~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU"

Transkript

1 ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika Hansson (S) och Jan Andersson (S) påtalar i sin gemensamma motion att Tranås kommun idag har ett brett och bra miljöarbete men att kommunen kan bli ännu bättre och ligga i framkant när det gäller miljöfrågor. Motionärerna föreslår därför att kommunen ansöker om att gå med i föreningen Sveriges ekokommuner, Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Bygg och miljönämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige ansöka om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner, att utse Lars Karlsson (S) till att föra nämndens talan inför kommunfullmäktige samt att efter ett eventuellt antagande av medlemskap skall utvärdering göras efter två år. Kommunledningsförvaltningen begärde in yttrande från Tranås United AB, Tranås United inkom med yttrande De anser att värdet att vara eko-kommun ur besöksnäringsperspekliv inte i sig motiverar att ansöka om medlemskap. På sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott yrkar Anders Karlsson (S) bifall till motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen utan eget yttrande Expedieras lill Kommunstyrelsen I Utdragsbestyrkande

2 o TRANAS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning dm 175/12-5 Er beteckning Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en eko-kommun Annika Hansson (S) och Jan Andersson (S) påtalar i sin gemensamma motion att Tranås kommun idag har ett brett och bra miljöarbete men att kommunen kan bli ännu bättre och ligga i framkant när det gäller miljöfrågor. Motionärema föreslår därför att kommunen ansöker om att gå med i föreningen Sveriges ekokommuner. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige ansöka om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner, att utse Lars Karlsson (S) till att föra nämndens talan inför kommunfullmäktige samt att efter ett eventuellt antagande av medlemskap skall utvärdering göras efter två år. Kommunledningsförvaltningen begärde in yttrande från Tranås United AB. Tranås United inkom med yttrande De anser att värdet att vara eko-kommun ur besöksnäringsperspektiv inte i sig motiverar att ansöka om medlemskap. Kommunledningsförvaltningen väljer att inte lämna något förslag till beslut. För kommunledningsförvaltningen Sara Birgersson Expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kansli och personalavdelningen tfn Tranås fax

3 m tat; KOMMU o Kl- '. l TRANAS UNITED Am, Lo/f-:p;5 - / h" ETT SAMÄGT NÄRINGSLIVSBOLAG Ont_175-:)1d-.. -L Tranås Kommun Kommunledningsförvaltningen Tranås Yttrande gällande motion om att Tranås kommun ska bli ekokommun, dnr 175/12-4 Värdet av att vara ekokommun ur besöksnäringsperspektiv tycker vi inte i sig motiverar att ansöka om medlemskap. Med vänliga hälsningar Tore Lindström VD Postadress Telefon Web Storgatan (0)

4 o TRANAS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEI\I Datum Vår beteckning '\- Fl dnr175/12-4 Er beteckning Tranås United Jan Holmbom Begäran om yttrande gällande motion om att Tranås kommun ska bli ekokommun Kommunfullmäktige beslutade att remittera motion att Tranås kommun ska bli eko kommun till bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen önskar ett yttrande från Tranås Unitetd AB i ärendet Yttrandet önskas vara kommunledningskontoret till handa snarast möjligt. Med vänliga hälsningar Tranås kommun, Kommunledningsförvaltningen Selma Hadzalic Kommunsekreterare Tranås Kommun Kommunledningsförvaltningen tfn /\.. AH TYDLIGHET RESPEKT' RE IV.T T Tranås fax tranas.se

5 126 Remiss ansökan EKO-kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (25) Dnr M 540/12 Miljöchef Fredrik Skaghammar redogjorde för ärendet..manas KOMMUN KL-Fc'v.::.. tningen An., Z...J.:?.:.Q.Q.:...L.. ~nr:...~"--..#-~..j>.4- Annika Hansson (S) och Jan Andersson (S) har i en gemensam motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ansöker om att gå med i föreningen Sveriges ekokommuner. Kommunfullmäktige beslutade , 63 att remittera motionen till bygg- och miljönämnden, med yttrande senast Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade , 87, att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden utan eget yttrande. Nämnden diskuterar innebörden med ett medlemskap, kostnad cirka :- per år samt engagemang från politiker och tjänstemän. Bygg- och miljönämnden beslutade , 110, att återremittera ärendet till miljöoch hälsoskyddsavdelningen, som får i uppdrag att skaffa information från grannkommunerna vad medlemskapet innebär. Miljöchef Fredrik Skaghammar och Lars Karlsson, (S) redogjorde för tidigare erfarenheter av medlemskap, andra kommuners och politikers erfarenheter, krav på medverkande kommuner enligt information på hemsidan m.m. Nämnden diskuterade fördelar och nackdelar med medlemskap. Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige ansöka om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner. att utse Lars Karlsson, (S) till att föra nämndens talan inför kommunfullmäktige att efter ett eventuellt antagande av medlemskap, skall utvärdering göras efter två år Expedieras: Kommunfullmäktige Justerares sign I, Ii Utdragsbestyrkande

6 TRANAs KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning dnr174/12-2 Er beteckning Bygg- och miljö Kommunstyrelsen Begäran om yttrande gällande motion om att Tranås kommun ska bli ekokommun Kommunfullmäktige beslutade att remittera motion att Tranås kommun ska bli eko kommun till bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen. Yttrandet önskas vara kommunledningskontoret till handa senast den 1juli. Med vänliga hälsningar Tranås kommun, Kommunledningsförvaltningen Selma Hadzalic Kommunsekreterare Tranås Kommun Kommunledningsförvaltningen tln r l GH E Tranås fax tranas.se EKT ~~,"--

7 ~~:r"'... SAMMAN RÄDESPRO OKO L "_.;;' -; Il' I l!j KOMMl'~IFL'LL'v1.6.J<:T!GE fi:\ias K;~~,1~"UO\ll I \j IVIlVI ~."", Sida 29 (47) 63 j\aotion om att j ranås Kommun ska ansöka om tt bli en eko-komm ii Änni;(3 Hansson och Jan Andersson påt::!a.r i sin gemensamma (notion att Tranås!(Onl:~'lUn idag har ett brett och bra miljöarbete men att kommunen kan bli ännu bättre och ligga i framkant när det gäller miljöfrågor. Kommunen bör därför ansöka om att gå med i föreningen Sveriges ekokomnl uner. Kommunfull äktigee tu r att remittera motionen till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. E~ped:8ras till Kommunstyrelsen Bygg- och mi!jönemnder.. I Justerares sign IUtdragsbestyrkande --'"

8 TRANAs KO'JtMUN KL-Förvaltnin'den " o I 2..- o L.( ~ LJ L Ank U J _ nr..l2s-f..lj-- "1..;; Tranås Motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en eko-kommun Sverige har i dag 83 ekokommuner. De är alla medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Deras gemensamma mål är att arbeta för att alla Sveriges kommuner ska bli hållbara. Kommunerna representeras aven tjänsteman och en politiker i ledande ställning. På det sättet ser man till att lyfta upp de strategiska hållbarhetsfrågorna till kommunens högsta ledning. Inom Sveriges ekokommuner utbyts erfarenheter och man lär av varandras goda exempel. Man har en egen hemsida, nyhetsbrev, möten och utbildningar. I vårt län är Aneby, Eksjö och Jönköping medlemmar. Tranås har redan i dag ett brett och bra miljöarbete inom kommunen. Miljöfrågorna står högt i kurs. Vi kan också känna oss extra stolta över vårt kommunala bolag Tranås Energi som är miljömärkt med "Bra miljöval". Men det innebär inte att vi inte kan bli ännu bättre och ligga i framkant när det gäller miljöfrågorna i framtiden. Det är en stark markering om man väljer att ansluta sig till Sveriges ekokommuner och kan ha stora fördelar för Tranås och dess medborgare i framtiden. Intresset för vår miljö och miljöfrågorna växer sig allt starkare. Här gäller det att Tranås kan bättre och visar att vi är en modern kommun som vill växa med hållbara miljömål. Blir Tranås en ekokommun kan man använda det i marknadsföringen inom t ex besöksnäringen. Det skulle höja statusen på kommunen och visa att vi vill utveckla vår kommun på ett strategiskt rätt sätt tillsammans med andra ekokommuner. Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ansöker om att gå med i föreningen Sveriges ekokommuner. Socialdemokraterna i Tranås Annika Hansson Jan Andersson

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162

Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162 SAJMAANTRÄDESPROTO KOLL Samm anträdesdatum TRA.f\J.ÄS KOMMUN 2011-09-20 Sida 12 (23) l:" KC MM UNSTYRELSEN s 140 Dnr 125/10 Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla,

Läs mer

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''' KOMMUNSTRYRaSENS AU 00 ""1"' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU s 188 Dnr 259/10 Svar på motion angående kvinnojouren i Tranås Nils Lindqvist (S)

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00 TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Plats och tid Beslutat Passiva Ersätt are Närvarande enligt särskilt beslut Tranås, kl 09:00-12:00 Anders Wilander (m) ordförande Ann-Christine

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum 2009 12 01 Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Ärende 2 Handläggare, telefon

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer