Svar på medborgarförslag angående incitament till enskil a energieffektiviseringsåtgärder, kf 60-10, ksau 54, ks 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på medborgarförslag angående incitament till enskil a energieffektiviseringsåtgärder, kf 60-10, ksau 54, ks 47"

Transkript

1 ~2'JU,:J S~~NTRÄD E S PROTOKOll Samrnantradesdaturn ~ TRI'.NAs KOMMUN Sida 35(45) KOMMUNSTRYR8-SENS AU 123 Dnr 120/10 Svar på medborgarförslag angående incitament till enskil a energieffektiviseringsåtgärder, kf 60-10, ksau 54, ks 47 Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kornmun vidta åtgärder föratt minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbarverkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T. E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiatv till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger TE att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med attdet kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bruk. Vidare kommer förslaget all främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktigebeslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan avyttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser törbåde invånare och företaq. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar 2011 ' att återremittera medborgarförslaget med motiveringen att förslagsställarens första och tredje yrkande bör utredas med ingående. Yttrandeinkom från Tranås Energi AB Beträffande törsta att-satsen så framgår det i Tranås Energi AB:s yttrande att bolaget i princip inhandlar energi i enlighet med förslagsställarens önskemål. Beträffande den tredje att -satsen så meddelar bolaget att en översyn avtaxekonstruktionen kommer att bli aktuell i samband med den nya elnätsregleringen. Incitament till energieffektiviseringar är en viktig faktor i dessa sammanhang men Tranås Energi AB poängterar även vikten avatt kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. För att kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhel krävs atten stor del av tarifferna ej är beroende av om kunder förbrukar lite eller mycket el. ( I y\ l Justerares sign IUtdraqsbestyr...""

2 . ~~~,; S~~NTRÄDESPRO OKOLL ~ f Sammanträdesdat um _~ ~:: TRANAs KOMMUN Sida 36 (45) KOMMUNSTRYRELSENS AU s 123 Dnr 120/ 10 Kommunstyrelsensarbetsutsk tt föreslår kommunstyrelsens best t att avslå medborgarförslaget. Expedieras till Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

3 TRANAs KOMMUN Datum Vår betecknng dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag atttranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman : att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T.E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med för eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommenen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan av yttrandet blir attdel inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslagel. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgarförslaget med motiveringen att förslagsställarens första och tredje yrkande bör utredas med ingående. Yttrande inkom från Tranås Energi AB Beträffande första att -satsen så framgårdeti Tranås Energi AB:s yttrande att bolaget i princip inhandlar energi i enlighet med törslaqsst äliarens önskemål. Beträffande den tredje att - satsen så meddelar bolaget att en översyn avtaxekonstruktionen kommer att bli aktuell i samband -- --_..._ _..._._._ Kommunled ingskontoret tfn Tranås tax VlWlV. ranas.se

4 ~ TRANAs KOMMUN med den nya elnätsregleringen. Incitament till energiehektiviseringar ären viktig faktor i dessa sammanhang men Tranås Energi AB poängterar även vikten av attkunna garantera en ansvarsfull leverans- och persons åkerhet. För att kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet krävs att en stor del avtariherna ejär beroende avom kunder förbrukar lite eller mycket el. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avslå medborgarförslaget För kommunledningskansliet ~~ _~~ --e-< Cecilia Stedt Kommunsekreterare Tranås kommun. '

5 r fl J l =-- T NÄs Anl...?~tL J.~...~~.... KL-. 11!; 11 --:E ENERGI ru., 72{) UN Tranås kommun Kommunstyrelsen Återr emiss av m edborgar förslag. dnr 120/10-6 Tranås Energis ursprungliga yttrande gäller fortsatt i sin helhet. Några kompletteringar och fö rtydliganden: Vad gäller första att-satsen framgår det av yttrandet att en småskalig elproducent har rätt att levere ra in el på vårt elnät och också sälja elen till samma pris som Tranås Energi sälj er respekt ive köper el på elbörsen Nordpool. Således är det redan idag i princip på så sått som förslagsställaren föresl år! Vad gäller synpunkter på de lagar, förordningar och föreskrifter som styr elmarknaden liksom pri sregler ingen av de svenska elnäten måste förslags ställaren rimligen hänvi sas till rik sdag, reger ing och berörda myndigheter, energimyndigheten och energimarknadsinspektionen. Vad gäller tredje att-satsen är det ju Tranås Energis styrel ses ansvar att, utifrån givet ägardiraktlv, fatta beslut om Tranå s Energis taxekontruktion. Som framgår av yttrandet är då incitament till energ ieffektivisering en av flera komponente r som styrelsen har att ta hänsy n till. Den nya elnätsregleringen (förhandsregleringen) är nu på plat s och kommer, som framgår av yttrandet, att träda i kraft Hösten 2011 kommer Tranås Energi att få besked om vilken intä ktsram bolaget har att förhålla sig till åren I samband med detta kommer en översyn av ta xekonstruktionen att göras. En viktig faktor blir då självklart incitament t ill energieffektivisering men en annan viktig f aktor är de investeringar och det underhåll som krävs för att upprätthålla en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. Också detta till stor del styrt av Jagar, förordningar och föreskrifter. Det sistnämnda förutsätter en relativt stor andel fast del i tarifferna då detta ej är beroende av om kunderförbrukar lite eller mycket el utan enbart av att elen skall överföras på ett stab ilt och säkert sätt på elnätet. Noterbart är också att Tranås Energis taxekonstruktion inte skiljer sig från branschen j övrigt och vad som år praxis. En särskild utredning ut över den ovanstående översynen är således inte meningsfull. Tranås Styrelsen genom David Hultman Ordförande ivrj-/ ij Niklas Johansson VD PoSfo rjress Tr,Jnås Fnel'gi AB. Box 386, TI a rl ~ S I BescKsodll; 's Norra Storgatan 64 I Te! Oi S I,cax Plusgiro Ejll ä l I PJusgiro Fjärrvärme i 8(){Pkg:m E/nöt ()L1 6 IBcmKgilo Fjärrvärme E post Web WVI"'l-AJ.tr;masenergi.seI O'gti!lisot.rY1snummer

6 TRANAs KONIMUN Datum Vår beteckning dnr 120/10-6 Er beteckning Niklas Johansson Tranås Energi AB Återremiss av me dborgarförslag Då kommunstyrelsen valde attåterremittera Medborgarförslag angående incitament tillenskilda energieffektiviseringsåtgärder , ombeds här med Tranås Energi AB att inkomma med ett yttrande i ärendet. Med vänliga hälsningar Tranås kommun, Kommunledningskansliet Cecilia Stedt, _...._ _.._---_..._._ Kommunledningskontoret 57382Tranås tln tax

7 SAiv\MANTRÄDESPROTO ou, r~, \ Samm anträdesda tum I _:~ I TRANAs KOMMUN Sida 13 (20) l.::.y KOM MUNSTYRELSEN 47 Onr 12D/ 1D Svar på medborgarförs!ag angående incitament till enski lda en ~ r gieffektiviseringsåtgärder, kf 60-10, ksa 54 Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag atttranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Trar.ås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som TE idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kv'l/t att kommunledningen omedelbart ålägger TE. attomarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med för eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan av yttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Colm ÖCiaman (MP) på återremiss av medborgartörslaget med motiveringen att förslagsställarens törsta och tredje yrkande bör utredas mer ingående. Yrkanden Kommunstyrelsens arbetsutskotts Colm ÖCiarnain (MP) Justerares 519n,!,,") (J \~ /~ i\ i - -:;rx Uldragsbestyrkande

8 SANVJ~NTRÄ DESPRO TOKOlL rf~1 Sammanträdesdatum I _~~, I TRANAs KOMiV! UN 20"i Sida 14 (20) ~ KOMMUNSTYRB.SEJ'l 47 Dnr att återremittera medborgarförslaget. Justerares sign / )! i "C-, Ut<lragscestyrkande --.

9 ...;r~8 x '!;f;~ TRANAs KOMMUN ~- "'"" KOMMUNSTRYRRSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samman trädesdatum Sida 16(25) 54 Dnr 120/10 Svar på medborgarförslag angående incitame nt till enskilda energieffektiviseringsåtgärder, kf Ingvar Danman vill i sitt medborgartörslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därtör föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som TE idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med förnärvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor såatt det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgartörslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgartörslaget. Kontentan av yttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgartörslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgartörslaget. Justr:;:..sign UldragsOOstyrkande,I

10 TRANAs KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Datum Vårbeteckning dnr 120/10 Kommunstyrelse ns arbetsutskott Svar på medborgarförslag angående incitament till e nskilda ene rgieffektiviseringsåtgärder Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidtar åtgärder föratt minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det avkommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T.E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduklion till den avprivata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt attkommunledningen omedelbart ålägger TE attomarbeta sina taxor såatt det blir lönsamt föralla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan avyttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås med hänvisning till Tranås Energi AB:s yttrande besluta attmed hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. För kommunledningskansliet ~L~~~ Cecilia Stedt Kommunsekreterare Tranås kommun " 1 p

11 - Dat um fra ' "S MMUN KL-For u'.;... ni c sn ;:;}" Ank (Q.Q.?:Q. I ~ Dnr--&O 4 / 0 - SI i. Tranås kommun I<ommunledningskontoret Yttrande gällande medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffektivisenngsåtgärder, dnr O Tranås Energi står Idag för ett starkt miljöengagemang men också föi- närhet, tillgänglighet och en tydlig lokal föranknng. Vi välkomnar all dialog med medborgare och kunder, vilka alltid är välkomna att ta direkt kontakt med oss för att diskutera energreffektivisenng taxor eller något annat. Att kommunlednmgen beordror l... I (rån befintliga stom leverontörer: Elöverfönng ( e ln ; ' ~ ) Fr-å.n och med I apnl infördes en lagändring som Innebär att en elanvändare som hal- ett säknngsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el som kan matas in med en effekt om högst 43,5 kilowatt Inte behöver betala nätavgift för sin Inmatning om han eller hon under ett kalenderår tal' ut mer el från elsystemer än han eller hon matar In på elsystemet. I övnga fall måste kunden betala nätavgift utifrån den vid var tid gällande taxan, vilken är övervakad och granskad av energirnarknadsmspektionen. El (elhandel) T ranås E:lergl Elförsährung A B, vilket är den Juridiska person där elhandel bedrvs, köper elen direkt via elb örsen N ordpool och alltså Inte via någon " leverantör" avel. D en el som detta bo lag liksom moderbolaget Själva producerar (vattenkraft och kraftvärme) säljs också til l N ordpool. På denna elbörs köps och sähs el trll ett spotpns som faststäils varje handelsdag ut ifrån tll igång och efterfr-ågan. D ärutöver finns möjlighet en att finansiellt pussäkra hela eller delar av den volym som säljs eller köps via terminskontrakt och motsvarande, Vilket T ranås Energi Elförsäljnlng AB också gör i enlighet med den av styrelsen fastställda nskpolrcyn. Eventuella andra elproducenter (mklus.ve småskaliga) som finns inom Tranas Energis eln äts koncessionsområde far också sälja sm ei till Nordpool och kan dessutom pussäkra volymen på samma sätt som Tranås Energi gör. D är-med är det per automatik så att enskilda elproducenter har möjlighet att sälja elen till samrna pns som Tranås Energi och T ranås Energi Hförsäljru ng Vid varje given tidpunkt köper och säljer el för Att kommunledmngen genom I.... I elenergin med for nörvarande co 4,50 kr/kwh I Sverige finns t ill skilinad från Tyskland Inget direktstöd eller bidrag för utbyggnad av förnyelsebar elproduktron utan Istället finns etl he lt marknadsbaserat st öds ystem, elcernfikatsystemet, Vilket är' beslutat med bred polit isk majoritet I nksdagen. Bilaga I til : detta yttrande besknver hur stödsystemet fungerar'.,uos/ uciress Tranas Energi AB, Box 386.5/3 24Tranas l Besöksadress Na lta Storgatan 64 l Tel O i 25 l Fax I I 3 75 Plusgrrc E/nejr A I Pll.is.,~rro Fjön votme ' I Bankgll'O Elnål I B(Jokg:ro f'jör(vörmc 5082-! 800 Epos! tj"<lnascllcr gl 2'l1-anas.sc i Wcb wwwtranasenergi.se I Orgon:sotionsnummcr 5S ]

12 Datum An kommunledningen omedelbortt... / ott mmsko sin energlrorbruknmg Dagens taxor för eln ät och fjärrvärme är utformade med fasta och rörliga delar: De fasta delarna Itaxorna fi nns bland annat föi~ att både elnät och fj ärrvärme är mvestenngstunga verksamheter där stort kapital finns bundet I anläggningarna, Tranås Energi är beroende av att under' mycket lång tid säkerställa en trygg finansiering fö r' dessa anläggningar, en fi nansienng som hämtas hem genom kundens taxor. Kunden får' betala en VISS fast de! för den SelYICe det Inne bär' att ha tillgång till det befintliga nätet. Idag uppgår'de n fasta dele n I elnätsta xan fö r säkringskunder t ill 58 % och I fj ärrv ärmetaxan till 23 % (om man räknar' med effektavgiften som dock anpassas utifrån kundens förbrukrungsrnönster år från år). Den fasta delen I ta xorna står I proportion till Tranås Energis fasta kostnader. Den rörliga delen Itaxorna finns Just för att kunden ska ha möjhghet att påverka sina energikostnader. Med nuvarande taxa är många energieffekrivrsenogar dir-ekt lönsamma och vissa åtgårder kan återbetala sig på ett par månade r. Tranås Ene rgi erbjuder även energieffekt ivsenngstj änster t ill sina kunder, både för'att öka se rvicegrade n fö r kunderna och för att göra en rrulj ömsat s. Med en st örre rörlig del I ta xorna skulle de ekonomiska motamen ten för kund erna art geno mföra energieffektivrseringar givetvis öka. Samtidigt minskar dock den säkra Intäktsdel som behövs för att väga upp Tranås Energis mvesteringsnivå. Nivån på Tranås Energis taxor liksom konstruktionen av desamma är den av kommunfu llmäktige utse dda styrelsens ansvar' och beslutas I samband med att budgeten fö r respektrve räkenskapsår fastställs. Styrelsen hal' då att ta hänsyn t il l en rad faktorer där förutom motament till energieffektrvisenngsåtgärde r också hänsyn måste tas t ill kommande Investenngsbehov syftande till att upprätthålla leverans- och personsäkerhet liksom det i ägardrrekuvet angivna avkastningskravet mm mm. Viktigt att komma Ihåg är- också att den del av verksamheten som utgör ett monopol, dvs. elnätet, så granskas oc h övervakas taxorna av energirnarknadsmspekt io nen, vilket styrelsen också har att ta hänsyn lnspektionen kommer dessutom från och med fastställa en så kallad intäktsl-am för elnätsverksamheten! förväg och Inte som nu granska taxorna i efterhand. Någo n st örre eventuell I översyn av elnätsta xan kan därför- Inte unde r några o mständigheter bli aktuell förrän resu ltatet av de nna nya "ex -ante" mode ll är klarlagd. TRANÅS EN ERG I AB Postadress Tran.is Energi AG. Box <1 Tranas i 5csöks(Jc!ress Norra Storgatan 6<1 I Tri OI' i Fax 'S Plusgiro Erna "1 I PIUSgfiO Fjar(\/(irme I Bankgno E./nöt I Bon!<f;lfu FJörrviir.rnc [pus! anas.se I WeLJ I OrgOlllsouonsnurnmer Yl

13 g:d i «: 'i' -----=~~ ~ J ;, J Sverige ska ande len el so m producer as med hjälp avfomybara energikä llor. så som so l, vind, va tte nkraft, biobränslen oc h el S0 111 p roduceras med torv i kraf tvärm everk: öka. För att stimulera ökningen finns lagen om elcertifika t. Målet med elcertifikatsystemet är att an vändn ingen av el fr ån förnyba ra energikällor ska öka i nivå med 25 TWh till år Energimyndigheten Elcertifikatsys remet startade den l maj Lage n kom till som en del av Sveriges långsikt iga energipolitik och bidrar till att öka den förnyba ra elproduktionen och minska utsläppen av växth usgase r. Elcert ifikatsys ternet pågår till och med år Marknadsbaserat stödsyst em Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stö dsystem som ska gynna elproduktion från förny bara energikällor på ett kostnadseffekti vt sätt. Sys temet ersätter tidigare sta tliga investerings- och drift bidrag tiii vindkraft, kraftvärme och smås kalig va ttenkraft. Princ ipen är att det finns en säljare och en köpare samt att hand ej ske r mellan dessa. Likna nde sys tem för att främja förny bar elproduktion finns i andra europeiska lände r, som till exe mpel BeJgien, Italien, Po len och Storbritannien, I dagsläget omfattar de t sve nska elcertifikatsysterne t endast el som produceras i Sverige. Elproducenter och kvotpliktiga Elcertifika tsyste rne t inr-ebär att produ center av förnybar el får ett ( l) elcertifikat av staten för varje producerad megawatt imme (MW h) el. Ge nom att sälja elce rtifikat tar produ cent erna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen, vilket skapar bättre ekono miska villkor för miljöanpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden avelproduktion med förnybara källor. Efterfråga n på elcertifikat ska pas genom att alla elleve ranörer samt vissa ela nvä nda re är sky ldiga at! köp a elcertifika: motsvarande en viss andel (kvo t) av sin elförsälj ning eller elanvä ndni ng, en så kallad kvo tplikt. Kvotens sto rlek va rierar för varje år och den medför en öka nde efter frågan på förnybar el och elcertifikat. Priset på elcertifikaten avgörs av tillgång och efterfrågan och görs upp mellan köpare och sär are för respekt ive affär De kvotpli ktiga elleverantörernas kost nad för elcertifikaten ingår som en del av det elpris som elleverant örern a tar ut ifrån sina kund er.

14 ARSCYKE L 31 januari Senast de 3 1 januar : unde rrättas certitikatko-uohavare av Svenska Kraftnät om innehål let på sitt cert ifikatkonto per den 31 dec emoer aret innan. 1 mars Senast dci' 1 mars ska den som är kvo tol iktig lämna ;n sin kvot pli ktsdeklaranon som visar den elleverans/etanv änd ninq som ska ligga till grund beräkningen av t öreqåcnd e års kvo tplikt och det antal e ~cert ifikat som ska annuueras den 1 april. 3 1 m ars Den 31 mars är de n sista dagcn för den som är l<vctpliktig att se till att det finns ett tillr äc kliqt anta l elcertifikat på kontot för att fullgöra kvot pltkten samt att markera vilka elce i kat pa kontot som ska användas för annutlennq. 1 april Svenska Kraftn ät annulle rar etcert ifikat uti från de kvo t pliktigas inläm nade dek larat ioner för fullgörande av kvotplikten. Saknas elcertifikat aktualiseras beslut om kvotpltktsavgift. 1 september Sista datum fö r Energimy ndigheter. att fatt a beslut om kvo tplikt savgift. Dec: mber januari m ån ad Energimyndigheten skicka ut underlag avseende de klarationer som de kvo:plikt iga ska lämna In senast den 1 mars, Fortlöpande under året Energimyndigheten lämnar fort löpan de informati on via we bb och nyhe tsb rev cm förändringar och resultat som är av betydelse för marknad en och dess axt öre r, Kvotpl iktiga Enligt lagen om elcertifikat är följ ande kvotpliktiga: Hl everantorer so m levererar el t ill elanvandare Elanvandare I den utst rack runq som de anvä nt el som d e själva har prod uce rat, Importerat eller köp t på den nord iska elbö rsen Ehntensiv Industri Elektroniska elcertifikat Elcertifikat är ett elektron iskt intyg som bara finns i elektroniskt forma l. Både produ center och kvotpliktiga har ett konto i Svenska Kraftnäts elektroniska kontoföringsregister Cesar. Där tilld elas producentern a sina elcertifikat av staten och där sluförs hand eln mellan köpare och sälja re. Viktigt att uppfylla kvotplikten Varje år ska de kvotpli ktiga uppfylla sin kvotplikt. Det ske r genom att de kvotpjiktiga senas t den l mars varje år lämn ar in en deklaration till Energ imyndigheten, där de redovisar hur mycket el som de är kvo tpliktiga för. Senast den 3 1 mars ska alla kvotpliktiga ha tillräckligt med elcertifikat på sitt kont o i Cesa r för att uppfylla sin sammanlagda kvotplikt. Den l april annul1erar Sve nska Kraftnät elce rtifikaten baserat på de inlämn ade deklarationerna. Om det saknas elcertifikat på kontot för att upp fylla kvotplikten vid annu l lerin gen beslutar Energim yndi gheten om att den kvotpl iktige ska betala en kvotpliktsavgift. Denna avgi ft baseras på mängden elce rtif kat som sak nades för att uppfylla kvotpiikten och uppgår till 150 procent av mede lpriset på elcertifikat ett år bakåt i tiden, från den I april. De kvotpliktiga som har ett överskott på elcertifikat kan spara dem till komm ande års behov eller sälja dem. Undantag från kvotpli ten för el intensiv industri Efterso m elcertifikarsysternet medför en ökad kostn ad för elanvändarna Ii uns ett undantag från kvotplikten för elintensiv industri. Undantaget gäller el som använ ds i företagets tillverkningsprocess. En elintensiv industri är ett företag SQl1l i sin helhet eller en del av ett föret ag som utgö r en ege n verksamhe t eller verksamhetsgren där det: - bedrivs och under de senaste tre åren har bedri vits industri ell tillverkning i en process i vilken det använts i genomsnitt minst 190 MWh el för varje miljon kron or av förädlin gsvärdet av den elintens iva industrins produktion, eller - bedri vs ny verksamhet med industricii till verkn ing i en process i vilken det används eller beräkn as användas i zenomsnitt minst 190 MWh el för varje ~ il io n kronor av förädlingsvärd et av den eli~ t en si v a industrin s produk tion, eller bed ri ve r ver ksamhet för vilken avdrag får göras för ska tt på elektrisk kraft enligt I l kap ~ 2J eller 5 lagen (1994 :1776) om skatt på energi (LSE). För att beviljas und antag krävs att företage t registrerats hos Energirnyndigheten som elintensiv industri Hur får en an läggning el certifikat? För att en anläggning som producerar förnybar el ska få elcertifikat krävs att anläggninge n blir godkä nd av Energimy ndighete n. Kravet för att bli godk änd är att anl äggningen anvä nder någon av de energikä llor som uppräknas i lagen, är ansluten till ett clnät och att elproduktionen mäts per Iimrne. Behove t av detaljuppgift er varierar mellan olika typer av energ ikällor, När anläggningen är godkä nd far producenten e tr (1) elcert ifika t för varje produ cerad MWb som är ejcertifikatberättigad. Elcertifika ten utfärda: och kontoförs av Sven ska Kraftnät i Cesar. Anläggningens inrapporterade mät värden ligger till grund för det antal elcertifika t som utfärdas,

15 Elcert ifi katsyste met Rik,dilqen har luta t att stöcet till elproduktion från förnybara ~ nerg i k a ll o r (sol, vmd, vetten, btobransten) och torv ska komm a från eke rnfikat systemet. Elcertifi kats t met star tade den 1 maj 2003 och p åq är till och med Ar KVOTER NA E IGT LAGEN (2 003 :113) OM ELCERTIFIKAT ~yste me r <flj "'äe ra r3 äilla r~ Allastanvåndare rnaste stodra denfomybaraelproduktionen ~~rl oenom altproducenter av fornybar elochtorvlar -elcertltil-.at avstalen l ;nedan elleveranlorern<i arskyld,og.? all kopa och famna In elt.brtlfika!,romailande111 smellorsaljnr"9 Andelenelceruhkat (kvolen) som ~: Ie \j e ra nlor e1'l skalamna In varierarlorvaqe sr \/llkllt rue dior en ḻ v;: ökande e fl~ rtrr ga n P(I förnybarel ochelcer'jllk31 Gr:-nomfO rs<lljnl'lgen av li? lcer t l~ ( fäl. 400UCenterndckcoornrska resurser roi attutökapreduktonenav fornybar ~I å ~ e a rn.~ i1 I :ll ä ä ~ '~_7L l r uva m~d ':- 5 T. " t lll.!ll 2020 F-ti rnybar ~ I i il.~ 1.-_ Elrorsaljnlng,JL----, ~ Ellevf".>t <lntö,junadeklarerar "Iilfj("ar Sin elforsål,lllngtill EnergimyndlgMlen.~ trfrån elfof:.6irul19 och kvotenroi en3klue1laaret befarnas elleverantorens kvolplikt i:: en I apnl varjl' arlamliol E'! 1('Yelantoren.beraknal ant31 elcerllnwt bil staten ocb en annulkftng sker I ochmed an elcer lilikötenannuueres m,lsh..erlel!eranlo,enkopa nyaekerufikat ror alt upp f >~ 1a nastii~ rs kvoirjhkl l- -J GRAfi K TO...tAS C;HI'.ING'I >-:.O Även elproduktion kraftvärmeverk med torv som energikälla berättigar tiildelning av elcertifikat, De tta medför all elcertifika tsystemet har två syften, dels stödja elproduktion med förnybara energikällor och dels stödja elproduktion med torv i kraftvärmeverk. Begränsningar i tillde lninge n En produktionsanläggning drifttagen efter I maj 2003 kan få elcertifikat under maximalt 15 år. Begränsningen tilldelningen av e!certifikat syftar till att hålla nere kostnaderna för konsume nterna, så all de inte ska behöva betala för redan lönsam elproduktion. Begränsningen ska också öka satsningen på ny förnybar elprc duktion. Anläggningar som drifttogs innan lagens ikraftträdande den J maj 2003 fasas ut ut' elcertifikatsystemet vid I utgången av åren och beroende på kraftsjag och tidigare stöd. Informatio om elc ertifikat Energi myndigheten redovisar marknadsstatistik, som antal godkända produktionsanläggningar och registrerade kvotpliktiga samt allmän inform ation om e lcertifikats ystemet i en årlig publikation och på.. Sv en ska Kraftnät red ovisa r löpande information, till exem pel antal utfärdade, omsa tta och annullerade e1certifikat samt e1certifika tens medelpris. https.z/elcert ifikat.svk.se Energimarknadsinspelaionens tj äns t Elpriskollen redovisar priser och villkor för de vanligaste avtalstyperna från samtliga elhaudelsföretage n j Sverige Antal elcertifikat pe försåld eller använd MWh el, i procent. Ar ? Procent 7,4 % 8,1 % 10,4 % 12,6 % 1 5, ~ % 16.3 % 17,0 % 17.9 % 17,9 % 17.9 % 13.5 % 14,2 % 14.3 % 14,4 % 15,2 % 16,8 % 18.1 % 19,5 % 19,0 % 18.0 % 17,0 % 16.1 % 14.9 % 13,7 % 12,4 % 10,7 % 9.2 % 7,6 % 6. 1 % 4,5 % 2.8 % 1.2 % 0.8 %

16 Fakta elproduktion och elcertifikat Nedanst ående förnybara energikä llor ernåuer elcertifikat. År 2002 stod dessa energikällor för 6,5 TWh producerad el. ci rka 4,5 procent, av den totala elprcduktio nen. De förnybara källorna som erhåller e lce rti fika t är; v ir.dkratt So lenerg i Geotermisk energ i Biobr änslen Vågenerg Vattenkra ft småskaliga vattenkraftanlägg ninga r (enheter om hbgst kw) återupptagen drift i ned lagda anläggningar ökn,ng av produktione n i befintlig vattenkraft ny vattenkraft anläggningar som ;nte kan få långsiktig lönsam produkt ron på grund av rnyndlqhetsbes tut eller omfattande ombyqqnatlon VEM GÖR VAD Energimyndigheten ska Godkanna och kontrollera elcertii ikatberättigade anlaqqrunqar Registrera och avregi strera kvotpliktiga företag och pnvat persone r Handha kvotp likt igas deklarationer av kvotp liktig el Ge förhan dsbesked om möjlighe t till godkännand e för ti llde lning av elcertrnkat I vissa spe cifika arenden Beslut a om förseningsavgift er för dem so m rnte lämnat In deklaration sena st den 1 mars Besl uta om kvo tpl ikts avg ift om kvotplikten Inte uppfyllts Ha til lsynsansvar när det gä ller efterlevnaden av lag, fo rordn ing och fö reskrifter om elcertinkat Informera om elcert itikatsystemet Bevaka och ana lyser a utvecklingen på elcert rtrkatrn arknad en Svensk a Kraftnät sk a Utfärda elceruhkat base rat på mat varde n från elcertifikat berätt igad elp rodukt ion Uppratta oc h dnva elcert lfll,at registret över Innehav av elcertmkat Sena st den 31 januarr underratta certifika tkontoh avar e om Inneh ållet på sitt certifikatkonto Annullera elcert ifikat den 1 apr il enligt Inlämnad e deklarationer Löpande publicera rntorrnatlon om anta l uttardare. oms atta och annullerade elcert rnka t samt elcertifikatens volymvaqda me delpus Forutom den t örnybara elproduktionen är också elorcduktion i kraftvärmeverk med torv som energikälla berättigad tllldelnmo avelcertifikat. Energimyndighetens arbet ar för ett tryggt, rruh övanlipt och effektivt energ isyst em. Svenska Kraftnät ar ett at tarsverk som sköter stamnätet för elkraft och som har systemansvaret for den svenska elmarknade n. Energimyndigheten Enerqimyndrqhet en, Box 310,63104 Esk ilstun a, Telefon: ?0 00, Fax: 016, , Svenska Kraftn ät, Box 526, Vällingby. Telefon ' , Fax: ,

17 Datum Vår bet TRANAs KOMMUN dm 120/1 0 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Er Bel Tranås Energi AB Begäran om yttrande gällande medborgarförslag angående incitament til l enskiida energieffektiviseringsåtgärder Kommunledningskontoret önskar inhämta ett yttrande från Tran ås Energi AB gällandeovanstående medborgarförslag. Yttrandet bör vara kommunledningskontorettill handa senastden 1 augusti Återkom till undertecknad om denna tidsplan ej är realistisk. För kommunledning skontoret CeciliaStedt Kommunledningskontoret Tfn: E-p ost: ceci tranas,se Kommunledn ingskontoret Ifn Tranås lax IW(t1 tranas.se 'T

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (43) 60 Dnr120 /10 Medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kcmmunledninqen beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB attmed omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T.E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledningen genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tarinitiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar genereringskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4, 50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med attdet kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med för eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen., Justerares~ Utdragsbestyrkande I A~ / 2 I _ ( ~.~~~=-=--.;::;;;-~

19 Tranås kommun MED BORGARFÖRSLAG TRA. las KO MUN KL-:=,::n/altningen A :Q O f(),- 0 ',3- Q1 nk......,.. Wii ~nr..-7.:<..0,,,ro j, [ <,/,] 1') ' 1 1' H -dl ANGÅENDE INCITAMENT TILL o. ENSKILDA ENERGIEFFEKTIVISERI NGSATGARDER BAKGRUND Den tidningsartikel, som var införd bl.a. i Tranås Tidning 18/12-09 (se bilaga 1), där det visades. att havsytan stiger 65 m. då polarisarna har smält. En rapport från utgrävningar i Mexiko visade dels att havsytan hade stigit 90 m. på total t 8 är vid ett tidigare tillfälle då jordens klimat också hade förändrats. Denna utgrävning visade att nivå höjningen precis som idag gick långsamt i början men att havsytans höjning per år accelererade mycket kraftigt efter de första 2-3 åren. Undersökningar av fältgeologer visar, att klimatet och därmed havsytans nivå har ändrats flera gånger under jordens historia. Den nivå som har varit rådande de senaste c åren är ett medelvärde. Vid långa köldperioder, då havens vatten bundits som snö och is över polarom rådena och kontinenterna, har havsytan befunnit sig 90 m. lägre än dagens nivå. Då var Medel havet ett innanhav. Under perioder då jordens medeltemperatur har varit betydligt högre än vad den är idag och inget vatten har varit bundet som is under flera år i sträck, har havsytan varit 90 m. högre än j dag som utgrävningen i Mexico visade. Lägger vi till att allt det vatten som är bundet året runt på våra kontinenter idag också smälter talar det mesta för att fältgeologernas siffror om att vattenytan kommer att stiga med c:a 90 m. kommer att besannas. FÖRUTSÄTININGAR 1. Att kommunledningen tolkar sitt uppdrag från medborgarna som medlem i gruppen "Uthålliga Kommuner" att i enlighet därmed ta initiativ för att tillse att Tranås kommun vidtar nödvåndiqa åtgärder för att påbörja den omställning för att omvandla kommunen till en uthållig kommun enligt de krav som de nya fakta som jag visade ovan nödvändiggör under en betydligt kortare tidsrymd än vad som tidigare ansetts vara nödvändigt. 2. SCS: s statistik för år 2007 enligt vilken omräknad till kronor med ett kwt-pris inklusive alla skatter och nätavgiften på 1 kr. blir den totala kostnaden för samtliga medborgare i Tranås kommun kr. detta år. Med en genomsnittlig energiprisökning med 10 % under kommande år innebär detta att vid oförändrad energikonsumtion den totala energikostnaden för samtliga medborgare under kommande 10-årsperiod kommer att bli kr. och under den kommande 12 års perioden samt för den kommande 15-årsperioden kr. (se bilaga 2). De totala utgifterna för kommunens enskilda hushåll kommer enligt samma underlag att i genomsnitt bli kr, kr. respektive kr. (se bilaga 3). EKONOMI De i avsnitt 2 närmast ovan visade kostnaderna kommer att fortsätta att öka för varje år som går om inga åtgärder vidtas. Emellertid kommer dessa kostnader au minska i motsvarande grad för varje kwt som effektiv iseras bort enligt mina yrkanden nedan. FÖRDELAR a) Sedan väl investeringarna börjar att betalas av kommer kommuninnevånarna som helhet att få mer kapital att röra sig med för eget bruk. b) Då kommunens energieffektiviseringsprogram börjar bli känt kommer företag drivna av uppfinnare och produktutvecklare att etablera sig i kommunen för att tillverka de nya produkter 1

20 som dessa projekt kommer att inspirera till och därigenom generera nya arbeten i tillverkningssektorn. Många av kommunens installationsföretag kommer att behöva nyanställa för att installera all den småskaliga utrustning i de enskilda hushållen, i hyreshusen och i företa.ge ~ samt i den offentliga sektorns lokaler som kommer att behövas i detta ffektiviseringsprogram. c) Besöksnäringen i kommunen kommer att få ett kraftigt uppsving genom att många besökare från när och fjärran kommer att komma hit för att på ort och ställe se hur vi har burit oss åt. Som exempel för detta kan nämnas en by i Tyskland som helt upphörde med att använda fossila bränslen till uppvärmning utan i stället ersatte dessa bränslen med det gratismaterial (tidigare benämnt avfall) som främst byns jordbruk haft stigande kostnader för att bli av med. Redan det första året kom över besökare till denna by, där tidigare varje enskild turist som besökt byn varit en stor händelse, för att studera deras tillvägagångssätt. d) Sjunkande energipriser kommer att leda till ökad inflyttning. YRKANDEN Jag yrkar att kommunledningen beordrar det av kommunens innevånare helägda b o l ag ~ ' Tranås Energi att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi S OIIl medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T. E. idag betalar för sina leveranser från befintli ga stora leverantörer. att kommunledningen genom sitt medlemskap i gruppen "Uthålliga kommu ner" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det Tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar genereringskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med för närvarande c: a 4,50 kr/kwt. att kommunledningen omedelbart ålägger T. E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning. Detta görs genom att beräkna en mall för vad varje slag av kund genomsnittligt bör förbruka. Därefter sätts taxorna t.ex. så att den första 10-delen av denna norm förbrukning inklusive nätavgifter och skatter kostar 0,05 kr/kwt och så vidare i intervaller upp till normförbrukningen som i dagsläget kostar 1 kr/kwt. Vid förbrukning utöver normförbrukningen betalas i dagsläget t.ex. 1,10 kr/kwt tör den första 1O-delen och sedan ökas avgiften med förslagsvis 10 % i varje interv. upp till dubbla normförbrukningen. Därefter skall avgiften öka brant upp till 10 kr/kwt. Denna nya taxesättning medför att det blir mycket lönsamt att snabbt minska slöseriet med energi. Tranås den..:f:..i l..?).:::.../.q. \J c,! ::::.pv't.....:1./c{(l(j.<:!:~«(4x L Ingvar-nanman Vegagatan 5C Tranås Tfn:

21 ..),I. 1 ~ L- Isen på jorden mo svarar 65 m högre havsyt Glaciärer och andra isar täcker upp till tio procent av jordens landyta och håller cirka tre fjärdedelar av de totala färskvattenreserverna. Om all is på land smälter, skulle havsytan stiga med nästan 65 meter. Antarktis bidrar då med cirka 57 meter och Grönland med sju meter. >Ismassorna på land l!1!h Isfria Atlanten. Ungefarlig ismass~luni 2008 khppor ','Ronne CJ Istäcke..~ s h eff ANTARKTI S.' :; CJ Isshelf ~. " J,> /.."' G"""","...f~ G3 Drivis. :'"Thw'a"es L Sycrpolen.' ~ "Jl', r.,pnanll ~ ii. - -, 1\ "., ':'...;~>. ~. \ -'... '-'. ",,",... ogf!ldar',.,.~ T~ansantaricti ska ::o:"0~~ G~~~ Pf:.;=~ - ~:ha:u~?..~~. "~~~:~~~m. Stenbockens - '~,"".,- ~ ",...,.. ". vändkrets y Pine Island-glaciären Västantarktis istäcke ~ Antarktis största isavlämnare Tunnas utmed en hastighet uita och kontinentens snabbast motsvarande 0,24 mm höjning ninförflyttande glaciär. av havsytans nivå per år. ANTARKTIS a v- KALLOR ","arid GlaCier Manlw ring Service. Bnush AnrarcncaSUn'e'{. Ano,,1 P,EUTtRS SVENSKA GRAFIKsfllAWTT

22 ;", ENERGIKOSTNAD I FULLSTÄNDIG ENERGIKOSTNAD. TRANÅS KOMMUN Ärlig Summa 10,12 Ar ökning 10 % Kilokronor resp. 15 år , , , , , , , , , , , , , , _ ÅR _..-._---_._ _..._ _.._.._.. I f _ "-- _. I-- ~ - I-- - I-- - I-- f- - I-- I--! serier l l!. Serie21 \_D S e r i~ I I I- f-- I-- I-- - f-- I f-- I I-- 1 o,,,,,, ~ _..._ -

23 o - ENERGIKOSTNAD 2007 GENOMSNITTSHUSHÅLL Ärlig Summa 10,12 År ökning 10 % Kr resp. 15 år , , , , , , , , , , , , , , _.. _ _._ _--_ _.-- - ' -- _._ - - _..._ - -_ _ I- I- I- l-. I- I- l-- I - - _.-.- I- f- f- I- I- I- f- I f- l- I I ~- l- I - f- I-- I rse-rl;1 Serie2 I D Serie3. I I I- f- I--- I- l- I I- l- I- l- I- l i- l- i _._._._._._--_._- - -,

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kornmunstyrelsen besluta. att med hänvisning till yttrandefrån Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kornmunstyrelsen besluta. att med hänvisning till yttrandefrån Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. re Nr', ~:» r KOMMUNS1YRELSEN S~~NTRÄDESPROTOKO L Sammanträdesdatum _~ ~~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 27(37) 95 Dm 110/1 1 Svar på medborgarförslag angående incitament tiil enskilda energieff ktivlse

Läs mer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer D3 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 9 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare D1 1 (2) Dnr (if y lls av myndigheten) Bilaga 7 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 07-0- 1 () Analysavdelningen Enheten för förnybar el Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 03- avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige Uppgifterna som redovisas

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 1 (5) Analysavdelningen Enheten för operativa styrmedel Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 2003-2013 avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Läs mer

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 14(30) KOMMUNSTYR8..SEN S~NTRÄDESPROTOKOLL 63 Dnr512/10 Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 Kew Nordqvist (MP) tror att krav på

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund Gröna certifikat för el konsekvenser för fj ärrvärm en Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 I nnehåll Gröna certifikat i allmänhet RECS Svensk fjärrvärmes mål KVV och förnybart Svenska systemet När är certifikat

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN I Justerares siqn I Utdraasbeslvrk~nrlp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN 93 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta TRANÅS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010 01 19 Sida 13 (29) 9 Dm 429/09 Svar på motion om iämställdhet, kf 160-09, ksau 283-09 Kristdemokraterna Mats Antonsson (kd) och

Läs mer

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation.

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation. TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (29) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010 01 19 17 Dnr 398/09 Svar på medborgarförslag angående förbättrade parkeringsrnöj ligheter vid järnvägsstationen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2009:269 Utkom från trycket den 16 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked Martin Johansson Handläggare Enheten för operativa styrmedel Bakgrund om elcertifikatsystemet Elcertifikat infördes den

Läs mer

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRA.NAs KOMMUN 201 1-06-29 Sida 5 (10) KOtvHvlUN STRYRB..SEi\lS AU s 154 Dnr 175/11 Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 Kew Nordqvist

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 28 (33) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 94 Dnr291/12 Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 Emma Sanfridsson, Ebba Frank och lvioa

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land A1 Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN Sida 31 (35)

~ TRANAs KOMMUN Sida 31 (35) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträd~datum ~ TRANAs KOMMUN 2014-05-07 Sida 31 (35) - KONNUNSTRYRElSENS AU 102 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av lediga hyreslägenheter på kommunens

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ändringar i lagen om elcertifikat Enligt

Läs mer

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt 1 (9) Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Roger Östberg Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Underlag för fastställande av kvoter för beräkning

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 I UtdraQsbeslyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-20 Sida 23 (33) 90 Dnr 206/12 Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 Mats Antonsson (KO) föreslår i sin motion att

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57

Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-03 22 Sida 16 (20) KOMMUNSIYRELSEN s 49 Dnr 345/10 Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57 Magnus

Läs mer

Ny lag om elcertifikat

Ny lag om elcertifikat Informationsturné: Umeå 23 nov Stockholm 28 nov Göteborg 6 dec Malmö 7 dec Ny lag om elcertifikat Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL

SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL m Sammanträde sdatum TRANAs KOMMUN 2011-09-20 Sida 16 (23) ~ KOMMU NSTYRELSEN SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL 144 John Madsen skriver i sitt medborgarförslag all han ÖnSk8J att Tranås kommun sätter lite mer färg

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Elcertifikat Enligt

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FöR 2013 2 Innehållsförteckning Förord 3 Nyckeltal för år 2013 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) (december) 153 000 Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc)

ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc) SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL Samrnant rädesdatum TRANAs KOMM Ui'1 2011 09 20 Sida 17(23) KOMM UNS1YRELSEN s 14 5 S'/';:i p~ ;;J~ 't 3~:l E:ilg å ;?;j (h,; utbilcining i första hjälpen för Tranås kommuns anställda,

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39)

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2014-06-24 Sida 29(39) l6j KOMMUNSTYRELSEN 119 Dnr 328/14 Egenavgift resa dagverksamhet. ksau 125 2014-01-01 övertog Landstinget ansvaret för färdtjänst.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer