Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018"

Transkript

1 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden Fastställd av kommunfullmäktige

2 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV REGLERNA Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott och nämndberedningar som regleras i kommunallagen. Reglerna gäller också för ledamöter och ersättare som deltar i utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper som följer av ett ledamotskap i en nämnd. Vidare gäller bestämmelserna för revisorer och ersättare till revisorer som utsetts enligt kommunallagen. Till förtroendevald som fullgör uppdrag med en sysselsättningsgrad av minst 40 procent (= årsarvoderad) betalas ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlorade pensions- eller semesterförmåner. För dessa förtroendevalda tillämpas i stället reglerna om årsarvoden i Även ledamöter tillhörande kommunala stiftelser och bolag omfattas av regler och bestämmelser i detta reglemente i det fall som stiftelserna och bolagen beslutat därom. 1.1 Den som rätten till ersättning omfattar Ersättningen beräknas på den tid uppdraget fullgörs vid följande sammanträden och förrättningar: a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen eller andra nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, b) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför, c) partigruppmöten, som hålls med anledning av och i anslutning till kommunfullmäktigesammanträden. Ersättning utges endast till den som är ordinarie ledamot eller ersättare i respektive organ. För det fall särskilt uppdrag finns från kommunfullmäktige, nämnd eller annat organ enligt a): d) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande kommunal angelägenhet som kommunen anordnar och som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget, e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, Fastställd av kommunfullmäktige

3 f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, i) presidiemöte inom nämnd i fall då bestämmelsen om årsarvoden i punkten är tillämplig, j) besiktning eller inspektion, k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. Ersättning utgår till de förtroendevalda som tjänstgör vid sammanträdet/förrättning. Rätten till ersättning upphör från och med dag för fullmäktigebeslut om befrielse från eller återkallelse av uppdrag enligt KL 4:9 eller 10. Vidare upphör rätten till ersättning från och med den dag förtroendevald upphör att vara valbar enligt KL 4:8. 2 ERSÄTTNINGSFORMERNA Ersättning betalas till icke helårsarvoderad förtroendevald för yrkad förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner enligt de grunder som anges i och 4.1. Samtliga förtroendevalda har också rätt till arvode i form av årsarvode, sammanträdesarvode och/eller förrättningsersättning, de senare i form av hel- eller halvdagsarvode, för arbete som är förenat med uppdraget enligt de grunder som anges i 3.4 och 4.1 Ersättning betalas vidare i skälig omfattning för resekostnader och andra kostnader som föranletts av uppdraget enligt de grunder som anges i och 4.1. Kommunal pension grundad på förtroendeuppdrag ersätts i skälig omfattning enligt de grunder som anges i 3.5 och 4.1. Fastställd av kommunfullmäktige

4 3 ERSÄTTNINGARNAS STORLEK Ersättning utgår i skälig omfattning enligt de grunder som anges nedan under och i enlighet med vad fullmäktige beslutat särskilt i bilagan. 3.1 Förlorad arbetsinkomst Ersättning betalas dock ej till förtroendevald med årsarvode på 40 procent eller mer av inkomstbasbeloppet. För förtroendevald som har, men ej kan redovisa, förlorad arbetsförtjänst, exempelvis jordbrukare eller egen företagare, är ersättningen taxerad förvärvsinkomst enligt föregående års taxering alternativt beräknad taxerad förvärvsinkomst vid den senaste deklarationen. I beloppet tas upp arbete under tjänst samt inkomst av näringsverksamhet. Den taxerade förvärvsinkomsten delas med 260 dagar eller 2080 timmar. Samma regel gäller för förtroendevald som är arbetslös. Förtroendevald som är skiftarbetare har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst om sammanträdet eller förrättningen påverkar hans möjligheter att arbeta sitt skift före eller efter sammanträdet/förrättningen. 3.2 Förlorade pensionsförmåner Ersättning för faktiskt förlorade pensionsförmåner betalas till icke helårsarvoderad förtroendevald med högst det belopp kommunfullmäktige särskilt beslutat i bilagan. Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3.5 har inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning. 3.3 Förlorade semesterförmåner Ersättning för faktiskt förlorade semesterförmåner betalas till icke helårsarvoderad förtroendevald samt till helårsarvoderad förtroendevald med sysselsättningsgrad under 40% med högst det belopp som kommunfullmäktige särskilt beslutat i bilagan. Fastställd av kommunfullmäktige

5 3.4 Arvode Årsarvode Årsarvode betalas i enskilda fall till de förtroendevalda med en sysselsättningsgrad understigande 40 procent som anges i förteckning i bilagan. I årsarvode för ordföranden och andra med årsarvode ingår ersättning för - protokolljustering för den egna nämnden, - överläggning med företrädare för kommunala organ som ej kan hänföras till sammanträden, - kontakt med allmänheten i nämndens ärenden, - besök och kontakt med till nämnden hörande expeditioner, - konferenser med till nämnden knutna tjänstemän och förtroendemän i frågor beträffande nämndens verksamhet. - representation inom kommunen. I årsarvodet för de förtroendevalda revisorerna ingår revisionen av de kommunala bolagen och stiftelserna. Om en förtroendevald, som uppbär årsarvode, på grund av sjukdom eller annars är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger 2 månader, skall arvodet minskas i motsvarande mån. Årsarvoderad förtroendevald med sysselsättningsgrad om 100% skall omfattas av samma frånvaroregler som gäller för kommunala tjänstemän. Vid planerad frånvaro av kommunstyrelsens ordförande eller nämndernas ordföranden om mer är två veckor och vice ordförande går in, ska dennes arvode utgå i likhet med ordinarie ersättning för ordförande. Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för en ordförande som är berättigad till årsarvode uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. Avgår eller avsätts förtroendevald (KL 4:9-10), som uppbär årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom och den som inträder i hans ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfaller på grund av att valbarhetshinder uppkommer. Fastställd av kommunfullmäktige

6 3.4.2 Sammanträdesarvode/förrättningsersättning Heltidsengagerad förtroendevald har inte rätt till särskilt sammanträdes- eller förrättningsarvode. För sammanträde som varar mer än 4 timmar utgår heldagsarvode enligt bilaga. För del av dag upp till och med 4 timmar hälften av gällande dagarvode. Valförrättare, valår, gällande dagarvode upp till och med 8 timmar. Därutöver 1/8 av arvodet för varje påbörjad timme. Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts för styrkt kostnad. Vid sammanträde med kommunfullmäktige utgår heldagsarvode oavsett sammanträdestiden. Denna ersättning skall inkludera tid för gruppsammanträden. I arvodet ingår restidsersättning. Förtroendevald, som under samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar, kan inte få sammanträdesarvoden eller förrättningsersättningar med högre belopp än det som anges i bilagan. För protokollsjustering utgår ett arvode som framgår av bilaga. De som inte är arvoderade på årsbasis har rätt till justeringsarvode. Ersättning utgår också för nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses rimligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i anslutning till de sammanträden som anges i 2. Denna bestämmelse gäller för sammanträde både dagtid och kvällstid. 3.5 Kommunal pension Kommunal pension utges till helårsarvoderad förtroendevald enligt de grunder som fullmäktige bestämt i det kommunala pensionsreglementet. Fastställd av kommunfullmäktige

7 3.6 Ersättningsgilla kostnader Resekostnadsersättning. Resekostnader med egen bil, samt lönetillägg (endagstraktamente) till sammanträde inom kommunen ersätts med belopp som fullmäktige särskilt beslutat i bilagan. Ersättning utgår enligt de grunder, som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Ersättning för utlägg för färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel utges mot uppvisande/inlämnande av biljett. Ersättning för utlägg för färd med taxi utges under förutsättning att andra kommunikationsmedel ej kunnat utnyttjas. Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom kommunen utgår enligt de grunder, som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet Barntillsynskostnader Ersättning betalas för faktiska kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller 8 år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige särskilt beslutat i bilagan. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och ej heller för tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen Vård av handikappad Ersättning utgår för styrkta kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige särskilt beslutat i bilagan. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende eller där den handikappade erhåller hemvårdsbidrag Handikappad förtroendevald Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Fastställd av kommunfullmäktige

8 3.6.5 Övrigt För andra kostnader än som avses i utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa. Ersättning utgår inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra att kostnaderna uppkommer. Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av berörd nämnd. 4 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 4.1 Hur man begär ersättning För att kunna få ersättning enligt 4 skall den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dessa anmälningar. Underlag för ersättning ska inkomma senast två månader efter sammanträdets tidpunkt. Om underlag kommer senare ska särskilda skäl finnas och godkännas av kommunalrådet eller kommunfullmäktiges ordförande. 4.2 Tolkning av reglementsbestämmelserna Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av allmänna utskottet. 4.3 Utbetalning av arvoden och andra ersättningar Arvoden utbetalas per månad. Kostnadsersättningarnas utbetalning skall i görligaste mån samordnas med utbetalningarna av övriga ersättningar till de förtroendevalda. Fastställd av kommunfullmäktige

9 BILAGA 3 ERSÄTTNINGARNAS STORLEK 3.1 Förlorad arbetsinkomst Styrkt intyg om förlorad arbetsinkomst bifogas innan ersättning erhålls. 3.2 Förlorade pensionsförmåner Styrks och prövas i förekommande fall. 3.3 Förlorade semesterförmåner Styrkta max 1900 kr/dag 3.4 Årsarvoden Kommunstyrelsens ordförande är heltidsengagerad och tituleras kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande skall ej uppbära sammanträdesarvode för deltagande i annan kommunal nämnd eller styrelse, stiftelser och bolag, eller annan sammankomst föranledd av uppdraget. Arvode utbetalas månadsvis med 100 % av inkomstbasbeloppet. Justering av arvodet görs årligen i januari. Semesterlönetillägg utgår enligt de regler som gäller för kommunens anställda enligt gällande kollektivavtal. Telefonersättning skall utgå i enlighet med gällande bestämmelser för anställd personal. Övriga årsarvoden Årsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda med sysselsättningsgrad understigande 40 %. Årsarvoden utgår som procentsats av inkomstbasbeloppet enligt nedan. Inkomstbasbeloppet uppgick år 2014 till kr. Inkomstbasbeloppet justeras årligen med inkomstindex. Vice ordförande i kommunstyrelsen, 68 % av inkomstbasbeloppet/år. Oppositionsråd, 20% av inkomstbasbeloppet/mån. Ordförande i valnämnden valår, 15% av inkomstbasbeloppet/valår. Ordförande i Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnd, 80% av inkomstbasbeloppet/år Ordförande i kommunfullmäktige, 50% av inkomstbasbeloppet/år Ordförande i kommunfullmäktiges fasta beredning. 15% av inkomstbasbeloppet/år Arvode till förtroendevalda revisorer 20% av inkomstbasbeloppet/år Sammankallande för förtroendevalda revisorer 25% av inkomstbasbeloppet/år. Arvode till Överförmyndare 300 % av inkomstbasbeloppet/år. För ordförande i Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnd ingår ordförandeberedning i årsarvodet. Fastställd av kommunfullmäktige

10 3.4.2 Sammanträdesarvode Maximerat arvode per dag för heldag, 900 kr. För halv dag t o m 4 timmar, utgår 450 kr. Protokolljustering ersätts med 120 kr per sammanträde Resekostnadsersättning Resa med egen bil. I enlighet med kollektivavtal som gäller för kommunens anställda om avståndet från bostaden är mer än 1 mil. Lönetillägg utgår vid förrättning när avståndet från bostaden är mer än 1 mil. Vid förrättning mer än 6 timmar - 70 kr Vid förrättning mer än 10 timmar kr Beloppen justeras i enlighet med de bestämmelser som gäller enligt kommunala kollektivavtal vid varje tidpunkt. Vid förrättning utanför kommunen ersätts den förtroendevalde i enlighet med gällande kollektivavtal för kommunalt anställda Barntillsynskostnader Styrkt max 200 kr/dygn Vård av handikappad Styrkt och prövas i förekommande fall Handikappad förtroendevald Styrkt och prövas i förekommande fall. Fastställd av kommunfullmäktige

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-05-21 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer