KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN"

Transkript

1 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr o m Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900) Förtroendevalda är inte anställda i Motala kommun utan har av sina väljare fått uppdraget att representera dem i kommunfullmäktige, styrelsen eller nämnderna under en bestämd tid. Ersättningen som utges för uppdraget benämns därför arvode och ej lön. För förtroendevalda, som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid, gäller endast 7, 9 samt Med heltid avses därvid ett årsarvode om för närvarande :-. Uppräkning av årsarvodet sker enligt bilaga 4. För särskilda arvoden som kommunen fastställt gäller endast 10 Ersättningsberättigade sammanträden m m 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt har rätt till ersättning i enligt vad som närmare anges i 3-6, 9 och för:

2 2 a) sammanträde med kommunfullmäktige. b) kommunstyrelsen, övriga nämnder/styrelser, fullmäktigeberedningar och sociala myndighetsutskottet. c) presidiemöten, nämndutskott och nämndberedningar d) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper e) partigruppmöten, som hålls i direkt anslutning till sammanträde som anges under b) med undantag för gruppmöten inför kommunfullmäktige. Partigruppsmöte och efterföljande sammanträde betraktas därvid som ett sammanträde f) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande, som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget g) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen h) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör i) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ j) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör k) efter särskild kallelse vid av kommunalt organ anordnade informationsmöten, hearings, debatter o dyl l) besiktning eller inspektion m) överläggning med utomstående myndighet eller organisation n) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag o) protokollsjustering Förrättning under a-o, där protokoll ej föres, ska godkännas av nämnd eller fullmäktigeberedning genom anteckning i protokollet/minnesanteckningarna.

3 3 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER Förlorad arbetsinkomst 3 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som har sin huvudsakliga inkomst från enskild firma har om inkomstbortfallet inte kan styrkas rätt till en schablonersättning enligt bilaga vid uppvisande av F-skattesedel. Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för avstått arbetspass före eller efter sammanträdet. För förtroendevald med schemalagd arbetstid får ersättning begäras för fridag som infaller måndag fredag. Med arbetsinkomst likställs ersättning från arbetslöshetskassa. Med arbetsinkomst menas inte pension eller studiemedel. Aktuell inkomstuppgift ska av den förtroendevalde lämnas till kommunen på av kommunen upprättat formulär. Den som får ändrad arbetsinkomst, alternativt påbörjar eller avslutar en anställning, ska omgående anmäla detta så att korrekt ersättning kan betalas från den tidpunkt ändringen sker. Förlorad pensionsförmån 4 Förtroendevalda som fullgör uppdrag understigande 40% av heltid erhåller 4,5% i ersättning för förlorad pensionsförmån. Beräknas på det under året av kommunen utbetalda beloppet.

4 4 Förlorad semesterförmån 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förtroendevalda, som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt, har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Särskilda arbetsförhållanden m m 6 Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar tid för resa inom kommunen till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta förlorade semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. Årsarvode 7 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat. För årsarvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 2 månader, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har förtroendevalds uppdrag förfallit p g a valbarhetshinder ska arvodesrätten upphöra från samma dag hindret uppstod. Om förtroendevald samtidigt har rätt till årsarvode/begränsat arvode för flera kommunala uppdrag eller arvode från av kommunen delägda företag eller stiftelser

5 5 kan det totala arvodesbeloppet ej uppgå till högre belopp än arvodet till kommunstyrelsens ordförande. Kommunalråd äger inte rätt att uppbära annat begränsat arvode eller årsarvode än det som utbetalas för dessa uppdrag. Undantag: Om förtroendevald har begränsat arvode utöver årsarvode hanteras det begränsade arvodet i enlighet med 8. Begränsat arvode 8 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Arvodesstöd utges och fördelas i enlighet med valresultat. Arvodesstödet fördelas med 5,5% av heltidsbeloppet till repektive parti samt 5,5% av heltidsbeloppet per mandat. Arvodesstödet fördelas till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Arvode för sammanträden m m 9 Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade har, med nedan angivna undantag, rätt till ersättning per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning för sammanträden ges i tre nivåer. Nivå 1 enligt 2a, nivå 2 enligt 2b och nivå 3 enligt 2 c-o. Ersättare äger samma rätt till ersättning som tjänstgörande ledamot utom vid kommunfullmäktiges sammanträden då endast tjänstgörande ersättare har rätt att uppbära arvode. Förtroendevalda, som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande, har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Arvode för sammanträde med kommunfullmäktige in pleno betalas dock ut oavsett om förtroendevald samma dag deltagit i flera sammanträden.

6 6 Särskilda arvoden 10 Särskilt arvode utbetalas till enskilda, som utsetts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller valnämnden att fullgöra i bilagan angivna uppdrag. Kommunal pension 11 För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Resekostnader 12 Kostnader för resor överstigande 6 km enkel resa till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Ersättning betalas endast för resa mellan den fasta bostaden, alternativt arbetsplatsen, och sammanträdeslokalen. Barntillsynskostnader 13 Ersättning betalas för styrkta kostnader, som uppkommit som en följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas normalt inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning kan dock utgå till förtroendevald för dennes make/maka/sambo eller annan närstående om styrkt förlorad arbetsinkomst kan påvisas.

7 7 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 14 Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas normalt inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. Ersättning kan dock utgå till förtroendevald för dennes make/maka/sambo eller annan närstående om styrkt förlorad arbetsinkomst kan påvisas. Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 15 Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader, som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Hur man begär ersättning 16 För att få ersättning enligt 3-6 och ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Arvode enligt 7-9 betalas ut utan föregående anmälan.

8 8 Sammanträdesarvode betalas utan anfordran efter i protokollet angiven tid, vidimerad av respektive ordförande eller sekreterare. Enskild förrättning redovisas efter berednings- eller nämnds godkännande genom anteckning i protokollet till ordförande eller sekreterare. 17 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller reseersättning ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Tolkning av bestämmelserna 18 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av personalnämnden. Utbetalning 19 Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA 1 Förlorad arbetsinkomst I II Verifierat belopp Schablonberäknat belopp per timme: 0,040 % av heltidsbeloppet Avrundning sker till närmaste hela krontal.

9 9 2 Förlorad pensionsförmån I Förtroendevalda som tjänstgör under 40% kompenseras för förlorad pensionsförmån årligen med 4,5% på av kommunen utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sammanträdesersättning, samt arvode. Ytterligare framställningar om kompensation utöver de 4,5% kan ej göras. 3 Förlorad semesterförmån I Verifierat belopp: a) förlorad semesterersättning, max: 13% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst b) förlorade betalda semesterdagar maximalt samma som för förlorad arbetsinkomst/dag II Schablonberäknat belopp: Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 4 Årsarvoden Heltidsbeloppet grundar sig på 65% av den nivå som utges till riksdagens ledamöter; :- x 12 x är heltidsbeloppet beräknat till :-/år. Samtliga arvoden och ersättningar uppräknas därefter utifrån det nya heltidsbeloppet. Korrigeras årligen i enlighet med förändringar av riksdagens ledamöters arvode. Kommunfullmäktige kan fatta särskilt beslut om nämnd eller styrelseuppdrag som ordförande kräver annan omfattning än 50%.

10 10 Kommunstyrelsens ordförande 125 % (Undantag år 2007: 100 % p.g.a. ändrad arbetsfördelning) Kommunfullmäktiges ordförande 50 % Överförmyndaren 40 % (För nuvarande överförmyndare, utsedd fr o m , gäller 50 % fr o m tills vidare, dock längst t o m ) Bildningsnämndens ordförande 60% Socialnämndens ordförande 100 % Plan och miljönämndens ordförande 50% Tekniska nämndens ordförande 50% Personalnämndens ordförande 40% 5 Begränsade arvoden Kommunfullmäktiges 1:e vice 5 % ordförande Kommunfullmäktiges 2:e vice 5 % ordförande Ordförande i vatten- och renhållnings- 10 % nämnden Ersättare överförmyndare 5 % Ordförande i permanent 15 % fullmäktigeberedning Vice ordförande i permanent 5 % Fullmäktigeberedning

11 11 1.e vice ordförande i nämnd eller 5 % (undantag år 2007: 1:e styrelse med undantag för vatten- och ren- vice ordförande i hållningsnämnden, valnämnden och kommunstyrelsen 30 % krisledningsnämnden p.g.a. ändrad arbetsfördelning) 2:e vice ordförande i nämnd eller 5 % styrelse med undantag för vatten- och renhållningsnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden Revisionens ordförande 16,5% Revisionens vice ordförande 8 % Övriga 5 revisorer vardera 5 % Valnämndens ordförande 3 % Arvodesstöd som fördelas i enlighet med valresultat. Arvodesstödet fördelas med 5,5% av heltidsbeloppet till repektive parti, samt 5,5% av heltidsbeloppet per mandat. Arvodesstödet fördelas till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige skall varje år fastställa arvodesstödets fördelning. Varje parti med rätt till arvodesstöd skall därför årligen senast 15 november skriftligen meddela kommunledningskontoret om sin fördelning med undantag vid valår då besked kan lämnas senare. 6 Arvode för sammanträden m m Avrundning sker till närmaste tiotal kronor. Nivå 1 770:- 0,200% av heltidsbeloppet Nivå 2 580:- 0,150% av heltidsbeloppet Nivå 3 380:- 0,100% av heltidsbeloppet Arvoden för sammanträden m m är maximerat till oavsett antal sammanträden maxbelopp enligt nivå 2 7 Särskilda arvoden I Ersättning till valfunktionärer vid Fastställs vid varje tillallmänna val, EU-val, folkomröst- fälle av valnämnden ningar m m

12 12 8 Barntillsynskostnader max 1200 kr/dag 9 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk max 1200 kr/dag 10 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader max 600 kr/dag

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Kommunfullmäktige. Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Kommunfullmäktige 2014-11-18, 188

Kommunfullmäktige. Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Kommunfullmäktige 2014-11-18, 188 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Kommunfullmäktige 2014-11-18, 188 Dokumentnamn Arvodesreglemente för kommunens förtroendevalda Dokumenttyp Reglemente

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer