SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x"

Transkript

1 SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun ska använda komm unens hemsida tili att främja den kulturella verksamheten både bland komm unens medborgare och turister, Heligren föreslår att Tranås kommun skapar ett kulturforum på kommunens hemsida och att Tranås kommun upprättar en kulturbank för att tillgängligheten till kommunens konst ska ökas för invånare och turister. Kommu nfullmäktige beslutade att remitte ra motionen till kultur- och fritidsnämnden. Yttrande inkom från kultur - och fritidsnämnden I yttrandet framgår det att kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till Heligrens motion. Förvaltningen arbetar kontinuerligtmed att utveckla tillgängiigheten av kultur på kom munens hemsida och har ett flertal projekt på gång, bland annat att skapa en bildbank mee! gamla ranåsbi!der p3 kommunens hemsida. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till att kultur - och fritidsförvaltn ingen fortsätter med det arbete som är påbörjat. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen med hänvisning till ku ltur- och fritidsnämndens yttrande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta j enlighet med arbetsutskottets 'förslag att bifalla motionen med hänvisning till kultu r- och fritidsnämndens yttrande. Expedieras till Kommunfullmäktige -- I \ Justeraressign I " i I ' I \ :';../{ / 'J, ",--,,/, I U W"g,~

2 SAi\\iAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdat um ffl'tranas KOMMU I C""? Sida 11 (25) ~ KOilllfvIUNSTRYRELSEi'lS AU Svar oå mot ion angående kult ur på Tranås kommuns h ~ m s i d a Hannah Heligren (S) föresl år i sin motion att Tranås kommun ska använda kommunens hemsida till att främja den kulturella verksamheten både bland komm unens medborgare och tu rister. Heligren fö reslår att Tranås kommun skapar ett kulturforum på kommunens hemsida och att Tranås kommun upprättar en kulturbank för att tillgängligheten till kommunens konst ska ökas för invånare och turister. Kommunfullm äktige beslutade att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Yttrande inkom frå n kultur - och fritidsnämnden : yttrandet framgår det att kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till Heligrens motion. Förvaltn ingen arbetar kontinueriigtmed att utveckla tillgängligheten av kultur på kommunens hemsida och har ett flertal projekt på gång, blandannat att skapa en bildbank med gamlatranåsbilder på. kommunens hemsida. Nämnden föreslår kommunfu!lmäktige att bifalla motionen med hänvisning till att kultur - och fritidsförvaltningen fortsätter med det arbete som är påbörjat. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommuns'yreisen besluta atl bifalla motionen med hänvisning till kultur- och fritidsn ämndens yttrande. Expedieras till Kommunstyrelsen.fusterares sign!! \...~\ :,:.~ I Utdragsbestyrkande

3 o TRANAS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning dnr065/11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion angående kult ur på Tranås kommuns hemsida Hannah HelIgren (S) föreslår i sin motion atttranås kommun ska använda kommunens hemsida till attfrämja den kulturella verksamheten både bland kommunens medborgare och turister. HelIgren föreslår att Tranås kommun skapar ett kulturfo rum på kommunens hemsida och att Tranås kommun upprättaren kulturbank föratt tillg ängligheten till kommunens konst ska ökas för invånare och turister. Kommunfullmäktige beslutade attremittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Yttrandeinkomfrån kultur - och fritidsnämnden I yttrandet framgårdet att kultur - och fritidsnämnden ställer sig positiva till Heligrens motion. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med attutveckla tillgängligheten av kultu r på kommunens hemsida och har ettfiertal projektpå gång, bland annat att skapa en bildbankmed gamla Tranåsbilder på kommunens hemsida. Nämnden föreslår kommunfullmäktigeattbifalla motion en med hänvisning till attkultur - och fritidsförvaltningen fortsätter med detarbete som är påbörjat. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bifalla motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande. För kommunledningskansliet ~~~~ Vik. kommunsekreterare Tranås kommun ~S~ WSawenmyr Nämndsekreterare Tranås kommun Ss:-~ - Kommunledningsförva ltningen tfn '. ).:...:.., Tranås fax tranas.se

4 'i"l - ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Sammanträdesdatum TRANÅS KOMMUI\J ordr.,., s". -v ",_ '\ rro ~ / Sida 7(35) ~. ",. I\I. UN K L-Fö r V~. l n j n g e n Ank...~ : I. /?.k 69 Dnr 37/11 Dnr~--=: 5:~:.-...:::: Motion angående kultur på Tranås kommuns hemsida, kufnau 70/11 ÄRENDEBESKRIVNING Kommunfullmäktige, kf 23/11, remitterar motion angående kultur påtranås kommuns hemsida till kultur- och fritidsnämnden. Hannah Heligren (S) förordar atttranås kommun ska nyttja kommunens hemsida till attstödja intresset för kulturell verksamhet bland kommuninvånare och besökare. Visionen äratttranås framtida kulturutbud dels ska bestå av ettinteraktivt kulturforum på kommunens hemsida. Kulturforumet ska hjälpa till att bygga upp nätverk som främjar kommunens kulturutveckling vad det gäller samverkan av arrangemang och spridning av information. Det finns även önskemål om en kulturbank på hemsidan som ska fungera som en informationsresurs för allmänheten. Exempel på innehåll i kulturbanken kan vara ettöppet konstarkiv. Se bilaga. MOTIVERING AV FÖRSLAG TILL BESLUT Kultur- och fritidsförvaltningen håller med Hanna Heligren om att ettsådant kulturform skulle vara önskvärt. Attha all information samlat på ettoch samma ställe och i det här fallet kommunens hemsida anser förvaltningen är att föredra. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att synliggöra kulturen påkommunens hemsida. Just nu pågår ett arbete kring att skapa en bildbank med gamla Tranåsbilder på kommunens hemsida. Denna är tänkt att öka allmänhetens intresse för Tranås kornmuns historia samt öka tillgängligheten av den bildskatt som finns i arkiven. Det finns även ideer om att offentliggöra det digitaliserade konstarkiv som finns över all offentlig konst i Tranås komm un. Det pågår även ett arbete med attta fram en skulpturkatalog med en promenadslinga. Katalogen kommer att innehålla ett urval avde uteskulpturer som finns i Tranås stad och förhoppningen äratt den kommer att delas uttill allmänheten i pappersformat på olika publika ställen. Ideer finns att även ha en digitalversion av den tillgänglig från kommunens hemsida. KONSEKVENSER Kultur- och fritidsförvaltn ingen kommer attfortsätta sitt kontinuerliga arbete med attutveckla tillgängligheten av kultur på kommunens hemsida. Som påvisat ovan är det redan flera projekt igång som kommer attgynna kulturlivet i Tranås samtidigtsom det på ett positivt sätt marknadsför kommunens hemsida. Kultur- och fritidsförvaltningen targärna emot fler konkreta förslag på vad detta kulturforum kan innehålla i framtiden. FÖRSLAG TILL BESLUT att föreslå kommunfullmäktige anse motionen som beviljad med hänvisning till att kulturoch fritidsförvaltningen fortsätter med det arbete som är påbörjat. att kultur- och fritidsförvaltningen tarfram ettförslag på hur ett framtida interaktivt kulturforum på kommunens hemsida skall se ut. Kultur- ochfritidsnämndens AU beslutar föreslå Ku ltur- ochfritidsnämnden att anta förvaltningens förslag... Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. Expedieras till kommunfullmäktige. Justerares sign Utf.j2bestyrkande YJ!2vL

5 lfj,. \. ;..;.,.~<, " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,r Sammanträdesdatum ':]:: TRANAs KOMMUN r KOMM UNFULLMÄKTIGE Sida 10 (22) 23 Dnr 65/11 Motion angående kult ur på Tranås kommuns hemsida Hannah Heligren (8) föreslår i sin motion att Tranås kommun ska anv ända kommunens hemsida till att främja den kulturella verksamheten både bland kommunens medborgare och turister. HelIgren föreslår därför att Tranås kommun skapar ett kulturforum på vår hemsida att Tranås kommun upprättar en kulturbank för att tillgängligheten till vår konst ska ökas för invånare och turister. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Justerares Si g~ /}- t L{ ~ ' Utdragsbestyrkande

6 T /I r I ~ ~ '~OMM 'f\ / K~. '. An:-(. } O '( 1-0 ')-Ö ~ ~ ko L. Om ~ 5" Jt u Kultur på Tranås kommuns hemsida Den 27 januari anordnade Tranås kommun i samband med Landstinget i Jönköpings län en öppen kulturträff. Det var en fantastisk kväll med många inspirerande ideer och många hoppfulla visioner om Tranås framtida kulturutbud. En ide som lyftes var att vi i Tranås kan utnyttja vår hemsida mer i form av ett kulturforum på nätet. Ett forum för exempelvis skapande av kontakt, nätverk, åsikter och diskussion om kommunens kulturutveckling, samverkan inför kommande arrangemang och information. Detta forum kan ses som ett komplement till våra fysiska möten. Vidare ser vi Socialdemokrater även utvecklandet aven kulturbank på Tranås kommuns hemsida som en resurs både för våra medborgare och för våra besökare utifrån. En form av "bank" på nätet där all vår fantastiska konst finns med samt information om dess skapare och historia. På "banken" skulle även platsen på var statyn, skulpturen eller tavl an är fysiskt så man som kommuninvånare eller turist lätt kan gå och besöka de verk som finns i våra öppna lokaler och närmiljö. Med anledning av ovanstående föreslår vi Socialdemokrater följande: Att Tranås kommun skapar ett kulturforum på vår hemsida Att Tranås kommun upprättar en kulturbank för att tillg ängligheten av vår konst ska ökas för både invånare och turister

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''' KOMMUNSTRYRaSENS AU 00 ""1"' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU s 188 Dnr 259/10 Svar på motion angående kvinnojouren i Tranås Nils Lindqvist (S)

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-11-08 ~I.ANDLI!'TG 26 (37) ~JR 72 2012 252 Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala Dnr 2012/45 INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Plats och tid Tranås, kl: 18:30-20:00 Beslutat Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Sammanträdesdatu m Plats och tid Beslutat Tranås, kl: 18:30-20:00 Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04, t L.L 21 (27) 122 1 Dnr 201j/1105 - f Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor INLEDNING Erik Åberg (MP)

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00 TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Plats och tid Beslutat Passiva Ersätt are Närvarande enligt särskilt beslut Tranås, kl 09:00-12:00 Anders Wilander (m) ordförande Ann-Christine

Läs mer