Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6"

Transkript

1 Plats och tid: hus, Trosa kl Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson (KD) Birgitta Danielsson (S) Sonja Sareyko (C) 1-5, 7-10 Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef), Helena Håkansson (utredare) Justering: hus Underskrifter: Sekreterare Jakob Etaat Ordförande. Dan Larson (M) Justerande Greger Tidlund (S) ANSLAG OCH BEVIS Organ: 1-10 : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Jakob Etaat

2 Innehållsförteckning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Genomförande av förtidsröstning vid val till VN 2014/1 Europaparlamentet Genomförande av institutionsröstning vid VN 2014/2 val till Europaparlamentet Vallokaler och öppettider vid val till Europa- VN 2014/3 parlamentet Val av ordförande och rekrytering av röst- VN 2014/4 mottagare till valdistrikten vid val till Europaparlamentet Arvoden till röstmottagare vid val till VN 2014/5 Europaparlamentet Utbildning inför valet till Europaparlamentet 2014 VN 2014/6 9 s information till kommuninvånarna VN 2014/7 om valet till Europaparlamentet Övriga anmälningsärenden 2

3 1 Godkännande av dagordning beslutar att godkänna dagordningen. 3

4 2 Val av justerare beslutar att utse Greger Tidlund (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4

5 3 Dnr VN 2014/1 Genomförande av förtidsröstning vid val till Europaparlamentet 2014 beslutar att förtidsröstning ska ske på följande platser, datum och tider: Datum Trosa bibliotek Vagnhärads bibliotek Trosa kommunhus 7 maj, onsdag maj, torsdag maj, fredag maj, lördag Stängt 11 maj, söndag Stängt maj, måndag maj, tisdag maj, onsdag maj, torsdag maj, fredag maj, lördag maj, söndag Stängt 19 maj, måndag maj, tisdag maj, onsdag maj, torsdag maj, fredag maj, lördag maj, söndag Stängt Stängt att delegera till kanslichefen att förordna och schemalägga röstmottagare vid förtidsröstningen. Ärendet Vid tidigare val har kommunen anordnat förtidsröstning på biblioteken i Trosa och Vagnhärad. Lokalerna är väl lämpade för ändamålet och kända bland kommunens invånare. Förtidsröstning i biblioteken föreslås till stor del följa bibliotekens ordinarie öppettider. Forts. 5

6 Forts. 3 För att öka tillgängligheten föreslås dock en utökning av öppettiderna i förtidsröstningslokalerna jämfört med valet För att underlätta och tillgängligöra förtidsröstningen föreslås även att det är minst en röstningslokal öppen varje dag under förtidsröstningsperioden som är den 7-25 maj. Fetmarkerade tider i förslaget är tider som ligger utanför ordinarie öppettider. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från utredare Helena Håkansson Kopia till Akten 6

7 4 Dnr VN 2014/2 Genomförande av institutionsröstning vid val till Europaparlamentet 2014 beslutar att institutionsröstning ska ske på följande platser och tider: Plats Datum och tid Trosagården Torsdag 15 maj, kl Häradsgården Tisdag 13 maj, kl Ängsgården Tisdag 20 maj, kl att förordna Jakob Etaat, Helena Håkansson och Maria Wancke till röstmottagare vid institutionsröstningen. Ärendet Kommunen kan vid sidan av den förtidsröstning som vänder sig till väljare i allmänhet också arrangera förtidsröstning riktad mot särskilda grupper. Vid valet 2010 anordnades institutionsröstning vid kommunens särskilda boenden, Trosagården, Häradsgården samt Ängsgården. beslutar att institutionsröstning ska hållas vid ovanstående boenden även vid Europaparlamentsvalet den 25 maj. Institutionsröstningen ska hållas under ett tillfälle om två timmar per boende. Förslag till datum för röstmottagning har tagits fram i samråd med respektive enhetschef på boendena. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från utredare Helena Håkansson Kopia till Akten 7

8 5 Dnr VN 2014/3 Vallokaler och öppettider vid val till Europaparlamentet 2014 beslutar att följande vallokaler ska användas: Valdistrikt Västerljung Vagnhärad Centralt Vagnhärad Södra Vagnhärad Norra Trosa Östra Trosa Västra Trosa Södra Vallokal Sockenstugan Hedebyskolan, klassrum B1 Hedebyskolan, klassrum B2 Hedebyskolan, klassrum B4 Tomtaklintskolan, klassrum A1 Tomtaklintskolan, klassrum A2 Tomtaklintskolan, klassrum A3 att vallokalerna ska hålla öppet kl på valdagen. Ärendet Vid de senaste valen har kommunen haft vallokaler i Sockenstugan i Västerljung, Hedebyskolan i Vagnhärad och Tomtaklintskolan i Trosa. Det har fungerat väl och väljarna är vana att gå dit på valdagen. Därför bör dessa lokaler användas även vid valet till Europaparlamentet den 25 maj. Vid val till Europaparlamentet är huvudregeln i vallagen att vallokalerna ska hållas öppna mellan kl och (det är en timme längre än vid de allmänna valen då lokalerna stänger kl ). Dessa tider ska gälla även för vallokalerna i. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från utredare Helena Håkansson Kopia till Akten 8

9 6 Dnr VN 2014/4 Val av ordförande och rekrytering av röstmottagare till valdistrikten vid val till Europaparlamentet 2014 beslutar att till Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 förordna ordföranden till kommunens valdistrikt enligt bilaga till valkansliets tjänsteskrivelse att ordföranden i valdistrikten får ansvaret att lämna förslag till vice ordförande, röstmottagare samt en reserv, till sina respektive valdistrikt. att valdistriktens ordförande vid rekrytering av röstmottagare ska följa de riktlinjer som anges i valkansliets tjänsteskrivelse Ärendet Valkansliet ansvarar för att rekrytera ordföranden till valdistrikten. Kontakt har tagits med valdistriktens ordföranden från tidigare val. Samtliga som har kontaktats har meddelat att de kan arbeta som ordförande i sina vanliga distrikt. Rekrytering av röstmottagare Ordförandena i valdistrikten ansvarar för rekrytering av vice ordförande och röstmottagare till valdistrikten. Ordföranden ska senast meddela valkansliet vilka de föreslår till vice ordförande och röstmottagare i respektive distrikt. Det är enligt vallagen valnämnden som sedan formellt förordnar dessa röstmottagare. Vid tidigare val har valnämnden utsett sex röstmottagare (varav en är ordförande och en är vice ordförande) i respektive distrikt, förutom i Västerljung där man utsett fem röstmottagare och i Trosa västra där man utsett sju röstmottagare. Ordföranden ska vid rekrytering av röstmottagare utgå från att personen i fråga passar för uppgiften. Det görs dels genom egen kunskap om personen eller genom referenser. Det är önskvärt att den som arbetar vid valet till Europaparlamentet även kan arbeta vid det allmänna valet den 14 september Forts. 9

10 Forts. 6 Rekrytering av en röstmottagare i reserv Nytt för i år är att varje distrikt även ska rekrytera en röstmottagare i reserv som kan gå in som röstmottagare i händelse av att någon av de ordinarie röstmottagarna uteblir på valdagen på grund av sjukdom eller liknande. Den reserv som utses ska också gå utbildningen som valnämnden anordnar och reserven ska vara tillgänglig hela valdagen för att hoppa in som röstmottagare vid behov. Jäv Anita Gustafsson (FP) anmäler jäv och deltar ej i valnämndens behandling av föreliggande ärende. Sonja Sareyko (C) träder in som ersättare i Anita Gustafssons (FP) ställe vid valnämndens behandling av föreliggande ärende. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från utredare Helena Håkansson Kopia till Akten 10

11 7 Dnr VN 2014/5 Arvoden till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2014 beslutar att röstmottagare som är reserv på valdagen ska få ett arvode på 0,8 % av riksdagsmannaarvodet för att vara tillgänglig under hela valdagen. (I det fall reserv går in istället för ordinarie röstmottagare kommer reserven att få ett sammanlagt arvode som motsvarar ordinarie röstmottagares arvode.) att arvode till ordförande, vice ordförande, ordinarie röstmottagare och reserv i valdistrikten ska betalas ut enligt följande: Funktion Arvode för arbete i vallokal Ordförande 3300 kronor (5,5 % = 3289) Vice ordförande 2100 kronor (3,5 % = 2093) Ordinarie röstmottagare 1800 kronor (3 % = 1794) Röstmottagare i reserv 500 kr (0,8 % = 478,4) att arvode för deltagande vid valutbildning ska betalas ut till ordförande, vice ordförande, ordinarie röstmottagare och reserv i valdistrikten enligt förrättningsarvode för förtroendevalda (timarvode). Ärendet Arvoden till ordförande, vice ordförande och ordinarie röstmottagare baseras på en procentsats av riksdagsmannaarvodet. Enligt beslut från valnämnden , 7 ska röstmottagarna arvoderas enligt följande: ordförande 5,5 %, vice ordförande 3,5 % samt ordinarie röstmottagare 3 %. Den summa som beräkningen ger avrundas till närmaste hundratal. Riksdagsmannaarvodet 2014 är fastställt till kronor. Nytt för i år är att varje distrikt även ska rekrytera en röstmottagare i reserv som kan gå in som röstmottagare i händelse av att någon av de ordinarie röstmottagarna uteblir på valdagen på grund av sjukdom eller liknande. För att reserven ska hålla sig tillgänglig under valdagen föreslås att reserven ska få ett arvode på 0,8 % av riksdagsmannaarvodet. Om reserven går in istället för ordinarie röstmottagare på valdagen kommer den att få ett sammanlagt arvode som motsvarar ordinarie röstmottagares arvode. Forts. 11

12 Forts. 7 Arvode för valutbildning Utöver arvode för valdagen betalas det även ut ett arvode för deltagande vid utbildning. Vid utbildningen betalas det ut ett förrättningsarvode som är ett timarvode. Förrättningsarvodet uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode per timme under de två första timmarna. Efter de två första timmarna utgår ett arvode om 0,15 % av ett riksdagsmannaarvode för varje påbörjad timme. Utbildningen beräknas pågå under ca 3 timmar vilket ger ett arvode på ca 450 kronor. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från utredare Helena Håkansson Kopia till Akten 12

13 8 Dnr VN 2014/6 Utbildning inför valet till Europaparlamentet 2014 beslutar att utbildning för valnämnd och röstmottagare på valdagen ska hållas den 6 maj att kanslichefen får i uppdrag att genomföra kompletterande utbildning med de röstmottagare som ska arbeta på valdagen men som inte har möjlighet att närvara vid den ordinarie utbildningen. att kanslichefen får i uppdrag att utbilda röstmottagare vid förtidsröstningen. Ärendet Inför Europaparlamentsvalet ska valnämnd och röstmottagare gå en utbildning i rutiner för röstmottagning under valdagen. Kommunjuristen Robert Tholén från Nyköpings kommun är inbokad den 6 maj kl för att hålla utbildning inför Europaparlamentsvalet. Robert har haft utbildning för s röstmottagare vid de senaste valen. Utbildningen tar ca 3 timmar. Valet 2010 resulterade i flera omval och det blev då extra tydligt hur viktigt det är med utbildad personal i vallokalerna. Med anledning av detta ska alla röstmottagare genomgå utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Kostnaden för utbildningen beräknas blir ca kronor fördelad på följande poster: - Hyra av lokal för ca 40 personer: 5000 kr - Utbildningskonsult 5000 kr - Förrättningsarvode för valnämnd och röstmottagare kr. Kanslichefen har vid tidigare val genomfört utbildning för de röstmottagare som genomför förtidsröstningen samt de röstmottagare som arbetar på valdagen men som inte har möjlighet att närvara vid den ordinarie utbildningen. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från utredare Helena Håkansson Kopia till Akten 13

14 9 Dnr VN 2014/7 s information till kommuninvånarna om valet till Europaparlamentet 2014 beslutar att uppdra till valkansliet att planera och genomföra nödvändiga informationsinsatser till kommunens invånare kring Europaparlamentsvalet Ärendet Kommunen ska informera väljarna om hur valet kommer att genomföras inom den egna kommunen, såsom när lokaler för röstning kommer att vara öppna och var de ligger. Kommunernas insatser är ett komplement till Valmyndighetens informationsinsatser. Väljarna måste bl.a. få information om var det går att rösta, hur man får tag i dubblettröstkort, att onsdagsräkningen är offentlig, vem man ska kontakta med frågor etc. Alla röstberättigade kommer att få ett röstkort från valmyndigheten med information om vallokal och öppettider. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från utredare Helena Håkansson Kopia till Akten 14

15 10 Övriga anmälningsärenden beslutar att notera till protokollet att inga anmälningsärenden har inkommit till dagens sammanträde. 15

Kallelse till sammanträde med valnämnden

Kallelse till sammanträde med valnämnden Kallelse till sammanträde med valnämnden 2014-02-25 Tid: Måndagen den 3 mars, kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Plats och tid: hus, Trosa kl. 08.00-08.40 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson (KD) Birgitta Danielsson

Läs mer

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:00-17:30. Maria Arman (MP), vice ordförande. Helena Edenborg, kanslichef Martin Snygg (L)

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:00-17:30. Maria Arman (MP), vice ordförande. Helena Edenborg, kanslichef Martin Snygg (L) Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-02-27 Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:00-17:30 ande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande Maria Arman (MP), vice ordförande Inte tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-16:40. Christer Påhlsson (S), vice ordförande Martin Snygg (L) Sandra Berwing, nämndsekreterare

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-16:40. Christer Påhlsson (S), vice ordförande Martin Snygg (L) Sandra Berwing, nämndsekreterare Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-02-18 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-16:40 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00 Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-11 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00 Beslutande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande 19-24, 26-27 Maria Arman (MP), vice ordförande,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29 Plats och tid: hus, Trosa kl. 15.30-16.00 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Danielsson (S) Sonja Sareyko (C)

Läs mer

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 17:00-17:30. Christer Påhlson (S) Martin Snygg (L) Kenneth Tinglöf (KD) Ellinor Scheffer (MP)

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 17:00-17:30. Christer Påhlson (S) Martin Snygg (L) Kenneth Tinglöf (KD) Ellinor Scheffer (MP) Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-03-13 Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 17:00-17:30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 17:00-17:50. Maria Arman (MP), vice ordförande Louise Montgomery (C) Melissa Bojang, sekreterare

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 17:00-17:50. Maria Arman (MP), vice ordförande Louise Montgomery (C) Melissa Bojang, sekreterare Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-04-17 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 17:00-17:50 ande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande Maria Arman (MP), vice ordförande Louise Montgomery

Läs mer

Tid och plats 16:00 Stora Mötesrummet. Övrig information. Helena Klange (KD) Ordförande Annica Brozin Sekreterare Tfn:

Tid och plats 16:00 Stora Mötesrummet. Övrig information. Helena Klange (KD) Ordförande Annica Brozin Sekreterare Tfn: KALLELSE VALNÄMNDEN 2019-01-24 Tid och plats 16:00 Stora Mötesrummet Övrig information Helena Klange (KD) Ordförande Annica Brozin Sekreterare Tfn: 08-587 850 00 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende 1. Val av justerare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Torbjörn Lindgren (S) Per-Jonas Parffa (Mp) Lars-Ivan Tuolja (Sv)

Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Torbjörn Lindgren (S) Per-Jonas Parffa (Mp) Lars-Ivan Tuolja (Sv) Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk klockan 16.45 17.05 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Torbjörn Lindgren (S) Per-Jonas

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Valnämnden Matti Koponen. Sekreterare/Valsamordnare BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Valnämnden Matti Koponen. Sekreterare/Valsamordnare BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.10-13.55 Beslutande Ann Svensson (S) Björn Wintler (L) Håkan Carlsson (S) Birgitta Luoto (S) Ingela Wahlstam (V) Björn Johansson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Tommy Setzman (S) Helena Edenborg, kanslichef

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Tommy Setzman (S) Helena Edenborg, kanslichef Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-10-24 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-17:10 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Bengt-Göran Sandell (S), ordförande Ulla Svensson (M) Tobias Adersjö (MP) Yvonne Ekaremål (C) Emelie Öberg (S) Övriga närvarande Ersättare Patricia

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2019-04-09 Valnämnden 2019-04-09 Vn 21 Risk- och sårbarhetsanalys... 2 Vn 22 Förordnande av valförrättare för EU-valet 2019... 3 Vn 23 Förordnande av röstmottagare för EU-valet 2019... 6 Vn 24 Onsdagsräkning

Läs mer

Östen Lejon, ordförande Torvald Pääjärvi Johan Heikkilä Rolf Kummu Ylva Ylinenpää Sannemalm

Östen Lejon, ordförande Torvald Pääjärvi Johan Heikkilä Rolf Kummu Ylva Ylinenpää Sannemalm 1 (20) Valnämnden 2009-02-12 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå torsdagen den 12 februari 2009 kl 13.00-14.00 Östen Lejon, ordförande Torvald Pääjärvi Johan Heikkilä Rolf Kummu

Läs mer

Artur Andersson, ordförande Anne Rousu Erkki Bergman Rolf Mäkitalo. Aina Bleikvassli, sekreterare

Artur Andersson, ordförande Anne Rousu Erkki Bergman Rolf Mäkitalo. Aina Bleikvassli, sekreterare 1 () Valnämnden 2018-03-27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdagen den 27 mars 2018, kl 13.00 Beslutande Artur Andersson, ordförande Anne Rousu Erkki Bergman Rolf Mäkitalo Övriga deltagande

Läs mer

Josefin Frank Sekreterare. Samhällsbyggnadsnämnden

Josefin Frank Sekreterare. Samhällsbyggnadsnämnden 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid: Tisdag den 19 mars 2019 kl 17,00 Plats: Olle Olsson Ordförande Kommunhuset, Hjälmaren Josefin Frank Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare

Läs mer

Rolf Kummu, ordförande Birgitta Törnqvist Rolf Mäkitalo Birger Wiippa Christer Töyrä. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin

Rolf Kummu, ordförande Birgitta Törnqvist Rolf Mäkitalo Birger Wiippa Christer Töyrä. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin 1 (24) Valnämnden 2006-02-09 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå torsdagen den 9 februari 2006 kl 09.00-10.45 ande Rolf Kummu, ordförande Birgitta Törnqvist Rolf Mäkitalo Birger Wiippa Christer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Valnämnden

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Valnämnden SAMMANTRÄDES Valnämnden 2019-03-01 1 Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 10.00-11.55 Beslutande Ledamöter Johan Hamnebo (KD), ordförande Anders Post (L) Sylke Sandberg (MP) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden 1 Valnämnden 2 Valnämnden Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Paragrafer 14-17 kl. 17:00-17:50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Torbjörn Gustafsson (C) (ordförande)

Läs mer

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:30-17:15. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Kenneth Tinglöf (KD) Tommy Setzman (S)

Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:30-17:15. Maria Arman (MP), vice ordförande Martin Snygg (L) Kenneth Tinglöf (KD) Tommy Setzman (S) Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-08-21 Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 16:30-17:15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Fredag 22 september 2017, kl. 13:00-14:00 i Nämndrummet, kommunhuset Beslutande Lars-Gösta Johansson (S) Karin Bäckman (S) Margareta Ivarsson (C) Michael Hamberg (L) ersätter Bosse Henriksson

Läs mer

Mikael Rydberg (S), ordförande Alf Gustafsson (S) Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande Ewa Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Ulf Månsson (M)

Mikael Rydberg (S), ordförande Alf Gustafsson (S) Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande Ewa Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Ulf Månsson (M) Valnämnden 2019-04-23 1 Plats och tid Galleriet, Rådhuset kl. 13:30 15:40 Beslutande Mikael Rydberg (S), ordförande Alf Gustafsson (S) Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande Ewa Nilsson (KD), 2:e vice

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid Strået, Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Plats och tid Strået, Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Strået, 13.30 14.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordf Ingrid Ekström (SD), vice ordf Birgitta Zadenius (L) tjg ers för Kate Haeggstrom (C)

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 8-10 2 8 Informationsplan...5 9 Förtidsröstning 2014, ändring av öppettider valdagen den 25 maj...7 10 Nästa sammanträde...9 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 17.00-18.00 Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 16.00 16.55 ande Övriga närvarande Olle Rahm (S), ordförande Torbjörn Mood (L) Bertil Foss (PNF) Per-Arne Andersson (M) Agneta

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANKs sammanträdesrum kl. 08:30-09:30 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Sonja Andersson (C) (vice ordförande),

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 1-7 2 1 Förslag om ändring av förtidsröstningslokal Konsthallen till biblioteket...5 2 Vallokaler 2014...6 3 Utseende av röskortsbeställare...8 4 Informationsplan...9 5 Bemanning röstmottagare

Läs mer

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS 1 (24) Valnämnden 2014-03-31 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå måndagen den 31 mars 2014 kl 13.00-13.45 Beslutande Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.00 Beslutande Lars-Erik Nilsson, (M), ordförande Lars-Åke Bergstrand, (S), vice ordförande Kjell Myrén, (M)

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-03-19 Valnämnden 2018-03-19 Vn 1 Vallokaler och öppethållande inför RKL-valet den 9 september... 2 Vn 2 Röstningslokaler och öppethållandetider... 3 Vn 3 Röstmottagare, ordförande och vice ordförande...

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Onsdagen den 4 December 2013, kl 17.00 Plats: Gröna rummet, Teliahuset Information och överläggningar A/ Övergripande planering inför val 2014 B/

Läs mer

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo 1 (6) Valnämnden 2010-06-11 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå fredagen den 11 juni 2010 kl 14.00-14.10 Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Valnämnden (16)

Valnämnden (16) Valnämnden 2014-02-05 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 5 februari 2014 kl. 13.00 15.35 Beslutande Kenneth Emilsson (M), tjänstgörande ersättare 1 8 kl. 13.00 14.05 Anders Krook (M)

Läs mer

Datum Ulrika Thorell, 1:e kommunsekreterare Sara Larsson, utredare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Ulrika Thorell

Datum Ulrika Thorell, 1:e kommunsekreterare Sara Larsson, utredare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Ulrika Thorell 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Susanne Öhrn (S) ordförande Jan-Åke Jansson (KD) vice ordförande Carola Qvist (S) Peder Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden : Plats och tid Svea Hund i Kommunhuset, den, kl. 15.00-16.30 Beslutande Se sidan två. Övriga närvarande Kanslichef Johan Linander Registrator Patrik Månehall Utses att justera Eva Gustavsson (C) Justerade

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-04-24 2018-04-24 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 13:00 15:05 Paragrafer 16-25 Utses att justera Lars Ingvert Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2018-05-02 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson Valnämnden 2014-01-27 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet 13.00-17.00 Maritha Eriksson (V), ordförande Rune Högberg (FP), vice ordförande Sven-Olov Halvarsson Lill (C), ledamot Ronny Larsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 15.00-17.00 Beslutande Lena Berndin (M), ordförande Eva Gustavsson (C) Egon Hansson (SPI), 1:e vice ordförande Ulla-Christina Lindberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo 1 (16) Valnämnden 2010-03-19 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå fredagen den 19 mars 2010 kl 13.00-13.45 Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå - Solsidan, onsdag 13 juni 2018, kl 13:00

PROTOKOLL. Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå - Solsidan, onsdag 13 juni 2018, kl 13:00 Valnämnden Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå - Solsidan, onsdag 13 juni 2018, kl 13:00 Plats och tid Beslutande: Artur Andersson (C), ordf Anne Rousu (ÖFA) Erkki Bergman (NS) Henry Barsk (S) Tage Töyrä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden Lena Fornstedt Birgitta Luoto Hans Hedström Björn Wintler Ina Holmström BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden Lena Fornstedt Birgitta Luoto Hans Hedström Björn Wintler Ina Holmström BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden 2014-08-14 Plats och tid Kommunhuset rum 292 kl 16.00-17.00 Beslutande Ann Svensson (S) Birgitta Gustafsson (M) Lena Fornstedt (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Margareta Stenström (M), tjg ers för Leif Hägg (M) Anette Hallberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare Nr Valnämnden 2010-05-18 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 maj 2010, klockan 18.00 18.45 Beslutande Kerstin Stefansson (c) Ulla Danielsson (m) Reine Dahlman (s) Kent Palm (v)

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Owe Lundin (FP) Peter Bouvin (S) Linda Lundin (M) Rune Peterson (C) Carin

Läs mer

Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Gösta Bodén (S) Per-Jonas Parffa (Mp) Lars-Ivan Tuolja (Sv)

Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Gösta Bodén (S) Per-Jonas Parffa (Mp) Lars-Ivan Tuolja (Sv) Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk klockan 16.00 16.55 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Klas Bergman (V), ordförande Sven Holmqvist (S) Gösta Bodén (S) Per-Jonas Parffa

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret, Vallentuna Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Valnämnden Sammanträdesdatum 2018-06-14 Paragrafer 16-22 Datum för anslags uppsättande 2018-06-15 Datum för anslags nedtagande 2018-07-09 Överklagandetiden

Läs mer

Margareta Ahlm (S), ersätter Bernt Larsson (C) Göran Gustavsson (M), ersätter Nils Detlofsson (L) Kommunhuset, 15 mars, kl

Margareta Ahlm (S), ersätter Bernt Larsson (C) Göran Gustavsson (M), ersätter Nils Detlofsson (L) Kommunhuset, 15 mars, kl LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Kindla, kommunhuset, kl. 9:30-10:15 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Gunilla

Läs mer

Protokoll Valnämnden

Protokoll Valnämnden Tid Plats 10:00-11:15 Lillängen ande ledamöter Arild Wanche (KD) (ordförande) Reidun Hannerz-Zita (M) Eva Hermansson (S) (vice ordförande) Göran Parmling (S) ersätter Solveig Widstrand (S) Lennart Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Valnämnden (7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Valnämnden (7) Nr 2 Valnämnden 2014-05-06 1(7) Tid och plats Tisdagen den 6 maj 2014, klockan 19.30 20.10, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Karin Johansson KD)

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 9.00-9.45 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) v ordf Björn-Åke Bergman (FP) Christer Danielsson (M) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(13) Plats och tid Resecentrum onsdagen den 7 mars 2018 kl. 13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Eva Nilsson (s) Justeringens plats och

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-06-11 2018-06-11 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 09:30 10:50 Paragrafer 26 33 Utses att justera Birgitta Bengtsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2018-06-14 Underskrifter

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden 1 Valnämnden 2 Valnämnden Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Paragrafer 8-13 kl. 17:00-17:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Torbjörn Gustafsson (C) (ordförande)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Valnämnden (6)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Valnämnden (6) SAMMANTRÄDES Valnämnden 2018-05-04 1(6) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 09.30-10.50 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Simonsson (S), ordförande Stig Ottosson (M), vice ordförande Johan Hamnebo

Läs mer

Valnämnden Peter Persson (S), ordf. Per Gunnarsson (M) Petra Sahlström (S) Ann-Britt Gruvaeus (C) Leif Sandberg (M)

Valnämnden Peter Persson (S), ordf. Per Gunnarsson (M) Petra Sahlström (S) Ann-Britt Gruvaeus (C) Leif Sandberg (M) Valnämnden 2018-03-12 1 Plats och tid Kommunhuset Vara kl. 15.00-16.25 Beslutande Peter Persson (S), ordf. Per Gunnarsson (M) Petra Sahlström (S) Ann-Britt Gruvaeus (C) Leif Sandberg (M) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 26-29 2 26 Lokaler för förtidsröstning allmänna valet 2014...4 27 Valnämndens organisation vid institutionsröstningen...5 28 Valnämndens organisation på valdagen och vid onsdagsräkningen...6

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden Måndagen den 11 mars 2019 kl Kommunhuset Vestby

Sammanträdesdatum Valnämnden Måndagen den 11 mars 2019 kl Kommunhuset Vestby Valnämnden 2019-03-11 1 Tid och plats Måndagen den 11 mars 2019 kl. 15.00-15.30 Kommunhuset Vestby Beslutande Per Gunnarsson (M), ordförande Mikael Plate (M) Peter Persson (S) Toril Korsvik Jevås (S) Tresphore

Läs mer

Margareta Gustafsson (C) Christoffer Johansson (S) Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare.

Margareta Gustafsson (C) Christoffer Johansson (S) Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Plats och tid Svarvaren, torsdagen den 1 februari 2018 kl 18:00-19:10 ande Karina Gren (S), ordförande Liselott Nydén (S) Thomas Carlsson (S) Mattias Johansson (C) Ingemar Ryefalk (L) Ove Emanuelsson (M)

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2018-02-12 1(16) Plats och tid Valkansliet, Stationsgatan 64-12 februari 2018 kl 16:00-18:08 ande Ledamöter Christofer Lundholm (M), Ordförande Ante Hultin (S), 1:e vice ordförande Anders Eriksson

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2019-04-24 2019-04-24 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 10:00 11:30 Paragrafer 23 27 Utses att justera Kenneth Emilsson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2019-04-29 Underskrifter

Läs mer

K A LLELSE VALNÄMNDEN Tid och plats Kl Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna. Henrik Enskär, kommunsekreterare. Kallade tjänstemän

K A LLELSE VALNÄMNDEN Tid och plats Kl Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna. Henrik Enskär, kommunsekreterare. Kallade tjänstemän K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-06-12 Tid och plats Kl 15.30 Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Henrik Enskär, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 5 juni 2014 Margareta Svanström

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(14) Plats och tid Svedala kommunhus, mötesrum Torup, tisdag 2019-02-12 kl 17:30-19:15 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Karin Johansson Monica Björndahl Mari - Ann Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Karin Johansson Monica Björndahl Mari - Ann Edmark Nr Valnämnden 2011-03-29 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 29 mars 2011, klockan 17.30 19.00 Beslutande Lennart Karlsson (c) Reine Dahlman (s) Karin Johansson (kd) Monica Björndahl

Läs mer

Britt Lennholm (S) ( 2), Birger Johansson (S) ( 2), Brith Severin (S) ( 2), Ami Rooth (MP) Paragrafer 1-4

Britt Lennholm (S) ( 2), Birger Johansson (S) ( 2), Brith Severin (S) ( 2), Ami Rooth (MP) Paragrafer 1-4 VALNÄMNDEN 2019-02-12 1 Plats och tid Beslutande 12 februari 2019, KTS-salen, Vita Huset Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) vice ordförande, Jessica Ljunggren (S), Tommi Lycke (S)

Läs mer

Utses att justera Brita Nyman Justeringsdatum 21 december 2017 Paragrafer Anneli Drakenberg Ordförande Bo Bergkvist Justerande Brita Nyman

Utses att justera Brita Nyman Justeringsdatum 21 december 2017 Paragrafer Anneli Drakenberg Ordförande Bo Bergkvist Justerande Brita Nyman 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus kl 17:30-18:30 BESLUTANDE Bo Bergkvist (M) Brita Nyman (S) Annika Jung (M) Sten Grack (L) Pernilla Fexdal (MP) Birgitta Rasmussen (V) Kjell Åkerlund (L) Ulf G Johansson

Läs mer

Protokoll Valnämnden

Protokoll Valnämnden Protokoll 2019-01-24 Tid Plats 10:00-11:20 Lillängen ande ledamöter Arild Wanche (KD) (ordförande) Eva Hermansson (S) (vice ordförande) Arne Augustsson (C) Sara Pettersson (MP) Gundega Hallinder (V) Ej

Läs mer

Järnarummet, Medborgarhuset, måndagen den 18 februari 2019, kl. 10: Ej tj. ersättare Anna Franzén Weigel (C) Wahan Harutun (KP)

Järnarummet, Medborgarhuset, måndagen den 18 februari 2019, kl. 10: Ej tj. ersättare Anna Franzén Weigel (C) Wahan Harutun (KP) Protokoll Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, måndagen den 18 februari 2019, kl. 10:00 11.10 ande Sven-Erik Andersson (C), ordf. Ewa Säther-Elofsson (C) John Stenback (KD) Inger Magnusson (S) Margot

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20) Nr 1 Valnämnden 2014-03-19 1(20) Tid och plats Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 17.00 18.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Karin Johansson

Läs mer

Plats och tid Rum 6 i kommunhuset, kl. 13:00-14:05. Kommunkansliets postrum, , klockan 11:00.

Plats och tid Rum 6 i kommunhuset, kl. 13:00-14:05. Kommunkansliets postrum, , klockan 11:00. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Rum 6 i kommunhuset, kl. 13:00-14:05 Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Erik Apelqvist Kommunkansliets postrum, 2017-12-15, klockan 11:00 Underskrifter

Läs mer

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl. 18.00-19.00 Plats Tingshuset Ärenden 1-9 Ordförande Marita Andersson (c) Beslutande Marita Andersson (c) Olof Andersson (s) Sigge Bodén (s) Lennart Augustsson (c)

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Maria Lagerman (S), ersättare

Läs mer

Catarina Deremar (C) ordförande Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice ordförande Inger Wennberg (S) 2:e vice ordförande

Catarina Deremar (C) ordförande Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice ordförande Inger Wennberg (S) 2:e vice ordförande Tid och plats 2 april 2019, kl. 17:30-19:00 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 9-19 Utses att justera Inger Wennberg ande Ledamöter Catarina Deremar (C) ordförande Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens expedition, kommunalhuset, Jakobsberg.

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens expedition, kommunalhuset, Jakobsberg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 2009-03-31 Nämnd e. dyl. Valnämnden Plats och tid Kallhällsrummet, kommunalhuset, Jakobsberg, kl 18.30-19.10 Beslutande Lars Friberg (M), Åsa Härdin Övelius (S), Lars-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Kommunhuset, Nynäshamn A-huset plan 7, lokal: Landsort, kl

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Kommunhuset, Nynäshamn A-huset plan 7, lokal: Landsort, kl PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2019-02-28 Plats och tid Kommunhuset, Nynäshamn A-huset plan 7, lokal: Landsort, 2019-02-28 kl. 16.00-16.10 Beslutande Åke Jonsson (M), ordförande Margaretha Gustavson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.30-17.15 Beslutande M Rolf Skarin tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén C Bengt Axbrink MBP Henry Sandahl L

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida 2010-06-07 1(10) Plats och tid Kommunkontoret Åsele, kl 09 00 10 15 Beslutande Peter Danielsson (s) ordf Roger Jakobsson (s) Lars-Erik Enerstedt (c) vice ordf Birgitta Jonsson (s)

Läs mer

Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl

Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl 1(13) Plats och tid ande ledamöter Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl13.50 14.25. Susanne Viklund (S) ordf. Ingmari Georgsson (V) närvarar via telefon Lennart Johansson (V) tjänstgörande ersättare Ej

Läs mer

Valnämnden (7)

Valnämnden (7) Valnämnden 2014-08-18 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Sonja Andersson (C) ordförande Bert Johansson (S) vice ordförande Odd Torsson (KD) Gunilla Magnusson (KV) Rose-Marie

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.40 ande Lars Olin (M) ordförande Elisabeth Tedestål (M) Britt Lindal (M) Gustav Schyllert (M) Bengt Bergström (FP) Kjell Bornhager (KD)

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2019-03-13 2019-03-13 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30 15:00 Paragrafer 16 22 Utses att justera Tommy Lövquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2019-03-18 Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2019-03-14 1 () Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet REX, klockan 15.00 16.17 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Thure Andersen (S) ordförande Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Corinne Johnson

ANSLAG/BEVIS Corinne Johnson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Mälaren, kl. 18:00 18:38 Beslutande Se bilaga Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se bilaga Jakob Etaat, kanslidirektör,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2011-03-29 1 Ärendelista Sid nr Justering...4 8 Förtidsröstning i anslutning till de omval som kommer genomföras söndagen den 15 maj 2011, i Västra Götalands län och Örebro kommun...5 9 Förtidsröstning

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Lisbeth Brevig Stadshuset, Flen, fredagen den 1 februari Lena Lindqvist. ... Göran Olsson. ... Lisbeth Brevig

Lisbeth Brevig Stadshuset, Flen, fredagen den 1 februari Lena Lindqvist. ... Göran Olsson. ... Lisbeth Brevig Plats och tid Stadshuset, Flen Kl 13.00-13.45 1 Beslutande Göran Olsson (S), ordförande Lisbeth Brevig (M), 1:e vice ordförande Sven Bager (SD), 2:e vice ordförande Kristina Jävergren (S) Agneta Asp (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 16.00-16.45 Beslutande Lena Schenström (C), ordförande Tord Horn (S) Eva Pettersson (S) Sune Lang (S) Ann-Britt Wikman (S) Anders Nordlander (M) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Eva Johansson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Anna-Maria Lindkvist-Arrué (C) ersätter Börje Lindqvist (M) Peter Laufer (SD)

Sammanträdesdatum Eva Johansson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Anna-Maria Lindkvist-Arrué (C) ersätter Börje Lindqvist (M) Peter Laufer (SD) 1(11) Plats och tid Rademacherrummet, stadshuset, klockan 13:00-14:00 ande Lillemor Nordh (C), ordförande Daniel Alexandersson (S) Elisabeth Rytterström (L) Eva Johansson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Anna-Maria

Läs mer

PROTOKOLL Valnämnden Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL Valnämnden Sammanträdesdatum: 1(16) Plats och tid Hövdingasalen, Kommunhus Nödinge, kl. 14:00-15:40 ande Närvarande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Eva Eriksson (S), ordförande Catharina Elisasson (S), tjänstgör för Lena

Läs mer

Datum: kl 15:00-16:30 Paragrafer: 18-26

Datum: kl 15:00-16:30 Paragrafer: 18-26 Datum: kl 15:00-16:30 Paragrafer: 18-26 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Margitha Dagobert Ordförande Britt-Marie Nilsson Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Elisabeth Elg ande Ersättare

Läs mer