Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6"

Transkript

1 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Ewa Averland , (Ewa) 1

2 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS ROLL... 4 HANDLEDARENS UPPGIFTER... 4 FÖRBEREDELSER OCH PLANERING... 4 INTRODUCERA OCH INFORMERA... 5 HANDLEDA... 5 FÖLJA UPP, UTVÄRDERA OCH BEDÖMA... 5 LIA-KURSERNAS PLACERING, OMFATTNING OCH SYFTE... 6 KURSPLAN LÄRANDE I ARBETE 1, LIA 1 40 YH-POÄNG... 7 KURSPLAN LÄRANDE I ARBETE 2, LIA 2 35 YH-POÄNG... 8 KURSPLAN LÄRANDE I ARBETE 3, LIA 3 35 YH-POÄNG... 9 HANDLINGSPLAN VID RISK ATT STUDERANDE INTE UPPNÅR MÅLEN I KURSEN LIA OCH KURSTIDER YH HT 2015 VT 2018 (PRELIMINÄR) KURSÖVERSIKT DOKUMENTATIONSPROCESSEN UNDER LIA KONTAKTUPPGIFTER , (Ewa) 2

3 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd och förebild utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare. Förhoppningen är att både du och den studerande du handleder kommer att få ut mycket av LIA-perioden. Den studerande kan många gånger vara en extraresurs på arbetsplatsen. Den här handboken ska hjälpa dig att förstå din uppgift som handledare och fungera som ett stöd genom hela handledningsprocessen, från planering till bedömning. Vad är LIA? LIA (Lärande i arbete) är arbetslivets medverkan inom Yrkeshögskoleutbildningar. LIA är en kurs med kursmål som ska uppnås och betygsättas. I Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare ingår tre LIA-perioder som totalt utgör en tredjedel av utbildningen. Under rubriken LIA-perioderna kan du läsa mer om periodernas omfattning och fördelning samt vilka uppgifter som knyts till de respektive perioderna. Varje LIA-period är en egen kurs och har en egen kursplan, se nedan under rubriken Kursplaner. LIA-kurserna ska ge den studerande grundläggande praktisk yrkeserfarenhet, baserad på teoretiska kunskaper inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. LIA är arbetsplatsförlagd inom primärvården och länssjukvården, privat vård eller företagshälsovård. Arbetsformerna i LIA ska vara baserade på praktisk tillämpning av tidigare erhållna kunskaper. Avstämning av hur uppgifterna utförs görs regelbundet under LIA-perioden och utgör tillsammans med rapporten betygsunderlaget för kursen. Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. De får lära sig i en verklig miljö och känna på sin kommande yrkesroll redan under utbildningstiden. Det innebär att de har erfarenhet och kan mycket om sitt yrke redan när de tar examen. Den studerande har också rätt till inflytande och du bör vara lyhörd för den studerandes egna mål och förväntningar. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter. De studerande ska under LIA rapportera till utbildningsledaren om sina framsteg och på så sätt hålla kontakt. Efter LIA ska den studerande lämna in en rapport som innehåller redovisning och reflektioner kring arbetet under LIA , (Ewa) 3

4 Handledarens roll Som handledare har du olika roller och uppgifter. I rollen ingår att vara ledare, lärare, inspiratör, förebild och bedömare. Det är viktigt att du på olika sätt har stöd i ditt handledarskap för att känna dig trygg. Du behöver: kunskap om handledning stöd och engagemang från din chef och dina medarbetare tid för handledning rutiner och verktyg som stödjer arbetet som handledare utbyte med andra handledare Handledarens uppgifter För att handledningsprocessen ska drivas framåt är det viktigt att ha en struktur vid handledningen, d.v.s. hur handledningen planeras, genomförs och utvärderas. Förberedelser och planering Handledningen börjar med olika förberedelser innan den studerande kommer till arbetsplatsen. Du som handledare har det övergripande ansvaret för att planera och samordna LIA-perioden. Till förberedelserna hör att du: har information om utbildningen har information om kursmålen har arbetsplats för den studerande har informerat medarbetare om att det kommer en student har involverat medarbetare i planeringen för ökad förståelse och engagemang har ordnat t.ex. parkeringskort, nycklar etc. har gjort ett preliminärt (grovt) schema för perioden. Ev. mer detaljerat för första veckan har skickat ett välkomstbrev till studenten (Ta också gärna kontakt via telefon för att stämma av att brevet har kommit fram) har gjort behörighetsbeställningar , (Ewa) 4

5 Introducera och informera Första dagen ges en introduktion som bör innefatta följande: Presentation av dig själv och arbetsplatsen. Be studenten berätta om sig själv. Vilka kunskaper och erfarenheter har hon/han med sig? Gå igenom planering, kursmål och den studerandes förväntningar. Gör ev. förändringar i schemat utifrån den studerandes önskemål. Gå igenom sekretess och tystnadsplikt. Berätta om rutiner. Visa runt på arbetsplatsen och presentera studenten för medarbetarna. Handleda Du som handledare ska se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. I bifogade checklistor (en för varje LIA-period) finns förslag på uppgifter som den studerande kan utföra för att uppnå målen. Den kan du använda som ett stöd vid planering och uppföljning. Om du låter studenten gå bredvid någon annan som handleder studenten i något moment ska du se till att inhämta bedömning (muntligt eller skriftligt). Följa upp, utvärdera och bedöma För att följa upp hur det går för den studerande och för att se att ni är på rätt väg är det viktigt att utvärdera handledningen. Vid utvärdering får både du och den studerande tillfälle att återkoppla och reflektera. Vid utvärderingen görs också en bedömning av hur den studerande har utvecklat sitt yrkeskunnande och om och i vilken omfattning hen uppfyller målen. Uppföljning med studenten bör ske löpande under hela perioden, förslagsvis en gång per vecka. Ett uppföljningssamtal tillsammans med utbildningsledare/lärare, student och handledare sker också vid minst ett tillfälle, oftast i form av ett platsbesök som infaller någon gång i mitten av LIA-perioden. Efter avslutad LIA ska du som handledare ge utbildningsanordnare en skriftlig bedömning som beskriver måluppfyllelse och som kommer att ingå i betygssättningen av den studerande på LIA-kursen. Detta underlag tillsammans med den studerandes LIA-rapport ligger till grund för betyget. Grad av måluppfyllelse beskrivs i underlaget och checklistan bifogas detta. Vidare är det bra om underlaget innehåller sådant som t.ex. studiebesök och övrigt som den studerande deltagit i under LIA , (Ewa) 5

6 LIA-kursernas placering, omfattning och syfte LIA 1 Termin 1: Studiebesök i grupp v dagar på LIA-platsen v 39 Termin 2: 6 veckor, v 4-9 LIA 1 är uppdelad i två perioder. Alla delar i LIA 1, förutom gruppbesöken under studiebesöksveckan, är förlagda till samma arbetsplats. LIA 1 ska fokusera på öppenvård. LIA-periodens uppgifter genomförs genom att den studerande observerar eller provar på med noggrann handledning. Förslag på arbetsuppgifter knutna till LIA 1, se bedömningsunderlag för LIA 1. LIA 2 Termin 3: 7 veckor (v 40-46) LIA 2 ska fokusera på att låta den studerande praktisera den teoretiska kunskapen i praktisk yrkesverksamhet. Arbetsuppgifterna under LIA 2 ska genomföras under handledning. Den studerande ska utföra arbetsuppgifter som förekom under LIA 1 men mer självständigt. Förslag på arbetsuppgifter knutna till LIA 2, se bedömningsunderlag för LIA 2. LIA 3 Termin 4: 7 veckor (v 15-21) LIA 3 ska fokusera på yrkesmässig helhet. Den studerande ska ges möjlighet att självständigt efter samråd med handledaren kunna omsätta utbildningens teoretiska kunskaper i en yrkesmässig praktisk verksamhet och utföra yrkets basarbetsuppgifter. Den studerande ska utföra arbetsuppgifter som förekom under LIA 1 och 2 på ett självständigt sätt. Förslag på arbetsuppgifter knutna till LIA 3, se bedömningsunderlag för LIA , (Ewa) 6

7 Kursplan Lärande i arbete 1, LIA 1 40 Yh-poäng Kursmål Kursen ska ge den studerande grundläggande praktisk yrkeserfarenhet, baserad på teoretiska kunskaper inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursens mål är att få en tidig yrkeskontakt och få kunskaper om vårdkedjor och deras administrativa flöde samt inblick i hur de olika yrkeskategorierna samarbetar inom öppenvården. Kursen ska ge inblick i hur verksamhetens IT-system används i yrkesverksamhet. Kursen ska ge praktisk övning i att kunna förstå, bearbeta och återge medicinsk dokumentation. Kursens huvudsakliga innehåll 1. Yrkets arbetsuppgifter 2. Vårdkedjor och administrativa flöden 3. Samarbete mellan olika yrkeskategorier 4. IT-system 5. Medicinska dokumentationens uppbyggnad och struktur 6. Bemöta människor Kriterier för bedömning Godkänd, G Den studerande: 1. har inblick i yrkets uppgifter 2. beskriver översiktligt LIA-platsens vårdkedjor och administrativa flöden 3. beskriver översiktligt hur de olika yrkeskategorierna samarbetar 4. anger vilka IT-system som används i verksamheten och förklarar översiktligt dess användningsområde 5. beskriver översiktligt den medicinska dokumentationens uppbyggnad och struktur 6. kan bemöta människor på ett professionellt sätt. Väl godkänd, VG Den studerande: 1. har inblick i och kan förklara yrkets uppgifter 2. beskriver grundligt LIA-platsens vårdkedjor och administrativa flöden 3. beskriver grundligt och reflekterar över hur de olika yrkeskategorierna samarbetar 4. anger vilka IT-system som används i verksamheten och förklarar utförligt dess användningsområde 5. beskriver grundligt den medicinska dokumentationens uppbyggnad och struktur 6. kan bemöta människor på ett professionellt sätt och reflekterar över olika typer av bemötanden inom hälso- och sjukvård , (Ewa) 7

8 Kursplan Lärande i arbete 2, LIA 2 35 Yh-poäng Kursmål Kursens mål är att praktisera den teoretiska kunskapen i praktisk yrkesverksamhet. Kursen ska ge kännedom om användningen av IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen. Den studerande ska under handledning kunna förstå, bearbeta och återge medicinsk text efter diktat. Kursen ska ge kännedom om patientklassificering. Kursen ska också ge kunskap om vårdjuridikens praktiska tillämpning. Kursens huvudsakliga innehåll 1. Samband mellan teori och praktik i yrket 2. IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 3. Patientklassificering 4. Medicinsk dokumentation 5. Vårdjuridikens praktiska tillämpning 6. Bemöta människor Kriterier för bedömning Godkänd, G Den studerande 1. beskriver översiktligt samband mellan teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning av dessa inom yrkesutövningen 2. beskriver översiktligt användningen av IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 3. beskriver översiktligt patientklassificering 4. har kunskaper och förståelse för hur man bearbetar och återger medicinsk dokumentation efter diktat på svenska 5. beskriver översiktligt den juridik som påverkar den medicinska dokumentationen 6. har kunskap om hur man bemöter människor (både patienter och personal) på ett professionellt sätt. Väl godkänd, VG Den studerande: 1. beskriver grundligt samband mellan teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning av dessa inom yrkesutövningen 2. beskriver utförligt användningen av IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen 3. beskriver grundligt patientklassificering 4. har goda kunskaper och god förståelse för hur man bearbetar och återger medicinsk dokumentation efter diktat på svenska 5. beskriver grundligt och reflekterar över den juridik som påverkar den medicinska dokumentationen 6. har kunskap om och reflekterar över hur man bemöter människor (både patienter och personal) på ett professionellt sätt , (Ewa) 8

9 Kursplan Lärande i arbete 3, LIA 3 35 Yh-poäng Kursmål Kursens mål är att självständigt kunna omsätta utbildningens teoretiska kunskaper i en yrkesmässig praktisk verksamhet och utföra yrkets basarbetsuppgifter. Kunna använda datorsystem. Ha baskunskaper om patientklassificering och under handledning utföra sådana arbetsuppgifter. Ha kunskap om hur arbetet utförs på ett ergonomiskt riktigt sätt. Kunna omsätta lagar och regelverk i praktisk yrkesverksamhet. Kursens huvudsakliga innehåll 1. Patientrelaterad dokumentation 2. Lagar för datasäkerhet och sekretess 3. IT-system 4. Primärklassificering 5. Ergonomi 6. Relationer och samarbete Kriterier för bedömning Godkänd, G Den studerande: 1. kan förstå, bearbeta och återge medicinsk text efter diktat på svenska och kan självständigt i samråd med handledare skriva patientrelaterad dokumentation på ett säkert och kvalitetsmässigt tillfredställande sätt 2. kan tillämpa lagar som gäller datasäkerhet och sekretess 3. kan använda IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen och beskriver översiktligt IT-system som används för informationssökning och kommunikation inom yrkesområdet 4. har förståelse för betydelsen av en korrekt primärklassificering av diagnoser och åtgärder 5. beskriver översiktligt yrkesområdet ur arbetsteknisk, ergonomisk och arbetsmiljömässig synpunkt 6. kan översiktligt beskriva olika personalkategoriers samarbete och relationer. Väl godkänd, VG Den studerande: 1. kan förstå, bearbeta och återge medicinsk text efter diktat på svenska och kan självständigt efter samråd med handledare skriva patientrelaterad dokumentation på ett säkert och kvalitetsmässigt tillfredställande sätt 2. kan tillämpa och reflektera över lagar som gäller datasäkerhet och sekretess 3. kan använda IT-system som hjälpmedel i yrkesutövningen och beskriver grundligt ITsystem som används för informationssökning och kommunikation inom yrkesområdet 4. har god förståelse för betydelsen av en korrekt primärklassificering av diagnoser och åtgärder 5. beskriver grundligt yrkesområdet ur arbetsteknisk, ergonomisk och arbetsmiljömässig synpunkt 6. kan grundligt beskriva olika personalkategoriers samarbete och relationer , (Ewa) 9

10 Handlingsplan vid risk att studerande inte uppnår målen i kursen Lärande i arbete inom YH-utbildning medicinsk sekreterare Berörda personer: Studerande, handledare och kontaktlärare När handledaren anser att den studerande inte kommer att uppfylla kursens mål ska följande handlingsplan tillämpas. Handledaren och den studerande bedömer tillsammans hur den studerande har möjlighet att uppnå kursmålen under pågående LIA. Tidig kontakt Kontaktlärare informeras av handledaren om att den studerande riskerar att inte bli godkänd på LIA. Tidig kontakt innebär snarast efter LIA:ns start. Med ej godkänd menas att den studerande under resterande LIA-period troligen inte kommer att uppnå kursplanens mål. Möte bestäms När kontaktläraren informerats bokar handledaren ett möte med den studerande, kontaktläraren, handledaren och handledarens närmaste chef. Beskrivning och motivering Handledaren ska beskriva och motivera, utifrån kursplanens mål, varför den studerande riskerar att inte uppnå dessa. Under samtalet skall den studerande ges möjlighet att framföra egna synpunkter och upplevelser av situationen. Sammanfattning och dokumentation av handlingsplan Kontaktläraren sammanfattar samtalet och planerar tillsammans med handledare och den studerande den fortsatta LIA-perioden. I planeringen skall tydligt framgå hur och vad som behöver göras för att den studerande ska nå kursplanens mål. Planeringen dokumenteras och sammanställs av kontaktläraren. Den studerande och handledaren ska delges detta dokument. Denna handlingsplan är beslutad av ledningsgruppen för YH-utbildning medicinsk sekreterare. Ledningsgruppen består av representanter för Västra Götalandsregionen och utbildningsanordnaren , (Ewa) 10

11 LIA och kurstider Yh ht 2015 vt 2018 (preliminär) /EA LIAs placering ht15-vt18. Ht YHMS5 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 17 YHMS6 L1 L1 18 Vt YHMS5 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 22 YHMS6 L1 L1 L 1 L 1 L 1 L1 23 Ht YHMS6 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L2 17 YHMS7 L1 L 1 L 1 L 1 L1 18 Vt YHMS6 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 22 YHMS7 L 2 L 2 L 2 L 2 L2 23 Ht YHMS7 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 3 17 YHMS8 L1 L 1 L 1 L 1 L1 18 Vt YHMS7 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 22 YHMS8 L 2 L 2 L 2 L 2 L2 23 Terminstider: Yh MS 5 Yh MS 6 Yh MS 7 T1: , v (18 v) T1: , v (18 v) T1: , v (18 v) T2: , v 2-24 (23 v) T2: , v 1-23 (23 v) T2: , v 2-24 (23 v) T3: , v (17 v) T3: , v (17 v) T3: , v (17 v) T4: , v 1-22 (22 v) T4: , v 2-23 (22 v) T4: , v 2-23 (22 v) LIA 1 = veckor LIA 1 = veckor LIA 1 = veckor LIA 2 = 7 veckor LIA 2 = 7 veckor LIA 2 = 5 veckor LIA 3 = 7 veckor LIA 3 = 7 veckor LIA 3 = 6 veckor LIA 4 = 6 veckor , (Ewa) 11

12 Kursöversikt MS 6 Kurs Ht15 Vt16 Ht16 Vt17 Summa Anatomi och sjukdomslära Arbetspsykologi Data och IT-säkerhet Ekonomi och statistik 12,5 7,5 20 Examensarbete 6,25 18,75 25 Hälsoinformtik för medicinska sekreterare Kommunikation och informationsutformning 15,75 4,25 20 Kvalitetsutveckling Lärande i arbete 1 (LIA 1) v v Lärande i arbete 2 (LIA 2) v Lärande i arbete 3 v Medicinsk dokumentation 16 12,25 9 7,75 45 Medicinsk engelska Medicinsk terminologi 8 8,5 2, Patientnära vårdjuridik och organisation 16, ,75 30 Poäng per termin Antal veckor CSN-perioder YHpoäng 5 poäng = 1 veckas heltidsstudier , (Ewa) 12

13 Dokumentationsprocessen under LIA Den studerande informeras inför LIA om kursmål och rapportering via genomgång och skriftliga dokument. Handledarträff genomförs inför varje LIA-period. På LIA 1 hålls träffen innan de fem veckorna på våren. De handledare som ska ta hand om studerande kallas till träffen. Under LIA ska den studerande hålla kontakten med utbildningsledare/lärare via mail och vid behov via telefon. Efter LIA ska rapport lämnas in som återger den studerandes beskrivning av måluppfyllelse samt reflektion över sitt lärande. Handledarens bedömning av den studerandes lärande i förhållande till målen dokumenteras och skickas till utbildningsledare (bedömningsunderlag). Alla dokument tillsammans utgör bedömningsunderlaget för betyget som sätts av LIAansvarig lärare , (Ewa) 13

14 Tips för handledare handledarutbildning Här finns en länk till ett bra material om handledning. Materialet är framtaget i Borlänge, Vansbro och Lindesbergs kommuner med hjälp av EU-medel och är rekommenderat av Yh-myndigheten. Ett annat länktips är att gå in på Yh-myndighetens hemsida: där det finns information om Yh-utbildningar i allmänhet. Ta gärna också del av skriften Yh-myndighetens syn på LIA, vilken beskriver hur myndigheten ser på hur LIA ska planeras, genomföras och utvärderas. Handledarhandboken och bedömningsunderlag för LIA 1-3 finns att hämta på skolans hemsida i Word-format. utbildning/vuxenutbildning/yhutbildning/yh-utbildning-till-medicinsk-sekreterare/forhandledare/ Om ni inte hittar de dokument ni behöver på hemsidan hör gärna av er till utbildningsledaren. Kontaktuppgifter Vid frågor är ni välkomna att höra av er. Ewa Averland Utbildningsledare Vuxenutbildningen Skövde Tfn Mobil Epost: , (Ewa) 14

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Vårdadministration 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bli administrativt proffs inom vården KY-utbildningen Vårdadministration vänder sig till dig som vill arbeta som

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Medicinska vårdadministratören och sekretessen Examensarbete 35 poäng Författare: Mia Käck Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Vård och omsorgsåtgärder

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN Ämnet husbyggnad specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Kvalificerad Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR SAMARBETE KRING LIA Affärshögskolan och dess studenter

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Handledare. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice. Utgåva 2 1

Handledare. Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice. Utgåva 2 1 Handledare Yrkesintroduktionsanställning (YA) Serviceentreprenad Specialservice Utgåva 2 1 Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en YAanställd på din arbetsplats en uppgift som

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

VFU-handboken Gäller från HT 2014

VFU-handboken Gäller från HT 2014 VFU-handboken Gäller från HT 2014 Vad förväntas av mig som VFU-lärare? Som VFU-lärare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen.

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE Termin 4 och 5 Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte PLÅTSLAGERITEKNIK Ämnet plåtslageriteknik behandlar hur man planerar och genomför plåtslageriarbeten. Det behandlar även arbetsmetoder och olika plåtmaterials egenskaper samt hur man väljer lämpliga verktyg

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mödrahälsovård (MHV) / Barnmorskemottagning (BMM)

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mödrahälsovård (MHV) / Barnmorskemottagning (BMM) Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mödrahälsovård (MHV) / Barnmorskemottagning (BMM) Namn: Förutom följande blanketter, 1-4 (Siffrorna 1-4 återkommer i respektive

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Kurs: Vårdpedagogik och handledning Ämne: Pedagogik i vård och omsorg Kurskod: PEAVÅD0 Poäng: 100 Studiehandledningen gäller personal i Bollnäs kommun som gått Vård

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen 2013-09-26 1 (12) Dnr: 62-2013:589 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter)

KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter) KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter) Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING OCH

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning, AFU

Arbetsplatsförlagd utbildning, AFU Arbetsplatsförlagd utbildning, AFU Arbetsplatsförlagd utbildning innebär 1. utbildning förlagd till en arbetsplats på ett företag eller i en organisation 2. att studenten tillämpar sina kunskaper från

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare E-post Mary Folkesson mary.c.folkesson@sll.se Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA för

Läs mer

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014

Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ 2014 Befattningsutveckling Vårdadministratör LiÖ Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa

Läs mer

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun W:\Götene\Dokument\020620\Bunt 1\Introduktionsprogram.doc Innehållsförteckning! Inledning och bakgrund sid. 3! Programinnehåll

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Gymnasiearbete - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Bakgrund Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer