Tester, jämställdhet och mångfald

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tester, jämställdhet och mångfald"

Transkript

1 Tester, jämställdhet och mångfald Testdagen 2011 Sveriges HR-förening och STP Professor Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB

2 Kan psykologiska tester bidra till rättvis och bättre rekrytering? Ja, om de är tillräckligt reliabla och valida, alltså evidensbaserade, samt adekvat normerade Begåvningstesterna inte är alltför språk- och kulturspecifika, validerade som g- faktortest Personlighetstester av självrapporttyp måste kunna hantera problemet med skönmålning Alla typer av tester måste vara kostnadseffektiva Testerna måste vara trovärdiga ( face validity ) Emotionellt tillstånd vid testningen kan vara mycket viktigt och måste beaktas Datakvaliteten vid testning kan vara otillräcklig och måste också mätas Datakommunikationen måste vara säker mot intrång Lennart Sjöberg

3 Allmän inriktning i arbete: Att kvalitetssäkra testningar Lennart Sjöberg

4 Forskning som underlag för denna presentation Data som insamlats med mitt eget test UPP (mera om det senare) i fullständig version och i kortfattad screeningversion: totalt ca 8500 personer testade varav ca 80 % i skarpt läge (jobbsökande) 349 chefskandidater, 6116 tog screeningtestet 110 deltagare med varierande bakgrund, brett upplagd valideringsstudie, bl a mot livsframgång Lennart Sjöberg

5 Moderna personlighetstester bygger oftast på Femfaktormodellen (FFM) och Big Five Lennart Sjöberg

6 Femfaktormodellen och bortom De fem dimensionerna är mycket allmänna: extraversion följsamhet noggrannhet öppenhet emotionell stabilitet Aktuell forskning visar att smalare dimensioner direkt fokuserade på arbetslivet fungerar betydligt bättre Exempel: positiv attityd, uthållighet och kreativitet Index baserade på sådana dimensioner, matchade mot innehållet i det man vill predicera (kriterier), kan nå validitet omkring , dvs. samma nivå som begåvningstester, givet att man korrigerar för mätfel i kriteriet och beskuren spridning i testet Lennart Sjöberg

7 Hur långt kommer man med FFM/Big Five? Validitetskoefficienter (medianer) hos B5-dimensioner samt intelligens (g-faktorn) enligt meta-analys av Schmidt et al. (2008). Dimension Arbetsprestation Utbildningsresultat Emotionell stabilitet Utåtvändhet Öppenhet Följsamhet Noggrannhet Lennart Sjöberg

8 UPP-testet Nykonstruerat, svenskt test Testet tar vid Internettestning ca 40 minuter i fullständig version, 15 i screeningversion, och kan kombineras med begåvningsmätning som i så fall tar 15 minuter till Lennart Sjöberg

9 UPP mäter förutom Big Five : I. Personlighet Emotionell intelligens Social förmåga Samarbetsvilja Uthållighet Kreativitet Positiv grundhållning Självförtroende Social säkerhet Narcissism Perfektionism Lennart Sjöberg

10 UPP mäter förutom Big Five : II. Arbetsrelaterade attityder och motivation Arbetsvilja Arbetsintresse Arbetstillfredsställelse Balans arbete/övrigt liv Resultatorientering Förändringsvilja Kontrollorientering Lennart Sjöberg

11 Normdatabaser Populationsdatabas (2046 testade) kan användas men har också brutits ned i delmängder: Män (933) Kvinnor (964) 30 år eller yngre (968) 31 år eller äldre (809) Högskolestudier (1192) Ej högskolestudier (442) Chefskandidater (285) Chefer i ledarutveckling (155) Norm för engelskspråkig version (under utveckling) Lennart Sjöberg

12 Data från användning av screeningtestet Screeningtestet har använts för 346 utannonserade tjänster I genomsnitt ca 30 sökande per tjänst De 10 vanligaste tjänstetyperna: Kundtjänstmedarbetare Receptionist Säljare Innesäljare Ekonomiassistent Bedrägerihandläggare Administratör Rekryterare Affärsutvecklare B2B säljare Lennart Sjöberg

13 Hur valida är begåvningstester? Dessa tester är främst av betydelse för kognitiv funktion i arbetet, alltså informationsbehandling i vid mening Validiteten är ofta mycket hög, omkring 0.6 Det finns många kognitiva testdimensioner, men allmänbegåvningen, g-faktorn, fångar oftast upp hela denna validitet S k praktisk intelligens har inte dokumenterats som bättre än de traditionella kognitiva testerna g-faktorn kan testas mycket snabbt (15 minuter!), men det är viktigt att skilja mellan verbala och icke-verbala (spatiala, logiska) aspekter, som kan skilja sig kraftigt för vissa grupper Lennart Sjöberg

14 Ett snabbt test på g-faktorn Två delprov, 8 minuter vardera: Spatialt-logiskt Verbalt Reliabilitet 0.74 Det spatialt-logiska deltestet korrelerade 0.7 med Ravens matriser Det sammanslagna måttet på g-faktorn korrelerade 0.55 med högskoleprovet, 0.68 efter korrektion för mätfel Trovärdigt test av g-faktorn Lennart Sjöberg

15 Härkomst och begåvningstestning Genomsnittligt testresultat (z-skala) 0,2 0,1 Svensk härkomst Utländsk härkomst Ej signifikant skillnad 0,0-0,1-0,2-0,3 Verbalt test Logiskt-spatialt test Lennart Sjöberg

16 Slutsats Man kan göra en mycket snabb begåvningstestning men ändå lyckas testa både verbala och icke-verbala aspekter separat Detta är viktigt bl. a när det gäller mångfald i rekryteringen Lennart Sjöberg

17 Hur valida är personlighetstester? Tidigare forskning (före 1990) tydde på att validiteten hos personlighetstester låg på maximalt 0.30 i termer av korrelation mellan test och kriterier Genombrottet för femfaktormodellen ( Big Five eller B5) för personlighet omkring 1990 ledde till starkt ökad forskning och så småningom till ett antal sammanställningar av resultat (meta-analyser) Sambanden mellan testskalorna och arbetsresultat i skilda avseenden låg omkring 0 för 3 av dimensionerna, i intervallet för noggrannhet/målmedvetenhet och omkring 0.20 för extraversion. Mycket omfattande data ligger bakom denna slutsats. Detta var egentligen ingen förbättring jämfört med tidigare resultat med andra personlighetsmodeller Lennart Sjöberg

18 Den vanliga uppfattningen att personlighetstester inte fungerar är felaktig, men det krävs rätt testvariabler och analyser för att visa att så är fallet. Lennart Sjöberg

19 Exempel 1: personlighet och 360- gradersbedömningar I aktuellt projekt i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet har vi samlat in data på personlighet (UPPtestet) och 360-gradersbedömningar av chefer, kolleger och underställda i tre dimensioner: strukturering, relationsarbete och förändringsarbete Deltagare var chefer på mellannivå inom Stockholms Läns Landsting Lennart Sjöberg

20 Korrelationer (validiteter) mellan 360-gradersbedömningar och matchande UPP-skalor efter korrektion för mätfel i kriteriet och beskuren spridning i testvariablerna (n = 166). 360-gradersbedömningar Bedömare Relationer Strukturering Förändringsarbete Överordnad chef Kollegor Medarbetare Lennart Sjöberg

21 Exempel 2: Lönekriterier vid polisen i relation till UPP Korrelation mellan UPP och av chefer bedömda lönekriterier (n = 100) För sammanslagna lönekriterier r = 0.48 För produktivitet r = 0.50 För social förmåga r =0.38 För ett objektivt mått på arbetsresultat, antal hållna förhör under 1 år, r = Lennart Sjöberg

22 Exempel 3: förmansbedömningar av anställda inom kundservice i finansbolag Korrelationer mellan index baserade på UPP-testets skalor och kriterier: Värde för företaget: r = 0.66 Effektivitet, r = 0.52 Social funktion, r = 0.40 Lennart Sjöberg

23 Big Five-skalorna korrelerade i genomsnitt endast 0.04 med 360-gradersbedömningarna i Exempel 1, 0.02 mot polisens lönekriterier i Exempel 2 Det behövs uppenbarligen smala och fokuserade testdimensioner som matchar kriteriernas innehåll. Det är en allt vanligare uppfattning bland forskare på området. Några av dessa kan finnas som underskalor i FFM-test, andra inte Lennart Sjöberg

24 En annan typ av kriterium: livsframgång Lennart Sjöberg

25 Personlighet och livsframgång (11 aspekter) Arbetsintresse Positiv hållning Arbetstillfredsställelse Självförtroende Arbetsvilja Social förmåga Extraversion Uthållighet Social säkerhet Öppenhet Kreativitet Förändringsvilja Emotionell intelligens självrapp. Perfektionism Samarbetsvilja Resultatorientering Följsamhet Kontrollorientering Balans Emotionell stabilitet Noggrannhet Emotionell intelligens prest. Narcissism -0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Lennart Sjöberg Korrelation

26 Indexbildning De bästa prognosvariablerna kombinerades till ett index med lika vikter: Arbetsintresse Positiv hållning Arbetstillfredsställelse Självförtroende Arbetsvilja Social förmåga Uthållighet Extraversion Korrelation med livsframgång: 0.46 Begåvning samvarierade varken med detta index eller livsframgång i stort Lennart Sjöberg

27 Livsframgång och personlighet (8 bästa skalorna) Fått ansvar och inflytande Gjort framgångsrik yrkeskarriär Kunnat vara till hjälp för andra Uppnått självförverkligande God ekonomi Goda relationer till mina närmaste Levt ett meningsfullt liv Genomfört utbildning Goda relationer till arbetskamrater Levt ett spännande liv God hälsa -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Lennart Sjöberg Korrelation 27

28 Exempel på väl fungerande, smala och fokuserade dimensioner Positiv grundhållning Samarbetsvilja Emotionell stabilitet Perfektionism Arbetsvilja Resultatorientering Lennart Sjöberg

29 Personlighetstester fungerar alltså, enligt vår och andras forskning, ungefär lika bra som begåvningstester. Om man väljer att arbeta med ett begränsat antal fokuserade dimensioner. Hur går det med underskalor? Lennart Sjöberg

30 Illusionen av subtila tolkningar Lennart Sjöberg

31 Missförstånd om personlighet Data på Big Five är ju oerhört omfattande och visar på mycket låga samband med arbetsresultat. Det är sant, men det finns andra och smalare personlighetsdimensioner som fungerar mycket bättre Alla har ju de där egenskaperna därför kan de inte differentiera. Men poängen är ju att de förekommer i varierande grad. Ledarskap är alldeles för specifikt för att vara beroende av personlighet (Stogdill, 1948). Modern forskning har visat att personlighet är tydligt relaterat till ledarskap se t ex mina resultat som just presenterats. Alla människor är unika. Sant, men vi kan ändå beskrivas i ett begränsat antal dimensioner. Lennart Sjöberg

32 men Personlighetstester är oftast av självrapporttyp Risken är stor i sådana tester att många testade personer beskriver sig själva överdrivet positivt, att de skönmålar och därigenom vinner en orättvis fördel Vad göra? Lennart Sjöberg

33 Korrektion för skönmålning S k ipsativa testformat där den testade ska välja det av två eller flera svarsalternativ som passar bäst (eller minst dåligt) på just honom eller henne Sådana testformat har många psykometriska nackdelar och upplevs ofta negativt av dem som testas Dessutom kommer de inte till rätta med skönmålningen, man kan bluffa sig till bra resultat även på sådana tester Lennart Sjöberg

34 Alternativ korrektion I testet inkluderas en eller flera skalor som mäter den testade personens tendens att svara vad han eller hon tror är socialt önskvärt Sådana skalor har visat sig vara starkt korrelerade med vissa (men inte alla) personlighetsskalor Effekten av skönmålning kan elimineras med statistisk metodik Lennart Sjöberg

35 Emotionell stabilitet Skönmålning Lennart Sjöberg

36 Experimentell studie av faking Standardiserade testpoäng 0,2 Personlighetsskalor 0,1 Taktiska svar Uppriktiga svar 0,0 Ca 90 % av effekten av skönmålning eliminerades -0,1-0,2-0,3 Råvärden Korrigerade värden Lennart Sjöberg

37 Standardiserad testskala 1,2 1,0 Skarpt läge vs normdata, screeningtestet UPP/Screen Extraversion Skarpt läge Normdata 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 Före korrektion Efter korrektion Före korrektion skillnaden p<0,00005, efter korrektion ej signifikant Lennart Sjöberg

38 Korrektionen fungerar! Lennart Sjöberg

39 Personlighetstestning vid chefsrekrytering Lennart Sjöberg

40 Medelvärden i testvariabler, stanine Öppenhet Emot.stabilitet Utåtvändhet Noggrannhet Följsamhet Öppenhet Emot.stabilitet Utåtvändhet Noggrannhet Lennart Sjöberg Följsamhet Chefskandidater skönmålar! Före korrektion Efter korrektion Norm Kandidater

41 Skönmålning hos chefskandidater Medelvärde 8,0 7,5 Män Kvinnor Hög skönmålning hos alla, men högst hos män 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Overt Skala: M=5, SD=2 i normgruppen Kovert Overt=direkt mått, typ social önskvärdhet Kovert=indirekt mått Lennart Sjöberg

42 Takeffekt i okorrigerad version av Emotionell stabilitet Lennart Sjöberg

43 Emotionell intelligens självrapp. Följsamhet Social förmåga Emotionell intelligens prest. Arbetstillfredsställelse Positiv hållning Samarbetsvilja Perfektionism Noggrannhet Förändringsvilja Arbetsvilja Balans Arbetsintresse Självförtroende Extraversion Kreativitet Social säkerhet Öppenhet Resultatorientering Uthållighet Emotionell stabilitet Narcissism Skala: M=0, SD=1-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Medelvärde kvinnor minus medelvärde män Lennart Sjöberg

44 Kommentar till könsskillnader hos chefskandidater Kvinnor utmärks, jämfört med män, av: Emotionell intelligens Följsamhet Social förmåga Män utmärks, jämfört med kvinnor, av: Resultatorientering Uthållighet Emotionell stabilitet Narcissism Lennart Sjöberg

45 Konsekvenser Om man inte korrigerar för skönmålning missgynnas kvinnliga sökande till chefstjänster Om man korrigerar försvinner effekten av skönmålning de som bluffar gynnas inte längre Om man inte korrigerar tenderar testresultaten vid chefsrekrytering att slå i taket och vara ganska oanvändbara Lennart Sjöberg

46 Slutsatser om könsskillnader Märk att alla data var korrigerade för skönmålning i annat fall missgynnas kvinnliga sökande Mönstret kommer fram tydligt med smala och fokuserade skalor Personlighetstestet tillåter ett nyanserat beslutsfattande på grundval av vilka aspekter som prioriteras Lennart Sjöberg

47 Jämförelser av testresultat för jobbsökande med svensk eller utländsk härkomst Använt test: Screeningversionen av UPP-testet, som mäter -Utåtvändhet -Samarbetsvilja -Kreativitet -Uthållighet -Positiv hållning samt - Tendensen att skönmåla Lennart Sjöberg

48 Medelvärde 5,3 5,2 Positiv hållning Svensk härkomst Utländsk härkomst 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Råvärde Korrigerat värde Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

49 Medelvärde 5,3 Utåtvändhet 5,2 Svensk härkomst Utländsk härkomst 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Råvärde Korrigerat värde Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

50 Medelvärde 5,3 5,2 Svensk härkomst Utländsk härkomst Kreativitet 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Råvärde Korrigerat värde Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

51 Medelvärde 5,3 Uthållighet 5,2 Svensk härkomst Utländsk härkomst 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Skala: M=5, SD=2 Råvärde Korrigerat värde Lennart Sjöberg

52 Medelvärde 5,3 Samarbetsvilja 5,2 Svensk härkomst Utländsk härkomst 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 Råvärde Korrigerat värde Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

53 Vad betyder dessa skillnader i konkurrens om jobben, om man tar hänsyn till testresultaten? I genomsnitt var det 30 sökande/jobb, alltså var det bara 3.3 % som kunde anställas Om de fem testskalorna sammanvägdes med lika vikt till ett lämplighetsindex var det 2.7 % av dem med utländsk härkomst som hamnade gruppen av de 3 % som hade högsta värdet Efter korrektion för skönmålning steg den siffran till 4.1 % Chansen att hamna på valbar plats ökade alltså med 152 % för dem med utländsk härkomst, om korrektion gjordes för skönmålning Lennart Sjöberg

54 Slutsatser om härkomst Jobbsökande med utländsk härkomst hade högst medelvärde i 4 av 5 dimensioner Skillnaden utländsk svensk härkomst ökade efter korrektion för skönmålning; de med utländsk härkomst skönmålade mindre Chansen att hamna i tätgruppen ökade med 152 % för dem med utländsk härkomst, efter korrektion gynnar mångfald! Lennart Sjöberg

55 Datakvalitet Alla testade är inte högt motiverade för uppgiften att besvara testuppgifterna Låg motivation ger låg datakvalitet och eventuellt missvisande resultat Mätning av datakvalitet: Intra-individuell spridning av svaren Ja-sägartendens Strukturell likhet mellan en persons svar och normdata Sammanvägs till ett mått på datakvalitet Lennart Sjöberg

56 Datakvalitet 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Skarpt läge Oskarpt läge Skala: M=5, SD=2 Lennart Sjöberg

57 Datakvalitet, kön och utbildning Medelvärde i datakvalitet 0,4 0,2 Män Kvinnor 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Skala: M=0, SD=1 Grundskola Gymnasium Högskola påbörjat Högskola examen Lennart Sjöberg

58 Genomsnittligt prognosfel 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0, Datakvalitet (percentiler) Lennart Sjöberg

59 Emotionella och värderande reaktioner på testning Sällan eller aldrig beaktade vid testningar Kan ändå vara av stor betydelse för tolkning av resultaten Vi tar därför alltid in data på stämningsläge och attityd till testet Vad säger sådana data? Lennart Sjöberg

60 Mätning av stämningsläge Stämningslägets tre dimensioner: Spänd/lugn Trött/pigg Ledsen/glad Dessa tre dimensioner mäts reliabelt med sammanlagt 12 frågor i början av testningen De slogs ihop till ett index: Humör Lennart Sjöberg

61 Korrelation mellan humör och personlighetsskalor Kovert skönm. Emotionell stabilitet Social säkerhet Självförtroende Positiv attityd Samarbetsvilja Förändringsvilja Resultatorientering Extraversion Emotionell intelligens självrapp. Balans Overt skönm. Följsamhet Social förmåga Arbetsvilja Arbetstillfredsställelse Öppenhet Emotionell intelligens prest. Arbetsintresse Narcissism Perfektionism -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Lennart Sjöberg Korrelation 61

62 Kommentarer Ganska starka samband mellan personlighetsskalorna och stämningsläget vid testningens början Det betyder att den som var ur slag vid testningen kan ha fått missvisande resultat Viktigt att veta vid tolkningen och annan användning av testresultatet om stämningsläget var onormalt, sedan eventuellt omtesta Kvinnorna hade sämre stämningsläge (mera trötta, spända och nedstämda) än männen, signifikant skillnad (p = 0.001). Storleken på effekten var ca ¼ standardavvikelse. Kvinnor kan missgynnas om man saknar information om denna faktor Lennart Sjöberg

63 Attityd till testet och testningen Mäts med 7 frågor i slutet av testsessionen Dessa kombineras till ett index som varierar från 1 (lågt betyg för testet) till 5 (högt betyg). Viktigt för trovärdigheten hos testanvändningen! Okänt för de flesta tester Lennart Sjöberg

64 Frekvens Genomgående positiva bedömningar av testet Negativ Attityd till testet Positiv Lennart Sjöberg

65 Utveckling av IT-metodiken Testning på Internet ekonomiskt lönsam och ger jämförbara resultat med traditionell testning Undantag kan vara begåvningstest som kan kräva möjlighet till övervakad verifieringstestning Automatisk rapportgenerering önskvärd (tidsfaktorn!), olika rapportformat ska finnas och vara valbara Olika normdatabaser bör skapas när tillräckliga underlag finns och ska sedan vara valbara. Ny forskning visar att drygt 100 är tillräckligt för att ge en stabil norm Krypterad dataöverföring, helt inom landet. Observera integritetsproblem vid dataöverföring till utlandet! Lennart Sjöberg

66 Andra utvecklingsprojekt Engelskspråkig version normeras i Storbritannien sommaren 2011 Flexibelt testformat programmeras: användaren kan välja vilka skalor som ska vara med i testet Tidtagning på varje svar, bl. a för validering av skönmålning Validering mot strukturen i upplevda arbetssituationer Anpassning av UPP för Försvarshögskolan och Polishögskolan Ny skala: tidsperspektiv Lennart Sjöberg

67 Slutsatser Tester fungerar bra för både begåvning och personlighet Validitetssiffrorna ligger omkring för smala, fokuserade personlighetsskalor, inte för Big Five Vid användning av självrapporttester är det nödvändigt och möjligt att korrigera för skönmålning Stämningsläge och datakvalitet bör också mätas för att kvalitetssäkra testresultaten IT-metodiken möjliggör snabba och säkra testningar (så länge data stannar inom landet) Kvalitetssäkrade tester gynnar mångfald och jämställdhet Lennart Sjöberg

68 Mera information Se Lennart Sjöberg

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2

UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 UPP-testet: Mångfald gynnas av korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Rapport 2010:2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av

Läs mer

Skönmålning på UPP hos chefskandidater

Skönmålning på UPP hos chefskandidater Skönmålning på UPP hos chefskandidater Lennart Sjöberg Forskningsrapport 2010: 11 2010-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska

Läs mer

UPP/Screen: Ett screeningtest för personlighet och begåvning

UPP/Screen: Ett screeningtest för personlighet och begåvning UPP/Screen: Ett screeningtest för personlighet och begåvning Rapport 2010:7 1 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna.

Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna. Ett personlighetstest som är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPA-kriterierna. Foto: Linnea Holm Efter omfattande forskningsarbete: UPP: Understanding Personal Potential,

Läs mer

Ett test för dig som:

Ett test för dig som: Testet är godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi enligt de europeiska EFPAkriterierna. Ett test för dig som: behöver ett kompetensorienterat personlighetstest behöver att test med vetenskapligt

Läs mer

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång Lennart Sjöberg Rapport 2011:2 3 Augusti 2011 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund)

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Konfidentiell testrapport Testutlåtande för TestID: xxxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Testet påbörjades 2013-xxxx 20:22 Normdata: Standard Ansvarig för testningen:

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Förenklad rapport för demonstrationstestning Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Ansvarig för testningen: Professor Lennart Sjöberg Denna

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning Seminarium vid FM HR-Centrum 2012-08-21 Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB Syften Replikera tidigare resultat,

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Kandidatrapport Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 01-xxxx Testet påbörjades 01-xxxx 0: Normdata: Standard Ansvarig för testningen: Professor Lennart

Läs mer

Understanding Personal Potential: UPP-testet

Understanding Personal Potential: UPP-testet Understanding Personal Potential: UPP-testet Lennart Sjöberg Juni 2010 Psykologisk Metod AB www.psykologisk-metod.se Disposition Bakgrund och syfte Vad testet mäter Begreppsvalideringar Proxy-kriterier

Läs mer

UPP TM Understanding Personal Potential samt StepOne Screen TM

UPP TM Understanding Personal Potential samt StepOne Screen TM UPP TM Understanding Personal Potential samt StepOne Screen TM Användarhandbok Lennart Sjöberg och Mona Nettelman Fjärde upplagan Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning

Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning Lennart Sjöberg Charlotte Bäccman Björn Gustavsson FÖRSVARSHÖGSKOLAN Institutionen för ledarskap och management Försvarshögskolan, Institutionen

Läs mer

UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0

UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 UPP-testet Understanding Personal Potential Version 2.0 Användarhandbok 2011-11-24 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska EFPA-kriterierna

Läs mer

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN

RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN RAPPORT #1 UPP/SCREEN VID ANTAGNING TILL POLISUTBILDNINGEN LENNART SJÖBERG, Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk metod AB STEFAN ANNELL, Rekryteringsmyndigheten Rapport nr 1 i Rekryteringsmyndighetens

Läs mer

UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual

UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual UPP-testet Version 2.0 Understanding Personal Potential Teknisk manual 2011-11-28 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt de europeiska EFPA-kriterierna

Läs mer

MMC fokuserar. En rapportserie från Medical Management Centre

MMC fokuserar. En rapportserie från Medical Management Centre MMC fokuserar En rapportserie från Medical Management Centre Sambandet mellan ett personlighetstest och 360-graders bedömningar av chefer i hälso- och sjukvården Lennart Sjöberg, David Bergman, Caroline

Läs mer

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning. En jämförelse av CTI och UPP-testet i olika grader av skarpt läge Lennart Sjöberg Gerhard Wolgers Serie F:39 Personlighetstestning vid antagning

Läs mer

UPP-testet och kundservice: Kriteriestudie. Rapport 2010:6

UPP-testet och kundservice: Kriteriestudie. Rapport 2010:6 UPP-testet och kundservice: Kriteriestudie Rapport 2010:6 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar,

Läs mer

Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning

Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning Lennart Sjöberg Rapport 2012:1 6 mars 2012 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges

Läs mer

UPP-testet: korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2009:3

UPP-testet: korrektion för skönmålning. Lennart Sjöberg Rapport 2009:3 UPP-testet: korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Rapport 2009:3 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar,

Läs mer

UPP-testet: Kriterierelaterad validitet. Lennart Sjöberg Rapport 2009:2

UPP-testet: Kriterierelaterad validitet. Lennart Sjöberg Rapport 2009:2 UPP-testet: Kriterierelaterad validitet Lennart Sjöberg Rapport 2009:2 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar,

Läs mer

Prognosförmågan hos psykologiska test

Prognosförmågan hos psykologiska test Prognosförmågan hos psykologiska test Lennart Sjöberg Seminarium på temat Har psykologiska tester något egentligt prognosvärde vid rekrytering och urval?" HRK, 6 oktober 2006 Syfte En snabb överblick av

Läs mer

UPP-testet: tredje generationens personlighetstest. Lennart Sjöberg Rapport 2010:1

UPP-testet: tredje generationens personlighetstest. Lennart Sjöberg Rapport 2010:1 UPP-testet: tredje generationens personlighetstest Lennart Sjöberg Rapport 2010:1 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder

Läs mer

Skönmålning i personlighetstest

Skönmålning i personlighetstest SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2012:2 Skönmålning i personlighetstest Lennart Sjöberg Reviderad Juni 2013 Stockholm School of Economics SSE Institute for Research Center for

Läs mer

Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka

Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka Lennart Sjöberg 15 november 2005 Key words: ledarskap, personlighetstest, könsskillnader SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2005:7

Läs mer

Redovisade validitetskoefficienter för Psykometrikas testfaktorer

Redovisade validitetskoefficienter för Psykometrikas testfaktorer Valideringsstudie 1. Var: Stockholm. När: våren 2007. Vem: Konsultorganisation med 10 bedömda konsulter. Hur: Hela testpaketet användes. Bedömning av kriterievaliditet av överordnad chef. Denne bedömde

Läs mer

Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning

Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning Lennart Sjöberg Forskningsrapport 2011: 1 2011-07-06 UPP-testet är godkänt av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologförbund) enligt

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom polisen samtidig validitet

Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom polisen samtidig validitet Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom polisen samtidig validitet Daniel de Colli D-uppsats i psykologi,

Läs mer

Ipsativa och normativa svarsformat i personlighetstest

Ipsativa och normativa svarsformat i personlighetstest Under tryckning, Psykologtidningen Ipsativa och normativa svarsformat i personlighetstest Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm Sammanfattning Skönmålning är ett stort problem vid användning av

Läs mer

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s. Metodkatalog. Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s Metodkatalog Psytest AB, Skeppsbron 2, 3 tr, 211 20 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium II 4 LSI360 5 BP-Basprofil 6 Expertsystem 7 Begåvningstest

Läs mer

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Assessment Center Guidelines and Ethical Considerations for Assessemnt Center Operations International Journal of Selection and Assessment Volume

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, S:t Gertrudsgatan 3, 211 25 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, S:t Gertrudsgatan 3, 211 25 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, S:t Gertrudsgatan 3, 211 25 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: , 16:20

Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: , 16:20 Sid 1 av 7 Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: 11.0.2011, 16:20 Kod Efternamn Förnamn Ålder Referent Frågeställning: CP00AM0000 CP00AM0000 5;0 År Löpnummer: Version: D0000XCP00 4.5 Endast

Läs mer

Kan ett datoriserat arbetspsykologiskt UPP-test genomskåda skönmålning? Resultaten är inte så optimistiska Marina Innervik

Kan ett datoriserat arbetspsykologiskt UPP-test genomskåda skönmålning? Resultaten är inte så optimistiska Marina Innervik Kan ett datoriserat arbetspsykologiskt UPP-test genomskåda skönmålning? Resultaten är inte så optimistiska Marina Innervik Psykologi 61-90 hp, Uppsatsarbete 15 hp Institutionen för individ och samhälle/högskolan

Läs mer

WHITEPAPER SÅ HÄR JOBBAR DU SMART MED TESTER I REKRYTERINGSPROCESSEN

WHITEPAPER SÅ HÄR JOBBAR DU SMART MED TESTER I REKRYTERINGSPROCESSEN WHITEPAPER SÅ HÄR JOBBAR DU SMART MED TESTER I REKRYTERINGSPROCESSEN Att rekrytera rätt person är den bästa investeringen er organisation kan göra. Och tester är det bästa sättet att kvalitetssäkra en

Läs mer

Testteori och kartläggning

Testteori och kartläggning Testteori och kartläggning Göteborg 19 maj 2010 Christer Jacobson Läsutveckling Kronoberg Linnéuniversitet, Växjö Vad jag tänker prata om Först något om utredningar på olika nivåer Nivåer inom individen

Läs mer

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Namn: Kön: Ålder: Adress: Postadress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Mobil: E-post: Högsta utbildning: Övrig utbildning: Nuvarande arbete/befattning: Nuvarande

Läs mer

REKRYTERING 2.0. Selecting Great Personalities

REKRYTERING 2.0. Selecting Great Personalities REKRYTERING 2.0 Selecting Great Personalities Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: Testdatum: Rapport beställd av:

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: Testdatum: Rapport beställd av: Tolkningsrapport Namn: E-postadresser: Anna Karlsson Anna.Karlsson@assessio.se Födelseår: 1980 Kön: Nationalitet: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Ledarskapserfarenhet: Arbetstyp: Kvinna Sverige kandidat

Läs mer

Vanliga frågor om rekryterings- och utvecklingstester i Region Kronoberg

Vanliga frågor om rekryterings- och utvecklingstester i Region Kronoberg VANLIGA FRÅGOR 2018-11-01 Region Kronoberg HR-avdelningen Christian Stattin Vanliga frågor om rekryterings- och utvecklingstester i Region Kronoberg Du som erbjuds fylla i ett eller flera test av Region

Läs mer

RAPPORT 2 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 2. Anders Sjöberg Jakob Andrén

RAPPORT 2 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 2. Anders Sjöberg Jakob Andrén RAPPORT 2 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 2 Anders Sjöberg Jakob Andrén Copyright 2011 Assessio International AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 METOD 5 Undersökningsgrupp 5 Urvalsmodell

Läs mer

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar?

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta UTMANINGEN: Att VÄLJA ut RÄTT person Vår

Läs mer

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002

Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Supplement 2 Copyright Psykologiförlaget AB, 2002 Inledning Sedan BasIQ publicerades år 2000, har testet snabbt blivit ett av de mest använda begåvningstesten på den svenska arbetspsykologiska testmarknaden.

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Faktorstrukturen hos UPP-testet. Lennart Sjöberg Rapport 2010:5

Faktorstrukturen hos UPP-testet. Lennart Sjöberg Rapport 2010:5 Faktorstrukturen hos UPP-testet Lennart Sjöberg Rapport 2010:5 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar,

Läs mer

8 Den sociala bakgrundens betydelse för prestationer på Högskoleprovet

8 Den sociala bakgrundens betydelse för prestationer på Högskoleprovet 8 Den sociala bakgrundens betydelse för prestationer på Högskoleprovet Sven-Eric Reuter berg När högskoleprovet infördes fanns förhoppningar om att provet skulle bidra till att minska den sociala snedrekryteringe

Läs mer

Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22 april 2002

Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22 april 2002 Projektet Systematiska bedömningsinstrument är en del av Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Tillförlitlighetsaspekter på bedömningsinstrument Sammanfattning från workshop den 22

Läs mer

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: ingenting utöver grundskola. Ledarskapserfarenhet:

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: ingenting utöver grundskola. Ledarskapserfarenhet: Tolkningsrapport Namn: E-postadresser: Anna Karlsson Anna.Karlsson@mail.com Födelseår: 1966 Kön: Nationalitet: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Ledarskapserfarenhet: Arbetstyp: Kvinna Sverige ingenting

Läs mer

Lön, motivation och prestation:

Lön, motivation och prestation: Lön, motivation och prestation: En lönsam ekvation? 1 Upplägg Helena Falkenberg: Legitimitet i lönesättningen Sofia Malmrud: Chefens kön och medarbetarens lön Johnny Hellgren: Lön, motivation och prestation

Läs mer

Vad säger forskningen om antagning och urval till högre utbildning

Vad säger forskningen om antagning och urval till högre utbildning Vad säger forskningen om antagning och urval till högre utbildning Presentation vid konferensen Tillträde till högskolan hur vill vi att det framtida systemet ska se ut? Stockholm 2016-12-15 Jan-Eric Gustafsson

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer

Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03

Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03 Vad är kvalitet vid test och testanvändning? Sara Henrysson Eidvall, leg psykolog/specialistbevis i arbetslivets psykologi 2011-05-03 1 STP stiftelsen för tillämpad psykologi Ursprungligen Instiftat av

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

BEGÅVNINGSTEST VID URVAL AV SÖKANDE TILL HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

BEGÅVNINGSTEST VID URVAL AV SÖKANDE TILL HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM BEGÅVNINGSTEST VID URVAL AV SÖKANDE TILL HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Lennart Sjöberg Rapport 2012: 2 Reviderad maj 2012 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Arbetspsykologisk testning vid chefsrekryteringar

Arbetspsykologisk testning vid chefsrekryteringar Arbetspsykologisk testning vid chefsrekryteringar En jämförande studie om användningen inom privatrespektive offentlig sektor Jennie Larsson & Sara Engström 2015 Personalvetarprogrammet Examensarbete i

Läs mer

Femfaktormodellen FFM -den moderna personlighetsteorin

Femfaktormodellen FFM -den moderna personlighetsteorin Testdagen 2014 Femfaktormodellen FFM -den moderna personlighetsteorin Sara Henrysson Eidvall Leg psykolog/specialist i arbetslivets psykologi Inom personlighetsforskningen har allt större enighet uppnåtts

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet

Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet Urval till högre utbildning Utveckling och erfarenheter av högskoleprovet Per-Erik Lyrén Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Testdagen 2014 HP genom åren 1977: Högskoleprovet

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

6T40AE02617 (M - 30;0 År) Sid 1 av 53. Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT. Rapport framtagen: 23.09.2011, 16:12 23/09/2011 16:12 4KG00N6T40

6T40AE02617 (M - 30;0 År) Sid 1 av 53. Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT. Rapport framtagen: 23.09.2011, 16:12 23/09/2011 16:12 4KG00N6T40 Sid 1 av 53 Kod Efternamn Förnamn Ålder Test-ID E-post Datum Löpnummer: Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: 23.09.2011, 16:12 6T40AE02617 6T40AE02617 30;0 År 23/09/2011 16:12 4KG00N6T40

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING

FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING FALLSTUDIER, ÖVNINGSUPPGIFTER & CERTIFIERING MIRRORGATE AB TESTLEDARMANUAL B5 FLIK 7:2 CERTIFIERING 3 ÖVNINGSUPPGIFTER 4 SYSTEMUPPGIFTER 4 TOLKNINGSUPPGIFTER 5 FALLSTUDIE VD I IT-FÖRETAG 7 TOLKNINGSUPPGIFT

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Generell begåvning och personlighetsdrag i Femfaktormodellen : Träffsäkra prediktorer för konsulters arbetsframgång? Kia Gram och Sara Eriksson Handledare: Johnny Hellgren C-UPPSATS, PSYKOLOGI III, VT

Läs mer

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter Mars 2002 innehåll Bakgrund.................................................................3 Testinformation...........................................................4 Historik och beskrivning....................................................4

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson

ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan. Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson ATT MÄTA EN INGENJÖR en kompletterande rapport kring dimensionernas påverkan Av: Emelie Lorenzatti och Markus Lorensson 1 Inledning Nedan följer en kompletterande rapport till uppsatsen Att mäta en ingenjör:

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Generell testkunskap Reliabilitet Validitet Övergripande Faktoranalys Klassisk teori vs. Item response theory Standardisering och normering av test

Generell testkunskap Reliabilitet Validitet Övergripande Faktoranalys Klassisk teori vs. Item response theory Standardisering och normering av test Generell testkunskap Reliabilitet Vad innebär reliabiliteten för ett test? Ange några olika mått. Vad innebär test re test reliabilitet? Vad innebär split half reliabilitet? Vad ger alpha beräkningar för

Läs mer

Medarbetarenkäten Totalrapport kort version April 2017

Medarbetarenkäten Totalrapport kort version April 2017 Medarbetarenkäten 2017 Totalrapport kort version April 2017 Bakgrund och syfte Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och utvecklas. Enkäten ska

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

För dig som är intygsgivare

För dig som är intygsgivare INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Allt om högskolestudier på studera.nu För dig som är intygsgivare Syftet med utlåtandet är att ge underlag för beslut om en person ska ha rätt

Läs mer

Appendix 1A. Konsekvenser av nedsatt hörsel

Appendix 1A. Konsekvenser av nedsatt hörsel Appendix 1A. Konsekvenser av nedsatt hörsel Följande förkortningar gäller för tabellerna i Appendix 1A: Kvalitetsindikatorer: (1) Fanns det en adekvat beskrivning av urvalet? (2) Redovisas bortfall och

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Arbetspsykologisk testning - Vad mäter ett situationsbaserat bedömningstest? Isabel Auer Sofia Zingmark Handledare: Anders Sjöberg C-UPPSATS, PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, HT 2013 STOCKHOLMS

Läs mer

PSYKOLOGISK METOD AB

PSYKOLOGISK METOD AB PSYKOLOGISK METOD AB Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest Lennart Sjöberg Rapport 2008:1 2008-11-28 Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB Sjöberg, L. (2008). Bortom

Läs mer

PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET

PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET Mål Personal som känner sig delaktig i besluten Programmet Detta personalpolitiska program omfattar dig som anställd i Högsby kommun. Kraven på kommunal service förändras hela

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest

Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest Lennart Sjöberg Handelshögskolan i Stockholm SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2008:7 Reviderad version 14

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska

Läs mer

Rapport 2010:8 2010-10-17

Rapport 2010:8 2010-10-17 Personlighetsdimensioners validitet i arbetslivet: teorier och empiri Lennart Sjöberg Rapport 2010:8 2010-10-17 Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av psykologiska test

Läs mer

Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod

Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod KOD: Kurskod: PM1303 Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod Ansvarig lärare: Magnus Lindwall Tentamensdatum: 2013-02-19 kl. 09:00 13:00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentan består

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 20 september 2011 Integrering och frågestund Moment II: Personlighet och intelligens Petter Gustavsson 20 september 20112 Upplägg: Momentansvarig: Petter Första veckan: Intelligens

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?

Individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? Individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? 15 november 2012 Teresia Stråberg IPF AB Bakgrund till avhandlingen Användningen av individuell lönesättning i alla dess former ökar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1. Anders Sjöberg Jakob Andrén

RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1. Anders Sjöberg Jakob Andrén RAPPORT 1 STUDIE AV URVALSTEST PÅ TRAFIKVERKET RAPPORT 1 Anders Sjöberg Jakob Andrén Copyright 2011 Assessio International AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 PRE-ASSESSMENT 5 ASSESSMENT DELIVERY 6 ASSESSMENT

Läs mer

Örjan Frans Uppsala Universitet 1

Örjan Frans Uppsala Universitet 1 Psykologiska testmetoder Sammanhanget problemformulering (uppdrag, remiss, fråga etc) samtal, observation, mätning syntes, tolkning, bedömning, integrering slutsats, utlåtande, rekommendation åtgärd, behandling

Läs mer

Att hitta rätt polis!

Att hitta rätt polis! RAPPORT NR 4 FRÅN PLIKTVERKETS POLISUPPFÖLJNINGSPROJEKT 4En beskrivning i siffror av Pliktverkets medverkan i urvalet Att hitta rätt polis! av sökanden till polisutbildningen 1997-2001 Elisabeth Lilie

Läs mer

Individualisering och erkännande av kompetenser - perspektiv på validering

Individualisering och erkännande av kompetenser - perspektiv på validering Individualisering och erkännande av kompetenser - perspektiv på validering Per Andersson Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Malmö 24 januari 2006 1 Validering handlar om: Att värdera,

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Skriv tydligt. Besvara inte frågor med lösryckta ord, utan sammanhängande och tydligt. Visa även dina beräkningar.

Skriv tydligt. Besvara inte frågor med lösryckta ord, utan sammanhängande och tydligt. Visa även dina beräkningar. KOD: Kurskod: PM1303 Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod Ansvarig lärare: Magnus Lindwall Tentamensdatum: 2013-04-20 kl. 09:00 13:00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentan består

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer