Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kornmunstyrelsen besluta. att med hänvisning till yttrandefrån Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kornmunstyrelsen besluta. att med hänvisning till yttrandefrån Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget."

Transkript

1 re Nr', ~:» r KOMMUNS1YRELSEN S~~NTRÄDESPROTOKO L Sammanträdesdatum _~ ~~ TRANAs KOMMUN Sida 27(37) 95 Dm 110/1 1 Svar på medborgarförslag angående incitament tiil enskilda energieff ktivlse riogsåtgärde r, kf ~O, ksa u 54, ks 47; ksau 123 Ingvar Danman vill j sitt medborgarförslag atttranås kommun vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen, Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det avkommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbarverkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T, E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den avprivata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger TE att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bruk, Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktigebeslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget Kontentan av yttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att en ligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kornmunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrandefrån Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. att återremittera medborgarförslaget med motiveringen attförslagsställarens första och tredje yrkande bör utredas med ingående. Yttrandeinkom från Tranås Energi AB Beträffande första att -satsen så framgår det i Tranås Energi AB:s yttrande att bolaget i princip inhandlar energi i enlighet med förslagsställarens önskemål. Beträffande den tredje att -satsen så meddelar bolaget att en översyn av taxekonstruktionen kommer att bli aktuell i samband med den nya elnätsregleringen. Incitament till energieffektiviseringar är en viktig faktor i dessa sammanhang men Tranås Energi AB poängterar även viktenavatt kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. För att kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet krävs att en stor del av tarifferna ejär beroende av om kunder förbrukar lite eller mycket el. I Justerares sign ( J, / i J/ ',! '. Utdragsbestyrkanåe

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL rv7l 171r,'O Sammanträdesdatum ~J TRANAs KOMMUN Sida 28(37) KOMMUNSTYRELSEJ\l s 95 Dnr 120/11 Kommunstyrelsens arbetsutskott iörsslog komit istyrelsen besiljta att avslå medborgarförslaget. Kommenstyrelsen försslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras Ull Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

3 ' SAMMANTP~DESPROTOKOlL Sam manträdesdatum lj ~ \;' TRANÅS KOMMUN Sida 35 (45) KOM MU NSTRYRELSENS AU s 123 Dm 120/10 Svar på medborgarförslag angående inci t ament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder. kf 60-10, ksau 54, ks 47 Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbarverkan börja inhandia all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T. E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige därstatsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med attdet kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktigebeslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats fråntranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan av yttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser förbåde invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog komrnu styrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tran ås Energi AB, avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar ,22 47 att återremittera medborgarförslaget med motiveringen att förslagsställarens första och tredje yrkande bör utredas med ingående. Yttrandeinkom från Tranås Energi AB Beträffande första att-satsen så framgår det i Tranås Energi AB:s yttrande att bolaget i princip inhandlar energi i enlighet med förslagsställarens önskemål. Beträffande den tredje att -satsen så meddelar bolaget att en översyn av taxekonstruktionen kommer att bli aktuell i samband med den nya elnätsregleringen. Incitament till energieffektiviseringar är en viktig faktor i dessa sammanhang men Tranås Energi AB poängterar även vikten av att kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. För att kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet krävs att en stor del av tarifferna ej är beroende av om kunder förbrukar lite ellermycket el. Jusp~res sign, I I, tj '\ / \ Uldragsbestyrkande

4 \(?~~f' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum r,l] TRANAs KOMMUN Sida 36 (45) 1..::..:::::- KOMMUNSmYRElSENS AU s 123 Dnr 120/1 0 Kornmu styrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens be ;a att avslå medborgarförslaget. Expedieras till Kommunstyrelsen

5 TRA As KorvllVlUN Datum Vår beteckning dnr (1-8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: attkommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T.E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige därstatsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den avprivata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt attkommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så attdetblirlönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med för eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttra nde har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan avyttrandet bliratt detinte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgarförslaget med motiveringen att förslagsställarens första och tredje yrkande bör utredas med ingående. Yttrande inkom från Tranås Energi AB Beträffande första att-satsen så framgår deti Tranås Energi AB:s yttrande att bolaget i princip inhandlar energi i enlighet med förslagsställarens önskemål. Beträffande cen tredje att- satsen så meddelar bolaget att en översyn av taxekonstruktionen kommer att bli aktuell i samband KOOlmunlednlngskontoret tln Tranas fax WI\'tJ Iranas.se ,----_..-

6 tid, f!!{'9.., i "~~, TRANAs KOMMUN med den nya elnätsregleringen. Incitament till energieffektiviseringar är en viktig faktor j dessa sammanhang men Tranås Energi AB poängteraräven vikten avatt kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. För attkunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet krävs atten stordel avtarifferna ejär beroende avom kunder förbrukar lite eller mycket el. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avslå medborgarförslaget För kommunledningskansliet ~e:~~:::::~~-~--e-< Cecilia Stedt Kommunsekreterare Tranåskommun _.._-""- r " 2 av 2

7 - - KL-.- "~ ~ u Il! ljan :==. TRA S Ank ~.~] i. ::~5. :-.Q~ _ E ERGI nr. }2Q.ilf - 7 Tranas kommun Kommunstyrelsen Återremiss av medborgarförslag. dnr 120/10-6 Tranås Energis ursprungliga yttrande gäller fortsatt i sin helhet. Några kompletteringar och förtydliganden : Vad gäller första att-satsen framgår det av yttrandet att en småskalig elproducent har rätt att leverera in el på vårt elnät och också sälja elen t ill samma pris som Tranås Energi säljer respektive köpe r el på elbörsen NordpooJ. Sålede s är det redan idag i princip på så sätt som förslagsställaren föreslår! Vad gäller synpunkter på de lagar, förordningar och föreskrifter som sty r elmarknaden liksom pri sregleringen av de svenska eln äten måste förslagsställaren rimligen hänv isas till riksdag, regering och berörda myndigheter, energimyndigheten och energimarknadsinspektionen. Vad gäller tredje att-satsen är det ju Tranå s Energis styrelses ansvar att, utifrån givet ägardirektiv, fatta beslut om Tranås Energis taxekontruktion. Som framgår av yttrandet är då incitament till energieffektivisering en av flera komponenter som sty relsen har att ta hänsyn ti ll, Den nya elnätsregleringen (f örhandsregleringen) är nu på p lat s och kommer, som framgår av yttrandet, att träda i kraft Hösten 2011 kommer Tranås Energi att få be sked om vilken intäktsram bolaget har att förhålla sig till åren samband m ed detta kommer en översyn av taxekonstruktionen att göras. En vikt ig faktor blir då självklart incitament t ill energieffektivisering men en annan viktig faktor är de invest eringar och det underhåll som krävs för att upprätthålla en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. Också detta till stor del styrt av lagar, förordningar och föreskrifter. Det sistnämnda förutsätter en relativt st or andel fast del i tarifferna då detta ej är beroende av om kunder förbrukar lite eller mycket el utan enbart av att elen skall överföras på ett stabilt och säkert sätt på elnätet. Noterbart är också att Tranås Energis ta xekonstruktion inte skiljer sig från brans chen i övrigt och vad som är praxis. En särskild utredning utöver den ovanstående översynen är således inte meningsfull. Tranå s Styrelsen genom David Hultman Ordförande Niklas Johan sson VD Postadress Tranas Fnelgl AB,Box Trd '1aS j 3escksodless NOITd Storgaran 641Te! O! L5 i tnx Oi40-3! Pfusgl(O EJnÖl I P!usgkCl Fjår'(Vörrne I 8.onkgllu Elnöt I Bankg,-ro Fjärrvärme j 800 [post I Web nasene rgi.se I Orgo()!sCJt,o(JS(lLimmer SS

8 TRA As KOMMUN Datum Vår beteckning dnr 120/10-6 Erbeteckning Niklas Johansson Tranås Energi AB Återremiss av medborgarförslag Då kommunstyrelsen valde attåterremittera Medborgarförslag angående incitament tillenskilda energieffektiviseringsåtgärder , ombeds här med Tranås Energi ABatt inkomma med ett yttrande i ärendet. Med vänliga hälsningar Tranås kommun, Kommunledn ingskansliet Cecilia Stedt, Kommunledningskontoret tfn B Tranås fax \\ 'fll.ltllnas.se :' l

9 S~~ANTRÄDESPROT OKO LL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 13 (20) - "'"" KOMMUNSTYRaSEN ;3 47 O!i!" 120/ 1D Sva r pa mediborgarförslag angående incit a me nt till e nskilda energl,effektivisc ringsåteärder, kf 6-10, ksau 54 Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som TE idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tys ka systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med förnärvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med attdet kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bru k, Vidare kommer förslaget attfrämja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrandehar inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgartörslaget. Kontentan avyttrandet blir att det inte ligger i kommunens'intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och förelag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Colm ÖCiarnain (MP) på återremiss av rneoborqart örstaqet med motiveringen att förslagsställarens första och tredjeyrkande bör utredas mer ingående. Yrkanden Kommunstyrelsens arbetsutskotts Colm ÖCiarnain (MP) Justeraressign I ljldragsbestyrkand_ I 7 I._ -~~ ~..~ ~~ ~, I t:.:':::-~ ;"'- ~ ;>"--"_. - -,,:,,,,,' -=-""",~... r-:..-:-"

10 " ~ ~. ~ ~ ~, TRANAs KOMMUN K01vlMUNSTYRELSEN S~AA RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(20 ) 47 Dnr 120/10 att återremittera medborgarförslaget. Justeraressign /), I (.' \:: ~--

11 ... '...:,'.,- ~J.u. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~.~ -.k TRAf\IAS KOMMUN KOMMUNSTRYRa SENS AU Sammanträdesdatum Sida 16 (25) s 54 Dnr 120/10 Svar på medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffe ktivise ringsåtgärder, kf Ingvar Danman vill i sitt medborgartörslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därtör föreslår Danman: att kommunledning beordrardet av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som TE idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tys ka systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare prodt.cerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommun ledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt föralla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med för eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgartörslaget till kommunstyrelsen. Yttrande harinhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgartörslaget. Kontentan av yttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgartörslaget. IUO"g,,,,,,,,,,,",,

12 TRANAs KOMMU KOMMUNLEONI GSKONTORET Datum Vår beteckning dnr 120/10 Kommunstyrelse ns arbetsutskott Svar på medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma del allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T.E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tarinitiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den avprivata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50kr/kWt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor såatt det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med tör eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan avyttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås med hänvisning till Tranås Energi AB:s yttrande besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslagel. För kommunledningskansliet ~~~ Cecilia Stedt Kommunsekreterare Tranås kommun

13 Datum fra '.S MMU ~ TRA ÅS KL-F"rv _ n in G ~ i1 E RGI Ank /Q.Q.1..Q.. NoI. ~ Dm 1«0 ; / 0 - Lz' i T ranås kommun Kommunledningskontoret Yttrande gällande me borgarförslag angående incitament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder, dnr O TIanås Energi står Idag för ett: starkt miljöengagemang men också för närhet, ti llgänglighet och en tydlig lokal förankring. Vi välkomnar all dialog med medborgare och kunder, vilka alltid är välkomna att ta direkt kont akt med oss för att: diskutera energieffektrvisenng, taxor eller något annat. Att kommunledningen beordrar / fi'cm befintliga stora leverantörer: Elöverfönng (elnät) Från och med I april 20 IOInfördes en lagändring som Innebär att en elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el som kan matas In med en effekt om högst 43,S kilowatt inte behöver betala nätavgift för sin Inmatning om har; eller hon under ett kalenderår tar ut mer el från elsystemet än han eller hon rnatar In på elsystemet. I övnga fall måste konden betala nätavgift utifrån den VIG var tid gällande taxen, vilken är övervakad och granskad av energirnarknadsinspektronen. El (eihandel ) Tranås Energi E1försäljnlng AB. vilket är den jundiska person där elhandel bedrivs, köper elen direkt via elbörsen Nordpool o ch alltså inte via någon "leverantör" avel. D en el som detta bolag liksom moderbolaget Själva producerar (vattenkraft och kraftvärrne) säljs också tl il N o rdpool. På denna elbörs köps och säljs el till ett spotpns som fastställs varje handelsdag utifrån t illgång och efterfrågan. D ärutöver finns möjligheten att finansiellt pnssäkra hela eller delar av den volym som säljs eller köps via terminskontrakt och motsvarande. vilket Tranås Energi Elförsäljnlng AB också gör i enlighet med den av styrelsen fastställda nskpolicyn Eventuella andra elproducerrter (mklusive småskaliga) som finns inom Tranas Energis elnätskoncessionsororåde får också sälja sin el till N o rdpo o l och kan dessutom pnssäkra volymen på samma sätt som Tranås Energi gör. Därmed är det per automatik så att enskilde elproducenter har rnöjhghet att sälja elen till samma pns som Tranas Enel'gl och T rarr ås Enel-gl Elför'SälJnlng Vid varje given tidpunkt köper oc h säljer el för. Att kommunlednmgen genom /.... / elenergin med for närvarande ca 4,50 krlkwh I Svenge finns til l sidinad från Tyskland Inget drektstöd eller bidrag för utbyggnad av förn yelsebar elorodukuon utan Ist ället finns ett helt marknadsbaserat stödsystem, ekerufikatsysternet, vilket är beslutat med bl-ed politisk majontet I nksdagen. Bilaga I till detta yttrande besknve r hui- stödsystemet fungerar. Postndrioss Tranas Ener'gl AB. Box 386,573 24Tranas I BesöksodrfS5 Norra Storgatan 64 I Tel Oi : Fax P!!J S i\~rro E/nöt '~ I PJLJSr~r:o Fjörrvörme I Bankgro E/nöt 5981 i t046 I BonkgmJ Fjön-vörmc: E post t l'a.n a s c l ~ e:gii.92ti <l n(\s,se I Wc)) wwwtranasenergi.se I OrgClliiSiJt:onsnlJmrner

14 ~~~ ~ YRA o S ERGI Dat um Att kommunledmngen omedelbart /.. / ort mnska sm energlforbruknmg. Dagens ta xo r för elnät och fjärrvärme är utformade med fasta och rörliga delar De fasta de larna Ita xorna finns bland annat för att både elnät och fjärrvärme är mvestenngstunga verksamheter där stort kapital finns bund et I anläggningarna. Tranås Energi är beroende av att under mycket lång tid säkerstä lla en tl)'gg finansienng för de ssa anläggningar, en finansiering som hämtas hem genom kundens taxor Kunden får betala en Vl SS fast del för den service det innebär att ha t illgång t ill det befintliga nätet. Idag uppgår den fasta de len I elnätstaxan fö r säknngskunder till 58 % och I fj ärrvärmetaxan trll 23 % (om man räknar med effektavgiften som do ck anpa ssas utifrån kundens förbrukrungsmönster år från år). Den fasta de len i taxor-na står I proportion till Tranås Energis fasta kostnader. Den rörliga delen Ita xoma finns Just föi- att kunde n ska ha mö jhgnet att påverka sina energikost nade r. Med nuvarande taxa är många energieffektrvrsermgar direkt lönsamma oc h vissa åtgärder kan aterbetala sig på ett par månad er. Tranås Ene rgi er-bjuder även energieffektrvrsenngstj änster t ill sina kunder, både fö r alt öka servicegrad en föi- kunde rna och fö r att göra en m iljömsat s. Med e n stö rre rörlig del Itaxorna skulle de e konomiska motamenten för kunderna att genomföra energreffektivisenngar givetvis öka. Samt idigt minskar dock den säkra Intäktsdel som behövs för att väga upp Tranås Enel-gls Investe ringsnivå. Nivån på Tranås Ene rgis ta xor liksom konstruktionen av desamma är den av kommunfullmäktige ut sedda styrelsens ansvar och beslutas I samband med att budgeten för respektive räkenskapsår fastställs. Styrelsen har då att ta hänsyn t rl l en rad faktor-el- där förutom motament till energreffektrvrse nngsåtgärder också hänsyn mås:e tas till kommande investenngs beh ov syflande till att upprätthålla levera ns- och pe rsonsäkerhet liksom det I ägardirektrvet angivna avkastningskravet mm mm. Viktigt att komma Ihåg är också att den del av verksamh et en som utgör ett mon opol, dvs. elnätet, så granskas och övervakas taxorna av ene rgrrnarknadsmspektr on en, Vilket styrelsen oc kså har att ta hänsyn till. Inspektione n kommer dess utom från och med 2012 faststä lla e n så kallad intäktsram för elnätsverksamheten Iförväg och Inte som nu granska taxorna ' efterhand. Någo n större eventue ll Iöversyn av elnätstaxan kan därför Int e unde r några omständigheter bil aktuell förrän resultatet av denna nya "ex-ante" mod ell är klarlagd. TRANÅS ENERGI A B Nlkla. VD Postadress Tranas Ene rgi AG, Box 386, Tranas I Besöksadress Norra Storgatan 64 I Te! O; I Fax O140 3 j Plus\;lro E/nö: l PILJs.,;Jro F)ö rrvörme i 29-1 I Bankgiro E!nöl 598 i Bankgiro Fjiirrvörm E' 50B E-post tranasene"gl(q),tt<i'izlsse I Web wwwrranasenerg.se I Or-g0i1IS0110nsnumrner ss :)

15 I Sve rige ska ande len el som p rodu ceras med hjälp avfornybara energikällo r. så som so l, vind, vattenkraft, biobränsl en och el so m produ ceras med torv i kraftvärmeverk öka. För att stimulera ökningen f inns lagen om elcertifikat. Målet med eicertifikatsystemet är att användninge n av el från förnybara energikällor ska öka i nivå med 25 TWh till år Elcertifikatsystemet startade den l maj Lagen kom till som en del av Sveriges långsikti ga energipolitik och hidra r till att öka den förnybara elproduktionen och minska utsläppen av växthusgaser. Elcertifikatsystemet pågår till och med år Marknadsbaserat stödsystem Elcertifikatsysteme t är ett marknadsbaserat stödsystem som ska gynna elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sä tt. Systeme t ersätter tidigare statliga investerings- och driftbidrag till vindkraft, kraftvärme och småskalig vattenkraft. Prin cipen är att det finns en Säljare och en köpare samt att handel sker mellan dessa. Liknande system för att främja förnybar elproduktion finns andra europe iska länder, som Ii II exempel Belgien, Italien, Polen ocb Storbritannien. I dagsläget omfattar det svenska elcertifikatsys teme t endast el som produceras i Sverige. Elproducenter och kvotpli ti ga Elcertifikatsys ternet innebär att producenter av förnybar el får ett ( l) elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja e!certifikat Iår produ centerna en extra intäkt utöver själva elförs äljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för milj ö anpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden av elprcd uktion med förnybara källor. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom att alla elleveramörer samt vissa elanvändare är skyidiga att köpa elce rtifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljn ing eller elanvänd ning, en så kallad kvotplikt. Kvotens storlek varierar för varje år och den medför en ökande efterfråga n på förny bar el och elcertifikat. Priset på elcertifikaren avgörs av tillgång och efterfråga n och görs upp mellan köpare och sälja re för respektive affär. De kvotpliktiga elleverantörernas kos tnad för elcertifikaten ingår som en del av det elpris som elleverantörerna tar nt ifrån sina kunder. Energimyndigheten

16 Å SCYKEL 31 januari Senast den 31 januari t, riderrättas certi ukatkontohavarc av Svenska Kra ftnät DIT. inneh ållet på sitt certifika t ko nto per den 31 aecember året innan. 1 mars Senast den 1 ma rs ska den som är kvotp likt ig lämn a in sin kvot pliktsdeklarati on som visa' den elieverans/elanv åndninq som ska ligga till grund för beräknir.qen av föregående års kvotp likt oc h det antal elc ert ifikat son; ska annu lleras den 1 april. 31 mars Den 31 mars är den sista dagen för den som är kvotp likt ig att se till att det finns ett ti llräc kligt antal elcertitikat på kontot för att fu llgöra kvotplikten samt att markera vilka elcert ifikat p å ko ntot som ska anvä ndas för annullerinq. 1 april Sven ska Kra ftn ät annu llerar elcertifikat u rån de kvotplikti gas inlämnade de klarationer fö r fullg örande av kvotplikte n. Saknas etcert lukat aktualisera s beslut OIT. kvo tpl iktsa vgi ft. 1 september Sista dat um för Energimynd igheten att fatta beslut om kvotpliktsavgift. December januari månad Energimynd igh eten sk ickar ut und erlag avsee nde de klarationer som de kvotplik tiga ska lämna in sen ast den 1 ma rs. Fortlö pa nd e under året Enerqirnynd iqheten lämna r fort löp ande inform ation via web D och nvhetsb rev om förän dring ar och result at som är av b etydelse för marknaden ooh dess aktö rer. Kvotpliktiga Enligt lagen om elcertrfikat är följande kvotphktrqa: Elleverantörer som levererar el ti ll elanv andare Elanvandare i den utstrack runq som de använt el so m de Själva har produ cerat, Impo rterat eller ko pt på den nordiska elb örsen Elintensiv Industri Elektroniska elcertifikat E\certifikat är ett elektroniskt intyg som bara finns i elektroniskt forma t. Både producenter oc h kvotpliktiga har ett konto i Sve nska Kraftn äts elektroniska kontoförin gsregister Cesar. Där tilldelas producen terna sina elcertifikat av staten och där slutars handeln mellan köpare och sälja re. Viktigt att uppfylla k vot plikt en Varje år ska dc kvotpl iktiga up pfylla sin kvotpl ikt. Det sker genom att de kvotplikt iga senast den l mars varje år lämn ar in en deklaration till Energim ynd igheten, där de redovisar hur mycket el som de är kvotplikt iga för. Senast den 3 1 mars ska alla kvo t pliktiga ha tillr äcki igt med elcertifikat på sitt konto i Cesar för att uppfylla sin sammanlagda kvotplikt. Den 1 april annullerar Svenska Kraftnät eicertifikaren baserat på de inläm nade deklarationern a. Om det saknas elcertifikat på kont ot för au upp fylla kvotplikten vid annulleringen beslutar Energimyndigheten om att den kvotpliktige ska betala en kvotpliktsavgift. De nna avgift baseras på mängd en elcertifikat som saknades för att uppfylla kvotplikten och uppgår till ISO procent av medelpriset på elcertifikat ett år bakåt i tiden, från den l april. De kvotplikti ga som har ett överskott på elcertifikat kan spara dem till kom ma nde års behov eller sälja dem. Undantag från kvotplikten för el intensiv industri Efterso m elcertifikarsys temet med för en ökad kostn ad för elanv ändarna finns en undantag från kvotplikten för eiintensiv industri. Undantage t gäller el som används i företage ts tillverkningsprocess. En elintensiv industri äl ett företag sr III i sin helhet eller en de l av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren där det: - bedri vs och under de senaste tre åren har bedri vits industri ell tillverkning i en process i vilken det använts i genoms nitt minst 190 MW h el för varje miljon kronor av förädlingsvärde l av den elintensiva industrin s produktion, eller - bedri vs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process i vilke n del används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 MWh el för varje miljon kronor av föräd lingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller bedri ver verksa mhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt II kap 2,3 elle r S lagen (1994 :1776) om skatt på energi (LSa För att beviljas undantag krävs att företa get registrerats hos Energi myndigheten som clintensiv indu stri Hur får en anlägg ning elcertifikat? För att en anläggn ing som producerar förny bar el ska ni eicertifikat krävs al l anlägg ninge n blir godkä nd av Energ i mynd igheten. Kravet för att bli godkä ud är att anlägg ninge n anvä nd r någon av de energikällo r som uppräknas i lagen, är ansluten till ett elnät och att elproduktionen mäts per timme Behovet av detaljuppgifter var ierar mellan olika typer av energikä1i0r. När anl äggnin gen är godkänd får producenten ett ( l) elcertifikat tör varje producerad MW h som är elce rtifikatber ättigad. Elcerrifikaten utfardas och kontoförs av Svenska Kraftnät i Cesar. Anläggningens inrapporterade mätvärden ligger till grund för det antal elcertifikat som utfärdas,

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Miljö ekonomi Specialstudie nr 35. Oktober 2013 Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06. Björn Kjellström

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06. Björn Kjellström Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06 Björn Kjellström Rapport avseende uppdrag från Hushållningssällskapet Sammanfattning Företaget Lucrum Tech AB som ägs av lantbrukare i

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 1 - Torvens roll inom elcertifikatsystemet - Kvotpliktsavgiftens utformning - Den elintensiva industrins undantag från kvotplikt Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer