Ersättningar till förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningar till förtroendevalda"

Transkript

1 Ersättningar till förtroendevalda

2 Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU

3 Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode upp till 5 timmar: 916 kr Sammanträdesarvode 5 timmar eller mer:1 311 kr Max: kr/dag oavsett antal sammanträden

4 Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 2 a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget

5 e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ h) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott i) besiktning eller inspektion j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag ersatt av årsarvode

6 Ersättningar Förlorad arbetsinkomst Förlorad pensions- och semesterförmån Resor m.m.

7 Förlorad arbetsinkomst a) Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst b) Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte med vilket belopp har rätt till schablonersättning per timme enligt följande, (SGI): Sjukpenninggrundande årsinkomst/(12 x 165) c) Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning. c) Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte till förtroendevald med årsarvode. d) Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej heller till förtroendevald som uppbär helt sjukbidrag eller hel pensionsförmån.

8 Förlorad pensions- och semesterförmån a) Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt på arbetsmarknaden gällande kollektivavtal Observera att förtroendevald med uppdrag som uppgår till 40% av heltid erhåller särskild pensionsrätt! b) Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån

9 Resor m.m. a) Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare (bostaden tjänstestället) b) Förtroendevalda med uppdrag som sammanlagt uppgår till minst 40 % av heltid har tillgång till kommunens bilpool vid tjänsteresor i samband med uppdraget c) Merkostnader för barntillsyn d) Merkostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk - dock högst med 407 kronor per dag e) Övriga kostnader (ej a) d)) ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader och om den förtroendevalde inte haft rimliga möjligheter att förhindra dessa Observera att ersättning utgår dock inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående!

10 Hur man begär ersättningar Blankett 1 Förtroendevalda som ej är anställda i kommunen Ersättning för: Förlorad arbetsinkomst Förlorad pensionsförmån Förlorad semesterförmån Blankett 2 Förtroendevalda som är anställda i kommunen Förlorad arbetsinkomst

11 Utbetalning av arvoden/ersättningar Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad Övriga ersättningar betalas ut en gång per månad.