Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14"

Transkript

1 Ärenden Sida 13 (21) Au 23 KS/ , TN/ KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att ställa sig bakom Tekniska nämndens beslut med förslag till yttrande i tjänsteskrivelse från förvaltningschefen daterat Att därmed anse motionen som besvarad Ärendet Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) lämnade in en motion där de förslår att Strömstad kommun upprättar laddstolpar för eldrivna fordon, samt att elen som levereras ska vara från förnyelsebara källor som sol, vatten, vind eller biobränslen. remitterade motionen till Tekniska nämnden för yttrande. Beredning beslutar 1. Att ställa sig bakom Tekniska nämndens beslut med förslag till yttrande i tjänsteskrivelse från förvaltningschefen daterat Att därmed anse motionen som besvarad s arbetsutskott Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige besluta; 1. Att ställa sig bakom Tekniska nämndens beslut med förslag till yttrande i tjänsteskrivelse från förvaltningschefen daterat Att därmed anse motionen som besvarad Tekniska Förvaltningen har i en tjänsteskrivelse avgett ett yttrande på en tidigare motion Dnr KS/ från Ola Zetterlund, Jane Forsberg-Karlsson, Monica Larsen och Peter Heie gällande bl.a. laddning av elbilar. I det yttrandet framgår bl.a. att det för Strömstad kommun finns bra Strömstads Kommun STRÖMSTAD Telefon: Fax: Kommunens hemsida:

2 Ärenden Sida 14 (21) förutsättningar för en god infrastruktur för anslutning av laddparkeringar till elnätsbolagets nätslinga. En standardiserad access/betalningslösning behövs dock. Den framtida lösning som kanske är mest trolig är att det kan ske via mobiltelefon/sms. Tekniska nämnden har vidare i sitt beslut i ärendet ställt sig positiv till motionens syfte och att upplåta mark för laddstolpar samt att underlätta för elmarknaden att agera. Motionärerna föreslår även att den el som levereras i laddstolparna skall vara från förnyelsebara källor. Tekniska förvaltningen kan inte se att något sådant hinder föreligger då så gott som samtliga elhandelsbolag erbjuder sådana abonnemang. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Tekniska förvaltningen Tekniska nämndens protokoll s beslut Motion Expedieras till: slutarkiv, tekniska nämnden, Anita Rylander, Bengt Bivrin Strömstads Kommun STRÖMSTAD Telefon: Fax: Kommunens hemsida:

3 Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) Lars Strandlund tele Dnr TN/ Dnr KS/ Tekniska nämnden Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (mp) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik. Dnr KS/ Motionärerna föreslår att Strömstad kommun upprättar laddstolpar för eldrivna fordon, samt att elen som levereras ska vara från förnyelsebara källor som sol, vatten, vind eller biobränslen. Tekniska Förvaltningen har i en tjänsteskrivelse avgett ett yttrande på en tidigare motion Dnr KS/ från Ola Zetterlund, Jane Forsberg- Karlsson, Monica Larsen och Peter Heie gällande bl.a. laddning av elbilar. Av yttrandet framgår bl.a. att det för Strömstad kommun finns bra förutsättningar för en god infrastruktur för anslutning av laddparkeringar till elnätsbolagets nätslinga. En standardiserad access/betalningslösning behövs dock. Den framtida lösning som kanske är mest trolig är att det kan ske via mobiltelefon/sms. Tekniska nämnden har vidare i sitt beslut i ärendet ställt sig positiv till motionens syfte och att upplåta mark för laddstolpar samt att underlätta för elmarknaden att agera. Tekniska förvaltningen har i sin strävan att föregå med gott exempel, samt skaffa sig egna erfarenheter, bytt ut ett arbetsfordon på Återvinningscentralen på Österröd, vilket drevs med diesel till ett nytt elfordon. Fordonet skall laddas med egenproducerad el från det plusenergihus som är under uppförande på återvinningscentralen och som beräknas tas i bruk mars/april Motionärerna föreslår även att den el som levereras i laddstolparna skall vara från förnyelsebara källor. Tekniska förvaltningen kan inte se att något sådant hinder föreligger då så gott som samtliga elhandelsbolag erbjuder sådana abonnemang. Tekniska förvaltningen Förvaltningschef Lars Strandlund Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Tekniska förvaltningen (fax) N Bergsgatan Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sida 8 TN 116 Dnr TN/ Dnr KS/ Svar på motion från Anita Rylander (MP) och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik Tekniska förvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad yttrat sig över motionen. Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämndens beslut: att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse att föreslå anta svaret på motionen. Tekniska nämndens protokollsanteckningar: Yrkande Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att Tekniska nämnden är beredd att upplåta mark för laddstolpar samt att föreslå motionärerna att vända sig till t ex Fortum för att efterhöra deras intresse om laddstolpar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på huruvida Tekniska nämnden vill bifalla eller avslå yrkandet och finner att Tekniska nämnden bifaller yrkandet Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse att föreslå anta svaret på motionen att Tekniska nämnden är beredd att upplåta mark för laddstolpar samt att föreslå motionärerna att vända sig till t ex Fortum för att efterhöra deras intresse om laddstolpar. Expedieras till: Akten Adress: Strömstads kommun Tekniska nämnden Strömstad Telefon: Fax: Nämndens E-postadress: Kommunens webbsida på internet:

5 [i SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (31) Kf 174 Dm KS/20II-0299 Motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (mp) om uppsättande av laddstolpar för elbilar - grönare trafik Motionen I motionen anges att Sveriges regering i en klimat- och energiproposition från 2009 formulerat ett mål om en fossilbränsleoberonde transportsektor i Sverige Miljöpartiet anser - i tidens anda - att det är dags att introducera klimatsmarta så kallade laddstolpar i Strömstads kommun. Elfordon blir en viktig del i transportparken och därför ska det finnas möjlighet att ladda sin elbil, el-cykel och el-moped i Strömstad. Elbilar och hybrider, som kan laddas direkt från elnätet, kommer allt närmare som framtidens fordon. Miljöpartiet vill se en betydligt offensivare ambition i en kommun som arbetar för "en tydlig miljöprofil". Därför återkommer man med ett förslag om laddstolpar. Motionärerna föreslår att Strömstads kommun upprättar laddstolpar för eldrivna fordon, samt att elen som levereras ska vara från förnyelsebara källor som sol, vatten vind eller biobränslen. s protolwllsanteclmingar: Anita Rylander (mp) anger att utvecklingen av förnyelsebara drivmedel går snabbt. Fossila bränslen är ändliga och vi som kommun bör anpassa oss till ny teknik på området. En laddningsstolpe kostar ca honor och några kommuner har installerat dessa och erbjuder kunden gratis laddning. Ul/Gustafsson (s) anger att liknande motioner behandlats tidigare och kommunen har ställt sig positiva till upplåtande av mark för laddningsstolpar. Kommunen kan inte sälja el, utan endast de som har koncession. s beslut: Justerandes sigtjil Strömstads Kommun STRÖMSTAD Telefon: Fax: KOmmtmells hemsida:

6 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sanunanträdesdatul Sida 21 (31) beslutar att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande. Delges: Tekniska nänmden och akten Jk 'y 1~ Strömstad s KommlU STRÖ1<{STAD Telefon: Fax: Kommunens hel11sida:

7 MOTION miljöpartiet de gröna g Anita Rylander m.fl. TILL FULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD LADDSTOLPAR FÖR GRÖNARE TRAFIK Miljöpartiet motionerar om att kommunen ska upprätta laddstolpar för eldrivna fordon.! O 3 ' Dm.. K'? /~/( : ~.c:j.~.... Handl,nr " "" Sveriges regering har i en klimat- och energiproposition från 2009 formulerat ett mål om en fossilbränsleoberoende transportsektor i Sverige Vi skall arbeta med att minska transportsektorns klimatpåverkan och att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. För att nå målet nämns bland annat åtgärder att satsa på förnybara drivmedel och energieffektivare fordonstekniker, elhybridbilar och elbilar. Miljöpartiet anser - i tidens anda - att det är dags introducera klimatsmarta så kallade laddstolpar i Strömstads kommun. Elfordon blir en viktig del i transportparken och därför skall det finnas möjlighet att ladda sin elbil, elcykel och elmoped i Strömstad. Elbilar och hybrider, som kan laddas direkt från elnätet, rycker allt närmare som framtidens fordon. På grund av att batterierna blir bättre ökar intresset starkt. En liknande motion från Ola Zetterlund le) behandlades av fullmäktige så nyligen som Vid detta tillfälle ställde sig fullmäktige positivt till motionens syfte, men nöjde sig i övrigt med att "följa utvecklingen". Man ville avvakta framtida standardlösningar för inte "åsamka kommunen onödiga ekonomiska förluster". Liknande motivering användes för att inte utreda biogas. Miljöpartiet vill se en betydligt offensivare ambition i en kommun som arbetar för "en tydlig miljöprofil". Därför återkommer vi med ett förslag om laddstolpar. Vi tror inte kostnaden för kommunen blir så stor, och anser inte att åtgärder för att minska utsläpp av koldioxid är onödiga. En åsikt vi tror delas av de flesta, Miljöpartiet de gröna föreslår kommunfullmäktige att att Strömstad kommun upprättar laddstolpar för eldrivna fordon. elen som levereras ska vara från förnyelsebara källor såsom sol, vatten, vind eller biobränslen, Strömstad den 31 maj 2011 \ ~in[mpi MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 239 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167)

Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-02 FALKENBERG 342 Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS

Läs mer

Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar.

Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 12 Ks 43 Au 35 Dnr 126/2011-101 Svar på motion om Iaddstolpar/elstolpar Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, klockan 14.30 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson (S)

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(14) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-10 kl. 09.00 10.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 11 september kl. 13.00 Paragrafer:

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Yttrande över motion om bättre brandskydd

Yttrande över motion om bättre brandskydd Sammanträdesprotokoll Sida 20 (34) 2012-03-06 \ Kommunstyrelsen 37 KS.2011.0273 Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15 ~SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-12-15 14 (16).- 267 Svar på motion om mer idrott i skolan D nr 2014/885- la INLEDNING Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-09-07 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i

Läs mer