ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ttb s 14 5 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc)"

Transkript

1 SAfMAANTRÄDESPROTOKOLL Samrnant rädesdatum TRANAs KOMM Ui' Sida 17(23) KOMM UNS1YRELSEN s 14 5 S'/';:i p~ ;;J~ 't 3~:l E:ilg å ;?;j (h,; utbilcining i första hjälpen för Tranås kommuns anställda, ksau 168 Anita Heligren (S) skriver i sin motion att det ärav vikt att anställda inom Tranås kommun behärskar hjärt- och lungräddning samt L-abc (Livsfarligt läge - Andning, Blödning och Cirkulationssvikt), Därför föreslår Heligren (S): att all kommunal vård- och omsorgspe rsonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L -abc) att ha som ett mål att erbjuda all kommunal personal detsamma. Kommuntullmå ktiqe beslutar att remittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen. Yttrande inkomfrån socialnämnden SåiTIL personalavdelningen Socialnämnden beskriver i sitt yttrande att i dagsläget erhåller kommunens sjuksköterskor utbildn ing i HLRsamt hjärt- och lungräddning var 3:e år, Vidare erhåller övrig vårdpersonal utbildning i första hjälpen inklusive Heimlichmanövern men ej hjärt- och lungräddning. Socialnämnden meddelar att när särskilda behov före ligge r, kan respektive enhetschef fatta beslut om att utbilda övrig vårdpersonal i hjärt- och lungräddning. Socialnämnden tar ej ställning till huruvida HLR-utbildning skall erbjudas all personal i kommunen då det är en övergripande fråga som nämnden vill överlåtatill kommunstyrelsen att fatta beslut om. Tidigare personalchef Ola Bertilsson och personalutvecklare Christina Gustafsson skriver i sitt yttrande att det är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet att bedöma vilka personer som behöver utbildas i HLR och L- abc (Livsfarligt läge -Andning, Blödning och Cirkulationssvikt). Respektiveförvaltningschef äransvarig för arbetsmiljöarbetet i sin förvaltn ing. Vid beredningstiilfäliet med kommunledningsförvaltningen konstateras att samhälls- och beredskapsal/de lningen erbjuder utbildning i första hjälpen till kommunens förvaltningar Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen med motivering till socialnämndens och personalavdeln ingens yttrande. Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerares sign I /\ \;,~y ~ <, I,,-; ii \ \ ~ U,_/. Utdragsbestyrkande ttb

2 5k~\~ ITRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum cr 1'- Sida 15 (25) Dnr 231iJO Svar på mot ion angående utbildning i första hjälpen för Tranås kommuns anställda Anita Heligren (S) skriver i sin motion att det är av vikt att anställda inomtranås kommun behärskar hi ärt- och lungräddning samt L-abc (Livsfarligt läge - Andning, Blödning och Cirku lationssvikt). Därför föreslår Heligren (S): att all kommunal vård- och omsorgspersonal skall ha utbildning i första fljälpen (HLR och L -abc) att ha som ett mål att erbjuda all kommunal personal detsamma. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen. Yttrande inkom från socialnämnden samt personalavdeln ingen Socialnämnden beskriver i sitt yttrande att i dagsläget erhåller kommunens sjuksköterskor utbildning i HL:~ samt hjärt- och lungräddning var 3:e år. Vidare erhåller övrig vårdpersonal utbildning i första hjälpen inklusive Heimlichmanövern men ej hjärt- och iungräddning. Socialnämnden meddelar att när särskilda behov föreligger, kan respektiveenhetschef fatta beslut om att utbilda övrig vårdpe rsonal i hi ärt- och lungräddning. Socialnämnden tar ej ställning till huruvida HLR -utbildning skall erbjudas all personal i kommunen då det ären övergripande fråga som nämnden vill överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut om. Tid igare personalchef Ola Bertilsson och personalutvecklare Christina Gustafsson skriver i sitt yttrande att det är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet att bedöma vilka personer som behöver utbildas i HLR och L-abc (Livsfarligt läge -Andnin g, Blödn ing och Cirkulationssvikt). Respektiveförvaitningschef är ansvarig för arbetsmflöarbetet i sin förvaltning. Vid beredningstillfället med kommu nledningsförvaltningen konstateras att samhälls- och beredskapsavdelnirqen erbjuder utbildning i första hjälpen till kommunens fönaltningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen med motivering till socialnämndens och personalavdelningens yttrande. E;<pedieras till Kommunstyrelsen J u st~ r a r ~ s sign.,,. / / --.. Utdragsbestyrkande

3 o TRANAS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning dnr 281/10-6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på moti on angåe nde utbildning i första hjälpen för Tranås kornmuns anställda Anita HelIgren (S) skriver i sin motion att det ärav vikt att anställda inom Tranås kommun behärskar hjärt- och lungräddning samt L-abc (Livsfarligt läge - Andning, Blödning och Cirkulationssvikt). Därför föreslår HelIgren (S): attall kommunal vård- och omsorgspersonal skall ha utbildning i första hjälpen (HLR och L-abc) att ha som ett mål att erbjuda all kommunal personal detsamma. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen. Yttrande inkom från socialnämnden samt personalavdelningen Socialnämnden beskriver i sitt yttrande att i dagsläget erhåller kommunens sjuksköterskor utbildning i HLR samt hjärt- och lungräddning var 3:e år. Vidare erhåller övrig vårdpersonal utbildning i första hjälpen inklusive Heimlichmanövern men ej hjärt- och lungräddning. Socialnämnden meddelar att när särskilda behov förel igger, kan respektive enhetschef fatta beslut om att utbilda övrig vårdpersonal i hjärt- och lungräddning. Socialnämnden tar ej ställning till huruvida HLR -utbildning skall erbjudas all personal i kommunen då det är en övergripande fråga som nämnden vill överlåta till kommunstyrelsen att falla beslut om. Tidigare personalchef Ola Bertilsson och personalutvecklare Christina Gustafsson skriver i sittyttrande att det är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet att bedöma vilka personer som behöver utbildas i HLR och L-abc (Livsfarligt läge -Andning, Blödning och Cirkulationssvikt). Respektive förvaltningschef äransvarig för arbetsmiljöarbetet i sin förvaltning. Vid beredningstillfället med kommunledningsförvaltningen konstateras att samhälls- och beredskakpsavdelningen erbjuder utbildning i första hjälpen till kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att med hänvisning till yttrande från socialnämnden och personalavdelningen avslå motionen. För kommunledningsförvaltningen Cecilia Stedt, Kommunledningsförvaltningen tfn N"JSV/,R T 'DLlGHET RESPEK Tranås fax

4 Expedieras : Patnk Karlsson Märla Svärd Anita Heligren };o ljl l7l llll[illllj läkligc Diarium TRANÅS KOMMUN SAMMANTR ÄDESPROTOKOLL Sida 6 (24) Socia ln ämnden Sammanträdesdatum ma Iå.S KOMMUN KL-r ~i l1 g e n Ank.f..RXP..:!l? ~. ~.~. 176 Dnr 72/2010 Dnr. 2. 2'1 L10 -=-~ Yttrande gällande motion angående utbildning i första hjäl pen för Tranås kommuns anställda Tf äldreomsorgschef Patrik Karlsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Märta Svärd presen te rar yttrande angående motion i första hjälpen för Tranås kommuns anstä llda. Anita Heligren (s) skriver i sin motion att det är av vikt att anställda inom Tranås kommu n behärskar hjärt- och lungräddn ing samt L-abc (Livsfarligt läge - Andn ing, Blödn ing och Cirkulationssvikt). Heligren föreslår att all kommunal vård- och omsorgspersonal skall ha utbi ldning i första hjälpen (HLR och L-abc) samt att ha som ett mål att erbjuda all komm unal personal detsamma. Komm unfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar att kommunens sjuksköterskor erh åller HLR, utbildning i hiårt- och lungräddning, vart 3:e år, att öv rig vårdpersonal erhå ller utbi ldning vart 3:e åri första hjä lpen inklusive Heimlich manöver, dock ej hjärt- lungräd dning. Men om särskilda behov föreligger kan raspsktve enhetsch ef fatta besl ut om utb ildn in g i hjärt- och lungräddning för övrig vårdpersonal, att socialnämnden inte tarställning till HLR-utbildning för all personal i kommunen, eftersom det är en övergripandefråga som kommunstyrelsen bör fatta bes lut om. Utd r a gs bestyr ka nd e

5 o KOMMUN m ~ ~I J\.~ KL, ' o1gen '<'010 - OCI -14 TRANAS KOrvlMUN Ank ;(. Dnr...' ~L j Kommunstyrelsen Yttrande gällande motion angående utbildning i första hjälpen för Tranås kommuns anställda Dnr 281 /10 An ita HelIgren har i sin motion förslagit atttranås kommun ska ha som mål atterbjuda alla anställda i Tranås kommun utbildning i första hjälpen. Det konstateras atten del i det systematiska arbetsmiljöarbetet äratt bedöma vilka personer som behöver denna kunskap. Respektive förvaltningschef är ansvarig förarbetsmiljöarbetet i sin förvaltning, På arbetsplatsen ska finnas personer som kan ge första hjälpen. Hur många som behöver detta bedöms utifrån vilka risker som finns, arbetsplatsens storlek, skiftarbete, arbetsstyrkans geografiska utspridning och avståndet till sjukvård. Det är viktigt att utbildningen anpassas till riskerna på arbetsplatsen( Första hjälpen och krisstöd, Arbetsmiljöverket ). Ansvarig chef upprättar rutiner för detta och tillser atterforderlig utbildning ordnas. Det ärav vikt att utbildningen hålls aktuell med återkommande praktiska övningar, Det är möjligt att lägga ingrundutbildning i första hjälpen vid den introduktion för nyanställda som ordnas, detta under förutsättning att deolika förvaltn ingarna är beredd att betala den kostnad som uppkommer fördeltagarens arbetstid samt ev. vlkariekostnad. Det blir sedan respektive avdelning som ansvarar föra att kunskaperna hålls aktuella. Tranås CJ fd~ Ola Bertilsson personalchef OruÅ~ M.- Christina Gustafsson personalutvecklare Tranås Kommun Personalavdelningen tfn+46 (0) SE Tranås fax +46(0)

6 Datum Vårbeteckning TRANAs KOMMUN dnr 281 /10 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Er beteckning Socialnämnden Personalavdelningen Vttrande gällande motion angående utbildning i första hjälpen för Tranås kommuns anställda Kommunledningskontoret önskar ta del av socialnämndens yttrande över motion angående utbildning i törsta hjälpen tör Tranås kommuns anställda senast Med vänlig hälsning CeciliaStedt Kommunsekreterare Tranås kommun Kommunledningskontoret tfn Tranås lax

7 -.,.:.-",<"" lkj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL r A Sarnrnanträdesdatu rn 'X: TRAN S KOMMUN r' KOMM UNFULLMÄKTIGE Dnr 281/ 10 Motion angående utbildning i första hjälpen för Tranås kommuns anställda Anita Heligren (s) skriver i sin motion att det ärav vikt attanställda inom Tranås kommun behärskar hjärt- och lungräddning samt L- abc (Livsfarligt läge - Andning, Blödning och Ci rkulationssvikt). Därför föreslår He ligren (s): att all kommunal vård- och omsorgspersonal skall ha utbildn ing i första hjälpen (HLR och L-abc) att ha som ett mål att erbjuda all kommunal personal detsamma. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen Justeraressign ); 1/ ' j e.j Utdragsbestyrkande

8 Motion Med anledning av interpellationssvaret till fullmäktige den 7/6 och siffrorna i äldregui den så bör en satsning på HLR Hjärt och Lung Räddningsutbildning för Tranås kommuns anställda vara prioriterat. l arbetsmiljölagen kan man läsa, ASF 1999:7: L-ABC (Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulationssvikt) och hjärt- lungr äddning (HLR) bör ingå ifiirsta hjälpen utbildningen. Enligt Arbetsmiljölagen måste alla arbetsgivare både små och stora, privata och offentliga ha utbildning, beredskap och rutiner i Hj ärtlungrdddning HLR & Första Hjälpen L-abc. Den som blir anställd av kommunen med denna kompetens borde få uppdatering med de nya rekommedationer som kommer med jämna mellanrum och anställs vikarier som inte har baskunskapen i Första Hjälpen (L-abc och HLR) bör den ingå i introduktionen. Inom sjukvården är Hjärt och Lung Räddningsutbildning ett självklart krav och att årlig repetition obligatorisk. Där ska alla ha kunskap även om användning av defibrillator och alla ska veta var den närmaste finns. När, var, vad och hur. Tiden är avgörande för resultatet och att syret, blodet och hjärtat pumpar runt tills defillibrering kan utföras är ingen åsikt utan en vetenskap. De som är palliativanmälda (i livets slutskede) och mu1tisjuka som undanber sig skall naturligtvis TND gälla (alltså inga åtgärder vid hjärtstopp). Det ställningstagnadet tas ju av personen själv ifråga eller om så inte är möjligt, samtal ihop med anhöriga och/eller läkare så som lagen säger. Det har inget att göra med personalens komp etens. Kommunen har ett mycket större spektra på sina brukare/kunder än vad som ovan är nämnd a. Många äldre med varierande hälsostatus, fysiskt eller psykiskt funktionshindrade som är i behov av vård, stöd eller omsorg av kommunens anställda. Som stor arbetsgivare så kan också personal drabbas och då känns det märkligt om inte kompetensen finns till 100% på arbetsplatsen. Fler och fler arbetsplatser som inte har vård och omsorg som specialitet runt om i Sverige har börjat sprida detta hos sin personal. Att inte underhålla och uppdatera personalens innehavda kompetens är inte godtagbart ens i spartider. Som anställd är det viktigt att känna sig kunnig och bekväm med utförandet. Det här inget man gör dagligen på rutin och när det händer så är det oerhört viktigt att det utförs snabbt utan tvekan. Utvärdering av tidigare händels er, uppdatering av nya rekommendationer och övning samt anpassning till den egna arbetsplatsen beroende på om man arbetar i lag eller ensam ska vara en del av arbetet. Var är närmas te hjärtlarmsknapp eller är det 112 och telefon som gäller. Om man arbetat länge i vården eller ny sommarvikarie spelar ingen roll, det är lika viktigt att ha det självförtroendet att veta om man är först på plats så kan man agera korrekt. Det kan man också som "kund" eller anhörig kräva och lita på att så är fallet. Personalen inom äldreomsorgen måste känna sig trygga i sitt yrkesutövande och veta att man gör rätt. Det och det är allvarligt missförstånd om man tror att detta är inte är en fullt adekvat kunskap. Föreslaget är följande: Att all kommun al vård och omsorgspersonal skall ha Första hjälpen HLR L-abc utbildning. Att ha som ett mål att erbjuda all kommunal personal detsamma. Anita Hellgren Socialdemokraterna

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Sammanträdesdatu m Plats och tid Beslutat Tranås, kl: 18:30-20:00 Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

ON KALLELSE 2014-02-26

ON KALLELSE 2014-02-26 ON KALLELSE 2014-02-26 KALLELSE Datum 2014-02-19 Sida 1(1) Omsorgsnämnden Isaac Tham Omsorgsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdag den 26 februari 2014 kl. 09.00 i Tjädernhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162

Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla, ksal.l 162 SAJMAANTRÄDESPROTO KOLL Samm anträdesdatum TRA.f\J.ÄS KOMMUN 2011-09-20 Sida 12 (23) l:" KC MM UNSTYRELSEN s 140 Dnr 125/10 Svar på medborgarförslag angående en gemensam mötesplats för både unga och gglmla,

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Plats och tid Tranås, kl: 18:30-20:00 Beslutat Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2014-10-21 10 (29) 207 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80- + INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU

s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''' KOMMUNSTRYRaSENS AU 00 ""1"' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU s 188 Dnr 259/10 Svar på motion angående kvinnojouren i Tranås Nils Lindqvist (S)

Läs mer

Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar

Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Per Davidsson 2015-02-26 KSN-2014-0312 Cecilia Linder KSN-2014-1514 Kommunstyrelsen Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar Förslag

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer