ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen"

Transkript

1 ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att vårterminens utbildningar börjar i januari/februari och höstterminens utbildningar börjar i augusti/september. Ansökningstiderna anpassas till utbildningsstarterna och ansökningsmöjligheten är öppen under en tre-fyramånadersperiod ungefär tre-sex månader innan planerad utbildningsstart. Ansökan till våra utbildningar sker via ansökningssystemet innan sista ansökningsdag. Ansökan anses komplett när alla behörighetshandlingar lämnats in. Sista kompletteringsdag är vid urvalstillfället. Förlängd ansökningstid För det fall för få ansökningar mottagits inom satt ansökningstid kan beslut tas att förlänga ansökningstiden och hålla möjligheten att ansöka till utbildning fortsatt öppen. Riktlinje för beslut om förlängd ansökningstid är om antalet mottagna ansökningar understiger 100 stycken vid tiden för ansökningstidens sista dag. Beslut om förlängd ansökningstid tas av ansvarig projektledare. Inställda utbildningstillfällen Planerade utbildningsstarter kan när så är tvunget bli inställda. Skäl till detta kan till exempel vara för få sökanden eller andra ekonomiska eller personella skäl. De sökanden ska informeras om detta så snart som möjligt. Beslut om att ställa in utbildningsstarter tas av rektor.

2 TILLTRÄDE/ANTAGNING Tillträde till utbildning För att få tillträde till en utbildning ska den sökande skicka in en ansökan inom utsatt tid samt styrka sin ansökan med relevanta handlingar utvisade grundläggande och särskild behörighet. Sälj&Marknadshögskolan godkänner ej egenupprättade dokument som underlag för sin behörighet, till exempel cv, personligt brev, referenssammanställning och så vidare. Digitala underlagshandlingar godkännes och komplettering med pappersdokument behöver därför ej göras. Se vidare under avsnittet "Arbetslivserfarenhet" vilka underlagshandlingar som godtas. När ansökan tillsammans med åberopade underlagshandlingar är mottagen kan anordnaren gå vidare i beslutsprocessen rörande tillträde till utbildningen. Beslutsprocessen kring tillträdet kan delas in i tre steg: 1. Behörighetsprövning 2. Urval 3. Antagning Behörighetsprövning Behörighetsprövningen innebär att utbildningsanordnaren undersöker om den sökande har nödvändiga förkunskaper. Den sökande är behörig om han eller hon uppfyller vissa villkor. Villkoren prövas i två steg: 1. först den grundläggande behörigheten som gäller för alla yrkeshögskoleutbildningar, sedan 2. de särskilda förkunskaperna som är specifika för varje utbildning. Om den sökanden uppfyller båda ovanstående villkor och innehar både 1. grundläggande och 2. särskild behörighet, anses denne vara behörig till utbildningen. Kunskaper i svenska språket utvärderas vid urvalstillfället, både muntligen vid diskussionsspelet, och skriftligen genom att den sökanden får skriva en motivering till varför denne sökt aktuell utbildning.

3 Personer med en avslutad utländsk utbildning och/eller examen kan få den bedömd för vidare studier. Denna bedömning görs av Verket för högskoleservice och ansökan görs av den sökanden. Grundläggande behörighet YH-UTBILDNING Behörig att antas till YH-utbildningar är den som: 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Här kan krävas skriftligt prov om osäkerhet finns. Dessa behörigheter ska dokumenteras, det vill säga enligt vilken behörighet (1-5 ovan), som den sökanden anses behörig. För det fall den sökanden saknar underlagshandlingar finns för YHutbildningar möjlighet att styrka sin behörighet genom att åberopa reell kompetens. Det görs genom att lämna in en ansökan om reell kompetens till Sälj&Marknadshögskolan i samband med ansökan till utbildningen. KY-UTBILDNING Behörig att antas till KY-utbildningar är den som: 1. fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program,

4 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. genom någon annan verksamhet än utbildning har förvärvat kunskaper som motsvarar dem som utbildningar i 1 eller 2 ger, 5. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller 6. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som behövs. Förordning (2003:344). Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 skall också den anses behörig som: 1. fyller 25 år senast under det kalenderår då utbildningen börjar, 2. har arbetat sammanlagt minst fyra år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar eller på något annat sätt har förvärvat motsvarande erfarenhet, och 3. har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar ett fullföljt nationellt program i gymnasieskolan. Särskild behörighet För att vara behörig till våra utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet enligt följande. KY-utbildning Internationell säljare/marknadsförare o Engelska B o 1 års arbetslivserfarenhet inom försäljning/marknadsföring eller Säljare/marknadsförare o 3 års arbetslivserfarenhet inom försäljning/marknadsföring eller Key Account Management o 3 års arbetslivserfarenhet inom försäljning/marknadsföring eller

5 YH-utbildning Internationell säljare/marknadsförare o Engelska B o 1 års arbetslivserfarenhet inom försäljning/marknadsföring eller Säljare/marknadsförare o 3 års arbetslivserfarenhet inom försäljning/marknadsföring eller Key Account Management o 4 års arbetslivserfarenhet inom försäljning/marknadsföring eller Arbetslivserfarenhet Arbetslivserfarenheten bedöms såsom följer. Allmänt För att bli behörig måste arbetslivserfarenhet styrkas inom försäljning, marknadsföring och/eller eller, omfattande, beroende på sökt utbildning, 1, 3 eller 4 år. Annan arbetslivserfarenhet än inom nämnda områden godtas inte. Arbetslivserfarenhet kan förvärvas genom arbete i Sverige eller utomlands i anställning, i eget företag eller som fri arbetsutövare, Arbetslivserfarenhet godtas från och med det kalenderår då sökande fyller 16 år. För sökande som är 35 år eller äldre vid anmälningstillfället görs en generös bedömning av arbetslivserfarenheten. Om sökande inte kan styrka arbetslivserfarenhet godtas bristande dokumentation. Godkända underlagshandlingar Arbetslivserfarenheten ska styrkas genom tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg. Av intyget ska framgå: omfattningen av arbetet (heltid, halvtid eller timanställd) vilken period arbetet omfattat vilka huvudsakliga arbetsuppgifter tjänsten omfattat. Intyget ska dessutom vara signerat och daterat.

6 Anställningsbevis godtas inte som intyg utom vid pågående anställning. Om omfattningen inte framgår av intyget tolkas det som heltid om det verkar rimligt. Vid deltidsarbete och timanställning måste arbetets omfattning alltid framgå av intyget. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagarförening, revisor eller med utdrag från Bolagsregistret. Halvtid Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 tim/vecka, för halvtid alltså 19 tim/vecka. Kravet på minst halvtidssysselsättning kan uppfyllas genom flera samtidiga arbeten om arbetstiden sammanlagt uppgår till minst halvtid. Timanställning/oregelbunden tjänstgöring Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden. Om den totala perioden ger ett genomsnitt som understiger halvtid kan man istället räkna med de eventuellt kortare perioder som uppgår till minst halvtid för att ett så positivt resultat som möjligt ska komma den sökande tillgodo. Tjänstledighet, sjukdom Tid när sökande varit tjänstledig eller långtidssjukskriven frånräknas den aktuella perioden. Av praktiska skäl frånräknas inte kortare perioder. Engelska B Godkänt betyg i Engelska B styrks med betygsdokument. Obehöriga / fri prövning Högst 20 procent av de sökande får antas till en utbildning trots att de inte har grund- eller särskild behörighet om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Antalet obehöriga som föreslås antagning får inte överstiga 20 procent av de som antas. Detta kontrolleras i samband med att antagningslistan till ledningsgruppen sammanställts samt när en sökande tackar nej till erbjuden plats. Om antalet obehöriga överstiger 20 procent av dem ska antas, antas en behörig sökande framför en obehörig i ordning enligt antagningslistan som föreslås till ledningsgruppen. Se vidare under urvalsgrunder.

7 URVAL Urvalsgrunder Samtliga sökande till utbildningen har rätt att gå vidare till en urvalsprövning. Syftet är då att rangordna de sökande enligt på förhand angivna urvalsgrunder. Hänsyn ska under urvalsprocessen tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Sälj&Marknadshögskolans använder särskilt prov och arbetslivserfarenhet som urvalsgrunder. Dessa kriterier summeras och sammanställs enligt en poängsättningstabell, se nedan. Sökanden med högt värde antas först. Dokumentation sker med hjälp av ansökningssystemet. Urvalsgrunden "särskilt prov" bedöms genom skriftligt engelska och/eller matematiktest, samt muntligt diskussionsspel. Engelska och matematiktesterna bedöms vara nödvändiga för att studenten ska klara utbildningens kunskapskrav. Diskussionsspelet är en metod som används för att kunna bedöma sökandens problemlösningsförmåga, vilken anses nödvändig för att kunna tillgodogöra sig utbildningens många grupparbeten. Urval och rangordning Samtliga sökanden får chansen att går vidare till urvalsprocessen i och med att de erbjuds att medverka vid urvalsprövningen. Urvalet sker genom att nedanstående kriterier summeras i enlighet med poängsättningstabellen. o arbetslivserfarenhet o diskussionsspel o matematik- och/eller engelska test Hög summa i den sammanlagda poängsättningen rangordnas före lägre poäng och ger därmed förtur till utbildningen. För att gå vidare i urvalsprocessen måste den sökande deltaga vid ett urvalstillfälle.

8 Poängsättningstabell Arbetslivserfarenhet Säljare/marknadsförare 200p 1p = ingen eller mycket liten arbetslivserfarenhet (överskridande 3 år) 2p = arbetserfarenhet helt utanför försäljning/marknad (överskridande 3 år) 3p = mindre än 2 år inom försäljning/marknad (överskridande 3 år) 4p = mer än 2 år inom försäljning/marknad (överskridande 3 år) 5p = mer än 5 år inom försäljning/marknad (överskridande 3 år) Internationell säljare/marknadsförare 400p 1p = ingen eller mycket liten arbetslivserfarenhet (överskridande 1 år) 2p = arbetserfarenhet helt utanför försäljning/marknad (överskridande 1 år) 3p = mindre än 2 år inom försäljning/marknad (överskridande 1 år) 4p = mer än 2 år inom försäljning/marknad (överskridande 1 år) 5p = mer än 5 år inom försäljning/marknad (överskridande 1 år) Key Account Manager 200p 1p = ingen eller mycket liten arbetslivserfarenhet (överskridande 4 år) 2p = arbetserfarenhet helt utanför försäljning (B2B) (överskridande 4 år) 3p = mindre än 2 år inom försäljning (B2B) (överskridande 4 år) 4p = mer än 2 år inom försäljning (B2B) (överskridande 4 år) 5p = mer än 5 år inom försäljning (B2B) (överskridande 4 år) Diskussionsspel Engagemang i diskussion (poäng 1-5) Lyhördhet för andra (poäng 1-5) Problemlösningsförmåga (poäng 1-5) Matematiktest 0 rätt = 0 poäng 1-5 = 1 poäng 6-10 = 2 poäng = 3 poäng = 4 poäng = 5 poäng Engelska test 0 rätt = 0 poäng 1-15 = 1 poäng = 2 poäng = 3 poäng = 4 poäng = 5 poäng

9 Särskiljande För det fall sökanden får samma summa efter poängsättningen särskiljs dessa med hjälp av lottning. ANTAGNING Efter genomgången urvalsprocess sammanställs resultatet såsom ett förslag till antagning vilket skickas till utbildningens ledningsgrupp för godkännande. Av antagningslistan framgår: o vilka som föreslås att antas till utbildningen, o vilka som är reserver, och o vilka ansökningar som bör avslås. Därutöver framgår resultatet av urvalsprocessen utvisande behörighet, arbetserfarenhet, poäng från diskussionsspelet, testresultat, poängsumma samt kommentarsfält rörande den sökanden. Antagningslistan sorteras för varje kategori i poängordning och vid lika poäng i ankomstordning. Ledningsgruppen går igenom förslaget under ett möte och godkänner eller förkastar rekommenderad antagning. Beslutet protokollförs. Ledningsgruppens beslut går inte att överklaga. Efter godkännande skickas besked ut till de sökande via ansökningssystemet. Alla sökanden ska få besked om de blivit antagna eller ej, eller om de står som reserver. De sökande får i meddelandet viss tid på sig att bekräfta erbjuden plats därefter förlorar de sin plats. Den som är antagen ska påbörja studierna den termin som antagningsbeslutet gäller. Sen antagning För det fall det skett avhopp på redan startad utbildning kan ytterligare antagning ske för det fall utbildningen inte pågått längre än tre veckor. Besked rörande sen antagningen skickas via ansökningssystemet till den sökande. Detta sker i turordning enligt den antagningslista som godkänts av ledningsgruppen.

10 Rektor och YH-ansvarig beslutar ytterst i frågor som rör antagnings- och urvalsförfarandet. Förordning YH-myndighetens riktlinjer YH förordning SMH

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör. Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september 2014 14 november 2015

Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör. Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september 2014 14 november 2015 Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör 52 veckor distansutbildning på heltid, med flera intressanta kurser. OBS! Utbildningen är förlängd med tre månader! Ansökningstid 17 februari 18

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer