Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun"

Transkript

1 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser utgör a) arvoden i form av - fasta arvoden - sammanträdesersättning b) ersättningar för förlorad - arbetsinkomst - semesterförmån - pensionsförmån c) kostnadsersättningar Arvoden Fasta arvoden 3 Fasta arvoden utbetalas enligt angivna belopp i bilaga. Utbetalning sker månadsvis. Det fasta arvodet till förtroendevald inkluderar ersättning för sammanträde med respektive organ samt allt övrigt arbete som är förenat med detta uppdrag. För uppdrag i annan nämnd/styrelse än det fasta arvodet utgör ersättning för, utbetalas sammanträdesersättning. 4 Om förtroendevald, som har rätt till fast arvode avgår under löpande mandatperiod skall arvodet fördelas mellan den avgående och efterträdaren i förhållande till den tid dessa haft sina uppdrag.

2 Om sådan förtroendevald under en sammanhängande tid som överstiger en månad inte kan fullgöra sitt uppdrag p g a sjukdom eller annan orsak skall den förtroendevalde för tid över en månad få avdrag med så stor del av det fasta arvodet, som motsvarar denna tid. I förekommande fall skall avdraget eller mellanskillnaden till vice ordförandearvodet tillgodogöras den förtroendevaldes ersättare. Sammanträdesersättning 5 Förtroendevald (ledamot, ersättare) som inte har fast arvode har rätt till sammanträdesersättning enligt bilaga. Undantag gäller för fullmäktiges presidium och revisionens ledamöter som även har rätt till sammanträdesersättning. Deltagande i förrättning enligt a-l förutsätter beslut av behörigt organ enligt reglemente eller delegationsbestämmelser som antas av respektive nämnd. Sammanträdesersättning utbetalas för a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför, d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ, h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,

3 j) besiktning eller inspektion, k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. Ersättningar Förlorad arbetsinkomst 6 Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med anledning av förrättning enligt 5. Undantag gäller för som har fast arvode för 40 procent eller högre av heltidsuppdrag. Ersättning utbetalas med belopp per timme som baseras på den faktiska inkomstförlusten. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för högst åtta timmar per dag. Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar utbetalas ersättning även för denna tid. Ersättningen omfattar även restid och praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet. För anställda skall förlusten styrkas med intyg från arbetsgivare. Uträkning av förlorad arbetsinkomst görs så att månadslönen delas med 165. Kvoten härav motsvarar den timersättning som skall utbetalas. För förtroendevald som är egen företagare gäller i första hand inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst. I annat fall grundas ersättningen på en schablonberäknad årsinkomst på 51 procent av kommunstyrelsens ordförandes grundarvode. Kommunstyrelsen prövar i varje enskilt fall rätten att använda schablonberäknad inkomst. Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. Annan bedömning avgörs i varje enskilt fall av kommunstyrelsen. Högsta dagersättningen för förlorad arbetsinkomst framgår av bilaga. Sammanlagd ersättning för fast arvode, sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald kan per kalenderår inte överstiga 100 procent av grundarvodet för kommunalråd med heltidsuppdrag. Förtroendevald svarar själv för bevakning av detta. Ersättning för förlorad retroaktiv arbetsinkomst utbetalas inte.

4 Arvoden som utbetalas för förtroendeuppdrag ligger inte till grund för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Intyg om inkomst inlämnas till personalavdelningen. Förlorad semesterförmån 7 Semesterersättning ingår i ovanstående ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förlorad pensionsförmån 8 Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättning utbetalas i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit för fullgörande av förtroendeuppdraget i kommunen. För att ersättning skall utbetalas krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter. Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring i KPA. Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. Pension kommunalråd 9 Förtroendevald med kommunalrådsuppdrag och minst 40 procent sysselsättningsgrad har rätt till ålderspension när uppdraget upphör enligt bestämmelser i det kommunala pensionsreglementet. Kostnadsersättningar 10 Förtroendevalds kostnader för barntillsyn om barnet inte fyllt tolv år eller vård av handikappad som stadigvarande vistas i den förtroendevaldes bostad ersätts med skäligt belopp. Ersättning utbetalas inte till person i den förtroendevaldes familj. Ersättningen utbetalas per timma med lön som motsvarande högst den lön som i kommunen enligt lokalt avtal med Kommunal gäller som lägstalön för barnskötare i Lilla Edet.

5 Förtroendevalds kostnader för ledsagare, tolk eller inläsningshjälp ersätts med skäliga belopp. Personliga assistenter ersätts med skäliga belopp, såvida inte ersättningen utbetalas enligt LSS-lagen. Reseersättning och traktamenten 11 Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som gäller för kommunens anställda. Förtroendevald med kommunalrådsuppdrag är inte berättigade till denna ersättning vad gäller resor till och från Lilla Edets tätort. Traktamente och reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för de anställda. Utbetalningar sker på grundval av undertecknade reseräkningar eller mot kvitto enligt samma regler som gäller för anställda. Tolkning 12 Vad gäller nivåer för arvoden och ersättningar skall en justering av procentsatsen ske i efterhand med hänsyn tagen till löneutvecklingen för kommunens anställda. Utgångspunkt är den sammanställning som redovisas efter löneöversynsförhandlingarna för kommunstyrelsens arbetsutskott. 13 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

6 Bilaga till bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Fasta arvoden Riksdagsledamöternas arvode för 2015 är kronor. Ordförande Vice ordförande Månadsarvode Kommunstyrelsen 80% kr 60% kr Årsarvode Kommunfullmäktige 1,7% 1037 kr 0,8% (även 2:e vice ordf) 488 kr Individnämnden 12,6% 7686 kr 8,3% 5063 kr Omsorgsnämnden 11% 6710 kr 7,3% 4453 kr Utbildningsnämnden 14,2% 8662 kr 9,4% 5734 kr Miljö- och byggnämnden 11% 6710 kr 7,3% 4453 kr Samhällsbyggnadsnämnden 10% 6100 kr 6,6% 4026 kr Kultur- och fritidsnämnden 11% 6710 kr 7,3% 4453 kr Revisorer 1,6% 976 kr 1% 610 kr Leifab 11% 6710 kr 7,3% 4453 kr Årsarvodet betalas ut med 1/12 per månad. Styrelseledamöter i Leifab:s styrelse får kronor i ansvarsersättning per år.

7 Sammanträdesersättning Sammanträdesersättning utbetalas med 162 kr/tim och för första timmen utbetalas dubbel ersättning. Sammanträdesersättningen per dag är maximerad till kronor. Förlorad arbetsinkomst Högsta dagersättningen är kronor.

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2006 2010. Antagna vid RF 2006-02-07.

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2006 2010. Antagna vid RF 2006-02-07. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 6 1. Antagna vid RF 6--7. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...1 1...1 ÅRSARVODE...1...1 3...1 DAGARVODE...1 4...1 FÖRLORAD ARBETSINKOMST......

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2010 2014. Antagna vid RF 2010-03-16 samt 2010-06-14--15

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2010 2014. Antagna vid RF 2010-03-16 samt 2010-06-14--15 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 1 14. Antagna vid RF 1-3-16 samt 1-6-14--1 Tillämpningsområde...1 1...1 Årsarvode...1 2...1 3...1 Dagarvode...2 4...2 Förlorad arbetsinkomst...3...3

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode...

Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... Innehåll Tillämpningsområde... 4 1 Förtroendevalda... 4 Arvode... 4 2 Gemensamma bestämmelser... 4 3 Arvoden... 4 4 Månadsarvode... 4 5 Kommunalråden... 5 6 Ordföranden och övriga med begränsat månadsarvode...

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer