Sammanträdesdatum Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:"

Transkript

1 m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: att Tranås kommun medverkar till att alla hushåll i kommunen skall erbjudas ettfungerande Internet i första hand via fiber, andra hand ADSL eller efter utredning annat alternativ. att Tranås kommun avsätter 2 miljoner kronor i som medfinansiering till EU-riktade stöd för utbyggnad av fibernät. Generell dagslägesbild Utvecklings- och datachef Kjell Pettersson har tillfrågats angående de förutsättningar som råder i dagsläget beträffande Internet. För Tranås kommun som helhet, det gäller även inom tätorterna, såärhuvudparten (> 90 %) av kommunens invånare hänvisade till Telias "koppartråd" eller mobilt bredband för att kunna nå uttill Internet. Det som skiljer mellan de olika kommundelarna ärmed vilken hastighet man kan nå Internet. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) stora landsomfattande undersökning så har Tranås kommun samtliga hushåll och företag möjlighet att ansluta sig till bredband (källa: Tranås TidnIng måndag 22februari 2010). Men hastigheten varierar kraftigt. I tätorten har 98 procent av hushållen och företagen förutsättningar för en hastighet på minst tio Mbit per sekund. Utanför central- orten är det däremot inte lika god täckning. Av de personerna och 702 arbetsställen som finns där är det 68,65 respektive 62,96 procent som har en bredbandshastighet påminst 3 Mbit per sekund. Enligt PTS undersökning får procent av befolkningen utanför centralorten mindre en 3 Mbit per sekund på sin anslutning till Internet och vilket även gäller 2 procent av invånarna inom tätorten. En definition för bredband ären hastighet motsvarande => 0,5 Mbit per sekund. Antal procent av invånarna som har möjlighet till en bredbandshastighet motsvarande => 0,5 Mbit per sekund framgår inte av PTS rapport men torde gissningsvis vara mindre en procent. Enligt uppgifter från Telia så kan de, i samband med att den fasta telefonin monteras ned, erbjuda bättre internethaltighet än vad som erbjuds idag via mobilt bredband med bl.a. riktantenn monterad på kundens fastighet. Denna teknik finns redan idag att köpa från olika operatörer. Justerares rh sign / u. Utdragsbeslyrkande

2 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRB.-SEN Sida 27 (33) 201 Dnr 449/10 Svar på motionen Motionen i sig har tolkats att i första hand vara en näringslivs- och samhällsbyggnadsfråga och vilket i andra hand kommer att bli en kostnadsfråga. Tranås kommun för idag dialog med framför allt TeliaSonera avseende motionens första att -sats att verka för fungerande Internet i Tranås kommun. Generellt kan sägas att det krävs en definition av vad som avses med "fungerande Internet...", I detta svar används definitionen att "fungerande Internet' kräver 0,5 Mbit per sekund. Med ovanstående definition av "fungerande lntemet" så uppfylls redan den första att -satsen idag enligt PTS och operatörerna på bredbandsmarknaden (idetta fall TeliaSonera) men kräver i vissa fall extra utrustning i form av riktantenn. D.v.s. samma utrustning som installeras när den fasta telefonin tas bort. Till detta kan tilläggas att det mobila bredbandet 4G är, enligt uppgift från Telia, under införande Under 2011 kommer ett helt nytt mobilt bredband att auktioneras uti den före detta analoga TVfrekvensen 800 MHz bandet. Enligt information från TeliaSonera så kommer PTS att införa täckningskrav på 800MHz bandet i frekvensauktionen Q PTS bedömning äratt detta innebär att alla i Sverige får "grundläggande förutsättningar för bredband". Till grund för andra att -satsen framgår inte om det finns någon form av utredningsunderlag som visar vilka riktade EU-stöd som avses och som kräver en medfinansiering av 2 miljoner kronor vid utbyggnad av fibernät. Tranås kommun har tillsammans med Landsbygdsrådet i Tranås kommun medverkat till en förstudie, vilken också finansierats av Tranås kommun, som i sitt första steg utrett förutsättningarna för att kunna förse samtliga landsbygdshushåll med fungerande telefoni när telestationer läggs ned och i förlängningen en bättre bredbandskommunikation. I förstudien anlitades LRF konsult som överlämnat en delrapport daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att motionens första att -sats tillstyrks med motivering att Tranås kommun idag medverkar till fungerande infrastruktur för alla invånare i kommunen att motionens andra att -sats avstyrks med motivering att medfinansiering till EU -riktade stöd skall hanteras enligt normala rutiner och där specificerade ansökningar slutligen tillställs kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt i vissa fall även kommunfullmäktige för beslut.

3 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL KOMMUNSTYRElSEN Sida 28 (33) 201 Dm 449/10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens första att -sats tillstyrks med motivering att Tranås kommun idag medverkar till fungerande infrastruktur för alla invånare i kommunen att motionens andra att -sats avstyrks med motivering att medfinansiering till EU -riktade stöd skall hanteras enligt normala rutiner och där specificerade ansökningar slutligen tillställs kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt i vissa fall även kommunfullmäktige för beslut. IUtdraqsbes" """,

4 ~. -..., SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ;~ TRANAs KOMMUN ~- ' '"' KOMMUNSTRYRElSENS AU Sida 6 (25) 207 Dnr 449/10 Svar på motion om fungerande Internet för alla i Tranås kommun, kf 192 Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: att Tranås kommun medverkar till att alla hushåll i kommunen skall erbjudas ett fungerande Internet i första hand via fiber, andra hand ADSL eller efter utredning annat alternativ. att Tranås kommun avsätter 2 miljoner kronor i som medfinansiering till EU-riktade stöd för utbyggnad avfibernät. Generell dagslägesbild Utvecklings- och datachef Kjell Pettersson har tillfrågats angående de förutsättningar som råder i dagsläget beträffande Internet. För Tranås kommun som helhet, det gäller även inom tätorterna, så ärhuvudparten (> 90 %)av kommunens invånare hänvisade tilltelias "koppartråd" eller mobilt bredband för attkunna nå uttill Internet. Det som skiljer mellan de olika kommundelarna ärmed vilken hastighet man kan nå Internet. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) stora landsomfattande undersökning så har Tranås kommun samtliga hushåll och företag möjlighet att ansluta sig tillbredband (källa: Tranås Tidning måndag 22 februari 2010). Men hastigheten varierar kraftigt. I tätorten har 98 procent av hushållen och företagen förutsättningar för en hastighet på minst tio Mbit persekund. Utanför central- orten är det däremot inte lika god täckning. Av de 2998personerna och 702 arbetsställen som finns där är det 68,65 respektive 62,96 procent som har en bredbandshastighet på minst 3 Mbit per sekund. Enligt PTS undersökning får procent av befolkningen utanför centralorten mindre en 3 Mbit per sekund på sin anslutning till Internet och vilket även gäller 2 procent avinvånarna inom tätorten. En definition för bredband ären hastighet motsvarande =>0,5 Mbit per sekund. Antal procent av invånarna som har möjlighet till en bredbandshastighet motsvarande =>0,5 Mbit per sekund framgår inte av PTS rapport men torde gissningsvis vara mindre en procent. Enligt uppgifter från Telia så kan de, i samband med att den fasta telefonin monteras ned, erbjuda bättre internethastighet än vad som erbjuds idag via mobilt bredband med bl.a. riktantenn monterad på kundens fastighet. Denna teknik finns redan idag att köpa från olika operatörer. IUIdog'""","'""

5 "...:' m - ~ KOMMUNSTRYRaSENSAU J,~ TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida7 (25) 207 Dnr 449/10 Svar på motionen Motionen i sig har tolkats att i första hand vara en näringslivs- och samhällsbyggnadsfråga och vilket i andra hand kommer att bli en kostnadsfråga, Tranås kommun för idag dialog med framför allt. TeliaSonera avseende motionens första att -sats att verka för fungerande Internet i Tranås kommun. Generellt kan sägas att det krävs en definition av vad som avses med "fungerande Internet...". I detta svar används definitionen att "fungerande Internet" kräver 0,5 Mbit per sekund, Med ovanstående definition av "fungerande Internet' så uppfylls redan den första att -satsen idag enligt PTS och operatörerna på bredbandsmarknaden (idetta fall TeliaSonera) men kräver i vissa fall extra utrustning i form av riktantenn. D.v.s. samma utrustning som installeras när den fasta telefonin tas bort. Till detta kan tilläggaslitt det mobila-btegbaadet-4g-äf,-enligt-uppgtftiraniejra ~ under införande Under 2011 kommer ett helt nytt mobilt bredband att auktioneras uti den före detta analoga TVfrekvensen 800 MHz bandet. Enligt information från TeliaSonera '15 så kommer PTS att införa täckningskrav på 800MHz bandet i frekvensauktionen Q PTS bedömning är att detta innebär att alla i Sverige får "grundläggande förutsättningar för bredband". Till grund för andra att -satsen framgår inte om det finns någon form avutredningsunderlag som visar vilka riktade EU-stöd som avses och som kräver en medfinansiering av 2 miljoner kronor vid utbyggnad av fibernät. Tranås kommun har tillsammans med Landsbygdsrådet i Tranås kommun medverkat till en förstudie, vilken också finansierats av Tranås kommun, som i sitt första steg utrett förutsättningarna för att kunna förse samtliga landsbygdshushåll med fungerande telefoni när telestationer läggs ned och i förlängningen en bättre bredbandskommunikation. I förstudien anlitades LRF konsult som överlämnat en delrapport daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att motionens första att-sats tillstyrks med motivering atttranås kommun idag medverkar tillfungerande infrastruktur föralla invånare i kommunen att motionens andra att-sats avstyrks med motivering att medfinansiering till EU -riktade stöd skall hanteras enligt normala rutiner och där specificerade ansökningar slutligen JiII~~I~ ~orn1tlj.ms1ylejsens-arbetsutskott kommunfullmäktige för beslut. oeh-kornmunstyrelserrsarnt tvissa tällaven IUId"9'"'''''''"''

6 Datum Vårbeteckning TRANAs KOMMUN dm449/10 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Erbeteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion om fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: atttranås kommun medverkar till attalla hushåll i kommunen skall erbjudas ettfungerande Internet i första hand via fiber, andra hand ADSL eller efter utredning annat alternativ. atttranås kommun avsätter 2 miljoner kronor i som medfinansiering till EU-riktade stöd förutbyggnad av fibernät. Generell dagslägesbild Utvecklings- och datachef Kjell Pettersson har tillfrågats angående deförutsättn ingar som råder i dagsläget beträffande Internet. För Tranås kommun som helhet, detgäller även inom tätorterna, såär huvudparten (>90%) av kommunens invånare hänvisade till Telias "koppartråd" eller mobilt bredband för attkunna nå uttill Internet. Det som skiljer mellan de olika kommundelarna är med vilken hastighet man kan nå Internet. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) stora landsomfattande undersökning så har Tranås kommun samtliga hushåll och företag möjlighet attansluta sig till bredband (källa: Tranås Tidning måndag 22 februari 2010). Men hastigheten varierar kraftigt. I tätorten har 98 procent av hushållen och företagen förutsättningar för en hastighet på minst tio Mbit persekund. Utanför centralorten ärdet däremot inte lika god täckning. Av de personerna och 702 arbetsställen som finns därärdet 68,65 respektive 62,96 procent som har en bredbandshastighet på minst 3 Mbit persekund. Enligt PTS undersökning får 35-40procent avbefolkningen utanför centralorten mindre en 3 Mbit persekund på sin anslutning till Internet och vilket även gäller 2 procent av invånarna inom tätorten. En definition för bredband är en hastighet motsvarande => 0,5 Mbit persekund. Antal procent av invånarna som har möjlighet till en bredbandshastighet motsvarande => 0,5 Mbit persekund framgår inte av PTS rapport men torde gissningsvis vara mindre en procent. Kommunledningskonloret lin Tranås fax

7 ~~y ~ t ~ '>p TRANAs KOMMUN,-,"" KOMMUNLEDNINGSKONTORET Enligt uppgifter från Telia så kan de, i samband med att den fasta telefonin monteras ned, erbjuda bättre internethastighet än vad som erbjuds idag via mobilt bredband med bl.a. riktantenn monterad på kundens fastighet. Denna teknik finns redan idag att köpa från olika operatörer. Svar på motionen Motionen i sig har tolkats att i första hand vara en näringslivs- och samhällsbyggnadsfråga och vilket i andra hand kommer att bli en kostnadsfråga. Tranås kommun för idag dialog med framför allt TeliaSonera avseende motionens första att -sats att verka för fungerande Internet i Tranås kommun. Generellt kan sägas att det krävs en definition av vad som avses med "fungerande lnternet...", I detta svar används definitionen att "fungerande Internet" kräver 0,5 Mbit per sekund. Med ovanstående definition av"fungerande lnternet" så uppfylls redan den första att -satsen idag enligt PTS och operatörerna på bredbandsmarknaden (i detta fall TeliaSonera) men kräver i vissa fall extra utrustning i form av riktantenn. D.v.s. samma utrustning som installeras när den fasta telefonin tas bort. Till detta kan tilläggas att det mobila bredbandet 4G är, enligt uppgift från Telia, under införande Under 2011 kommer ett helt nytt mobilt bredband att auktioneras uti den före detta analoga TV-frekvensen 800 MHz bandet. Enligt information från TeliaSonera så kommer PTS att införa täckningskrav på 800MHz bandet i frekvensauktionen Q PTS bedömning äratt detta innebär att alla i Sverige får "grundläggande förutsättningar för bredband". Till grund för andra att -satsen framgår inte om det finns någon form av utredningsunderlag som visar vilka riktade EU-stöd som avses och som kräver en medfinansiering av 2 miljoner kronor vid utbyggnad av fibernät. Tranås kommun har tillsammans med Landsbygdsrådet i Tranås kommun medverkat till en förstudie, vilken också finansierats av Tranås kommun, som i sitt första steg utrett förutsättningarna för att kunna förse samtliga landsbygdshushåll med fungerande telefoni när telestationer läggs ned och i förlängn ingen en bättre bredbandskommunikation. I förstudien anlitades LRF konsult som överlämnat en delrapport daterad Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att motionens första att-sats tillstyrks med motivering att Tranås kommun idag medverkar till fungerande infrastruktur för alla invånare i kommunen. att motionens andra att -sats avstyrks med motivering att medfinansiering till EU-riktade stöd skall hanteras enligt normala rutiner och där specificerade ansökningar slutligen tillställs kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt i vissa fall även kommunfullmäktige för beslut. ANSVJ\H TYOLlGHFT E EK 2 av 3

8 För kommunledningskontoret Cecilia Stedt, I ' EK 3 av3

9 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,-'''' KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr 449/10 Motion om fungerande Internet för alla i Tranås kommun Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion att Tranås kommun medverkar till att alla hushåll i kommunen skall erbjudas ett fungerande Internet. Projektet föreslås finansieras genom att Tranås kommun avsätter 2 miljoner kronor i medfinansiering till EU -riktade stöd för utbyggnad av fibernät. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Justerares sign l?l(.fl Utdragsbestyrkande

10 m AN A.S KOMMUN KL- F ~ : _..ninqen Ank..~.r.t!..":/..f::.q1.. "... Dm: 4Qcr.. Ltf}, 1 Motion till kommunfullmäktige, Tranås kommun Utbudet av tjänster som erbjuds via Internet ökar ständigt. När allt fler samhällstjänster blir digitala måste i princip alla ha en möjlighet att koppla upp sig. Hushåll förväntas sköta sina bankärenden, fördjupad nyhetsinformation osv, via webben.... Företag sköter oftast stor del av sin korrespondens med myndigheter, banker och inte minst sina kunder via Internet. I kommunen ser förutsättningarna för ett acceptabelt fungerande Internet väldigt olika ut. Utvecklingen där användandet av Internet bara ökar och ökar gör att belastningen på det luftburna systemet ger en ojämn leverans till användaren och man är utlämnad till "rätt riktade master" och vädrets makter. 30 lovade bättring men två år senare har ingen i dessa områden med sämre täckning märkt någon skillnad. Därtor tror vi inte nu heller att 40 inom en rimlig tid ska kunna leverera bättre trafik till mottagaren. Drygt 18 procent av kommunens invånare bor på ren landsbygd eller i de mindre tätorterna. Ungefår 30% av alla företag i Tranås kommun drivs på landsbygden. Sammantaget är de gröna näringarna basen för 18,8 % av sysselsättningen i kommunen, varav 13,9 % i produktionen (direkt och indirekt) och 4,9 % i detaljhandel, kommunal service m.m * För att företagare på landsbygdens ska ha fortsatt goda förutsättningar att driva sina företag och för att fler ska våga starta nya företag, till exempel inom turism, odling av grönsaker (närodlat), entreprenad, bygga ut sin mjölkproduktion vilket innebär robotar och driva e handel då krävs ett säkert Internet. För att uppnå Tranås kommuns vision invånare 2025 ser vi gärna att fler personer väljer kommunens landsbygd som en attraktiv plats att bo på. Vi ser också att det är viktigt att de som redan bor där upplever att de har en fungerande vardag med ett fungerande Internet. Vi vill därför Att Att Tranås kommun medverkar till att alla hushåll i kommunen skall erbjudas ett fungerande Internet i första hand via fiber, andra hand ADSL eller efter utredning annat alternativ. Tranås kommun avsätter 2 miljoner kronor i som medfinansiering till EU-riktade stöd för utbyggnad av fibernät. Tranås den 20 oktober 20 l O CCA Eva Engströ Centerpartiet I emar Karlsson Folkpartiet

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Sida 1 av 12 Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Med tidigare känt underlag som grund och med kompletteringar och förtydliganden efter PTS besök redovisas följande sammanställning kring telekommunikationer

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/478.159 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Nulägesrapport om Telefoni och Bredband i Härjedalens kommun

Nulägesrapport om Telefoni och Bredband i Härjedalens kommun Nulägesrapport om Telefoni och Bredband i Härjedalens kommun Efter insamling av information via möten och e-post har vi nu tillräckligt med nulägesfakta för att kunna publicera en nulägesrapport. Sammanfattningsvis

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt - med samma kvalitet, likvärdigt pris och bättre Internetuppkoppling Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 1 2 Teknikskifte på landsbygden Delar av det

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer