Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kornmunstyrelsen besluta. att med hänvisning till yttrandefrån Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kornmunstyrelsen besluta. att med hänvisning till yttrandefrån Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget."

Transkript

1 re Nr', ~:» r KOMMUNS1YRELSEN S~~NTRÄDESPROTOKO L Sammanträdesdatum _~ ~~ TRANAs KOMMUN Sida 27(37) 95 Dm 110/1 1 Svar på medborgarförslag angående incitament tiil enskilda energieff ktivlse riogsåtgärde r, kf ~O, ksa u 54, ks 47; ksau 123 Ingvar Danman vill j sitt medborgarförslag atttranås kommun vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen, Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det avkommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbarverkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T, E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den avprivata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger TE att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bruk, Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktigebeslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen, Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget Kontentan av yttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att en ligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kornmunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrandefrån Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. att återremittera medborgarförslaget med motiveringen attförslagsställarens första och tredje yrkande bör utredas med ingående. Yttrandeinkom från Tranås Energi AB Beträffande första att -satsen så framgår det i Tranås Energi AB:s yttrande att bolaget i princip inhandlar energi i enlighet med förslagsställarens önskemål. Beträffande den tredje att -satsen så meddelar bolaget att en översyn av taxekonstruktionen kommer att bli aktuell i samband med den nya elnätsregleringen. Incitament till energieffektiviseringar är en viktig faktor i dessa sammanhang men Tranås Energi AB poängterar även viktenavatt kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. För att kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet krävs att en stor del av tarifferna ejär beroende av om kunder förbrukar lite eller mycket el. I Justerares sign ( J, / i J/ ',! '. Utdragsbestyrkanåe

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL rv7l 171r,'O Sammanträdesdatum ~J TRANAs KOMMUN Sida 28(37) KOMMUNSTYRELSEJ\l s 95 Dnr 120/11 Kommunstyrelsens arbetsutskott iörsslog komit istyrelsen besiljta att avslå medborgarförslaget. Kommenstyrelsen försslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras Ull Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

3 ' SAMMANTP~DESPROTOKOlL Sam manträdesdatum lj ~ \;' TRANÅS KOMMUN Sida 35 (45) KOM MU NSTRYRELSENS AU s 123 Dm 120/10 Svar på medborgarförslag angående inci t ament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder. kf 60-10, ksau 54, ks 47 Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbarverkan börja inhandia all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T. E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige därstatsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med attdet kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktigebeslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats fråntranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan av yttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser förbåde invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog komrnu styrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tran ås Energi AB, avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar ,22 47 att återremittera medborgarförslaget med motiveringen att förslagsställarens första och tredje yrkande bör utredas med ingående. Yttrandeinkom från Tranås Energi AB Beträffande första att-satsen så framgår det i Tranås Energi AB:s yttrande att bolaget i princip inhandlar energi i enlighet med förslagsställarens önskemål. Beträffande den tredje att -satsen så meddelar bolaget att en översyn av taxekonstruktionen kommer att bli aktuell i samband med den nya elnätsregleringen. Incitament till energieffektiviseringar är en viktig faktor i dessa sammanhang men Tranås Energi AB poängterar även vikten av att kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. För att kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet krävs att en stor del av tarifferna ej är beroende av om kunder förbrukar lite ellermycket el. Jusp~res sign, I I, tj '\ / \ Uldragsbestyrkande

4 \(?~~f' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum r,l] TRANAs KOMMUN Sida 36 (45) 1..::..:::::- KOMMUNSmYRElSENS AU s 123 Dnr 120/1 0 Kornmu styrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens be ;a att avslå medborgarförslaget. Expedieras till Kommunstyrelsen

5 TRA As KorvllVlUN Datum Vår beteckning dnr (1-8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: attkommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T.E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige därstatsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den avprivata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt attkommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så attdetblirlönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med för eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttra nde har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan avyttrandet bliratt detinte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgarförslaget med motiveringen att förslagsställarens första och tredje yrkande bör utredas med ingående. Yttrande inkom från Tranås Energi AB Beträffande första att-satsen så framgår deti Tranås Energi AB:s yttrande att bolaget i princip inhandlar energi i enlighet med förslagsställarens önskemål. Beträffande cen tredje att- satsen så meddelar bolaget att en översyn av taxekonstruktionen kommer att bli aktuell i samband KOOlmunlednlngskontoret tln Tranas fax WI\'tJ Iranas.se ,----_..-

6 tid, f!!{'9.., i "~~, TRANAs KOMMUN med den nya elnätsregleringen. Incitament till energieffektiviseringar är en viktig faktor j dessa sammanhang men Tranås Energi AB poängteraräven vikten avatt kunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. För attkunna garantera en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet krävs atten stordel avtarifferna ejär beroende avom kunder förbrukar lite eller mycket el. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avslå medborgarförslaget För kommunledningskansliet ~e:~~:::::~~-~--e-< Cecilia Stedt Kommunsekreterare Tranåskommun _.._-""- r " 2 av 2

7 - - KL-.- "~ ~ u Il! ljan :==. TRA S Ank ~.~] i. ::~5. :-.Q~ _ E ERGI nr. }2Q.ilf - 7 Tranas kommun Kommunstyrelsen Återremiss av medborgarförslag. dnr 120/10-6 Tranås Energis ursprungliga yttrande gäller fortsatt i sin helhet. Några kompletteringar och förtydliganden : Vad gäller första att-satsen framgår det av yttrandet att en småskalig elproducent har rätt att leverera in el på vårt elnät och också sälja elen t ill samma pris som Tranås Energi säljer respektive köpe r el på elbörsen NordpooJ. Sålede s är det redan idag i princip på så sätt som förslagsställaren föreslår! Vad gäller synpunkter på de lagar, förordningar och föreskrifter som sty r elmarknaden liksom pri sregleringen av de svenska eln äten måste förslagsställaren rimligen hänv isas till riksdag, regering och berörda myndigheter, energimyndigheten och energimarknadsinspektionen. Vad gäller tredje att-satsen är det ju Tranå s Energis styrelses ansvar att, utifrån givet ägardirektiv, fatta beslut om Tranås Energis taxekontruktion. Som framgår av yttrandet är då incitament till energieffektivisering en av flera komponenter som sty relsen har att ta hänsyn ti ll, Den nya elnätsregleringen (f örhandsregleringen) är nu på p lat s och kommer, som framgår av yttrandet, att träda i kraft Hösten 2011 kommer Tranås Energi att få be sked om vilken intäktsram bolaget har att förhålla sig till åren samband m ed detta kommer en översyn av taxekonstruktionen att göras. En vikt ig faktor blir då självklart incitament t ill energieffektivisering men en annan viktig faktor är de invest eringar och det underhåll som krävs för att upprätthålla en ansvarsfull leverans- och personsäkerhet. Också detta till stor del styrt av lagar, förordningar och föreskrifter. Det sistnämnda förutsätter en relativt st or andel fast del i tarifferna då detta ej är beroende av om kunder förbrukar lite eller mycket el utan enbart av att elen skall överföras på ett stabilt och säkert sätt på elnätet. Noterbart är också att Tranås Energis ta xekonstruktion inte skiljer sig från brans chen i övrigt och vad som är praxis. En särskild utredning utöver den ovanstående översynen är således inte meningsfull. Tranå s Styrelsen genom David Hultman Ordförande Niklas Johan sson VD Postadress Tranas Fnelgl AB,Box Trd '1aS j 3escksodless NOITd Storgaran 641Te! O! L5 i tnx Oi40-3! Pfusgl(O EJnÖl I P!usgkCl Fjår'(Vörrne I 8.onkgllu Elnöt I Bankg,-ro Fjärrvärme j 800 [post I Web nasene rgi.se I Orgo()!sCJt,o(JS(lLimmer SS

8 TRA As KOMMUN Datum Vår beteckning dnr 120/10-6 Erbeteckning Niklas Johansson Tranås Energi AB Återremiss av medborgarförslag Då kommunstyrelsen valde attåterremittera Medborgarförslag angående incitament tillenskilda energieffektiviseringsåtgärder , ombeds här med Tranås Energi ABatt inkomma med ett yttrande i ärendet. Med vänliga hälsningar Tranås kommun, Kommunledn ingskansliet Cecilia Stedt, Kommunledningskontoret tfn B Tranås fax \\ 'fll.ltllnas.se :' l

9 S~~ANTRÄDESPROT OKO LL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 13 (20) - "'"" KOMMUNSTYRaSEN ;3 47 O!i!" 120/ 1D Sva r pa mediborgarförslag angående incit a me nt till e nskilda energl,effektivisc ringsåteärder, kf 6-10, ksau 54 Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som TE idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tys ka systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare producerade elenergin med förnärvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med attdet kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med föreget bru k, Vidare kommer förslaget attfrämja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrandehar inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgartörslaget. Kontentan avyttrandet blir att det inte ligger i kommunens'intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och förelag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslaget. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Colm ÖCiarnain (MP) på återremiss av rneoborqart örstaqet med motiveringen att förslagsställarens första och tredjeyrkande bör utredas mer ingående. Yrkanden Kommunstyrelsens arbetsutskotts Colm ÖCiarnain (MP) Justeraressign I ljldragsbestyrkand_ I 7 I._ -~~ ~..~ ~~ ~, I t:.:':::-~ ;"'- ~ ;>"--"_. - -,,:,,,,,' -=-""",~... r-:..-:-"

10 " ~ ~. ~ ~ ~, TRANAs KOMMUN K01vlMUNSTYRELSEN S~AA RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(20 ) 47 Dnr 120/10 att återremittera medborgarförslaget. Justeraressign /), I (.' \:: ~--

11 ... '...:,'.,- ~J.u. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~.~ -.k TRAf\IAS KOMMUN KOMMUNSTRYRa SENS AU Sammanträdesdatum Sida 16 (25) s 54 Dnr 120/10 Svar på medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffe ktivise ringsåtgärder, kf Ingvar Danman vill i sitt medborgartörslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därtör föreslår Danman: att kommunledning beordrardet av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma det allmänna nätet till godo till exakt samma priser som TE idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tar initiativ till att förmå regeringen att införa det tys ka systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den av privata medborgare prodt.cerade elenergin med för närvarande c:a 4,50 kr/kwt att kommun ledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor så att det blir lönsamt föralla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med för eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgartörslaget till kommunstyrelsen. Yttrande harinhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgartörslaget. Kontentan av yttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgartörslaget. IUO"g,,,,,,,,,,,",,

12 TRANAs KOMMU KOMMUNLEONI GSKONTORET Datum Vår beteckning dnr 120/10 Kommunstyrelse ns arbetsutskott Svar på medborgarförslag angående incitament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder Ingvar Danman vill i sitt medborgarförslag att Tranås kommun vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därför föreslår Danman: att kommunledning beordrar det av kommunens innevånare helägda bolaget Tranås Energi AB att med omedelbar verkan börja inhandla all den energi som medborgarna själva genererar och som kan komma del allmänna nätet till godo till exakt samma priser som T.E. idag betalar för sina leveranser från befintliga stora leverantörer att kommunledning genom sitt medlemskap i gruppen "Uthållig kommun" tarinitiativ till att förmå regeringen att införa det tyska systemet i Sverige där statsmakten betalar generingskostnaden för nybyggd elproduktion till den avprivata medborgare producerade elenergin med för närvarande c:a 4,50kr/kWt att kommunledningen omedelbart ålägger T.E. att omarbeta sina taxor såatt det blir lönsamt för alla medborgare, företag och offentlig sektor att minska sin energiförbrukning Danman motiverar sitt förslag med att det kommer generera mer kapital till medborgarna att röra sig med tör eget bruk. Vidare kommer förslaget att främja företagsetableringar, turismnäringen samt inflyttningen till kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Yttrande har inhämtats från Tranås Energi AB som kommenterar medborgarförslaget. Kontentan avyttrandet blir att det inte ligger i kommunens intresse att enligt medborgarförslaget bidra till fördyrande elpriser för både invånare och företag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås med hänvisning till Tranås Energi AB:s yttrande besluta att med hänvisning till yttrande från Tranås Energi AB, avslå medborgarförslagel. För kommunledningskansliet ~~~ Cecilia Stedt Kommunsekreterare Tranås kommun

13 Datum fra '.S MMU ~ TRA ÅS KL-F"rv _ n in G ~ i1 E RGI Ank /Q.Q.1..Q.. NoI. ~ Dm 1«0 ; / 0 - Lz' i T ranås kommun Kommunledningskontoret Yttrande gällande me borgarförslag angående incitament till enskilda energieffektiviseringsåtgärder, dnr O TIanås Energi står Idag för ett: starkt miljöengagemang men också för närhet, ti llgänglighet och en tydlig lokal förankring. Vi välkomnar all dialog med medborgare och kunder, vilka alltid är välkomna att ta direkt kont akt med oss för att: diskutera energieffektrvisenng, taxor eller något annat. Att kommunledningen beordrar / fi'cm befintliga stora leverantörer: Elöverfönng (elnät) Från och med I april 20 IOInfördes en lagändring som Innebär att en elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el som kan matas In med en effekt om högst 43,S kilowatt inte behöver betala nätavgift för sin Inmatning om har; eller hon under ett kalenderår tar ut mer el från elsystemet än han eller hon rnatar In på elsystemet. I övnga fall måste konden betala nätavgift utifrån den VIG var tid gällande taxen, vilken är övervakad och granskad av energirnarknadsinspektronen. El (eihandel ) Tranås Energi E1försäljnlng AB. vilket är den jundiska person där elhandel bedrivs, köper elen direkt via elbörsen Nordpool o ch alltså inte via någon "leverantör" avel. D en el som detta bolag liksom moderbolaget Själva producerar (vattenkraft och kraftvärrne) säljs också tl il N o rdpool. På denna elbörs köps och säljs el till ett spotpns som fastställs varje handelsdag utifrån t illgång och efterfrågan. D ärutöver finns möjligheten att finansiellt pnssäkra hela eller delar av den volym som säljs eller köps via terminskontrakt och motsvarande. vilket Tranås Energi Elförsäljnlng AB också gör i enlighet med den av styrelsen fastställda nskpolicyn Eventuella andra elproducerrter (mklusive småskaliga) som finns inom Tranas Energis elnätskoncessionsororåde får också sälja sin el till N o rdpo o l och kan dessutom pnssäkra volymen på samma sätt som Tranås Energi gör. Därmed är det per automatik så att enskilde elproducenter har rnöjhghet att sälja elen till samma pns som Tranas Enel'gl och T rarr ås Enel-gl Elför'SälJnlng Vid varje given tidpunkt köper oc h säljer el för. Att kommunlednmgen genom /.... / elenergin med for närvarande ca 4,50 krlkwh I Svenge finns til l sidinad från Tyskland Inget drektstöd eller bidrag för utbyggnad av förn yelsebar elorodukuon utan Ist ället finns ett helt marknadsbaserat stödsystem, ekerufikatsysternet, vilket är beslutat med bl-ed politisk majontet I nksdagen. Bilaga I till detta yttrande besknve r hui- stödsystemet fungerar. Postndrioss Tranas Ener'gl AB. Box 386,573 24Tranas I BesöksodrfS5 Norra Storgatan 64 I Tel Oi : Fax P!!J S i\~rro E/nöt '~ I PJLJSr~r:o Fjörrvörme I Bankgro E/nöt 5981 i t046 I BonkgmJ Fjön-vörmc: E post t l'a.n a s c l ~ e:gii.92ti <l n(\s,se I Wc)) wwwtranasenergi.se I OrgClliiSiJt:onsnlJmrner

14 ~~~ ~ YRA o S ERGI Dat um Att kommunledmngen omedelbart /.. / ort mnska sm energlforbruknmg. Dagens ta xo r för elnät och fjärrvärme är utformade med fasta och rörliga delar De fasta de larna Ita xorna finns bland annat för att både elnät och fjärrvärme är mvestenngstunga verksamheter där stort kapital finns bund et I anläggningarna. Tranås Energi är beroende av att under mycket lång tid säkerstä lla en tl)'gg finansienng för de ssa anläggningar, en finansiering som hämtas hem genom kundens taxor Kunden får betala en Vl SS fast del för den service det innebär att ha t illgång t ill det befintliga nätet. Idag uppgår den fasta de len I elnätstaxan fö r säknngskunder till 58 % och I fj ärrvärmetaxan trll 23 % (om man räknar med effektavgiften som do ck anpa ssas utifrån kundens förbrukrungsmönster år från år). Den fasta de len i taxor-na står I proportion till Tranås Energis fasta kostnader. Den rörliga delen Ita xoma finns Just föi- att kunde n ska ha mö jhgnet att påverka sina energikost nade r. Med nuvarande taxa är många energieffektrvrsermgar direkt lönsamma oc h vissa åtgärder kan aterbetala sig på ett par månad er. Tranås Ene rgi er-bjuder även energieffektrvrsenngstj änster t ill sina kunder, både fö r alt öka servicegrad en föi- kunde rna och fö r att göra en m iljömsat s. Med e n stö rre rörlig del Itaxorna skulle de e konomiska motamenten för kunderna att genomföra energreffektivisenngar givetvis öka. Samt idigt minskar dock den säkra Intäktsdel som behövs för att väga upp Tranås Enel-gls Investe ringsnivå. Nivån på Tranås Ene rgis ta xor liksom konstruktionen av desamma är den av kommunfullmäktige ut sedda styrelsens ansvar och beslutas I samband med att budgeten för respektive räkenskapsår fastställs. Styrelsen har då att ta hänsyn t rl l en rad faktor-el- där förutom motament till energreffektrvrse nngsåtgärder också hänsyn mås:e tas till kommande investenngs beh ov syflande till att upprätthålla levera ns- och pe rsonsäkerhet liksom det I ägardirektrvet angivna avkastningskravet mm mm. Viktigt att komma Ihåg är också att den del av verksamh et en som utgör ett mon opol, dvs. elnätet, så granskas och övervakas taxorna av ene rgrrnarknadsmspektr on en, Vilket styrelsen oc kså har att ta hänsyn till. Inspektione n kommer dess utom från och med 2012 faststä lla e n så kallad intäktsram för elnätsverksamheten Iförväg och Inte som nu granska taxorna ' efterhand. Någo n större eventue ll Iöversyn av elnätstaxan kan därför Int e unde r några omständigheter bil aktuell förrän resultatet av denna nya "ex-ante" mod ell är klarlagd. TRANÅS ENERGI A B Nlkla. VD Postadress Tranas Ene rgi AG, Box 386, Tranas I Besöksadress Norra Storgatan 64 I Te! O; I Fax O140 3 j Plus\;lro E/nö: l PILJs.,;Jro F)ö rrvörme i 29-1 I Bankgiro E!nöl 598 i Bankgiro Fjiirrvörm E' 50B E-post tranasene"gl(q),tt<i'izlsse I Web wwwrranasenerg.se I Or-g0i1IS0110nsnumrner ss :)

15 I Sve rige ska ande len el som p rodu ceras med hjälp avfornybara energikällo r. så som so l, vind, vattenkraft, biobränsl en och el so m produ ceras med torv i kraftvärmeverk öka. För att stimulera ökningen f inns lagen om elcertifikat. Målet med eicertifikatsystemet är att användninge n av el från förnybara energikällor ska öka i nivå med 25 TWh till år Elcertifikatsystemet startade den l maj Lagen kom till som en del av Sveriges långsikti ga energipolitik och hidra r till att öka den förnybara elproduktionen och minska utsläppen av växthusgaser. Elcertifikatsystemet pågår till och med år Marknadsbaserat stödsystem Elcertifikatsysteme t är ett marknadsbaserat stödsystem som ska gynna elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sä tt. Systeme t ersätter tidigare statliga investerings- och driftbidrag till vindkraft, kraftvärme och småskalig vattenkraft. Prin cipen är att det finns en Säljare och en köpare samt att handel sker mellan dessa. Liknande system för att främja förnybar elproduktion finns andra europe iska länder, som Ii II exempel Belgien, Italien, Polen ocb Storbritannien. I dagsläget omfattar det svenska elcertifikatsys teme t endast el som produceras i Sverige. Elproducenter och kvotpli ti ga Elcertifikatsys ternet innebär att producenter av förnybar el får ett ( l) elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja e!certifikat Iår produ centerna en extra intäkt utöver själva elförs äljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för milj ö anpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden av elprcd uktion med förnybara källor. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom att alla elleveramörer samt vissa elanvändare är skyidiga att köpa elce rtifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljn ing eller elanvänd ning, en så kallad kvotplikt. Kvotens storlek varierar för varje år och den medför en ökande efterfråga n på förny bar el och elcertifikat. Priset på elcertifikaren avgörs av tillgång och efterfråga n och görs upp mellan köpare och sälja re för respektive affär. De kvotpliktiga elleverantörernas kos tnad för elcertifikaten ingår som en del av det elpris som elleverantörerna tar nt ifrån sina kunder. Energimyndigheten

16 Å SCYKEL 31 januari Senast den 31 januari t, riderrättas certi ukatkontohavarc av Svenska Kra ftnät DIT. inneh ållet på sitt certifika t ko nto per den 31 aecember året innan. 1 mars Senast den 1 ma rs ska den som är kvotp likt ig lämn a in sin kvot pliktsdeklarati on som visa' den elieverans/elanv åndninq som ska ligga till grund för beräknir.qen av föregående års kvotp likt oc h det antal elc ert ifikat son; ska annu lleras den 1 april. 31 mars Den 31 mars är den sista dagen för den som är kvotp likt ig att se till att det finns ett ti llräc kligt antal elcertitikat på kontot för att fu llgöra kvotplikten samt att markera vilka elcert ifikat p å ko ntot som ska anvä ndas för annullerinq. 1 april Sven ska Kra ftn ät annu llerar elcertifikat u rån de kvotplikti gas inlämnade de klarationer fö r fullg örande av kvotplikte n. Saknas etcert lukat aktualisera s beslut OIT. kvo tpl iktsa vgi ft. 1 september Sista dat um för Energimynd igheten att fatta beslut om kvotpliktsavgift. December januari månad Energimynd igh eten sk ickar ut und erlag avsee nde de klarationer som de kvotplik tiga ska lämna in sen ast den 1 ma rs. Fortlö pa nd e under året Enerqirnynd iqheten lämna r fort löp ande inform ation via web D och nvhetsb rev om förän dring ar och result at som är av b etydelse för marknaden ooh dess aktö rer. Kvotpliktiga Enligt lagen om elcertrfikat är följande kvotphktrqa: Elleverantörer som levererar el ti ll elanv andare Elanvandare i den utstrack runq som de använt el so m de Själva har produ cerat, Impo rterat eller ko pt på den nordiska elb örsen Elintensiv Industri Elektroniska elcertifikat E\certifikat är ett elektroniskt intyg som bara finns i elektroniskt forma t. Både producenter oc h kvotpliktiga har ett konto i Sve nska Kraftn äts elektroniska kontoförin gsregister Cesar. Där tilldelas producen terna sina elcertifikat av staten och där slutars handeln mellan köpare och sälja re. Viktigt att uppfylla k vot plikt en Varje år ska dc kvotpl iktiga up pfylla sin kvotpl ikt. Det sker genom att de kvotplikt iga senast den l mars varje år lämn ar in en deklaration till Energim ynd igheten, där de redovisar hur mycket el som de är kvotplikt iga för. Senast den 3 1 mars ska alla kvo t pliktiga ha tillr äcki igt med elcertifikat på sitt konto i Cesar för att uppfylla sin sammanlagda kvotplikt. Den 1 april annullerar Svenska Kraftnät eicertifikaren baserat på de inläm nade deklarationern a. Om det saknas elcertifikat på kont ot för au upp fylla kvotplikten vid annulleringen beslutar Energimyndigheten om att den kvotpliktige ska betala en kvotpliktsavgift. De nna avgift baseras på mängd en elcertifikat som saknades för att uppfylla kvotplikten och uppgår till ISO procent av medelpriset på elcertifikat ett år bakåt i tiden, från den l april. De kvotplikti ga som har ett överskott på elcertifikat kan spara dem till kom ma nde års behov eller sälja dem. Undantag från kvotplikten för el intensiv industri Efterso m elcertifikarsys temet med för en ökad kostn ad för elanv ändarna finns en undantag från kvotplikten för eiintensiv industri. Undantage t gäller el som används i företage ts tillverkningsprocess. En elintensiv industri äl ett företag sr III i sin helhet eller en de l av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren där det: - bedri vs och under de senaste tre åren har bedri vits industri ell tillverkning i en process i vilken det använts i genoms nitt minst 190 MW h el för varje miljon kronor av förädlingsvärde l av den elintensiva industrin s produktion, eller - bedri vs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process i vilke n del används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 MWh el för varje miljon kronor av föräd lingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller bedri ver verksa mhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt II kap 2,3 elle r S lagen (1994 :1776) om skatt på energi (LSa För att beviljas undantag krävs att företa get registrerats hos Energi myndigheten som clintensiv indu stri Hur får en anlägg ning elcertifikat? För att en anläggn ing som producerar förny bar el ska ni eicertifikat krävs al l anlägg ninge n blir godkä nd av Energ i mynd igheten. Kravet för att bli godkä ud är att anlägg ninge n anvä nd r någon av de energikällo r som uppräknas i lagen, är ansluten till ett elnät och att elproduktionen mäts per timme Behovet av detaljuppgifter var ierar mellan olika typer av energikä1i0r. När anl äggnin gen är godkänd får producenten ett ( l) elcertifikat tör varje producerad MW h som är elce rtifikatber ättigad. Elcerrifikaten utfardas och kontoförs av Svenska Kraftnät i Cesar. Anläggningens inrapporterade mätvärden ligger till grund för det antal elcertifikat som utfärdas,

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer D3 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 9 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10

Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 14(30) KOMMUNSTYR8..SEN S~NTRÄDESPROTOKOLL 63 Dnr512/10 Svar på motion om miijöcertifiering av lokaler! ksau 211-10 Kew Nordqvist (MP) tror att krav på

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående incitament till enskil a energieffektiviseringsåtgärder, kf 60-10, ksau 54, ks 47

Svar på medborgarförslag angående incitament till enskil a energieffektiviseringsåtgärder, kf 60-10, ksau 54, ks 47 ~2'JU,:J S~~NTRÄD E S PROTOKOll Samrnantradesdaturn ~ TRI'.NAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 35(45) KOMMUNSTRYR8-SENS AU 123 Dnr 120/10 Svar på medborgarförslag angående incitament till enskil a energieffektiviseringsåtgärder,

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare D1 1 (2) Dnr (if y lls av myndigheten) Bilaga 7 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 1 (5) Analysavdelningen Enheten för operativa styrmedel Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 2003-2013 avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 07-0- 1 () Analysavdelningen Enheten för förnybar el Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 03- avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige Uppgifterna som redovisas

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund Gröna certifikat för el konsekvenser för fj ärrvärm en Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 I nnehåll Gröna certifikat i allmänhet RECS Svensk fjärrvärmes mål KVV och förnybart Svenska systemet När är certifikat

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN I Justerares siqn I Utdraasbeslvrk~nrlp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN 93 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked Martin Johansson Handläggare Enheten för operativa styrmedel Bakgrund om elcertifikatsystemet Elcertifikat infördes den

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta TRANÅS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010 01 19 Sida 13 (29) 9 Dm 429/09 Svar på motion om iämställdhet, kf 160-09, ksau 283-09 Kristdemokraterna Mats Antonsson (kd) och

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2009:269 Utkom från trycket den 16 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57

Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRA.NAs KOMMUN 201 1-06-29 Sida 5 (10) KOtvHvlUN STRYRB..SEi\lS AU s 154 Dnr 175/11 Svar på motion om möjiighet att plantera vårdträd som minnesgåva, kf 57 Kew Nordqvist

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation.

Jimmy Ryde föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen utökar parkeringsmöjligheterna vid Tranås järnvägsstation. TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (29) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010 01 19 17 Dnr 398/09 Svar på medborgarförslag angående förbättrade parkeringsrnöj ligheter vid järnvägsstationen,

Läs mer

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99

2014-05-20 Sida 23 (33) Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 I UtdraQsbeslyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-20 Sida 23 (33) 90 Dnr 206/12 Svar på motion om elbilspool med solcellskraft, ksau 99 Mats Antonsson (KO) föreslår i sin motion att

Läs mer

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land A1 Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ändringar i lagen om elcertifikat Enligt

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 28 (33) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 94 Dnr291/12 Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 Emma Sanfridsson, Ebba Frank och lvioa

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. ÅRSRAPPORT FöR 2013 En svensk-norsk elcertifikatsmarknad ÅRSRAPPORT FöR 2013 2 Innehållsförteckning Förord 3 Nyckeltal för år 2013 4 Så här fungerar elcertifikatsmarknaden 5 Måluppfyllelse 14 Tilldelning av elcertifikat 18

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt 1 (9) Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Roger Östberg Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Underlag för fastställande av kvoter för beräkning

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2012

Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Elcertifikatsystemet 2012 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Ny lag om elcertifikat

Ny lag om elcertifikat Informationsturné: Umeå 23 nov Stockholm 28 nov Göteborg 6 dec Malmö 7 dec Ny lag om elcertifikat Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL

SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL m Sammanträde sdatum TRANAs KOMMUN 2011-09-20 Sida 16 (23) ~ KOMMU NSTYRELSEN SAJJVAANTRÄDESPROTOKOLL 144 John Madsen skriver i sitt medborgarförslag all han ÖnSk8J att Tranås kommun sätter lite mer färg

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN Sida 31 (35)

~ TRANAs KOMMUN Sida 31 (35) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträd~datum ~ TRANAs KOMMUN 2014-05-07 Sida 31 (35) - KONNUNSTRYRElSENS AU 102 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av lediga hyreslägenheter på kommunens

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57

Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-03 22 Sida 16 (20) KOMMUNSIYRELSEN s 49 Dnr 345/10 Svar på medborgarförslag angående loppiscontainer i Tranås kommun, kf 148-10, ksau 57 Magnus

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162

135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-23 Sida 26 (51) KOM MUNSTYRELSEN 135 Dnr 405/15 Fusion av Tranås Energi Elförsäljning AB med Tranås Energi AB, ksau 162 Styrelsen för Tranås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-13 FALKENBERG 317 Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

Läs mer

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01=Z4 Blad 3 Ksau 1 Dnr 419/2015-107 Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med andra länder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med andra länder LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-11 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. En ny lag om elcertifikat

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

;k TRb...~S KO J iv U

;k TRb...~S KO J iv U .~~ S~\~N TRÄDES PR OTO KOLL ;k TRb...~S KO J iv U Sammanträdesdatum "'\ 2011-09-(,1'.r- Sida 15 (25) ~- i

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet IisALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2015-03-31 16 (27) 71 Dnr 2014/1222 Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet INLEDNING Förslagets

Läs mer

OCH RÅDETS FÖRORDNING

OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och

Läs mer

Kent Nyström Lars Dahlgren

Kent Nyström Lars Dahlgren Kent Nyström Lars Dahlgren Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market I korthet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Elcertifikat Enligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05-02-2003 C(2003)382fin Ärende: Statligt stöd N 789/2002 Sverige Elcertifikatsystemet Fru Minister, 1. FÖRFARANDE I en skrivelse av den 6 december 2002, registrerad

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2014-05-08 Er ref: Eva Centeno López Diarienr: N2014/734/E Lina Palm Lina.Palm@skogsindustrierna.org +46 8 762 7949 +46 70 397 1449 Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL j Sammantradesdatum TRANÅS KOMMUN 2016-05-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 134 Dnr 34/16 Anställning av gode män Tranås kommuns och Överförmyndarens anskaffning av gode män bygger på principer.:l tt uppdraget

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap l'ml'' k.,.,.._.., SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-03-13 24 {26) 64 Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap Dnr 2014/158 INLEDNING Per

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer