Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR"

Transkript

1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR Tid: Onsdag 9 januari, kl Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Sirpa Niemi Ale, Marianne Gustavsson Alingsås lasarett, Ann-Kristin Andersson Göteborg, Margaretha Häggström Göteborg, Anna Wreeby Göteborg, Malin Kumlin Göteborg, Viktoria Stalfors SU Göteborg, Eva Malmgren Thörnblom Kungsbacka, Karolina Naij Kungsbacka, Lars Berfenhag Kungälv, Ewa Berhof Mölndal, Anita Mattisson Partille, Britta Hedén Stenungsund, Jane Cervell Stenungsund, Lilian Bolin Tjörn, Inger Andersson Öckerö, Ulrika Sjövall Kommunal, Margaretha Allen GR, Lars- Göran Jansson GR, Solweig Wahlqvist GR Anteckningarna innehåller även dagordningen. 1. Föregående mötesanteckningar Mötets anteckningar lades efter godkännande till handlingarna. 2. Omvårdnadslyftet Lars-Göran Jansson gick igenom det som framkommit om omvårdnadslyftet och även andra uppdrag på nationell nivå. Socialstyrelsen har i dagsläget många uppdrag från regeringen varav omvårdnadslyftet är ett. Inom detta avser man att uppgradera anställd personal till gymnasiekompetensnivå. De resurser som avsatts är 150 Mkr 2011, 250 Mkr 2012,350 Mkr 2013 och 250 Mkr 2014 vilket tillsamman utgör 1 miljard kronor. Ett uppdrag är att ta fram en webbaserad värdegrundsutbildning hösten En ledarskapsutbildning för första linjens chefer tas också fram, men den blir inte obligatorisk på samma sätt som rektorsutbildningen. Informationsmaterial för handledning tas fram. Bedömningsinstrument för säker och lika hantering för biståndsbedömare är ett önskemål. 1

2 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Pilotprojekt med en webbportal presenteras i maj. Det psykiatriska stödet för äldre ses över samt kommunernas valfrihetslösningar skall vara presenterade senast Information kring de olika uppdragen kan hämtas via nätet på 3. Baskompetens i vård- och omsorg Niclas Bjurstöm skall den sista juni lägga fram ett förslag på lämplig baskompetens för personal inom äldreomsorg. Det blir inte ett lagförslag utan en rekommendation, vilken innebär att finansieringsfrågan förmodligen inte tas med. I slutet av 2011 skall nivåer på specialistkompetenser inom äldreomsorgen presenteras. 4. Lokala college som har granskningsdatum klart HALP-noden kommer att granskas mars och Göteborg 5-6 april Granskarna kommer att träffa det lokala rådet, skolledningar, lärare, elever och besöka avnämarnas verksamheter samt se på lokaler. Exakt program är inte framtaget ännu. 5. Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska. Lena Danemo som är projektledare för det nya bild- och interventionscentrat, som håller på att byggas på Sahlgrenska, presenterade detta och idéerna om den framtida multifunktionella hybridoperationssalen, där flera olika ingrepp kan göras på patienten utan att patienten lämnar operationsavdelningen. Upprinnelsen till det nya centret var sjukhusets behov av ny MR-kamera samt en cyklotron för framställning av preparat inom cancersjukvården. Verksamheten i ett sådant center kommer att kräva stor teknisk såväl som medicinsk kompetens hos personalen, eftersom det bygger på mycket och många högteknologiska funktioner. Vad innebär det för utbildningsanordnarna? Centret kommer även att vara ett utbildningscenter för spridning av kompetens, men mycket av utrustningen blir unik för centret. Presentationen finns bilagd med anteckningarna. För att möta kompetensbehov för vård inom detta område behövs utbildningar på YH-nivå. GRVOC-rådet funderar vidare på hur vi möter detta behov i vår region. 2

3 KOMMUNALFÖRBUNDET GR 6. Steriltekniker behov av ny kompetens Ulrika Toorell, projektledare för SU:s nya sterilenhet, berättade om förändrade kvalitetskrav bl.a. från EU, vilket gör att man framgent kommer att satsa på större enheter för sterilteknik. Exempelvis kommer cirka 70 personer att arbeta vid enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kompetensförsörjningsbehovet uppskattas till cirka 20 personer bara där. Det finns endast en YH-utbildning med 25 platser inom området och den ligger i Sollefteå och är delvis web-baserad. Det finns behov av ytterligare utbildningar. Bred kunskapsbas är önskvärd för de som skall utbildas/ arbeta som steriltekniker. GRVOC-rådet skapar en arbetsgrupp för framskrivning av ny utbildning. De som vill vara med anmäler detta till Viktoria Stalfors under vecka 7. Arbetsgruppen rapporterar tillbaka till rådet kontinuerligt. Bilderna från redovisningen biläggs anteckningarna. 7. Kompetensplattform i Västra Götalandsregion Per Ahrenberg, GR redogjorde för uppdraget att ta fram en kompetensplattform i Västra Götaland för att kvalitetssäkra att de utbildningar som erbjuds är de som arbetsmarknaden efterfrågar. Per svarar för GR-regionen i detta uppbyggande medan andra fått ansvar för övriga delar av regionen. Plattformen skall ge strukturnätverkorganisation för utbildningsutbud och efterfrågan. Bakgrunden är bland annat att Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet önskar en tydligare bild av hur medel för yrkesvuxenutbildning och YH-utbildning används. Per hoppas få statistik som är GR-baserad från SCB vad gäller befolkningsprognoser, yrkesprognoser och sysselsättningsprognoser, men verksamheternas behov på grund av ny teknik och personalens utbildningsnivå önskar Per återkoppling på. Produktion av kompetensplattformen kommer att pågå två år framåt och Per återkommer gärna till VO Collegerådet. Maila gärna frågor till 8. Rapport från Skolverkets Nationella programråds verksamhet under ht 2010 Sirpa Niemi berättade att det Nationella programrådet träffats 4 gånger under 2010, där ett par av mötena varit tillsammans med övriga 3

4 KOMMUNALFÖRBUNDET GR programråd för andra yrkesprogram. De Nationella programråden skall vara just rådgivande till Skolverket vad gäller utformning av programmen och kursinnehåll. Det är inte för sent att utveckla nya kurser, då man ser att det finns behov eftersom det ligger som ett permanent uppdrag att se över kursinnehåll. Rådet har yttrat sig över ansökningar om särskilda varianter, men inte godkänt någon inom vårdoch omsorgsprogrammet. Då man skapar kurser och profileringar är det viktigt att inte skapa stuprör utan se till att gymnasieskolan ger en bred bas att bygga vidare på. Vad gäller ansökan om nya kurser inom Räddningstjänst ser man behov men beslut ligger hos Skolverket. Frågan om hur man skall få lärlingsutbildningar att fungera bra med god kvalitet var på dagordningen. Drygt platser varav för vuxna kommer att erhålla bidrag under en fyraårsperiod. Det behövs samverkan och attitydpåverkan hos alla så att vi inte skapar A och B utbildningar då båda formerna skall följa samma programmål. Hur skall kvalitetssäkring genomföras? Skall det finnas särskilda lärlingsråd eller skall de inkluderas i motsvarande programråd? Annat som diskuterats är YH-utbildningarna. Ska tusen blommor blomma eller behövs mera sammanhållna utbildningar som följer på grundutbildningen? Vidare fick programrådet information om att 2,5 miljarder kommer i statsbidrag för yrkesvux, men med en tydligare styrning. Exempelvis kan den baskompetens, som kommer att föreslås via Niclas Bjurströms utredning, utgöra underlag för utbildningar inom vård- och omsorg. Ett problem i systemet är att vuxenutbildningen inte reformeras förrän 2012, vilket medför att det endast är gymnasieskolan som kan erbjuda kurser inom det nya Vård- och omsorgsprogrammet under Anteckningar från Nationella Rådets möte skickas ut till medlemmarna i GRVO-College så fort Sirpa Niemi har dem. 9. Senaste nytt från nätverket för Funktionshinder De stora satsningarna från statligt håll ligger på äldreomsorgen men det finns EU-medel att söka inom ESF-projekt. Nästa utlysning är i maj månad. Man kan på så sätt validera personalen inom funktionshinder på samma sätt som inom äldreomsorg. Titelfrågan diskuteras och från vårt håll föreslås titlarna stödassisten och stödpedagog. De två nya 4

5 KOMMUNALFÖRBUNDET GR inriktningarna på Barn- och fritidsprogrammet är aktuella. Man har tillskrivit SKL om brist på utbildning inom området. Lars-Göran J informerade om att sex kommuner inom GR har erhållit medel i ett ESF-projekt, vilket gör att det kan bli möjligt att utbilda cirka 1000 personer. Ny utlysning är på gång fram till september. En liknande möjlighet kan finnas kring unga arbetslösa, som kan vara behjälpliga med IT-teknik inom äldreomsorgen. 10. Lokala ansökningar som kommer att skickas till Nationella rådet inom kort Stenungsund och Tjörn kommer att lämna in en gemensam ansökan om VO- College. Ansökan är färdig och presenterades på mötet. GRVO-Collegerådet anser att ansökan håller hög kvalitet och att den följer de kvalitetskriterier som finns för den samma. GRVO-College beslutar att ställa sig bakom ansökan från Stenungsund och Tjörn. Ansökan kommer att skickas ut till medlemmarna. Ansökan från Kungälv är i det närmaste färdig, men på grund av sjukdom vilande. 11. GY2011 senaste nytt Margaretha A efterlyste en arbetsgrupp som är intresserad av att titta på behovet av kompetensutveckling kring det nya Vård- och omsorgsprogrammet för karaktärsämneslärare. Frågan ställs via mail till rektorer om vem som önskar delta. 12. Medskick inför nationell träff för processledare inom VO- College 16 februari Margaretha Allen som är GRVO-College processledare deltar på den nationella träffen. Rådet skickar med att hantering av värdegrundsfrågor bör vara ett av kvalitetskriterierna vid certifiering av VO-College. Vidare kommer förslag till valideringsprocesser att redovisas vid mötet och Margaretha återkopplar detta vid nästa möte. 13. Öckerö Ny kommun in i VO-College Öckerö kommun hälsades välkommen in i GRVO-College. Nu är alla GRkommuner med i rådet. Öckerö har inte någon utbildningsanordnare, men 5

6 KOMMUNALFÖRBUNDET GR blir en viktig samarbetspart med sina verksamheter. Inger Andersson kommer att representera Öckerö i rådet. Samverkansavtalet skickas till kommunen för underskrift. 14. Uppdatering av organisationsmodellen för GRVO-College Alla skickar sina skisser över hur den lokala organisationsmodellen ser ut så behandlar Margaretha dessa och lägger ut dem på nätet. 15. Vilken fråga som var den viktigaste under 2010 i de olika styrgrupperna/programråden/yrkesråden Alla tog med sig frågan hem och återkommer till nästa möte med synpunkter. 16. Övriga frågor Eftersom det alltid är svårt att hinna med dagordningen beslutar rådet att förlänga mötena något. 17. Vårens mötestider är 1 april , 26 maj Vid anteckningarna Solweig Wahlqvist/Margaretha Allen 6

7 Bild- och Interventionscentrum BOIC Kompetensförsörjning

8 Förutsättningar; Ett äldre universitetssjukhus med ett delvis föråldrat fastighetsbestånd som håller på att moderniseras. En medicinteknisk utveckling inom framförallt bilddiagnostik och behandling, som inte kan inrymmas det befintliga fastighetsbeståndet

9 Bakgrund BOIC kommer att innehålla avancerad bildgivande utrustning, diagnostik och behandling Interventionella behandlingar, kateterburna eller kirurgiska var för sig eller i kombination - hybridingrepp BOIC kompetensförsörjning 3

10 Mål för Bild- och interventionscentrum Bild- och interventionscentrum ska ge diagnos- och behandlingsmöjligheter som är självklara för ett internationellt ledande universitetssjukhus som SU ge förutsättningar för kvalificerad service, kompetensutveckling och utbildning inom bild- och funktionsmedicin för samtliga sjukhus inom regionen lägga grunden till kortare behandlingstider genom att flera moment av diagnos och behandling sker i samma seans stödja invasiva och non-invasiva behandlingar på ett ändamålsenligt sätt genom funktionell bildanalys i en operationsmiljö med ultraren luft mer och mer ersätta öppna kirurgiska ingrepp med non-invasiva behandlingsmetoder

11 fylla framtida lokalkrav, genom generellt och flexibelt utformade lokaler skapa en plattform för medicinteknisk utveckling i samverkan med Chalmers bidra till hållbar utveckling och tillväxt utgöra en plattform för internationellt ledande forskning, utveckling och utbildning ett av fokusområdena i Tillväxtprogrammet för Västra Götaland år ge förutsättningar för regional tillväxt inom högt kvalificerade näringslivssektorer som Biomedicin och BioTech, i samklang med ett av regionens prioriterade styrkeområden biomedicin och hälsa underlätta kliniskt samarbete, säkrare diagnostik och patientomhändertagande.

12 Exempel på funktioner: Hybridsalar, operationssalar med bildgivande utrustning MR-kameror Interventionssalar PET/CT-kameror (PET/MR) Cyklotron med hotlab CT-kameror Gamma-kameror, Spect/CT Övrig radiologisk utrustning Sterilcentral

13 Hybridsalar - Inventering Vilka verksamheter har behov av att verka i hybridmiljö? Vilka utrustningar kan komma att behövas?

14 En samlad interventionsenhet? För primärt kateterburna tekniker behov av stöd med bild/funktionsdiagnostik i real-tid Med möjligheter till öppen kirurgi i nödfall

15 UPPDUKAT UNDER LAF-TAK

16 ANGIO IN TILL MR

17 Regionalt Projekt BOIC Studenter på medellånga vårdutbildningar AT, ST mfl Utbildningscentrum för anställda i regionens olika verksamheter? Säkra kompetensförsörjningen av befintliga yrkesgrupper Säkra kompetensförsörjningen av nya kompetenser/yrkesgrupper Kompetensutveckling för BOICs medarbetare i nya metoder och tekniker och förändrat arbetssätt/förhållningssätt.

18 Syfte Att utreda utbildningsbehovet för omvårdnadspersonal som ska verka i hybridsalarna och interventions salar/laboratorium Nya arbetssätt

19 Metod Uppdragshandling - projektledare Projektplan Referensgrupp Arbetsgrupp

20 Arbetsgrupp Kartläggning och identifiering av berörda yrkesgrupper, befintlig kompetens.» Hur ser dagens utbildning ut?» Vilken kompetens finns ute i verksamheterna?» Hur arbetar man idag runt och tillsammans med patienten?

21 Arbetsgrupp Fastställa vilken verksamhet som ska bedrivas i hybridsalar och interventionssalar. Vilken kompetens som behövs i BOIC?» Behövs nya utbildningar för att möta den nya tekniken och ändrade behandling/utredningsmöjligheter?» Vilket ytterligare behov av kompetens eller sammansättning av kompetens behövs i framtiden?

22 Mål för projektet Att kompetensförsörjningen för BOIC, hybridsalar och interventions salar/laboratorium är säkerställd. Att utveckling av redan anställd omvårdnadspersonal och kompetensprofil är beskriven. Eventuellt komplettera befintliga utbildningar och eller utforma nya utbildningar. Att god och säker s vård v med patienten i centrum bedrivs i BOIC, genom ett effektivt och gräns nsöverskridande arbetssätt. tt.

23 Tidsplan Start oktober 2010 Arbetsgrupp november 2010 Avslut slutrapport 2011 Uppföljning mot upprättad projektplan Utvärdering under igångsatta utbildningar efter BOIC start

24 TACK!!

25 Steriltekniker på Sahlgrenska Behov av rekrytering och utbildning

26 Syfte med att etablera centrala sterilcentraler på sjukhusen Att tillse att kompetent och rätt utbildad personal hanterar kirurgiska instrument att kvalitetssäkra hantering av kirurgiska instrument enligt lagkrav och standards att effektivisera flödet av sterilt gods att rätt personal gör rätt saker SKU rådet 2

27 Steriltekniker Ny YH utbildning, högskolebehörighet Tre terminer, heltid Enda utbildningsort: Sollefteå Distansutbildning, 2-3 träffar/termin 25 utbildningsplatser/år Möjligheter att validera kunskaper SKU rådet 3

28 Huvudmoment i utbildningen Mikrobiologi och vårdhygien Rengöring och desinfektion Anatomi och instrumentkunskap Sterilisation Kvalitetsledningssystem Kommunikation och handledning LIA/Lärande i arbetslivet SKU rådet 4

29 Gemensam skrivelse från SKL, Socialstyrelsen och SMI Undertecknade bedömer det av stor vikt att befintlig personal bereds plats att genomgå denna, eller motsvarande, yrkesutbildning och att sådan utbildning beaktas vid nyrekrytering SKU rådet 5

30 Konsekvenser Fler sterilcentraler kommer att vilja rekrytera och utbilda steriltekniker Utbildningsplatserna i Sollefteå kommer inte att räcka till Studenter avstår idag från att söka pga långa avstånd SKU rådet 6

31 Sterilcentraler i geografiskt NU sjukvården SKAS SÄS Alingsås Kungälv. Varberg Halmstad Privata aktörer? närområde SKU rådet 7

32 Kompetensförsörjningsbehov på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Initialt behov av totalt 20 steriltekniker Utbilda befintlig personal, långsiktig plan Att vid nyrekrytering beakta utbildade steriltekniker för anställning SKU rådet 8

33 Framtiden?! Skrivelse till yrkeshögskolemyndigheten Försöka få en YH utbildning till regionen Samarbete med utbildningsanordnare Marknadsföringskampanj för att göra yrket och utbildningen attraktivt SKU rådet 9

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Anteckningar VO-collegerådet inom GR

Anteckningar VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar VO-collegerådet inom GR Tid: Torsdag 26 maj kl. 13.30-17.00 Plats: Lillhagsparken 11C, Hisings-Backa Deltagare: Inga-Lena Lindenau Ale, Sirpa Niemi Ale,

Läs mer

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Ulrica Furby Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Datum: torsdag 2 maj Tid: 8.30-11.30 Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Arbetsliv: Sirpa Niemi FH Ale kommun, Åsa Holmstrand

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Ulrica Furby Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Måndag 4 februari Tid: Kl. 9.00-12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg, rum Pater Noster Deltagare: Malin Kumlin Vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Anteckningar VO-collegerådet inom GR

Anteckningar VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Anteckningar VO-collegerådet inom GR Tid: onsdag 7 september 2011 Plats: Närvarande: GR-huset, Göteborg Tina Forsgren, Härryda, ordf. Monica Wallström, Kungsbacka Karolina Naij, Kungsbacka

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Onsdag 28 mars Tid: Kl VO-collegerådets möte, lunch, Göteborg.

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Onsdag 28 mars Tid: Kl VO-collegerådets möte, lunch, Göteborg. Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Onsdag 28 mars Tid: Kl. 8.30-11.30 VO-collegerådets möte, lunch, Göteborg Kl. 13.30 16.30 Studiebesök vid Vård- och

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Ulrica Furby Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Torsdag 21 mars Tid: Kl. 9.00-12.00 Plats: Lokal Lövet, Nya vårdbyggnaden som är på Bruna stråket 5,

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Tid: Fredag 1 april, 8.30-12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Rum 219 Pater Noster Deltagare: Sirpa Niemi Ale, Moni Ivarsson Studium

Läs mer

Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet

Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg fredag 12 maj Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet Datum: Torsdag 19 maj, kl. 13.00-16.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Lokal Sexan Deltagare

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 12 december 2008 Plats: Krokslättsgymnasiet, Mölndal Närvarande: Ewa Berhof, Mölndal, Krokslättsgymn.

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Anteckningar och beslutsprotokoll från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar och beslutsprotokoll från VO-collegerådet inom GR Ulrica Furby Margaretha Allen Anteckningar och beslutsprotokoll från VO-collegerådet inom GR Datum: Måndag 9 september Tid: 9.00-12.00 Plats: GR, Lokal Pater Noster (219), Gårdavägen 2 Närvarande: Arbetsliv:

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR ANTECKNINGAR Vård- och omsorgscollege 2015-12-15 Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR Tid: Fredag 11 december 2015, kl 13.00-16.00 Plats: GR Deltagare: Arbetsliv: Ann-Sofie Borg

Läs mer

Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning. Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring

Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning. Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring Forum vårdbyggnad den 11 november 2014 Planering medicinteknisk utrustning En förhållande okänd process

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege 090204 Minnesanteckningar från nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 4 februari 2009 Plats: GR, Göteborg Närvarande: Anita Nordlund Medlearn, Eva Malmgren Thörnblom Aranäsgymnasiet Kungsbacka,

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Minnesanteckningar

Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Minnesanteckningar Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet Minnesanteckningar 130503 Eftermiddagens program Kort presentation Återkoppling förra mötet 130315 Annika Jalap Hermanson, Socialstyrelsen: Kompetensförsörjning

Läs mer

Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Höjd kompetens yrkeskrav och titlar inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Presentation av Sirpa Niemi, Ale kommun och Camilla Blomqvist, Stenungsunds kommun Göteborgsregionens kommuner

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Minnesanteckningar från VO-Collegerådet inom GR

Minnesanteckningar från VO-Collegerådet inom GR Ulrica Furby Margaretha Allen Minnesanteckningar från VO-Collegerådet inom GR Datum: fredag 29 augusti, kl. 9.00-12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Deltagare: Arbetsliv: Utbildning: Margaretha Häggström

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 29 maj kl. 13.30-16.30 Plats: Vuxenutbildningen i Stenungsund Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet Alingsås,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 4 september 2008 Plats: Närvarande: Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg Jane Cervell, Stenungsund, vux. Anita Johansson,

Läs mer

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Sara Nordenhielm Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Fredag 12 december 2014 Tid: kl. 9-12 Plats: Hotell Riverton, Göteborg Deltagare: Arbetsliv: Utbildning: Gäster:

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet 160426

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet 160426 Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet 160426 Representerar = rbetsgivare U = Utbildningsanordnare F= Facklig Ö = Övriga Ordförande och kontaktperson Namn

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet

Minnesanteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 22 februari Minnesanteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet Tid: Fredag 29 januari kl. 13-16 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg, Rum Trean Deltagare:

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Protokoll Åsa S Angervall 2009-06-22 Styrgruppen för det sociala området Tid: 15 juni 2009, kl. 13-16 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Carina Liljesand, Göteborg Boel Holgersson, Ale Lise-Lotte Berghede,

Läs mer

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Datum: Onsdag 4 februari Tid: OBS ändrad tid! 08.30 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Sammanträdesrum 135 Värden bjuder på fika 090123 Anmäl

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-04-30 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 30 april 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: ATWORK, lokal Joomba Johan på Gårdas gata 5 A Deltagare

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20160518 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 18 maj, 2016, 08.30-12.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal 95:an Ledamöter Staffan Hallström,

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner Presentation 140328 Marie Tibell, Göteborgs stad Göteborgsregionens kommuner 13 kommuner 950 000

Läs mer

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Anteckningar 2015-03-27 Sara Nordenhielm Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: 27 mars 2015 kl. 8.30-11.30 Plats: Burgårdens utbildningscentrum Deltagare: Arbetsliv: Ann-Sofie Borg ÄO,

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Gymnasierektorsgruppen Göteborg 4 oktober 2012 24 september 2012 Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Tid: Torsdag 4 oktober 2012, kl. 13.00-16.00

Läs mer

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet 161108 Representerar = rbetsgivare U = Utbildningsanordnare F= Facklig Ö = Övriga Ordförande och kontaktperson Namn

Läs mer

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 17 mars Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet Tid: Onsdag 9 mars kl. 13-16.30 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg, Rum Sexan Deltagare: Arbetsliv:

Läs mer

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Närvarade: Inger Levin Skaraborgs Sjukhus Lena Larsson Skaraborgs Sjukhus Christina Högberg Skaraborgs Sjukhus Lars Stäring Lokalt

Läs mer

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen GR VO-Collegerådet 170821 Representerar = rbetsgivare U = Utbildningsanordnare F= Facklig Ö = Övriga Ordförande och kontaktperson Namn

Läs mer

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Jonny Palmkvist, Skövde Jan Fransson,

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se

Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar. myh.se Yrkesanalys inom funktionshinderområdet och beviljade YH utbildningar Myndighetens huvudsakliga uppdrag Myndigheten ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR

Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Ulrica Furby Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: Torsdag 7 november Tid: 13.30-16.30 Plats: GR, Lokal Vinga (135), Gårdavägen 2 Arbetsliv: Ingela Oscarsson Vård och Äldre

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Öckerö Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Titelarbetet i GR erfarenheter fem år senare. Nationella kompetensrådet 29 november 2016

Titelarbetet i GR erfarenheter fem år senare. Nationella kompetensrådet 29 november 2016 Titelarbetet i GR erfarenheter fem år senare Nationella kompetensrådet 29 november 2016 Göteborgsregionens kommunalförbund = GR 13 kommuner 982 000 invånare (151231) drygt 4000 stödass/stödped (2011) Nätverk

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 7 september 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Måndag 7 september 2015, 16.30-17.30 Plats: Sankt Jörgen Park, Knipplekullen 8-10, Göteborg Ledamöter

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå Förslag 030128 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter - Sahlgrenska universitetssjukhuset omfattar följande sjukhus;

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 maj 2010, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 119, GR Deltagare Staffan Uddenberg, Härryda, Ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Lise-Lotte Ericsson, Alingsås Stefan

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege 080411 Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 10 april kl. 13.30-16.30 Plats: Krokslättsgymnasiet i Mölndal Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet

Läs mer

Gäster Nicholas Singelton GR, Ingrid Henning Lööb, Göteborgs Universitet

Gäster Nicholas Singelton GR, Ingrid Henning Lööb, Göteborgs Universitet Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-collegerådet inom GR Tid: Fredag 3 februari kl. 13.00-16.00 Deltagare: Sirpa Niemi FH Ale, Ann-Cathrine Gilbertsson Studium/YH Göteborg, Malin Kumlin

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-03-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

En lista över några av de vinster som följer med VO-College kan se ut som följer:

En lista över några av de vinster som följer med VO-College kan se ut som följer: Möte: Rådsmöte VO-College Göteborgsregionen Datum: Tisdag 10 november, 2009 Tid: 14.00-17.00 Plats: GR rum 135, Gårdavägen 2 Göteborg Närvarande: Kaj Andreasson Vård och Omsorg Mölndal, Eva Malmgren Thörnblom

Läs mer

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 29/1 Plats: GTC Närvarande: Gunilla Forssell,Nösnäsgymnasiet Jens Kultje - Lindholmen Susanne Samuelsson, Ericsson

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Anteckningar 2015-09-02 Sara Nordenhielm /Margaretha Allen Minnesanteckningar från VO-collegerådet inom GR Datum: 2 september 2015 kl. 13-16 Plats: At work, Göteborg Deltagare: Arbetsliv: Ann-Sofie Borg

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-08-26 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Tid: Onsdag 26 augusti 2015, kl 08.30-11.30 Plats:

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer