Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö Omfattning, poäng: 300 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Omgång: 1

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Adress: Postnr/ort Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö Malmö stad Malmö Besöksadress Organisation: Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö Adress: Storgatan 20 Postnr/ort Malmö Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Sida 1 (12)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen Tandsköterska Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Tandsköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om... - munhälsovårdande insatser för olika ålderskategorier beträffande munvård, oral hälsa och allmän hälsa. - kunskaper i kommunikation och dess betydelse för att inge lugn och visa på professionalitet i behandlingssituationen - hur material ska hanteras ur ett miljösäkert perspektiv. - tandvårdens administration, IT-användning och ekonomi - hygien- och smittskyddsarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ur ett miljösäkert perspektiv - förebyggande och behandlande tandvård för olika patientgrupper - lagar och förordningar kopplat till yrket Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att... - assistera tandläkare vid olika behandlingar samt utföra delegerade arbetsuppgifter - utföra hygien- och smittskyddsarbete på ett säkert sätt - med god kommunikation och med ett individanpassat bemötande sätta patienter i centrum - självständigt och professionellt informera och utföra munhälsovårdande åtgärder - utföra dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter - hur material måste hanteras ur ett miljösäkert perspektiv. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att... - kunna kommunicera och bemöta olika patienter efter olika individuella behov - arbeta i team och samarbeta med övriga yrkeskategorier inom tandvården. - ta aktiv del i såväl kvalitets- som miljöarbete och ta ansvar för eget fortsatt lärande - självständigt arbeta med munhälsovårdande insatser, förebyggande och behandla - ha förmåga att utvärdera hygienarbetet på tandkliniken - ta ansvar för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete - kunna assistera tandläkare vid olika behandlingar samt utföra arbetsuppgifter på delegation Sida 2 (12)

4 Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Administration och organisation 35 Anatomi anestesi och farmakologi 20 Lärande i arbete 1 10 Lärande i arbete 2 25 Lärande i arbete 3 45 Material och Miljö 20 Odontologi 1 35 Odontologi 2 20 Oral Hälsa 1 35 Oral hälsa 2 20 Vårdhygien och smittskydd 35 Summa: 300 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 11 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Administration och organisation Yh-poäng: 35 Beskrivning: Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av administrativt arbete vid tandvårdsklinik. Kursen ska ge kunskaper om organisation, bestämmelser och centrala begrepp som är väsentliga inom tandvården. Kursen ska även ge kunskaper om IT-användning, ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom ska kursen utveckla förmåga att kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt. Kursens namn: Anatomi anestesi och farmakologi Yh-poäng: 20 Beskrivning: MålKursen ska ge kunskaper om anatomi, anestesi och farmakologi med inriktning mot oral hälsa och tandvård. Kursen ska även ge kunskaper om åtgärder vid akuta situationer i samband med tandvårdsbehandling Sida 3 (12)

5 Kursens namn: Lärande i arbete 1 Kurstyp: LIA Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen genomförs på tandvårdsklinik,heltid under två veckor och ska ge studenten en uppfattning om tandsköterskan yrkesroll och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet. Under kursen ska studenten lära känna arbetsmiljön, få erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Kursens namn: Lärande i arbete 2 Kurstyp: LIA Yh-poäng: 25 Beskrivning: Kursen är förlagd till tandvårdsklinik,heltid i fem veckor och ska ge praktiska kunskaper i assistans med handledning. Studenten ska få erfarenhet av basala hygienrutiner och få praktiska kunskaper om rengöring,sterilisering och desinfektion. Studenten ska ge munhygieniska instruktioner och medverka vid kliniska registreringar samt utföra profylaktiska behandlingar. Kursens namn: Lärande i arbete 3 Kurstyp: LIA Yh-poäng: 45 Beskrivning: Kursen är förlagd till tandvårdsklinik,heltid under nio veckor och ska ge praktiska kunskaper i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupade kunskaper i att utföra förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården Kursens namn: Material och Miljö Yh-poäng: 20 Beskrivning: Kursen ska ge kunskaper om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tandvården. Kursen ska ge kunskaper om dentala material, instrument och skötsel av utrustning. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hantering och risker vid användning av härdplaster och andra dentala material. Kursens namn: Odontologi 1 Yh-poäng: 35 Beskrivning: Kursen ska ge kunskaper om kariologi, endodonti, ortodonti, pedodonti och oral radiologi. Kursen ska utveckla förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området. Kursen ska även ge kunskaper om och erfarenhet av olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Kursens namn: Odontologi 2 Sida 4 (12)

6 Yh-poäng: 20 Beskrivning: Kursen ska ge kunskaper om parodontologi, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi. Kursen ska utveckla förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området Kursens namn: Oral Hälsa 1 Yh-poäng: 35 Beskrivning: Kursen ska ge kunskaper om oral hälsa och om samband mellan hälsa och orala sjukdomar. Kursen ska även ge kunskaper om och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa. Kursens namn: Oral hälsa 2 Yh-poäng: 20 Beskrivning: Kursen ska ge fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att informera om munhälsa och tandvård. Kursen ska även ge grundläggande kunskaper om psykologi med inriktning mot odontologi. Dessutom ska kursen ge kunskaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård. Kursens namn: Vårdhygien och smittskydd Yh-poäng: 35 Beskrivning: Kursen ska ge kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och smittskydd. Kursen ska även ge erfarenhet av hygien- och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande En studerande ska för en del av utbildningen kunna få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande åberopar är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. En studerande ska även kunna få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. Max 20% får dock tas in på reell kompetens. Uppgifterna om tidigare studier skall lämnas på heder och samvete och om möjligt styrkas av någon som känner till förhållandena. Den metod som används är en analys av de dokument den sökande åberopar. Detta kan kompletteras med samtal med den sökande, tester eller med annat som bidrar till att klargöra personens kompetens. En samlad bedömning görs sedan av personens bakgrund. Praktisk erfarenhet och kunskap, som inte kan styrkas genom dokumentation, tas med i bedömningen så långt det är möjligt. Grundregeln är att det är huvudläraren för respektive kurs som avgör till vilken grad den studerandes tidigare studier och erfarenheter kan tillgodoräknas. Härvid ligger kursmålen i utbildningsplanen som grund för denna bedömning. Vid behov används även en studie- och yrkesvägledare för att klargöra innehållet och därmed kvalitén i processen och bedömningen. Sida 5 (12)

7 Dokumentation av tillgodoräknande: All prövning av reell kompetens skall dokumenteras. Av dokumentationen skall det framgå * vad prövningen gäller * personens åberopade kompetens * vilket beslut prövningen resulterade i och dess giltighet För att uppfylla kraven på rättssäkerhet bör dokumentationen redovisa både beslutet och grunden för beslutet. I examensbeviset skall tillgodoräknandet dokumenteras med en tydlig koppling till den reella kompetens som utgör grunden för tillgodoräknandet. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Vid behov och efter analys kompletteras undervisande personal med yrkes/ämneslärare för särskild undervisning med yrkessvenska till de studerande som behöver. Malmö Stad har god erfarenhet av pedagogiska insatser i svenskundervisning anpassad i olika skollformer för olika yrkeskategorier. Muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter är en viktig aspekt av yrkeskompetensen i tandsköterskeyrket. Färdigheterna krävs för ett gott bemötande av patienter, anhöriga och personal, samt för dokumentation och rapportering. Bristande språkförståelse och bristande färdigheter i skriftlig kommunikation är idag ett växande problem, både nationellt i Sverige och internationellt. Detta har man inte minst noterat inom högskolevärlden, där olika utbildningar har börjat inrätta kurser i de sk. generiska (allmänna) färdigheterna. Svårigheterna att uttrycka sig strukturerat i skrift och tal kan ha sin grund i annat modersmål än svenska och/eller att man kommer från studieovana miljöer. Tillträde till utbildning Behörighet till yrkeshögskolan Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan anges i 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Alla behörighetspunkter i 1 är likvärdiga och samtliga kan var och en för sig ge tillträde till yrkeshögskolan. Redogör för hur ni fastställer reell kompetens i de fall där det saknas skriftlig dokumentation En studerande ska även kunna få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. Max 20% får dock tas in på reell kompetens. Uppgifterna om tidigare studier skall lämnas på heder och samvete och om möjligt styrkas av någon som känner till förhållandena. Den metod som används är en analys av de dokument den sökande åberopar. Detta kan kompletteras med samtal med den sökande, tester eller med annat som bidrar till att klargöra personens kompetens. En samlad bedömning görs sedan av personens bakgrund. Praktisk erfarenhet och kunskap, som inte kan styrkas genom dokumentation, tas med i bedömningen så långt det. Sida 6 (12)

8 Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper förvärvad i arbetslivet. SV/SVa A och SV/SVa B, Eng A, Ma A, eller motsvarande eller Svenska/Svenska som andraspråk A motsvaras av Svenska/Svenska som andraspråk 1 Svenska/Svenska som andraspråk B motsvaras av Svenska/Svenska som andraspråk 2 Engelska A motsvaras av Engelska 5 Matematik A motsvaras av Matematik 1 a, 1 b eller 1 c Särskilda förkunskaper - motivering Tandsköterskan arbetar i yrkesrollen med mycket kommunikation. Utifrån det har ledningsgruppen tagit ställning till att lägst betyget G i SV/SVa A och Sv/SVa B är nödvändigt för att dels kunna tillgodogöra sig utbildningen men dels också för att vara välförberedd för den framtida yrkesrollen. Samma resonemang har ledningsgruppen haft avseende krav på lägst betyget G i Eng A och Ma A. Urvalsgrunder och urvalsprocess Urvalsgrunder Betyg Alla betyg ska vidimeras med intyg om äkthet. Betygen värderas genom att ett värde räknas ut med gymnasie- eller komvuxbetyget som grund. Betygets meritvärde räknas ut enligt VHS regelverk, se Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Urvalsgrunder Urval och antagning Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalsprocessen kommer att gå till på följande sätt: Grupp 1.sökande med slutbetyg från gymnasieutbildning eller vuxenutbildning Grupp 2.sökande med utländsk eller annan svensk utbildning som ger behörighet Grupp 3.sökande som är bosatt i Norden och där är behörig Grupp 4. sökande som genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet kan tillgodogöra sig utbildningen. Samtliga ansökningar granskas av studievägledare och alla handlingar behandlas manuellt och rangordnades efter betygsnivå. Alla betyg ska vara vidimerade med intyg om äkthet. Samtliga ansökningar ges ett betygsmedelvärde, så att alla ansökningar går att jämföras inför rangordning av ansökningarna. I takt med att ansökningar kompletteras sorteras ansökningarna i rangordning. Steg 1. Kontroll av de sökandes betyg om de uppfyller grundläggande behörighet. Sida 7 (12)

9 Steg 2. Kontroll av särskild behörighet Steg 3. Uträkning av betygsgenomsnitt för de behöriga sökande och därefter rangordning av de sökande. Steg 4. Antalet antagna ur varje grupp fastställs procentuellt av antalet sökande till varje grupp. Antalet antagna ur grupp 4 kan utgöra högst 20 % av antalet utbildningsplatser. Steg 5. Rangordning av sökande. Steg 6. Antagning. Ledningsgruppen beslutar om vilka studerande som erbjuds utbildningsplats. Steg 7. Rangordnad reservlista fastställs av ledningsgruppen vid antagningsmötet. Alla sökande får skriftligt besked. Besked från sökande om de accepterat sin erbjudna plats skickas skriftligt till utbildningen. Alla ansökningshandlingar och beräkningar dokumenteras så att sökande, som så begär kan få upplysning om, hur och på vilka grunder urvalet till utbildningen gått till. Sökande som åberopar reell kompetens är i egen urvalsgrupp som utgör högst 20 % av antalet utbildningsplatser. Gruppen bedöms utifrån yrkeserfarenhet. För att säkerställa kraven på särskild behörighet görs test i svenska engelska och matematik i denna urvalsgrupp. Yrkeserfarenhet som åberopas ska säkerställas med vidimerade arbetsintyg. Ledningsgruppen beslutar om den åberopade yrkeserfarenheten har relevans för antagning. Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om antagning av studerande. Beslutet ska protokollföras. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Organisationsnummer: Organisationsnamn: Malmö Högskola /Odontologiska Fakulteten Förnamn: Lars-Ingmar Efternamn: Olsson Telefon: E-postadress: Roll i utbildningen: Kanslichef Odontologiska Fakulteten /Mah ansvarig för det avtal vi har avseende delar från fakulteten som ingår i vår utbildning Dotterbolag: Nej Upphandlad Ja Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Skolans mål är att skapa en individuellt upplagd lärandesituation där undervisningen är målrelaterad. Den studerandes intresse för sina studier stimuleras, det personliga ansvaret för studierna uppmuntras och utvecklas och lusten för ett livslångt lärande stöds. För att stimulera den personliga utvecklingen används värderingsövningar och rollspel. Arbetsmetoderna varieras efter gruppens behov och ämnets karaktär och kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, PBL-arbeten, praktiska övningar, kliniska övningar och rollspel. Den studerande ska genom de olika arbetsformerna stimuleras till att: Att på egen hand eller i grupp söka och bearbeta ny kunskap. Utveckla sin förmåga att arbeta ensam eller i grupp och därigenom lära sig att samarbeta och att lösa problem, vilket syftar till att stärka den studerandes självförtroende och ansvarstagande i arbetslivet. Ett varierat utbud av projektarbeten, föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, Sida 8 (12)

10 workshops, casestudies, en digtitalplattform används. Delar av undervisningen genomförs med personal från Odontologiska fakulteten i de moment som är förlagda på Malmö Högskola. Under de praktiska och kliniska övningarna förbereds de studerande praktiskt inför LIA-perioderna. På skolan finns olika tekniska material som använts för att belysa olika arbetsformer som sker arbetslivet. För att ytterligare belysa hur arbetslivet fungerar görs många studiebesök och externa föreläsare kommer till utbildningen. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd I samband med studiestarten ges undervisning i studieteknik för alla studerande. För studerande med läs- och skrivsvårigheter finns det möjligheter att få studielitteratur inläst på CD. Biblioteket, som är bemannat med bibliotekarier alla dagar i veckan, står till förfogande med hjälp och tips för de studerande. Hänsyn tas för studerande med t.ex. dyslexi vid skriftliga prov som t.ex. förlängd skrivningstid, användning av dator och möjlighet att sitta i ett avskilt rum. Vid placering i klassrummet tas eventuella hörsel- eller synnedsättningar i beaktande. På skolan finns specialpedagogisk personal med kunskap om läs- och skrivsvårigheter och tips på pedagogiska hjälpmedel. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Ledningsgruppen är aktiva i utbildningens genomförande dels med personligt engagemang i tex föreläsningar men också aktiv i att tillföra olika externa föredragshållare och aktivt arbeta för att utbildningen får intressanta studiebesök. De studerande ges möjlighet att gå på öppna föreläsningar på Malmö högskola/od, föreläsningar i den miljö där övriga yrkesgrupper inom tandvård utbildas. Delmoment oral radiologi och anestesi förläggs till Malmö Högskola/OD och också fördragshållare kommer till utbildningen från odontologiska fakulteten. Handledarna informeras före LIA om innehållet i LIA kurser och genomgång sker av det bedömningsformulär man använder under LIAn. De studerande ges tillfälle att närvara vid dessa informationsträffar. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna De studerande möts på LIA platsen av handledare, som handleder. Handledarna har före LIAn fått information och utbildning av skolan inför LIA perioden om kursmål som de studerande förväntas uppnå under LIAn. De studerande ges möjlighet att på Odontologiska fakulteten utföra övningar på varandra. Personal från fakulteten tillsammans med undervisande personal från skolan undervisar de studerande i de kliniska övningarna som är en förberedelse inför LIA kursen. Underlag för betygssättning av LIA utgörs av handledarens bedömning samt uppföljningssamtal med lärare. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser Arbetslivet är delaktiga i ledningsgruppen och tar stor aktiv del i att få fram LIA platser. Utbildningen håller under LIAn kontakt med handledaren och den studerande under LIAn via epost och telefonledes. Samtliga LIA plaser är kvalitetssäkrade genom ledningsgruppens försorg. Varje LIA plats handledare erbjus utbildning och information om kursmål i LIA kursen. Sida 9 (12)

11 Metoder för kunskapskontroll Kunskapskontroll sker genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de studerandes kunskaper. Detta sker genom olika former av skriftliga och muntliga prov såväl enskilt som i grupp, PBL-arbeten samt praktiska och kliniska examinationer. Underlag för lärarnas betygssättning av LIA-kurser utgörs av handledarens bedömning av hur den studerande utfört sina uppgifter. Till sin hjälp har handledaren och den studerande en skriftlig bedömningsblankett med aktuella LIA-mål. Lärare besöker också LIA-platsen för ett bedömningssamtal tillsammans med handledare och studerande. Handledarna förbereds av lärarna inför varje LIA-period. Omprövning sker efter överenskommelse med ansvarig lärare så att den studerande inte ska gå miste om pågående undervisning. Omprövning kan vara av såväl skriftlig, muntlig som praktisk karaktär. Betygskriterier och betygskrav Tandsköterskeutbildningen i Malmö använder tidigare nationella kursplaner och betygskriterier. De studerande är delaktiga vid presentation av aktuella kursmål och betygskriterier. De studerande är också delaktiga vid val av examinationsform. Bedömningen av den studerandes kunskaper och färdigheter följer kursplan och betygskriterier Betygsskalor som används i utbildningen Icke godkänd, Godkänd och Väl godkänd Entreprenörskap i utbildningen I vår utbildning arbetar vi med att öka förmågan och att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta till vara på möjligheter inom verksamhetsområdet. De studerande kommer att arbeta med att hitta nya infallsvinklar och se hur dessa utvecklas. Syftet är att utveckla socialt entreprenörskap och att de studerande ges tillfälle att arbeta med att skapa nätverk genom att hitta nya infalls vinklar hos föreningar,stiftelser, organisationer och verksamheter. Under utbildningstiden uppmuntras de studerande till att att använda sina nya kunskaper i olika sammanhang. Syftet är att utveckla socialt entreprenörskap och att de studerande ges tillfälle att arbeta med att skapa nätverk genom att hitta nya infalls vinklar hos föreningar,stiftelser, organisationer och verksamheter. Mycket av det som utmärker en bra entreprenör förmågan att lösa problem Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 20 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar 40 tim/vecka per studerande Sida 10 (12)

12 Kvalitetsarbete Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Översyn Ledningsgruppen för tandsköterskeutbildningen är ansvarig för att kvalitetssäkra utbildningen. Malmö stad har ett helhetsgrepp kring kvalitetsarbetet inom pedagogisk verksamhet. En kvalitetsgrupp med representanter för stadskontoret, stadsdelarna och utbildningsförvaltningen ansvarar för framtagande av kvalitetsplan för alla skolformer och gemensam mall för kvalitetsredovisning. I vår utbildning gör vi kursutvärdering vid varje terminsslut, efter varje LIA och slututvärdering inför utbildningens slut. En sista utvärdering genomförs 6 månader efter examen, för att vi ska veta hur många som har arbete efter utbildningen. Kursutvärdering efter LIA gör både studerande och LIA handledare. Resultatet redovisas inte bara för ledningsgruppen utan också för handledarna. Uppföljning är en ständigt pågående process. Uppföljningen ger inte bara svar på vad som uppnåtts, utan ger oss också möjlighet att utifrån en ny och utvecklad förståelse betrakta vad vi gjort och hur vi gjorde det. Den utvecklade förståelsen kan också innebära att vi gör en omtolkning av målen. Med denna insikt kan vi planera fortsatt utbildning och bl. a kontinuerligt infoga nya, identifierade utbildningsbehov. Uppföljningen ger möjligheter till och är en förutsättning för flexibel anpassning av utbildningen i efterhand, i syfte att säkerställa att utbildningen uppnår vad den är avsedd att uppnå. Ledningsgruppen är ansvarig för att utvärdera och kvalitetssäkra utbildningen. Kvalitetsarbetet dokumenteras som offentlig handling, samt publiceras regelmässigt till studenter, personal och ledningsgrupp. Resultatet presenteras för lednings- och studerandegrupp. Utbildningens styrkor och svagheter diskuteras så att förslag på åtgärder kan framföras. Under pågående kurs hålls också enskilda samtal mellan lärare och de studerande i strävan att ta tillvara de studerandes syn. I ledningsgruppen diskuteras också olika tentamina och dess innehåll för att nivån och urval av frågor stämmer överens med de krav på kunskaper som finns i arbetslivet. Återkoppling av de resultat som framkommer redovisas för ledningsgruppen och studerande, brister åtgärdas och förbättringsarbetet fortskrider. Utbildningsledaren administerar kvalitetsarbets olika delar och ser till att ledningsgruppen får del av resultaten Sida 11 (12)

13 Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningens organisation och ledning består av: Utbildningsanordnare (Huvudman) Utbildningsledare Ledningsgrupp Behöriga lärare och pedagoger och föreläsare Handledare på de olika LIA -platserna för studenterna under LIA Studerande Utbildningsförvaltningen i Malmö Stad är huvudman för utbildningen och ytterst ansvarig för densamma. Rönnens gymnasium är organisatoriskt inom Utbildningsförvaltningen i Malmö Stad. På Rönnens gymnasium finns en rektor. Till utbildningen finns en utbildningsledare underställd rektor. För vår utbildning finns det en ansvarig ledningsgrupp som är betydelsefull för utbildningens organisation och ledning. Den består av en majoritet arbetslivsföreträdare nämligen från Folktandvården/Skåne, Privattandläkarna/Skåne, Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola ledamöter är också arbetstagarrepresentanter,skolans rektor undervisande lärare,studerande och utbildningledare. Vi ser det som en styrka att även högskolan är repesenterad i vår ledningsgrupp, eftersom vi har delar av utbildningen förlagd där. Ledningsgruppen ser till att utbildningen når uppsatta mål och bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen ska också fatta beslut om antagning av studerande, utfärdande av examina, tillgodoräknande, ändringar i utbildningsplanen och fastställande av kursplaner och driva och ansvara för kvalitetsarbetet. LIA utgör en stor del av utbildningen, handledare till de studerande finns på alla LIA platser. Undervisande lärare är anställda pedagoger med yrkeserfarenhet. Dessutom anlitas experter /konsulter i de kursmoment som så kräver. Samtliga medverkande i utbildningen till tandsköterska har väl dokumenterade yrkeserfarenheter som krävs för de ansvar/moment de är delaktiga i. Hela den undervisande personalen har yrkes-teknisk teoretisk kompetens och erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. De har genomgått relevant utbildning inom det område de skall undervisa alternativt har dokumenterad kvalificerad yrkeserfarenhet samt god pedagogisk förmåga. Studerandeinflytande I en yrkesutbildning ges de studerande möjlighet till insyn i utbildningen samt ges tillfälle att påverka utbildningens planering och genomförande. De studerande kan ständigt påverka utbildningen genom kontinuerliga utvärderingar muntligt och skriftligt. De studerande har minst en (1) representant i ledningsgruppen. Denna representant är också närvarande vid handledarträffar samt vid kontinuerliga planeringsmöten där utbildningsledare, rektor och lärare deltar. I klassrumssituationen är de studerande delaktiga i diskussioner gällande kursernas innehåll, upplägg och examinationsform Sida 12 (12)

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll;

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan YH1008, v1.7, 2013-05-15 1 (13) Dnr MYH 2014/1502 Remiss Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA 501 80 Borås 1 Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5)

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) Utbildningsplanen är fastställd 2002-12-18 av Utbildnings- och forskningsnämnden med stöd av 6 kap 8-9 högskoleförordningen. 1. Reglering Högskolestyrelsen fastställer

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent

Läs mer

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå Sid 1 (11) Tandläkarprogrammet Dentristry Programme Omfattning: 300 högskolepoäng Examen: Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery) Nivåtillhörighet: Avancerad nivå Programkod: OYTAL (Kurs

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Möbeltapetserare Ansvarig utbildningsanordnare: Stiftelsen Stenebyskolan Omfattning, poäng: 400 Studieort: Dals Långed Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201403240

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Behandlingspedagog Stockholm Ansvarig utbildningsanordnare: Stadsmissionens Yrkeshögskola Omfattning, poäng: 400 Studieort: Liljeholmen Studieform:

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Färg, form och hantverk Ansvarig utbildningsanordnare: Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Ewa Averland 2015-09-08 0500 49 77 26, 0734-60 61 02 (Ewa) 1 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS ROLL... 4

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer