Ärende 14. Hur effektiv är en kommunledningsförvaltning?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 14. Hur effektiv är en kommunledningsförvaltning?"

Transkript

1 Ärende 14 Hur effektiv är en kommunledningsförvaltning?

2 Hur effektiv är en kommunledningsförvaltning? En jämförelse av resultat för Hammarö,,, Kristinehamn, och Malung-Sälen Delrapport 2015 Datum

3 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av kommunens projektledare: Lotta Carlborg, Hammarö kommun Karin Eljansbo, kommun Brittmarie Ahlm, kommun Eva-Lena Segerud, Kristinehamns kommun Malin Sjöberg, s kommun Kerstin Söderlund, Malung-Sälens kommun Sida 2

4 Sammanfattning Nätverket för jämförelser i en kommunledningsförvaltning startade i april Efter ett initiativ från kommun träffades cirka 10 kommuner i syfte att försökta beskriva effektivitet i kommunledningsförvaltningen. Frågeställningen som formulerades var om det är möjligt att mäta och jämföra effektivitet och ändamålsenlighet inom en rad gemensamma administrativa funktioner i en kommun. Arbetsmetodiken i nätverket har handlat om att under två år föreslå och testa olika mått, jämföra resultat och analysera användbarheten av måtten. Några av de mått som nätverket har provmätt är samlade i denna delrapport. Rapporten redovisar genomförda mätningar och hittills dragna slutsatser för områdena: IT-support Lönehantering Intranät Servicemätning för e-post och telefon. Nätverket har utarbetat egna mått och genomfört mätningar förutom den mätning som avser service via e-post och telefon. Den mätningen har gjorts inom ramen för den årliga servicemätning som ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Genomförda mätningar inom de funktioner som redovisas i rapporten visar att det finns stora variationer i resultatet för de deltagande kommunerna. Nätverket konstaterar att det i vissa fall krävs ytterligare mätperioder för att kvalitetssäkra själva mätmetoderna och värdera användbarheten. Effektivitet i form av kostnad per insats (IT-support och löneadministration) ger en fingervisning om att det kan finnas stordriftsfördelar för vissa delar av den administrativa servicen. I rapporten påpekas att det hittills gjorda arbetet till stor del varit en verkstad för att ta fram relevanta mått. Nätverket, som idag reducerats till sex kommuner, avser att presentera ytterligare en rapport under hösten. Den rapporten kommer att redovisa resultat för ytterligare mått. Sida 3

5 Bakgrund och inledning I dag finns det gott om nyckeltal/mått som beskriver en kommuns kärnverksamheter. Men hur ska vi beskriva vad en kommunledningsförvaltning åstadkommer utifrån insatta resurser? En kommunledningsförvaltning arbetar huvudsakligen med övergripande, strategiska frågor och svarar för stödfunktioner till kommunens kärnprocesser. Med det som bakgrund kom nätverket för jämförelser i en kommunledningsförvaltning till. Syftet med nätverket för jämförelser i en kommunledningsförvaltning är alltså att försöka beskriva vad en kommunledningsförvaltning åstadkommer utifrån tilldelade resurser. Nätverket för jämförelser i en kommunledningsförvaltning startade i april Efter ett initiativ från kommun träffades cirka 10 kommuner för att diskutera behovet av att kunna mäta och jämföra vad en kommunledningsförvaltning åstadkommer. Frågor som bland annat diskuterades var: Är vi effektiva? Vi kräver av alla andra verksamheter att de ska vara effektiva. Är vi det själva? Hur kan vi visa det? Hur nöjda är våra kunder (de förtroendevalda och förvaltningarna)? Under första mötet bestämde nätverket att fokuserar på kommunledningsförvaltningen som service- och stödfunktion. Den strategiska rollen bedömdes som mer svårmätt. Arbetet med att mejsla fram nyckeltal som är jämförbara och som säger något om verksamheten vid en kommunledningsförvaltning har inte varit lätt. Nätverket betraktar dessa två år som en verkstad. Nätverket har diskuterat många mått, förkastat en hel del och slutligen fastnat för att provmäta några. Några av de mått som nätverket har provmätt är samlade i denna delrapport. Ambitionen är att samla fler resultat för ytterligare mått i en rapport under senare delen av hösten Under resans gång har några kommuner lämnat nätverket. I dag, i maj 2015, återstår Hammarö,,, Kristinehamn, och Malung-Sälen. Sida 4

6 Rapporten Syftet med rapporten är att redovisa resultat för de mått som nätverket så här långt har provat att mäta. Måtten Varje mått har ett eget kapitel med följande underrubriker: Syfte Syftet med att mäta måttet beskrivs. Beskrivning av måttet Detaljer för måttet redovisas, t.ex. mätperiod och hur måttet har mätts. Resultat De deltagande kommunernas resultat från mätningen presenteras för jämförelse. Det görs ofta i form av en tabell eller graf för att underlätta tolkningen av resultatet. Kommentar En kort kommentar lämnas i samband med de presenterade resultaten. Kommentaren syftar både till att sammanfatta och att lyfta fram eventuella avvikelser. I rapporten görs inte några analyser. Det överlämnas till varje kommun att själv analysera utifrån resultatet i rapporten. Sida 5

7 Kommunerna i nätverket: Jämförelser kommunledningsförvaltningar Tabell 1. Bakgrundsfakta för kommunerna Hammarö,,, Kristinehamn, Malung- Sälen och Mått Hammarö Kristinehamn Malung- Sälen Antal invånare Befolkningsutveckling i (%) Kommunens medelålder ,3-0,3-0,3 1,1-5,2 0,8 40,5 44, ,9 45,5 43,5 Antal anställda (årsarbetare) i kommunen Källa: SCB Sida 6

8 Lösningstid för ett supportärende Syfte IT används mer och mer som stöd i verksamheterna. Samtidigt blir verksamheterna mer och mer beroende av IT för att få verksamheten att fungera. Syftet med måttet är att ge en bild av hur lång tid det tar i genomsnitt för att få en supportärende löst. Orsakerna kan vara flera; användarsupportens organisation, geografiska placering, tillgång till transportmedel för supporten, tillgång till helpdesksystem med fjärruppkoppling, med flera. Beskrivning av måttet och Säter undersökte lösningstiden för supportärenden under tiden 1 28 september 2014 medan Malung-Sälen genomförde undersökningen under tiden april De supportärenden som registrerades var ärenden som utgjorde ett problem för användaren och som var anmälda av användaren. Med användare avses här endast personal, inte elever. Ärenden som rörde uppgraderingar, önskemål om utveckling, nybyggnationer/installationer samt beställningar av mjuk- och hårdvara registrerades inte. Resultat Lösningstid i snitt (tim:min) Malung- Säter Sälen 17:50 1:32 4:55 Kommentar Alla tre kommunerna sköter IT-supporten själva, det vill säga den drivs i egen regi inom respektive IT-avdelning/enhet. Lösningstiden i snitt varierar mycket mellan kommunerna. Så gör också antalet användare beroende på skillnader i storlek. Längst lösningstid har och kortast lösningstid har Malung-Sälen. har också betydligt fler supportärenden än de två andra kommunerna, 788 jämfört med 74 1 respektive 152 ärenden. har också sedan många år ett helpdesk-system där samtliga supportärenden registreras och en vana av att alltid registrera ärenden. Säter och Malung-Sälen 1 Malung-Sälens antal ärenden är omräknade från två veckor till fyra veckor för att möjliggöra jämförelser. Sida 7

9 har inget helpdesk-system utan registrerade sina supportärenden i ett enkelt excelark under mätperioden. Antalet personer som arbetar med supportärenden varierar också mellan kommunerna - i 14 personer (inklusive två IT-samordnare som arbetar mer backoffice ), i Säter 4 personer och i Malung-Sälen 3 personer. Antalet ärenden i snitt per person under mätperioden 56 ärende/person Malung-Sälen 37 ärenden/person Säter 38 ärenden/person Sida 8

10 Kostnad för ett supportärende Syfte Oavsett om kommunen sköter IT-supporten själv eller om supporten är utlagd på en extern leverantör behöver kommunen följa upp vad IT-supporten kostar och vilken service som kommunens användare får. Syftet med måttet är att ge en bild av hur mycket användarsupporten kostar i genomsnitt för ett supportärende. Beskrivning av måttet Kommunerna har utifrån resultatet för föregående mått räknat ut vad IT-supporten kostar i genomsnitt per supportärende under mätperioden De kostnader som räknades in var lönekostnader support (helpdesk + tekniker, ej overhead), t.ex. ren support så långt det går, lönekostnader (inkl PO) för support, kostnader för att ta sig till användaren och hjälpmedel för att hålla reda på ärenden. licenskostnader ärendehanteringssystem (om man har ett sådant) transportkostnader, t.ex. leasade bilar, lönetillägg för användning av egen bil. Detta innebär att kostnader som avser utbyggnad av nät och grundfunktioner samt kostnader för mjuk- och hårdvara som ligger i förvaltningarnas budget ingår inte. Resultat Snittkostnad per supportärende (kr/ärende) Malung- Säter Sälen Kommentar Snittkostnaden per supportärende varierar mycket. Dyrast är Malung-Sälen och billigast är. s låga snittkostnad per supportärende kan förklaras med att all ITkompetens är samlad under ett tak och att man då får någon form av "stordriftsfördel". Det innebär att man kan ha många ärenden per person. Förutsättningen för att kunna ha många ärenden per person är att man jobbar med många automatiserade processer och möjlighet till distansuppkopplingar till användarna (remote). Sida 9

11 Tillgång till bemannad support under respektive utanför kontorstid Syfte IT används mer och mer som stöd för verksamheterna. Samtidigt blir verksamheterna mer och mer beroende av IT för att få verksamheten att fungera. Kommunen bedriver verksamhet dygnet runt, året runt. Syftet med måtten är att ge en bild av hur tillgänglig användarsupporten är i kommunen under och utanför kontorstid en normalvecka. Beskrivning av måttet Nätverkskommunerna undersökte tillgången till bemannad användarsupport/helpdesk under och utanför kontorstid under en normalvecka. Med kontorstid avses här vardagar mellan klockan 08:00 17:00. Resultat Tillgång till support under kontorstid (timmar) Tillgång till support utanför kontorstid (timmar) Malung- Säter Sälen Malung- Säter Sälen 2,5 7 0,5 Kommentar Tillgången till support under kontorstid är relativt lika mellan kommunerna. Malung-Sälen som inte har någon egentlig supportenhet med fasta öppettider var den kommun som under mätperioden var mest tillgänglig. Tillgången till support efter kontorstid är för samtliga kommuner begränsad. Ingen av kommunerna tillhandhöll support utanför kontorstid i någon nämndvärd utsträckning. Sida 10

12 Kostnad per lönespecifikation Syfte Syftet med måttet är att ge en bild av kommunernas kostnadseffektivitet i arbetet med löneadministration. Beskrivning av måttet Kostnaden per lönespecifikation mättes för 2013 och Måttet bygger på två enheter: Kostnader relaterade till löneadministration (kostnader för personal, arbetsledning/chef samt program- och licenskostnader för IT-system). Antal lönespecifikationer 2. För att säkerställa att kommunerna har mätt på ett likartat sätt har de processer, delprocesser och aktiviteter som ingår i begreppet löneadministration identifierats och beskrivits i detalj. Motsvarande har gjorts för att underlätta bedömningen av vilka program- och licenskostnader för IT-system som inräknats och som anses stödja löneadministrationen. Resultat Snittkostnad per lönespecifikation (kronor) Kommun Hammarö Kristinehamn Malung-Sälen Säter Kommentar Hur arbetet är organiserat och hur kommunerna fördelar sina kostnader ser olika ut. För att kunna jämföra resultaten har vi därför utgått från de framtagna detaljerade definitionerna för löneadministration och kostnader. Resultatet ger därmed en inte hel sann bild i varje enskild kommun, men däremot en jämförbar bild mellan kommunerna. Kostnaderna per lönespecifikation skiljer sig åt mellan kommunerna. Lägst kostnader både 2013 och 2014 har Kristinehamn och. Högst kostnader har Malung-Sälen, som har mer än dubbelt så höga kostnader per lönespecifikation än de med lägst kostnad. 2 En lönespecifikation är kopplad till en löneutbetalning, inte till en anställd. Sida 11

13 Kristinehamn,, Filipstad och Storfors har ett gemensamt lönekontor och hanterar cirka lönespecifikationer varje månad. Av dessa tillhör drygt lönespecifikationer Kristinehamn och. Av resultatet att döma tycks det vara så att det finns vissa stordriftsfördelar. Vi noterar att antalet lönespecifikationer per årsarbetande lönehandläggare varierar stort. Ett nästa steg är att undersöka detta närmare. Sida 12

14 Rätt lön i rätt tid Att få rätt lön i rätt tid är en viktig fråga för kommunens alla medarbetare. Våra samlade erfarenheter säger att så sker nästan alltid, trots att många personer är inblandade i processen. I denna första rapport valde vi att titta på antalet oattesterade löneposter vid det så kallade lönebrytet. I ett nästa steg kommer vi att ta ställning till om det är möjligt att gå vidare för att fånga orsakerna till eventuella brister i flödeseffektiviteten. Vi vet av erfarenhet att lönekontoret eller motsvarande ägnar mycket tid till att jaga underlag så att det i slutänden blir rätt för den anställde. Syfte Syftet med måttet är att ge en bild av i vilken omfattning rätt lön betalas ut i rätt tid. Orsaken till felaktiga utbetalningar kan var flera och är inte enbart avgränsad till arbetet med att verkställa lön. Det kan vara chefer som inte attesterar löneposter i tid eller medarbetare som inte lämnat in uppgifter. De frågor vi ställde oss var: Hur smidig och effektiv är processen? Får lönekontoret eller motsvarande allt underlag i tid? Är allt underlag korrekt? Var brister kedjan om den brister? Beskrivning av måttet Antalet oattesterade löneposter mättes i förhållande till det totala antalet lönespecifikationer vid lönebrytet i mars Manuella poster och poster från vikarie-/bemanningspooler uteslöts. Resultat Andel oattesterade löneposter i förhållande till antal lönespecifikationer Kommun Andel oattesterade löneposter Antal oattesterade poster/antal lönespecifikationer 3,4 % 120/3583 Kristinehamn 2,4 % 63/ ,3 % 62/2700 Malung-Sälen 18 % 296/1648 Hammarö 22 % 256/ Normalmånadskorrigerad. Mars månad är inte optimal mätmånad i eftersom låga KPAersättningar betalas ut denna månad vilket innebär ca 500 fler lönespecifikationer. Faktiskt utfall för mars är 1,97 %, 62/3143. Sida 13

15 Kommentar Resultatet för kommunerna är mycket olika, vilket kan bero på olika tolkningar av vad som skulle räknas med. Hammarö valde att inte jaga fram attesterade underlag i förebyggande syfte. Korrigeringarna gjordes först efter brytdatum. Lägst antal oattesterade poster vid lönebrytet har, Kristinehamn och. Malung- Sälen och Hammarö har störst antal oattesterade poster. För att säkerställa att kommunerna mäter på samma sätt behöver nätverket göra om mätningen vid ett senare tillfälle och ta ställning till om kommunerna ska gå vidare med att undersöka orsakerna till eventuella brister i flödeseffektiviteten. Sida 14

16 Intranätet Syfte På samma sätt som kommunernas externa webbplatser är en viktig informationskälla för kommuninvånarna, är kommunernas intranät en viktig informationskälla för personalen. Syftet med undersökningen är att få fram en bild av hur personalen använder intranätet och uppfattar informationen ur aspekterna omfattning, aktualitet, samt tillgänglighet/sökbarhet för att kunna utveckla och förbättra informationen. Beskrivning av måttet Undersökningen görs med en enkät som genomförts under första kvartalet Enkäten består av 17 frågor med en fem-gradig skala, där 1 är lägst och 5 är högst. Efter inledande övergripande frågor om intranätet, ställs frågor om nöjdhet kring olika typer av information från kommunens stödverksamheter. Till dessa frågor finns möjlighet att lämna öppna svar. Resultat, och s kommuner genomförde enkäten. Svaren har sammanställts och presenteras med jämförande diagram. De öppna svaren redovisas inte i sammanställningen, utan är mer till nytta för den egna organisationen i utvecklandet av intranätet. Resultatet redovisas i separat bilaga. Kommentar hade en låg svarsfrekvens och man behöver därför vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser av resultatet. De som besvarade enkäten i de deltagande kommunerna var till största delen medarbetare. Dock sticker ut, då även många på nivån verksamhetschef/enhetschef/rektor/förskolechef besvarade enkäten. Resultatet visar att personal i använder intranätet varje dag i störst utsträckning och man ser även störst nytta med intranätet i. I används intranätet minst frekvent och man ser också minst nytta med intranätet. I ansåg man att det var enkelt att hitta på intranätet i större utsträckning än i de andra kommunerna och helhetsintrycket av intranätet var också bättre. På frågan om intranätet gör det möjligt för mig att följa med i vad som händer på arbetsplatsen är svaren ganska jämnt spridda över skalan från 1-5 i större utsträckning än i de flesta andra frågor, där svaren är mer fördelade efter normalfördelningskurvan, dvs att flest svar finns i mitten och minst antal svar på ytterligheterna 1 och 5. Även svaren på frågan om intranätet gör det lättare för mig att förstå arbetsplatsens övergripande mål och strategier avviker något, då det i större utsträckning ges lägre omdöme än övriga frågor. I övrigt får information om personalfrågor och IT-stöd bäst omdöme i samtliga kommuner. Sida 15

17 Service via telefon och e-post Syfte Tre mått i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) tas från en servicemätning som kommunerna beställer årligen och som syftar till att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunerna svarar på enkla frågor som ställs på telefon och e-post. I servicemätningen 2014 erbjöd Profitel kommunerna att lägga till frågor ställda till kommunledningen, men dessa ingick inte i den ordinarie totalredovisningen. Med anledning av det görs här en sammanställning av resultatet för kommunledningsfrågorna för de deltagande kommunerna som jämförs med resultatet i den ordinarie undersökningen. Beskrivning av måtten Mått 1: Hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar. Sex frågor har skickats till kommunens officiella e-postbrevlåda för att bedöma servicenivån. Svarstiden mäts som tiden från skickande av e-post till svar på frågan av kommunen (även andel svar inom två arbetsdagar och andel ej svar ). Tidsangivelsen är i arbetstid, kl Mått 2a: Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhölls inom 60 sek. Sex samtal (eller 12 om man beställt den utökade mätningen) har ringts till kommunens växelnummer mellan och I den ordinarie mätningen ställs 54 frågor (eller 108 i den utökade undersökningen). Mått 3: Hur stor andel som uppfattar att de har fått ett gott bemötande vid kontakt per telefon. Intervjuarna har efter varje samtal graderat hur de blivit bemötta av personalen. Sida 16

18 Resultat Mått 1 Kommunledning E-postsvar inom två arbetsdgr Mått 1 Totalt kommunen Mått 2a Mått 2a Kommunledning Totalt Lyckade kontaktförsök på tel med kommunen svar på fråga inom 60 sek Mått 3 Kommunledning Gott bemötande vid kontakt per telefon. Mått 3 Totalt kommunen Hammarö Malung-Sälen Säter Kristinehamn Medel Kvartil 1 75,25 81,25 37,25 37,75 81,25 84,25 Kvartil ,5 56,25 56, ,75 Kommentar När man läser resultatet ska man ha i åtanke att det är ett litet antal frågor som ställts till kommunledningen och därför är det svårt att dra några långtgående slutsatser av resultatet. I mått 3 bedöms bemötandet i de fall man fått kontakt, vilket innebär att det kan vara mycket få samtal utifrån antal lyckade kontaktförsök. Hammarö, Säter och hade utökat antal frågor, vilket innebär ett något mer tillförlitligt resultat. Färgmarkeringarna indikerar om kommunens resultat är bland de 25 procent bästa (grönt), 50 procent i mitten (gult), eller 25 procent sämsta (rött) i en glidande färgskala bland de sex kommuner som jämförs. Resultatet visar att om man inte fått svar inom 60 sekunder ökar inte svarsfrekvensen nämnvärt efter det. Anledningen till att man inte fått svar på frågorna är dels att samtal bryts, personen man är hänvisad till svarar inte eller är bortkopplad, eller att man hänvisas till en telefontid. Samtliga kommuner har kvar telefontider på någon avdelning som gjort att personerna inte kommit i kontakt med någon på den avdelningen. För mått 1 och 2a skiljer sig snittet inte så mycket mellan kommunledningsfrågorna och de ordinarie frågorna, men spridningen mellan sämsta och bästa resultat är större för kommunledningsfrågorna. Hammarö får sammantaget bäst resultat med grön markering på samtliga mått. Hammarö har ett nystartat kontaktcenter som i denna undersökning besvarade 82 % av frågorna utan att koppla samtalen till berörda förvaltningar. har ett bra resultat på fyra av måtten, men hamnar på rött på ordinarie mått 2a och gott bemötande på kommunledningsfrågorna. s förbättringsområden är e-postsvar, främst för kommunledningsfrågorna och även bemötande för de ordinarie måtten, men får bra resultat för ordinarie telefonmåttet, 2a. Malung-Sälen hade bättre resul- Sida 17

19 tat på de ordinarie måtten än på kommunledningsmåtten om man bortser från bemötande. Säter hade bättre resultat för kommunledningsfrågorna än för frågorna på den ordinarie undersökningen. I Kristinehamn fick man endast kontakt i ett av sex telefonsamtal till kommunledningen och bemötandet bedömdes vara medelgott, därav noteringen 0 i bemötande, men man får bättre resultat i den ordinarie mätningen. Kristinehamns största förbättringsområde är besvarandet av e-post. Sida 18

20 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning 1. Vilken befattning i organisationen har du? Kommunchef/förvalt ningschef 3% 1% Verksamhetschef/e nhetschef/rektor/för 4 3 skolechef 2 7% 13% Avdelningschef 3% 2% 0 1 Annan medarbetare 77% 9 85% Svarande Vilken förvaltning tillhör du? Central förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 26% Barn- och utbildningsförvaltningen 32% 15% 25 7 Barn- och utbildningsförvaltningen Folkhälsoförvaltningen 27% Bergslagens miljö- 5% och byggförvaltning 4% 26 2 Vård- och omsorgsförvaltningen Gymnasieförvaltningen 33% Kommunledningskontoret 5% 21% Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens 15% ledningskontor 8% Socialförvaltningen Svarande Kultur- och 98 fritidsförvaltningen 6% Tillväxtförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen 8% Svarande Socialförvaltningen 37% Svarande Är du: 8 Kvinna 81% 85% Man 3 19% 15% Svarande Kvinna Man 4. Hur ofta är du inne på intranätet? Aldrig 3% ggr/mån 14% 5% 2% Varje vecka 16% 16% 11% ggr/v 22% 2 4% Dagligen 44% 58% 83% Svarande Aldrig 1-3 Varje vecka 2-3 ggr/v Dagligen ggr/mån 5. Hur enkelt är det att hitta på intranätet? 5 svårt 1 2% 1% 2% % 8% 15% % 35% 45% % 37% 28% lätt 5 5% 18% 11% Svarande lätt svårt 1 5

21 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning 6. Vilken nytta tycker du att du har av intranätet? 5 Liten nytta 1 5% 3% % 8% 6% % 3 19% % 36% 47% nytta 5 15% 23% 28% Svarande Liten nytta 1 nytta 5 7. Intranätet gör det lättare för mig att förstå arbetsplatsens övergripande mål och strategier Instämmer inte alls % % 19% % 4 28% % 21% 19% Instämmer helt 5 2% 9% 11% 2 5 Svarande Instämmer Instämmer inte alls 1 helt 5 8. Intranätet gör det möjligt för mig att följa med i vad som händer på arbetsplatsen Instämmer inte alls 1 26% 9% 15% % 21% % 27% 26% % 31% 26% Instämmer helt 5 2% 15% 13% Svarande Helhetsintrycket av intranätet a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? 5 6% 1% % 5% 19% % 46% 49% % 35% % 12% 2% Svarande b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? 7% 2% % 8% 21% % 28% % 45% % 15% 6% 5 3 Svarande c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? 18% 6% 17% % 14% 21% % % 28% 21% % 13% 4% Svarande Instämmer inte alls Instämmer helt 5

22 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning 10. Information om personalfrågor på intranätet (anställning, arbetsmiljö, löner, arbetsrätt, rehabilitering etc.) a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? 3% 1% 6% % 9% 11% % 43% 36% % 34% 38% % 14% 9% Svarande b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? 3% 1% 6% % 9% 9% % 46% 43% % 32% 36% % 13% 6% Svarande c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? 1 5% 19% % 14% 26% % 42% % 29% 23% % 1 2% Svarande Information om ekonomiadministration (bokföring, budget, uppföljning, årsredovisning etc) a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? 1 1% 2% % 1 17% % 61% 53% % 19% 23% % 8% 4% Svarande b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? 9% 1% % 8% 17% % 61% 57% % 21% 19% % 9% 6% Svarande c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? 11% 3% 13% % 12% 21% % 59% 51% % 18% 11% % 8% 4% Svarande

23 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning 12. Information om upphandling och inköp (policy, direktupphandling, ramavtal etc) a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? 8% 1% 15% % 28% % 58% % 25% 17% % 9% Svarande c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? 12% 3% 26% % 11% 28% % 54% % 24% 17% % 8% Svarande Information om IT-stöd (support, lathundar,utbildning etc) b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? 7% 1% 21% % 7% 28% % 58% 34% % 24% 15% % 1 2% Svarande b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? 7% 2% % 8% 17% % 46% 34% % 32% 34% % 14% 13% Svarande c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? 1 3% 11% % 1 15% % 46% 43% % 23% % 12% 9% 2 4 Svarande a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? % 1% 2% % 7% 13% % 43% 43% % 36% 28% % 13% 15% Svarande

24 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning 14. Information om ärendehantering (diarium, arkiv,e-post, sammanträden, protokoll, PUL etc) a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? 8% 2% 4% % 9% 23% % 58% 43% % 23% 17% % 8% 13% Svarande b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? 7% 2% 9% % 9% 15% % 58% 43% % 26% % 8% 9% Svarande c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? 12% 4% 13% % 12% 23% % 57% 36% % 21% 21% % 7% 6% Svarande Information om styrdokument a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? 6% 1% 4% % 1 26% % 56% % 23% 21% % 1 9% Svarande b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? 5% 1% 6% % 9% 19% % 59% 47% % 22% 21% % 8% 6% Svarande c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? 11% 4% 15% % 12% 19% % 55% 45% % 22% 17% % 8% 4% Svarande

25 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning 16. Information om krishantering a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? x 2% 13% x 12% 17% x 49% x 19% 15% 2 7 x 8% 6% 1 3 Svarande x b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? x 2% 13% x 11% 17% x 61% 49% x 18% 15% 7 2 x 7% 6% 3 1 Svarande x c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? x 5% 21% 10 2 x 12% 13% x 59% 47% x 18% 17% 3 8 x 7% 2% 2 1 Svarande x Information om bokningar (sammanträdesrum, bilar, cyklar, projektorer etc) a) Hur nöjd är du med omfattningen på informationen på intranätet? x 3% 2% x 11% 19% x 57% 38% x 2 21% 10 2 x 1 19% 9 1 Svarande x b) Hur nöjd är du med aktualitetet på informationen på intranätet? x 2% 2% x 11% 17% x 59% 38% x 18% 19% 9 2 x 11% 23% 11 1 Svarande x

26 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning c) Hur nöjd är du med tillgängligheten/sökbarheten av informationen på intranätet? x 5% 9% 4 2 x 12% 13% x 55% 43% x 18% 17% 8 x 9% 19% 3 9 Svarande x

27 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning

28 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning

29 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning

30 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning

31 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning

32 Sammanställning enkät om intranätet Jämförelsenätverk kommunledningsförvaltning

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KROKOM Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post HEDEMORA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Borgholms kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post EKSJÖ Oktober 2007 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Seminarium 5:5 Föreläsare Hans Agdahl, Processledare IT och telefoni, Umeå kommun hans.agdahl@umea.se Roger Bydler, Senior

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Torsås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post MARK Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Timanställd OF 2015-01-20

Timanställd OF 2015-01-20 Sid 2 Innehåll 2 Övergripande 3 AVSNITT 1 LOGGA IN PÅ DIN WEB-SIDA 3 1.1 Via Intranät 3 1.2 Hemifrån 5 AVSNITT 2 DIN WEB-SIDA 7 AVSNITT 3 ATT STÄMPLA 9 AVSNITT 4 KORRIGERA STÄMPLINGAR 11 AVSNITT 5 KLARMARKERA

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post LAHOLM Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument KVALITET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 5 Kvalitet... 2 Kommuninvånare och kund/brukare... 2 Bättre Vara... 2 Tjänstegarantier/servicedeklarationer...

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum

Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum Enkätundersökning hösten 26 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret 27-1-23

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post. Jämförelse Kundtjänst/kontaktcenter Variant renodlad

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post. Jämförelse Kundtjänst/kontaktcenter Variant renodlad RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post Jämförelse Kundtjänst/kontaktcenter Variant renodlad (Deltagande kommuner visas i diagrammen) s kommun KKIK - 2014 Almekärrsvägen 11 443 39 LERUM Tel. 031

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer