SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen"

Transkript

1 SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen

2 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård- och omsorg på regional nivå. Inom GR VO-College samverkar kommunerna inom Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Region Halland (för Kungsbacka), privata vårdföretag och fackliga organisationer med olika utbildningsanordnare på gymnasial och eftergymnasial nivå. Detta medför ett effektivt resursutnyttjande till gagn för alla parter. För arbetsgivare och utbildningsanordnare tydliggörs ansvaret att förse verksamheten inom viss sjukhusvård, kommunal vård- och omsorg samt funktionshinder med välutbildad personal. Framtida utmaningar kan mötas gemensamt. Genom samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare ska elever/studerande under utbildning och redan anställd personal inom sjukhusvård, kommunal vård och omsorg samt funktionshinder erhålla adekvat utbildning/kompetensutveckling som svarar upp mot den framtida arbetsmarknadens behov. Arbetet kvalitetssäkras via detta samverkansavtal genom det regionala GR VO-Collegerådet tillika regionala styrgruppen, där arbetslivet innehar majoriteten. 1 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av GRs 13 medlemskommuner, Västra Götalandsregionen (Sjukhusgruppen inom GR) samt Region Halland (för Kungsbacka) och berörda fackliga organisationer. Privata vårdgivare och utbildningsanordnare erbjuds att ingå i avtalet. 2 Mål och syfte Styrgruppens/GR VO-Collegerådets syfte med detta samverkansavtal Att utgöra en kvalitetssäkrande regional organisation under den tid certifieringen gäller enligt uppfyllda kriterier i den regionala ansökan. Rådet kommer också att fokusera på omvärldsbevakning, opinionsbildning och marknadsföring. Att anpassa befintliga insatser i regionen till det nationella konceptet Vård- och omsorgscollege och att inom konceptet fortsätta att utveckla samverkan mellan arbetsliv och skola/utbildning. Medlemmarna i GR VO-College har därmed att möta en stor utmaning, både när det gäller att nyrekrytera personal med rätt kompetens, men också att vidareutbilda redan anställd personal.

3 Styrgruppens/GR VO-Collegerådets mål Det är viktigt för verksamheterna att kunna utveckla drivkrafter med målet att tydliggöra vägar för karriär och yrkesutveckling för samtliga yrkesgrupper och med tydligt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare. GR VO-College har därför för avsikt att uppfylla följande regionala mål under respektive kriterium,(för mera information se regional återansökningshandling): Kriterium 1 Varför Vård- och Omsorgscollege? REGIONALT MÅL TILL 2017: Att det regionala GR VO-Collegerådet/styrgruppen utses enligt modell för GR VO-College samt att den sammanträder 4-6 gånger per år under certifieringsperioden och att samtliga möten dokumenteras och görs tillgängliga digitalt. Att lokala VO-College dokumenterar och skickar sina protokoll till den regionala processledaren för att koppla ihop lokal och regional nivå. Att medverka till att definierade personalbehov kan täckas genom att de lokalt certifierade collegen utbildar enligt nationella styrdokument och dokumenterade önskemål från arbetslivet. Att GR VO-Collegerådet/styrgruppen utgör en spanande organisation för att definiera nya behov av utbildning som kanske inte är definierade idag. Att GR VO-College ingår som en part i ett pilotprojekt med målet att ta fram ett tekniskt verktyg för att beskriva och visualisera vilka utbildningsinsatser som genomförs, prognostisera kommande examinationer och att hämta in regionala analyser av statistik i verktyget benämnt Kompetensplattsformsverktyget. Uppdraget genomförs av GR Utbildning på uppdrag av Västra Götalandsregionen som en del i den nationella satsningen på kompetensplattformar. Att ur ett vård- och omsorgsperspektiv analysera kommande nationella uppföljningar (Skolverket och SCB) gällande ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Att ett samverkansavtal för gymnasieskolan inom GR sluts för perioden mellan så att rörligheten mellan kommunerna upprätthålls under hela certifieringsperioden och att lokalt certifierade college på så sätt kan ta emot elever från hela Göteborgsregionen. Att öka antalet antagna ungdomselever till vård- och omsorgsprogrammet med 75 elever senast år Att utveckla ytterligare minst 3 programfördjupningspaket inom vård- och omsorgsprogrammet i takt med att nya områden definieras av den regionala styrgruppen/vo-collegerådet. Att utveckla en inriktning på vård- och omsorgsprogrammet, vilken ger direkt behörighet till högskolestudier inom sjuksköterskeutbildning. (Under förutsättning att regeringens aviserade utredning får genomslag och en sådan inriktning inrättas på Vård- och omsorgsprogrammet) Att i samverkan med arbetslivet identifiera utbildningar som kan komma att omfattas av regional garanti vid behov (till exempel när ungdomskullen är som lägst).

4 Att minst tre nya lokalt certifierade college bedriver vuxenutbildning inom vård- och omsorgsområdet Att verka för att fler lokala college deltar i och utformar metoder för hur inkludering på arbetsmarknaden kan underlättas genom flexibla former för sfi-undervisning, där lärande och arbete kombineras. GR VO-College ska verka för att de lokala collegen i regionen har kunskap om de nya riktlinjerna och att dessa tillämpas vid validering inom vård och omsorgsyrket. Valideringen ska ske gentemot de nya ämnesplanerna. En ökad standardisering och samordningen är önskvärt för att öka möjligheten till samutnyttjande och för att den validering som utförs ska bedömas likvärdig oavsett vilket kommun som utfört valideringen. De lokala collegen sätter upp mål för e-lärande under relevant kriterium. Kriterium 2 Samverkan REGIONALA MÅL TILL 2017: Att GRs Praktikplatsen.se kartlägger vilka olika projekt, utbildningar, validering, AF-uppdrag som hanterar arbetsplatsförlagt lärande, om vem som gör vad inom området idag för att göra det tillgängligt på PPL (Praktikplatsen.se). Att fortsätta att eftersträva att fler kommunala verksamheter använder Praktikplatsen.se som ett verktyg vid hanteringen av kommunala APL-platser inom vård- och omsorg samt funktionshinder. Att verka för att en ny nationell kurs för handledarutbildning om cirka 100 poäng inrättas av Skolverket. Att vidareutveckla modeller för lärande på arbetsplats och lärlingsutbildning i takt med att verksamheten expanderar. En särskild handledarutbildning för dem som ska handleda lärlingar inom vård- och omsorg ska utformas och användas. Att huvudmän och skolledning skapar förutsättningar för lärare att i samverkan med arbetsliv planera, genomföra och utvärdera APL på ett kvalitativt sätt vid lokalt certifierade VO-College inom GR. Att fortsätta satsningen på feriearbete inom vård- och omsorg för ungdomar och att försöka att utveckla en metod för att följa i vilken omfattning dessa elever sedan väljer att arbeta inom vårdoch omsorg. Att använda GRs databas för ungdomsuppföljning GRUUS för att kontinuerligt spåra vilka elever som avbryter sin gymnasieutbildning inom vård- och omsorg. Att via GRs databas GRINDA kontinuerligt följa vilka elever som byter väg från eller till vårdoch omsorgsprogrammet.

5 Den regionala styrgruppen fungerar som ett nätverk för idé- och erfarenhetsutbyte, för kvalitetssäkring av de lokala collegens processer samt för att initiera gemensamma satsningar. Att GR VO-College fortsätter att marknadsföra och informera om utbildningar inom det regionala colleget men även om andra eftergymnasiala utbildningar. Att verksamheterna och de fackliga företrädarna fortsätter att informera anställda om vad GR VO-College är och vilka möjligheter det ger. Att det regionala rådet/styrgruppen utövar opinionsbildning på lokal, regional och nationell nivå inom sektorn. Kriterium 3 Regionalt och lokalt perspektiv REGIONALA MÅL TILL 2017: Att ta tillvara erfarenheter från de IT-projekt som bedrivs inom GR i det regionala och de lokala vård- och omsorgscollegen. Kriterium 4 Infrastruktur REGIONALT MÅL TILL 2017: Att de lokala collegen och den regionala styrgruppen fortsätter sitt arbete med att definiera kompetensbehov på eftergymnasial nivå, gemensamt forma nya utbildningar och att stödja regionens samlade kompetensbehov på denna nivå i samband med ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Att de lokala collegen bedriver sådan verksamhet att de upplevs som goda leverantörer av vårdoch omsorgsutbildning även för målgruppen anställda. Att verksamheterna inom vård- och omsorg och funktionshinder strävar efter att erbjuda anställda som har vidareutbildat sig relevanta arbetsuppgifter utifrån nyförvärvad kompetens. Att fortsätta och utveckla samverkan med högskolor med bäring på vård- och omsorgscollege. Att via GRs plats som extern representant i Göteborgs Universitets programråd för yrkeslärarutbildningen verka för att fler personer utbildare sig till lärare i vård och omsorg. Kriterium 5 Hälsoperspektivet REGIONALT MÅL TILL 2017: Att fortsätta att utveckla såväl det regionala VO-Collegearbetet som det lokala VO-Collegearbetet i enlighet med Västra Götalandsregionens policy. Kriterium 6 Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö Enligt ursprunglig regional ansökan och beskrivning i lokala ansökningar om omcertifiering.

6 Kriterium 7 Lärformer och arbetssätt Enligt ursprunglig regional ansökan och beskrivning i lokala ansökningar om omcertifiering. Kriterium 8 Lärande i arbete Enligt ursprunglig regional ansökan och beskrivning i lokala ansökningar om omcertifiering. Kriterium 9 Kvalitetsarbete/Utvärdering REGIONALA MÅL TILL 2017: Att utgöra en kvalitetssäkrande regional organisation under den tid certifieringen gäller enligt uppfyllda kriterier i den regionala ansökan. Rådet/Styrgruppen kommer att fokusera på omvärldsbevakning, opinionsbildning och marknadsföring. Att anpassa det arbete som redan skett i regionen till det nationella konceptet Vård- och omsorgscollege och att inom konceptet fortsätta att utveckla samverkan mellan arbetsliv och skola/utbildning. Att genom Vård- och omsorgscollege genomföra intentionerna i det av samtliga kommuner och parter undertecknade samverkansavtalet för Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen. Samverkansavtalets parter är arbetsgivare, utbildningsanordnare och arbetstagarorganisation. Ovanstående tre mål kvarstår. Samverkansavtalet förnyas innan omcertifiering sker. Varje college ska lämna uppgifter som sin lokala styrgrupp kontinuerligt och minst en gång per år. Varje college ska lämna uppgifter årligen om vilka utbildningar/utbildare som ingår i det lokala colleget. Varje college ska lämna in en årlig verksamhetsberättelse som bygger på uppnådda och reviderade mål. I denna ska anges hur många diplom som delats ut samt hur många elever (gymnasieskola och vuxenutbildning) som har fått en gymnasieexamen. Kriterium 10 Avtal och överenskommelser REGIONALT MÅL TILL 2017: Att ett nytt samverkansavtal för VO-College ( ) är undertecknat innan föregående certifieringsperiod går ut ( ). Att lokala samverkansavtal samt avtal om handledarutbildning sluts vid samtliga college som önskar certifieras som en del av GR VO-College.

7 Västra Götalandsregionens (Sjukhusgruppens) deltagande i GR VO-College bygger på följande specifika mål: Fortsatt vidareutveckling av kompetensförsörjningsprocessen, dels genom att genomföra aktiviteter för att åtgärda det kompetensbehov som identifierats och dels fortsätta att utveckla processen på alla nivåer i organisationen samt tydligt integrera den i sjukhusets planerings- och uppföljningsprocess. En strukturerad kompetensförsörjningsprocess ska möjliggöra en helhetsbild, bättre beslutsunderlag och den långsiktighet som behövs för att SU ska klara sin egen kompetensförsörjning nu och framåt. Utarbeta och ansöka om ytterligare YH-utbildningar med utgångspunkt i identifierat kompetensbehov, bl. a med fokus på vård av äldre och verksamhetsinnehållet i Bild och interventionscentrum samt vårdadministration. Utforma och implementera en huvudhandledarmodell för läkarsekreterare/vårdadministratörer motsvarande den för gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning i syfte att erbjuda lärande i arbetet (LIA) med god kvalitet samt ge bättre förutsättningar för handledning av studenter. Administrera LIA för Vårdadministratörer via praktikplatsen.se Minska diskrepansen mellan tillgängliga, beställda och bokade praktikplatser, vilket idag medför stora kvalitetsbristkostnader för SU och riskerar att vi i slutändan inte kommer att kunna erbjuda de praktikplatser skolorna har behov av. Arbeta fram ett nytt arbetssätt för bättre samordning, planering och fördelning av praktikperioder mellan utbildningsanordnarna. Ambitionen är att erbjuda fler ungdomar feriepraktik under sommarperioden för att öka intresset för vård- och omsorg. Målsättningen framöver är att kunna erbjuda 125 platser inom SU. Fortsatt arbete med hälsofrämjande arbetsplatser för att utgöra en attraktiv arbetsgivare Kvalitetssäkring, resultat och uppföljning Styrgruppen/det regionala GR VO-Collegerådet enas om vad som ska mätas och kvalitetssäkras ur ett regionalt perspektiv. Arbetet utgår från den regionala ansökans viljeinriktning och de nationella kriterierna. Styrgruppen/GR VO-Collegerådet kvalitetssäkrar lokala ansökningars överensstämmelse med den regionala ansökan innan de skickas till nationella rådet. 3 Regional samverkan Avtalsparterna är överens om att för Vård och omsorgscollege Göteborgsregionen - delta i regional styrgrupp/regionalt VO-Collegeråd med representanter för Göteborgsregionens 13 medlemskommuner, Västra Götalandsregionen, Region Halland (erbjudande via Kungsbacka) privata vårdgivare (erbjuds delta i avtalet), fackliga representanter, kommunala och fristående anordnare (erbjuds delta i avtalet) inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskola. Samtliga vård- och omsorgsgivare ska enligt nationella kriterier inneha kollektivavtal för att få erbjuda APL/LIA eller praktik.

8 Arbetslivet har majoritet i ledamöter. Ordförandeposten innehas av en arbetsgivarrepresentant som utses inom gruppen. Varje ansökande/certifierat lokalt VO-College har rätt att delta med i normalfallet två representanter varav en från arbetslivet och en från utbildningssidan. Undantag i antal representanter kan göras för stort lokalt VO-College GRs processledare (2012 Margaretha Allen, Lars-Göran Jansson och Ulrica Furby) deltar i och driver rådets verksamhet. 4 Ekonomi Avtalsparterna åtar sig ekonomiskt ansvar endast enligt beslut som fattas gemensamt inom styrgruppen/regionala rådet. Ansvaret avser kostnader för arbetstid för styrgruppens/rådets medlemmar som avsätts inom GR VO-College i form av egen medfinansiering, regionala certifieringskostnader, ev. regional marknadsföring, konferenser (avgiftsbaserade), erfarenhetsutbyte m.m. för VO-College under certifieringsperioden. Finansiering av den regionala processledningen ligger separat och utanför avtalet. Finansieringen bygger på de initiala besluten 2008 i de regionala politikergrupperna (Sociala styrgruppen och Utbildningsgruppen) om att driva vård- och omsorgscollege inom GR. Finansiering av den lokala VO-Collegenivån ingår inte i avtalet. 5 Avtals- och uppsägningstider Avtalet avser samverkan från och med certifieringsdatum 2013 och fem år framåt under den tid Nationella rådets certifiering. 6 Förändringar inom samverkansavtalet Om förändringar sker under avtalsperioden ska detta diskuteras mellan avtalsparterna. Nya vårdgivare kan ges tillträde inom Vård och omsorgscollege efter samråd och beslut av avtalsparterna. Nya utbildningsanordnare ansöker om status som lokalt certifierat college i något av de certifierade collegen eller som eget lokalt college. Tillägg till avtalet ska då göras.

9 . Ort och datum. Underskrift. Namnförtydligande. Titel och organisation. Kommun/lokalt college.

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Utbildning och bransch

Utbildning och bransch Utbildning och bransch Goda råd till utbildningsanordnare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FUs kansli

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-04-05 ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN Ansökans innehåll Inledning s. 2 Regionalt perspektiv 3 Infrastruktur för utbildningen 5 Tydlig profil 9 Samverkan med arbetslivet 11 Kvalitetssäkring

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Teknikcollege Hofors

Teknikcollege Hofors Till Regional styrgrupp Teknikcollege Gästrikland Reviderad ansökan 3 september 2012 Teknikcollege Hofors Industriskolan 1 Inledning Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 1(18) Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Verksamhetsplan 2015 Fastställd av BYNs styrelse 2014-09-30 2(18) Verksamhetsplan för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 2015 Verksamhetsplanen beskriver målen för det arbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer