Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen Flygtekniker Utbildningens mål Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt. Matematiska analysmetoder och kunskaper om matematikens betydelse för inlärning av övrigt kunskapsstoff Informationsteknologi och dess användning inom det flygtekniska området Lagar och föreskrifter som krävs beträffande funktionsduglighet om flygmateriel och serviceutrustningar Utbildningens mål och syfte är att de studerande efter avslutad utbildning skall ha förvärvat de kunskaper, färdigheter och kompetenser i flygtekniska ämnen och allmänna ämnen som enligt EASA:s måldokument krävs för att kunna uppfylla kunskap- och examinationskrav enligt Del 66 B1.3 (helikoptertekniker-turbinmotorer)

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Utföra service, underhålls-, reparations- och modifieringsarbeten på ett sådant sätt att färdigheterna uppfyller EASA:s krav Inhämta informationer genom manualer, anvisningar, beskrivningar och instruktioner Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och handlande. Förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys och diagnosticering samt luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning. Ytterligare utveckla förmågan att iaktta och analysera sociala förhållanden på arbetsplatsen. Förvärva djupare insikt om yrkes- och arbetsförhållanden inom flygunderhåll och deras föränderlighet samt skaffa sig fördjupade kunskaper om arbetsplatsens miljöfrågor Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska Vissa delar i den litteratur som används är skrivna på engelska, liksom ett antal olika manualer. Relevanta moderna översättningar finns inte alltid tillgängliga. Utbildningen är i grunden internationell med krav på likvärdigt innehåll i utbildningen enligt EASA:s bestämmelser, vilket också är en konsekvens av att eleverna måste ha möjlighet och kunskap att genomföra underhåll på olika flygplanstyper i internationell trafik. Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Aerodynamik 15 Digitalteknik och flyginstrument 20 Elektronik för flygtekniker 10 Ellära för flygtekniker 20 Flyglagstiftning 10 Flygteknisk engelska 10 Flygteknisk fysik 20 Flygteknisk matematik 15 Gasturbinmotor 20 Helikopterlära 80 Lärande i Arbete 60 Mänskliga faktorer 5 Materiallära och järnvaror 20 Underhållsteknik 100 Summa: 400

5 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 14 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Aerodynamik Yh-poäng: 15 Beskrivning: Beskrivning:Kursen ger grundläggande samband inom aerodynamiken, till exempel mellan atmosfärens tillstånd och fysikaliska lagar beträffande lyftkraft och motstånd. Kunskap pm olika faktorer som påverkar lyftkraften samt kunna utföra aerodynamiska beräkningar. Kursens namn: Digitalteknik och flyginstrument Beskrivning: Beskrivning:Undervisningen syftar till att ge eleven kunskap om elektroniska och digitala flyginstrumentsystem, informations- och överföringssystem samt uppbyggnaden av en modern cockpit. Dessutom ska undervisningen innehålla moderna datorers funktion och uppbyggnad i moderna flygplanssystem Kursens namn: Elektronik för flygtekniker Yh-poäng: 10 Beskrivning: Beskrivning:Undervisningen syftar till att utveckla elevens kunskaper om integrerande kretsar, elektroniksystems olika komponenter och servon. Eleven ska också kunna utföra mätningar och beräkningar på komponenter och kretsar. Kursens namn: Ellära för flygtekniker Beskrivning: Beskrivning:Undervisningen syftar till att utveckla elevens kunskaper om elektroners struktur och laddningar samt om elektricitet, ledningsförmåga, magnetism samt lik och växelströmsmotorer. Eleven ska även kunna utföra mätningar, beräkningar och uppkopplingar av elektriska kretsar. Kursens namn: Flyglagstiftning

6 Yh-poäng: 10 Beskrivning: Beskrivning:Kursen ska ge kunskap om lagar, förordningar och regler inom EASA samt ge en översikt av luftfartsorganisationens ramar samt möjligheter och begränsningar för certifierad personal i flygteknisk underhållsverksamhet. Skillnader i nationella och internationella lagar och förordningar ska belysas och kunskap ska ges om tillämpliga nationella och internationella bestämmelser för luftvärdighet, underhåll, dokumentation m.m. för luftfartyg. Kursens namn: Flygteknisk engelska Yh-poäng: 10 Beskrivning: Beskrivning:Målet för kursen är att ge eleven kunskaper om allmän teknisk nomenklatur, flygtekniska och flygoperationella termer. Kursen ger även kunskaper om terminologi vid radiokommunikation samt kunskaper om textöversättning från flygtekniska manualer. Kursens namn: Flygteknisk fysik Beskrivning: Beskrivning:Undervisningen i fysik ska utveckla eleverna förmåga att använda begrepp, lagar, modeller samt tillämpningar, som är nödvändiga för att förstå de fysikaliska bakgrunderna till flygtekniska teorier och tillämpningar. Undervisningen ska ha en experimentell inriktning och omfatta både självständiga samt lärarledda lektioner. Kursens namn: Flygteknisk matematik Yh-poäng: 15 Beskrivning: Beskrivning:Undervisningen i matematik ska syfta till att utveckla elevens förmåga att förstå och lösa matematiska problem, begrepp och metoder. Den ska utmana, fördjupa och bredda elevens kreativitet samt ge en helhetssyn för ämnet inom flygtekniken. Undervisningen i matematik ska även bidra till att eleven utvecklar förmågan att kommunicera, tolka, strukturera, klassificera, kritiskt granska och värdera information och därmed ta ställning i viktiga frågor. Kursens namn: Gasturbinmotor Beskrivning: Beskrivning:Kursen ska ge kunskap om gasturbinmotorers uppbyggnad och aktuella fysiska lagar samt uppbyggnad av kompressor, förbränningskammare, turbinsektion, avgassystem samt bränsle och smörjning. Kursen ska också ge kunskap om motorers prestanda, operationella begränsningar och påkänningar under varierande driftsförhållanden för olika gasturbinmotorer. Kursens namn: Helikopterlära

7 Yh-poäng: 80 Beskrivning: Beskrivning: Kursen ska ge kunskap om helikoptrars motorer, system och flygteori. Kursen ska även innehålla moment om skrovstruktur, styrorgan, bränslesystem, hydraulisk kraft och landställ på helikoptrar. Kunskap om utrustning, inventarier, brandskydd, vatten och avlopp på helikoptrar samt syrgassystem och luftkonditioneringssystem. Trycksättning av kabin och pneumatik samt vakuum är även viktiga delar i kursen. Kursen ska också förmedla kunskaper till eleven om elkraft, ljus, strålkastare, belysning samt is och regnskydd på helikoptrar. Eleven ska också ges kunskap om flygburna underhållssystem på helikoptrar. Eleven ska också uppnå färdigheter i att utföra funktionsprovning, felsökning och komponentbyten på helikoptrar. Kursens namn: Lärande i Arbete Kurstyp: LIA Yh-poäng: 60 Beskrivning: Beskrivning:LIA-perioden ska ge den studerande möjlighet att prova den tilltänkta yrkesbefattningen inom området. Dessutom skall den studerande ges möjlighet att lära och tillämpa ett arbetssätt som är vanligt i en modern arbetstagarorganisation. Den studerande skall ges möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i samband med praktisk problemlösning i en verklig situation. Den studerande skall dessutom ges insikt i andra förekommande yrkesbefattningar inom området. Kursens namn: Mänskliga faktorer Yh-poäng: 5 Beskrivning: Beskrivning:Kursen ger kunskap om faktorer som hänförs till mänskliga förutsättningar och begränsningar. Risker för misstag och risker i kommunikation mellan personer ska belysas. Kursens namn: Materiallära och järnvaror Beskrivning: Beskrivning:Undervisningen ska ge kunskap om egenskaper hos olika material och deras utprovning. Vidare ska eleven få kunskaper om korrosion och korrosionsskydd. Eleven ska få kunskap om fästelement, nit, rör och slangar, kopplingar, transmissioner och roderliner. Även kunskap om olika typer av elkablar, elanslutningsdon är av stor vikt i denna kurs. Eleven utför praktiska moment såsom sammanfogning av olika komponenter med nit- och skruvförband. Kursens namn: Underhållsteknik Yh-poäng: 100 Beskrivning: Beskrivning:Undervisningen ska ge kunskap om att utföra underhåll, felsökning och reparationer på luftfartyg med relevant dokumentation enligt gällande regelverk. Stor vikt läggs då på dokumentationen av utförda arbeten, motorjournaler, komponentjournaler, underhållsrapporter m.m. Eleven ska ges kunskap om onormala händelser som t.ex. åsknedslag.

8 Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Minst betyg E enligt gymnasieförordningen Gy2011 i kurserna Engelska kurs 6, Matematik kurs 2 a och Fysik kurs 1 a eller motsvarande enligt äldre bestämmelser. Särskilda förkunskaper - motivering Utbildningen ställer höga krav på elevernas praktiska och teoretiska förmåga utifrån de europeiska krav som ställs via EASA. Manualer är till stor del skrivna på engelska. Yrkets speciella karaktär medför också att kraven på de studerande är mycket högt ställda, något som också visar sig i undervisningen. Goda kunskaper i matematik, engelska och fysik är därför ett grundkrav

9

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (skolöverstyrelsens publikation Läroplaner 1987:73) med timplaner för gymnasieskolans linjer

Förordning om ändring i förordningen (skolöverstyrelsens publikation Läroplaner 1987:73) med timplaner för gymnasieskolans linjer Läroplan för gymnasieskolan Läroplaner 1988:71 Förordning om ändring i förordningen (skolöverstyrelsens publikation Läroplaner 1987:73) med timplaner för gymnasieskolans linjer 1988-06-09 Regeringen föreskriver

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Eftergymnasiala Yrkesutbildningar

Eftergymnasiala Yrkesutbildningar Eftergymnasiala Yrkesutbildningar i Gävleborgs län - YH/KY Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Kristoffer Lövgren 2 Innehåll Sökta och beviljade utbildningar

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer