Verksamhetsförlagd utbildning -information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsförlagd utbildning -information"

Transkript

1 Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad , , , , , 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Termin 2-4, 6 (Ersätter tidigare VFU-dokument: Rutiner för verksamhetsförlagd utbildning 2006 rev. Okt 2008) 1

2 Innehållsförteckning sida Verksamhetsförlagd utbildning 3 Verksamhetsförlagda utbildningsområden 3 Lärandeplan 4 Hur skriver man en lärandeplan? 4 Tillvägagångssätt vid verksamhetsförlagd utbildning. 5 Bedömning av student på verksamhetsförlagd utbildning och översikt över 8 lärandemål i samtliga kurser som har VFU under grundutbildningen. Bilaga 1: Bedömningsunderlag för student på Arbetsterapeutprogrammet under verksamhetsförlagd utbildning under termin 2-kurs 2, termin 3-kurs 4 resp 5, termin 4-kurs 7 och termin 6-kurs 11 Bilaga 2: Diskussionsunderlag lärprocesser under verksamhetsförlagd utbildning 2

3 Verksamhetsförlagd utbildning För att bli en professionell yrkesutövare krävs både teoretiska och praktiska studier. Sammanhängande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet omfattar totalt 20 veckor. Syftet med VFU är att erbjuda studenterna möjlighet att inhämta och tillämpa kunskap om yrkesutövningen i praktisk verksamhet och att integrera teori och praktik. Inom arbetsterapeutprogrammet ingår fyra perioder av VFU. VFU-perioderna är fördelade enligt följande: termin 2 (2 v. i kurs 2), termin 3 (4 v. i kurs 4 och kurs 5), termin 4 (5 v. i kurs 7), termin 6 (7 v. och 2 v. Klinisk undervisningsavdelning, KUA, i kurs 11). För att uppnå kompetens som arbetsterapeut krävs kunskap och förståelse, färdighet och samt en värderings och ett förhållningssätt inom de fyra olika kompetensområdena; arbetsterapi, medicin, beteendevetenskap och omvärld. Som stöd för studentens lärande uttrycks i kursplanerna lärandemål inom respektive kompetensområde. Studenten ansvarar själv för sitt lärande av nya och tillämpning av tidigare kunskaper under VFU. Strategier för detta sammanfattas i studentens lärandeplan, där målen studenten ska nå under VFU återfinns i respektive aktuell kursplans lärandemål. VFU-handledaren, vilken är den anställde på VFU-platsen med handledningsansvar för studenten under VFU-perioden, har en pedagogisk funktion. I denna funktion ingår bl.a. att förbereda VFU, skapa ett klimat där studenten kan få möta situationer och fenomen som utmanar lärandet samt ge underlag för bedömning av studentens bearbetning av lärandemålen under VFU. Kontaktläraren, som är en lärare anställd vid Linköpings universitet, har som funktion att stödja student och handledare inför och under VFU. Kontaktlärare fattar beslut om studentens betyg på VFU i samverkan med examinator. Betyget baseras på VFU-handledarens bedömningsunderlag med det skriftliga utlåtandet och studentens självutvärdering. Verksamhetsförlagda utbildningsområden Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs inom olika verksamhetsområden. En VFU-placering inom respektive område är obligatorisk. Om VFU-placering har kunnat genomföras av studenten inom alla tre områden innan T6, väljs område av studenten inför T6 (Kurs 11). I annat fall görs den avslutande VFU-placeringen inom det område som kvarstår. Dock finns en ökad valbarhet av ort m.m. under VFU-placeringen i T6. De tre områdena utgörs av: Äldreomsorg Somatisk vård och rehabilitering Psykosocial verksamhet och rehabilitering arbetsterapi för personer över 65 år arbetsterapi för personer med somatisk problematik arbetsterapi för personer inom omsorgsverksamhet psykiatri, social rehabilitering, missbruks- eller kriminalvård Innehållet i lärandeplanen måste spegla det VFU-område placeringen genomförs inom. 3

4 Lärandeplan Inom Problembaserat Lärande (PBL) ser man kunskap som en ständigt pågående process hos den som lär. En process som kännetecknas av aktivitet och medvetna val. Lärandet förutsätter ett samspel mellan problemlösningsprocess, självstyrt lärande och grupprocess (bilaga 2). För att nå yrkeskompetens behövs både teori och praktisk tillämpning samt en kontinuerligt pågående reflektion kring förhållandet mellan teori och praktik. Som stöd för denna lärandeprocess utformas en lärandeplan inför VFU av studenten. Lärandeplanen är ett dynamiskt verktyg för det självstyrda lärandet där studenten ansvarar för att lärandeplanen kontinuerligt utvecklas och utvärderas tillsammans med ansvarig kontaktlärare och VFUhandledare. Syftet med den individuella lärandeplanen under VFU är: Att vara ett redskap för studenten för att kunna uppnå sina lärandemål. Att ge en struktur för att skapa strategier för att nå kursens mål. Att tydliggöra att studenten har ansvaret för och inflytande över sitt lärande. Att möjliggöra för studenten att kunna följa progressionen i sin professionella utveckling eftersom tidigare VFU-erfarenhet ska betraktas i lärandeplanen utifrån kursens mål. Introduktion av lärandeplaner ges inför VFU i kurs 2 då studenten utformar sin första lärandeplan. Därefter utformar studenten en ny lärandeplan inför varje VFU-period/kurs. Studenten ansvarar själv för att samla och spara lärandeplanerna tillsammans med sammanfattande utvärderingar och bedömningar från VFU under utbildningens gång. Dessa dokument följs upp vid olika tillfällen under utbildningen och studenten kan därigenom styrka VFU inom de tre obligatoriska områdena (sid 3). Hur skriver man en lärandeplan? Lärandeplan för VFU ska utgå från respektive kurs lärandemål (tabell 1). Tidigare bedömningsunderlag och sammanfattande utvärderingar från VFU ska beaktas vid utformandet av strategier i den aktuella lärandeplanen. Lärandeplanen utformas enligt nedanstående struktur och instruktion. Lärandeplanen skall innehålla datum, namn, kurs och VFU-plats i ett sidhuvud samt information under nedanstående rubriker. Mål Ange de mål du ska arbeta med för att uppnå och fördjupa din kunskap. Samtliga kursens lärandemål (tabell 1) som är relaterade till VFU ska återfinnas i lärandeplanen samt egna lärandemål utifrån tidigare VFU. Strategi Beskriv HUR målen skall uppnås. Beskriv tydligt på vilket sätt du ska gå tillväga för att nå målen. Exempel på strategier kan vara: observation av eller diskussion med personal på VFU-platsen där det ska framgå vad du vill observera eller vilka frågor du vill diskutera eller reflektera över, 4

5 bedömningar du vill genomföra; vad du vill bedöma, hur bedömningen ska göras, åtgärder du vill genomföra (vilken aktivitetsproblematik som åtgärderna är tänkta att förbättra) olika sätt att bemöta klienter och hantera situationer litteratur att läsa; vilken teoretisk kunskap du behöver gällande specifika diagnoser/klientgrupper på din VFU-placering och om arbetsterapi i det specifika området, med mera Strategierna i lärandeplanen ska spegla det VFU-område placeringen genomförs inom. Tillvägagångssätt vid verksamhetsförlagd utbildning. Studentens ansvar: innan VFU är att - kontakta sin VFU-plats direkt efter att platserna fördelats inom kursen, senast 2 veckor före VFU-perioden. Detta för att diskutera vilka förutsättningar VFUplatsen har, vilket kan utgöra ett stöd vid utformningen av strategier i lärandeplanen. - ta reda på vilka teoretiska och praktiska förberedelser som behöver göras, till exempel behov av litteratur, arbetstider, klädsel etc. - tillsammans med VFU-handledaren planera sin tid utifrån förutsättningarna på VFU-platsen. Studentens tid på VFU-platsen är 32 timmar i veckan. - VFU-handledarträffar sker inför varje VFU-period där kursansvariga, kontaktlärare och VFU-handledare träffas för kursinformation. Studenter bjuds in till träffarna exklusive T6 - skriva en lärandeplan och förmedla den till kontaktläraren. Se studiehandledning för respektive kurs gällande specifika detaljer för förmedling av lärandeplan. - diskutera sitt första utkast av lärandeplanen och sina tidigare erfarenheter från VFU med kontaktläraren. Lärandeplaner och sammanfattande utvärderingar från tidigare VFU tas med vid detta tillfälle. - efter ovanstående diskussion revidera och utveckla sin lärandeplan samt förmedla den till VFU-handledaren. under VFU är att - första dagen diskutera sin lärandeplan och sina tidigare erfarenheter med sin VFUhandledare. Lärandeplaner och sammanfattande utvärderingar från tidigare VFU tas med vid detta tillfälle. - utifrån diskussionen revidera och utveckla sin lärandeplan samt förmedla den till kontaktläraren samt VFU-handledaren. 5

6 - regelbundet diskutera och utvärdera sitt lärande utifrån lärandeplanen med VFUhandledaren under VFU-perioden. - kontakta kontaktläraren om det under VFU-perioden uppstår oklarheter, problem eller risk för ett underlag som kan leda till underkännande. Vid behov kan kontaktläraren besöka VFU-platsen. - efter halva VFU-perioden göra en halvtidsutvärdering av sitt lärande under VFU. Halvtidsutvärderingen syftar till att utvärdera i vilken grad studenten har nått/är på väg att nå kursmålen. - inför samtalet ha förberett sig genom att fylla i bedömningsunderlaget (bilaga 1). Halvtidsutvärderingen sker i form av en diskussion mellan VFU-handledare och student. Tillsammans med lärandeplanen utgör bedömningsunderlagen utgångspunkt för diskussionen. - I nära anslutning till att halvtidsutvärderingen genomförts ska kontaktlärare och VFU-handledare ha telefonkontakt om möjligt i form av trepartssamtal med studenten, företrädesvis i T6. - vid VFU-periodens slut göra en slututvärdering av sitt lärande under VFU. Utvärderingen sker i form av en diskussion mellan VFU-handledare och student. Till detta tillfälle ska student och VFU-handledare ha förberett sig genom att fylla i bedömningsunderlaget (bilaga 1) var för sig utifrån i vilken mån studenten Uppnått kursmålen. Lärandeplanen och bedömningsunderlaget utgör utgångspunkt för diskussionen vid slututvärderingen. efter VFU är att - efter slututvärderingen reflektera kring sin professionella utveckling under VFUperioden och skriva den sammanfattande utvärderingen. Den ska skickas tillsammans med det ifyllda bedömningsunderlaget till VFU-handledaren och kontaktläraren i samma mail senast måndagen i första veckan efter avslutad VFU. VFU handledarens åtagande: innan VFU är att - delta i de VFU-handledarträffar som sker inför varje VFU-period där kursansvariga, kontaktlärare och VFU-handledare träffas för kursinformation. Studenter bjuds in till träffarna exklusive T6 - redogöra för vilka förutsättningar VFU-platsen har då studenten kontaktar sin VFU-plats senast 2 veckor före VFU-perioden. Detta ska utgöra ett stöd för studentens utformning av strategier i lärandeplanen. - utifrån förutsättningarna på VFU-platsen och tillsammans med studenten planera tiden på VFU-platsen som är 32 timmar i veckan. under VFU är att - under första dagen av VFU-perioden avsätta tid till att läsa och diskutera studentens lärandeplan och tidigare erfarenheter. Studenten ska sedan revidera och utveckla sin lärandeplan samt förmedla den till kontaktläraren samt VFU- handledaren. 6

7 - regelbundet diskutera och utvärdera studentens lärande utifrån dennes lärandeplan under VFU-perioden. - kontakta kontaktläraren om det under VFU-perioden uppstår oklarheter, problem eller risk för ett underlag som kan leda till underkännande av studenten. Vid behov besöker kontaktläraren VFU-platsen. - inför halvtidsutvärderingens diskussion ha förberett sig genom att fylla i bedömningsunderlaget (bilaga 1). Halvtidsutvärderingen sker i form av en diskussion mellan VFU-handledare och student. Tillsammans med lärandeplanen utgör bedömningsunderlaget utgångspunkt för diskussionen. Detta samtal syftar till att utvärdera i vilken grad studenten har nått/är på väg att nå kursmålen. - efter halvtidsutvärderingen ha telefonkontakt med kontaktlärare om möjligt i form av trepartssamtal med studenten, företrädesvis i T6. Kontaktläraren ansvarar för att tid avtalas för telefonkontakt med berörda. Detta samtal utgår från det ifyllda bedömningsformuläret och lärandeplanen och syftar till att utvärdera i vilken grad studenten har nått/är på väg att nå kursmålen. - det vid VFU-periodens slut görs en slututvärdering av studentens lärande under VFU. Till detta tillfälle ska VFU-handledare och student ha förberett sig genom att fylla i bedömningsunderlaget (bilaga 1) var för sig utifrån i vilken mån studenten uppnått kursmålen. Utvärderingen sker i form av en diskussion mellan VFUhandledare och student. Bedömningsunderlag och lärandeplan utgör utgångspunkt för diskussionen vid slututvärderingen. efter VFU är att - efter slututvärderingen skriva ett sammanfattande utlåtande och skicka det tillsammans med det ifyllda bedömningsunderlaget till kontaktläraren och studenten i samma mail, senast måndagen i första veckan efter avslutad VFU. VFU-handledarens bedömningsunderlag med det sammanfattande utlåtandet utgör underlag för betygssättning. Kontaktläraren fattar beslut om betyg, vilket sker i samverkan med examinator. - att läsa studentens sammanfattande utvärdering och ifyllda bedömningsunderlag. - delta i den gemensamma uppföljande VFU-handledarträff som sker efter att samtliga VFU-perioder har genomförts. VFU-handledare, kursansvarig, kontaktlärare, VFU-samordnare och programansvarig deltar. Kontakt lärarens ansvar: innan VFU är att - delta i de VFU-handledarträffar som sker inför varje VFU-period där kursansvariga, kontaktlärare och VFU-handledare träffas för kursinformation. Studenter bjuds in till träffarna exklusive T6. - läsa och diskutera studentens första utkast av lärandeplanen och dennes tidigare erfarenheter från VFU med. Lärandeplaner och sammanfattande utvärderingar från tidigare VFU tar studenten med vid detta tillfälle. 7

8 under VFU är att - med VFU-handledare och student komma överens om datum och tid för telefonsamtal efter genomförd halvtidsbedömning. - finnas tillgänglig för student och VFU-handledare på mail och telefon om det under VFU-perioden uppstår oklarheter, problem eller risk för ett underlag som kan leda till ett underkännande av studenten. Vid behov snarast besöka VFUplatsen. - i nära anslutning till att halvtidsutvärderingen genomförts ha telefonkontakt med VFU-handledare om möjligt i form av trepartssamtal med studenten, företrädesvis i T6. efter VFU är att - läsa VFU-handledarens och studentens bedömningsunderlag och sammanfattande utvärdering. Vilka tillsammans utgör underlag för betygssättning. - fatta beslut om betyg i samverkan med examinator. - delta i en gemensam uppföljande VFU-handledarträff. Där VFU-handledare, kursansvarig, kontaktlärare, VFU-samordnare och programansvarig deltar och som sker efter att samtliga VFU-perioder har genomförts. Bedömning av student på verksamhetsförlagd utbildning Bedömning av student på VFU sker genom att använda den individuella lärandeplanen som studenten skriver i relation till kursens lärandemål (se tabell 1) och bedömningsunderlaget (bilaga 1). Bedömningsunderlaget ingår variabler studenten behöver ha inom för att nå kunskap och förståelse, färdigheter och samt värderings och förhållningssätt. Ovanstående krävs för att uppnå lärandemålen som finns inom de fyra olika kompetensområdena; arbetsterapi, medicin, beteendevetenskap och omvärld. Den figur över lärprocesser som tydliggör samspelet mellan problemlösningsprocess, självstyrt lärande och grupprocess bifogas (bilaga 2). Den kan användas som diskussionsunderlag inför att bedömningsunderlaget ska fyllas i. Avslutningsvis skriver VFU-handledaren ett sammanfattande utlåtande. Studenten skriver sin sammanfattande utvärdering av sin professionella utveckling (bilaga 1). 8

9 Tabell 1: Översikt över lärandemålen i samtliga kurser som har VFU under grundutbildningen Termin Kurs Följande lärandemål bearbetas under VFU-perioden. Lärandemålen ska användas i relation till bedömningsunderlaget, bilaga (2 v) Kunskap och förståelse - Beskriva och förklara människokroppens uppbyggnad och funktion i relation till aktivitetsutförande - Förklara hur strukturavvikelser och funktionsnedsättningar kan ge konsekvenser för aktivitetsn. - Redogöra för de olika momenten i arbetsterapiprocessen. Färdighet och - Tillämpa grunderna i professionell kommunikation - Tillämpa metoderna för bedömning av människans funktions- och aktivitets samt hur miljön påverkar utförande av delaktighet i aktivitet. Värderings och förhållningssätt - Värdera betydelsen av professionellt förhållningssätt i mötet med klienter, deras närstående och medarbetare. - Reflektera kring behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens 9

10 3 4 (2 v) Kurs 4 Kunskap och förståelse - Beskriva och förklara arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering vid sjukdomar och relaterade hälsoproblem Färdighet och - Utforma och genomföra arbetsterapeutiska åtgärdsprogram för klienter - Tillämpa metoder för förebyggande, förbättrande och kompenserande interventioner inom arbetsterapi - Tillämpa terminologi inom arbetsterapi och medicinsk vetenskap vid muntlig och skriftlig framställning Värderings och förhållningssätt - Reflektera över betydelsen av medicinsk vetenskap i relation till arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering 5 (2 v) Kurs 5 Färdighet och - Tillämpa professionell kompetens i arbetsterapeutisk yrkesutövning - Tillämpa kunskap om lärprocesser i den arbetsterapeutiska professionsutövningen Värderings och förhållningssätt - Reflektera över professionell kompetens i arbetsterapeutens yrkesutövning - Reflektera över sin kompetens och sin fortlöpande professionella utveckling 4 7 (5 v) Kunskap och förståelse - Analysera sjukdomars och relaterade hälsoproblems påverkan på aktivitets Färdighet och - Planera, genomföra och dokumentera arbetsterapeutiska åtgärdsprogram på individnivå - Tillämpa kunskaper om sjukdomar och relaterade hälsoproblem i relation till bedömning, intervention och utvärdering - Tillämpa pedagogiska teorier och metoder vid aktivitet i grupp Värderings och förhållningssätt - Värdera metoder för förebyggande, förbättrande och kompenserande insatser inom arbetsterapi - Reflektera över sin kompetens och sin fortlöpande professionella utveckling 10

11 6 11(7v+2v) Kunskap och förståelse - Argumentera för relevanta arbetsterapeutiska insatser utifrån individers och gruppers behov - Analysera och relatera hur medicinsk behandling inverkar på klientens sjukdomar, relaterade hälsoproblem samt aktivitets Färdighet och - Självständigt genomföra bedömning, intervention och utvärdering utifrån arbetsterapiprocessen - Självständigt och i samverkan med individen föreslå och genomföra arbetsterapeutiska insatser som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitets - Tillämpa och värdera kunskap om sjukdomar och relaterade hälsoproblem i relation till individers och gruppers aktivitetsproblem i arbetsterapiprocessen - Analysera och värdera betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutiska insatser på gruppnivå - Tillämpa interprofessionell kometens i samverkan med andra professioner - Argumentera skriftligt och muntligt för arbetsterapeutiska insatser med stöd av kunskap inom arbetsterapi och angränsade områden som medicin, beteendevetenskap och sociologi Värderings och förhållningssätt - Reflektera över och föra ett resonemang kring individers och gruppers förutsättningar och behov utifrån ett mångfalds- och omvärldsperspektiv 11

12 Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad , , , , , 0902 Bedömningsunderlag för student på arbetsterapeutprogrammet under verksamhetsförlagd utbildning Termin 2 - Kurs 2. Student: VFU-handledare: Plats: Ort: Datum: Bedömningsunderlaget ifyllt av: student/handledare Bedömningsunderlaget omfattar lärandemålen för aktuell kurs och bearbetas under VFU:n. Studentens att nå lärandemålen för kursen bedöms med stöd av variablerna visar /viss//. Bedömningen markeras med kryss i avsedd ruta. Lärandemålens omfattning och komplexitet ökar för varje kurs, vilket innebär att även kraven på studentens prestation för att nå lärandemålen ökar för varje kurs. Student och handledare ska inför bedömning fylla i varsitt exemplar av denna del i underlaget Kurs 2 Kunskap och förståelse (Självstyrt lärande, vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?) viss Beskriva och förklara människokroppens uppbyggnad och funktion i relation till aktivitetsutförande. Förklara hur strukturavvikelser och funktionsnedsättningar kan ge konsekvenser för aktivitetsn. Redogöra för de olika momenten i arbetsterapiprocessen. 12

13 Färdighet och (Problemlösningsprocess, vad kan studenten omsätta i handling?) viss Tillämpa grunderna i professionell kommunikation Tillämpa metoderna för bedömning av människans funktions- och aktivitets samt hur miljön påverkar utförande av delaktighet i aktivitet. Värderings och förhållningssätt (Grupprocess, vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?) viss Värdera betydelsen av professionellt förhållningssätt i mötet med klienter deras närstående och medarbetare. Reflektera kring behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. 13

14 Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad , , , , , 0902 Bedömningsunderlag för student på arbetsterapeutprogrammet under verksamhetsförlagd utbildning Termin 3 - Kurs 4-5 Student: VFU-handledare: Plats: Ort Datum: Bedömn ingsunderlaget ifyllt av: student/handledare Bedömningsunderlaget omfattar lärandemålen för aktuell kurs och bearbetas under VFU;n. Studentens att nå lärandemålen för kursen bedöms med stöd av variablerna visar /viss//. Bedömningen markeras med kryss i avsedd ruta. Lärandemålens omfattning och komplexitet ökar för varje kurs, vilket innebär att även kraven på studentens prestation för att nå lärandemålen ökar för varje kurs. Student och handledare ska inför bedömning fylla i varsitt exemplar av denna del i underlaget Kurs 4 Kunskap och förståelse (Självstyrt lärande, vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?) viss Beskriva och förklara arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering vid sjukdomar och relaterade hälsoproblem 14

15 Färdighet och (Problemlösningsprocess, vad kan studenten omsätta i handling?) viss Utforma och genomföra arbetsterapeutiska åtgärdsprogram för klienter Tillämpa metoder för förebyggande, förbättrande och kompenserande interventioner inom arbetsterapi Tillämpa terminologi inom arbetsterapi och medicinsk vetenskap vid muntlig och skriftlig framställning Värderings och förhållningssätt (Grupprocess, vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?) viss Reflektera över betydelsen av medicinsk vetenskap i relation till arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering 15

16 Kurs 5 Färdighet och (Problemlösningsprocess, vad kan studenten omsätta i handling?) viss Tillämpa professionell kompetens i arbetsterapeutisk yrkesutövning Tillämpa kunskap om lärprocesser i den arbetsterapeutiska professionsutövningen Värderings och förhållningssätt (Grupprocess, vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?) viss Reflektera över professionell kompetens i arbetsterapeutens yrkesutövning Reflektera över sin kompetens och sin fortlöpande professionella utveckling 16

17 Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad , , , , , 0902 Bedömningsunderlag för student på arbetsterapeutprogrammet under verksamhetsförlagd utbildning Termin 4 - Kurs 7 Student: VFU-handledare: Plats: Ort: Datum: Bedömningsunderlaget ifyllt av: student/handledare Bedömningsunderlaget omfattar lärandemålen för aktuell kurs och bearbetas under VFU;n. Studentens att nå lärandemålen för kursen bedöms med stöd av variablerna visar /viss//. Bedömningen markeras med kryss i avsedd ruta. Lärandemålens omfattning och komplexitet ökar för varje kurs, vilket innebär att även kraven på studentens prestation för att nå lärandemålen ökar för varje kurs. Student och handledare ska inför bedömning fylla i varsitt exemplar av denna del i underlaget Kurs 7 Kunskap och förståelse (Självstyrt lärande, vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?) viss Analysera sjukdomars och relaterade hälsoproblems påverkan på aktivitets 17

18 Färdighet och (Problemlösningsprocess, vad kan studenten omsätta i handling?) viss Planera, genomföra och dokumentera arbetsterapeutiska åtgärdsprogram på individnivå Tillämpa kunskaper om sjukdomar och relaterade hälsoproblem i relation till bedömning, intervention och utvärdering Tillämpa pedagogiska teorier och metoder vid aktivitet i grupp Värderings och förhållningssätt (Grupprocess, vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?) viss Värdera metoder för förebyggande, förbättrande och kompenserande insatser inom arbetsterapi Reflektera över sin kompetens och sin fortlöpande professionella utveckling 18

19 Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad , , , , , 0902 Bedömningsunderlag för student på arbetsterapeutprogrammet under verksamhetsförlagd utbildning Termin 6 - Kurs 11 Student: VFU-handledare: Plats: Ort: Datum: Bedömningsunderlaget ifyllt av: student/handledare Bedömningsunderlaget omfattar lärandemålen för aktuell kurs och bearbetas under VFU;n. Studentens att nå lärandemålen för kursen bedöms med stöd av variablerna visar /viss//. Bedömningen markeras med kryss i avsedd ruta. Lärandemålens omfattning och komplexitet ökar för varje kurs, vilket innebär att även kraven på studentens prestation för att nå lärandemålen ökar för varje kurs. Student och handledare ska inför bedömning fylla i varsitt exemplar av denna del i underlaget Kurs 11 Kunskap och förståelse (Självstyrt lärande, vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?) viss Argumentera för relevanta arbetsterapeutiska insatser utifrån individers och gruppers behov Analysera och relatera hur medicinsk behandling inverkar på klientens sjukdomar, relaterade hälsoproblem samt aktivitets 19

20 Färdighet och (Problemlösningsprocess, vad kan studenten omsätta i handling?) viss Självständigt genomföra bedömning, intervention och utvärdering utifrån arbetsterapiprocessen Självständigt och i samverkan med individen föreslå och genomföra arbetsterapeutiska insatser som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitets Tillämpa och värdera kunskap om sjukdomar och relaterade hälsoproblem i relation till individers och gruppers aktivitetsproblem i arbetsterapiprocessen Analysera och värdera betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutiska insatser på gruppnivå Tillämpa interprofessionell kompetens i samverkan med andra professioner Argumentera skriftligt och muntligt för arbetsterapeutiska insatser med stöd av kunskap inom arbetsterapi och angränsade områden som medicin, beteendevetenskap och sociologi 20

21 Värderings och förhållningssätt (Grupprocess, vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?) viss Reflektera över och föra resonemang kring individers och gruppers förutsättningar och behov utifrån ett mångfalds- och omvärldsperspektiv 21

22 Handledarens sammanfattande utlåtande om studentens professionella utveckling i den arbetsterapeutiska yrkesrollen. Uppfyllelse av lärandemål utifrån: Kunskap och förståelse (Självstyrt lärande -Vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?) Färdighet och (Problemlösningsprocess -Vad kan studenten omsätta i handling?) Värderings och förhållningssätt (Grupprocess -Vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?) 22

23 Studentens sammanfattande utvärdering om sin professionella utveckling i den arbetsterapeutiska yrkesrollen. Uppfyllelse av lärandemål utifrån: Kunskap och förståelse (Självstyrt lärande -Vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?): Färdighet och (Problemlösningsprocess -Vad kan studenten omsätta i handling?) Värderings och förhållningssätt (Grupprocess -Vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande? 23

24 24

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 2011, 2012, 2013, 2014, feb resp sept 2015, feb 2017 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet , rev

Arbetsterapeutprogrammet , rev Arbetsterapeutprogrammet 130814, rev. 140528 Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) Beskrivning av tillvägagångssättet vid VFU på Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp. (Ersätter tidigare VFU-dokument: Rutiner

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP)

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) VT-15 Till studenter och handledare Den praktiska delen av lärarutbildningen har alltid inneburit ett tillfälle

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad december 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 2 VAE207 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet (from vt 2017) Programledare Katarina Ribaeus VFU-kursansvariga Anette Haglund och Irene Olsson VFU-kursernas syften VFU 1: Kursen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte Dagens innehåll Inledning Kort presentation Studiegång Förskollärarprogrammet Kursens innehåll och lärandemål Diskussion och erfarenhetsutbyte Studiegång Förskollärarprogramm I lärarutbildningen finns

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Dnr G217 4711/06 Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Occupational Therapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad 2007-06-27, 2010-06-30

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2014-08-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, 15hp, ht 2014

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp 8FYG41 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments and Disability Programkurs Medicinska

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad februari 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 1 VAE201 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

8LOG43. Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: vårterminen Diarienummer. Kursplan

8LOG43. Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: vårterminen Diarienummer. Kursplan 1(5) 8LOG43 Tal, språk och sväljning hos barn och vuxna inom habilitering och rehabilitering, 30 hp Speech, Language and Swallowing in Children and Adults within Habilitation and Rehabilitation, 30 credits

Läs mer

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Sektionen för Hälsa Samhälle Sjuksköterskeprogrammet MANUAL till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet 080901/rev.090818 Lisbeth Blom Ann-Christin Olsson Birgitta

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives I Programkurs Medicinska fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Grundla rarprogrammet 4-6 Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU

Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU Linköpings universitet HT 2017 ISV Maria Simonsson Maria.simonsson@liu.se 011-363062 Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU Tack för att

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Loggbok: Studentenhet med peer learning

Loggbok: Studentenhet med peer learning Loggbok: Studentenhet med peer learning Att skriva reflekterande loggbok är ett effektivt verktyg som främjar studentens reflektion och lärande genom självskattning och utvärdering. Loggboken underlättar

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet HT16 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning PE538G, 15hp Omfattning

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu Eva Hansson, eva.hansson@hh.se Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu 7,5 hp VFU inom UVK 6: Utvecklings- och utvärderingsarbete 15 hp Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits 1(5) 8BAA33 Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: Höstterminen

Läs mer

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2006-11-01 Dnr LiU 1240/06-41, reviderad 2010-09-01, 2012-04-26, 2012-06-07, 2014-03-07.

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015

RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015 RJSD13, IV Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 4 (1 hp), vt 2015 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens

Läs mer

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Utredning, åtgärd och utvärdering I, 22,5

Läs mer

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship 8BKG55 Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 HT PRELIMINÄR

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN DIP220 Klinisk nutrition 1, 15 högskolepoäng Clinical Nutrition 1, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2012-11-27 och

Läs mer

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning Namn: Förutom följande blanketter, 1-4 (Siffrorna 1-4 återkommer i respektive dokument), är det nödvändigt

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Hälsouniversitetet Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2008-03-26 Dnr LiU 2008/01315 Reviderad 2010-05-25 1 Utbildningsplan

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag 1 Medicinska fakulteten Institutionen för hälsovetenskaper Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag Kurs: SBMR14 Förlossning, 7,5 hp Egna personliga

Läs mer

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan 8FA224 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2014 HT Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2013-10-30 Reviderad Diarienummer

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen 18/1 tid o sal

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Fysioterapeutprogrammet Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Varför en individuell lärandeplan? Det övergripande syftet med att skriva en ILP är att utveckla och stödja

Läs mer

Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H

Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H Kurs:. Verksamhetsförlagd

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

RSJD22. Radiografi VI: Specifika undersökningar och interventioner, 25 högskolepoäng. Moment: Magnetisk resonanstomografi, 5 hp

RSJD22. Radiografi VI: Specifika undersökningar och interventioner, 25 högskolepoäng. Moment: Magnetisk resonanstomografi, 5 hp RSJD22 Radiografi VI: Specifika undersökningar och interventioner, 25 högskolepoäng Moment: Magnetisk resonanstomografi, 5 hp Kursansvarig: Jenny Gårdling Examinator: Erna Törnqvist 1 Innehåll Introduktion...

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping kännetecknas av en tydlig relation

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1740-14 Sid 1 (5) LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2014-12-23

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Förskolepedagogik: Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp Kurskod 970G31 Studiehandledning Ht. 2015 0 Förord Välkommen till kursen Innehållet i denna studiehandledning har utarbetats

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

VFU IV PE069G 7,5 hp

VFU IV PE069G 7,5 hp Förskollärarutbildningen vt 2017 VFU IV PE069G 7,5 hp Studiehandledning Termin 6, Kurs 4 1 Undervisande personal Kursarbetslag: VFU IV Sibylle Menzel Kühne kursansvarig Judith van Weelie 010-1428749 010-1428033

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen den 18/1 kl. 14.45

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LAU935 Professionell förändring i läraryrket, 30 högskolepoäng Professional Development in the Teacher Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan 8MEA07 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2012-12-07 Reviderad

Läs mer

8LOG12. Medicinska fakulteten. Gäller från: höstterminen Diarienummer. Kursplan. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

8LOG12. Medicinska fakulteten. Gäller från: höstterminen Diarienummer. Kursplan. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 1(5) 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives, I, 30 credits Programkurs Medicinska

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy 1. Fastställande Examensbeskrivning för psykoterapeutexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten PBL-guiden Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten Vision Linköpings universitet har som vision att vara ett universitet med internationell lyskraft - där människor

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer