomförande. Observera att det krävs närvaro för att den studerande ska kunna uppnå kursens mål. Examination Betyg Examination sker löpande under perioden samt genom skriftlig inlämningsuppgift. Betyg på kursen ges med något av betygen IG (Icke godkänd), G (Godkänd) eller VG (Väl Godkänd).

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer