Tester, jämställdhet och mångfald

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tester, jämställdhet och mångfald"

Transkript

1 Tester, jämställdhet och mångfald Testdagen 2011 Sveriges HR-förening och STP Professor Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB

2 Kan psykologiska tester bidra till rättvis och bättre rekrytering? Ja, om de är tillräckligt reliabla och valida, alltså evidensbaserade, samt adekvat normerade Begåvningstesterna inte är alltför språk- och kulturspecifika, validerade som g- faktortest Personlighetstester av självrapporttyp måste kunna hantera problemet med skönmålning Alla typer av tester måste vara kostnadseffektiva Testerna måste vara trovärdiga ( face validity ) Emotionellt tillstånd vid testningen kan vara mycket viktigt och måste beaktas Datakvaliteten vid testning kan vara otillräcklig och måste också mätas Datakommunikationen måste vara säker mot intrång Lennart Sjöberg

3 Allmän inriktning i arbete: Att kvalitetssäkra testningar Lennart Sjöberg

4 Forskning som underlag för denna presentation Data som insamlats med mitt eget test UPP (mera om det senare) i fullständig version och i kortfattad screeningversion: totalt ca 8500 personer testade varav ca 80 % i skarpt läge (jobbsökande) 349 chefskandidater, 6116 tog screeningtestet 110 deltagare med varierande bakgrund, brett upplagd valideringsstudie, bl a mot livsframgång Lennart Sjöberg

5 Moderna personlighetstester bygger oftast på Femfaktormodellen (FFM) och Big Five Lennart Sjöberg

6 Femfaktormodellen och bortom De fem dimensionerna är mycket allmänna: extraversion följsamhet noggrannhet öppenhet emotionell stabilitet Aktuell forskning visar att smalare dimensioner direkt fokuserade på arbetslivet fungerar betydligt bättre Exempel: positiv attityd, uthållighet och kreativitet Index baserade på sådana dimensioner, matchade mot innehållet i det man vill predicera (kriterier), kan nå validitet omkring , dvs. samma nivå som begåvningstester, givet att man korrigerar för mätfel i kriteriet och beskuren spridning i testet Lennart Sjöberg

7 Hur långt kommer man med FFM/Big Five? Validitetskoefficienter (medianer) hos B5-dimensioner samt intelligens (g-faktorn) enligt meta-analys av Schmidt et al. (2008). Dimension Arbetsprestation Utbildningsresultat Emotionell stabilitet Utåtvändhet Öppenhet Följsamhet Noggrannhet Lennart Sjöberg

8 UPP-testet Nykonstruerat, svenskt test Testet tar vid Internettestning ca 40 minuter i fullständig version, 15 i screeningversion, och kan kombineras med begåvningsmätning som i så fall tar 15 minuter till Lennart Sjöberg

9 UPP mäter förutom Big Five : I. Personlighet Emotionell intelligens Social förmåga Samarbetsvilja Uthållighet Kreativitet Positiv grundhållning Självförtroende Social säkerhet Narcissism Perfektionism Lennart Sjöberg

10 UPP mäter förutom Big Five : II. Arbetsrelaterade attityder och motivation Arbetsvilja Arbetsintresse Arbetstillfredsställelse Balans arbete/övrigt liv Resultatorientering Förändringsvilja Kontrollorientering Lennart Sjöberg

11 Normdatabaser Populationsdatabas (2046 testade) kan användas men har också brutits ned i delmängder: Män (933) Kvinnor (964) 30 år eller yngre (968) 31 år eller äldre (809) Högskolestudier (1192) Ej högskolestudier (442) Chefskandidater (285) Chefer i ledarutveckling (155) Norm för engelskspråkig version (under utveckling) Lennart Sjöberg

12 Data från användning av screeningtestet Screeningtestet har använts för 346 utannonserade tjänster I genomsnitt ca 30 sökande per tjänst De 10 vanligaste tjänstetyperna: Kundtjänstmedarbetare Receptionist Säljare Innesäljare Ekonomiassistent Bedrägerihandläggare Administratör Rekryterare Affärsutvecklare B2B säljare Lennart Sjöberg

13 Hur valida är begåvningstester? Dessa tester är främst av betydelse för kognitiv funktion i arbetet, alltså informationsbehandling i vid mening Validiteten är ofta mycket hög, omkring 0.6 Det finns många kognitiva testdimensioner, men allmänbegåvningen, g-faktorn, fångar oftast upp hela denna validitet S k praktisk intelligens har inte dokumenterats som bättre än de traditionella kognitiva testerna g-faktorn kan testas mycket snabbt (15 minuter!), men det är viktigt att skilja mellan verbala och icke-verbala (spatiala, logiska) aspekter, som kan skilja sig kraftigt för vissa grupper Lennart Sjöberg

14 Ett snabbt test på g-faktorn Två delprov, 8 minuter vardera: Spatialt-logiskt Verbalt Reliabilitet 0.74 Det spatialt-logiska deltestet korrelerade 0.7 med Ravens matriser Det sammanslagna måttet på g-faktorn korrelerade 0.55 med högskoleprovet, 0.68 efter korrektion för mätfel Trovärdigt test av g-faktorn Lennart Sjöberg

15 Härkomst och begåvningstestning Genomsnittligt testresultat (z-skala) 0,2 0,1 Svensk härkomst Utländsk härkomst Ej signifikant skillnad 0,0-0,1-0,2-0,3 Verbalt test Logiskt-spatialt test Lennart Sjöberg

16 Slutsats Man kan göra en mycket snabb begåvningstestning men ändå lyckas testa både verbala och icke-verbala aspekter separat Detta är viktigt bl. a när det gäller mångfald i rekryteringen Lennart Sjöberg

17 Hur valida är personlighetstester? Tidigare forskning (före 1990) tydde på att validiteten hos personlighetstester låg på maximalt 0.30 i termer av korrelation mellan test och kriterier Genombrottet för femfaktormodellen ( Big Five eller B5) för personlighet omkring 1990 ledde till starkt ökad forskning och så småningom till ett antal sammanställningar av resultat (meta-analyser) Sambanden mellan testskalorna och arbetsresultat i skilda avseenden låg omkring 0 för 3 av dimensionerna, i intervallet för noggrannhet/målmedvetenhet och omkring 0.20 för extraversion. Mycket omfattande data ligger bakom denna slutsats. Detta var egentligen ingen förbättring jämfört med tidigare resultat med andra personlighetsmodeller Lennart Sjöberg

18 Den vanliga uppfattningen att personlighetstester inte fungerar är felaktig, men det krävs rätt testvariabler och analyser för att visa att så är fallet. Lennart Sjöberg

19 Exempel 1: personlighet och 360- gradersbedömningar I aktuellt projekt i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet har vi samlat in data på personlighet (UPPtestet) och 360-gradersbedömningar av chefer, kolleger och underställda i tre dimensioner: strukturering, relationsarbete och förändringsarbete Deltagare var chefer på mellannivå inom Stockholms Läns Landsting Lennart Sjöberg

20 Korrelationer (validiteter) mellan 360-gradersbedömningar och matchande UPP-skalor efter korrektion för mätfel i kriteriet och beskuren spridning i testvariablerna (n = 166). 360-gradersbedömningar Bedömare Relationer Strukturering Förändringsarbete Överordnad chef Kollegor Medarbetare Lennart Sjöberg

21 Exempel 2: Lönekriterier vid polisen i relation till UPP Korrelation mellan UPP och av chefer bedömda lönekriterier (n = 100) För sammanslagna lönekriterier r = 0.48 För produktivitet r = 0.50 För social förmåga r =0.38 För ett objektivt mått på arbetsresultat, antal hållna förhör under 1 år, r = Lennart Sjöberg

22 Exempel 3: förmansbedömningar av anställda inom kundservice i finansbolag Korrelationer mellan index baserade på UPP-testets skalor och kriterier: Värde för företaget: r = 0.66 Effektivitet, r = 0.52 Social funktion, r = 0.40 Lennart Sjöberg

23 Big Five-skalorna korrelerade i genomsnitt endast 0.04 med 360-gradersbedömningarna i Exempel 1, 0.02 mot polisens lönekriterier i Exempel 2 Det behövs uppenbarligen smala och fokuserade testdimensioner som matchar kriteriernas innehåll. Det är en allt vanligare uppfattning bland forskare på området. Några av dessa kan finnas som underskalor i FFM-test, andra inte Lennart Sjöberg

24 En annan typ av kriterium: livsframgång Lennart Sjöberg

25 Personlighet och livsframgång (11 aspekter) Arbetsintresse Positiv hållning Arbetstillfredsställelse Självförtroende Arbetsvilja Social förmåga Extraversion Uthållighet Social säkerhet Öppenhet Kreativitet Förändringsvilja Emotionell intelligens självrapp. Perfektionism Samarbetsvilja Resultatorientering Följsamhet Kontrollorientering Balans Emotionell stabilitet Noggrannhet Emotionell intelligens prest. Narcissism -0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Lennart Sjöberg Korrelation

26 Indexbildning De bästa prognosvariablerna kombinerades till ett index med lika vikter: Arbetsintresse Positiv hållning Arbetstillfredsställelse Självförtroende Arbetsvilja Social förmåga Uthållighet Extraversion Korrelation med livsframgång: 0.46 Begåvning samvarierade varken med detta index eller livsframgång i stort Lennart Sjöberg

27 Livsframgång och personlighet (8 bästa skalorna) Fått ansvar och inflytande Gjort framgångsrik yrkeskarriär Kunnat vara till hjälp för andra Uppnått självförverkligande God ekonomi Goda relationer till mina närmaste Levt ett meningsfullt liv Genomfört utbildning Goda relationer till arbetskamrater Levt ett spännande liv God hälsa -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Lennart Sjöberg Korrelation 27

28 Exempel på väl fungerande, smala och fokuserade dimensioner Positiv grundhållning Samarbetsvilja Emotionell stabilitet Perfektionism Arbetsvilja Resultatorientering Lennart Sjöberg

29 Personlighetstester fungerar alltså, enligt vår och andras forskning, ungefär lika bra som begåvningstester. Om man väljer att arbeta med ett begränsat antal fokuserade dimensioner. Hur går det med underskalor? Lennart Sjöberg

30 Illusionen av subtila tolkningar Lennart Sjöberg

31 Missförstånd om personlighet Data på Big Five är ju oerhört omfattande och visar på mycket låga samband med arbetsresultat. Det är sant, men det finns andra och smalare personlighetsdimensioner som fungerar mycket bättre Alla har ju de där egenskaperna därför kan de inte differentiera. Men poängen är ju att de förekommer i varierande grad. Ledarskap är alldeles för specifikt för att vara beroende av personlighet (Stogdill, 1948). Modern forskning har visat att personlighet är tydligt relaterat till ledarskap se t ex mina resultat som just presenterats. Alla människor är unika. Sant, men vi kan ändå beskrivas i ett begränsat antal dimensioner. Lennart Sjöberg

32 men Personlighetstester är oftast av självrapporttyp Risken är stor i sådana tester att många testade personer beskriver sig själva överdrivet positivt, att de skönmålar och därigenom vinner en orättvis fördel Vad göra? Lennart Sjöberg

33 Korrektion för skönmålning S k ipsativa testformat där den testade ska välja det av två eller flera svarsalternativ som passar bäst (eller minst dåligt) på just honom eller henne Sådana testformat har många psykometriska nackdelar och upplevs ofta negativt av dem som testas Dessutom kommer de inte till rätta med skönmålningen, man kan bluffa sig till bra resultat även på sådana tester Lennart Sjöberg

34 Alternativ korrektion I testet inkluderas en eller flera skalor som mäter den testade personens tendens att svara vad han eller hon tror är socialt önskvärt Sådana skalor har visat sig vara starkt korrelerade med vissa (men inte alla) personlighetsskalor Effekten av skönmålning kan elimineras med statistisk metodik Lennart Sjöberg

35 Emotionell stabilitet Skönmålning Lennart Sjöberg

36 Experimentell studie av faking Standardiserade testpoäng 0,2 Personlighetsskalor 0,1 Taktiska svar Uppriktiga svar 0,0 Ca 90 % av effekten av skönmålning eliminerades -0,1-0,2-0,3 Råvärden Korrigerade värden Lennart Sjöberg

37 Standardiserad testskala 1,2 1,0 Skarpt läge vs normdata, screeningtestet UPP/Screen Extraversion Skarpt läge Normdata 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 Före korrektion Efter korrektion Före korrektion skillnaden p<0,00005, efter korrektion ej signifikant Lennart Sjöberg

38 Korrektionen fungerar! Lennart Sjöberg

39 Personlighetstestning vid chefsrekrytering Lennart Sjöberg

40 Medelvärden i testvariabler, stanine Öppenhet Emot.stabilitet Utåtvändhet Noggrannhet Följsamhet Öppenhet Emot.stabilitet Utåtvändhet Noggrannhet Lennart Sjöberg Följsamhet Chefskandidater skönmålar! Före korrektion Efter korrektion Norm Kandidater

41 Skönmålning hos chefskandidater Medelvärde 8,0 7,5 Män Kvinnor Hög skönmålning hos alla, men högst hos män 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Overt Skala: M=5, SD=2 i normgruppen Kovert Overt=direkt mått, typ social önskvärdhet Kovert=indirekt mått Lennart Sjöberg

42 Takeffekt i okorrigerad version av Emotionell stabilitet Lennart Sjöberg

43 Emotionell intelligens självrapp. Följsamhet Social förmåga Emotionell intelligens prest. Arbetstillfredsställelse Positiv hållning Samarbetsvilja Perfektionism Noggrannhet Förändringsvilja Arbetsvilja Balans Arbetsintresse Självförtroende Extraversion Kreativitet Social säkerhet Öppenhet Resultatorientering Uthållighet Emotionell stabilitet Narcissism Skala: M=0, SD=1-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Medelvärde kvinnor minus medelvärde män Lennart Sjöberg

44 Kommentar till könsskillnader hos chefskandidater Kvinnor utmärks, jämfört med män, av: Emotionell intelligens Följsamhet Social förmåga Män utmärks, jämfört med kvinnor, av: Resultatorientering Uthållighet Emotionell stabilitet Narcissism Lennart Sjöberg

45 Konsekvenser Om man inte korrigerar för skönmålning missgynnas kvinnliga sökande till chefstjänster Om man korrigerar försvinner effekten av skönmålning de som bluffar gynnas inte längre Om man inte korrigerar tenderar testresultaten vid chefsrekrytering att slå i taket och vara ganska oanvändbara Lennart Sjöberg

46 Slutsatser om könsskillnader Märk att alla data var korrigerade för skönmålning i annat fall missgynnas kvinnliga sökande Mönstret kommer fram tydligt med smala och fokuserade skalor Personlighetstestet tillåter ett nyanserat beslutsfattande på grundval av vilka aspekter som prioriteras Lennart Sjöberg

47 Jämförelser av testresultat för jobbsökande med svensk eller utländsk härkomst Använt test: Screeningversionen av UPP-testet, som mäter -Utåtvändhet -Samarbetsvilja -Kreativitet -Uthållighet -Positiv hållning samt - Tendensen att skönmåla Lennart Sjöberg

48 Medelvärde 5,3 5,2 Positiv hållning Svensk härkomst Utländsk härkomst 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Råvärde Korrigerat värde Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

49 Medelvärde 5,3 Utåtvändhet 5,2 Svensk härkomst Utländsk härkomst 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Råvärde Korrigerat värde Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

50 Medelvärde 5,3 5,2 Svensk härkomst Utländsk härkomst Kreativitet 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Råvärde Korrigerat värde Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

51 Medelvärde 5,3 Uthållighet 5,2 Svensk härkomst Utländsk härkomst 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Skala: M=5, SD=2 Råvärde Korrigerat värde Lennart Sjöberg

52 Medelvärde 5,3 Samarbetsvilja 5,2 Svensk härkomst Utländsk härkomst 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Råvärde Korrigerat värde Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

53 Vad betyder dessa skillnader i konkurrens om jobben, om man tar hänsyn till testresultaten? I genomsnitt var det 30 sökande/jobb, alltså var det bara 3.3 % som kunde anställas Om de fem testskalorna sammanvägdes med lika vikt till ett lämplighetsindex var det 2.7 % av dem med utländsk härkomst som hamnade gruppen av de 3 % som hade högsta värdet Efter korrektion för skönmålning steg den siffran till 4.1 % Chansen att hamna på valbar plats ökade alltså med 152 % för dem med utländsk härkomst, om korrektion gjordes för skönmålning Lennart Sjöberg

54 Slutsatser om härkomst Jobbsökande med utländsk härkomst hade högst medelvärde i 4 av 5 dimensioner Skillnaden utländsk svensk härkomst ökade efter korrektion för skönmålning; de med utländsk härkomst skönmålade mindre Chansen att hamna i tätgruppen ökade med 152 % för dem med utländsk härkomst, efter korrektion gynnar mångfald! Lennart Sjöberg

55 Datakvalitet Alla testade är inte högt motiverade för uppgiften att besvara testuppgifterna Låg motivation ger låg datakvalitet och eventuellt missvisande resultat Mätning av datakvalitet: Intra-individuell spridning av svaren Ja-sägartendens Strukturell likhet mellan en persons svar och normdata Sammanvägs till ett mått på datakvalitet Lennart Sjöberg

56 Datakvalitet 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Skarpt läge Oskarpt läge Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

57 Datakvalitet, kön och utbildning Medelvärde i datakvalitet 0,4 0,2 Män Kvinnor 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Skala: M=0, SD=1 Grundskola Gymnasium Högskola påbörjat Högskola examen Lennart Sjöberg

58 Genomsnittligt prognosfel 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0, Datakvalitet (percentiler) Lennart Sjöberg

59 Emotionella och värderande reaktioner på testning Sällan eller aldrig beaktade vid testningar Kan ändå vara av stor betydelse för tolkning av resultaten Vi tar därför alltid in data på stämningsläge och attityd till testet Vad säger sådana data? Lennart Sjöberg

60 Mätning av stämningsläge Stämningslägets tre dimensioner: Spänd/lugn Trött/pigg Ledsen/glad Dessa tre dimensioner mäts reliabelt med sammanlagt 12 frågor i början av testningen De slogs ihop till ett index: Humör Lennart Sjöberg

61 Korrelation mellan humör och personlighetsskalor Kovert skönm. Emotionell stabilitet Social säkerhet Självförtroende Positiv attityd Samarbetsvilja Förändringsvilja Resultatorientering Extraversion Emotionell intelligens självrapp. Balans Overt skönm. Följsamhet Social förmåga Arbetsvilja Arbetstillfredsställelse Öppenhet Emotionell intelligens prest. Arbetsintresse Narcissism Perfektionism -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Lennart Sjöberg Korrelation 61

62 Kommentarer Ganska starka samband mellan personlighetsskalorna och stämningsläget vid testningens början Det betyder att den som var ur slag vid testningen kan ha fått missvisande resultat Viktigt att veta vid tolkningen och annan användning av testresultatet om stämningsläget var onormalt, sedan eventuellt omtesta Kvinnorna hade sämre stämningsläge (mera trötta, spända och nedstämda) än männen, signifikant skillnad (p = 0.001). Storleken på effekten var ca ¼ standardavvikelse. Kvinnor kan missgynnas om man saknar information om denna faktor Lennart Sjöberg

63 Attityd till testet och testningen Mäts med 7 frågor i slutet av testsessionen Dessa kombineras till ett index som varierar från 1 (lågt betyg för testet) till 5 (högt betyg). Viktigt för trovärdigheten hos testanvändningen! Okänt för de flesta tester Lennart Sjöberg

64 Frekvens Genomgående positiva bedömningar av testet Negativ Attityd till testet Positiv Lennart Sjöberg

65 Utveckling av IT-metodiken Testning på Internet ekonomiskt lönsam och ger jämförbara resultat med traditionell testning Undantag kan vara begåvningstest som kan kräva möjlighet till övervakad verifieringstestning Automatisk rapportgenerering önskvärd (tidsfaktorn!), olika rapportformat ska finnas och vara valbara Olika normdatabaser bör skapas när tillräckliga underlag finns och ska sedan vara valbara. Ny forskning visar att drygt 100 är tillräckligt för att ge en stabil norm Krypterad dataöverföring, helt inom landet. Observera integritetsproblem vid dataöverföring till utlandet! Lennart Sjöberg

66 Andra utvecklingsprojekt Engelskspråkig version normeras i Storbritannien sommaren 2011 Flexibelt testformat programmeras: användaren kan välja vilka skalor som ska vara med i testet Tidtagning på varje svar, bl. a för validering av skönmålning Validering mot strukturen i upplevda arbetssituationer Anpassning av UPP för Försvarshögskolan och Polishögskolan Ny skala: tidsperspektiv Lennart Sjöberg

67 Slutsatser Tester fungerar bra för både begåvning och personlighet Validitetssiffrorna ligger omkring för smala, fokuserade personlighetsskalor, inte för Big Five Vid användning av självrapporttester är det nödvändigt och möjligt att korrigera för skönmålning Stämningsläge och datakvalitet bör också mätas för att kvalitetssäkra testresultaten IT-metodiken möjliggör snabba och säkra testningar (så länge data stannar inom landet) Kvalitetssäkrade tester gynnar mångfald och jämställdhet Lennart Sjöberg

68 Mera information Se Lennart Sjöberg

Skönmålning på UPP hos chefskandidater

Skönmålning på UPP hos chefskandidater Skönmålning på UPP hos chefskandidater Lennart Sjöberg Forskningsrapport 2010: 11 2010-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska

Läs mer

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av

Läs mer

Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna.

Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna. Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna. Foto: Linnea Holm Efter omfattande forskningsarbete: UPP: Understanding Personal Potential,

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång Lennart Sjöberg Rapport 2011:2 3 Augusti 2011 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund)

Läs mer

Understanding Personal Potential: UPP-testet

Understanding Personal Potential: UPP-testet Understanding Personal Potential: UPP-testet Lennart Sjöberg Juni 2010 Psykologisk Metod AB www.psykologisk-metod.se Disposition Bakgrund och syfte Vad testet mäter Begreppsvalideringar Proxy-kriterier

Läs mer

UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0

UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 Användarhandbok 2011-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska EFPA-kriterierna

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning Lennart Sjöberg Charlotte Bäccman Björn Gustavsson FÖRSVARSHÖGSKOLAN Institutionen för ledarskap och management Försvarshögskolan, Institutionen

Läs mer

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN LENNART SJÖBERG, Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk metod AB STEFAN ANNELL, Rekryteringsmyndigheten Rapport nr 1 i Rekryteringsmyndighetens

Läs mer

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s Metodkatalog Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium II 4 LSI360 5 BP-Basprofil 6 Expertsystem 7 Begåvningstest

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Assessment Center Guidelines and Ethical Considerations for Assessemnt Center Operations International Journal of Selection and Assessment Volume

Läs mer

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Supplement 2 Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Inledning Sedan BasIQ publicerades år 2000, har testet snabbt blivit ett av de mest använda begåvningstesten på den svenska arbetspsykologiska testmarknaden.

Läs mer

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Namn: Kön: Ålder: Adress: Postadress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Mobil: E-post: Högsta utbildning: Övrig utbildning: Nuvarande arbete/befattning: Nuvarande

Läs mer

REKRYTERING 2.0. Selecting Great Personalities

REKRYTERING 2.0. Selecting Great Personalities REKRYTERING 2.0 Selecting Great Personalities Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta

Läs mer

BEGÅVNINGSTEST VID URVAL AV SÖKANDE TILL HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

BEGÅVNINGSTEST VID URVAL AV SÖKANDE TILL HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM BEGÅVNINGSTEST VID URVAL AV SÖKANDE TILL HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Lennart Sjöberg Rapport 2012: 2 Reviderad maj 2012 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska

Läs mer

Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03

Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03 Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03 1 STP stiftelsen för tillämpad psykologi Ursprungligen Instiftat av

Läs mer

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar?

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta UTMANINGEN: Att VÄLJA ut RÄTT person Vår

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest

Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2008:7 Reviderad version 14

Läs mer

PSYKOLOGISK METOD AB

PSYKOLOGISK METOD AB PSYKOLOGISK METOD AB Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest Lennart Sjöberg Rapport 2008:1 2008-11-28 Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB Sjöberg, L. (2008). Bortom

Läs mer

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson 1 Inledning Nedan följer en kompletterande rapport till uppsatsen Att mäta en ingenjör:

Läs mer

FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING

FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING MIRRORGATE AB TESTLEDARMANUAL B5 FLIK 7:2 CERTIFIERING 3 ÖVNINGSUPPGIFTER 4 SYSTEMUPPGIFTER 4 TOLKNINGSUPPGIFTER 5 FALLSTUDIE VD I IT-FÖRETAG 7 TOLKNINGSUPPGIFT

Läs mer

Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet

Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet Per-Erik Lyrén Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Testdagen 2014 HP genom åren 1977: Högskoleprovet

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter Mars 2002 innehåll Bakgrund.................................................................3 Testinformation...........................................................4 Historik och beskrivning....................................................4

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1. Anders Sjöberg Jakob Andrén

RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1. Anders Sjöberg Jakob Andrén RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1 Anders Sjöberg Jakob Andrén Copyright 2011 Assessio International AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 PRE-ASSESSMENT 5 ASSESSMENT DELIVERY 6 ASSESSMENT

Läs mer

För dig som är intygsgivare

För dig som är intygsgivare INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Allt om högskolestudier på studera.nu För dig som är intygsgivare Syftet med utlåtandet är att ge underlag för beslut om en person ska ha rätt

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Psykologförbundets rekommendationer Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Antagna av förbundsstyrelsen 10 april 2013 Psykologiska test Ett psykologiskt test strävar efter

Läs mer

Forskning hand i hand med praktiken:

Forskning hand i hand med praktiken: Forskning hand i hand med praktiken: Betydelsen av känslan av sammanhang för olika copingresurser i stressituationer hos poliser i yttre tjänst Docent Anna M. Dåderman, med.dr., fil.dr., Högskolan Väst

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Bilagor. Innehållsförteckning. Observera att alla redovisade korrelationskoefficienter är signifikanta på p 0.05.

Bilagor. Innehållsförteckning. Observera att alla redovisade korrelationskoefficienter är signifikanta på p 0.05. 1 Bilagor Observera att alla redovisade korrelationskoefficienter är signifikanta på p 0.05. Innehållsförteckning Bilaga A: Självupplevd friskhet/hälsa Tabell A1. Frågor som rör den självupplevda friskheten/hälsan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Test, betyg och urval

Test, betyg och urval Test, betyg och urval Den tillämpade differentialpsykologin har i hög grad utnyttjat psykologiska test framför allt för urval och rådgivning. Dessa test har i sin tur i övervägande grad varit begåvningstest.

Läs mer

Hur gör vi evidensbaserade bedömningar av chefer i Göteborgs Stad?

Hur gör vi evidensbaserade bedömningar av chefer i Göteborgs Stad? Hur gör vi evidensbaserade bedömningar av chefer i Göteborgs Stad? Sara Svedlund, leg. psykolog, utvecklingsledare Tony Ullgren, leg. psykolog, utvecklingsledare Agenda 1. Göteborgs Stad och Center för

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Korrelation och kausalitet

Korrelation och kausalitet Korrelation och kausalitet samt lite metodologi, källkritik och vetenskapsjournalistik I tidningen ser du en artikel med rubriken "Överviktiga är sjukare". Betyder detta att övervikt orsakar dålig hälsa?

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Framgångsfaktorer för befattningen

Framgångsfaktorer för befattningen Framgångsfaktorer för befattningen Rekrytering med fokus mer på prestation än person. SMARTAST INTE ALLTID BÄST Det handlar om att matcha Kunskap Egenskaper Förmåga Jörgen Bågeman av STP certifierad Testanvändare

Läs mer

OMSORG & ASSISTANS PROFIL PSYKOMETRISK ANALYS. rätt individ på rätt plats

OMSORG & ASSISTANS PROFIL PSYKOMETRISK ANALYS. rätt individ på rätt plats OMSORG & ASSISTANS PROFIL PSYKOMETRISK ANALYS rätt individ på rätt plats TESTERS RELIABILITET OCH VALIDITET Tester bedöms kvalitetsmässigt oftast utifrån två begrepp: 1. validitet 2. reliabilitet Begreppet

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Vem är en framgångsrik aktiesparare? Kopplingen mellan personlighet, intelligens och prestation i aktiehandel

Vem är en framgångsrik aktiesparare? Kopplingen mellan personlighet, intelligens och prestation i aktiehandel Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Vem är en framgångsrik aktiesparare? Kopplingen mellan personlighet, intelligens och prestation i aktiehandel Linnea Collin & Josefine Merlo Psykologexamensuppsats.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Measuring ability and. att leda och motivera för bättre prestation

Measuring ability and. att leda och motivera för bättre prestation Measuring ability and Managers aptitude Guide att leda och motivera för bättre prestation ThomasTST/GIA kapacitetstest I över 25 år har Thomas International varit en global leverantör av objektiva analysverktyg.

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

PERSONLIGHETSTEST I ARBETSLIVET: HISTORIK OCH AKTUELL FORSKNING

PERSONLIGHETSTEST I ARBETSLIVET: HISTORIK OCH AKTUELL FORSKNING PERSONLIGHETSTEST I ARBETSLIVET: HISTORIK OCH AKTUELL FORSKNING Lennart Sjöberg SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2000:9 1 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Individfaktorer

Läs mer

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Resultat och diskussion Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sammanvägt bevisvärde per studie BASAL KVALITET RELEVANS BEVISVÄRDE BRÅ Begränsat Begränsat Begränsat Dalarna Begränsat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal (Key Performance Indicators (KPI)) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KVALITETSREDOVISNING 2007 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning..... 3 1.1. Bakgrund.. 3 1.2. Om diagrammen.. 4 2. Resultat... 5 2.1. Områdesresultat.. 5 2.2. Utmärkande mått med

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning till tandläkarutbildningen vid Malmö högskola

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning till tandläkarutbildningen vid Malmö högskola Malmö högskola Odontologiska fakulteten 205 06 Malmö Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010 470 06 37 BESLUT 2014 03 14 Reg. Nr. 411 18074 13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Presentation av studiegruppen från baslinjemätning

Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Det här är en sammanställning av de data som samlades in vid deltagarnas och kontrollernas första besök.

Läs mer

STANDARD FÖR REKRYTERARE BESKRIVNING AV KOMPETENS FÖR REKRYTERARE APRIL 2014 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE

STANDARD FÖR REKRYTERARE BESKRIVNING AV KOMPETENS FÖR REKRYTERARE APRIL 2014 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE STANDARD FÖR REKRYTERARE BESKRIVNING AV KOMPETENS FÖR REKRYTERARE APRIL 2014 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE 1 BAKGRUND FÖR STANDARDISERING AV REKRYTERINGSKOMPETENS Rekrytering som yrke utförs på

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

SKILLSS. LSS verksamheter

SKILLSS. LSS verksamheter SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla

Läs mer

Kompetensbaserat chefsurval

Kompetensbaserat chefsurval Kompetensbaserat chefsurval Kompetensbaserat chefsurval - Polisens nationella metod för chefsförsörjning och chefsrekrytering Kompetensbaserat chefsurval är det vinnande konceptet för alla inblandade.

Läs mer

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå.

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå. 1 0. K o m p e t e n s b a s e r a d i n t e r v j u 84 En kompetensbaserad intervju är en del av en strukturerad intervju, där intervjuaren strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2014

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2014 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2014 För 19:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För trettonde året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för tionde

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering

Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering Använd systematiska metoder för att undvika felrekrytering Att använda systematiska metoder för att rekrytera en chef eller en medarbetare sparar inte bara tid och pengar, man slipper också känslan av

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Sammanfattning av ett faktablad baserat på ett kapitel ur boken Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen om du vill göra skillnad. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas

Läs mer

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? 20 november 2013 Teresia Stråberg IPF AB Bakgrund Bakgrunden till min avhandling

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Är personlighetstest ett rättvisande verktyg för att bedöma en framtida arbetsinsats?

Är personlighetstest ett rättvisande verktyg för att bedöma en framtida arbetsinsats? Göteborgs Universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska institutionen Organisationsanalys 5 p vt 2006 Kursansvarig: Östen Ohlson 2006-02-14 Är personlighetstest ett rättvisande verktyg för att bedöma

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Metodproblem vid studier av Högskoleprovets prognosförmåga och deras lösning!

Metodproblem vid studier av Högskoleprovets prognosförmåga och deras lösning! Pedagogisk Forskning i Sverige 2000 årg 5 nr 4 s 273 283 issn 1401-6788 Metodproblem vid studier av Högskoleprovets prognosförmåga och deras lösning! JAN-ERIC GUSTAFSSON Institutionen för pedagogik och

Läs mer