Marinel och elektronik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marinel och elektronik"

Transkript

1 Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska syfta till att ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, installera samt utföra support och service på ett systematiskt och effektivt sätt på både elektriska installationer och i elektroniska system som förekommer i fritidsbåtar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter för ett framtida fortsatt lärande i en miljö där utvecklingen är snabb. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på svenska och engelska. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om mätteknik samt färdigheter i att använda mätinstrument för olika mätuppgifter. Undervisningen syftar även till att utveckla elevernas färdigheter att använda verktyg och utrustning samt att eleverna förstår de arbetsmiljökrav och ergonomiska krav som finns. Eleverna skall vidare utveckla kunskaper om regelverk och krav som finns när det gäller elektriska och elektroniska installationer i fritidsbåtar och förståelsen för arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnader är styrande faktorer. Det är väsentligt att eleven i sin undervisning i kurserna båtel ges möjlighet i att utveckla sina kunskaper i att dimensionera av elektriska system och att genomföra elektriska installationer i fritidsbåtar genom att använda rätt material samt att genomföra installationerna enligt gällande föreskrifter och regelverk Kurserna marinelektronik bygger på kursen marina elektroniksystem under ämnet Elektroniksystem och syftar till att fördjupa och bredda kunskaperna om navigations och radioutrustningar men även ge kunskaper i om övrigt förekommande elektronik, styrsystem och PC baserade system som förekommer i fritidsbåtar samt i utrustning som monteras in i fritidsbåtar. Det är även viktigt att elever i kursen får förståelse för kommunikationen mellan olika instrument och elektronikutrustningar samt hur dessa kan optimeras och integreras i varandra för att bli så användarvänliga som möjligt. Kurserna motorelektronik skall ge eleverna färdighet i den såväl givarteknik som centrala elektroniksystem som idag förekommer i såväl äldre som nyare styrsystem på marina motorer samt ge en grund för fortsatt lärande inför nästa generations styrsystem för motorer. Elever skall också lära sig gränssnitten mellan motorernas elektroniksystem och övriga system förekommande i fritidsbåtar och vilka möjligheter detta ger till integrerade lösningar. Sida 1 av 8

2 Eleverna skall utveckla förmågan att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt riktig sätt lösa uppgiften och kommunicera med medarbetare och beställare. Vidare skall eleverna utveckla sina kunskaper om presentation av utförda uppgifter med hjälp av skrift och tal. Eleverna ska arbeta problemlösande och öva praktiska färdigheter i övervägande autentiska situationer och därigenom utveckla förmåga att lösa problem och att hantera material, verktyg och på ett ansvarsfullt sätt. Mål för undervisningen i ämnet är att eleven ska utveckla följande: 1. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt kunskaper om de standarder och normer som finns inom gällande områden. 2. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner för förekommande moment för installation, felsökning, reparation, underhåll och service. 3. Färdigheter i att dimensionera, installera, programmera, kvalitetssäkra och driftsätta installationer, 4. Färdighet i att handha och underhålla verktyg, maskiner och mätutrustningar. 5. Färdigheter i att använda mätinstrument för olika mätuppgifter samt analysera mätvärden. 6. Utveckla kunskaper om olika förekommande system som används i fritidsbåtar. 7. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång samt förstå de krav som gäller vid hantering av kundobjekt. 8. Färdigheter i att använda PC baserade diagnosverktyg. 9. Läsa, förstå, skriva samt presentera instruktioner på svenska och engelska både tal och i skrift. 10. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet. 11. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat. Kurser i ämnet Båtel Båtel bygger på kursen båtel 1 Marinelekronik bygger på kursen marina elektroniksystem Marinelekronik bygger på kursen Marinelektronik 1 Motorelektronik Motorelektronik bygger på kursen motorelektronik 1 Sida 2 av 8

3 Båtel 1 De nationella kurser som finns inriktar sig på landbaserade installationer vilket skiljer sig i väsentlig grad mot de föreskrifter och installationsmetoder som gäller för elinstallationer i fritidsbåtar. Vidare är det material som används vid installationer i fritidsbåtar av annan karaktär och då framför allt beroende på att installationer utförs huvudsakligen i lågspänning och endast enklare delar av högspänningsinstallationer förekommer. Kursen Båtel 1 omfattar punkterna 1-7 under rubriken Ämnets syfte. Kursen skall ge kunskaper i elektriska beräkningar, dimensioneringar samt installation av enklare utrustningar i fritidsbåtar. Vidare skall eleven ha kunskap om ritningsläsning, arbeta efter installationsinstruktioner, materialval samt batterier och deras olika egenskaper. Elever skall ha kunskaper om mätningstekniker, systematisk felsökning samt innebörden av heta arbeten. Viktigt är att eleven lär sig arbeta efter de föreskrifter, arbetsmiljö och ergonomikrav utifrån ett kundanpassat och kostnadseffektivt förhållningssätt. Kursen inriktar sig mot likströmsanläggningar. Grundläggande kunskaper om miljö, material, arbetsmiljö samt de regler och förordningar som gäller vid arbete och hantering av elsystem i fritidsbåtar. Kunskap om behörighetskrav för elinstallationer. Grundkunskaper om nationella och internationella regelverk och publikationer när det gäller elinstallationer i maritima miljöer. Förståelse för kraven på heta arbeten Grundläggande kunskaper i beräkningar av elektriska enheter i framför allt likströmsmiljö. Grundläggande kunskaper i ritning och schemaläsning Grundläggande materialkunskap och kappslingsklasser för installationer i maritim miljö. Grundläggande kunskaper i dimensionering och fördelningsteknik i samband med elinstallationer i fritidsbåtar Selektivitetsförståelse. Förläggning och anslutningsteknik i elektriska installationer. Förståelse för batterisystem Mätning av förekommande elektriska enheter Kontroll inför drifttagning och funktionsprovning Sida 3 av 8

4 Båtel 2 De nationella kurser som finns inriktar sig på landbaserade installationer vilket skiljer sig i väsentlig grad mot de föreskrifter och installationsmetoder som gäller för elinstallationer i fritidsbåtar. Vidare är det material som används vid installationer i fritidsbåtar av annan karaktär och då framför allt beroende på att installationer utförs huvudsakligen i lågspänning och endast enklare delar av högspänningsinstallationer förekommer. Kursen Båtel 1 omfattar punkterna 1-11 under rubriken Ämnets syfte. Kursen skall ge fördjupade kunskaper i elektriska beräkningar, dimensioneringar samt installation av avancerade utrustningar i fritidsbåtar. Elever skall ha förtrogenhet om mätningstekniker, systematisk felsökning samt innebörden av heta arbeten. Viktigt är att eleven lär sig arbeta efter de föreskrifter, arbetsmiljö och ergonomikrav utifrån ett kundanpassat och kostnadseffektivt förhållningssätt. Kursen inriktar sig mot likströmsanläggningar och enklare växelströmsanläggningar Förtrogenhet om miljö, material, arbetsmiljö samt de regler och förordningar som gäller vid arbete och hantering av elsystem i fritidsbåtar. Fördjupade kunskaper om nationella och internationella regelverk och publikationer när det gäller elinstallationer i maritima miljöer. Färdighet i beräkningar av elektriska enheter i både likström och växelström installationer Fördjupade kunskaper i ritning och schemaläsning Fördjupad materialkunskap för installationer i maritim miljö. Färdighet i dimensionering och fördelningsteknik i samband med elinstallationer i fritidsbåtar Kontroll inför drifttagning och funktionsprovning av avancerade elektriska system. Sida 4 av 8

5 Marinelektronik 1 Kursen marinelektronik 1 bygger på nationella kursen Marina elektroniksystem under ämnet Elektroniksystem. Då den nationella kurs som finns är bred i sin omfattning behöver den fördjupas så att eleverna får en detaljerad kunskap om bakomliggande installationsprinciper och möjligheter som finns att använda de olika enheterna i sammanbyggda systemlösningar. Idag finns ingen nationell kurs med detta innehåll. Kursen Marinelektronik 1 omfattar punkterna 1-10 under rubriken Ämnets syfte. Kursen marinelektronik 1 ämnar att ge eleven kännedom om detaljer i uppbyggnad av systemlösningar för fritidsbåtar, förståelse för installationsmanualer samt ritningar. Kursen skall vidare ge eleven fördjupade kunskaper i mätningsteknik, driftsättning, funktionsprovning och felsökning. Grundläggande kunskaper om miljö, material, arbetsmiljö och de regelverk och styrdokument som gäller vid arbete och hantering av elektroniksystem i fritidsbåtar. Fördjupade kunskaper i installation, programmering och driftsättning av marina apparater och elektroniksystem. Fördjupade kunskaper i systematisk felsökning av system och komponenter förekommande i marina elektroniska system. Förståelse och tolkning av installationsbeskrivningar och servicemanualer Upprätta installationsritningar för systeminstallationer i fritidsbåtar. Sammankopplingstekniker för kommunikation mellan olika system/fabrikat. Grundläggande kunskaper om hur navigationssystem, styrsystem och motorteknikiska elektroniksystem kan samverka och hur dessa sammankopplas för utbyte och delande av information. Grundläggande kunskaper om uppbyggnad av PLC och PC baserade informationssystem i marina miljöer. Grundläggande kunskaper i diagnossystem för motorelektronik. Sida 5 av 8

6 Marinelektronik 2 Kursen marinelektronik 2 bygger på marinelektronik 2 och avser att ge eleven ytterligare fördjupningar om elektronikmiljön i fritidsbåtar. Idag finns ingen nationell kurs med detta innehåll. Kursen Marinelektronik 2 omfattar punkterna 1-11 under rubriken Ämnets syfte. Med särskild betoning på punkterna 8-11 Kursen marinelektronik 2 skall ge eleven färdigheter i att tolka ritningar och installationsmanualer och utifrån dessa göra systemlösningar samt dokumentera detta. Arbeten skall utföras på ett kundanpassat och kostnadseffektivt sätt. Förtrogenhet om miljö, material, arbetsmiljö och de regelverk och styrdokument som gäller vid arbete och hantering av elektroniksystem i fritidsbåtar. Färdighet i att genomföra förekommande arbeten genom hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt genom att planera, välja och använda rätt material, tekniker, verktyg och maskiner nödvändiga för att utföra arbetet på ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt sätt. Planera och genomföra sammankoppling mellan olika system/fabrikat. Kunskaper om uppbyggnad och programmeringar av PLC och PC baserade informationssystem i marina miljöer. Färdighet i att dokumentera sitt arbete med digitala tekniker för att kunna presentera idéer muntligt, skriftligt och digitalt samt utvärdera och analysera resultat. Färdighet i att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång för samt utveckla kvalitetsoch ekonomitänkande. Sida 6 av 8

7 Motorelektronik 1 Idag finns ingen nationell kurs med motsvarande innehåll. Kursen Motorelektronik 1 omfattar punkterna 1-10 under rubriken Ämnets syfte. Kurserna motorelektronik skall ge eleverna grundläggande kunskap i den såväl givarteknik som centrala elektroniksystem som idag förekommer i såväl äldre som nyare styrsystem på marina motorer. Elever skall också lära sig gränssnitten mellan motorernas elektroniksystem och övriga system förekommande i fritidsbåtar och vilka möjligheter detta ger till integrerade lösningar. Grundläggande kunskaper om miljö, material, arbetsmiljö och de regelverk och styrdokument som gäller vid arbete och hantering av elektroniksystem för motorer i fritidsbåtar. Grundläggande kunskaper i uppbyggnad av elektroniksystem i marina motorer. Kunskaper om funktioner på givare ingående i marina motorers styrsystem. Kunskaper i uppbyggnad av kontrollsystem för marina motorer och vilka krav på presentation och larm som förekommer. Användande av diagnossystem för service, underhåll samt felsökning. Grundläggande kunskaper i systematisk felsökning på motorelektroniska system. Förståelse och tolkning av installationsbeskrivningar och servicemanualer Sammankopplingstekniker för kommunikation mellan motorotekniska installationer samt navigationsutrustningar. Grundläggande kunskaper om uppbyggnad av PLC och PC baserade kontrollsystem för presentation av motordata. Sida 7 av 8

8 Motorelektronik 2 Idag finns ingen nationell kurs med motsvarande innehåll Kursen Motorelektronik 2 omfattar punkterna 1-11 under rubriken Ämnets syfte. Med särskild betoning på punkterna 8-11 Kurserna motorelektronik skall ge eleverna färdighet i den såväl givarteknik som centrala elektroniksystem som idag förekommer i såväl äldre som nyare styrsystem på marina motorer samt ge en grund för fortsatt lärande inför nästa generations styrsystem för motorer. Elever skall också lära sig gränssnitten mellan motorernas elektroniksystem och övriga system förekommande i fritidsbåtar och vilka möjligheter detta ger till integrerade lösningar. Fördjupade kunskaper i uppbyggnad av elektroniksystem i marina motorer. Fördjupade kunskaper i uppbyggnad av kontrollsystem för marina motorer och vilka krav på presentation och larm som förekommer. Förtroende med att använda diagnossystem för service, underhåll samt felsökning. Kunskaper i installation och systematisk felsökning på motorelektroniska system. Förtroende med sammankopplingstekniker för kommunikation mellan motorotekniska installationer samt navigationsutrustningar. Kunskap om uppbyggnad och programmering av PLC och PC baserade kontrollsystem för presentation av motordata. Färdighet i att dokumentera sitt arbete med digitala tekniker för att kunna presentera idéer muntligt, skriftligt och digitalt samt utvärdera och analysera resultat. Färdighet i att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång för samt utveckla kvalitetsoch ekonomitänkande Sida 8 av 8

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MASKINTJÄNST Ämnet maskintjänst omfattar de kunskaper som krävs för att hantera den maskinella utrustningen ombord på fartyg. Det behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Utbildningsplan dnr CF 52-134/2008 Sida 1(7) CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG CNC Technician Programme, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB Utbildningsnummer 201319060-1 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Karlsson Climate AB Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson

Läs mer