Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19"

Transkript

1 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt : kf 19 Matiida Fransson (MP) anser attom Tranås kommun skall uppfattas som en komm un som sattsar på miljön så borde inte miljöovänliga bilar främjas framför cyklar. Fransson föreslår därför att kommunen utreder vad som vore en lämplig reseersättning för cykel, el -cykel och ev. att kommunen inför reseersättning för cykel, el-cykel och ev. and ra fordon. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Yttrande över ärendet har författats av personalstrateg och personalchef. Personalstrateg presenterar en modell över hur ersättn ing för cykel, el-cykel, moped, mopedbil och motorcykel, skulle kunna utbetalas. Personalchefen presenterar ett resonemang angående huruvida Tranås kommun bör införa reseersättn ing förcykel, el-cykel och ev. andra fordon. Personalchefen konstaterar att de administrativa kostnaderna för införande av dessa reseersättningar överstiger de beloppsnivåer som föreslås som reseersättning. Samtidigt finns det inga hinder för att ersättningen betalas ut. Någon utredning om reseersättningen kommer att bidra till att användningen av bil minskar eller om Tranås som varumärke stärk, har ej vidtagits. Personalchefen förordar att motionen avslås. Kommunstyrelsensarbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen. Expedieras till Kommunstyrelsen.: Justerares sign i I Utdragsbestyrkando I

2 Tranås Kommun Personalavdelningen UN KL- -':1. Ank...~.~r. 1:':g.~::..!.~... s-' I:1 ' Dne-.s.i. I 17-1 " Kommunstyrelsen Avseende; Remiss gällande motion angående reseersättning för cyke l. el -cykel och eventuellt Personalavdelningen har fått i uppdrag av kommunledningsförvaltningens beredning att skriva ett yttrande utifrån Matilda Franssons motion: att kommunen utreder vad som vore en lämplig reseersättning för cykel, elcykel och ev att kommunen inför reseersättning för cykel, el-cykel och ev. Yttrande över motionen lämnas i enlighet med bilaga l, varvid en lämplig ersättning föreslås. Vid kommunledningsförvaltningens beredning, , utrycktes att yttrandet bör kompletteras med ett förslag ifrån förvaltningen huruvida motionen bör bifallas respektive avslås. Härvid konstaterar undertecknad att de beloppsnivåer som föreslås som reseersättning ej överstiger kommunens administrativa kostnader i saken, detta mot bakgrund av att ersättningarna sannolikt kommer att beröra ett mindre antal individer och att de föreslagna schablonbeloppen är förhållandevis låga, framförallt gällande cykel och el-cykel, i relation till den administrativa resursen. Å andra idan finns det inga administrativa hinder att utbetala denna typ av ersättning och administrationen är relativt enkel. Någon utredning har ej vidtagits huruvida en reseersättning för cykel, el-cykel m m minskar användningen av bil eller huruvida Tranås som varumärke stärks. Utifrån ovanstående resonemang föreslår undertecknad att motionen ej bifalles. I tjänsten f#;~/ Maria Ejhed personalchef

3 TRA ' KL-r An'., :? ~.U ~.. :~. ;.. :-..t t. On (., f f... :.3 KOMMUNSTYRELSEN Yttrande över motion an gående ersättning för cykel och elcykel mm, dm 51/11 Matilda Fransson har ingett en motion där hon föreslår att kommunen utreder vad som vore en lämplig reseersättning för cykel, elcykel och ev. andra fordon att kommunen inför reseersättning för cykel, elcykel och ev.. Det framgår inte av motionen vilka grupper som avses få reseersättning eller för vilka resor. När det gäller kommunens anställda finns centrala kollektivavtal som reglerar ersättning för användande av egen bil i tjänsten. Beträffande films ej några särskilda bestämmelser. Kostnader för att ta sig till och från arbetet bekostas av den anställde själv. Om motionen avser kommunens anställda krävs ett mer omfattande utredningsarbete och detta yttrande begränsas till att omfatta förtroendevalda och deras resor mellan bostaden och stadshuset eller den plats där sammanträden normalt hålles. Av bestämmelserna för förtroendevalda framgår att om avståndet mellan bostaden och stadshuset överstiger 5 kilometer utges ersättning för egen bil enligt de regler som gäller för anställda. Om ersättning för ska utges bör 5 kilometersregeln behållas. Kostnaderna för cykel och elcykel är inte desamma vilket pekar mot att en ersättning bör differentieras och motsvara den faktiska kostnaden. Andra fordon skulle kunna vara moped och s.k. mopedbil och kostnaderna för dessa ligger högre och leder till ytterligare differentieringar av ersättningsnivåerna. Av motionen framgår att det inte bara är fråga om att utge en skälig ersättning utan det är också en symbolhandling där kommunen framstår som miljövänlig. Motionären pekar också på att det ur ett folkhälsoperspektiv är positivt att använda cykel i stället för bil. Om en ersättning ska utges är det flera saker som ska beaktas. En ersättning ska vara rimlig i förhållande till de kostnader resan medför. Det måste klargöras vilka skatteeffekter en ersättning medför och det bör vara administrativt enkelt att hantera ersättningen. Det är sv årt att göra en noggrann kalkyl över kostnaden för att använda elcykel då de faktiska kostnaderna inte är kända fullt ut. En kalkyl kommer då att baseras på antaganden och viss schablonisering. Detta innebär i sin tur att ersättningen sarmolikt kommer att beskattas som lön och i så fall ska också arbetsgivaravgifter betalas av kommunen. En möjlighet är att den förtroendevalde efter varje årsskifte redovisar vilka driftskostnader man haft föregående år, totala körsträckan och hur stor del av denna som är föranledd av det kommunala uppdraget. Till detta ska läggas kapitalkostnaden vilket innebär att vi måste känna till inköpspriset och bestämma avskrivningstidens längd. Ett räkneexempel kan vara intress ant att göra. Elcykeln

4 köps in för :- och skrivs av på 5 år, dvs. med 2.000:- per år. Driftskostnaderna uppskattas till 500:- per år och körsträckan till 500 mil per år varav 50 är för de kommunala uppdragen. Kostnaden blir då 5:- per mil. Detta är ett räkneexempel och gör inte anspråk på att vara en korrekt beskrivning av kostnaderna för elcykel. När det gäller cykel är kostnaderna påtagligt lägre än för elcykel men svåra att exakt beräkna. När det gäller mopedbil och motorcykel kan enligt skatteverket en ersättning med 9:- per mil utbetalas utan beskattning. I kommunallagen är reglerat vilka kostnader en förtroendevald har rätt att få er sättning för. Någon sådan rätt föreligger inte för resekostnader med undantag för den som på grund av funktionshinder åsamkas särskilda resekostnader. Kommunfullmäktige har dock rätt att besluta om reseersättning och så har ju gjorts hos oss. Detta innebär att kommunfullmäktige kan avslå motionen men kan också besluta att utge ersättning enligt motionärens förslag. Om ersättning ska utges kan följande uppdelning på fordon göras: cykel elcykel moped mopedbil och motorcykel bil (ersättning redan fastställd) En förutsättning för att betala reseersättning är att avståndet mellan bostaden och stadshuset är minst 5 kilometer. Då kostnadema för cykel inte kan beräknas föreslås ett årligt schablonbelopp som kommer att betraktas som lön och där arbetsgivaravgifter ska betalas. Beloppet föreslås vara 100:- per år. För elcykel föreslås ett schablonbelopp med 200:- per år alternativt en årlig kostnadsredovisning med fakturor. För moped föreslås ett schablonbelopp med 350 :- per år alternativt en årlig kostnadsredovisning med fakturor. För mopedbil och motorcykel föreslås ersättning med 9:- per mil. 50 mil per år ersätts allts å med 450:-. Bilersättningen är 18:50 per mil skattefritt och 10:50 som betraktas som lön. 50 mil per år ersätts med 925 :- plus 525 :- som beskattas. Tranås den 16 m9ss 2011 '., ;;.'-'..-Y /. '" ~ JC~.... ff:?! c:c?:, Kurre Carlson personalstrateg

5 ~ r Datum Vår beteckning dnr51/11 ~~~~, TRANAs KOMMUN Erbeteckning Personalavdelningen Remiss gällande motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt Kommunfullmäktige beslutade att remittera motion angående reseersättning för cykel, el-eykel och eventuellt till kommunstyrelsen. Under gårdagens möte med kommunledningsförvaltningens beredning beslutades att personalavdelningen skulle författa ett yttrande i ärendet. Återkom till undertecknad angående beräknad handläggningstid. För kommunledningskansliet Cecilia Stedt Komm unsekreterare Tranås kommun

6 ,{;i!~..;...~q SAMMANTRÄDESPROTOKOLL rn r Sammant rädesda tum 'K TRANAs KOMMUN Sida 6 (22) - KOMMUNFULLMÄKTIGE 19 Dnr51/11 Motion angående reseersättning för cykel, el-cykel och eventuellt Matiida Fransson (MP) anser att om Tranås kommun skall uppfattas som en kommun som satsar på miljön så borde inte miijöovänliga bilar främjas framför cyklar. Fransson föreslår därför att kommunen utreder vad som vore en lämplig reseersättning för cykel, el-cykel och ev. att kommunen inför reseersättning förcykel, el-cykel och ev.. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen....--, Justsraressign ;" 1-. ~PU ~ /S c! ' / I~ ', ;1/,/.;' t-: Uldragsbest'jrkande

7 lv1otion:.n. ~ t ~ l Ar...:d.~ (Y.~f' f,.- l... Om 51 /11-1 Det ska löna sig att välja cykeln, inte bara rulla på. "Det kostar inget att cykla" har jag fått sagt till mig. Då svarar jag med att "det kostar inget att köra bil heller, det som kostar är att tanka, serva, besiktiga och försäkra sin bil". Samma sak gäller för cykel. Att cykla kostar som sagt ingenting men att reparera, byta bromsklossar, nya cykelslang, cykellyse och vinterdäck med dubbar det kostar. Om man som jag åker elcykel kostar det också att ladda cykeln med el och byta batteri när det gamla inte orkar mera. Att ta cykeln till stadshuset blir för mig alltså en kostnad. Om jag däremot hade haft en bil hade jag fått ersättning för den resa jag gör. Slutsatsen blir alltså att jag förlorar på att välja att cykla till stadshuset. Om Tranås ska ses som en kommun som satsar på miljön borde inte miljöovänliga bilar främjas framför cyklar. Att cykla är dessutom viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. På Göteborgs kommuns hemsida kan man läsa flera goda argument till varför cykeltrafiken bör främjas. Bland annat kan man läsa att med cykel behövs det inte lika mycket plats för parkering och att det ger en tydlig miljöprofil. Vi i miljöpartiet vill att alla i möjligaste mån tar sitt ansvar för vår planet och sina egna miljöavtryck och därför tycker vi det är viktiga att underlätta för folk att välja det miljövänliga alternativet. Med detta i beaktande föreslår miljöpartiet i Tranås: Att kommunen utreder vad som vore en lämplig reseersättning för cykel, elcykel och ev. Att kommunen inför reseersättning för cykel, elcykel och ev. Matilda Fransson Miljöpartiet de gröna

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum 2009 12 01 Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande

Läs mer

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) S2014/1703/FST Enheten för familj och socialtjänst Inger Laudon Socialdepartementet 103 33 Stockholm KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Läs mer

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Ds 2013:46 Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Ärende 23 Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-24 KS 2014.0355 Handläggare Karin Jirénius Kommunfullmäktige Borgerliga begravningsförrättare Sammanfattning

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt)

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt) SIGNERAD 2014-08-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-08-29 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv!

Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Hemförsäkringar för alla ur ett ekonomiskt perspektiv! Författare: Marcus Arvesjö 2014-01-04 Marcus Arvesjö Förord I har jag arbetat vidare på mitt examensarbete vid Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer