TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN"

Transkript

1 Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige KF 126 Reviderad av kommunfullmäktige KF 36

2 Vårgårda kommun Sida 2(16) Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas bestämmelserna Ersättningsberättigade sammanträde m m. 3 Ersättningar förlorad inkomst m m 3 Förlorad arbetsinkomst Förlorad pensionsförmån.5 5 Förlorad semesterförmån.5 6 Särskilda arbetsförhållanden....5 Arvoden m m 7 Årsarvode 6 8 Begränsat arvode.6 9 Arvoden för sammanträde Kommunal pension...6 Ersättning för kostnader 11 Resekostnader.7 12 Barntillsynskostnad 7 13 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader Övriga kostnader 8 Gemensamma bestämmelser Hur man begär ersättning Tolkning av bestämmelserna Utbetalning.9 Bilaga 1 Ersättningsbestämmelser 3 Förlorad arbetsinkomst Förlorad semesterförmån 10 7 Årsarvode Begränsat arvode Arvode för sammanträde Reskostnader Barntillsynskostnad Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk...13 Bilaga 2 Riktlinjer för uppdraget som ordförande i en nämnd, utskott beredning.14

3 Vårgårda kommun Sida 3(16) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller endast 7 samt Ersättningsberättigade sammanträden m m 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som blivit kallade har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6, 9 och för a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, dess utskott, myndighetsnämnd och övriga nämnder, liksom revisorernas sammanträden, b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts. d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, e) utbildning i förtroendeuppdraget, det vill säga under max 2 dagar per år följa verksamheten vid institutioner och andra arbetsplatser, f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, i) överläggning med sektorchef eller tjänsteman vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, j) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, k) besiktning eller inspektion,

4 Vårgårda kommun Sida 4(16) l) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, m) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. n) valförrättare i samband med allmänna val. Ersättning utgår för faktisk tid och är ett undantag från bilaga till 9. o) två gruppmöten per månad enligt sammanträdesplan max 4 timmar per månad. Anmärkning: Ersättningsberättigad är även ersättare som, utan att tjänstgöra, närvarar vid nämnds eller styrelses sammanträde. Överläggningar skall vara planerade av nämnd eller sektor och bestämda till en viss tidpunkt. Den förtroendevalde skall ha ett särskilt uppdrag att ingå i gruppen eller vara adjungerad ledamot. Betr. förtroendevalda som uppbär begränsat arvode finns i bilaga 2 angivet vad som innefattas i det begränsade arvodet och därmed inte är ersättningsberättigade sammanträden m m. ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER Förlorad arbetsinkomst 3 Förtroendevalda, ordinarie och ersättare, som närvarar vid sammanträde har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en timersättning som kommunfullmäktige beslutat om. Ersättning utbetalas på motsvarande sätt till förtroendevald, som deltar vid det gruppmöte, som föregår kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträde, arvoderat gruppmöte enligt sammanträdesplan max 4 timmar per månad samt vid öppet hus i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.

5 Vårgårda kommun Sida 5(16) Förlorad pensionsförmån 4 Förtroendevalda har rätt till ersättning förlorad pensionsförmån. Ersättningen, som utgör 4,5 % av den sammanlagda utbetalda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst under året utbetalas direkt till den förtroendevalde senast i mars påföljande år. För att ersättning skall utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter. Genom betalning av denna ersättning har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. Förtroendevald som kan styrka att pensionsförmåner förlorats under uppdragstid före den 1 januari 2002 har rätt till ersättning för sådan styrkt förlust. För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning gäller istället följande: Förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. Förlorad semesterförmån 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till ersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Särskilda arbetsförhållanden m m 6 Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet. ARVODEN M M Årsarvode

6 Vårgårda kommun Sida 6(16) 7 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Då årsarvoderad förtroendevald med en tjänstgöring på minst 40 % är förhindrad på grund av sjukdom att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 14 dagar, skall arvodet minskas i motsvarande mån. Begränsat arvode 8 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Om förtroendevald, som erhåller utbetalning av det begränsade arvodet månatligen, p g a sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt avdrag för tid som överstiger 2 månader, skall arvodet minskas i motsvarande grad. Arvoden för sammanträden m m 9 Förtroendevalda har rätt till grundarvode jämte timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Gäller ej förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 %. Kommunal pension 10 För årsarvoderade förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller mer än 40 % av heltid finns det särskilda bestämmelser om pension och avgångsersättning.

7 Vårgårda kommun Sida 7(16) ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Resekostnader 11 Kostnader för resor med egen bil från den förtroendevaldes fasta bostad till och från sammanträdesplatsen vid sammanträde enligt 2 inom kommunen eller vallokal, ersätts enligt det kommunala bilavtalet. Ersättning utgår endast om avståndet till sammanträdesplatsen överstiger 3 km. Resor med kollektivtrafik ersätts med faktisk kostnad. Kostnad för resa från den förtroendevaldes arbetsplats till sammanträdesplatsen ersätts enligt ovan i de fall den förtroendevalde lämnar arbetsplatsen för deltagande vid sammanträde och därefter återvänder till arbetsplatsen. Ersättning för resekostnad och traktamente vid sammanträde/förrättning utanför kommunen utgår enligt de grunder som gäller för kommunens arbetstagare enligt traktamentsavtalet. Restidsersättning utgår vid sammanträde, förrättning eller utbildning utanför kommunen. Ersättning utgår för restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen och för återresa. Den förtroendevalda har ej rätt till restidsersättning för tid då arvode och/eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas. Barntillsynskostnader 12 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 13 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.

8 Vårgårda kommun Sida 8(16) Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 14 Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Övriga kostnader 15 För andra kostnader än som avses i betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Hur man begär ersättning 16 För att få ersättning enligt 3-6 och skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Dessa skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Arvode enligt 7-8 betalas ut utan föregående anmälan. 17 Yrkande om ersättning för arvode, resa, förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom 3 mån från dagen för sammanträde eller motsvarande. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4 första stycket skall framställas senast vid utgången av februari månad året efter det år till vilket förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4 tredje stycket skall framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

9 Vårgårda kommun Sida 9(16) Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 6 mån från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. Tolkning av bestämmelserna 18 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. Utbetalning 19 Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång/månad, om inte särskild överenskommelse träffas.

10 10 BILAGA 1 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 3 Förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsinkomst per timma, timersättning, utgår med 0,028 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, vilket motsvarar kr.140:- för år Skall högre ersättning än timersättning utbetalas skall detta styrkas med intyg som lämnas i början av året till nämndens sekreterare. Intyget skall styrka hur stort löneavdrag som görs per timma vid frånvaro p g a förtroendeuppdrag i kommunen. Sker ändring av anställningsförhållanden under året skall detta meddelas till nämndens sekreterare. Den förtroendevalde skall rapportera den förlorade arbetsförtjänsten en gång per månad till nämndsekreteraren. Timersättning utbetalas även till förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp. I detta fall anses den förtroendevaldes normala arbetstid vara förlagd till kl 8-17 och uppgå till max 8 timmar per dag. Högsta årsinkomst som ligger till grund för beräkning är 10 ggr prisbasbelopp. 5 Förlorad semesterförmån 1. Verifierat belopp: Förlorad semesterersättning, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förlorade semesterdagar, maximalt: samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag.

11 11 2. Schablonberäknat belopp: Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 7 Årsarvode Samtliga årsarvoden beräknas i procent av det årsarvode som utbetalas till kommunstyrelsens ordförande. För 2011 uppgår detta arvode till kronor. Beslut om ersättningens storlek görs vid början av varje mandatperiod. Ingen ersättning utöver det fastställda årsarvodet skall utbetalas. 8 Begränsat arvode Sammanträdesarvoden, årsarvode, begränsat arvode, timersättning vid förlorad arbetsförtjänst räknas upp årligen motsvarande den genomsnittliga löneökningen för (samtliga kommunanställda) tillsvidareanställd personal under föregående år. Löneökningen beräknas på den medellön som anges i den personalekonomiska redovisningen i kommunens årsredovisning. Samtliga ersättningar avrundas nedåt till närmaste hundratal kronor. Ersättning i % av Ks.ordf.arvode Kommunfullmäktige Ordförande 20% 1:e vice ordförande 9% 2:e vice ordförande 9%

12 12 Kommunstyrelsen Ordförande 100% Kommunalråd 1:e vice ordförande 5% 2:e vice ordförande 50% Kommunalråd Allmänt utskott Ordförande 0% KS ordf Samhällsbyggnadsutskott Ordförande 5% Utskott för lärande och omsorg Ordförande 25% Vice ordförande 10% Myndighetsnämnd lärande och omsorg Ordförande 10% Vice ordförande 5% Myndighetsnämnd bygg och miljö Ordförande 5% Vice ordförande 2%

13 13 Tillfälliga beredningar Beredningsledare 12% Valberedningen Ordförande Valår 1%/ övr 0,1% Vice ordförande Valår 0,2%/övr0,02% Valnämnden Ordförande Valår 0,8%/övr 0,1% Vice ordförande Valår 0,2%/övr 0,02% Revisorer 0,9/% 9 Arvode för sammanträde/förrättning Beloppet avrundas nedåt till närmast hela krontal: 1:a timman: (ej gruppmöten) 0,056% därefter för varje påbörjad halvtimma: 0,014% Protokolls justering: 0,056% Protokollsjustering i direkt anslutning till sammanträdet: 0,028% Max arvode per sammanträde/förrättning 0,252 % = 8 timmar 11 Resekostnader Restidsersättning 50 kr /timma Restidsersättningen summeras per kalendervecka. Summan avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimma. Traktamentsersättning, Traktamentsersättning utges vid flerdygnsförrättning och utgörs av två delar, traktamente och resetillägg. Traktamente finns som dagtraktamente helt och halvt. Nattraktamente utges om kommunen ej bekostat logi. Om den förtroendevalde ej haft utgifter för frukost, lunch eller middag reduceras traktamentet.

14 14 Traktamentsbeloppen och reduceringsbelopp anges i inkomstskattelagen. Resetillägg utges för halv dag (mer än 4 timmar) och hel dag (mer än 18 timmar) med belopp som anges i traktamentsavtalet och reduceras med hälften av det belopp som traktamente reduceras med. 12 Barntillsynskostnader Maximalt: 60 kr/timma 13 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk Maximalt: 120 kr/timma.

15 15 BILAGA 2 RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM ORDFÖRANDE I EN NÄMND OCH UTSKOTT Följande gäller för ordförande med begränsat arvode: Det begränsade arvodet som ordförande inkluderar ersättning för förrättning inom kommunen som ordföranden utför på egen hand eller tillsammans med tjänsteman, eller åtgärder inom kommunen som ordföranden finner anledning vidtaga. Följande arbetsuppgifter för ordföranden inkluderas i det begränsade arvodet: fullfölja de uppgifter som föreskrives i lag eller i nämndens reglemente leda nämndens, utskottets och beredningens arbete följa sektorns arbete kontinuerlig uppföljning av sektorns budget genomgång/beredning inför sammanträden skall vara tillgänglig för allmänheten på kommunkontoret vid fast mottagningstid. restid i anledning av ovan Förtydligande till 9: Ersättning utgår till ordförande med begränsat arvode: bl a vid sammanträde i egen nämnd, utskott, beredning eller sammanträde/överläggning kallad av annan nämnd eller kallad till sammanträde/överläggning utanför kommunen kallad till överläggningar med företrädare för myndigheter och andra kommunala organ presidieöverläggning som kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande kallar till. Följande gäller för vice ordförande För vice ordförande i nämnder och utskott inkluderar arvodet att, närvara vid ärendegenomgång inför sammanträde och vid behov, ersätta ordföranden på sammanträden och fullgöra ordförandens uppgifter samt att i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den mån nämnden beslutar. Då vice

16 ordföranden ersätter ordföranden i mer än två månader utges begränsat arvode med samma belopp som ordförandearvodet. 16

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

Kommunfullmäktige. Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Kommunfullmäktige 2014-11-18, 188

Kommunfullmäktige. Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Kommunfullmäktige 2014-11-18, 188 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Kommunfullmäktige 2014-11-18, 188 Dokumentnamn Arvodesreglemente för kommunens förtroendevalda Dokumenttyp Reglemente

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer