s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \."

Transkript

1 $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo (FP) påtalar i sin motion Sommens Folkhögskolas betydelse för Tranås kommuns tillväxtmål. Gårdmo anser dock att verksamheten har nått sitt absoluta tak beträffande tillgäng till lokaler vilket medför att den snarare måste krympas än tillåtas fortsätta växa med till exempel uppdragsersättningar. Gårdmo föreslår därför att Tranås kommun snarast undersöker möjligheterna att ensam överta huvudmannaskapet för Sommenbygdens Folkhögskola att kommunen utreder möjligheten till en lokalmässig samordning av all vuxenutbildning i kommunen Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden inkommer med yttrande I yttrande föreslår nämnden kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden motiverar sitt beslut med att ett kommunalt huvudmannaskap skulle strida mot grundtanken med folkhögskolan. Nämnden anser att folkhögskolan fyller en viktig utbildningsfunktion och instämmer med motionären angående behovet aven snar lösning i lokalfrågan. Nämnden ställer sig positiv till lokalmässig samordning avvuxenutbildning i kommunen. Kommun styrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att avslå den delen i motionen som gäller en undersökning av möjligheterna att Tranås kommun ensam övertar huvudmannaskapet för Sommenbygdens folkhögskola att bifalla motionens två övriga att -satser beträffande önskemål om att kommunen aktivt bidrar till en snar lösning av lokalfrågan samt att kommunen utreder möjligheten till en lokalmässig samordning av vuxenutbildning i kommunen att barn- och utbildningsnämnden skall ansvara för en lokalmässig samordning av vuxenutbildning i kommunen. Kommunstyrelsen föreslår komrrnmiuhmäktige besluta i enlighet med arbetsut skottets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige J/t')f~ res sign L,,!./ \. I : l. i,1" Utdragsbeslyrkande I I

2 : i ': f ' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,L TRu,NAs KOMMUN Sammanträdesdatum sioa 30(45) ~ - -e-, KOM MU NSTRYRELSENS AU s i 18 Dn, 49/11 Svar på mot ion angående Sommenbygdens Folkhögskola, kf 20 Frida Gårdmo (FP) påtalar i sin motion Sommens Folkhögskolas betydelse för Tranås kommuns tillväxtmål. Gårdmo anser dock att verksamheten har nått sitt absoluta tak beträffande tillgäng till lokaler vilket medför att den snarare måste krympas än tillåtas fortsätta växa med till exempel uppdragsersättningar. Gårdmo föreslår därför att Tranås kommun snarast undersöker möjligheterna att ensam överta huvudmannaskapet för Sommenbygdens Folkhögskola att kommunen utreder möjligheten till en lokalmässig samordning av all vuxenutbildning i kommunen Kommun1ullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden inkommer med yttrande I yttrande föres lår nämnden kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden motiverar sitt beslut med att ett kommunalt huvudmannaskap skulle strida mot grundtanken med folkhögskolan. Nämnden anser att folkhögskolan fyller en viktig utbildningsfunktion och instämmer med motlonåren angående behovet aven snarlösning i lokalfrågan. Nämnden ställer sig positiv till lokalmässig samordning av vuxenutbildn ing i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår komm unstyrelsen besluta att avslå den delen i motionen som gäller en undersökning avmöjligheterna att Tranås kommun ensam övertar huvudmannaskapet för Sommenbygdens folkhögskola att bifalla motionens två övriga att -satser beträffande önskemål om att kommunen aktivt bidrar till en snar lösning avlokalfrågan samt att kommunen utreder möjligheten till en lokalmässig samordning avvuxenutbildning i kommunen att barn- och utbildningsnämnden skall ansvara för atten lokalmässig samordning av vuxenutbildn ing i kommunen. Expedieras till Kommunstyrelsen

3 TRANAs KOMMUN Datum Vår betecknng dnr49/11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion angående Sommenbygdens Folkhögskola Frida Gårdmo (FP) påtalar i sin motion Sommens Folkhögskolas betydelse för Tranås kommuns tillväxtmål. Gårdmo anser dock attverksamheten har nått sitt absoluta tak beträffande tillgång till lokaler vilket medför attden snarare måste krympas än tillåtas fortsätta växa med till exempel uppdragsersättningar. Gårdmo föreslår därför att Tranås kommun snarast undersöker möjligheterna att ensam överta huvudmannaskapet för Sommenbygdens folkhögskola att kommunen utreder möjligheten till en lokalmässig samordning av allvuxenutbildning i kommunen Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden inkommer med yttrande I yttrandet föreslår nämnden kommunfullmäktige attavslå motionen. Nämnden motiverar sitt beslut med attettkommunalt huvudmannaskap skulle strida mot grundtanken med folkhögskolan. Nämnden anser attfolkhögskolan fyller en viktig utbildningsfunktion och instämmer med motionären angående att en behovet aven snar lösning i lokalfrågan. Nämnden ställer sig positiv tilllokalmässig samordning avvuxenutbildning i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avslå den delen i motionen som gäller en undersökning av möjligheterna atttranås kommun ensam övertar huvudmannaskapet för Sommenbygdens folkhögskola att bifalla motionens två övriga att-satser beträffande önskemål omattkommunen aktivt bidrar till en snar lösning av lokalfrågan samt attkommunen utreder möjligheten till en lokalmässig samordning avvuxenutbildning i kommunen att barn- och utbildningsnämnden skall ansvara föratt en lokalmässig samordning avvuxenutbildning i kommunen. Förkommunledningskansliet ~~~--K23.~~ Cecilia Stedt Kommunsekreterare Tranås kommun " " " "_ -.. -_ _._._ _. Kcmmunlednlngskansliet tfn Tranas fax ww'i.'.1ranas.se

4 TRANÅS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam mant rädesdatum Sida 19(25) s 53 Dnr A ' S MMUN KL-f En Ank. :?:Q!.!:..:..~~.~.S!..~J U :..,) Motion angående Sommenbygdens Folkhögskola - remiss Kommunfullmäktige har beslutat attremittera motion från Frida Gårdmo (FP) till bl.a. barn- och utbildningsnämnden angående Sommenbygdens Folkhögskolas betydelse för Tranås kommuns tillväxtmål. Frida Gårorne anser att verksamheten har nått sitt absoluta tak beträhande tillgång till lokaler.! motionen föreslås därför: att Tranås kommun snarast undersöker möjligheterna att ensam överta huvudmannaskapet för Sommenbygdens folkhögskola att kommunen utreder möjligheten till en lokalmässlg samordning avall vuxenutbildning i kommunen. Arbetsutskottetkonstaterar beträffande huvudmannaska pet: Det finns 150 folkhögskolori Sverige. 107 avdessa ärknutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 43 folkhögskolordrivsav landsting och regioner. Folkhögskolan har ingen separat lagstiftning och skolorna lyder inte under skollagen och centralt fastställda läroplaner, utan varje folkhögskola bestämmer självständigt översin skola. Folkrörelser, ideella organisationer och landsting eller regionersätter sin prägel påverksamheten. Förutom landstingsbidrag fördelar Folkbildningsrådetstatliga bidrag till folkhögskolorna enligt statens intentioner. Arbetsutskottet konstaterar beträhande lokalfrågan: Konsultuppdrag avses redovisas vid nämndens marssammanträde ommöjligheten till överflyttning av Västra 'lux lokaler till Holavedsgymnasiet och Parkhallen, en högprioriterad fråga för bu-nämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag avarbetsutskottet att i yttrande till kommunfullmäktige föreslå avslag på förslaget om ändrat huvudmannaskap, med hänvisning till grundtanken med folkhögskola. Nämnden ansluter sig till vikten av folkhögsl<oleutbildning som komplement till annan utbildning och att lokalfrågan därmed behöver få en lösning. Nämnden är positiv till prövning aven lokalmässig samordning av all vuxenutbildning i kommunen, en fråga av kommunövergripande karaktär. Utdtagsbestyrkande,Le v-,<- l) )' j , /' I.

5 [}J SAMMANTRÄDES PROTOKOLL xr ~ ~.:::ur." Sammanträdesdatum 'r " TRANAs KOMMUN Sida 7 (22),~~... KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 Dnr 49/11 Motion angående Sommens Folkhögskola Frida Gårdmo (FP) påtalar i sin motion Sommens Folkhögskolas betydelse för Tranås kommuns tillväxtmål. Gårdmo anser dock att verksamheten har nått sittabsoluta tak beträffande tillgång till lokaler vilket medför att den snarare måste krympas än tillåtas fortsätta växa med till exempel uppdragsersättningar. Gårdmo töreslår därför att Tranås kommun snarast undersöker möjligheterna attensam överta huvudmannaskapet tör Sommenbygdens folkhögskola att kommunen utreder möjligheten till en lokalmässig samordning av all vuxenutbildning i kommunen, Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyre lsen. I IdOg'b","",""

6 j;.,,,. P!:?!I l. ~ (t1 nr 4?.i Z MOTION Kommunfullmäktige i Tranås kommun Stadshuset Tranås Sommenbygdens folkhögskola har idag följande huvudmän/ägare; kommunerna Aneby, Boxholm, Tranås, Ydre och Ödeshög samt de två folkrörelserna ABF Jönköping/Tranås och Studieförbundet Vuxenskolan Tranås/Aneby. Folkhögskolans verksamhet har sedan starten utökats med både allmänna kurser, särskilda kurser till exempel musiklinjen samt behandlingsassistentkurs. Därtill kommer periodvis kortkurser samt olika arbetsmarknadspolitiska kurser i samarbete med arbetsförmedlingen. Vid det senaste verksamhetsåret har skolan genomfört över 4000 deltagarveekor då drygt 120 deltagare varit verksamma. Verksamheten har i de lokaler som finns idag nått sitt absoluta tak och verksamheten måste snarare krympas än tillåtas fortsätta växa med till exempel uppdragsutbildningar. Det gamla ursprungliga ålderdomshemmet saknar dessutom många förutsättningar som arbetsmilj ömässigt, inte minst vad gäller tillgängligheten, behövs för en modem pedagogisk framtidsskola. Lokalerna är för små och personal och styrelse har i flera år sökt lösningar (till och med på andra orter) utan framgång. Då vi anser att Folkhögskolan har haft och har stor betydelse för Tranås kommun och dess tillväxtmål vill vi föreslå att Tranås kommun visar detta genom att påta sig ett större och aktivare ansvar för skolans framtid och därför låter utreda följande tre saker; - att Tranås kommun snarast undersöker möjligheterna att ensam överta huvudmannaskapet for Sommenbygdens folkhögskola, att kommunen aktivt bidrar till en snar lösning av lokalfrågan, att kommunen utreder möjligheten till en lokalmäsig samordning av all vuxenutbildning i kommunen. Folkpartiet Liberalerna, Tranås