Strategisk kompetensförsörjning en nödvändighet för att möta framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk kompetensförsörjning en nödvändighet för att möta framtiden"

Transkript

1 Strategisk kompetensförsörjning en nödvändighet för att möta framtiden Hälso- och sjukvårdens HR-dag Stockholm 9 december 2014 Eva Lundh, HR-chef

2 Kompetensförsörjning handlar om styrning och ledning - för att kunna styra måste man både vilja och veta - "Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?" - "Det beror på vart du vill komma" svarade katten - "Det spelar inte så stor roll...", sa Alice. - "Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

3 Vad är det då man behöver ha koll på???

4 Jo, vad som påverkar behovet av kompetens inom hälsooch sjukvården de kommande åren, t ex: Medicinteknisk utveckling, IT-lösningar, e-hälsa Demografisk utveckling - fler äldre Kravställande, pålästa kunder/patienter Nya vårdkonsumtionsmönster Ny lagstiftning patientlagen Nya medicinska riktlinjer Mer fokus på hälsofrämjande och förebyggande Egenvård, pedagogisk kompetens, patienten en medaktör

5 Jo, t ex vad som påverkar tillgången på kompetens ofler aktörer inom hälso- och sjukvård = fler potentiella arbetsgivare ogenerationsväxling, fler finalister än debutanter de kommande åren o Antalet utbildningsplatser hos lärosäten och utbildningsanordnare oökad rörlighet, internationalisering, yrkeskvalifikationsdirektivet o Världsläget olång leveranstid på många av våra yrkesgrupper

6 Och hur har vi jobbat med detta i Västra Götalandsregionen???

7 o anställda en av Sveriges största arbetsgivare o Bredd, djup och spets från opera till högspecialiserad vård o Hälso- och sjukvård dominerar o 80% av de anställda är kvinnor o Knappt arbetsplatser o chefer o 25 fackliga organisationer o Stort utbildningsuppdrag studenter, elever, praktikanter mfl Men också kompetenser, drivkrafter, förhoppningar, eldsjälar liksom tappade sugar, arbetsmiljöproblem mm

8 Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Utgår från Ledningssystem för kompetensförsörjning (SS ) Gemensamma begrepp, struktur och arbetssätt IT-stöd i arbetet, Cognos Planning, och gemensam databas, tillgänglig för alla Alla förvaltningar gör årliga kompetensförsörjningsplaner som omfattar alla yrkesgrupper, tidshorisont 5 8 år Planeringsunderlag för åtgärder lokalt och regionalt Underlag till externa intressenter Ingår i årshjulet, integreras i budget- och uppföljningsprocessen

9 Kompetensförsörjningsprocessen SS Kompetens analys Kompetens planering Genomförande Utvärdering Befintlig kompetens Efterfrågan Avgångar Tillskott Gap Kompetensförsörjningsplan Aktiviteter kort och lång sikt Handlingsplan Åtgärder kort och lång sikt Framtida behov av: - ny kompetens och ny yrkeskategori - att avveckla kompetens och yrkeskategori

10

11 Kompetensförsörjningsplan 2014, utsnitt Tillgång och efterfrågan för yrkesgrupperna sjuksköterskor och barnmorskor, undersköterskor, läkare respektive tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister perioden

12 ÅTGÄRDSPLAN Kompetensförsörjningsplan (2) Område C1 Läkare Identifiering av prioriterade specialistgrupper utifrån efterfrågan. Kvalitetssäkring av ingående uppgifter. Omhändertas genom Dialog PSA och HSA Status Analysmodell för prioritering av obalanser är framtagen. Kommer att användas vid analysarbete av KFP 2013, start slutet feb 2013 Specialistsjuksköterskor Hur stor andel skall vara specialistutbildade? Går det att formulera ett regiongemensamt ställningstagande? I så fall för vilka specialistsjuksköterskegrupper. Dialog PSA och HSA Ingår i ärendet satsning i budget 2013 på specialistutbildning till sjuksköterskor i bristyrken. Måltal önskvärd andel ssk med specialistutbildning är identifierad samt nuläge är kartlagt. Dnr RS Beslut i PU 5 feb Distriktssjuksköterska Dagens utbildningsinnehåll överensstämmer inte med vad verksamheten efterfrågar. Vad bör utbildningen innehålla Operationssjuksköterska Arbetsgrupp avrapporterat feb Regionövergripande / förvaltningarnas åtgärdsplan Administratör vård Arbetsgrupp avrapporterat feb Regionövergripande / förvaltningarnas åtgärdsplan KFP 2012 visar på ett årligt nyrekryteringsbehov på / år Arbetsgrupp PV Beredningsgrupp kompetensförsörjning HRC Beredningsgrupp kompetensförsörjning HRC Avslutat I den utökning av nybörjarplatser för sjuksköterskeutbildning som Sahlgrenska Akademin gör kommer en utökning av utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor att ingå, bl a inriktning operation. Satsningen på utbildningstjänster som ingår i ärendet satsning i budget 2013 på specialistutbildning till sjuksköterskor i bristyrken bedöms vara positiv för operationsinriktningen. YH-myndigheten har (jan 2013) beviljat YH-utbildning medicinsk sekreterare anordnare Borås Yrkehögskola (25 platser). Göteborgs stad har beviljats utbildning 2 ggr/läsår vilket innebär en ökning på 33 platser. Nu finns utbildning på fyra ställen inom VG län. Totalt 138 utbildas per år

13 Stort fokus på kompetensförsörjning! Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en strategisk fråga för framtiden Alla förvaltningar ska jobba med kompetensförsörjningsverktyget och har ansvar för den korta och medellånga kompetensförsörjningen Är ett av sex strategiområden i den regiongemensamma utvecklingen av hälso- och sjukvården

14 Regiongemensamt arbete kring kompetensförsörjning Uppdrag från koncernledningsgrupp hälso & sjukvård. Arbete under åtta veckor våren Syftet - att ta fram en konkret strategi och handlingsplan för det fortsatta regiongemensamma arbetet med kompetensförsörjning. Vad som behöver göras, när och av vem.

15 Kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården Arbetet resulterade i en rapport: 1. Arbetet med kompetensförsörjning nuläge 2. Kompetensobalanser 3. Omvärldsanalysförändringar, trender, nya yrken och kompetenser 4. Förslag på strategi & handlingsplan med ett antal konkreta åtgärder

16 2. Kompetensobalanser

17

18 Kompetensobalanser, definitioner: God balans: Tillgången möter efterfrågan Det är möjligt att rekrytera personal med rätt kompetens Verksamheter oberoende av inhyrd personal Knapp balans: Tillgången motsvarar knappt efterfrågan Det är ofta, men inte alltid, möjligt att rekrytera personal med rätt kompetens Verksamheter använder inhyrd personal emellanåt Tydlig obalans: Tillgången är lägre än efterfrågan Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens Verksamheter använder inhyrd personal löpande

19 1.1 Sjukhus Sjuksköterskor, Barnmorskor och Röntgensjuksköterskor Yrkesgrupper GBG-regionen Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Idag 5 år Idag 5 år Idag 5 år Idag 5 år Sjuksköterska grundutbildad Anestesisjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska * Operationssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Barnsjuksköterska Onkologisjuksköterska * Ögonsjuksköterska Barnmorska * Röntgensjuksköterska Sjuksköterska inom vårdinriktning medicin, kirurgi och vård av äldre Rödmarkerat, ändrat jmf med förra året Kompetensförsörjningsplan 2014

20

21 Kompetensförsörjningsstrategi VGR styr den del av kompetensförsörjningen som vi själva har mandat att bestämma över VGR samverkar med utbildningssystemet för att påverka utbildningarnas innehåll och kvantitet VGR utvecklar verksamheter i egen regi för att alltid ha rätt kompetenser för att fullgöra sitt uppdrag med högsta kvalitet och effektivitet VGR samordnar arbetet med att definiera hälso- och sjukvårdssystemets totala kompetensförsörjningsbehov, för såväl verksamheter i egen regi som privata utförare

22 Handlingsplan, kompetensförsörjning Läkarförsörjning Nya yrken och kompetenser Specialistsjuksköterskor Utvecklad arbetsgivarroll Utbildning och kompetensförsörjning Samverkan med utbildningsanordnare Ytterligare förbättringsområden

23 Läkarförsörjning Principer för ST-styrning: styra ST- tjänster vad gäller volymer per specialitet och placering geografi/förvaltning för att bättre kompetensförsörja vården. Konsekvenser av ny läkarutbildning: Analys och handlingsplan för att möta en förändrad grundutbildning Plan för fortsatt avveckling av antalet hyrläkare: Plan för att VGR specialitet för specialitet gör sig oberoende av inhyrda läkare för basuppdraget. Utvecklad utlandsrekrytering och samordnad och förbättrad introduktion: Samordnad utlandsrekrytering och förstärkt introduktion inom VGR som är anpassad till respektive målgrupp. Tillbaka

24 Prioriterade aktiviteter Kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan ST-styrning Nya yrken och kompetenser, uppgiftsväxling/workshiftning

25 Ett antal trender i vår omvärld leder till nya behov av yrken och kompetenser arbetet bör ske systematiskt och samordnat i regionen Exempel på trender Exempel - nya kompetensbehov Hur ska arbetet drivas? Behovet av vård av de äldre kommer att öka på grund av den demografiska utvecklingen med ökad medellivslängd och fler sköra äldre Sjukligheten hos de allra äldsta kommer att öka eftersom fler överlever sina sjukdomar och lever längre med sina kroniska sjukdomar Den teknologiska utvecklingen inom hälso- och sjukvård har varit omfattande och förväntas även bli så i framtiden Globaliseringen ställer nya krav på kunskaper om kultur Källa: Workshop kompetensförsörjning SU 2012 Utökad geriatrisk kompetens och vård av sköra äldre Kompetens om läkemedelsinteraktioner Verksamhetsnära och kombinerad kompetens av omvårdnad och teknik Systemvetenskaplig kompetens inom IS/IT Pedagogisk kompetens Kompetens att lotsa patienter Kulturkompetens Kompetens inom processledning Utökad kompetens inom hygienoch antibiotika Bioinformatiker Cyklotroningenjörer och radiokemister Behovet av nya kompetenser identifieras oftast i förvaltningarna men den regionala samordningen är svag VGR bör arbeta systematiskt i regionala nätverk med utveckling och ordnat införande av nya yrken och kompetenser

26 Vid varje förvaltning finns många exempel där uppgiftsväxling har skett detta arbete bör ske systematiskt i regionen genom att dela framgångsrika exempel Exempel på uppgiftsväxlingar Sjukgymnast- och arbetsterapiassistent kan ersätta sjukgymnaster och arbetsterapeuter i vissa delar. Specialistsjukgymnaster kan ersätta läkare om de får kompetens att utföra tidiga bedömningar för att sortera patienter. BMA kan överta vissa läkaruppgifter inom kardiologi, patologi och radiologi. Undersköterskor kan assistera vid lättare kliniska operationer. Sjuksköterskor kan ersätta läkare vid mottagningar. Specialutbildade sjuksköterskor kan ersätta läkare vid hjärtsviktsbehandling. Sjuksköterskor kan ringa till patient och följa upp knäplastikoperation. Inom Närhälsan har en Triage-handbok använts under flera år för att styra patienter till rätt vårdgivare. Inom Närhälsan har även specialistutbildade sjuksköterskor sedan länge haft egna mottagning för exempelvis diabetes och astma/kol. Attityder hos patienter, politiker och vårdgrannar behöver beaktas och arbetas med eftersom det ofta finns en förväntan på att träffa en läkare när det egentligen kan vara bättre med en annan yrkesgrupp. Källa: Workshop kompetensförsörjning SU 2012; Triage-handbok inom primärvård; Intervjuer

27 Framtidens vårdavdelning Framtidens vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har egentligen bara ett enda direktiv: att tänka nytt! Med denna uppmaning sätter medarbetarna nu igång arbetet med att hitta innovativa lösningar som hela Sveriges sjukvård kan inspireras av.

28

29 Kompetensförsörjning - enkel sammanfattning 1. Översätta verksamhetsplan till kompetenskrav 2. Synliggöra kompetens, vad har vi? 3. Vad behöver vi? 4. Hur fyller vi gapet? Vad behöver vi göra: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla Kompetensförsörjningsprocessens 5 delar Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla

30 Framgångsfaktorer Systematiskt arbetssätt och gemensam process Omedelbar nytta år 2009 i samband med omställning Tydlig koppling till verksamhetens prioriterade inriktningar/strategier och framtida utmaningar Engagerad ledning (ledningens stöd) Samverkan verksamhet ekonomi - personal

31 Samverkan verksamhet, ekonomi och HR/personal - V E P Verksamhet Uppdrag, mål, vision, identifiera faktorer som påverkar kompetensförsörjningen Budget, ekonomiska förutsättningar Ekonomi HR Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid till rätt pris Professionell partner, samordna HR-processerna, kunna verktyg, ha helhetssyn

32 Kompetensförsörjning?... M Moonen/

33 Fokusområden 2014 Attraktiv arbetsgivare

34 Arbetsgivarplattform och attraktiv arbetsplats 3. På arbetsplatsen finns medarbetaren, arbetskamraterna och chefen och där realiseras attraktiviteten 2. Förvaltningar och bolag bygger på plattformen med det som gäller respektive organisation 1. Västra Götalandsregionen står för en gemensam arbetsgivarplattform Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Förvaltning Medarbetarens upplevelse är ett resultat av helheten

35 Arbetsgivarplattform Västra Götalandsregionen - värden vi kan kommunicera Meningsfullt arbete med många mänskliga möten Stora möjligheter att utvecklas som människa och i ditt yrke En trygg anställning med goda arbetsvillkor

36 Tack! Eva Lundh, HR-chef

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 1(13) 2013-02-12 STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 BAKGRUND Norrlandstingen har definierat kompetensförsörjningen som den högst prioriterade strategiska frågan. En god kompetensförsörjning

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 7 december 2012 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärds sektorn Upplysningar om innehållet: Britt-Inger Kajnäs,

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 6 november 2013 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015

Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015 Regionstyrelsen Peder.Bjorn @regionostergotland.se Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Stadens personal- och kompetensförsörjning. Nr 3, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Stadens personal- och kompetensförsörjning. Nr 3, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Stadens personal- och kompetensförsörjning Nr 3, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-1/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan 2014-2017 Sammanfattning Kalix Kommun står inför en generationsväxling med ett stort antal pensionsavgångar inom våra verksamheter. Vi har en åldrande befolkning som ställer allt

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Kompetensförsörjning Nyköpings kommun Innehållsförteckning 1. Uppdrag... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod och

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2013. Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor

PROJEKTRAPPORT NR 10/2013. Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor PROJEKTRAPPORT NR 10/2013 N Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kompetensförsörjning Inger Hansén Katrineholms kommun Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdrag och revisionskriterier...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer