Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014"

Transkript

1 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges i kopieringsavtal. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

2 Sammanfattning Syfte Syftet med denna IOL Tool utvärdering är att göra en kartläggning av ditt ledarskap. Vi redovisar resultatet i denna rapport genom en omfattande analys av de åtta kompetenser som mäter effekten av ett framgångsrikt ledarskap. Utifrån denna analys redovisar vi nedan hur resultatet kan omsättas för utveckling av ditt ledarskap och genom detta din grupps resultatet. Rapporten innehåller också förslag på förbättringar samt genomförandeplan för dig att nå dina personliga mål inom ledarskapsutveckling. Utvärdering IOL Tool utvärderingen redovisas i tre delar: Identifiering av styrkor i ditt ledarskap Identifiering av förbättringsområden som är kritiska för motivation och prestation i din grupp En tolkningsguide för hur du bäst kan utveckla ditt ledarskap Resultat Din grupps sammantagna IOL poäng i denna analys är 7,92. En IOL poäng över 7,5 indikerar ett gott ledarskap och en välmående grupp, medan ett resultat under 7,5 visar att ni har utrymme för förbättring. Vi är övertygade om att genom att arbeta med tips och strategier som finns i denna rapport, kommer du att se en förbättring i din grupps utveckling och resultat. För bästa effekt, rekommenderar IOL Tool att du fokuserar på att utveckla en kompetens i taget. Styrka Som framgår av resultat diagrammet i denna rapport, är den starkaste kompetensen i ditt ledarskap ÖPPENHET. För att bibehålla styrkan i denna kompetens hänvisar vi till IOL Tool s förslag på utvecklingsstrategier i denna rapport. Förbättringsområden Resultat diagrammet visar också att UPPSKATTNING har identifierats som ett förbättringsområde. För att tillsammans med din grupp utveckla en hög nivå av denna kompetens, rekommenderar vi nedanstående strategier. Mer detaljerade utvecklingsstrategier finner ni senare i denna rapport. Strategier för Ledarskapsutveckling För att utveckla ledarskapskompetensen UPPSKATTNING rekommenderar IOL Tool följande ageranden: Diskutera konceptet uppskattning, dess effekter, förutsättningar och uppriktighet Kommunicera förväntningar och normer till gruppmedlemmar Träna på att visa uppskattning med ageranden och ökat ansvar, istället för med ord Övning med lappar 2

3 Resultat oktober 2014 Öppenhet 9,17 / SD 0,52 Påverkan Mål 7,92 / SD 0,75 7,92 / SD 0,41 Utmaning 7,5 / SD 0,63 Teamarbete Förtroende Uppskattning Respekt 8,33 / SD 0,82 7,92 / SD 0,41 6,25 / SD 0,55 8,33 / SD 0,82 7,92 Din IOL Score Jämförelse av mätning Din IOL Score 7,92 7,81 IOL Score Ledare 7,92 jämfört 7,81 av 10 Bevara Ditt resultat ligger i området "Bevara". Resultatet speglar en grupp som presterar bra på de flesta av de åtta kompetenserna men kan vinna på ytterligare utveckling. Totala antalet medarbetare som genomfört kartläggningen är 6 stycken. Kursens IOL genomsnitt 3

4 Tolkning av resultatet Översikt Sammantaget är din IOL Tool score 7,92. För att hitta dina styrkor och utvecklingsområden refererar vi till resultatdiagrammet. Resultatet faller antingen i kategorin akut åtgärd, åtgärd, eller bevara. Varje kategori speglar en utvecklingsnivå i ditt ledarskap. Se IOL Tool s utvecklingsstrategier för hur du bäst kan utveckla ledarskapet och i förlängningen era resultat. Totala antalet medarbetare som genomfört undersökningen är 6 stycken. Till höger om resultat diagrammet finner du spridningsdata i form av standard deviationer. Spridningar runt 0,5 indikerar likheter mellan svar. Spridningar runt 1,0 indikerar att medarbetare har svarat olika avseende en enskild kompetens. Du kan på detta sätt få vetskap om medarbetare har samma eller skild uppfattning avseende en specifik kompetens. Här följer en kort presentation av de åtta kompetenserna: 1. Respekt Ledarens förmåga att acceptera en enskild individ, dess förmågor och vad han/hon står för. Enkäten mäter till vilken grad gruppmedlemmarna får visad respekt för den person som han/hon är. 2. Uppskattning Ledarens förmåga att visa tacksamhet för en bra insats på ett uppriktigt och konstruktivt sätt. Enkäten mäter huruvida gruppmedlemmarna upplever att de får regelbunden uppskattning för sina bidrag 3. Förtroende När ledare och medarbetare visar tillit och integritet till varandra bygger de förtroende för varandra. Enkäten mäter både om en person får tillit som individ och om vi har förtroende för varandra i gruppen. 4. Teamarbete Bra lagkänsla stärker en grupp och inspirerar varje gruppmedlem att prestera på en högre nivå. Enkäten mäter till vilken grad vi samarbetar och ställer upp för varandra i gruppen. 5. Mål Väl definierade och realistiska mål motiverar och vägleder en grupp till bättre resultat. Enkäten mäter till vilken grad gruppmedlemmarna upplever målen som tydligt definierade och kommunicerade 6. Utmaning Team och människor upplever störst personlig utveckling när de utmanas strax utanför trygghetszonen. Enkäten mäter till vilken grad gruppmedlemmarna utmanas och får tillfällen att utvecklas i sitt arbete. 7. Påverkan En gruppmedlem som kan påverka sin arbetssituation får större motivation att prestera mot gruppens mål. Enkäten mäter till vilken grad gruppmedlemmarna upplever att de kan påverka sin arbetssituation. 8. Öppenhet Förmågan att öppet och transparent kommunicera i ett team skapar ökad motivation och glädje. Enkäten mäter till vilken grad vi är öppna och raka i vår kommunikation inom gruppen. I följande avsnitt kommer vi att fokusera på din grupps styrkor och förbättringsområden samt ge dig en jämförande analys mellan din nuvarande IOL Score och kursens genomsnittliga IOL Score. Efter tolkningen får du föreslagna strategier för att utveckla ditt ledarskap och din grupps resultat. 4

5 Jämförelser Det nedre diagrammet på resultatsidan visar ditt IOL resultat och det genomsnittliga värdet för denna kurs. Du kan använda denna information för att se hur din grupps ledarskap förhåller sig till övriga kursdeltagares resultat. Vid konsekutiva mätningar kan ni i framtiden kartlägga utvecklingen av ert ledarskap och säkerställa att ni arbetar i rätt riktning och därmed jämföra med era tidigare kartläggningar. Styrkor För att identifiera styrkor i din grupp, referera till resultatdiagrammet för att notera de kompetenser med högsta poängen. I denna kartläggning identifierade IOL Tool ÖPPENHET som er styrka. Detta är den kompetens med högst IOL poäng och därmed en utmärkt utgångspunkt att bevara och bygga ert ledarskap på. IOL Tool står för tankesättet att utveckling och framgång bygger lika mycket på att vi bevarar en grupps styrkor som att vi utvecklar en grupps förbättringsområden. 9,17 ÖPPENHET 9,17 av 10 Bevara Förmågan att öppet och transparent kommunicera i ett team skapar ökad motivation och glädje. Enkäten mäter till vilken grad vi är öppna och raka i vår kommunikation inom gruppen. Förbättringsområden För att identifiera det aktuella förbättringsområdet i din grupp, ber vi dig att återigen referera till resultatdiagrammet och notera de kompetenser med lägst poäng. Med denna bedömning identifierade IOL Tool att UPPSKATTNING var den kompetens med störst behov av förbättring. För att bibehålla effektivitet i utvecklingsprocessen föreslår IOL Tool att ni fokuserar på att utveckla en kompetens i taget för prioriterade förbättringar. Med detta arbetssätt kan du fokusera din ledarskapsutveckling och mäta din förbättring mot framgångsrikt ledarskap. 6,25 UPPSKATTNING 6,25 av 10 Åtgärd Ledarens förmåga att visa tacksamhet för en bra insats på ett uppriktigt och konstruktivt sätt. Enkäten mäter huruvida gruppmedlemmarna upplever att de får regelbunden uppskattning för sina bidrag 5

6 Strategier för er ledarutveckling Översikt Resultaten av IOL Tool mätningen återspeglar din effektivitet som ledare för de medarbetare du för närvarande har. För att bli en bra ledare, behöver du utveckla en förmåga att använda olika ledarskapstekniker och strategier för olika individer och i olika situationer. I detta avsnitt ger IOL Tool er förslag och strategier för hur du leder din grupp mer effektivt. Strategier för att bevara - Öppenhet En hög grad av öppenhet kännetecknar generellt en etablerad grupp. För att upprätthålla en hög nivå av öppenhet i ditt ledarskap rekommenderar IOL Tool de strategier som anges i detta avsnitt. En fortsatt hög nivå av öppenhet i ditt ledarskap kommer att hjälpa dina medarbetare att prestera bättre under press och minskar den tid som avsätts för problemlösning eller konflikter. 1. Börja med ett gruppmöte där ni diskuterar begreppet öppenhet och hur ni kan bevara denna ledarskapskompetens som styrka. Vad vinner vi på att fortsätta vara öppna och ärliga med varandra? Går det att vara för öppen i en given situation och vad blir i så fall konsekvensen? Är vi lika öppna utåt i organisationen som inom gruppen? Finns det något vi kan göra där? Lista effekterna när en medlem sluter sig och undanhåller information 2. Öppenhet inom gruppen har ofta sin grund i flera lager av beteenden, som tillit, respekt för varandra och visad uppskattning. Dessa är några begrepp att tänka på när man arbetar med förbättring av öppenhet: Att skapa en öppen miljö kan ta tid Det kräver relationer som ska bildas inom din grupp Om du, som ledare, är öppen och ärlig, kommer medarbetare att återgälda detta beteende Det kräver en mängd förtroende och mod att vara öppen i en arbetsmiljö 3. Hitta tid för att lära känna de olika personligheterna i din grupp, framför allt nya medlemmar. Vissa människor tar längre tid att öppna upp, och kanske inte delar med sig så mycket som andra. Påminn dina medarbetare om att vara öppna och ärliga mot varandra leder till samma beteende gentemot kunder, vilket i slutändan förbättrar företagets vinst. 4. Fortsätt att utveckla din kompetens inom kommunikation. Om det finns kurser tillgängliga inom områden som intresserar dig och kan skapa mervärde för din grupp rekommenderar vi att du deltar i dessa. Att kontinuerligt utveckla din kompetens inom kommunikation gör dig till en bättre ledare och förebild, eftersom det också visar personligt ansvar och motivation. "De kollegor och medarbetare som är öppna och ärliga med varandra är också öppna och ärliga med sina kunder". 6

7 Strategier för att förbättra - Uppskattning Om kartläggningen identifierade kompetensen Uppskattning som förbättringsområde i ditt ledarskap rekommenderar IOL Tool strategierna i detta avsnitt. Att skapa en kultur där vi uppskattar varandra är svårt och kräver en del insats, men kan ha stor effekt på motivation och prestation. 1. Reflektera först över nedanstående påståenden själv och diskutera sedan tillsammans med din grupp: Börja med att definiera vad uppskattning betyder för er Hur kan vi aktivt visa uppskattning för varandra oftare utan att det verkar konstlat eller tillgjort Reflektera över gränserna för uppriktighet och vad som händer om vi favoriserar uppskattning Diskutera vad uppskattning gör för individens välbefinnande och deras vilja att prestera 2. Ta dig tid att reflektera över varför medlemmar vill få bättre uppskattning. Om möjligt be de personer som deltog i denna bedömning att beskriva hur du kan få dem att känna sig mer uppskattade för sina insatser. Det kan vara att du tar en viss nivå av prestation för givet och gruppmedlemmar känner att de förtjänar att bli uppskattade för samma prestationsnivå. För att lösa denna diskrepans rekommenderar vi dessa två agerande: Kommunicera till dina medarbetare att dina prestationskrav är höga på grund av att du tror på deras kompetens. Fortsätt med att säga att du hoppas att deras självförtroende är tillräckligt högt för att inte behöva ständig uppmuntran. Försök att möta dem halvvägs genom att visa uppskattning lite oftare. I samband med ovanstående konversation blir värdet på din visade uppskattning av hög kvalité och tillfredsställer gruppmedlemmarnas behov. 3. Träna på att visa uppskattning med ageranden och ökat ansvar, istället för med ord. Detta kan vara en svår övning men är bra träning och resulterar i effektivt ledarskap. Uppskattning i form av gester kan ofta kännas mer uppriktiga än en komplimanger med ord. Du kan till exemplet prova några av följande ageranden: Erbjud att hämta kaffe åt någon annan Visa positiva icke verbala gester, nicka eller ge tummen upp till ett bra förslag Fråga om någon vill följa med på lunch Uppskatta ett bra jobb genom att öka medarbetarens ansvar Ta en stund av din dag för att prata med dina medarbetare personligen och visa intresse 4. Tänk på att uppskattning ska visas när det är välförtjänt och någons prestation har levt upp till eller överträffat förväntningarna. Om en medarbetare förtjänar uppskattning, följ upp och aktivt visa dem att de gjort ett bra jobb. Högkvalitativ uppskattning bör ges med tydlighet, med exempel eller detaljerna, och i Jag-form. 5. Genomför gärna följande övning med gruppen. Var och en får lika många lappar som antalet medlemmar i gruppen. Är ni många i gruppen kan ni dela gruppen i mindre grupper om cirka 5 personer. Var och en sätter sig en stund och skriver en uppskattning till var och en av de övriga i gruppen. Det kan vara vad som helst som personen gjort, sagt, utstrålat, visat, ställt upp för, vågat etc. etc. När alla skrivit sina lappar med mottagarens namn överst och givarens namn nederst, ställer ni er i en ring. En person säger en uppskattning till en av de övriga och lämnar sedan över lappen. De övriga lyssnar. En annan person säger en uppskattning och så vidare tills alla personer sagt och lämnat sina lappar med uppskattningar. Efter övningen kan ni diskutera: Hur mår vi? Hur kan vi göra detta naturligt i vår vardag? "Det är inte tanken som räknas, det är given uppskattning som räknas". Slutsats Vi är säkra på att genom att följa de strategier beskrivna i denna rapport kan du utveckla ditt ledarskap och skapa möjligheter att nå dina slutgiltiga mål. Skulle ni behöva assistans eller guidning under eran utvecklingsprocess ber vi er kontakta en av våra representanter. IOL Tool rekommenderar att du genomför en uppföljningsmätning mellan 6-12 månader framåt för att fastställa ett mönster för förbättring. 7

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Utvecklingsplan för dig som coachande chef Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Vad är en bra Ledare/Chef?

Vad är en bra Ledare/Chef? Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Karin Winroth 2008-05-04 Grupp K1 Vad är en bra Ledare/Chef? En fallstudie om hur medarbetarna

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer