Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan"

Transkript

1 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1

2 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent Utbildningens omfattning: 200 YH poäng Ansvarig utbildningsanordnare Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Övriga utbildningsanordnare Utbildningen Utbildningens mål Utbildningens målsättning är att de studerande ska tillägna sig praktiska metoder för att kunna arbeta preventivt, hantera uppkomna situationer men också för rehabiliterande/återhämtande arbete med fokus på brukargrupperna inom stroke, demens och psykogeriatrik. Bemötande och brukarfokuserad, situationsanpassad metodik står i centrum. Det salutogena förhållnings- och arbetssätt et genomsyrar hela utbildningen. Efter genomgången utbildning skall den studerande ha ett helhetsperspektiv på, samt fördjupad kunskap och kännedom om det naturliga åldrandet, gerontologi, samt äldre personers hälsa och livsvillkor generellt. Efter genomgången utbildning skall den studerande ha fördjupad och breddad kunskap och kännedom om stroke, demens och psykogeriatrik och konsekvenserna av dessa tillstånd samt det senaste forskningsläget inom området. Efter genomgången utbildning skall den studerande ha tillägnat sig nya och beprövade metoders teori och praktik och praktiskt kunna applicera dessa i sitt arbete. Specifika arbetssätt och metoder som dem studerande efter genomgången utbildning skall vara väl förtrogen med är bland annat validation och reminiscens, RGRM, kultur i vården. Efter genomgången utbildning skall den studerande kunna problematisera kring, förhålla sig till och anpassa sitt arbete till den äldres individuella behov utifrån kunskapsbaserade metoder och arbetssätt. Den studerande skall ha tillägnat sig ett bekräftande och identitetsbefrämjande arbetssätt. Efter genomgången utbildning skall den studerande ha kunskap om och förståelse för sambanden mellan kultur och hälsa Sida 2 av 10

3 Efter genomgången utbildning skall den studerande kunna situationsanpassa och utveckla metoder utifrån sin ämneskunskap om och erfarenhet av olika diagnoser och tillstånd. Efter genomgången utbildning skall den studerande självständigt kunna utföra sitt arbete, lösa avancerade problem på ett innovativt sätt, planera och handlägga detta samt kunna handleda övrig personal i metodbaserade arbetssätt. Efter genomgången utbildning skall den studerande ha tillägnat sig ett övergripande, salutogent arbets- och förhållningssätt utifrån den äldres behov, förutsättningar och eventuella funktionsnedsättningar. Efter genomgången utbildning skall den studerande ha kunskap om och förmåga till god kommunikation, såväl verbal som ickeverbal, och samtalsteknik med såväl den äldre som anhöriga och andra berörda. Efter genomgången utbildning skall den studerande ha kännedom om och arbeta enligt de lagstiftningar och författningar som reglerar omsorg inom stroke, demens samt psykogeriatrik. Yrkesroller: Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna arbeta som kvalificerad äldreassistent inom hemtjänsten, särskilda boenden eller andra verksamheter inom äldreomsorgen som arbetar med målgruppen strokedrabbade, personer med demens eller för personer med psykisk sjukdom. Efter genomgången utbildning skall den studerande kunna arbeta/fungera som metodhandledare och medtodutvecklare. Kurser Utbildningen har 6 huvudmoment/delkurs(er). Stroke - teori, metod och förhållningssätt (45p) Kursen ska ge fördjupade kunskaper om stroke och konsekvenserna av stroke för individ och omgivning. I kursen läggs stor vikt vid att den studerande visar förmåga att utveckla, använda sig av och anpassa metoder och verktyg. Kursen ska ge fördjupad kunskap och kännedom om rehabiliterande, återhämtande, preventiva samt situations- och individanpassade metoder. Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap och färdigheter att praktiskt tillämpa metoder i såväl teori som praktik. De studerande ska även vara väl förtrogna med inom området gällande lagar och förordningar. Demenssjukdomar - teori, metod och förhållningssätt (45p) Kursen ska ge fördjupade kunskaper om demenssjukdomar, dess yttringar och konsekvenserna av demens för individ och omgivning. I kursen läggs stor vikt vid att den studerande visar förmåga att utveckla, använda sig av och anpassa metoder och verktyg. Kursen ska ge fördjupad kunskap och kännedom om rehabiliterande, återhämtande, preventiva samt situations- och individanpassade metoder. Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap och färdigheter att praktiskt tillämpa metoder i såväl teori som praktik. De studerande ska Sida 3 av 10

4 även vara väl förtrogna med inom området gällande lagar och förordningar. Psykogeriatrik - teori, metod och förhållningssätt (45p) Kursen ska ge fördjupade kunskaper om psykisk ohälsa bland äldre, dess yttringar och konsekvenserna av psykisk sjukdom för individ och omgivning. I kursen läggs stor vikt vid att den studerande visar förmåga att utveckla, använda sig av och anpassa metoder och verktyg. Kursen ska ge fördjupad kunskap och kännedom om rehabiliterande, återhämtande, preventiva samt situations- och individanpassade metoder. Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap och färdigheter att praktiskt tillämpa metoder i såväl teori som praktik. De studerande ska även vara väl förtrogen med inom området gällande lagar och förordningar. Metod- och arbetsprocess (20p) Kursen i handledning är processinriktad och skall ge den studerande utrymme till reflektion, fördjupning och kunskapsutveckling. Kursmomentet syftar till att höja den studerandes medvetenhet om det egna yrkesutövandet för att denna skall kunna handleda i praktiska metod- och arbetsprocesser med lyhördhet för andras (arbets) situation. Salutogen omsorg (20p) Kursen skall ge kunskap om och förståelse för vad det innebär att arbeta salutogent och hur omsorg och vård kan bidra till att stärka äldres känsla av sammanhang. Den skall också ge den studerande utrymme till att reflektera kring livskvalitet, sociala behov, bemötande, det naturliga åldrandet och salutogent synsätt som värdegrund. Kursen ska även ge deltagarna verktyg till viss handledning av personal kring metod för aktuella målgrupper. Sida 4 av 10

5 LIA (25p) I kursen Lärande i arbete LIA skall den studerande praktiskt tillämpa den nyförvärvade kunskapen kring metoder och metodutveckling samt teoretiska principer. Denna breddade och fördjupade kunskap skall integreras med tidigare utbildning och erfarenhet till en helhet som skall appliceras i arbetslivet. Den studerande skall, med handledning på arbetsplatsen, kunna reflektera och problematisera samt finna innovativa lösningar och användbara metoder för de förutsättningar och utgångslägen man har att röra sig med. Lärande i arbete (LIA) Lärande i arbetet (LIA) sker som egen avslutande kurs i utbildningen och följande faser bygger upp delkursen. - Identifieringsfas Innan planeringen av genomförandet görs en noggrann definition av de studerande och det förväntade arbetslivsanknutna lärandet som skall ske. - Kontaktfas Arbetet består av samtal kring inriktning, kommun/privat vårdgivare och hur de studerande kan komma i kontakt med de olika kommunerna/vårdgivarna. Folkuniversitetet garanterar dock att alla får en LIA- plats och vår utbildningsledare är LIA ansvarig för utbildingen. - Inför LIA-start Utbildningsledare/LIA-ansvarig tar kontakt med respektive handledare på arbetsplatsen och informerar om: vilken typ av arbetsuppgifter som är lämpliga för den studerande, vilka kunskaper den studerande har, vilket stöd den studerande kan få från utbildningssamordnaren och LIA-ansvarig, vilka krav som ställs på handledaren samt hur betygssättningen av LIA sker. Denna information lämnas ut till handledarna och studenterna även i skriftlig form. Den studerande och handledaren på arbetsplatsen skriver tillsammans en LIA-plan som ska godkännas av utbildningsledare/lia-ansvarig. - Genomförande Under LIA- perioderna ska de studerande skicka in veckorapporter till utbildningsledare/ LIA- ansvarig där de kort redogör för veckan som gått. De studerande har under hela LIA - perioden möjlighet att träffa, maila eller ringa LIA-ansvarig.I möjligaste mån görs ett besök hos arbetsplatsen för att se hur arbetet framskrider och för att tala med såväl student som handledare. I samband med detta ber vi även att få en utvärdering av utbildningens innehåll/studentens kunskaper i förhållande till vad som krävs på arbetsplatsen. De studerande ska även ha möjlighet att konsultera aktuella lärare om frågor uppstår som inte kan besvaras på företaget. - Presentation I LIA ingår ett skriftligt arbete som presenteras för gruppen i slutet av LIA-perioden. Arbetet skall visa att den studerande har förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till teorier och principer bakom kända och nyare metoder inom äldreomsorgen. - Efter LIA Efter LIA-perioden sker en utvärdering som sammanställs och redovisas för ledningsgruppen och eventuella åtgärder vidtas. Frågor om bla. förberedelser, måluppfyllelse och handledning ställs. Sammanställning och åtgärdsplan dokumenteras och protokollförs Sida 5 av 10

6 Utvecklingsarbetet för LIA sker kontinuerligt genom att inhämta förslag till förbättringar från kursutvärderingar, LIA-handledare från arbetslivet, samt övriga intressenter. Implementering av förbättringar som ej innebär förändringar av kursplan eller utbildningsplanen sker efter samförstånd mellan berörda parter. Förbättringar som kräver mer omfattande arbete som tillägg eller förändring av kursplan och/eller utbildningsplan tas upp i ledningsgruppen som sedan formellt fastställer lämpliga förändringar och/eller åtgärder. Särskilda förkunskaper De särskilda förkunskaperna utgörs av Omvårdnadsprogrammets karaktärsämneskurser eller motsvarande utbildning eller minst ett års sammanhållen arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande är fler än antalet utbildningsplatser kommer ett urval att göras. Urvalet grundar sig på följande kriterier: - tidigare utbildning - yrkeserfarenhet Urvalsverktyg utgörs av ovanstående urvalskategorier som omsätts i ett poängsystem. Utbildning: Gymnasieutbildning Slutbetyg från gymnasieskolans omvårdnadsprogram alternativt slutbetyg från gymnasieskolan som kompletterats med omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen. -30 poäng Slutbetyg från gymnasieskolans barn och fritidsprogram -15 poäng Eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning som är relevant för denna utbildning poäng Relevant yrkeserfarenhet: månader -10 poäng månader - 20 poäng 36-< månader - 30 poäng Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga antagningsbeslutet baserat på studenternas rangordning efter resultatsvar utifrån den sammanlagda poängen för kriterierna ovan. Vid lika meriter, kommer lottdragning att göras. Övriga blir reserver enligt rangordning. Ett förslag till antagning presenteras för ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar om antagning av studenter, om eventuellt överintag och reservplaceringar vid protokollfört sammanträde. De sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats senast till ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Eventuella studerande som erhållit reservplats erbjuds platser efterhand som Sida 6 av 10

7 ordinarie antagna tackar nej. Definitiv registrering av antagna studerande genomförs i samband med första lektionstillfället. De som inte närvarar vid detta tillfälle och inte meddelat förhinder avregistreras och deras plats erbjuds närmaste reserv. Underlag för urvals- och antagningsprocessen samt protokoll arkiveras enligt dokumenthanteringsrutinens krav enligt ISO 9001:2008. Dokumentation av antagningsprocessen Under hela urvalsprocessen dokumenteras och arkiveras följande: - Dokument som visar sökandes behörighet, arbetslivserfarenhet. - Sammanställningarna av samtliga sökandes poängbedömning - Ledningens beslut om intag Utbildningens huvudsakliga upplägg Den pedagogiska processen präglas av en helhetssyn där de lärarledda momenten utgör en del av den pedagogiska helheten. Pedagogiken utgår från den studerandes individuella förutsättningar och behov. Utbildningen är organiserad med en ansvarig utbildningsledare som ansvarar för utbildningens genomförande och är föredragande i ledningsgruppen. Utbildningsledaren ansvarar även för administration och rapportering samt samordnar kontakterna med arbetslivet och har ett ansvar för att studenterna får LIA platser. Undervisningen genomförs med lärare/ledare/handledare som rapporterar till utbildningsledare. Undervisningen är upplagd med lärarledd klassrumsundervisning, inslag av självstudier, individuella arbeten och arbeten i grupp, arbeten med rollspel, handledning, projektarbete, LIA, studiebesök samt gästföreläsningar från arbetslivet. För att utbildningen skall vara tillgänglig för personer i olika situationer och med olika förutsättningar kommer Folkuniversitetet att använda sig av alla tillgängliga verktyg, samt all samlade erfarenhet och kunskap av att anordna utbildningar. På Folkuniversitetet finns möjlighet till anpassning av studier utifrån den studerandes särskilda förutsättningar och behov, t ex språkligt stöd, stöd vid olika former av inlärningsproblematik exempelvis dyslexi, men också anpassning utifrån livssituation och studieerfarenhet. Möjligheten att använda digital kommunikation kommer att erbjudas såväl studerande som lärare, likaväl som det fysiska mötet och utökat stöd i direkt anslutning till undervisningen erbjuds. Inledningsvis förs samtal med den studerande för att lägga upp en individuell studieplan. Många av de personer som vi förväntar oss söker utbildning är studieovana och vi vill redan inledningsvis använda oss av metoder för att underlätta inlärning och kompetensutveckling. Under hela utbildningen för den studerande loggbok för att fånga reflektioner och frågeställningar som uppkommer. Loggboken är en viktig del av den individuella lärprocessen och för att utveckla ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Loggboken är också ett centralt verktyg i gruppens möten. Undervisningstillfällen kompletteras med samtals- och reflektionsgrupper. Interaktivitet mellan de studerande och mellan studerande pedagog och utbildningsledare är grundläggande i hela utbildningsprocessen. Målsättningen med undervisningen är att den studerande ska bli väl förtrogen med de förekommande praktiska metoder för att kunna arbeta såväl förebyggande, utvecklande som rehabiliterande med de äldre målgrupperna. De studerande ska också vara väl förtrogna med att kunna arbeta med olika situationer där bemötande och brukarfokuserad, situationsanpassad metodik står i centrum. För att detta skall ske krävs fördjupade kunskaper kring demens, stroke och psykogeriatrik och utifrån detta en anpassad pedagogik för konkret praktiskt tillämpning av metod samt utövande av såväl teori som praktik. Sida 7 av 10

8 Kunskapskontroller kan ske genom skriftlig tentamen, hemtentamen, färdighetstränande moment, seminarier och projektarbete samt muntliga presentationer. För kursen Lärande I Arbete gäller: 1. Handledaren på LIA-företaget gör en bedömning av den studerandes insats utefter engagemang, intresse för att ta sig an nya uppgifter samt förmågan att lösa uppgifter. 2. Redovisning och presentation av LIA-rapporter som de studerande arbetar med. Rapporterna är kopplade till de kunskapsmål som framgår av kursplanerna för LIA. Vårt systematiska arbete med betyg och betygskrav har målsättningen att samtliga studenter vid utbildningarna skall få sina kunskaper och prestationer bedömda på korrekt och rättvist sätt. För att nå målet säkerställer vi att den personal som bedömer de studerandes resultat och prestationer ska ha relevant kompetens. Vi genomför därför vid behov fortbildning av pedagoger i examination och betygssättning. Till alla kurser i utbildningen ska det finnas en kursplan där betygskriterierna för betygen Icke Godkänd, Godkänt och Väl Godkänt klart och tydligt beskrivs. Kursplanerna utarbetas tillsammans med arbetslivet, den kursansvariga läraren samt utbildningsledaren och fastställs av ledningsgruppen. Betygskriterier anger vilken kunskapsnivå som den studerande ska uppnå för betygen Godkänt och Väl godkänt. Målen i kursplanen talar om vilka kunskapskraven i ämnet är. Dessa mål anger minimikraven för det kunnande som den studerande ska ha tillägnat sig i ett ämne eller en kurs för att få betyg. Vilket betyg det blir avgörs sedan av kvaliteterna i den studerandes måluppfyllelse. De olika kunskapskontrollformerna sätts i relation till uppnådda resultat och en utvärdering om måluppfyllelse görs av kursansvarig lärare tillsammans med utbildningsledare. Resultaten redovisas för ledningsgruppen och åtgärdsförslag presenteras.. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kurserna kommer att till största delen ges som klassrumsbunden och lärarhandledd undervisning med ca timmar/vecka. Självstudier och grupparbeten utöver den lärarledda undervisningen beräknas till ca 20 timmar/vecka. Vid självstudier och grupparbete ska läraren vara tillgänglig via telefon, lärplattform eller och kunna svara på de studerandes frågor inom 24 timmar. Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Under LIA-perioderna kommer vi att rekommendera handledarna på arbetsplatsen att avsätta 1 timme/vecka till direkt handledning, däremellan kommer löpande handledning vid skarpa lägen. De studerande har även möjlighet att träffa, maila eller ringa utbildningsledaren/lia-ansvarig. LIA-ansvarig gör alltid ett besök hos företaget. De studerande ska även ha möjlighet att konsultera aktuella lärare om frågor uppstår som inte kan besvaras på arbetsplatsen. Examen och examenskrav Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen då utbildningen omfattas av minst 200 yrkeshögskolepoäng. Yrkeshögskoleexamen är Kvalificerad äldreassistent. För att erhålla examen krävs fullständigt genomförd utbildning och att studenten uppnått lägst godkänt resultat på samtliga kursmoment inkluderat LiA-perioden. Sida 8 av 10

9 Examenskrav (fylls i av myndigheten) Examensbenämning (fylls i av myndigheten) Kvalitetssäkring av utbildningen Utbildningens övergripande mål och innehåll ska vara högaktuellt och väl förankrat hos arbetslivet. Ledningsgruppen ska bidra med aktuella kunskaper om branschen och yrkesrollens utveckling för en kontinuerlig uppdatering av kursplaner. Metod: Stående punkt på dagordningen för ledningsgruppens sammanträde där arbetslivet har utrymme att diskutera förändringar i arbetslivet och om behov finns besluta om förändringar i kursplaner och ev. initiera förändringar i kursplaner. Dokumentation och uppföljning: Sammanträde protokollförs. Utvärdering med LIA-handledare om de studerandes kunskaper relaterad till yrkesrollen Metod: Intervjuer och skriftliga utvärderingar som sammanställs. Dokumentation och uppföljning: Utvärderingar sammanställs, presenteras och diskuteras för klassen, studeranderåd och ledningsgrupp. Eventuell åtgärdsplan presenteras för ledningsgrupp. Resultatuppföljning av examinerade studenter. Metod: Resultatuppföljning genom tfn-intervjuer alternativt skriftligt frågeformulär 6 månader samt 1 år efter examination. Dokumentation och uppföljning: Resultatet presenteras och analyseras av ledningsgrupp, ev. förändring av innehåll i utbildningsplanen föreslås. Sammanträdet protokollförs. Analys av branschens behov genom användning av material i form av rapporter, artiklar, utredningar, regionala utvecklingsplaner etc. Metod: Vara uppdaterad, påläst och informerad om branschens behov. Dokumentation och uppföljning: Informeras och diskuteras i ledningsgruppen. Sammanträdet protokollförs. Kurserna i utbildningen ska följa de kunskapsmål som finns i de av ledningsgruppen fastställda kursplaner. För att utbildningens övergripande mål ska uppfyllas är det av stor vikt att kurserna följer de kunskapsmål som är fastställda av ledningsgruppen. Metod: Utvärderingar efter varje genomförd kurs. Dokumentation och uppföljning: Utvärderingar sammanställs, presenteras och diskuteras för klassen, studeranderåd och ledningsgrupp. Eventuell åtgärdsplan presenteras för ledningsgrupp. Utbildningens utformning och upplägg ska bygga på en pedagogik som främjar och stödjer kritiskt tänkande och innovativ problemlösning. Utbildningen ska genomsyras och präglas av entreprenörskap och kreativitet med Sida 9 av 10

10 utgångspunkt från de aktuella yrkesområdena. Metod: Pedagogiken som används i utbildningarna skall bygga på problembaserat Utb nr (ifylles av myndigheten) lärande. Relevanta praktikfall och litteratur skall kombineras på ett sådant sätt att de främjar de studerandes kreativitet och problemlösning. Dokumentation och uppföljning: Genom skriftliga utvärderingar, studeranderåd och utvecklingssamtal med de studerande. Återrapportering sker till ledningsgruppen Utbildningen skall beakta och främja hållbar utveckling ur ekonomiska, sociala samt miljömässiga aspekter. I samtliga delkurser skall det finnas ett innehåll som berör hållbar utveckling ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Metod: Litteratur, gästföreläsningar eller inslag i praktikfall Dokumentation och uppföljning: Genom skriftliga utvärderingar. Återrapportering sker till ledningsgruppen Utbildningen skall ha en stark och relevant arbetslivsanknytning. Det arbetslivsanknutna lärandet skall alltid organiseras och utföras på ett effektivt sätt. Lärandet i arbete skall alltid vara en väsentlig del av vår utbildning. Metod: Lärandet i arbete skall bygga på en tydlig kursplan med formulerade kunskapsmål och skall organiseras på ett sådant sätt att de studerandes inlärning kan följas och examineras. Dokumentation och uppföljning: Intervjuer vid LIA-besök med studerande och LIA-handledare. Utvärderingar efter LIA-perioderna. Intervjuer och utvärderingar sammanställs och presenteras för ledningsgrupp. Eventuell åtgärdsplan fastställs. Sammanträdet protokollförs. All personal som arbetar med vår utbildning skall ha den kompetens som krävs. All undervisande personal skall ha yrkeskunskap och pedagogisk skicklighet. All övrig personal skall ha erfarenhet av utbildningsverksamhet. Metod: Vi ska alltid säkra den undervisande personalen yrkeskunskap samt pedagogisk skicklighet. Detta görs genom att begära in relevanta handlingar, ta referenser och vid behov genomföra testföreläsningar och provanställning. Dokumentation och uppföljning: Kursutvärderingar med frågor om lärarens pedagogiska kunskaper och yrkeskunnande. Utvärderingar sammanställs, presenteras och diskuteras för klassen, studeranderåd och ledningsgrupp. Eventuell åtgärdsplan presenteras för ledningsgrupp. Sammanträdet protokollförs Samtliga studerande vid utbildningarna ska få sina kunskaper och prestationer bedömda på ett korrekt och rättvist sätt. Personal som bedömer de studerandes resultat och prestationer ska ha relevant kompetens. Kontinuerlig utbildning av pedagoger i examination och betygssättning. I vissa fall kan flera examinatorer användas. Detta dokumenteras genom skriftliga utvärderingar, studeranderåd och utvecklingssamtal med de studerande. Återrapportering sker till ledningsgruppen. Sammanträdet protokollförs. Sida 10 av 10

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Datum. Godkänd utbildning ger examen som skorstensfejare.

Datum. Godkänd utbildning ger examen som skorstensfejare. samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter Utbildningsplan, Dnr: 2012-1311 Cecilia Looström, avdelningschef UB Gäller från och med 2016-01-01 Grundutbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska. Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska. Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska Yrkeshögskoleutbildning 2011 Undersköterska med specialistkompetens inom äldrepedagogik Utbildningsstart: 17 jan 2011 Sista ansökningsdag: 19 nov

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG210 Affärssystem med tillämpning, 15 högskolepoäng Applied Enterprise Systems, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter MSB:s utbildningsplan 2014-4885-1 Jan Wisén, biträdande chef UB Gäller från och med 2017-01-01 Vidareutbildning

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG220 Logistiska informationssystem, 15 högskolepoäng Logistics and Information Systems, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 07 LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Food and Meals in a Sustainable Society, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer