Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16"

Transkript

1 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige , 167 Reviderat av kommunfullmäktige , , 72 (arvode till valnämndens ordförande) , 82 (ändring av fasta arvoden och korrigering efter organisationsförändringar) , 126 (ökat fast arvode till kommunstyrelsens 1:e vice ordf.) , 37 (nedläggning av kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd) , 82 (kommunfullmäktiges presidium) , 83 (arvode till kommunstyrelsens presidieberedning) , 55 (arvode kommunfullmäktige, oppositionsråd, gruppledare) Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kapitlet, 1 kommunallagen (1991:900). Följande förutsättningar gäller för arvoden till de förtroendevalda i Kungsörs kommun: Såväl fasta arvoden som rörliga utgår från det gällande riksdagsmannaarvodet. Kommunalråd, oppositionsråd samt ordföranden som har fast arvode har inte rätt att ta ut rörligt timarvodet för sammanträden, utskottsmöten, rådsmöten, presidiemöten, förvaltningsmöten, externa möten, konferenser m.m. inom sina respektive nämnders ansvarsområden. Undantag är - revisionens ordförande och ledamöter som har rätt att ta ut rörligt arvode för möten inom revisionens ansvarsområde och - valnämndens ordförande som har rätt att ta ut rörligt arvode för möten m.m. dock ej arbete på valdagen och under onsdagsräkningen Kommunstyrelsens förste vice ordförande har inte rätt att ta ut rörligt arvode för sammanträden, förrättningar och uppdrag för den kommunala förtroendemannaorganisationen (undantaget bolagskoncernen) Ledamöter i kommunstyrelsens presidieberedning har inte rätt att ta ut rörligt arvode för sammanträden inom kommunstyrelsens ansvarsområde. I fullmäktige utgår sammanträdesarvode till alla närvarande ledamöter och ersättare med undantag av kommunalråd, oppositionsråd, kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden. Inget arvode utgår vid justering av protokoll. Sida 1 (6)

2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst gäller alla förtroendevalda utom kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande. Sista dag för begäran om ersättning är som grund två månader efter förrättningstillfället. Sammanträdesarvoden 1 Rörligt arvode De rörliga arvodena gäller för - sammanträden med fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar och revisorernas sammanträden - sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper - sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ - presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott - andra förrättningar som ordföranden i styrelsen/nämnden godkänt Arvode i procent av riksdagsmannaarvodet per timma 1 Första timman 80,50 därefter - påbörjad timma - påbörjad halvtimma 40,25 20,10 Heldag (åtta timmar) 45,28 Förtroendevald som deltar på extern kurs, seminarium eller motsvarande där kommunen står för anmälningsavgiften har inte rätt till rörligt arvode för detta. För ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reseersättning m.m. se Vid beräkning av sammanträdets/förrättningens längd räknas tiden för lunch in, dvs. för ett möte som börjar klockan 8.00 och slutar klockan (sju timmar + en timmas lunch) eller senare utgår heldagsarvode det maximala arvodet per dag. Maximalt kan rörligt arvode endast utgå motsvarande heldag oavsett det är ett uppdrag eller fördelat på olika uppdrag. 1 Riksdagsmannaarvodet per månad = Riksdagsarvodet per timma 165 Sida 2 (6)

3 2 Fasta arvoden De fasta arvodena för ledamöter och ersättare i fullmäktige, ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i nämnder m.fl. är följande: Arvode i procent av riksdagsmannaarvodet Fast sammanträdesarvode Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kr/möte Kommunfullmäktiges ordförande 6 Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 3 Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 3 Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd 100 % Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 3, - om lägre tjänstgöringsgrad än 40 % - om 40 % tjänstgöringsgrad eller högre (i förhållande till tjänstgöringsgraden) 90 Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 8 Kommunstyrelsens två deltagare i 5 presidieberedningen utöver presidiet Oppositionsråd 50 % 40 Barn- och utbildningsnämndens ordförande 12 Socialnämndens ordförande 4 15 Valberedningens ordförande 0,5 Revisorer 1 Valnämndens ordförande 0,5 5 Gruppledare 5 Om en ersättare utses för period då ordförande är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag pga sjukdom eller annat skäl, uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringsperioden. (Regler för hur ordförande utses finns i arbetsordning för kommunfullmäktige, respektive arbetsordning för styrelse och nämnder.) Gäller ej kommunalråd, oppositionsråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden. 3 Under tiden ingår detta tillsammans med uppdraget som socialnämndens ordförande i tillfällig 100 procent kommunalråd med 90 procent arvode i förhållande till riksdagsmannarvodet 4 Under tiden ingår detta tillsammans med uppdraget som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i tillfällig 100 procent kommunalråd med 90 procent arvode i förhållande till riksdagsmannarvodet 5.Gäller endast valår. Om två val genomförs samma år dubblas arvodet. År då inte val genomförs utgår inget fast arvode. Sida 3 (6)

4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och semesterförmåner 3 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst (gäller ej kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande). Intyg från arbetsgivaren ska lämnas in minst en gång varje år. Av intyget ska framgå lön per timma och vara undertecknat av arbetsgivarföreträdare. Ordföranden i styrelsen/nämnden intygar antalet förlorade arbetstimmar. Taket för förlorad arbetsinkomst är riksdagsmannaarvodet. Förtroendevalda som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen. För egna företagare för vilka ovanstående schablonregel är oförmånlig, ska efter egen anmälan till respektive ordförande, istället gälla som alternativ schablonregel att ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt följande formel: Riksdagsmannaarvodet per månad * 0, Förlorad pensionsförmån För regler kring förlorad pensionsförmån hänvisas till kommunens pensionspolicy kapitel 4. 5 Förlorad semesterförmån Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Begäran om ersättning ska göras senast inom två år efter förlorad förmån. 6 Särskilda arbetsförhållanden m.m. Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet. Sida 4 (6)

5 Ersättning för kostnader 7 Rese- och traktamentskostnader Kostnader för resor till och från sammanträde eller motsvarande ersätts om avståndet mellan bostaden/arbetet till sammanträdet överstiger tre km. Reseersättning för inställelse till ersättningsberättigad förrättning utgår för maximalt sju mils enkel resa. Ersättningsberättigad tid för inställelse till förrättning utgår för högst en timme före respektive efter förrättning (max två timmar/dag). Då särskilda skäl föreligger äger respektive ordförande rätt att, efter i förväg gjord framställan, besluta om avvikelser från dessa regler. Traktamenten och resekostnader ersätts i övrigt enligt samma regler som gäller kommunala tjänstemän. 8 Barntillsynskostnader Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år med maximalt en tredjedel av riksdagsmannaarvodet/timma. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 9 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad med maximalt en tredjedel av riksdagsmannaarvodet/timma. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 10 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader Ersättning betalas till handikappad förtroendevald med politiska uppdrag för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Sida 5 (6)

6 Häri ingår t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med maximalt en tredjedel av riksdagsmannaarvodet/timma. 11 Övriga kostnader För andra kostnader än som avses i 7-10 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbetet eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. Gemensamma bestämmelser 12 Hur man begär ersättning Fast arvode enligt 2 utbetalas utan föregående anmälan. Rörligt arvode enligt 1 för sammanträden med kommunala nämnder och utskott rapporteras av sekreteraren i respektive organ på särskild blankett. På denna blankett redovisas även anspråk på ersättning för resor enligt 7. Ersättningen ska godkännas av ordföranden. För att få ersättning enligt 1 och 7 för övriga uppdrag används blanketten Förrättningsarvoden. Sådan ersättning begärs senast två månader efter förrättningstillfället. Arvodet ska godkännas av ordföranden. För att få ersättning enligt 3-6, 8-11 ska den förtroendevalda styrka sina förluster eller kostnader. Ersättningsanspråken ska anmälas till kommunfullmäktiges, nämndens sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem senast inom två månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Ersättning ska godkännas av ordföranden i respektive organ. 13 Tolkning av bestämmelserna Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av personalutskottet. 14 Utbetalning Fasta arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad Sida 6 (6)

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer