Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR"

Transkript

1 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Margaretha Allen Anteckningar från VO-Collegerådet inom GR Tid: Onsdag 9 januari, kl Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Sirpa Niemi Ale, Marianne Gustavsson Alingsås lasarett, Ann-Kristin Andersson Göteborg, Margaretha Häggström Göteborg, Anna Wreeby Göteborg, Malin Kumlin Göteborg, Viktoria Stalfors SU Göteborg, Eva Malmgren Thörnblom Kungsbacka, Karolina Naij Kungsbacka, Lars Berfenhag Kungälv, Ewa Berhof Mölndal, Anita Mattisson Partille, Britta Hedén Stenungsund, Jane Cervell Stenungsund, Lilian Bolin Tjörn, Inger Andersson Öckerö, Ulrika Sjövall Kommunal, Margaretha Allen GR, Lars- Göran Jansson GR, Solweig Wahlqvist GR Anteckningarna innehåller även dagordningen. 1. Föregående mötesanteckningar Mötets anteckningar lades efter godkännande till handlingarna. 2. Omvårdnadslyftet Lars-Göran Jansson gick igenom det som framkommit om omvårdnadslyftet och även andra uppdrag på nationell nivå. Socialstyrelsen har i dagsläget många uppdrag från regeringen varav omvårdnadslyftet är ett. Inom detta avser man att uppgradera anställd personal till gymnasiekompetensnivå. De resurser som avsatts är 150 Mkr 2011, 250 Mkr 2012,350 Mkr 2013 och 250 Mkr 2014 vilket tillsamman utgör 1 miljard kronor. Ett uppdrag är att ta fram en webbaserad värdegrundsutbildning hösten En ledarskapsutbildning för första linjens chefer tas också fram, men den blir inte obligatorisk på samma sätt som rektorsutbildningen. Informationsmaterial för handledning tas fram. Bedömningsinstrument för säker och lika hantering för biståndsbedömare är ett önskemål. 1

2 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Pilotprojekt med en webbportal presenteras i maj. Det psykiatriska stödet för äldre ses över samt kommunernas valfrihetslösningar skall vara presenterade senast Information kring de olika uppdragen kan hämtas via nätet på 3. Baskompetens i vård- och omsorg Niclas Bjurstöm skall den sista juni lägga fram ett förslag på lämplig baskompetens för personal inom äldreomsorg. Det blir inte ett lagförslag utan en rekommendation, vilken innebär att finansieringsfrågan förmodligen inte tas med. I slutet av 2011 skall nivåer på specialistkompetenser inom äldreomsorgen presenteras. 4. Lokala college som har granskningsdatum klart HALP-noden kommer att granskas mars och Göteborg 5-6 april Granskarna kommer att träffa det lokala rådet, skolledningar, lärare, elever och besöka avnämarnas verksamheter samt se på lokaler. Exakt program är inte framtaget ännu. 5. Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska. Lena Danemo som är projektledare för det nya bild- och interventionscentrat, som håller på att byggas på Sahlgrenska, presenterade detta och idéerna om den framtida multifunktionella hybridoperationssalen, där flera olika ingrepp kan göras på patienten utan att patienten lämnar operationsavdelningen. Upprinnelsen till det nya centret var sjukhusets behov av ny MR-kamera samt en cyklotron för framställning av preparat inom cancersjukvården. Verksamheten i ett sådant center kommer att kräva stor teknisk såväl som medicinsk kompetens hos personalen, eftersom det bygger på mycket och många högteknologiska funktioner. Vad innebär det för utbildningsanordnarna? Centret kommer även att vara ett utbildningscenter för spridning av kompetens, men mycket av utrustningen blir unik för centret. Presentationen finns bilagd med anteckningarna. För att möta kompetensbehov för vård inom detta område behövs utbildningar på YH-nivå. GRVOC-rådet funderar vidare på hur vi möter detta behov i vår region. 2

3 KOMMUNALFÖRBUNDET GR 6. Steriltekniker behov av ny kompetens Ulrika Toorell, projektledare för SU:s nya sterilenhet, berättade om förändrade kvalitetskrav bl.a. från EU, vilket gör att man framgent kommer att satsa på större enheter för sterilteknik. Exempelvis kommer cirka 70 personer att arbeta vid enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kompetensförsörjningsbehovet uppskattas till cirka 20 personer bara där. Det finns endast en YH-utbildning med 25 platser inom området och den ligger i Sollefteå och är delvis web-baserad. Det finns behov av ytterligare utbildningar. Bred kunskapsbas är önskvärd för de som skall utbildas/ arbeta som steriltekniker. GRVOC-rådet skapar en arbetsgrupp för framskrivning av ny utbildning. De som vill vara med anmäler detta till Viktoria Stalfors under vecka 7. Arbetsgruppen rapporterar tillbaka till rådet kontinuerligt. Bilderna från redovisningen biläggs anteckningarna. 7. Kompetensplattform i Västra Götalandsregion Per Ahrenberg, GR redogjorde för uppdraget att ta fram en kompetensplattform i Västra Götaland för att kvalitetssäkra att de utbildningar som erbjuds är de som arbetsmarknaden efterfrågar. Per svarar för GR-regionen i detta uppbyggande medan andra fått ansvar för övriga delar av regionen. Plattformen skall ge strukturnätverkorganisation för utbildningsutbud och efterfrågan. Bakgrunden är bland annat att Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet önskar en tydligare bild av hur medel för yrkesvuxenutbildning och YH-utbildning används. Per hoppas få statistik som är GR-baserad från SCB vad gäller befolkningsprognoser, yrkesprognoser och sysselsättningsprognoser, men verksamheternas behov på grund av ny teknik och personalens utbildningsnivå önskar Per återkoppling på. Produktion av kompetensplattformen kommer att pågå två år framåt och Per återkommer gärna till VO Collegerådet. Maila gärna frågor till 8. Rapport från Skolverkets Nationella programråds verksamhet under ht 2010 Sirpa Niemi berättade att det Nationella programrådet träffats 4 gånger under 2010, där ett par av mötena varit tillsammans med övriga 3

4 KOMMUNALFÖRBUNDET GR programråd för andra yrkesprogram. De Nationella programråden skall vara just rådgivande till Skolverket vad gäller utformning av programmen och kursinnehåll. Det är inte för sent att utveckla nya kurser, då man ser att det finns behov eftersom det ligger som ett permanent uppdrag att se över kursinnehåll. Rådet har yttrat sig över ansökningar om särskilda varianter, men inte godkänt någon inom vårdoch omsorgsprogrammet. Då man skapar kurser och profileringar är det viktigt att inte skapa stuprör utan se till att gymnasieskolan ger en bred bas att bygga vidare på. Vad gäller ansökan om nya kurser inom Räddningstjänst ser man behov men beslut ligger hos Skolverket. Frågan om hur man skall få lärlingsutbildningar att fungera bra med god kvalitet var på dagordningen. Drygt platser varav för vuxna kommer att erhålla bidrag under en fyraårsperiod. Det behövs samverkan och attitydpåverkan hos alla så att vi inte skapar A och B utbildningar då båda formerna skall följa samma programmål. Hur skall kvalitetssäkring genomföras? Skall det finnas särskilda lärlingsråd eller skall de inkluderas i motsvarande programråd? Annat som diskuterats är YH-utbildningarna. Ska tusen blommor blomma eller behövs mera sammanhållna utbildningar som följer på grundutbildningen? Vidare fick programrådet information om att 2,5 miljarder kommer i statsbidrag för yrkesvux, men med en tydligare styrning. Exempelvis kan den baskompetens, som kommer att föreslås via Niclas Bjurströms utredning, utgöra underlag för utbildningar inom vård- och omsorg. Ett problem i systemet är att vuxenutbildningen inte reformeras förrän 2012, vilket medför att det endast är gymnasieskolan som kan erbjuda kurser inom det nya Vård- och omsorgsprogrammet under Anteckningar från Nationella Rådets möte skickas ut till medlemmarna i GRVO-College så fort Sirpa Niemi har dem. 9. Senaste nytt från nätverket för Funktionshinder De stora satsningarna från statligt håll ligger på äldreomsorgen men det finns EU-medel att söka inom ESF-projekt. Nästa utlysning är i maj månad. Man kan på så sätt validera personalen inom funktionshinder på samma sätt som inom äldreomsorg. Titelfrågan diskuteras och från vårt håll föreslås titlarna stödassisten och stödpedagog. De två nya 4

5 KOMMUNALFÖRBUNDET GR inriktningarna på Barn- och fritidsprogrammet är aktuella. Man har tillskrivit SKL om brist på utbildning inom området. Lars-Göran J informerade om att sex kommuner inom GR har erhållit medel i ett ESF-projekt, vilket gör att det kan bli möjligt att utbilda cirka 1000 personer. Ny utlysning är på gång fram till september. En liknande möjlighet kan finnas kring unga arbetslösa, som kan vara behjälpliga med IT-teknik inom äldreomsorgen. 10. Lokala ansökningar som kommer att skickas till Nationella rådet inom kort Stenungsund och Tjörn kommer att lämna in en gemensam ansökan om VO- College. Ansökan är färdig och presenterades på mötet. GRVO-Collegerådet anser att ansökan håller hög kvalitet och att den följer de kvalitetskriterier som finns för den samma. GRVO-College beslutar att ställa sig bakom ansökan från Stenungsund och Tjörn. Ansökan kommer att skickas ut till medlemmarna. Ansökan från Kungälv är i det närmaste färdig, men på grund av sjukdom vilande. 11. GY2011 senaste nytt Margaretha A efterlyste en arbetsgrupp som är intresserad av att titta på behovet av kompetensutveckling kring det nya Vård- och omsorgsprogrammet för karaktärsämneslärare. Frågan ställs via mail till rektorer om vem som önskar delta. 12. Medskick inför nationell träff för processledare inom VO- College 16 februari Margaretha Allen som är GRVO-College processledare deltar på den nationella träffen. Rådet skickar med att hantering av värdegrundsfrågor bör vara ett av kvalitetskriterierna vid certifiering av VO-College. Vidare kommer förslag till valideringsprocesser att redovisas vid mötet och Margaretha återkopplar detta vid nästa möte. 13. Öckerö Ny kommun in i VO-College Öckerö kommun hälsades välkommen in i GRVO-College. Nu är alla GRkommuner med i rådet. Öckerö har inte någon utbildningsanordnare, men 5

6 KOMMUNALFÖRBUNDET GR blir en viktig samarbetspart med sina verksamheter. Inger Andersson kommer att representera Öckerö i rådet. Samverkansavtalet skickas till kommunen för underskrift. 14. Uppdatering av organisationsmodellen för GRVO-College Alla skickar sina skisser över hur den lokala organisationsmodellen ser ut så behandlar Margaretha dessa och lägger ut dem på nätet. 15. Vilken fråga som var den viktigaste under 2010 i de olika styrgrupperna/programråden/yrkesråden Alla tog med sig frågan hem och återkommer till nästa möte med synpunkter. 16. Övriga frågor Eftersom det alltid är svårt att hinna med dagordningen beslutar rådet att förlänga mötena något. 17. Vårens mötestider är 1 april , 26 maj Vid anteckningarna Solweig Wahlqvist/Margaretha Allen 6

7 Bild- och Interventionscentrum BOIC Kompetensförsörjning

8 Förutsättningar; Ett äldre universitetssjukhus med ett delvis föråldrat fastighetsbestånd som håller på att moderniseras. En medicinteknisk utveckling inom framförallt bilddiagnostik och behandling, som inte kan inrymmas det befintliga fastighetsbeståndet

9 Bakgrund BOIC kommer att innehålla avancerad bildgivande utrustning, diagnostik och behandling Interventionella behandlingar, kateterburna eller kirurgiska var för sig eller i kombination - hybridingrepp BOIC kompetensförsörjning 3

10 Mål för Bild- och interventionscentrum Bild- och interventionscentrum ska ge diagnos- och behandlingsmöjligheter som är självklara för ett internationellt ledande universitetssjukhus som SU ge förutsättningar för kvalificerad service, kompetensutveckling och utbildning inom bild- och funktionsmedicin för samtliga sjukhus inom regionen lägga grunden till kortare behandlingstider genom att flera moment av diagnos och behandling sker i samma seans stödja invasiva och non-invasiva behandlingar på ett ändamålsenligt sätt genom funktionell bildanalys i en operationsmiljö med ultraren luft mer och mer ersätta öppna kirurgiska ingrepp med non-invasiva behandlingsmetoder

11 fylla framtida lokalkrav, genom generellt och flexibelt utformade lokaler skapa en plattform för medicinteknisk utveckling i samverkan med Chalmers bidra till hållbar utveckling och tillväxt utgöra en plattform för internationellt ledande forskning, utveckling och utbildning ett av fokusområdena i Tillväxtprogrammet för Västra Götaland år ge förutsättningar för regional tillväxt inom högt kvalificerade näringslivssektorer som Biomedicin och BioTech, i samklang med ett av regionens prioriterade styrkeområden biomedicin och hälsa underlätta kliniskt samarbete, säkrare diagnostik och patientomhändertagande.

12 Exempel på funktioner: Hybridsalar, operationssalar med bildgivande utrustning MR-kameror Interventionssalar PET/CT-kameror (PET/MR) Cyklotron med hotlab CT-kameror Gamma-kameror, Spect/CT Övrig radiologisk utrustning Sterilcentral

13 Hybridsalar - Inventering Vilka verksamheter har behov av att verka i hybridmiljö? Vilka utrustningar kan komma att behövas?

14 En samlad interventionsenhet? För primärt kateterburna tekniker behov av stöd med bild/funktionsdiagnostik i real-tid Med möjligheter till öppen kirurgi i nödfall

15 UPPDUKAT UNDER LAF-TAK

16 ANGIO IN TILL MR

17 Regionalt Projekt BOIC Studenter på medellånga vårdutbildningar AT, ST mfl Utbildningscentrum för anställda i regionens olika verksamheter? Säkra kompetensförsörjningen av befintliga yrkesgrupper Säkra kompetensförsörjningen av nya kompetenser/yrkesgrupper Kompetensutveckling för BOICs medarbetare i nya metoder och tekniker och förändrat arbetssätt/förhållningssätt.

18 Syfte Att utreda utbildningsbehovet för omvårdnadspersonal som ska verka i hybridsalarna och interventions salar/laboratorium Nya arbetssätt

19 Metod Uppdragshandling - projektledare Projektplan Referensgrupp Arbetsgrupp

20 Arbetsgrupp Kartläggning och identifiering av berörda yrkesgrupper, befintlig kompetens.» Hur ser dagens utbildning ut?» Vilken kompetens finns ute i verksamheterna?» Hur arbetar man idag runt och tillsammans med patienten?

21 Arbetsgrupp Fastställa vilken verksamhet som ska bedrivas i hybridsalar och interventionssalar. Vilken kompetens som behövs i BOIC?» Behövs nya utbildningar för att möta den nya tekniken och ändrade behandling/utredningsmöjligheter?» Vilket ytterligare behov av kompetens eller sammansättning av kompetens behövs i framtiden?

22 Mål för projektet Att kompetensförsörjningen för BOIC, hybridsalar och interventions salar/laboratorium är säkerställd. Att utveckling av redan anställd omvårdnadspersonal och kompetensprofil är beskriven. Eventuellt komplettera befintliga utbildningar och eller utforma nya utbildningar. Att god och säker s vård v med patienten i centrum bedrivs i BOIC, genom ett effektivt och gräns nsöverskridande arbetssätt. tt.

23 Tidsplan Start oktober 2010 Arbetsgrupp november 2010 Avslut slutrapport 2011 Uppföljning mot upprättad projektplan Utvärdering under igångsatta utbildningar efter BOIC start

24 TACK!!

25 Steriltekniker på Sahlgrenska Behov av rekrytering och utbildning

26 Syfte med att etablera centrala sterilcentraler på sjukhusen Att tillse att kompetent och rätt utbildad personal hanterar kirurgiska instrument att kvalitetssäkra hantering av kirurgiska instrument enligt lagkrav och standards att effektivisera flödet av sterilt gods att rätt personal gör rätt saker SKU rådet 2

27 Steriltekniker Ny YH utbildning, högskolebehörighet Tre terminer, heltid Enda utbildningsort: Sollefteå Distansutbildning, 2-3 träffar/termin 25 utbildningsplatser/år Möjligheter att validera kunskaper SKU rådet 3

28 Huvudmoment i utbildningen Mikrobiologi och vårdhygien Rengöring och desinfektion Anatomi och instrumentkunskap Sterilisation Kvalitetsledningssystem Kommunikation och handledning LIA/Lärande i arbetslivet SKU rådet 4

29 Gemensam skrivelse från SKL, Socialstyrelsen och SMI Undertecknade bedömer det av stor vikt att befintlig personal bereds plats att genomgå denna, eller motsvarande, yrkesutbildning och att sådan utbildning beaktas vid nyrekrytering SKU rådet 5

30 Konsekvenser Fler sterilcentraler kommer att vilja rekrytera och utbilda steriltekniker Utbildningsplatserna i Sollefteå kommer inte att räcka till Studenter avstår idag från att söka pga långa avstånd SKU rådet 6

31 Sterilcentraler i geografiskt NU sjukvården SKAS SÄS Alingsås Kungälv. Varberg Halmstad Privata aktörer? närområde SKU rådet 7

32 Kompetensförsörjningsbehov på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Initialt behov av totalt 20 steriltekniker Utbilda befintlig personal, långsiktig plan Att vid nyrekrytering beakta utbildade steriltekniker för anställning SKU rådet 8

33 Framtiden?! Skrivelse till yrkeshögskolemyndigheten Försöka få en YH utbildning till regionen Samarbete med utbildningsanordnare Marknadsföringskampanj för att göra yrket och utbildningen attraktivt SKU rådet 9

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 12 110-1 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege på Höglandet

Vård- och omsorgscollege på Höglandet Förstärkt samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv Vård- och omsorgscollege på Höglandet En förstudie Höglandets kommunalförbund Jill Lundblad 2010-12-29 Sammanfattning Titel: Förstärkt samverkan

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 140110 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 5 december, kl. 9.00-13.00 Plats: Tidbloms hotell, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningar Regionalt perspektiv 1. Nya i TCGR-rådet

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 6 november 2013 i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 6 november 2013 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg.

Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Överenskommelse om gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg. Personalens kompetens är vår livskvalitet Sagt av Christina Amundberg, representant från (H)järnkoll

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning

Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning Teknikcollege - en kompetensknut för gymnasie- och vuxenutbildning TEKNIKCOLLEGE Eric Alexandersson TC GR ordförande Volvo Cars Corporation Bengt Forsling IF Metall Medlem i TCGR-rådet Ordförande i Riksföreningen

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer